I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2."

Átírás

1 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.), 18/2013. (XI.11.) önkormányzati rendelettel) Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. (1) A jelen rendelet tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatot, valamint a hozzá 1. sz., 2. sz. és 3. sz. mellékletként tartozó Településszerkezeti Tervet, Külterületi és Belterületi Szabályozási Tervet. (2) Az 1. -ban meghatározott területen belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, rendeltetését megváltoztatni, és ezekre hatósági engedélyt adni, az általános hatósági előírások (OTÉK, szabványok) és jelen rendelet, valamint a Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Tervek együttes alkalmazásával szabad. (3) A közigazgatási terület területfelhasználásának szabályozását és az egyes területfelhasználási egységek funkcionális meghatározását a Településszerkezeti Terv és a Külterületi Szabályozás Terv tartalmazza. 3. Közigazgatási és belterületi határ (1) A település bel- és külterületének határvonalát a szabályozási terv jelöli. (2) Közigazgatási határmódosítást a terv nem tartalmaz. (3) Belterületbe vonást kell végrehajtani az alábbi területeken, az építési igények függvényében: a) A halastó melletti 0173/4 hrsz. külterületi ingatlan területének mintegy 2/3-ad része lakóterületi funkcióval. b) A Munkácsy utca folytatásában a sportterülettel szemben, a hrsz. telkek épület lakóterületi besorolással. c) A település déli részén, az Arany János u. keleti oldalán kialakítandó új teleksor, mintegy 30,0 m-es mélységben lakóterületként hasznosítva.

2 2 d) A község északi részén, a 0176/3 hrsz. szántó művelési hasznosítású terület lakóterületi funkcióval. 4. Építéshatósági eljárások (1) Jelen rendelet hatálya alá eső területen az engedélyköteles munkák körét az egyes építményekkel, építési munkákkal, tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. -a tartalmazza. (2) Építési engedély csak a Településszerkezeti Tervben, a Szabályozási Tervben, valamint a Helyi Építési Szabályzatban megadott előírások megtartása mellett adható ki. (3) A külterületen forgalmi út mellett 5,0 m 2 -es, a település belterületén 1,0 m 2 -es reklámfelület elhelyezése építési engedély köteles. 5. A Szabályozási Terv elemei (1) A Szabályozási Terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. (2) Kötelező szabályozási elemek: 1. a közterületek és egyéb területfelhasználási egységek határvonalai (szabályozási vonal) 2. az eltérő területfelhasználási egységek határvonalai, 3. a Szabályozási Tervben meghatározott területfelhasználási kategória, területfelhasználási besorolás, valamint övezeti besorolás, 4. a legnagyobb beépítettség mértéke, 5. a megengedett építménymagasság felső határa, 6. a minimális telekméret, 7. beépítési mód, 8. építési vonalak, (3) Irányadó szabályozási elemek: az azonos övezeten belüli telekosztás és telekhatárok. (4) A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók: A kötelező szabályozási elemek módosításához a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat egyidejű módosítása szükséges. II. FEJEZET A beépítésre szánt területek, övezetek felhasználásának, beépítésének feltételei és szabályai 6. A beépítésre szánt területek építési használatuk szerint az alábbiak: 2.1. lakóterületek (kertvárosias, falusias) L ke ; L f

3 vegyes területek (településközp. vegyes terület (V t ) 2.3. gazdasági területek: (G ksz ) 2.4. üdülőterület (üdülőházas terület) (Ü ü ) 2.5. különleges területek (K) 6/A. A területfelhasználási egységek övezetein belül az általános épület elhelyezés szabályai a magasabb rendű jogszabályokból következően a tájképvédelmi területeken (1) Épületekre vonatkozó szabályok a)az épületek és épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa, fém, tégla, sima vakolt felület stb), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú és színű felületképzéssel készülhet. b)tipikusan harsány színek a falfelületek színezésére és a tetőhéjalásra nem alkalmazhatóak. (2) Az épületek színezésének általános szabályai Lehetőleg pasztellszínek kerüljenek alkalmazásra. Harsány ríkító színek nem alkalmazhatók. (3) A tájbaillesztést látványtervvel kell igazolni. A látványtervben meg kell jelennie a környező terepalakulatoknak. A látvány feltárulást a fő feltáró útvonalakról is igazolni kell. A kilátás és a rálátás szempontjait egyaránt vizsgálni kell. (4) Tájképvédelmi okokból az építési telken történő terepalakítás 10 % alatti tereplejtésnél legfeljebb 1,0 m % közötti tereplejtésnél legfeljebb 1,5 m 20 %-ot meghaladó tereplejtésnél 2,0 m lehet az eredeti terepszinttől mérten. A kialakításra került rézsűk 2 - nál meredekebbek nem lehetnek. Támfalgarázs 30 %-ot meghaladó természetes tereplejtés esetén a szabályozási vonal elé kerülhet. (5)A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetes feltárást kell végezni. (6) Tájvédelmi előírások: a) A felszínformákat, terepfelszínt az ingatlan építése és használata során lehetőség szerint egyaránt meg kell őrizni. b) Az épületek, építmények környezetének rendezése során ahol fásítani kell, az kizárólag tájba illő, nem invázív őshonos növényekkel történhet. c) Épület és építmény talajmechanikai szakvélemény alapján helyezhető el. d) Nyilvántartott régészeti lelőhely a települést nem érintett, de amennyiben földmunkák végzése során régészeti lelet kerül elő, akkor a hatályos jogszabályok szerint gondoskodni kell a leletmentésről. e) A közművezetékek felszín alatti nyomvonal vezetése javasolt, különös tekintettel a villamosenergia, és távközlés vezetékeit földkábelbe fektetve célszerű megépíteni. (7) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetes feltárást kell végezni. (8) A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.

4 4 (9) Szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező. (10) A környezeti elemek jó állapotának biztosítása érdekében a településrendezéssel érintett területeken csak olyan tevékenység, illetve azokhoz tartozó létesítmények, építmények megvalósítása, üzemeltetése engedélyezhető, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése, hosszútávon sem veszélyeztetik a talaj, illetve a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának, továbbá az általános normatív emberi elvárásokon alapuló, valamennyi jogerős jogszabályban megfogalmazott környezeti célkitűzés teljesítését. (11) A szükséges telekalakítások során valamennyi ingatlan közúti közterületi, vagy magánút kapcsolatát biztosítani kell. (12) A földtani veszélyforrás miatt épületet elhelyezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján lehet Lakóterületek (1) Kertvárosias lakóterület Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető: (az OTÉK 13. -a alapján) 1. legfeljebb 4 lakásos épület, 2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. Még kivételesen sem helyezhető el az OTÉK 13. (2) bekezdés 4) pontjában, valamint a (3) bekezdésben felsorolt épületek, építmények. SZ-1 30 L ke 5, a) Beépíthető legkisebb telekterület: 2000 m 2 b) Beépítési mód: szabadon álló. A telken belül a lakóépületet úgy kell elhelyezni az építési helyen belül, hogy a halastóra való rálátás biztosítható legyen. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m. e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: A Dózsa Gy. utca folytatásában tervezett út felől az előkert a terepadottságoktól függően 5-15 m között változhat. Min. 5,0 m, max. 15,0 m. 1. jelű út: déli oldal: előkert mérete: 5,0 m északi oldal: előkert mérete: min. 5,0 m. 1 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök.rendelettel

5 5 előkert mérete: max. 10,0 m. 2. jelű út: déli oldal: előkert mérete: 5,0 m. északi oldal: előkert mérete: min. 5,0 m. előkert mérete: max. 15,0 m. 3. jelű út: előkert mérete: 5,0 m. Az oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. L ke 4,5 700 O-1 30 a) Beépíthető legkisebb telekterület: oldalhatáron álló beép. esetén: 700 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Új telekosztásnál az előkert mélysége: 5 m. Az oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. O-K 30 L ke 6,0 K SZ-K 30 L ke 4,5 K O-SZ-K 30 L ke 4,5 K O.SZ-K 30 L ke 6,0 700 a) A kialakítható legkisebb telekterület: 700 m 2. b) Meglévő telekstruktúra esetén a beépíthető legkisebb telekterület: oldalhatáron álló beépítés esetén: 550 m 2 szabadon álló beépítés esetén: 600 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló, szabadon álló Meglévő beépítés esetén a kialakult beépítési módot kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló építési övezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek nem beépíthetők. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, illetve 6,0 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján kell meghatározni. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni.

6 6 h) Az új lakóterületnél (Dózsa Gy. u.) és a belterületbe vonandó, zártkerti területeknél a közmű kiépítését és a beépítését ütemezhetően kell megvalósítani. SZ-1 30 L ke 4,5 900 a) A kialakítandó legkisebb telekterület: 900 m 2 b) Beépítési mód: - szabadonálló c) Minimális telek szélesség 20 m d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30 % e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő, oldal és hátsókert szabályozása Előkert 10 m Oldalkert 3 3 m Hátsókert 6 m h) Az Lkm jelű kertvárosi övezetben egy építési telken max. 2 lakás, vagy 2 rendeltetési egység építhető. 2 (1/a) Kertvárosias lakóterületek övezete O-1 30 L ke-a 4,5 550 a) A kialakítandó legkisebb telekterület: 55 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló c) Minimális telek szélesség: 20 m d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30 % e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség zárt szelvényű csapadékcsatorna és vezetékes gázellátás kivételével. g) Elő, oldal és hátsókert szabályozása Előkert 5 m Oldalkert 6 m Hátsókert 6 m h) Az Lke jelű kertvárosi övezetben egy építési telken max. 2 lakás, vagy 2 rendeltetési egység építhető. i) Az övezet lakótelkei magánútról közelíthetők meg. A magánút közforgalomra átadható, a magánútról új építési telkek megközelítése csak a tulajdonosok hozzájárulásával engedélyezhető. j) A legkisebb zöldterület 50 %. k) Tájképvédelmi okokból az építési telken történő terepalakítás 10 % alatti tereplejtésnél legfeljebb 1,0 m % közötti tereplejtésnél legfeljebb 1,5 m 20 %-ot meghaladó tereplejtésnél 2,0 2 Beiktatva a 15/2006. (X.01.) rendelettel

7 7 m lehet az eredeti terepszinttől mérten. A kialakításra került rézsűk 2 -nál meredekebbek nem lehetnek. Támfalgarázs 30 %-og meghaladó természetes tereplejtés esetén a szabályozási vonal elé kerülhet. l) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetes feltárást kell végezni. m) A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. n) Egyéb előírások: na) levegőminőség: a hatályos jogszabályok szerinti határértékei nb)zaj- és rezgésvédelmi besorolás: falusias lakóterület nc) közművesítés. teljeskörű zárt szelvényű csapadékhálózat és vezetékes gázellátás kivételével nd) a környezeti elemek jó állapotának biztosítása érdekében a településrendezéssel érintett területeken csak olyan tevékenység, illetve azokhoz tartozó létesítmények, építmények megvalósítása, ü6emeltetése engedélyezhető, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése, hosszútávon sem veszélyeztetik a talaj, illetve a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának, továbbá az általános normatív emberi elvárásokon alapuló, valamennyi jogerős jogszabályban megfogalmazott környezeti célkitűzés teljesítését. ne)a szükséges telekalakítások során valamennyi ingatlan közúti kapcsolatát biztosítani kell. 3 (2) Falusias lakóterületek övezetei A falusias lakóterületen elhelyezhető (OTÉK 14. -a alapján): 1. lakóépület, 2. mező-, erdőgazd. (üzemi) építmény, 3. kereskedelmi, szolgálgató, vendéglátó épület, 4. szálláshely szolgáltató épület, 5. kézműipari építmény, 6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 7. sportépítmény. Nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás, valamint a lakókörnyezetet zavaró létesítmény. O-1 30 L f 4,5 900 SZ-1 30 L f 4,5 900 a) A kialakítható legkisebb telekterület: 900 m 2 b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló, - szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Az előkert mérete 5,0 m. Az építési hatóság az építtető kérésére 5,0 m-nél nagyobb előkertet is engedélyezhet. 3 Beiktatva: 19/2011. (X.19.) rendelettel

8 8 O-K 30 L f 4,5 K SZ-K 30 L f 4,5 K SZ-O-K 30 L f 4,5 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: a kialakult teleknagyság b) Meglévő telekstruktúra és telekmegosztás esetén a beépíthető legkisebb telekterület: 800 m 2 c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló - szabadon álló. Meglévő beépítés esetén a kialakult beépítési módot kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló beépítési övezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek nem beépíthetők. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján. Meglévő beépítés esetén az előkertek megállapításánál az utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. Amennyiben a telek mélysége az 50,0 m-t meghaladja, s ha a terület nem áll sem településszerkezeti, sem helyi védelem alatt, az építési hatóság 5,0 m-nél nagyobb előkertet is engedélyezhet. h) A nagyobb mélységű telkeknél a beépítettség a telek 50 m-es mélységéig értendő telekterületre vonatkozik. SZ-K 20 L f 7,5 (4,5) K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: jelenlegi 1800 m 2. b) Telekösszevonásokkal kialakítható telekterület: m 2. c) Beépítési mód: - szabadon álló. d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 20%. e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m (magtár). A területen újonnan létesítendő épületek építménymagassága: 4,5 m. f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Elő-, oldal- és hátsókertek előírásai OTÉK 35. és 36. alapján. Amennyiben a telek mélysége az 50,0 m-t meghaladja, s ha a terület nem áll sem településszerkezeti, sem helyi védelem alatt, az építési hatóság 5,0 m-nél nagyobb előkertet is engedélyezhet. Az új lakóépületek tervezésénél kiemelten kell a tervezőnek a terület talajvízviszonyait vizsgálni, ennek ismeretében kell az épület alapozására, illetve pince építésére javaslatot tenni.

9 9 O-1 30 L f 4,5 700 a)a kialakítandó legkisebb telekterület 700 m 2 b)beépítési mód: - oldalhatáron álló. c)a beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d)megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m e)a beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f)elő-, oldal- és hátsókert szabályozása: Előkert 5 m Oldalkert 6 m Hátsókert 6 m g) Az Lf jelű falusias lakóterület övezetben egy építési telken max. 2 lakás, vagy 2 rendeltetési egység építhető. h) Az övezet lakótelkei magánútról is megközelíthetők. A magánút közforgalomra átadható, a magánútról új építési telkek megközelítése csak a tulajdonosok hozzájárulásával engedélyezhető. i)a legkisebb zöldfelület 50 %. j)egyéb előírások: j.1. levegőminőség: a hatályos jogszabályok szerinti határértékei j.2. zaj- és rezgésvédelmi besorolás: falusias lakóterület j.3. közművesítés: teljeskörű (zárt szelvényű csapadékhálózat és vezetékes gázellátás kivételével) 4 8. Vegyes területek Településközpont vegyes terület A településközpont vegyes területén elhelyezhető: 1. lakóépület, 2. igazgatási épület, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 4. egyéb szórakoztató közösségi épület, 5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6. sportlétesítmény. O-SZ-K 40 V t1 4,5 K Polgármesteri hivatal, vendéglő, fogadó, fafaragó bemutató terem (tervezett): a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot. b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, szabadon álló (meglévő épületek). c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40%. 4 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

10 10 d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásoknál az OTÉK 35. és 36. -ai alapján, az adottságok figyelembevételével. A fafaragó műhelyt ezen a területen meg kell szüntetni, bemutató-, kiállítóterem kialakítására lehetőség van. Ide helyezhető a jelenleg közlekedési területen lévő virágbolt és büfé. SZ-K 30 V t2 6,0 K Általános iskola (Munkácsy u.): a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot, kibővül a 1012/12 és a 1012/13 hrsz. telekterülettel. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. SZ-K 30 V t3 4,5 K Óvoda + tartalék intézményterület: a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot, a mellette lévő 1012/1 és 1012/2 hrsz. területet mely jelenleg lakóterület tartalék intézményterületként kell fenntartani. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. O-K 50 V t4 4,5 K ABC áruház, italbolt: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság, a szabályozási vonalon kívül eső területet útként le kell jegyeztetni. b) Beépítési mód: oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 50% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza.

11 11 Vt5 K K+5% 4,5 K Közösségi ház (Hunyadi u.): a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: Kiakakult állapot 5 %-kal növelhető. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, e) Beépítés feltétele: teljes közmüvesítettség (vezetékes gáz és zárt szelvényű csapadékvíz csatorna kivételével) f) Elő-, oldal- és hátsókertet a vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani g) Legkisebb zöldfelület : 10 % h) Egyéb előírások: h.1. levegőminőség: a hatályos jogszabályok szerinti határértékei h.2. zaj- és rezgésvédelmi besorolás: falusias lakóterület h.3. közművesítés: teljeskörű zárt szelvényű csapadékhálózat és vezetékes gázellátás kivételével. 5 O-SZ-K 40 V t6 4,5 K Orvosi rendelő, gyógyszertár, református egyház épülete: a) Telekterület: meglévő, kialakult állapot b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. SZ-O-K 40 V t7 6,0 K Faluközpont tervezett intézményterülete: Kossuth L. u., Szabadság u., patak, katolikus imaház telke által határolt terület. Meglévő intézmények: posta, kultúrház, katolikus imaház: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő intézményterület, hosszú távon a teljes fentiekben lehatárolt tömb területe. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. 5 Módosítva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

12 12 Vt8 SZ , Új intézményi terület övezete a)kialakítandó legkisebb telekterület:1000 m2. b)beépítési mód: szabadon álló, c)beépítettség legnagyobb mértéke: 40%. d)megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m e)legkisebb zöldfelület: 10 %. f)egyéb előírások: f.1. levegőminőség: a hatályos jogszabályok szerinti határértékei f.2. zaj- és rezgésvédelmi besorolás: falusias lakóterület f.3. közművesítés: teljeskörű zárt szelvényű csapadékhálózat és vezetékes gázellátás kivételével 6 SZ K V t9 K K Katolikus templom: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: kialakult. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: meglévő. O-SZ-K 40 V t10 K(4,5) K Református templom + imaház: a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 40%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: templomnál meglévő, imaháznál, parókiánál 4,5 m. 9. Gazdasági területek (1) A település kül- és belterületén a gazdasági terület jellege szerint: a) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek és b) ipari területek alakíthatók ki. (2) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: A területen elhelyezhető: 6 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

13 13 1. Mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. 2. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára szolgáló lakások. 3. Igazgatási, egyéb irodaépület. 4. Üzemanyagtöltő (csak a külterületen). SZ 30 G ksz1 6, Tervezett gazdasági terület (külterületen Jókai utca keleti oldalán): a) Kialakítandó legkisebb telekterület: 1000 m 2. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. h) A területen csak olyan tevékenységre adható engedély, amely a környezetet nem szennyezi (víz, levegő stb.). SZ 30 G ksz2 6, Tervezett gazdasági terület (külterületen): Kossuth L. utca, belterületi határ, patak és a szeszfőzde közötti területen a) A legkisebb kialakítható telekterület: 2000 m. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. A patak mellett min. 10 m-es védőerdőt kell kialakítani. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. h) A területen csak olyan gazdasági tevékenység folytatható, amely a környezetet, elsősorban a patakot nem szennyezi. SZ-O 30 G ksz3 6, Tervezett gazdasági terület: (belterületen: hrsz. ingatlanok) a) A legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m 2. b) Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

14 14 e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. A fenti gazdasági terület kialakításával meg kell szüntetni a 630, 633 hrsz. lakótelkeken a gazdasági tevékenységet. SZ-K 30 G ksz4 9, Tsz. major irodaépülete és terület: (456/1 hrsz) a) A legkisebb kialakítható telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. (3) Ipari terület: Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. Itt elhelyezhetők veszélyes (tűz, robbanás), bűzös vagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények. SZ-K 40 G ip 9,0 K 1. A 041 hrsz. mg. major területének déli része telekmegosztással, 2. a 088/2 hrsz. ingatlan, 3. bővítés a 088/1 hrsz. terület forgalmi út melletti része, a külterületi szabályozási tervben foglaltak szerint. Tsz. major irodaépülete és terület: (456/1 hrsz) a) A legkisebb kialakítható telekterület: meglévő. b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 40% lehet. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: max. 9,0 m e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. g) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. 10. Üdülőterületek Az üdülőterület elsősorban üdülőépület elhelyezésére szolgál. Üdülőházas terület:

15 15 Az üdülőházas területen kemping került elhelyezésre, az ehhez tartozó létesítményekkel. SZ 15 Ü ü1 4, Kemping: Északi halastó mellett, a) Beépíthető legkisebb telekterület: m 2 (1,0 ha). b) Beépítési mód: szabadon álló. c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 15%. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m. e) Beépítés feltétele: teljes közművesítettség. f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35. és 36. -a tartalmazza. 11. Különleges beépítésre szánt területek Különleges beépítésre szánt területek övezetei K- (1) A különleges beépítésre szánt terület övezeteibe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra jelentős intézményei. (2)A különleges területek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt területek: 1.Kmg 2.Kpa 3.Kpi 4.KLo 5.K-TE K-Tk 6.K-SP különleges mezőgazdasági üzemi övezet különleges helyi sajátosságot hordozó idegenforgalmi célú övezet (palackozó üzem) különleges pincés övezet különleges lovas-centrum övezete temető és zsidótemető övezete sportpálya övezete 1.Mezőgazdasági üzemi terület övezetei a)az övezet a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó ipari jellegű tevékenység számára, amennyiben ahhoz saját termőterület nem tartozik b)az övezetbe a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek, és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására alkalmas. Elsősorban 1000 m2-nél nagyobb telekigényű üzemek fogadására kijelölt terület.

16 16 c)az övezetben elsősorban ( mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás létesítményei és ahhoz kapcsolódó feldolgozói tevékenységek, illetve a logisztikai célú hasznosítás, raktározás, és egyéb nem szennyező tevékenységek építményei helyezhetők el. Kmg SZ 40 9,0 (T) 2000 a) A kialakítandó legkisebb telekterület: 2000 m 2 b) Beépítési mód: szabadonálló c) Minimális telek szélesség 25 m d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 40 %. e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 9 m (T)technológia függvényében eltérés lehet (siló,víz torony stb ) f) A beépítés feltétele a részleges közművesítettség. g)a legkisebb zöldfelület 60 % 2.Kpa különleges helyi sajátosságot hordozó terület (palackozó üzem), ahol a borfeldolgozáshoz és palackozáshoz szükséges építmények helyezhetők el. Új pinceüreg csak geotechnikai szakvélemény alapján létesíthető. Kpa SZ 40 4,5 500 a) A kialakítandó legkisebb telekterület: 500 m 2 b) Beépítési mód: - szabadonálló c) Minimális telek szélesség 18 m d) A beépítettség legnagyobb mértéke: 40 %. e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m f) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. g)mindennemű építési beavatkozás előtt geotechnikai szakvélemény készítendő h)a legkisebb zöldfelület 40 %. 3.Kpi különleges helyi sajátosságot hordozó pincés terület övezete (pincesor egy része), Kpi K K 4,0 K

17 17 a) Az övezetben lakófunkció és lakás célú hasznosítás nem engedhető meg. b) A pincék közterületről megközelíthetők legyenek. c) Az út szabályozási szélességen belül pincelejárat nem lehet. d) A pinceterületen csak borház létesíthető e) A borház az alábbi feltételekkel létesíthető e.1. Mindennemű beavatkozás előtt geotechnikai szakvélemény készítendő e.2. A szomszéd, illetve az előtte, vagy mögötte lévő tulajdonos pincéje alá új üreget létesíteni tilos. Új pinceszellőző építése szintén geotechnikai szakvélemény alapján és a szomszédok beleegyezésével épülhet. e.3. A beépített alapterület max. 30 m 2 lehet e.4. A tervezett épület homlokzatsíkja a meglévő pincesorok borházainak homlokzatsíkjával egyezzen. e.5. A borházak közvetlen egymás mellé is épülhetnek (közös, vagy külön fallal)ebben az esetben a vízelvezetést is közösen kell megépíteni e.6. A max. építmény magasság 4,0 m lehet, de figyelembe kell venni a szomszédos borházak építmény magasságát, az egységes építészeti megjelenés. e.7. A borházak beépítési módja kialakult, az illeszkedés szabályai szerint. e.8. Az épületek tájba illőek legyenek f)az építészeti megjelenésre vonatkozó előírások f.1. Lábazatképzésnél: Kő, műkő, vagy egyéb igényes természetes anyag használható fel. f.2. Falfelület képzésnél: Vakolt, fehér, vagy pasztellszínek, ríkító erős színek nem alkalmazhatók f.3. Falburkolat kialakításánál: Kő, műkő, mészhomok tégla tagolt, plasztikus homlokzatképzés a helyi hagyományos díszítő motívumok felhasználásával, a helyi kultúra formakincseinek felhasználásával történhet. f.4. Homlokzat arány rendszer kialakításánál: A építési kultúra hagyományai szerinti nyílás és falfelület arány, valamint a homlokzat és a tető felépítmény arány kerüljön kialakításra. Oromfal falazottan, illetve deszkázottan is megjeleníthető. Oromfalon loggia nem építhető. f.5. Tetőszerkezet kialakításánál: A tetőidom általában utcára merőleges, fokos Lapostető nem építhető. Tetőfedésre pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez nem alkalmazható. Műanyag előtető nem építhető g) A pince közi utakon a 3,5 t-nál nehezebb tehergépjármű forgalom nem engedhető meg. h) A legkisebb zöldfelület kialakult. 4.Lovas-centrum övezete

18 18 a) Az övezetben a működéséhez szükséges gazdasági épületek, istállók elhelyezhetők (a lakóövezettől a védőtávolságok betartandók) b) A tulajdonos, személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetők. c)amennyiben idegenforgalmi hasznosításra is szolgál a lovas-centrum, úgy a funkcióhoz szorosan kapcsolódó létesítmények, épületek is elhelyezhetők KLo SZ 20 6,0 K a) A kialakítandó legkisebb telekterület: K (kialakult) b) Beépítési mód: szabadonálló c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 20 %. d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0m e) A beépítés feltétele a teljes közművesítettség. f) Elő, oldal és hátsókertre vonatkozó előírásokat a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kialakítani g)a legkisebb zöldfelület 40 % 5. K-TE Temetők övezete Katolikus temető: bővítése déli irányban, a 195 hrsz. mg. terület felhasználásával megoldott. Református temető: a 1065 hrsz. ingatlan területén megoldható. Zsidótemető; (K-Tk) Kegyeleti parkként javasoljuk hasznosítani. 6. K-SP Sportpálya övezete Jelenlegi sportterület bővítésével egy sportcentrum kialakítható a Munkácsy utcáról megközelíthetően. Területe: -1,3 ha. Öltöző és egyéb szociális létesítmény építhető /A. Különleges beépítésre nem szánt területek (1) A különleges beépítésre nem szánt területeken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el. (2)A különleges beépítésre nem szánt területekhez az alábbi övezetek tartoznak Kkb különleges terület bányászattal érintett terület övezete 7 Módosítva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

19 19 (3) A különleges beépítésre nem szánt területeken épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el, épületnek nem minősülő építmény további 3 %-os beépítettséggel helyezhető el. 8 III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 12. Közlekedési területek és létesítmények (1) A közlekedési területeket és létesítményeit, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a Szabályozási Terv ábrázolja. (2) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. (3) A (2) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhető. (4) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak: 1. Forgalmi út (országos mellékút) KÖ u -3 Kossuth L. utca, Jókai út Az elkerülő M30-as út megépülése után forgalma jelentősen csökkenni fog. 2. Helyi gyűjtőút KÖ u -4 Szabadság u., Munkácsy u., horgásztó déli és északi part és Dózsa Gy. u. 3. Lakóutak KÖ u Vegyesforgalmi utak KÖ u -6 A 10,0 m-nél keskenyebb szabályozási szélességű utakat vegyesforgalmi útként jelöltük. 5. Gyalogút KÖ u Mezőgazdasági út KÖ u Kerékpárutak KÖ u -9 A forgalmi út mellett, valamint a horgásztavak körül, a Kisgyőri bekötőútig. A horgásztavak körül tervezett kerékpárutak szilárd burkolattal nem építhetők. 8. Közlekedési zöldterület KÖ-Z (5) Bármely övezeten belül magánút kijelölhető, amennyiben a telek másként nem közelíthető meg. A magánúttal kapcsolatban a költségeket annak kell viselnie, akinek az út kialakítása az érdekében áll. A magánút kialakításánál a közlekedésbiztonsági szabályok betartása ajánlott. A közforgalomra nem átadott magánutat táblával kell jelölni. A 3,5 t nál nehezebb gépjárművek a célterületre nem hajthatnak be kivéve a katasztrófavédelem és a hulladékszállítás járműveit. A közforgalomra átadott magánút sorompóval nem zárható le. 8 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

20 20 (6)A Munkácsy út szabályozási szélessége kialakult állapot szerint, legfeljebb 16 m Zöldterületek (1) A zöldterületek szabályozását a Szabályozási Terv tartalmazza. (2) A belterületi zöldterületek funkcionális tagozódása: Közpark: (Zkp) Közterületi zöldterület: (Z-k) Közpark meglévő: Kossuth L. u. Hunyadi út sarkán. Közpark tervezett: a) Katolikus templomtól északra (hrsz. 193) b) Külterületen, a sportterülettől északra (hrsz. 0163) c) Külterületen, a halastó északi részén, a Dózsa Gy. u, ill. ennek meghosszabbításában tervezett út és a tópart között 20,0 m-es sávban. A b) és c) pontban meghatározott közparkban elhelyezhetők: 1. pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya stb.), 2. vendéglátó épület, 3. terület fenntartásához szükséges épület, valamint ehhez szolg. lakás, 4. esőbeálló építmények, 5. fásított parkolók. 14. Erdőterületek (E) (1) Az erdővel kapcsolatos alapvető jogszabályi előírásokat az évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről, valamint a végrehajtására kiadott 31/2000. (VI. 26.) FVM rendelettel módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet tartalmazza. (2) A külterületen lévő erdő gazdasági hasznosítású (E g ). (3) Védőerdő létesítése szükséges a település északi részén, a 689; 691; 694; 695 hrsz. ingatlanokon, a lovascentrumban elhelyezett istálló miatt, a lakóterület védelmében. (4) A területre erdőtelepítési kötelezettséget írunk elő. A fásítást mielőbb meg kell kezdeni. (5) Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. tv. (Evt.) 67. (3) bekezdése szerint az erdészeti hatóság az erdőterület tervezett igénybevételéhez kérelemre elvi hozzájárulást adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőterületre vonatkozó tulajdon- vagy más rendelkezési jog igazolása. Az Evt. végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 88. (3) bekezdése szerint az elvi hozzájárulást meg kell kérni abban az esetben, amennyiben erdőterület belterületbe vonása miatt az erdőterület igénybevételére várhatóan öt éven belül sor kerül. 9 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

21 21 (6) Ennek értelmében erdőterület termelésből történő kivonásához, belterületbe vonásához kizárólag az elvi hozzájárulás birtokában dönt az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága. (7) Ev -védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet Mezőgazdasági rendeltetésű területek (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület. A mezőgazdasági rendeltetésű terület a külterületnek a Szabályozási Terven mezőgazdasági területként (M) szabályozott része. (2)A mezőgazdasági rendeltetésű terület a következő övezetekre tagozódik: a) Általános mezőgazdasági terület aa) szántó Má1 ab) rét, legelő Má2 b) Kertes mezőgazdasági terület: ba) szőlő, gyümölcsös Mk bb) belterületi kert Mk2 külterületi kert (zártkert) Mk3 (3) Szélerőmű Má övezetben a vonatkozó szakhatósági engedélyek előírásai alapján létesíthető Vízgazdálkodási területek (V) (1) A közigazgatási területen vízgazdálkodási terület: 1. Patak, árok (V 1 ) 2. Halastavak (V 2 ) 3. Vízmű területe, víztároló medence (V 3 ) 4. Vízmosások (V 7 ) A patakoknál a partélektől számítva a parti sáv 6,0 m széles részét szabadon kell hagyni. (2) A vízfolyások medreiben és parti sávjában létesítmények csak a vízügyi jogszabályok és hatósági előírások alapján helyezhetők el. Az övezetben épületek nem helyezhetők el. Építmények, egyéb létesítmények elhelyezése a közmű területekre vonatkozó előírások szerint történhet. (3) A vízfolyások mentén partrendezési munkálatok a vízkezelő létesítési engedélye alapján létesíthetők. A partrendezési munkák során kizárólag környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszerek alkalmazhatók. A medrek burkolása, kiegyenlítése tilos. A vízfolyások menti természetes növénytársulások megőrzéséről gondoskodni kell, mind a tervezés, mind a kivitelezés során. (4) A vízfolyások medreiben és parti sávjában és a halastavak térségében az alábbi környezeti feltételek biztosítandók: Az övezetben nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek: 10 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel 11 Módosítva. 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

22 22 a) veszélyeztetik a felszíni vízfolyások, továbbá a talaj- és talajvizek állapotát és talaj- vagy/és talajvízszennyezést okozhatnak, b) amelyek során káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek keletkeznek, c) amelyek során a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek. Felszíni vízfolyásokhoz és állóvizekhez 100 m-nél közelebb állattartó-telep, komposztáló telep nem létesíthető. (5) Vízműterületek, víztárolók védelme érdekében biztosítani kell az ivóvízellátást biztosító vízvezeték hálózat védősávjait, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint a vízi létesítmények védelméről szóló hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell fenntartani. (6) A hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a vízi létesítményekre és vízhasználatokra rendeletben meghatározott tartalmú dokumentáció benyújtásával vízjogi engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől /A. Tk - Természetközeli területek övezete A Természetközeli terület övezetében épületet elhelyezni nem lehet Közműterületek, közműlétesítmények (1) A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK előírásait, az MSZ 7487 szabványt, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. A tervezett létesítmények elhelyezésénél a közművezetékekre és a műtárgyakra vonatkozó előírásokat, védőtávolságokat biztosítani kell. (2) A meglévő és a tervezett közművezetékek és műtárgyak: A településen a teljes közműhálózat kiépült. Ivóvízellátás: Vízellátás szempontjából tervezik a három községet ellátó ivóvízbázis kialakítását, a jelenlegi kútnál (térképen jelöltük). A sályi vezeték megcsapolásával (Bükkábrány felett), a harsányi kútba történő bevezetése Harsány, Vatta és Csincse ivóvízellátását oldja meg. Ugyanis a jelenlegi kapacitás kevés, a település 2150 főre számítva (télen 100 m 3, nyáron 300 m 3 a maximum). Szennyvízhálózat: Befogadó az emődi szennyvíztisztító. Csapadékvíz-elvezetés: Nyílt árokrendszerrel (befogadó a Csincse-patak). 12 Beiktatva: 19/2011. (X.19.) rendelettel 13 Beiktatva: 18/2013. (XI.11.) ök. rendelettel

23 23 A Petőfi utca végén lévő forrásból eredő, a Petőfi és Hunyadi utca közötti lakótelkeken átvezető árkot rendezni kell, és ki kell építeni a Csincse-patakig. Gázellátás: A községben kiépült, az újabb lakóterületeknél a kiépítés megoldható. Villamos energia ellátás, hírközlés: A község villamos energia hálózata és a telefonhálózat kiépült. TV átjátszó és polgárvédelmi adótorony üzemel a település be-, illetve külterületén. A közigazgatási területen 1 db Pannon és 1 db Westel mobil telefontorony van. (Utóbbi a tv-átjátszón.) IV. FEJEZET AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME 18. A védett és védőterületekkel összefüggő általános szabályok A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat elkészítésénél figyelembe vettük a környezet általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben, a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (83/1992. (IX. 26.) OGY határozat) kitűzött környezeti célállapotokat, illetve a évtől a 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára ( ) vonatkozó koncepcióról című jogszabályban foglaltakat. 19. Épített érték védelme (1) A községben műemlékileg védett épület: római katolikus templom. Barokk, Berendezés: főoltár, két mellékoltár, szószék, keresztelőmedence, barokk, XVIII. sz. (2) Helyi védelemre javasolt épületek: a) református templom, b) Béke u. 18. sz. lakóház. c) Petőfi u. 8. sz. d) Bordézsma pince (Ady E. u.), e) Dózsa Gy. u. 32. sz. lakóépület. (3) A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban meg kell őrizni. Épületek esetében azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg kell őrizni. Bontás vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani. A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és tömegétől jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem engedélyezhető, a kialakult telekviszonyok meg nem változtathatók. Az új építmény magassága nem lehet nagyobb, mint a védett építményé. (4) A helyi értékvédelmi területeken az utcaszakaszokon az épületek és kerítések hagyományos jellege megtartandó. Hagyományos az oldalhatáron álló beépítés, az épületek tömegaránya, tetőformája, homlokzati kialakítás, homlokzati kiosztás, anyagválasztás, egyéb építészeti díszítőelemek. Bontás

24 24 vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és azt vissza kell állítani. A felhagyott temetők területeire kertészeti tervet kell készíteni, és a területeket a terv szerint kell rendezni. (5) A település területére helyi értékvédelmi rendeletet kell készíteni, a védendő településszerkezet, utcaképek, beépítési jelleg, építészeti elemek meghatározására, és az esetleges további védendő építmények kijelölésére. A rendeletben egyebek mellett meg kell határozni a védelem biztosítása érdekében, a tulajdonosok, építtetők számára nyújtandó kedvezményeket is. (6) A Kossuth u., illetve Jókai u. (forg. út) két oldalán az egységes utcakép érdekében létesítendő új épületek, az utcával párhuzamos nyeregtetővel alakítandók ki, alkalmazkodva a régi beépítési hagyományokhoz. Az utca két oldalán az épületek közvetlenül az utcai telekhatárra vagy minimális előkerttel, a meglévő beépítéshez illeszkedve építhetők. (7) A Bükki Települési Önkormányzati Szövetség tagjaként a község törekszik arra, hogy az utcai műtárgyak, utcabútorok a többi bükki településeken elhelyezett egységekkel azonos kivitelben készüljenek. 20. Természeti környezet védendő értékei A Bükki Nemzeti Park szakhatósági véleménye alapján a Csincse-patak völgye, mint ökológiai (zöld) folyosó megóvása, természetvédelmi szempontból létfontosságú feladat. A patakot kísérő nedves mocsárrétek védett és fokozottan védett növényfajok (pl. szibériai nőszirom) élőhelyei. A külterületi gyepfeltörések és égetések értékes élőhelyeket és fajokat károsítanak meg, vagy veszélyeztetnek. Mindkét tevékenység engedélyköteles. a) A természetvédelmi szempontból értékes külterületi földrészleteken a művelési ág váltás különösen a patak menti rétek felszántása kerülendő. b) A tavak körül tilos a növényzet pusztítása (fakivágás, nádégetés) és a lecsapolás. c) A vízpartokon és a tavak környezetében ugyancsak értékes élővilággal (nőszirom, lepkefajok) rendelkező területek vannak, ezért azok megőrzendők. d) A Csincse-patak völgyének legfelső szakasza országos, majd Harsány közigazgatási területén helyi jelentőségű természetvédelmi terület, de a védelemből kimaradó, a község belterületi határáig húzódó szakasza is gazdag természeti értékekben. e) A völgy a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként igen fontos ökológiai folyosó, a hegyvidék és a hegyláb, valamint az Alföld élővilága között. f) A Csincse-patak és a vízfolyások fontos szerepet töltenek be a délebbre fekvő országos jelentőségű védett természeti területek (Borsodi Mezőség) vízellátása szempontjából. Az ökológiai vízigény kielégítése és a víz szennyezésmentesítése a Csincse alsó folyásán fontos természetvédelmi érdek. 21. Régészeti lelőhelyek védelme (1) A település ismert régészeti lelőhelyeit a külterületi szabályozási terv és a településszerkezeti terv tünteti fel. A régészeti területek és leletek védelmében a vonatkozó törvény előírásait be kell tartani.

25 25 A településen és külterületen jelentősebb földmunkát csak az illetékes múzeum engedélyével szabad végezni. (2) Az esetlegesen előkerülő, még ismeretlen régészeti lelőhelyek feltárása anyagi terheinek viselése tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatósága az évi CXL. törvény pontjában meghatározottak tartja irányadónak. Ez alapján a régészeti lelőhelyek meghatározása, feltárása, leletanyagának elhelyezése és konzerválása céljából igényt tart a régészeti lelőhelyeket veszélyeztető beruházók anyagi támogatására. (A szakmailag szükséges méretű megelőző feltárás, dokumentálás, elsődleges leletkonzerválás teljes és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit a fejlesztések, beruházások költségeiből kell fedezni, oly módon, hogy a tervezés során a teljes bekerülési költség legalább 9 ezrelékét erre a célra kell biztosítani. (1997. évi CXL. törvény 35. (3) bekezdés.) (3) A régészeti területek kezelését a kulturális javak védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezései határozzák meg (24. ). Az ismert és nyilvántartott lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni, ha ez nem lehetséges, előzetesen fel kell tárni. 22. Az élővilág és a táj védelme (1) A területre előírt zöldfelületi fedettség, védőfásítás kialakítását és módját az építmények engedélyezési tervében egyedi előírás hiányában az OTÉK 25. -ában foglalt táblázat szerint kell igazolni. (2) Meglévő zöldfelületek rekonstrukciójára engedély csak kertészeti kiviteli terv alapján adható. (3) Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét biztosítani kell. (4) Az erdőként, közparkként és közterületek zöldfelületként jelölt területre fatelepítési és beültetési kötelezettséget írtunk elő, melyet be kell tartani. (5) A természetvédelmi szempontból érzékeny területeken csak olyan tevékenység végezhető, amely a természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza. (6) A természetvédelmi törvény útmutatásait be kell tartani. 23. A föld védelme (1) Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az építtetőnek kell gondoskodnia. (2) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen. (3) A gépjármű-közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat létesítése engedélyezhető.

26 26 (4) A különböző területfelhasználások zöldfelületeit legalább az övezeti szabályozásban megadott mértékig növényzettel kell betelepíteni. (5) Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt az övezetben a tereprendezés során egy tagban 3 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 30 -nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. A 3 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel illetve cserjékkel ültetendő be. (6) A kültéri telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. Feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített vagy szabványosított termék és anyag használható. (7) A beépítésre szánt területeken, valamint a tereprendezéssel, vízrendezéssel érintett részeken a humuszos termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A humuszos termőréteget az építési munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóban kell elhelyezni. Az építés befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe nem vett csatlakozó terület talajára el kell teríteni. (8) A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környező termőföldeken belvizet, pangóvizet ne okozhasson. (9) A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a káros környezeti hatások a csatlakozó termőföld minőségében kárt ne okozzanak. (10) A talaj, a talajvíz és rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedhető meg. (11) A csatornázatlan területeken a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig átmeneti közműpótló berendezésként szigorúan ellenőrzötten kivitelezett zárt, vízzáró szennyvíztározó medencék létesítése engedélyezhető. A zárt szennyvíztározó medencékből az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállítani. (12) A csapadékvíz elvezető árkokba történt esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történt esetleges szennyvíz-bevezetéseket meg kell szüntetni. (13) A vállalkozási területen keletkező ipari szennyvizeket a telken belül kell előtisztítani (olaj-, zsír-, hordalékfogó stb.). A szennyvizet csak a hatóságok által előírt mértékű előtisztítás után szabad a közcsatornába bevezetni. (14) A magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizek ellen a beépített területeket övárkok létesítésével kell védeni. Az övárkok belterületi nyílt árkokba csatlakozása előtt hordalékfogók telepítése szükséges. 24. A levegőtisztaság védelme

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben