BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás"

Átírás

1 BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a tervezett változat bemutatásával) SZ-25, SZ-25a (új lap), SZ-26, SZ-27, SZ-30, SZ-31, Jelmagyarázat Tervezı: Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymezı utca 25. Tel: ,

2 MEGRENDELİ BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZİK Generáltervezı POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT Budapest, Nagymezı utca 25. Tel: (1) Településrendezés Városy Péter okl. építészmérnök TT Táj- és Környezetrendezés Drobni és Morvay KFT. Drobni Mária okl. táj és kerttervezı mérnök K /99 Közlekedés Wettstein és Társa BT. Wettstein Miklós K1 d-1/ Közmővek Ligninvest KFT. Kováts János okl. építımérnök MK sz Hazai András okl. építımérnök MK sz Talajmechanika Dr. Wagner és Társa KFT. Dr. Wagner Antal Eur. ing. talajmechanikai és mérnökgeológiai szakértı Kamarai szám 07/0533 SZGT 1-3. Régészet Archeo-Art BT. Vágner Zsolt okl. régész 459/ Tapolczai Tiborné ügyvezetık Városy Péter SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELİZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a évi korábbi terv módosításaként) a 203/2006. (VII.11.) számú határozattal, > a helyi építési szabályzatot a 13/2006. (VII.3.) számú rendelettel fogadta el a képviselıtestület. Jelen munka elıtt a év folyamán elkészült > Baracs Telpülésfejlesztési Koncepciója, Fejlesztési Akcióterve, majd közvetlen elızményként > Baracs Településszerkezeti Tervének módosítása. A tervmódosításban kijelölt új területfelhasználások közül a következık azonnali szabályozást is igényelnek. > Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvı 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. > Gazdasági terület A 6-os út és a templomosi Behán-üzem között fekvı mezıgazdasági terület országos fıúthoz közelebb fekvı része már a korábbi szerkezeti tervben is szerepelt. Most a közúti csomópont engedélyezése után - némileg módosított határokkal sor kerül a terület szabályozására. > Különleges terület rekreáció Az elıbb említett terület és a falu belterülete között lovas-foglalkozások céljára szabályoz új területet a szabályzat. > Központi Vegyes Terület Szintén a korábbi tervben (szerkezetiben és szabályozási tervben egyaránt) szerepelt a Duna-part területrész szociális beruházások (nyugdíjas-otthon, stb.) számára kijelölt területe. Ennek határai ugyancsak módosulnak, ami érinti a Szabályozási Tervet. > A Duna-part, mely régebben zártkertként néhol üdülıterületi, sok helyen lakóterületi intenzitással beépült, az elızı Szerkezeti Tervben és Szabályozási Tervben belterületi lakó és üdülıterületként került besorolásra. Jelen szabályzat készítése elıtt a tervezı feladatként kapta az építési feltételek felülvizsgálatát november hó

3 A SZABÁLYOZÁSI TERV FELÉPÍTÉSE A terv a következı dokumentumokból áll: > Helyi Építési Szabályzat - önkormányzati rendelet > SZ-1-35 a belterület Szabályozási Terve 1:4000, melyek közül az SZ-25, SZ-26, SZ-27, SZ-30, SZ-31 sz. lapok módosulnak és az SZ-25a tervlappal egészülnek ki. Az alaptérképeket az elızı tervkészítés során - 1:2880-as léptékben a Fejér megyei Földhivatal bocsátotta rendelkezésünkre, ezek szkenneléssel kerültek digitális feldolgozásra. A tervek ArchitecPC programmal készültek. Baracs külterületére nem készült szabályozási terv. A SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLTOZÁSAI Az alábbiakban sorra vesszük azokat a területeket, melyeken jelen szabályzat és terv eltér vagy újat hoz a 2006-ban jóváhagyott rendelethez képest. A baracsi belterület egészének övezeti beosztásra a 2006-os szabályozás leírása tett általános érvényő megállapításokat, melyeket itt nem ismétlünk meg. LAKÓTERÜLET A fent említett templomosi területen a Tanácsház utca mentén általában kétoldali beépítés van, ezen az 500 méteres szakaszon csak a keleti oldal beépített, a nyugati oldalon a vízfolyásig terjedı méter széles sáv eddig külterület volt. A szabályozás során a vízfolyás mellett > részint annak védelmére, > részint mély fekvése miatt, > részint az ott vezetı külterületi lovas- és turista-út számára szabadon marad egy mintegy 20 méteres területsáv. A területen mint újonnan beépülı lakóterületen - a szabályzatban már meglévı Lf-2 építési övezeti besorolás érvényes. A telekalakítás során biztosítani kell a Tanácsház utca, mint győjtıút 22 méteres szélességét. Ezzel - valószínősíthetıen a szennyvízcsatorna telken belüli szakasza is közterületre kerül majd. A 6-OS ÚT ÉS A TEMPLOMOSI BELTERÜLET KÖZÖTTI TERÜLET Az itt fekvı ingatlanok azonos tulajdonban vannak, azonos fejlesztıi szándék motiválja a tervezett szabályozást. Ebbıl a célból településrendezési szerzıdés is köttetett, melynek keretében a fejlesztı vállalta a tervkészítés költségeit is. A terület feltárása a 6-os út felıl és a templomosi Ady Endre utca felıl történik. A két közút közti területet átszelı győjtıút a kiszolgáló utakkal együtt magántulajdonban marad. A kiszolgáló utak jelölése csak az alátámasztó munkarész javaslata, nem szabályozási vonalakkal rögzített helyzető. Tekintettel arra, hogy az itt helyet kapó gazdasági terület telekméretei, tömbméretei nem rögzíthetık jelen pillanatban, a kiszolgáló utak telke csak a telekalakítási eljárás során nyeri el végleges helyzetét. Ez a telekalakítási tervre mely a telkek számától függetlenül kötelezı a területre fokozott felelısséget és alapos szaktervezıi feladatot ró. A 6-os úthoz közel esı régészeti lelıhely pontos meghatározása, számára önálló telek kialakítása a bemutathatóság biztosításával ugyancsak a telekalakítási eljárás fontos szempontja lesz. A gazdasági célú beépítések határvonala a dombhát, azt követıen véderdı telepítése szükséges. Ennek legkisebb szélessége 50 méter. A véderdı a gazdasági területet választja el a Nagyvenyim-Baracsi ér felé esı lejtın tervezett különleges rekreációs területtıl. A távlati fejlesztési szándékok szerint mind a gazdasági terület, mind a rekreációs terület észak és déli irányban folytatható. A vízfolyás nyugati partján, a belterület határáig ugyancsak különleges besorolású terület kap helyet a lovasturizmus kínálatát bıvítı további rekreációs lehetıségekkel.

4 A KÖZPONTI VEGYES TERÜLET KIEGÉSZÍTÉSE A korábbi tervhez képest a változást egyrészt az erıterület módosítása, másrészt további csatlakozó mezıgazdasági területek igénybevétele jelenti. A vegyes területbe ékelıdı erdı nagysága az erdészeti szakhatósággal való egyeztetés alapján csökkenthetı ugyanakkor, amikor a 6-os út mellett csereerdı telepítése történik a jelenlegi szántóterületen. (lásd a szerkezeti tervben) Másrészt a központi vegyes terület kiegészül csatlakozó mezıgazdasági területek belterületbe csatolásával. Az idıközben elırehaladott épülettervezés alapján az építési övezeti elıírások módosítása (építménymagasság) is történik. A FÖLDMOZGÁS-VESZÉLYES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSA A jelenlegi elıírások szerint csak zárt szennyvízelvezetés kialakítása után lehet építési tevékenységet folytatni, melybe a bıvítés is beletartozik. Ezen túlmenıen a partélhez közeli utcákban csak a partfal vizsgálata, védmő tervezése és megvalósítása után lehet építési tevékenységet folytatni. Az erıs társadalmi nyomást közvetítve a Megbízó (Önkormányzat) a tervezés feladatául szabta a szigorú elıírások lehetséges enyhítését, illetve az enyhítés lehetıségének megvizsgálását. A tervhez hasonlóan a korábbi tervhez is talajmechanikai szakvélemény készült. A szakvélemény lényeges megállapításai a következık. Az építmények állékonysága a partéltıl számított nagyjából 50 méteren belül a legkedvezıbb körülmények feltételezése (hiszen talajvizsgálatra nem volt anyagi fedezet) mellett sem igazolható. Ez azt jelenti, hogy a meglévı vagy esetleg késıbbiekben épülı építmények megcsúszását semmi nem zárja ki. Tervezıi javaslatunk természeti veszélyeztetettség miatti építési tilalom fenntartása a partéltıl számított 50 méteren belül. Alternatívaként szerepeltetjük de nem javasoljuk az építés feltételéül olyan talajmechanikai szakvélemény és tartószerkezeti terv és számítás csatolását, mely igazolja, hogy sem a beépítendı ingatlanon, sem a szomszédos ingatlanokon nem jöhet létre káros épületmozgás. A szennyvízkezelés zártságát hangsúlyozza a szakvélemény és kiemeli, hogy ez zárt tározókban is megoldható. Ez azt jelenti, hogy közmővesítési követelményként elég elıírni a zárt tározót a vezetékes elvezetés helyett. A Képviselı Testület mérlegelési körébe tartozik, hogy a zárt tározó elıírása mellett feltételezhetı-e, hogy az engedélyezésre benyújtott zárt tározók helyett esetleg szivárogtatásra alkalmas mőtárgyakat hoz létre az építtetı vagy feltételezi-e az építtetık tökéletesen jogkövetı magatartását. Tervezıi javaslatunk továbbra is a vezetékes elvezetés. Alternatívaként szerepeltetjük a zárt szennyvíztározóval való szennyvízkezelést. BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2008. (.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRİL Baracs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló - többszörösen módosított LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló az CXV tv-nyel módosított LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 6. -ban biztosított hatáskörében eljárva, figyelembe véve az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 36/2002. (III.7.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben foglaltakat is, a.. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv céljai szerint eljárva a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervrıl szóló alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet területi hatálya Baracs teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet a szabályozási elıírásokat szövegesen tartalmazó helyi építési szabályzatból valamint az annak 1. sz. mellékletét képezı szabályzási tervbıl áll. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv együtt alkalmazandó. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK - 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet elıírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni. (4) Jelen szabályzat és a szabályozási terv kötelezıen betartandó elemei, melyek jelkulcsát a szabályozási terv tartalmazza: a) a tervezett szabályozási vonal b) a telkek kialakítására vonatkozó méretek (minimális telekterület, minimális szélesség) c) a beépítési mód, d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, e) a megengedett legkisebb, legnagyobb építménymagasság, f) a beépítés feltételének közmővesítettségi mértéke, g) a zöldfelület legkisebb mértéke, ültetési kötelezettség, fasor, h) a környezetterhelési határérték, i) az építési hely, j) az építési vonal, k) az építési határvonal. (5) Irányadó szabályozási elem az azonos övezeti besorolású telkek egymás között már meglévı, vagy javasolt határvonala, mely az övezeti elıírások keretei között megváltoztatható. A szakvélemény hasonlóan a közmőves szaktervezıkhöz a szennyvízkezelésnél is nagyobb hangsúlyt fektet a felszíni vízelvezetés megoldására. A felszíni vizek ellenırizhetetlen beszivárgása a löszfalba óriási veszélyforrás. Éppen ezért az építés közmővesítési feltételei közé javasoljuk bevenni a felszíni vízrendezési terv befogadóig biztosított megvalósítását.

5 2. ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT MUNKÁK (1) Az építési engedélykérelmekhez a 45/1997.(XII.29.) KTM és a 46/1997.(XII.29.) KTM rendeletekben részletezett tartalmon túl minden esetben csatolni kell a) geotechnikai dokumentációt az építési övezetben, lehetséges változat: és az x építési övezetben. a löszparton való építkezés szabályainak enyhítése esetében a geotechnikai dokumentációt ott is elı kell írni. 3. A SZABÁLYZÓKTÓL ELTÉRİ, KIALAKULT BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI (1) Az övezeti elıírásoknak nem megfelelı kialakult telek, kialakult beépítés esetében nem kötelezı a szabályzatnak megfelelı állapot létrehozása, amennyiben az építési tevékenység: a) belsı átalakítás, b) olyan homlokzat átalakítás, mely megfelel jelen rendelet elıírásainak, c) olyan bıvítés, mellyel az összes beépítettség nem lépi túl jelen rendelet elıírásait, d) olyan tetıtérbeépítés melynek során az építménymagasság megfelel jelen rendelet elıírásainak vagy nem növekszik, e) olyan beavatkozás, melynek eredményeként a létrejövı helyzet jobban megfelel jelen rendelet elıírásainak, mint a meglévı állapot. f) Jelen szabályzat jóváhagyása elıtt kialakított telek beépíthetı a szabályzat elıírásai szerint akkor is, ha az kisebb a kialakítható legkisebb teleméretnél. b) idomtervet a beépítettségrıl, burkolt felületekrıl és építménymagasságról, c) táblázatot a rendezési tervi mutatók teljesítésérıl, d) környezetrendezési szakértıi véleményt a (2) bekezdés szerint. (2) Gazdasági és Vegyes területeken az építési engedélykérelemhez környezetrendezési szakértıi vélemény kell csatolni amennyiben nem lakóépület építésérıl van szó. A környezetrendezési szakértıi véleményt az alábbi tartalommal kell elkészíteni. 1:500 léptékő terv, mely minden olyan adatot tartalmaz, melybıl a beruházás környezetre gyakorolt hatása megítélhetı. A környezetrendezési szakértıi vélemény rajzi és leíró munkarészeinek tartalmazniuk kell legalább: a) a kertészeti megoldásokat és a külsı tér épített elemeit: növények helye, mérete, kora, megnevezése, burkolt felületek méretei, lejtésviszonyai, burkolati rétegtervei, szegélyei, utak fordulási sugara, a térvilágítás alaprajzi, magassági helye, öntözırendszer, felszíni vízelvezetési rendszer, kapuk, bejáratok, mőködtetésük; b) a vagyonvédelem látható eszközeit: kerítések, rácsok, oszlopok méretükkel, helyükkel; c) a jármőforgalom adatait a személy- és teherforgalom vonatkozásában; d) a hulladékkezelés megoldását: mennyiség, tárolás, elszállítás sőrősége; e) a létszámadatokat: mőszakok száma, dolgozók létszáma. (3) Közterület rendezési terv a) Közterületrendezési terv készítése kötelezı a 6. (2) bekezdésében említett esetben továbbá valamennyi közparkban és közlekedési területen folytatott növénytelepítés, építés, köztárgy elhelyezés esetében, amennyiben az ültetési vagy építési tevékenység meghaladja a pótlás szintjét. b) A közterületrendezési terv tartalmazza meglévı állapot/tervezett állapot bontásban - a tervezési terület geodéziai felmérését, a növényzetet, a burkolatokat, a köztárgyakat, felszín alatti és felszín feletti közmőveket, mőtárgyakat, a szomszédos telkeken álló építményeket és a telkek bejáratait. A terv léptéke: 1:500 vagy 1:1000. (4) Talajmechanikai szakvélemény a) Vízfolyás, vízállás partjától számított 100 méteren belül bármely építményt csak talajmechanikai szakvélemény elıírásai alapján lehet elhelyezni.

6 4. A TELEKALAKÍTÁSRA, AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK (1) Elıkert a) Új telekosztások, újonnan beépülı lakóterületek kötelezı elıkertmérete: 5m. b) Kialakult beépítésben az elıkert méretét a két elsı szomszédos beépített telek elıkertméretének átlagából kell számítani. c) Saroktelek hosszú oldalára esı elıkertje - 1 és 3 méter között választható meg,, amennyiben erre az oldalra adódik az építési hely és a telek szélessége legalább 16m,. - 0m lehet az elıkert, ha erre az oldalra adódik az építési hely és a telek 16m-nél keskenyebb d) Az elıkert felé nézı homlokzatot minden esetben utcai, fıhomlokzat jelleggel kell kialakítani. (2) Oldalhatárra épülı épület esetében 60 cm csurgótávolságot kell tartani. (3) Nyeles telek nem alakítható ki. (4) Telekalakítási kötelezettségő területen a telekalakítás idıszerővé válásakor - annak egészére egy ütemben, egységes telekstruktúrát és a tervezett telekmérettıl függı feltáró úthálózatot kell megtervezni a telekalakítási tervben. 5. AZ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK (1) Az épületformára vonatkozó elıírások a) Lakóterületen a tetı hajlásszöge 20 és 45 fok között lehet. Lapostetı, enyhelejtéső tetı (20 fok alatti) legfeljebb a beépített alapterület 25%-án alakítható ki. A nyereg, félnyereg és kontytetıtıl eltérı, manzard-, dongaformájú tetık nem építhetık. b) Belterületen a kiegészítı használati módú épület nem lehet nagyobb sem gerinc, sem párkány vonatkozásában a lakóépületnél, amennyiben 20 méternél közelebb van a szabályozási vonalhoz, a szabályozási vonaltól 20 méternél távolabb a kiegészítı használati módú épület építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet. c) Lakóterületen oromfalas homlokzat/homlokzatrész szélessége legfeljebb 7 méter lehet. (2) Tetıablakok (ajtók) a) Tetıfelépítmény nem létesíthetı. b) Nyeregtetı esetében a tetıablak az oromfalat legfeljebb másfél méterre közelítheti meg. c) Kontytetı esetében a tetıablak az élgerincet legfeljebb egy méterre közelítheti meg. d) A tetıablak egyetlen része sem állhat elırébb a homlokzatsíknál. e) Egy épületen csak egyféle formai megjelenéső tetıablak építhetı. (3) Anyaghasználat a) Belterületen csak épített kémény létesíthetı, újonnan épülı szerelt kéményt épített megjelenéső burkolattal kell ellátni. Zárt égésterő gázkészülék saját rendszerő, mőanyag füstelvezetıje esetében nem kell alkalmazni b) Tetıfedésre csak kiselemes hatású vagy nádfedés használható: lakóövezetben a szabályozási vonaltól számított 30 méteren belül, vegyes övezetben, zöldterületen. c) Homlokzaton fémlemez-, mőanyagelemes burkolat nem használható, kivéve a Gksz- 5 építési övezetben. 6. KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA, HASZNÁLATA. (1) A közterületek használatát az Önkormányzat önálló rendeletben szabályozza. (2) A közparkokban a világítás, szemétgyőjtés, utcabútorok, a reklámhordozók egységes karakterérıl gondoskodni kell. Ezek elhelyezését egy közpark egység egészére egyszerre készülı terv közterület rendezési terv - alapján összehangoltan lehet engedélyezni. (3) Tömbfeltáró út csak egyszerre alakítható ki (egy telekalakítási eljárásban, egy engedélyezési eljárásban). 7. HIRDETİTÁBLÁK (1) Nem közterületen csak az ott folytatott tevékenység céljára helyezhetı el egyenként legfeljebb egy négyzetméter felülető hirdetıtábla. Gksz-5 építési övezetben méretbeli korlátozás nincs, de közútkezelı hozzájárulás közterületen kívül is szükséges. (2) Közterületen legfeljebb 100 méterenként legfeljebb egy m 2 felülető reklámtábla elhelyezése engedélyezhetı. Az engedélyezés során a közútkezelı hozzájárulását be kell szerezni. (3) Épület homlokzati síkjához képest legfeljebb 60cm kiállású lehet a hirdetıtábla. (4) A hirdetıtáblák anyaga, tartószerkezete fém, fa lehet. (5) Közterületi információs táblák elhelyezhetık. 8. KERÍTÉSEK (1) Belterületen - a Gazdasági övezetek kivételével - a közterület felöli kerítés legfeljebb 1,8m magas lehet. A kerítéssel legfeljebb 2m 2 alapterülető szeméttároló egybeépíthetı. (2) Gazdasági övezetekben és a külterület állandó ott-tartózkodás céljára is felhasznált területein legfeljebb 1,8m magas kı, tégla, fa tömör kerítés vagy fa, fém áttört kerítés építhetı. (3) Erdıterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdı és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Szárazon rakott kı, rönkfa vagy faoszlopok közé feszített nagy lukbıségő drótháló kerítés építhetı. Ez esetben a körülkerítés engedélyezhetı, az engedély-kérelemben és az engedélyben a körülkerítés idıtartamát meg kell jelölni. (4) Mk kertes mezıgazdasági övezetben legfeljebb 1,8 m magas drótfonatos kerítés, illetve élısövény létesíthetı. (5) Szántó területeket nem szabad körülkeríteni. (6) Külterületen az elızı (2), (3), (4) pontokban nem említett és mezıgazdasági övezetbe nem tartozó övezetek határán oszlopok közé feszített legfeljebb 2,0 m magas nagy lukbıségő drótháló kerítés építhetı. 9. TEREPALAKÍTÁS (1) Lakóterületen tereprendezés esetében a telekhatárhoz képest egy méteren belül a szomszédos telek szintjéhez képest legfeljebb 80 cm-es szintkülönbség alakítható ki. (2) 1,5 méternél magasabb feltöltés esetében a megengedett legnagyobb építménymagasságot az eredeti terepszint és a feltöltött szint különbsége mértékével csökkenteni kell.

7 II. FEJEZET: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 10. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉS EZEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI (1) Lakóterületek a) Falusias lakóterület () b) Falusias lakóterület (Lf-2) c) Falusias lakóterület (, /X) d) Tanyasi lakóterület (Lt-1) (2) Vegyes területek a) Településközponti vegyes terület (Vt-1) b) Településközponti vegyes terület (Vt-2) c) Központi vegyes terület (Vk-1) (3) Gazdasági területek a) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1) b)kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-2) b) c)kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-3) c) d)kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-4) d) e) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-5) e)f) Mezı/erdıgazdasági üzemi terület (Gmg-1) (4) Üdülı területek a) Üdülıházas üdülıterület (Üü-1) b) Hétvégiházas üdülıterület (Üh-1) (5) Különleges területek Nagy zöldfelülettel rendelkezı különleges területek a) Temetı (Kte) d)lovarda (Klo) b) c) Rekreációs terület - 1 (Kre-1) d) Rekreációs terület - 2 (Kre-2) Közlekedési célú különleges terület d)e) Kikötı terület (Kki-1) 11. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK - LF (1) A falusias lakóterületen elhelyezhetı: a) egy telken legfeljebb két lakás, b) a lakosság alapfokú ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) a lakóövezetre elıírt környezetterhelési határértékeket nem túllépı, legfeljebb egy lakóteleknyi területet igénylı kisipari, mezıgazdasági üzemi építmény, d) egyéb épületek a fı rendeltetéső létesítmény kiegészítéseként, csak annak megléte, vagy egyidejő építése esetén: tárolóépület, mőhely, állattartó épület e) nem helyezhetı el olyan létesítmény, melyhez az OTÉK elıírása szerint 6 gépkocsinál több parkoló létesítése lenne szükséges. (2) A 12 m-nél keskenyebb telkeken lakóépület nem helyezhetı el. (3) A beépítés közmővesítettségi feltétele a) és Lf-2 építési övezetekben: részleges közmővesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. b) és /X építési övezetben: teljes közmővesítés (közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás)felszíni vízelevezetés befogadóig történt kiépítése. Alternatív tervezıi javaslat: a korábbi szövegezés nem változik. (4) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 5%. (5) Az építési övezetben (hagyományos beépítés) a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (6) Az Lf-2 építési övezetben (friss telekalakítások) a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 900 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% f) az elıkerti építési vonalon kell állnia egy oromfalas homlokzat(rész)nek. (7) Az építési övezetben (Duna-part) a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30% c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% f) telkenként legfeljebb két különálló épület és egy lakás helyezhetı el, g) a 6-os számú közúttól mért legalább 100 méteres távolságban helyezhetı el a lakóépület

8 (8) Az /X építési övezetben (földmozgás veszélyes területek: Pipacs utca, Erdısor út, Nefelejcs út, Hársfa utca keleti oldala a szabályozási tervlap szerint) a (97) bekezdés szerinti elıírások érvényesek azzal az eltéréssel, hogy bıvítés, új építés csak a partfal geotechnikai vizsgálataával, a védmővek megépítése után lehetséges. A talajmechanikai szakvéleménynek igazolnia kell a partfal és a tervezett építmény állékonyságát. A Bányakapitányság szakhatóságként bevonandó. Alternatív tervezıi javaslat: a korábbi szövegezés nem változik. 12. AZ LT-1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETBEN (külterületi lakóterületek, tanyák) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, egy épület beépített területe legfeljebb 600m2, c) a legnagyobb építménymagasság lakóépület esetében: 4,5 m, gazdasági épület esetében: 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 2000m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50%, f) telkenként legfeljebb két lakás helyezhetı el, g) legalább közmőpótlók (zárt szennyvíztárolás, fúrt kút) alkalmazása szükséges, vezetékes elektromos ellátás kötelezı. 13. VEGYES TERÜLETEK VT, VK (1) Településközpont vegyes területen elhelyezhetı: a) lakóépület legfeljebb négy lakással, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény (2) A Vt-1 övezetben (régi központok) a) a beépítési mód: oldalhatáron álló, de intézményt a beépíthetı oldalhatártól is legalább 3m távolsággal kell elhelyezni, b) a legnagyobb beépítettség 50 % ha a beépítés legalább felerészben nem lakás, egyébként 30%, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m (templom esetében nincs korlátozás) d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (3) A Vt-2 övezetben (új központok: Ligetsor, Templomos) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (4) Központi vegyes területen elhelyezhetı: a) lakást is tartalmazó intézmény épület, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. (5) A Vk-1 övezetben a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség %, c) a legnagyobb építménymagasság 59,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 20 m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50%, melybe a vízfelület is beszámítható (6) Településközpont vegyes területen a környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket kell figyelembe venni. (7) A beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás (kivéve a Vk-1 építési övezetet, ahol teljes közmővesítés szükséges).

9 14. GAZDASÁGI TERÜLETEK (1) A gazdasági terület lehet: a) Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz b) Mezı/erdıgazdasági üzemi terület Gmg (2) Az épület jellegére vonatkozó elıírások: a) Az épületek koordinátarendszerét a határoló úttal, utcával megegyezıen (arra merılegesen / párhuzamosan) kell felvenni. b) Lépcsık, bejáratok, elıtetık, egyéb építészeti elemek a beépített alapterületnek legfeljebb 10%-áig terjedı alaprajzi vetülettel az épület homlokzatsíkján túlnyúlhatnak, ha ezzel a homlokzat tagolását kedvezıen befolyásolják. (3) Környezetterhelési határérték: a szomszédos lakóövezetekben biztosítani kell a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket. (4) A beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. (5) A használatbavételi engedély feltétele a szilárd burkolatú út kiépítése. 15. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET - GKSZ (1) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhetı: a) mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) parkolóház, és ennek épületében üzemanyagtöltı, e) a Gksz-2 és Gksz-5 övezetben önálló üzemanyagtöltı is elhelyezhetı, f) a terepszint alatti beépítettség nincs. (2) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-1 (Reménysor, Templomos) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9 m, de lakóépület esetében: 6,5 m, d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (5) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-4 (régi bekötıút mellett) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 15 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40%, (6) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-5 (6-os út mellett) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 12 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 8000 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 30%, f) a 6-os út védısávjában zárt kerítés nem létesíthetı. 16. MEZİ/ERDİGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET - GMG (1) A mezı/erdıgazdasági üzemi területen elhelyezhetı a növénytermesztés, az állattenyésztés és az erdıgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetık el. (2) Mezı/erdıgazdasági üzemi terület Gmg-1 a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 40 %, c) a legnagyobb építménymagasság 15 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 20%, f) a terepszint alatti beépítettség nincs. (3) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-2 (templomosi géppark) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 10 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 20%, (4) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-3 (Duna-part halászcsárda) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40%,

10 17. ÜDÜLİHÁZAS ÜDÜLİTERÜLET (1) Az építési övezetben szabadon álló beépítési móddal szállás, kereskedelmi, vendéglátó épületek, továbbá az ezeket kiegészítı sport, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások és kiegészítı építmények létesíthetık. (2) Az üdülıházas üdülıövezetben kivételesen a rekreációs használat mellett - elhelyezhetı egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. (3) A beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. (4) Az Üü-1 építési övezetben (Duna-parti tábor) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50% 18. HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLİTERÜLET (1) Az építési övezetben oldalhatáron álló beépítési móddal ideiglenes tartózkodás céljára szolgáló, egy rendeltetési egységbıl álló üdülıépületek létesíthetık. (2) Közmővesítettségi feltétel: teljes közmővesítés (közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás). (3) Az Üh-1 építési övezetben (Duna-part) a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 15 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50% ) 19. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (1) Általános elıírások a) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 30m telekszélesség, b) a beépítési mód szabadon álló, c) a zöldfelület legkisebb aránya 7040% d) A beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. e) a terepszint alatti beépítettség nincs. (2) Temetık Kte a) A temetıkben a temetkezést szolgáló és a temetkezési szertartással kapcsolatos építmények helyezhetık el. b) Az övezeti építési elıírások csak az épületekre vonatkoznak. c) a legnagyobb beépítettség 5 %, d) a legnagyobb építménymagasság 5,0 m, kivéve kegyeleti, egyházi épület toronyépítményét, mely nem esik korlátozás alá, e) a kerítést csak élısövény és drótháló kombinációjából lehet kiépíteni. (3) Lovarda Klo (Duna-part) a) A lovarda területén a lótartás, lótenyésztés, lósport építményei valamint szállás-, vendéglátó-, iroda-, a használók lakóépületei helyezhetık el. b) a legnagyobb beépítettség 40 %, c) a legnagyobb építménymagasság 5,0 m (4) Rekreációs terület - 1 Kre-1 (Szluha puszta) a) elhelyezhetı szálláshely szolgáltató építmény, sportépítmény, a személyzet, a tulajdonos lakása, egészségügyi épület, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m, de legfeljebb pince, két szint, tetıtér magasságú épület építhetı, ahol a fedélszék a zárófödémhez csak térdfal magasítás nélkül csatlakozhat (5) Rekreációs terület - 2 Kre-2 (Mezıföld Lovaspark) a) elhelyezhetı szálláshely szolgáltató építmény, sportépítmény, a személyzet, a tulajdonos lakása, egészségügyi épület, mezıgazdasági épület, oktatási épület, iroda, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m (kivéve víztorony, kilátó, melyeknél nincs korlátozás) (5)(6) Kikötı terület - 1 Kki-1 (Kisapostagi határon) a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 40 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m.

11 III. FEJEZET: BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 20. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉS EZEK ÖVEZETEI (1) Közlekedési és közmőelhelyezési területek a) Közúti közlekedési terület (KÖu) b) Vasútterület (KökKÖk) c) Légi közlekedési terület (KölKÖl) (2) Zöldterületek a) Közpark építési lehetıséggel (Zkp-1) b) Közpark (Zkp-2) (3) Erdıterületek a) Erdı (E) b) Egészségügyi erdı (Eeg) c) Védıerdı (Ev) (4) Mezıgazdasági területek a) Külterületi kertes mezıgazdasági terület (Mk-1) b) Belterületi kertes mezıgazdasági terület (Mk-2) c) Általános mezıgazdasági terület (Má-1) d) Korlátozott felhasználású mezıgazdasági terület (Má-2) (5) Vízgazdálkodási területek (V) 21. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, PARKOLÁS (1) Elhelyezhetı építmények: az OTÉK 26. (3) bekezdés 1. pontja szerint. (2) Új közlekedési és közmőelhelyezési (utcák, terek, gyalogos és kerékpár utak) övezet kialakításánál más elıírás, illetve a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában az OTÉK 26. szerinti szabályozási szélességő területet kell biztosítani. (3) Belterületen, az országos közút mellett gazdasági, vendéglátó-ipari, egyéb szolgáltatási célú építmények építése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén közútkezelıi és közlekedés szakhatósági véleményt kell kérni. (4) Ahol a szabályozási szélesség és a közmővekközmővek elhelyezése megengedi, biztosítani kell az utak melletti fasor kialakítását honos fajokból, vagy gyümölcsfákból (5) Újonnan beépítésre kerülı területek esetében a közmőhálózatok építése csak a jóváhagyott útépítési tervek figyelembevételével történhet. A közmőhálózatok építésekor a közlekedési pályák tervezett földmőveit is ki kell alakítani. (6) A parkolókban 4 gépkocsinként nagy lombkoronát növelı, környezettőrı fa telepítendı. (7) Magánutak kialakíthatók, közlekedési területek magánterületként fenntarthatók, de az utak, közmővek, zöldfelületek csak a közterületre érvényes ágazati szabványok figyelembe vételével valósíthatók meg. Megkülönböztetett jármővek, szemétszállító közlekedését magánúton sem lehet korlátozni. 22. ZÖLDTERÜLETEK (1) Zöldterület - Közpark Zkp-1 a kialakítható legkisebb telekterület: nincs korlátozás a beépítési mód: szabadon álló beépítettség legnagyobb mértéke: 2% a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3 m az építési hely határai: a telekhatártól mért 2m elhelyezhetı építmények: OTÉK 27. (4) szerint a beépítés közmővesítettségi feltétele épület építése esetén: teljes közmővesítettség (2) Zöldterület - Közpark Zkp-2 Közpark beépítési lehetıség nélkül. (3) A meglévı közcélú zöldterületek fenntartásáról, megtartásáról, hiányos növényzet esetén kiegészítésérıl gondoskodni kell. (4) Új zöldterületek kialakítása, illetve meglévı felújítása során olyan tájba illı, honos fajok többszintő telepítése szükséges, melyek megırzik, illetve megteremtik a terület megfelelı diverzitását. (5) Közparkok kialakítása csak engedélyezett közterületrendezési tervek alapján lehetséges. (6) Közterületen a fák kivágása csak engedéllyel történhet a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen. A kivágott fák pótlásáról a következı tenyészidıszak végéig gondoskodni kell legalább kétszer iskolázott fával. A pótlás és a lombkorona kialakítás során a gyalogos- és gépjármőforgalmat, a közúti jelzések felismerését akadályozni nem lehet. (7) Közcélú intézmények közterülettel közvetlenül érintkezı parkját közönségforgalomra korlátozottan megnyitva és a 2. (3) bekezdése szerinti közterületrendezési terv alapján kell kialakítani kell kialakítani. Az oktatási és szociális intézmények parkjára ezen elıírás nem vonatkozik. (8) A zöldterületnek közútról, köztérrıl közvetlenül megközelíthetınek, valamint kerekesszékkel és gyermekkocsival is és használhatónak kell lennie.

12 23. ERDİTERÜLETEK (1) Az erdıterület a település beépítésre nem szánt területének erdı céljára szolgáló része. (2) A területek az erdı rendeltetése szerint a) egészségügyi erdı (EgEe) b) egyéb véderdı (Ev) övezetekbe tartoznak (3) A község külterületén az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóság nyilvántartásában megkülönböztetett rendeltetéső erdık találhatók. (4) Új erdıt telepíteni csak az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdıtelepítésikivitelezési tervdokumentáció alapján lehetséges. (5) Az erdı mővelési ágban lévı területeken minden beavatkozás csak az Erdészeti Igazgatóság Erdıfelügyelet engedélyével végezhetı. (6) Létesítmények elhelyezése az OTÉK 28. (3) (4) bekezdése szerint lehetséges. (7) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m, kivéve a kilátó épületet, melynek magassága nincs korlátozva. (8) Erdıtelepítés esetén honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani. Gondot kell fordítani arra, hogy a telepítés során elegyes erdı keletkezzen. (9) Tarvágás nem, csak fokozatos fajcsere engedélyezhetı, mielıbbi pótlás elıírásával, annak érdekében, hogy az érintett erdıterület minél kevesebb ideig legyen korlátozva funkciója betöltésében. (10) Erdıterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdı és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Ez esetben a körülkerítés engedélyezhetı, az engedélykérelemben és az engedélyben a körülkerítés idıtartamát meg kell jelölni. (11) Erdıterületen csak extenzív jellegő vagy természet- és környezetkímélı gazdálkodási módszerek használhatók. (12) Védelmi rendeltetéső erdısávok minimális szélessége: 10m30m. Véderdı és a védelmi célú zöldsávok telepítésekor elsısorban a táji és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, ıshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. (13) Védelmi rendeltetéső erdıterületen a hatásos zajcsökkentés érdekében a fa és cserjesorokat váltakozva, örökzöldekkel vegyesen kell telepíteni. (14) Véderdı és a védelmi célú zöldsávok telepítésekor elsısorban a táji és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, ıshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. (15) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. (16) Az erdınek nem minısülı, honos fajokból álló facsoportok megtartásáról és jó karban tartásáról gondoskodni kell mind kül-, mind belterületen. 24. MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEK (1) A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló mezıgazdasági terület a mezıgazdasági övezetbe tartozik. (2) A mezıgazdasági terület lehet: a) Külterületi kertes mezıgazdasági terület Mk-1 b) Belterületi kertes mezıgazdasági terület Mk-2 c) Általános mezıgazdasági terület Má-1 d) Korlátozott használatú mezıgazdasági terület Má-2 (3) Az Mk-1 övezetben a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 3 %, c) a legnagyobb építménymagasság 3,5 m, d) a legkisebb kialakítható telekterület m2, legalább 14m telekszélességgel, e) a beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, zárt szennyvíztárolás. (4) Az Mk-2 övezetben 10 m 2 beépített alapterülető, legfeljebb 2,5 m építménymagasságú tároló építményen kívül épület nem helyezhetı el, közmővesítés nem szükséges. (5) Az Má-1 övezetben a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 3 %, de egy épület legfeljebb 1000m2 lehet, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület m2, e) a beépítés közmővesítettségi feltétele: részleges közmővesítés, zárt szennyvíztárolás. (6) Az Má-2 övezetben 3000m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki, épület nem helyezhetı el, csak környezetkímélı gazdálkodás folytatható, mővelési ág váltás esetében csak gyep, nádas mővelési ág engedélyezhetı. 25. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (1) Vízgazdálkodási terület - V

13 IV. FEJEZET: EGYÉB ELİÍRÁSOK (2) Új létesítmények elhelyezése esetén a település légszennyezettségének mértékét figyelembe kell venni az engedélyezés során. 26. KÖZMŐVEK (1) A település teljes területén tilos a szennyvizek szikkasztása. A meglévı szikkasztókat fel kell számolni. (2) Beépítésre szánt területen a lejtésviszonyok miatt a telken már el nem helyezhetı csapadékvizet a telekrıl zárt csatornában az ingatlan elıtti árokba kell vezetni. (3) A közmőkiváltások során a használaton kívüli vezetéket el kell távolítani. (4) A gázvezetékek MSZ 7048/3 szabványban meghatározott biztonsági övezetét be kell tartani. A gáznyomás szabályozó állomások MSZ szabványban meghatározott védıtávolságát mely nagy középnyomású berendezéseknél közutak útpályájának szélétıl és épületektıl 10m - be kell tartani. (5) Föld alatti üzemanyag- és olajtartályok csak dupla fallal, szivárgásjelzıvel ellátva létesíthetık a község teljes közigazgatási területén. (6) A transzformátorokat épületen belül kell elhelyezni, közterületrıl történı közvetlen megközelítésüket a szolgáltató számára biztosítani kell. (7) A létesülı közterületi elektromos és hírközlı hálózatokat földkábeles megoldással kell kialakítani, légkábelek cseréje esetén azokat földkábellel kell kiváltani. A bekötıvezetékeket csak akkor kell földkábellel kialakítani, ha a gerincvezeték földkábeles. (8) Antennatorony belterületen nem létesíthetı. 27. VÉDİTERÜLETEK (1) A vízgazdálkodási feladatok ellátása céljából a természetes vízfolyások (patakok), mesterségesen kialakított tározók, belvíz- és öntözıcsatornák, természetes tavak partja mentén 6m vízügyi védıterületként kialakítandó, vagy meghagyandó. (2) A temetı védıterülete: A temetın kívül a telekhatártól számított 50 m széles területsáv. A védıterületen belül kegyelet-sértı, a temetı mőködését zavaró létesítmény (pl. vendéglátóhely) nem helyezhetı el. Új temetı terület esetében a temetın belül a telekhatártól számított 30 m széles területsáv. A védıterületen kétszintes növényzetet (fa, gyep) kell kialakítani. (3) Oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények védıterülete a telekhatártól mért 50 m széles területsáv. A védıterületen belül állattartó épület nem építhetı. (4) A nagylétszámú állattartó telepek védıtávolságán belül lakóépület és közintézmény nem helyezhetı el kivéve a tulajdonos és a használók lakóépületét, irodaépületét, idegenforgalmi célú épületet (szállás, vendéglátás) (5) Trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettıl mért távolsága legalább 12 méter. (6) A gazdasági övezetek határán a gazdasági létesítmény telkén belül 10 méteres védelmi célú, háromszintes zöldsáv telepítendı. (7)Az autópályák védısávja: m, és (7) a 6-os út védısávja: m, egyéb közutak védısávja. : 50-50m. A még ki nem alakított telkő, csak nyomvonallal jelölt autópályák helybiztosítási sávja: m. 28. LEVEGİTISZTASÁG VÉDELEM (1) A légszennyezı létesítmények megengedett mértéket meghaladó szennyezését meg kell szüntetni.

14 29. A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS A TALAJ VÉDELME (1) A községben területfelöltésre csak környezetre ártalmatlan anyagok használhatók fel. (2) Bontási és mélyépítési munkálatok során a terület korábbi ipari funkciója esetén meg kell vizsgálni a talaj és a talajvíz szennyezettségét. (3) Az erózióveszélyes lejtıs területek földvédelmét megfelelı növénytakaró biztosításával kell megoldani. (4) A roncsolt felszínő vagy szennyezett területeket rekultivációs terv alapján kell helyreállítani. (5) A település szennyezıdés érzékenység szerinti besorolása A, fokozottan érzékeny. (6) A meglévı talaj- és talajvízszennyezéseket meg kell szüntetni. (7) A földmozgatással járó munkavégzések során a humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, a humuszos szintet kiporzás ellen védeni kell takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel, építési tevékenység után a humuszos feltalajt helyben kell legfelsı rétegként elteríteni, feleslegben maradó humuszos feltalajt csak a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján lehet a helyszínrıl elszállítani. (8) A mővelés alóli kivonásokat csak szakaszosan, a beépítés ütemének megfelelıen szabad végrehajtani, a kivonásig az eredeti mővelési ág szerint kell a területet hasznosítani. 30. A FELSZÍNI VIZEK VÉDELME (1) A gazdasági területekrıl érkezı csapadékvizeket a befogadóba vezetés elıtt tisztítani kell. (2) A természetes vízfolyások felé irányuló vízmozgások akadályozása tilos. A természetes vízelvezetési útvonalakat meg kell tartani. (3) Vízfolyások medrének rendezése során csak mérnökbiológiai módszerek használhatók. A rendezés során a vízfolyások kiegyenesítése, medrének szilárd burkolattal való ellátása tilos, a meder természetes vízdinamikáját meg kell ırizni. (4) A természetes és természetközeli álló- és folyóvizek partjától számított 1000 méteren belül a vizekre és a vízben élı szervezetekre veszélyes anyagok tárolása, kijuttatása tilos. A korábbi 31. megszüntetése helyett alternatív tervezıi javaslat: a korábbi szövegezés nem változik. 30. KORLÁTOZÁSOK ÉS ELİÍRÁSOK A GEOLÓGIAI VISZONYOK MIATT (1) (és /x) építési övezetekben csak zárt szennyvízcsatornára való rákötés és a felszíni vízelvezetés megvalósítása után adható ki építési engedély új épületre és bıvítésre. (2) /x építési övezetekben az (1) bekezdés korlátozásán kívül mérnökgeológiai tanulmány, terv és partvédelem megvalósítása után adható ki építési engedély új épületre és bıvítésre HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS (1) A község területén keletkezı kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. A szemét engedélyezett lerakóba való szállításáról hetente egyszer az önkormányzat gondoskodik. (2) A község területén keletkezı veszélyes hulladék folyamatos elszállításáról a hulladék tulajdonosának kell gondoskodni. Veszélyes hulladék nem halmozható fel. (3) A településen kommunális és veszélyes hulladék lerakása közterületen tilos (4) A meglévı illegális lerakókat fel kell számolni és a talaj vagy a talajvíz szennyezettsége esetén szükséges kármentesítést el kell végezni. A kármentesítést a környezetvédelmi felügyelıség által jóváhagyott kármentesítési terv alapján kell elvégezni ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM (1) A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendeletben megállapított zaj- és rezgésvédelmi határértékeket meghaladó tevékenység a településen nem folytatható. Zajt és rezgést elıidézı létesítményt csak oly módon lehet elhelyezni, hogy az a környezetét ne zavarja. (2) A lakóterületi útszakaszok mentén a forgalmi zaj csillapítása érdekében, forgalomtechnikai módszerekkel kell csökkenteni a terhelést, illetve a védendı létesítmények és utak között védelmi célú zöld-sáv telepítendı. Ezek kialakítása háromszintő növényzettel történik. (3) Autópálya építés esetén a zaj- rezgés- és porvédelmet biztosítani kell TERMÉSZETVÉDELEM (1) A természeti területeken csak természetvédelmi, ismeretterjesztési célú építmény helyezhetı el. (2) A természeti területeken csak extenzív gazdálkodás folytatható. (3) A vizes élıhelyek mentén feltöltését, burkolását végezni nem szabad. (4) A helyi természetvédelmi területen (lásd a függeléket) a növényzetet meg kell ırizni, pótlását, felújítását kertészeti terv alapján kell elvégezni ZÖLDFELÜLETEK (1) A település zöldfelületi rendszerének elemei: a) elsıdleges elemek: zöldterületek (közparkok, játszó-kertek) önálló övezetben; erdık - önálló övezetben; rét-legelı és idıszakosan víz borította nádas területek, jelentıs zöldfelülettel rendelkezı különleges területek (sportpálya) közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek (fasorok) b) másodlagos elemek: a lakó- és intézménytelkek fennmaradó növényzettel fedett részei. (2) A zöldfelületek védelme céljából a zöldmezıs fejlesztésekkel szemben elınyben kell részesíteni a meglévı foghíj telkek beépítését, illetve a rossz állapotú épületek rehabilitációját. (3) Közterületen, különleges területen új zöldfelület létesítését (a területfelhasználás jellegébıl adódóan) kertészeti, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell végezni. (4) A hiányos fasorokat ki kell egészíteni. (5) A meglévı közcélú zöldterületek megtartásáról gondoskodni kell. (6) Lakóterületen az elıírt zöldfelület minden 100m 2 -e után 1db honos nagy lombot növelı fa ültetendı. (7) Vegyes településközpont területen beültetési kötelezettséggel - a zöldfelületet parkosítva kell kialakítani, mezıgazdasági termelés nem végezhetı. (8) A gazdasági területeken elıírt ültetési kötelezettség esetén háromszintes növényállomány alakítandó ki tájra jellemzı ıshonos fa- és cserjefajok felhasználásával. (9) A település zöldfelületi rendszerében a meglevı növényzet állapotát folyamatosan vizsgálni kell. Rehabilitáció keretében az idıs, elöregedett fák ifjításáról, eltávolításáról, valamint egy éven belül az eltávolított fák pótlásáról az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell. (10) A legalább 12 méter szabályozási szélességő utak mellett biztosítani kell fasorok kialakítását. A fásításhoz honos fajokat vagy gyümölcsfákat kell használni. (11) Zöldfelületek rehabilitációja favédelmi, kertépítészeti terv vagy szakvélemény alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelıen készülhet.

15 ÉLİVILÁG VÉDELME (1) Az erdınek nem minısülı, honos fajokból álló facsoportok megtartásáról és jó karban tartásáról gondoskodni kell belterületen. (2) A meglévı erdı, gyep, rét-legelı és nádas mővelési ágban lévı, valamint a kopáros kivett területek használati módjának intenzívebbé módosítása tilos. (3) A természetes, illetve a természetvédelem alá tartozó területeket összekötı ökológiai elemeket fenn kell tartani ökológiai folyosóként természetközeli állapotukban HELYI MŐVI ÉRTÉKVÉDELEM, TELEPÜLÉSKÉP ÉS A HELYI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK (1) A régészeti lelıhellyel érintett ingatlanokon (lásd a függeléket) a földmunkával járó beruházások (beleértve az erdıtelepítést ill. fasorok létesítését is) illetve telekalakítási engedélyeztetési eljárás során a régészeti örökség védelme (régészeti örökség elemei, régészeti lelıhelyek) tekintetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) területileg illetékes irodája szakhatóságként mőködik közre. (2) A KÖH által Nyilvántartott Régészeti Lelıhelyeket (2. számú Függelék b) pont) a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelıhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelıhelyeket elızetesen megelızı feltárás keretében fel kell tárni. (3) Védett Régészeti Lelıhelyen (2. számú Függelék a) pont építési tevékenységet nem lehet végezni, bármely, a talajt 30 cm-nél mélyebben megbolygató tevékenységhez a KÖH engedélyét kell kérni. V. FEJEZET: EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE IGAZGATÁSI TERÜLET KÖZIGAZGATÁSI MEGOSZTÁ- SÁNAK VÁLTOZÁSA (1) A belterületi határ a jelen Szabályozási Tervnek és jelen elıírásoknak megfelelıen, az Önkormányzat által tervezett ütemezéssel módosítandómódosítható TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA (1) Jelen Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet Baracs egységes Szabályzatának kell tekinteni, a késıbbiekben bármely önálló területre készülı szabályzatot jelen HÉSZ módosításával kell kidolgozni. VI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) Ez a rendelet. lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a rendelet. (2) A rendelet elıírásait a folyamatban lévı eljárásokban nem kötelezı, de megengedett érvényesíteni. Kelt: Baracs, Makó József Juhász Imréné polgármester P.H. jegyzı

16 1. Melléklet Tervek 2. számú melléklet: Fogalom meghatározások Baracs egységes Helyi Építési Szabályzata mellékletét képezi az 1:4000 léptékő, júniusi. dátumú Szabályozási Terv (belterület) SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 SZ-5 SZ-6 SZ-7 SZ-8 SZ-9 SZ-9 SZ-10 SZ-11 SZ-12 SZ-13 SZ-14 SZ-15 SZ-16 SZ-17 SZ-18 SZ-19 SZ-20 SZ-21 SZ-22 SZ-23 SZ-24 SZ-25 SZ-25a SZ-26 SZ-27 SZ-28 SZ-29 SZ-30 SZ-31 SZ-32 SZ-33 SZ-34 SZ-35 (1) építési vonal: az a vonal, amelyhez az épületnek legalább egy oromfalat tartalmazó homlokzatát kell illeszteni (2) geotechnikai szakvélemény: építési geotechnikai vizsgálatok alapján készített szakértıi vélemény (3) hozzá tartozó tetı: az a tetı, amelybıl a tetıfelépítmény kiemelkedik (4) tetıfelépítmények: azok a ferde tetısíkból kiálló épülettömegek, melyek a tetıtér, padlástér belsı bıvületét határolják (5) szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb területet elválasztó vonal. A szabályozási vonalat övezeti határvonalként és telekhatárként is értelmezni kell

17 1.számú függelék: Helyi védelem a) Helyi természetvédelem alá tartozó területek 1) patakpart a terven ábrázolt körvonalakkal 2.számú függelék: Régészeti területek a) Régészetileg védett területek 1V) hrsz. római tábor 2V) 0521/16, hrsz. római táborhoz tartozó település b) Nyilvántartott régészeti lelıhely és környezete 1) 073/1, 0140/2 2) 0519/7, 0520/2, 0521/16, 0521/29, 0521/30, 0521/31, 0521/36, 0236/12, 0236/13, ) 0235/46, 0235/48, 0235/49, 0235/50, 0235/51 Ny-i vége 4) 0437/10, 0437/11, 0437/12, 0437/13 5) 0521/33 6) 0256/ ) 057/33 8) ) 0235/40 3.számú függelék: Kapcsolódó jogszabályok Építési törvény évi LXXVIII. tv. OTÉK - 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet ÚT :1998 számú "Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása, és elhelyezése" címő mőszaki elıírás 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet

18 22/1 Mk-2 Köl SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 SZ-5 SZ-6 SZ-7 SZ-8 SZ-9 SZ-10 SZ-11 SZ-12 SZ-13 SZ-14 SZ-15 SZ-16 SZ-17 SZ-18 SZ-19 SZ-20 SZ-21 SZ-22 SZ-23 22/3 K ö u K ö u K ö u SZ-24 SZ-25 SZ-26 SZ-29 SZ-32 SZ-27 SZ-30 SZ-33 SZ-35 SZ-28 SZ-31 SZ-34 BARACS KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV M=1: /2006. (VII.3.) RENDELET MELLÉKLETE TERVEZÕ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT BP. NAGYMEZÕ UTCA TEL: VÁROSY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TT SZABÓ IMRE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK MEGBÍZÓ: BARACS ÖNKORMÁNYZATA 2427 BARACS, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 27. TEL: TERVSZÁM BA RAJZSZÁM SZ-25 SZELVÉNYSZÁM 22/3 DÁTUM

19 22/1 Mk Köl Lf SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 SZ-5 SZ-6 SZ-7 SZ-8 SZ-9 SZ-10 SZ-11 SZ-12 SZ SZ-14 SZ-15 SZ-16 SZ-17 SZ-18 SZ-19 SZ-20 SZ-21 SZ-22 SZ-23 SZ-24 SZ-25 SZ-25a 22/3 SZ-26 SZ-29 SZ-27 SZ-30 SZ-28 SZ-31 SZ-32 SZ-33 SZ-34 SZ-35 BARACS KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVE - JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ SZABÁLYOZÁSI TERV M=1:4000 TERVEZÕ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT BP. NAGYMEZÕ UTCA TEL: VÁROSY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TT SZABÓ IMRE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK... MEGBÍZÓ: BARACS ÖNKORMÁNYZATA 2427 BARACS, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 27. TEL: TERVSZÁM BA RAJZSZÁM SZ-25 SZELVÉNYSZÁM 22/3 DÁTUM

20 SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 T SZ-5 SZ-6 SZ-7 SZ-8 SZ-9 SZ-10 SZ-11 SZ-12 SZ-13 SZ-14 SZ-15 SZ-16 SZ-17 SZ-18 SZ-19 SZ-20 SZ-21 SZ-22 SZ-23 SZ-24 SZ-25 SZ-25a SZ-26 SZ-27 SZ-28 SZ-29 SZ-30 SZ-31 T Gksz-5 SZ-32 SZ-33 SZ-34 SZ-35 BARACS KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVE - JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ SZABÁLYOZÁSI TERV M=1:4000 TERVEZÕ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT BP. NAGYMEZÕ UTCA TEL: VÁROSY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TT SZABÓ IMRE OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK... MEGBÍZÓ: BARACS ÖNKORMÁNYZATA 2427 BARACS, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 27. TEL: TERVSZÁM BA RAJZSZÁM SZ-25a SZELVÉNYSZÁM DÁTUM

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben