I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása"

Átírás

1 Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben, mely szerint: az alábbi rendelet 1. (2)-(3) bek.-e, továbbá 2. (3)-(7) bek.-ei a 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendelet 1. és 2. -a szerinti szövegezéssel, ai pedig a 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendelet ai szerinti szövegezéssel december 1.-tıl hatályos rendelkezések!) Csobánka község Önkormányzatának Képviselı-testülete az évi LXV tv ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 13. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében - és figyelemmel az évi LXXVIII. tv. 7. (3) c) bek.-ben foglaltakra -, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK 1. (1) bekezdésében foglaltakra, a település teljes igazgatási területére vonatkozóan megalkotja a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, és egyúttal jóváhagyja a település Szabályozási Tervét, valamint azok kötelezı együttes alkalmazását elrendeli. Jelen rendelet megalkotásának célja a település igazgatási területén az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelıen megszabni és biztosítani. Ennek keretében a települési önkormányzat az országos szabályoknak megfelelıen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatosan, a telkekhez főzıdı sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan alkotja meg rendeletét. Megjegyzés [u1]: TÉ2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya, alkalmazása (1) Jelen rendelet területi hatálya Csobánka község teljes közigazgatási területére kiterjed. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: a területen) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) elıírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) A rendeletben az alábbi jelek, rövidítések szerepelnek: OTÉK: Országos Terület Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló kormányrendelet HÉSz: Helyi Építési Szabályzat SzT: Szabályozási terv TSZT: Településszerkezeti Terv TKV: A települési környezet védelmérıl szóló helyi rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásáról szóló helyi önkormányzati rendelet (2005. december 1.-i állapot szerint a 3/2005.(II.24.) KTr. sz. és a 23/2005.(XI.25.) KTr. sz. rendelettel módosított 15/2004.(XI.22.) KTr. sz. rendelet) KDV KTVF: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség DINP: Duna-Ipoly Nemzeti Park 1

2 Tv.t.: Természetvédelmi Törvény PMMI: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága KÖH: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2. A szabályozási tervlap (1) A település igazgatási területén a HÉSZ elıírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat az 1. számú melléklet: Csobánka, külterület szabályozási terve, és a 2. sz. melléklet: Csobánka, belterület szabályozási terve tartalmazza. (2) A szabályozási terv (rajzi munkarész) kötelezı érvényő melléklete a jelen önkormányzati rendeletnek. (3) A szabályozási terv és jelen szabályozási elıírások az alábbi kötelezı szabályozási elemeket tartalmazzák: tervezett belterületi határvonal; tervezett szabályozási vonal; közterületek (országos mellékút területe, egyéb közlekedési célú közterületek, közparkok, fásított köztér); övezet, építési övezet területi határa; övezet, építési övezet jelének megfelelı elıírások. (4) A szabályozási terv és jelen szabályozási elıírások az alábbi irányadó szabályozási elemeket tartalmazzák: telekalakításkor egyben kezelendı ingatlancsoport; telekalakításkor egyben kezelendı ingatlancsoport határa, ha az nem közterület; tervezett telekhatár. (5) A szabályozási elemek módosítása amennyiben a terület-felhasználás megváltozását jelenti csak a településszerkezeti terv módosítása után, új szabályozási terv keretén belül történhet. Megjegyzés [KK2]: Az egyben kezelendı telekcsoportot a gyakorlatban nem tudják használni. Megjegyzés [u3]: TÉ3 (6) A szabályozási elemek olyan módosítása, amely nem eredményezi a területfelhasználás változását, az érintett területegységre vonatkozó új szabályozási terv keretében történhet. (7) Belterületen és a külterület beépítésre szánt részén szabályozási terv legalább egy teljes tömbre, a külterület beépítésre nem szánt részén legalább egy teljes tömbre, vagy teljes terület-felhasználási egységre készülhet. 3. A Helyi Építési Szabályzat Függelékei (1) A község közigazgatási területén az újonnan kialakult ingatlanok házszámozásának meghatározására, valamint a már meglévı ingatlanok átszámozására vonatkozó elıírásokat e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. Megjegyzés [f4]: Függelék nem tartalmazhat elıírásokat, kerüljön önálló rendeletbe (2) Csobánka község nyilvántartott régészeti lelıhelyeit, azok régészeti azonosítóit a 2

3 KÖH közhiteles adatszolgáltatása szerint - e rendelet 2.1. sz. függeléke tartalmazza. (3) A környezetvédelemre, természetvédelemre, az örökségvédelemre, közlekedésre, a közmővekre és a hírközlésre vonatkozó, leggyakrabban használt hatályos jogszabályok (2009. január) győjteményét e rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza. II. fejezet TERÜLETHEZ KÖTHETİ ELİÍRÁSOK 4. ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELİÍRÁSOK (1) Építési övezetek: a beépítésre szánt területek (Lke, Vt, Ki, Ksz, Ksp, Kt, Kb, Kre, Kho) nem közterületi telkeinek övezeti lehatárolással elkülönülı területegységei. Megjegyzés [u5]: Az OTÉK rögzíti (2) Övezetek: a beépítésre nem szánt területek (Eg, Ev, Et, Zkp, Zfk, Má, Mk, Vg) területfelhasználási egységen belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. 5. EGYÉB ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK (1) A termıtalaj védelme érdekében az építmények termıföldön (kül- és belterületen) történı építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környezı területeken a talajvédı gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termıföld minıségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termırétegvédelmének érdekében a felsı humuszos termıréteg megóvásáról gondoskodni kell. (2) A termıföld belterületbe csatolásához, termelésbıl történı kivonásához elızetesen meg kell kérni az illetékes Körzeti Földhivataltól a más célú hasznosítási engedélyt. A más célú hasznosítás megkezdéséig a földrészletet mővelési ágának megfelelıen kell hasznosítani. (3) Az illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot külterületen a telekalakítási, mővelési ág-változtatási, építési engedélyezési eljárásokba táj- és természetvédelmi szakhatóságként be kell vonni, a tájvédelmi szakhatósági jogkörrıl szóló 166/1999.(XI.19.) Korm. rendelet értelmében. (4) Az ásványi nyersanyag a termıföldrıl szóló évi LV. tv. 3. e) bekezdésben meghatározott talaj kivételével kitermeléssel járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedélyezési eljárásaiban a Szolnoki Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyérıl elszállításra, ill. nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerően hasznosul, értékesül. (5) A Magyar Geológiai Szolgálat Budapesti Területi Hivatalát szakhatóságként be kell vonni az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokba az alábbi esetekben: Megjegyzés [u6]: TÉ4 KT szerint marad. Kerüljön az eljárásokhoz kapcsolódó szabályok győjteményeként függelékbe! Megjegyzés [u7]: TÉ4 KT szerint marad. Kerüljön az eljárásokhoz kapcsolódó szabályok győjteményeként függelékbe! Megjegyzés [u8]: TÉ5 Megjegyzés [u9]: TÉ4 KT szerint marad Kerüljön az eljárásokhoz kapcsolódó szabályok győjteményeként függelékbe! Megjegyzés [u10]: TÉ5 3

4 - 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél; - meredek, csúszásveszélyesnek ismert terület beépítésekor; - 3,0 m-nél nagyobb vastagságot érintı tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás); - a felsoroltakon túlmenıen azon esetekben, amikor a lakosság, a tervezı, az Önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatala az altalajjal összefüggésben kedvezıtlen jelenségeket észlel. (6) Tereprendezés során feltöltés csak hulladéknak nem minısülı inert, ásványi anyaggal történhet, melynek talajmechanikai tulajdonságai mellett szennyezettségét is vizsgálni kell. 6. Megjegyzés [u11]: TÉ4 KT szerint marad Kerüljön az eljárásokhoz kapcsolódó szabályok győjteményeként függelékbe! AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOKAI (1) A Szabályozási Tervben útként jelölt terület használatáról amennyiben a terület nem az Önkormányzat tulajdona az Önkormányzat a terület tulajdonosával megállapodást köthet. (2) Közterület-rendezési terv készítésére kijelölt területre a tulajdonosnak építészmérnök, táj- és kertépítészmérnök, építımérnök (út- illetve közmőtervezı) közremőködésével tervet kell készíttetnie. A közterület-rendezési tervnek tartalmaznia kell a terület vezérszinti rajzát, legalább 1:500 méretarányban (terepszint + kapcsolódó épületalaprajzok), térmetszeteket, a terepszint alatti és feletti közmővek tervét, a közlekedés rendjét (álló és mozgó forgalom), a burkolatok és a növénytelepítés tervét, az utcabútorokat. Megjegyzés [u12]: TÉ8 Megjegyzés [u13]: TÉ8 (3) Kialakult helyzet esetén amennyiben a telek jellemzıi nem felelnek meg az adott építési övezet elıírásainak telekalakítást és építési munkát az alábbi (4), (5), (6), (7) bekezdésben foglaltak szerint lehet végezni. (4) Amennyiben a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési elıírásoknak, akkor a telekméretek a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetık. Ha a telekre vonatkozó egyéb országos és helyi építési elıírások betarthatók, az építési övezetben megengedett legkisebb telekméret 60%-át elérı telek beépíthetı. Kialakult állapot esetén amennyiben az OTÉK és az egyéb vonatkozó jogszabályok betarthatók a 11 métert elérı szélességő telek beépíthetı. Megjegyzés [KK14]: telekalakításról szóló rendelet ennél részletesebben szabályozza Megjegyzés [u15]: TÉ8 (5) Amennyiben a telek jelenlegi kialakult beépítettsége nem felel meg az építési elıírásoknak meghaladja az elıírt mértéket, a meglévı épület felújítható, de nem bıvíthetı. sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, sem építménymagassága nem növelhetı. Tetıtér-beépítés esetén az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhetı. Meglévı tetıtere beépíthetı. (6) Ha a telek jelenlegi kialakult beépítési módja és az elıkert nagysága nem felel meg az építési elıírásoknak, az elıírástól eltérı beépítési mód épület megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó egyéb országos és építési elıírások betartása esetén és az elıírások szerinti beépíthetı telekrészen az építési helyen belül bıvíthetık. Megjegyzés [u16]: TÉ8 (7) Amennyiben a telken meglévı jelenlegi építmény(ek) magassága meghaladja az építési elıírásokban elıírt értéket, a meglévı építmény(ek) bıvíthetı(k), de a bıvítmény(ek) építménymagassága az elıírt értéket nem haladhatja meg. Ha a meglévı építményt 4

5 legalább 75%-ban elbontják, átalakítás illetve új építés esetén a vonatkozó építménymagassági elıírásokat kell érvényesíteni. (8) Épületen, kerítésen elhelyezett reklám, információs tábla nagysága legfeljebb 1 m 2 felülető lehet, de egy épületen elhelyezett több tábla összes felülete nem haladhatja meg az érintett homlokzat tömör felületének 10%-át. (9) Csobánka község belterületén 3 m 2 -nél nagyobb felülető önálló hirdetı-berendezés nem helyezhetı el. (10) A közterületen elhelyezhetı reklámtábla alakja téglalap; azon KRESZ-táblán használt színt és betőtípust tilos alkalmazni. (11) Csobánka közigazgatási területén nyúlványos telek nem alakítható ki. (12) Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság ha azt a kialakult állapotok indokolják, beépítési módtól függetlenül lakóépületeknél 4,0 m-ig csökkenthetı, ha az egymást átfedı szemben fekvı homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások helyiségenként 0,40 m 2 nyíló felületnél nem nagyobbak, és a nyílásos homlokzatú épület magassága a legfeljebb helyiségenkénti 0,40 m 2 nyíló felülető homlokzatú épület magasságát nem haladja meg. Megjegyzés [u17]: TÉ8 Javaslat: Maradjon ez meg, állami fıépítésztıl meg kell kérni az OTÉK-tól való eltérésre az engedélyt (13) Csobánka belterületén A lakóterületen és a településközpont vegyes területen csak magas-tetıs épület építhetı. A tetı héjazata 25 és 48 közötti hajlásszögő égetett cserépfedés vagy ahhoz hasonló megjelenéső anyag lehet. Helyi védettség alatt álló területen a tetıfedés anyaga kizárólag 38 és 45 közötti hajlásszögő égetett cserép lehet. (14) Azon építési övezetben, ahol a TKV. állattartásról szóló helyi rendeleti elıírásai nem engednek haszonállatot tartani, állattartó építmény nem helyezhetı el. A haszonállat tartását megengedı építési övezetben az állattartó építmény a lakóépület mögött, annak a közelebbi oldalhatár felé esı falával egy síkban indulóan, az egyéb, építményelhelyezési szabályok betartásával építhetı. Az állattartást megengedı építési övezetben a trágyát szigorúan ellenırzött, zárt tárolóban kell tárolni. A szociális szennyvíz és az állati folyékony hulladék nem keverhetı! (15) Önállóan elhelyezett, vagy a homlokzaton önállóan megjelenı, a tetısíkból 80 cm-nél jobban kiemelkedı kémény építési engedélyezés iránti kérelméhez csatolni kell az ingatlan kéményt is ábrázoló, legalább 1:500 méretarányú, színezett utcaképét. A kéményt az OTÉK 74. -ában rögzítetteken kívül úgy kell megépíteni, hogy anyaga, burkolata ne csillogjon, a közterületi rálátás irányából szemkáprázást ne okozzon. (16) lakóövezetek és a vegyes övezet telkei csak teljes közmővesítettséggel építhetıek be. A község szennyvízcsatorna-gerinchálózatának kiépültéig nevezett építési övezetekben közmőpótló berendezés (alkalmazható. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépültével a tulajdonosok kötelesek a rendszerre való rákötésre. Megjegyzés [u18]: TÉ6 Megjegyzés [u19]: TÉ25 Megjegyzés [f20]: Közmővesítésrıl szóló fejezetbe kerül (17) Építési telken komposztáló a melléképítményekre érvényes szabályok értelemszerő betartásával helyezhetı el. (18) Elıkertben a kerítéssel egybeépítve támfalgarázs, gépkocsi-beálló, elıkertitetı, vagy kereskedelmi, illetve szolgáltató jellegő épület a kerítéssel egybeépítve alakítható ki. Megjegyzés [u21]: TÉ8 KT szerint marad Javaslat: csak az OTÉK-kal ellentétes rész törlendı 5

6 (19) Lakó- és településközponti vegyes övezetben legkisebb kialakítható teleknagyságnál többszörösen nagyobb telek beépítése esetén a megengedett beépítettséget 1000 m2- enként egy-egy önálló épülettel lehet kihasználni (20) A lakóövezetekben nem lakó funkció elhelyezése esetén a szomszédos lakótelkek felıli telekhatárok mentén 5 méter széles sávban az alábbi növényzet telepítendı: -2 sor 1 méter tıtávolságú cserje és -1 sor 4 méter tıtávolságú lombosfa a telekhatártól legalább 2,5 méter távolságra E szabály alól kivételt képeznek a szabályozási tervlapon Köú jellel jelölt utak (Fı út, Vörösvári út és a Béke útnak az elızıek közé esı szakasza) mentén fekvı telkek. (21) Csobánka közigazgatási területén az utcafronti kerítés lábazata a magasabb terepcsatlakozástól mért 0,6 m-nél magasabb nem lehet. Az utcafronti kerítés magassága legföljebb 1,80 m lehet és a lábazat fölött tömör kerítés nem építhetı. (22) Építmény kialakítása során legföljebb egy pinceszint építhetı. (23) Meglévı beépítésre szánt területen a beépítés feltétele a hiányos közmővesítettség, ahol a közüzemi villamos energia szolgáltatás, közüzemi ivóvíz szolgáltatás, az egyedi közmővel történı szennyvíztisztítás és szennyvíz elvezetés megléte mellett a közterületi nyílt rendszerő csapadékvíz elvezetés hiányzik. (24) Új beépítésre szán területeken (Ksp, Ksz Vt-2, Lke-5 övezetek) a beépítés feltétele a részleges közmővesítettség. Megjegyzés [f22]: Képviselıtestület kérése BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET LAKÓÖVEZETEKTERÜLET 7. LKE 1 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (1) Az Lke 1 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. Megjegyzés [u23]: TÉ7 (2) Az kertvárosias lakóövezetben telkenként legföljebb kétlakásos lakóépület rendeltetési egység helyezhetı el. (3) Az kertvárosias lakóövezetben üzemanyagtöltı nem helyezhetı el. (4) Az Lke 1 jelő lakóövezetben kialakítható legkisebb telekszélesség területe legalább 720 m 2, szélessége oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 14 méter., zártsorú beépítés esetén legalább 12 m. (5) Az Kertvárosias építési övezetben nem lakó-rendeltetéső építmény csak akkor telepíthetı, ha a szomszédos lakótelek felıli telekhatáron a háromszintes növénytelepítés legalább 5 m széles sávban biztosítható. E szabály alól kivételt képeznek a szabályozási tervlapon országos útként jelölt utak (Fı út, Vörösvári út és a Béke útnak az elızıek közé esı szakasza) mentén fekvı ingatlanok. Megjegyzés [u24]: Zártsorú beépítés megszőnik Megjegyzés [KK25]: általános elıírások közé került (6) Az Lke 1 jelő lakóövezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Lke-1 Beépítési mód: oldalhatáron álló zártsorú Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Megjegyzés [KK26]: szintterül eti mutató számítása nincs szabályozva 6

7 Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 720 m 2 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60 % (7) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: állatkifutó, siló, ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. Megjegyzés [f27]: OTÉK szerinti építménymagasság száításnak így jobban megfelel 8. LKE 2 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (1) Az Lke 2 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az kertvárosias lakóövezetben telkenként legföljebb kétlakásos lakóépület rendeltetési egység helyezhetı el. (3) Az építési övezetben üzemanyagtöltı nem létesíthetı. (4) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekszélesség 14 méter. (5) Az kertvárosias építési övezetben nem lakó-rendeltetéső építmény csak akkor telepíthetı, ha a szomszédos lakótelek felıli telekhatáron a háromszintes növénytelepítés legalább 5 m széles sávban biztosítható. Megjegyzés [KK28]: általános elıírások közé került (6) Az Lke 2 jelő lakóövezetben a beépítési paraméterei az alábbiak: Lke-2 Beépítési mód: Szabadon álló, oldalhatáron álló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 720 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60 % (7) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: állatkifutó, siló, ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. 9. LKE 3 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (1) Az Lke 3 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az kertvárosias lakóövezetben telkenként legföljebb kétlakásos lakóépület rendeltetési egység helyezhetı el. (3) Az építési övezetben üzemanyagtöltı nem létesíthetı. (4) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekszélesség 16, legkisebb beépíthetı telekszélesség 14 méter. Megjegyzés [u29]: TÉ8 7

8 (5) A kertvárosias építési övezetben nem lakó-rendeltetéső építmény csak akkor telepíthetı, ha a szomszédos lakótelek felıli telekhatáron a háromszintes növénytelepítés legalább 5 m széles sávban biztosítható. Megjegyzés [KK30]: általános elıírások közé került (6) Az Lke 3 jelő lakóövezet beépítési paraméterei az alábbiak: Lke-3 Beépítési mód: Szabadon álló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 720 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60 % (7) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: állatkifutó, siló, ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. 10. LKE 4 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (1) Az Lke 4 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. (2) A lakóövezetben telket alakítani csak legalább egy telekalakítási egységre kiterjedı telekalakítási terv alapján lehet. Telekalakítási egységeket a Szabályozási Terven feltüntetett egyben kezelendı telekcsoportokon (tömbökön) belül a terepviszonyok, a már belterületbe vont telkek, meglévı épületek, valamint a kialakult ill. kialakítandó utcák, közterületek figyelembevételével lehet létrehozni. Megjegyzés [u31]: TÉ9 (3) Az kertvárosias lakóövezetben telkenként legföljebb kétlakásos lakóépület rendeltetési egység helyezhetı el. (4) Az építési övezetben üzemanyagtöltı nem létesíthetı. (5) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter. (6) A kertvárosias építési övezetben nem lakó-rendeltetéső építmény csak akkor telepíthetı, ha a szomszédos lakótelek felıli telekhatáron a háromszintes növénytelepítés legalább 10 m széles sávban biztosítható. Amennyiben a telek szélessége nem teszi lehetıvé a 10 m széles növénytelepítést, a nem lakó-funkció engedélyezését kérı ingatlantulajdonosnak az építési engedélyezés iránti kérelemben számításokkal kell igazolnia, hogy a tervezett tevékenység környezeti normái megfelelnek a szomszédos lakóingatlanon elvártaknak. Megjegyzés [u32]: általános elıírások közé került Megjegyzés [u33]: TÉ10 (7) Az Lke 4 jelő lakóövezet beépítési paraméterei az alábbiak: Lke-4 Beépítési mód: oldalhatáron álló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 800 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60 % 8

9 (8) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: állatkifutó, siló, ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. 11. LKE 5 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET (1) Az Lke 5 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. Az övezetben telkenként legföljebb két rendeltetési egység helyezhetı el. (2) Az kertvárosias lakóövezetben üzemanyagtöltı nem helyezhetı el. (3) A lakóövezetben telket alakítani csak legalább egy telekalakítási egységre kiterjedı telekalakítási terv alapján lehet. Telekalakítási egységeket a Szabályozási Terven feltüntetett egyben kezelendı telekcsoportokon (tömbökön) belül a terepviszonyok, a már belterületbe vont telkek, meglévı épületek, valamint a kialakult ill. kialakítandó utcák, közterületek figyelembevételével lehet létrehozni. Megjegyzés [u34]: TÉ9 (4) Az Lke 5 jelő lakóövezetben kialakítható legkisebb telek területe legalább 1300 m 2, szélessége legalább 20 méter. (5) Az Lke-5 jelő lakóövezetben az utcavonallal párhuzamos épületszárny szélessége nem haladhatja meg a 12 métert; épület, építmény gerincmagassága legföljebb 11 méter lehet. (6) A kertvárosias építési övezetben nem lakó-rendeltetéső építmény csak akkor telepíthetı, ha a szomszédos lakótelek felıli telekhatáron a háromszintes növénytelepítés legalább 10 m széles sávban biztosítható. Megjegyzés [u35]: TÉ11 általános elıírások közé került Az Lke 5 jelő lakóövezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Lke-5 Beépítési mód: Szabadon álló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 15 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 1300m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,3 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 60 % (7) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: állatkifutó, siló, ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. (8) Az övezetben az elıkert mélysége 8 méter, a belterületi határ mentén fekvı hátsókert mélysége 15 méter. (9) Az építési övezet azon telkénél, ahol a szabályozási tervlap építési helyet jelöl, a telek beépítésére irányuló építési engedély iránti kérelemhez látványtervet kell mellékelni. A látványtervnek igazolnia kell a tervezett beépítés illeszkedését a falu sziluettjébe. A látványterv nézıpontja értelemszerően a Szentkútra vezetı út, a tervezett elkerülı út Dera-patakot keresztezı szakasza vagy a Hunor utcától északra, vele párhuzamosan futó, a belterületet szegélyezı út nyugati vége, illetve a Dobogókıi út lehet. Megjegyzés [u36]: TÉ6 12. LKE 6 JELŐ KERTVÁROSIAS LAKÓÖVEZET 9

10 (1) Az Lke 6 jelő lakóövezetben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. Az övezetben telkenként legföljebb két rendeltetési egység helyezhetı el. (2) Az kertvárosias lakóövezetben üzemanyagtöltı nem helyezhetı el. (3) Az Lke 6 jelő lakóövezetben kialakítható legkisebb telek területe legalább 600 m 2, szélessége legalább 12 méter. (4) Az Lke 6 jelő lakóövezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Lke-6 Beépítési mód: oldalhatáron álló, zártsorú Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 30 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 600 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % Megjegyzés [u37]: Zártsorú megszőnik (5) Az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül az kertvárosias lakóövezetben nem helyezhetı el: ömlesztett anyag és vegyianyag-tároló. (6) Az építési övezetben belterületi határon fekvı telekhatáron beültetési kötelezettséggel érintett telken 10 méter szélességben 3 szintes növénytelepítést kell végezni. Megjegyzés [u38]: Nem fér el TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES ÖVEZETEK (Vt) TERÜLET 13. VT-1 és Vt-1* JELŐ TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES ÖVEZETEK (1) A Vt 1 jelő településközpont vegyes építési övezetekben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az Vt 1 jelő településközpont vegyes építési övezetekben kialakítható legkisebb telek területe 720 m 2, szélessége legalább 16 méter. Kisebb kialakult telekméret esetén a beépítés paraméterei a meglévıkhöz kialakult beépítéshez képest nem növelhetık. (3) A nem lakó-funkció engedélyezését kérı ingatlantulajdonosnak az építési engedélyezés iránti kérelemben számításokkal kell igazolnia, hogy a tervezett tevékenység környezeti normái megfelelnek a szomszédos lakóingatlanon elvártaknak. Megjegyzés [KK39]: TÉ12. KT szerint marad az utolsó mondat. (4) Az Vt 1 jelő településközpont vegyes építési övezetekben a beépítés paraméterei az alábbiak: Vt-1 Vt-1* Beépítési mód: oldalhatáron álló, kialakult Legnagyobb megengedett építménymagasság: Vt-1 övezetben:4,5 5 m Vt-1* övezetben: 7m Beépítés legnagyobb mértéke: Vt-1 övezetben:30 % Vt-1* övezetben: 40 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 720 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,5 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % Megjegyzés [f40]: A Vt-1* övezet bevezetésére a meglévı intézményépületek kialakult építménymagasságának és bıvítési szándékaiknak figyelembe vétele miatt van szükség ld: belterületi SZT javítási pontjainál a 26. pontot 10

11 (5) Az Vt 1 jelő építési övezetekben az OTÉK-ban meghatározott funkciók közül nem helyezhetı el: parkolóház, üzemanyagtöltı. Az OTÉK-ban meghatározott 1. számú mellékletében felsoroltak melléképítmények közül nem helyezhetı el háztartási célú kemence, húsfüstölı, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. az i), j), l) és n) jelő melléképítmények. (6) Az övezet telkének beépítésére irányuló építési engedélyezési tervhez 1:200 méretarányú színezett, méretarányos utcaképet kell benyújtani. Az utcaképnek a tervezett beépítés mellett tartalmaznia kell legalább két-két szomszédos épület és kerítés méretarányos rajzát is. Megjegyzés [u41]: OTÉK lista változott! Megjegyzés [u42]: TÉ6 14. VT 2 JELŐ TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES ÖVEZET (1) A Vt 2 jelő településközpont vegyes építési övezetekben az OTÉK elıírásain túlmenıen az alábbi szabályok érvényesek. (2) A lakóövezetben telket alakítani csak legalább egy telekalakítási egységre kiterjedı telekalakítási terv alapján lehet. Telekalakítási egységeket a Szabályozási Terven feltüntetett egyben kezelendı telekcsoportokon (tömbökön) belül a terepviszonyok, a már belterületbe vont telkek, meglévı épületek, valamint a kialakult ill. kialakítandó utcák, közterületek figyelembevételével lehet létrehozni. Megjegyzés [u43]: TÉ9 (3) Az Vt 2 jelő településközpont vegyes építési övezetben kialakítható legkisebb telek területe 4000 m 2, szélessége legalább 20 m. (4) Az Vt 2 jelő településközpont vegyes építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Vt-2 Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 7,5 8 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: 4000 m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,4 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % (5) Az Vt 2 jelő építési övezetben az OTÉK-ban meghatározott funkciók közül nem helyezhetı el: parkolóház. Az OTÉK-ban meghatározott 1. számú mellékletében felsoroltak melléképítmények közül nem helyezhetı el állatkifutó, siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop. a j), l) és n) jelő melléképítmények. (6) Az övezetben a beültetési kötelezettséggel jelölt telekrészen a kialakítandó legkisebb zöldfelületen 3 szintes növénytelepítés végzendı növényállomány telepítendı. (7) Az építési övezetben 30 méternél hosszabb épület egy tömegben nem emelhetı. A 30 méternél nagyobb homlokzati hosszú épületet tagolni kell. A tagolás mértéke vízszintes síkban mérve legalább két méter legyen. Megjegyzés [KK44]: nem jelöl beültetési kötelezettséget a szabályozási terv 11

12 KÜLÖNLEGES ÖVEZETEK TERÜLET 15. Ki JELŐ KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYI ÖVEZET (Ki-1) (1) A különleges intézményi övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az Ki 1 jelő különleges intézményi építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Megjegyzés [u45]: TÉ13 Ki Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 6,0 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható telekméret: Kialakult Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,5 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % (3) Az különleges intézményi övezetben csak egészségügyi, szociális, oktatási, kutatásfejlesztési és sport létesítmények helyezhetık el. (4) Az övezetben az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények 1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem helyezhetı el. (5) Új épület építése esetén az elıkert legalább 10 méter legyen. (6) Az építési övezet telkére vonatkozó építési engedély kérelemhez látványtervet kell benyújtani. A látványterv nézıpontja a számú útnak a számú úttal való találkozásához közeli pontból, szemmagasságból legyen fölvéve, s bizonyítsa az új beépítés illeszkedését környezetéhez. Megjegyzés [u46]: TÉ6 (7) Az övezetben lévı kialakult telek nem megosztható. 16. KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYI ÖVEZET (Ki-2) (1) A különleges intézményi övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) A Ki 2 jelő különleges intézményi építési övezetben a beépítés paraméterei: Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 6,0 m Beépítés legnagyobb mértéke: 20 % Legkisebb kialakítható telekméret: Kialakult Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,3 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % Megjegyzés [u47]: TÉ13 Ki-1 és Ki-2 között nincs lényeges különbség, lehet egy övezet (3) A különleges intézményi övezetben csak egészségügyi, oktatási, kutatás-fejlesztési létesítmények helyezhetık el. 12

13 (4) Az OTÉK-1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem helyezhetı el. (5) Új épület építése esetén az elıkert legalább 10 méter legyen. (6) Az építési övezet telkére vonatkozó építési engedély kérelemhez látványtervet kell benyújtani. A látványterv nézıpontja a számú útnak a számú úttal való találkozásához közeli pontból, szemmagasságból legyen fölvéve, s bizonyítsa az új beépítés illeszkedését környezetéhez. Megjegyzés [u48]: TÉ6 17. Ksz JELŐ KÜLÖNLEGES SPORT, REKREÁCIÓS, SZABADIDİS ÖVEZET (Ksz) (1) A különleges sport, rekreációs, szabadidıs övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak. Megjegyzés [u49]: TÉ13 Ksz Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 6,0 m Beépítés legnagyobb mértéke: 10% Legkisebb kialakítható telekméret: Kialakult Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,2 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 70 % (3) Az övezetben az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények 1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem helyezhetı el. (4) A Ksz övezetben építési engedély iránti kérelemhez látványtervet kell mellékelni. A látványterv nézıpontja a Hanfland Hét vezér parkja, a Barackvirág utca Kilátó utca felıli vége, vagy más olyan hely, ahonnan rálátni a kempingre. A látványtervvel igazolni kell az új beépítés illeszkedését a falu sziluettjébe. Megjegyzés [u50]: TÉ6 (5) Az övezetben lévı kialakult telek nem megosztható. 18. Ksp JELŐ KÜLÖNLEGES SPORT ÖVEZET (Ksp) (1) A különleges sport övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) A Ksp övezetben az építési engedélyezés iránti kérelem benyújtását megelızıen elvi építési engedélyt kell szerezni. Az elvi építési engedélyhez okleveles építészmérnök és táj- és kertépítészmérnök közremőködésével készített beépítési tervet kell mellékelni, amiben igazolni kell a beépítés paramétereinek teljesülését. A legalább 1:500 méretarányú beépítési tervnek tartalmaznia kell az épületek, pályák elrendezését, a burkolt és zöldfelületek kialakítását, a telket ellátó mozgó és álló gépkocsiforgalom megoldását. Mellékelni kell a sportterület látványtervét a Kilátó út Megjegyzés [u51]: TÉ6 13

14 Barackvirág utca keresztezıdésétıl, vagy a patakpart külterületi szakaszáról, valamint a Plandics tér felıl. (3) Az építési övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Ksp Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 10,0 m Beépítés legnagyobb mértéke: 15 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: m 2 Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,3 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % (4) Az övezetben az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények 1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem helyezhetı el. 19. Kt JELŐ KÜLÖNLEGES TEMETİ ÖVEZET (Kt) (1) Az különleges temetı övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Megjegyzés [u52]: TÉ13 Kt Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 10 % Legkisebb kialakítható telekméret: Kialakult Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,2 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 75 % (3) Az övezetben csak a temetı használatához szükséges létesítmények helyezhetık el. (4) Az övezetben az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények 1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló nem helyezhetı el. (5) Az övezetben lévı kialakult telek nem megosztható. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 20. Kkb JELŐ KÜLÖNLEGES, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT BÁNYAÖVEZET (Kb) 14

15 A Kb-bányaövezetben bányászati üzemterv alapján végzett tevékenység engedélyezhetı. Amennyiben a bányászati tevékenység mellett más igény is fölmerül, a telket magába foglaló tömbre szabályozási tervet kell készíteni. (1) Az övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Megjegyzés [u53]: TÉ14 Megjegyzés [u54]: TÉ13 Kkb Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 2 % Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 20 % (2) A bányatelek határa mentén 5 m széles sávban védıfásítás telepítendı. (3) Az övezetben csak a nyersanyag kitermelés célját szolgáló építmények helyezhetık el. (4) Az övezetben a kialakult telek nem megosztható. 21. Kks JELŐ KÜLÖNLEGES, HELYI SAJÁTOSSÁGOT HORDOZÓ ÖVEZET BÁNYAÖVEZET (Kre) A Kre-bányaövezetben csak rekultivációs terv alapján végzett tevékenység engedélyezhetı. Amennyiben a rekultivációs tevékenység mellett más igény is fölmerül, a telket magába foglaló tömbre szabályozási tervet kell készíteni. (1) Az övezetben a beépítés paraméterei az alábbiak: Khs Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 4,5 m Beépítés legnagyobb mértéke az övezet területére számított 2 % Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % Megjegyzés [u55]: TÉ14 A rekultiválás alatt lévı bányák (062/6 és 062/9 hrsz) erdı övezetbe kerülnek, a szabadtéri színpadnak átalakítandó bánya (02/3 hrsz) különleges beépítésre nem szánt területbe kerül. Megjegyzés [u56]: TÉ13 (2) Az övezetben csak a volt bánya kulturális célú hasznosítását szolgáló építmények helyezhetık el. (3) Az övezetben a kialakult telek nem megosztható. 22. Kho JELŐ KÜLÖNLEGES HONVÉDSÉGI ÖVEZET (Kho 1) (1) Az különleges honvédségi övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. Megjegyzés [KK57]: beépítésre nem szánt területbe kerül át. Paraméterek nem változtak!! 15

16 (2) A gyakorlótér védıterületén, az ingatlan Az övezet határától mért 1000 m-en belül szociális, egészségügyi, valamint lakás és üdülés céljára szolgáló építmény nem létesíthetı. Egyedi vizsgálat alapján kérelemre a Honvédelmi Minisztérium felmentést adhat. (3) A védıterületen belül bármilyen más létesítmény, csak a HM HVK Katonai Tervezı Fıcsoportfınökség szakhatósági hozzájárulása esetén valósítható meg. (4) Fenti korlátozások nem vonatkoznak az 1000 m-es övezeten belül már meglévı építmények bontására, funkcióját meg nem változtató átalakítására, a szerkezeti terven lakóterületként vagy településközpont vegyes területként jelölt területeken az lakóterületi övezeti besorolásnak megfelelıen elhelyezhetı építmények építésére. Megjegyzés [u58]: TÉ5 Megjegyzés [KK59]: HM Hadmőveleti és Kiképzési Fıosztály 2004-ben kiadott 5157/3/2004 sz. nyilatkozata alapján, OTÉK 38 (2) értelmében (5) Az Kho 1 jelő különleges honvédségi építési övezetben a beépítés paraméterei: Kho Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb megengedett építménymagasság: 7,5 m Beépítés legnagyobb mértéke: 1 % Legkisebb kialakítható telekméret: Kialakult Legnagyobb megengedhetı szintterületi mutató: 0,01 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 90 % (6) Az különleges honvédségi övezetben csak a honvédség gyakorlóterének mőködéséhez szükséges létesítmények helyezhetık el. (7) Az övezetben az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények 1. számú mellékletének 54. Melléképítmény (Fogalom-meghatározások) pontjában felsoroltak közül állatkifutó, siló, nem helyezhetı el. (8) Új építmény csak a már kialakult beépítés közvetlen környezetében, attól legföljebb 200 méterre építhetı. (9) Az övezetben az erdıs területeken építmény nem helyezhetı el. 23. KÜLÖNLEGES HONVÉDSÉGI ERDİ ÖVEZET (Kho-2) (1) A különleges honvédségi erdı-övezetben az OTÉK elıírásain túl az alábbi szabályok érvényesek. (2) Az Kho-2 jelő különleges honvédségi erdı építési övezetben a beépítés paraméterei: Megjegyzés [u60]: A Kho-2 jelő övezet megszőnik, mert az alrészlethatár a telken belül megszőnt. Kho-2 Beépítési mód: nem beépíthetı Legnagyobb megengedett építménymagasság: 0 m Beépítés legnagyobb mértéke: 0 % Legkisebb kialakítható teleknagyságméret: Kialakult Legnagyobb megengedetthetı szintterületi mutató: 0 Kialakítandó zöldfelület legkisebb mértéke: 100 % (3) Az különleges honvédségi védelmi övezetben csak a honvédség gyakorlóterének mőködéséhez szükséges létesítmények helyezhetık el. ERDİTERÜLET 16

17 24. ERDİTERÜLETEK (E) (1) Erdıterület a Szabályozási Terven E jellel szabályozott, (erdı mővelési ágú, beerdısült, illetve a településrendezési terv alapján erdısítésre javasolt) ingatlanok telkek területe. (2) Az erdıterületeket érintı mővelési ág-változtatási, telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként az Állami Erdészeti Szolgálatot is be kell vonni. Megjegyzés [u61]: TÉ5 (3) Az erdıövezetekbe tartozó telkek tovább nem oszthatók, de igény és lehetıség szerint összevonhatók. (4) Az erdıövezetekben kerítés csak vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthetı. (5) Az erdıterületek övezetei az alábbiak: Eg gazdasági rendeltetéső erdıterület, Ev védelmi rendeltetéső erdıterület (védett és védı), Et egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetéső erdıterület. Megjegyzés [KK62]: Nem szükséges fölsorolni, úgyis sorban következnek Eg JELŐ ERDİ ÖVEZET (6) Eg jelő övezet (1) Az övezetbe a gazdasági rendeltetéső erdık elhelyezésére szolgál tartoznak. (2) Az övezetben m²-t meghaladó területnagyságú telken, erdıgazdálkodás célját (erdıgazdasági fatermesztés) szolgáló épület elhelyezhetı el. a. 0,5 %-os beépítettséggel, de egy épület legfeljebb 100 m 2 alapterülető lehet, b. legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal, c. a zöldfelület mértéke a telek területének legalább 90%-a kell, hogy legyen. (3) Az övezetben a) a megengedett legnagyobb beépítettség: 0,5%, de egy épület legföljebb 100m 2 alapterülető lehet b) a legkisebb zöldfelület mértéke:. 90%, c) a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, Ev JELŐ ERDİ ÖVEZET (7) Ev jelő övezet (1) Az övezetbe elsıdlegesen a védelmi (természetvédelmi, valamint talaj-, víz- és egyéb környezetvédelmi) célú rendeltetéső erdık-területek kialakítására szolgál tartoznak. (2) Az erdıterületekre vonatkozóan az OTÉK 28.. elıírásai közül a védelmi (Ev) erdıkre vonatkozókat kell alkalmazni. (3) Az erdı mővelési ág létrejöttéig a területen csak az erdıtelepítés lehetıségét megırzı területhasználat folytatható. 17

18 (4) Az övezetben csak extenzív jellegő vagy természet- és környezetkímélı gazdálkodási módszerek használhatók. (5) Az övezet nem építhetı be, területén csak az erdıgazdasági mőveléshez szükséges, vagy közérdekbıl szükséges infrastruktúra építményei mőtárgyak (utak, közmővek, stb.) helyezhetık el. (6) Az övezethez tartozó erdıterületek min. 85 %-ban zárt faállománnyal telepítendık be, fennmaradó részük gyepes és cserjés felületként alakítható ki. Új növényállomány telepítésénél csak ıshonos fajok használhatók. Megjegyzés [KK63]: Az erdészet kompetenciája Et JELŐ ERDİ ÖVEZET (8) Et jelő övezet (1) Az övezetbe az egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetéső erdık elhelyezésére szolgál tartoznak. 1. Turisztikai céllal épület csak min m 2 telekterületen, de legföljebb 200m 2 alapterülettel létesíthetı. Meglévı turisztikai rendeltetéső épületek a meglévı befogadó képességükhöz mérten legföljebb 20%-al bıvíthetık. 2. a zöldfelület mértéke a telek területének legalább 90%-a kell, hogy legyen. (2) Az övezetben m²-t meghaladó területnagyságú telken, turisztikai célt szolgáló épület helyezhetı el. (3) Az övezetben a) a megengedett legnagyobb beépítettség: 1%, de maximum 200m 2 b) a legkisebb zöldfelület mértéke: 90%, c) a megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, (3) m 2 nél kisebb telken meglévı turisztikai rendeltetéső épületek legföljebb 20%-al bıvíthetık. (4) Az övezet területén lakó és gazdasági épület, valamint gyógy-és vendéglátó szállásférıhely, üzlet, üdülıtábor és kemping nem létesíthetı. (9) A Natura 2000, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az Országos Ökológiai Hálózat területén lévı védelmi (Ev), turisztikai (Et) rendeltetéső erdıterületekre vonatkozó egyéb elıírások: a) A természetvédelem alatt álló erdıterületek a Nemzeti Park kezelési tervével összhangban levı erdészeti üzemtervek alapján kezelendık. b) Az övezetben a mővelési ág-változtatáshoz, a földnyilvántartási földrészletek alakjának és terjedelmének megváltoztatásához a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságának elızetes hozzájárulása szükséges. c) Az övezetben a terület-felhasználás, telekalakítás, létesítmény elhelyezése és használatba-vételi engedélyezése a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulása alapján történhet. d) A Natura 2000 területre ha külön jogszabály alapján védett természeti terület az évi LIII. a természet védelmérıl szóló törvény 1 rendelkezéseit kell alkalmazni. e) Amennyiben a kijelölt Natura 2000 terület nem védett természeti terület, a 275/2004. (X.8.) az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló Korm. rendeletben megfogalmazott célok figyelembevételével tilos engedély Megjegyzés [KK64]: a természet és tájvédelemrıl szóló fejezethez tartozik Megjegyzés [u65]: TÉ5 1 LIII/1996 törvény 18

19 nélkül olyan tevékenységet folytatni, vagy olyan beruházást végezni, amely a terület védelmi céljainak megvalósítását megakadályozza. f) A nem védett természeti területként nyilvántartott Natura 2000 területre irányuló hatósági eljárás során a KDV KTVF szakhatósági hozzájárulása szükséges: 1. vadaspark létesítésére, 2. hatósági vadászat elrendelésére, 3. erdıtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyására, 4. engedély nélkül vagy az engedélytıl eltérıen telepített erdı faállománya fenntartásának engedélyezésére, 5. továbbá az erdıterület tervezett igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulásra irányuló erdészeti hatósági eljárásban még akkor is, ha a hatósági eljárás nem Natura 2000 területre irányul, de a rendelkezésére álló adatok szerint a Natura 2000 területekre jelentıs kihatással lehet. g) A Natura 2000 területen a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósága vagy külön jogszabályban meghatározott elsıfokú természetvédelmi hatóság engedélye, ill. hozzájárulása szükséges 1. a gyep, tisztás feltöréséhez, felülvetéséhez; 2. az erdıkrıl és az erdı védelmérıl szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelın lévı fa kivágásához, telepítéséhez; 3. a kijelölt és kiépített tőzrakó-hely kivételével erdıterületen tőz gyújtásához. Megjegyzés [u66]: TÉ5 Megjegyzés [u67]: TÉ5 h) Az ökológiai hálózat övezetén belül XXVI. tv. elıírásait kell alkalmazni. ZÖLDTERÜLET 25. Z JELŐ Zöldterületek (Z) (1) A zöldterületen övezeteinek területén építmény épület csak teljes közmővesítéssel helyezhetı el. Az övezet területén a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése megengedett. Megjegyzés [KK68]: OTÉK definiálja (2) Zöldterületen csak 2 férıhely/1fa sőrőséggel fásított parkolók alakíthatók ki. (2 férıhely/1fa), melynek területén és csak a zöldterületet igénybe vevık számára elıírt parkoló-férıhely helyezhetı el férıhely számban. (3) A zöldterületek rendeltetésszerő, korlátozás nélküli szabad használatát biztosítani kell. (4) A zöldterületeken meglévı védelem alatt álló mővi értékek adottságként kezelendık; eredeti formájukban megtartandók, felújíthatók. (5) Közparkok létesítése, átalakítása, átépítése építési engedélyhez kötött tevékenység. (6) Zöldterületen fák kivágása csak szakértıi véleménnyel alátámasztva, által és csak akkor engedélyezhetı lehetséges, ha azt a fák egészségi állapota, balesetveszély elhárítás, vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik. (7) A zöldterületek övezetei az alábbiak a) Zkp közpark létesítésére szolgáló terület b) Zfk fásított köztér létesítésére szolgáló terület Megjegyzés [KK69]: OTÉK szerint közterület Megjegyzés [KK70]: értékvéd elmi fejezethez tartozik Megjegyzés [KK71]: 37/2007 ÖTM rendelet rögzíti Megjegyzés [KK72]: Nem szükséges fölsorolni, úgyis sorban következnek 19

20 Zkp JELŐ ZÖLDÖVEZET (8) A Zkp-övezetben (1) Az övezet közpark létesítésére szolgál (2) Az övezet telkein a zölddel való fedettség legalább 85%-os kell legyen, melyet többszintesen melyet az OTÉK szerinti három lombkorona szintő növényzettel (gyep, cserje, fa) kell kialakítani. (3) A közparkok kialakítása csak szaktervezı által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A közparkokat úgy kell kialakítani, hogy azokat kerekesszékkel és gyermekkocsival is használni lehessen. (4) Az övezetben közlekedési, föld feletti közmő- és hírközlési hálózatok, létesítmények és berendezések gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás kivételével valamint reklámtáblák nem helyezhetık el. (5) Az övezet telkén, különösen a gyermek játszószerek esetén, a használók testi épségét nem veszélyeztetı létesítmények helyezhetık el. A park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. (6) Az övezetben a haszonállattartás nem megengedett minden fajtája tilos. (7) A Zkp övezetben a) a megengedett legnagyobb beépítettség: 2%, b) a legkisebb zöldfelület mértéke:. 85%, c) a megengedett legnagyobb építménymagasság: 3 m, d) a legkisebb kialakítható telekméretnagyság 2000 m². Megjegyzés [u73]: TÉ6 OTÉK rendelkezik az akadálymentes használatról Megjegyzés [KK74]: játszótér biztonságát tanúsítványok beszerzésével kell biztosítani A fenntartás nem építésjogi követelmény Zfk-1 JELŐ ZÖLDÖVEZET (9) A Zfk-övezetben (1) Az övezet jelentıs zöldfelülető fásított köztér létesítésére szolgál (2) Az övezet telkein a zölddel való fedettség lombkoronaszinten legalább 80%-os kell legyen. (3) Fásított közteret úgy kell kialakítani, hogy azt kerekes-székkel és gyermekkocsival is használni lehessen. (4) Az Zfk-övezetben a) a megengedett legnagyobb beépítettség: 10 2%, b) a legkisebb zöldfelület mértéke:. 40%, c) a lombkorona-szint fedettsége :. 80% d) a megengedett legnagyobb építménymagasság: 3 m, e) a legkisebb kialakítható telekméretnagyság: 2000 m². Megjegyzés [KK75]: lejjebb került Megjegyzés [KK76]: OTÉK rendelkezik az akadálymentes használatról Megjegyzés [f77]: OTÉKlegföljebb 2%-ot enged.. Zfk-2 JELŐ ZÖLDÖVEZET (1) Az övezet jelentıs burkolt felülető fásított köztér létesítésére szolgál (2) Az övezetben: a) a megengedett legnagyobb beépítettség: 2%, b) a legkisebb zöldfelület mértéke: 25%, c) a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5 m, d) a legkisebb kialakítható teleknagyság: 2000 m². Megjegyzés [f78]: A község fıterének rendezvénytér funkciója kialakítása céljából meghatározott övezet. MEZİGAZDASÁGI TERÜLET 20

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben