EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel módosított 29/2005. (VII. 1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. (3) bekezdésében és 7. (3) c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) Jelen elıírások hatálya Budakeszi Város teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelıen megállapító és biztosító szabályokat tartalmazza, és együtt alkalmazandó az építési övezetek, övezetek térbeli beosztását ábrázoló, a jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı övezeti tervlappal, valamint a belsı területek sajátos szabályozását tervlapokon ábrázoló, jelen rendelet 2. sz. mellékletét képezı Szabályozási Tervvel, az ezt módosító 2/A Temetı térsége Szabályozási Terve tervlappal, és a 2/B József Attila u.- Hunor u. Villám u. által határolt terület Szabályozási Terve tervlappal, továbbá a 2. sz. mellékleten nem szereplı településrészek sajátos szabályozását tartalmazó, jelen rendelet további mellékleteit képezı szabályozási tervlapokkal, az alábbiak szerint: 2,5 a) 3. sz. melléklet: Hidegvölgy gazdasági terület szabályozási tervlapja, 2,5 b) 4. sz. melléklet: Barackos külsı Barackos-belsı Darányi Meggyes szabályozási tervlapja, 2,5 c) 5. sz. melléklet: Szılıskert, Dél és Nyugat gazdasági területek szabályozási tervlapja, 2,5 d) 5/A sz. melléklet: Szılıskert utca dél nyugati oldalának szabályozási tervlapja,,2,5 e) 6. sz. melléklet: Makkosmária Szabályozási Tervlapja. 1,5 f) 7. számú melléklet: Új Szennyvíztisztító Szabályozási Terve 6,7 g) 8. számú melléklet: Budakeszi, Márity László utca Konth Miklós utca Miller János utca Arany János utca által határolt terület Szabályozási Terve, amely a jelen Helyi Építési Szabályzat 2. számú mellékletét módosítja. 8 (3) Makkosmária sajátos elıírásai Makkosmária területére, illetve az SZT-6 jelő Szabályozási tervlapon lehatárolt területre vonatkoznak és csak a mellékelt SZT-6 jelő M = 1:2000 méretarányú szabályozási tervvel együtt érvényes /2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 5 29/2010. (IX. 15.) Hatálybalépés: november /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/ 6 30/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2012. (IV. 22.) Hatálybalépés: április /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/

2 (4) A 2. sz. melléklet azon területére, amely a 2/A melléklet szerint szabályozott, a 2. sz. melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe a 2/A sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. A 2/A melléklet jelkulcsa azonos a 2. sz. melléklet jelkulcsával. 2 (5) Az 5. sz. melléklet azon területére, amely az 5/A melléklet szerint szabályozott, az 5. sz. melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe az 5/A sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. 2 (6) A 2. sz. melléklet azon területére, amely a 2/B melléklet szerint szabályozott, a 2. sz melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe a 2/B sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. 5 A Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı az övezeti tervlap hatályát veszti azon a területen, amely a rendelet 7. számú melléklete szerint szabályozott. 6,7 1/A. 8 (1) Az építési övezetek, övezetek térbeli beosztását ábrázoló, a jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı övezeti tervlap módosul. A módosítást a Helyi Építési Szabályzat 1/A melléklete ábrázolja. 8 (2) E rendelet 2. számú melléklete a HÉSZ 1/A számú melléklete. 8 Az elıírások alkalmazása 2. (1) Az övezeti tervlap és a szabályozási tervlapok kötelezıen betartandó elemeit a 2. és a 3-5. sz. melléklet tünteti fel. (2) Az övezeti tervlapon jelölt tájékoztató elemeket, az azokhoz kapcsolódó szabályokat kötelezıen be kell tartani, azokról, illetve azok módosításáról azonban illetékesség hiányában nem a helyi önkormányzat képviselı-testülete rendelkezik, megváltoztatásuk jelen rendelet módosítása nélkül is átvezethetı a tervlapokon. 4 (3) A kutató reaktor biztonsági zónája azt a területet jelenti, amelynek érintettsége esetén a rendezési tervezés eljárásába a nukleáris biztonság tekintetében illetékes államigazgatási szervet be kell vonni. (4) Az egyes építési övezetekben elıírt, a kialakítható telekterületre és méretekre vonatkozó elıírásokat a telekalakítás engedélyezése során kell figyelembe venni. Az ezen elıírásoknak meg nem felelı mérető meglévı telkek ha az adott területre a részletes övezeti elıírások a legkisebb beépíthetı telekszélességre külön elıírást nem tartalmaznak - az övezetre elıírt többi szabály szerint építhetık be. (5) A jelentıs részben átépülésre kerülı, illetve újonnan beépítésre kerülı területeken különös figyelemmel kell betartani a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet elıírásait. Az ilyen területeken a 9/1998. (IV. 3.) Ktm rendelet 6. (4) b) elıírásainak megfelelıen telekalakítás engedélyezése során a városi fıépítész közremőködését kell kérni. 4 (6) Hatályát vesztette /2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 5 29/2010. (IX. 15.) Hatálybalépés: november /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2012. (IV. 22.) Hatálybalépés: április /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19. 2

3 Belterületi határ 3. A település közigazgatási területe bel- és külterületbıl áll, amely területeket egymástól a belterületi határvonal választja el. A település belterületi határvonalát, valamint annak a korábban az önkormányzat által elfogadott, de az ingatlan-nyilvántartásban át nem vezetett elfogadott határvonalát tájékoztató elemként az Övezeti Tervlap és a Szabályozási Terv tünteti fel. A telekalakítás és a létesítmények elhelyezésének általános szabályai 4. (1) Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhetık a) a nyomvonal jellegő építmények és mőtárgyaik, a vonatkozó külön jogszabályok keretei között, b) a köztárgyak (közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló, a településképbe illeszkedı mővészeti, kegyeleti köztárgy, szobor, emlékmő, díszkút, szökıkút) a helyi tervtanács, valamint közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti mőtárgy, illetıleg geodéziai jel, utcabútor a fıépítész elızetes véleményének beszerzésével, és elvi engedélyezési eljárás lefolytatásával. c) a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmények a helyi tervtanács elızetes véleményének beszerzésével, d) a nyilvános illemhelyek és hulladékgyőjtık a fıépítész elızetes véleményének beszerzésével. (2) A település belterületén épület csak teljes közmővesítéssel ellátott ingatlanokra építhetı, az alábbi feltételekkel: a) A korábban kialakult, zárt csapadékcsatornával nem rendelkezı területeken a csapadékvíz-elvezetést nyílt árokrendszerrel is meg lehet oldani b) A felszíni vizek megfelelı elvezetésérıl legkésıbb az út- és térburkolatok kialakításával egyidejőleg - az illetékes szakhatóságok elıírásai alapján - gondoskodni kell. c) A kialakult, közmővel el nem látott beépített területeken ideiglenesen közmőpótló berendezések létesítése és alkalmazása is megengedhetı. Ilyen esetben a közmőellátás megvalósítása esetén az építményt egy éven belül a közmőbe be kell kötni, és a közmőpótló berendezés használatát - a kút kivételével - meg kell szüntetni. (3) A település külterületén a legalább házi, vagy vezetékes vízzel, elektromos energiával ellátott, legalább zárt szennyvíztárolóval rendelkezı telkek építhetık be. (4) Építmények a beépítésre szánt területeken általában az egyes építési övezetekben meghatározott beépítési mód szerint helyezhetık el, az OTÉK-ban foglalt, az elı, oldalés hátsókertre vonatkozó szabályok szerint. Az ettıl eltérı szabályokat az egyes építési övezetek részletes szabályai, vagy az egyes településrészek sajátos elıírásai tartalmazzák. A kialakult oldalhatáron álló beépítési módú lakóterületeken az oldalkert legkisebb mérete 4,0 m lehet, ha a hatályos tőzvédelmi szabályok ezt lehetıvé teszik. (5) Az elıkertekkel kapcsolatos a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen kifejezés jelen rendeletben azt jelenti, hogy új épület elhelyezése esetén az elıkert méretének valamelyik közvetlenül szomszédos telek elıkertjének méretével meg kell egyeznie, vagy az a két szomszédos elıkert közötti mérető lehet. 3

4 (6) A településen a terepszint alatti létesítménnyel beépített terület nagysága legfeljebb 25 %-kal, az Mk övezetben 30 %-kal haladhatja meg a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, amelybe maga a felépítmény is beletartozik. (7) A terepszint alatti létesítmények felett, ha az túllépi a területre elıírt maximális beépítettséget, legalább 100 cm vastag földtakarás létesítendı, kivéve a terepszint fölött is beépített, illetve a burkolt területeket. (8) A már nagyrészt beépített területeken a telekcsoport újraosztásának engedélyezése során a kialakuló közlekedési területek korlátlan közhasználatra átengedett magánutak is lehetnek, amelyek kialakítása során a közutakra vonatkozó mőszaki elıírásokat kell betartani. Az ilyen magánutakat kezelésre és fenntartásra az önkormányzatnak át kell adni, ennek feltételrendszerérıl az Étv. vonatkozó elıírásai szerint a tulajdonos és az önkormányzat közötti megállapodásban kell rendelkezni. (9) A 6,0 m-nél keskenyebb utakról legfeljebb két telek kiszolgálása létesíthetı. (10) Telekalakítás esetén a már nagyrészt beépített területeken a meglévı telekszélesség akkor is fenntartható, ha az nem éri el az építési övezetben elıírt legkisebb méretet. (11) Az Erdı u. Napsugár u. Gábor Áron u. Jókai Mór u. Kossuth L. u., valamint a Makkosi út Székely köz Székely u. Kalmár u. által határolt tömbökben az építési telkeknek az utcavonaltól 50 m-nél távolabbra esı része nem tartozik az építési helyhez, e területrészekre épület nem építhetı. (12) Hatályát vesztette. 4 (13) A közterületek kialakítását összehangoltan kell elvégezni, az ezt biztosító, út, közmő és kertészeti terveket tartalmazó közterület-építési tanulmányterv alapján, amely tartalmazza mindazon tervi elemeket, mőszaki megoldásokat, amelyek a külön-külön engedélyezett út- és közmőépítési, kertépítési tervek összhangjának biztosításához szükségesek. (14) A (13) pont szerinti létesítmények akkor tekintendık megvalósítottnak, ha azokat üzembe helyezték. (15) Hatályát vesztette. 4 (16) Üzemanyagtöltı-állomás az övezeti tervlapon Ü jellel jelölt területeken létesíthetı, az adott építési övezetre/övezetre vonatkozó elıírások megtartásával. (17) A repülıtér biztonsági védıövezetében az övezeti tervlapon feltüntetett magassági korlátozásokat mindenfajta építmény elhelyezése során be kell tartani. (18) A rendelet általános elıírásain túlmenıen az egyes területekre érvényes további szabályokat a 66. tartalmazza. (19) Az országos jelentıségő védett természeti területtel határos 20 m-es sávban való építkezés esetén az illetékes tájvédelmi hatóság állásfoglalását kell kérni. (20) Az egyes építési övezetekben/övezetekben a 65. -ban elıírt környezetvédelmi határértékeket kell betartani. (21) A településen szılı mővelési ágba tartozó mezıgazdasági területek mezıgazdasági mővelésbıl kivonása nem engedélyezhetı. Településszerkezet, terület-felhasználás 5. (1) A település területe függetlenül attól, hogy bel- vagy külterület építési szempontból a) beépítésre szánt (beépített, vagy további beépítésre kijelölt), és b) beépítésre nem szánt területekre tagozódik. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19. 4

5 (2) A település beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege szerint a) lakó-, b) vegyes, c) gazdasági, d) üdülı, e) különleges területekre tagozódnak. (3) A település beépítésre nem szánt területei az építési használatuk általános jellege szerint a) közlekedési, b) zöld-, c) erdı-, d) mezıgazdasági-, illetve e) vízgazdálkodási területekre tagozódnak. (4) Az egyes építési övezetekre/övezetekre elıírtakat az egyes településrészek sajátos elıírásait tartalmazó 66. -ban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Beépítésre szánt területek Lakóterületek 6. (1) A lakóterületek a a) kisvárosias, és b) kertvárosias lakóterületekhez tartoznak. (2) A lakóterületeken a kialakult tömbtelkes területek kivételével, ha az adott építési övezet elıírásai másként nem rendelkeznek egy telken lakóépületbıl legfeljebb kettı helyezhetı el, az egyes építési övezetekben megszabott elıírások betartásával. (3) A kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken, valamint településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. (4) A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a lakóterületeken 1,5 m. A lakóterületen a támfal magassága a rendezett terepszinttıl mért 1,5 m-t nem haladhatja meg, kivéve az épületek legalsó szintjén elhelyezett gépjármőtárolóhoz vezetı lejárókat, ahol a tereplejtés által indokolt esetben a támfal 1,0 m-nál magasabb is lehet. 1,5 méternél magasabb támfal létesítése esetén a fıépítész véleményét ki kell kérni. A terep megváltoztatása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon valósítható meg, hogy az ne járjon hátránnyal a szomszédos telek használatára. Kisvárosias lakóterületek - Lk építési övezetek 7. (1) A kisvárosias lakóterület sőrőbb beépítéső, legfeljebb négyszintes lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kisvárosias lakóterületeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Lk felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Lk1) tünteti fel. (3) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhetı: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5

6 d) sportépítmény, e) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı: a) szálláshely szolgáltató épület, b) igazgatási épület, c) termelı kertészeti építmény, d) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A kisvárosias lakóterület tömbtelkein önálló (különálló) személygépjármő-tároló épület nem létesíthetı, földalatti, illetve támfalgarázs építhetı. A kisvárosias lakóterületen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. Az Lk1 építési övezet elıírásai 8. (1) Az Lk1 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. (2) Az Lk1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 % e) az elıkert legnagyobb mérete 5 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (3) Az Lk1 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítandó meg, lefelé kerekítve. Az Lk2 építési övezet elıírásai 9. (1) Az Lk2 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, (2) Az Lk2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 20 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 55 % e) az elıkert legnagyobb mérete 5 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (3) Az Lk2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19. 6

7 Az Lk3 építési övezet elıírásai 10. (1) Az Lk3 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) Az Lk3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, telkes övezetek esetében a telekterülethez, kialakult tömbtelkes övezeteknél pedig a tömbtelek és az úszótelkek együttes területéhez viszonyítva, b) a legkisebb kialakítható telekterület általában 1200 m2, a 66. (4)-ben foglalt Északnyugati lakóterületeken 7500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 25 m, a beépíthetıség legfeljebb 30 %, új tömbtelkek nem alakíthatók ki, a Barackos városrészben (66. (5) bekezdés) 1000m2-nél kisebb telkek esetén a legnagyobb beépíthetıség 30 % 4 c) az építménymagasság 3,0-8,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legkisebb mérete 5 m. (3) Az Lk3 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. Az Lk4 építési övezet elıírásai 11. (1) Az Lk4 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. (2) Az Lk4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, telkes övezetek esetében a telekterülethez, kialakult tömbtelkes övezeteknél pedig a tömbtelek és az úszótelkek együttes területéhez viszonyítva, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, új tömbtelkek, úszótelkek nem alakíthatók ki, 4 c) az építménymagasság 3,0-12,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legkisebb mérete 5,0 m. Az Lk5 építési övezet elıírásai 8 11/A. (1) Az Lk5 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja zártsorú. 8 (2) Az Lk5 építési övezet 8 a) beépítettsége legfeljebb 30 %, 8 b) a legkisebb kialakítható telekterület 1440 m 2, 8 c) az építménymagasság 3,0-7,5 m közötti, 8 d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, 8 e) az elıkert mérete 5,0 m, 8 f) A telken elhelyezhetı legnagyobb lakásszámot a telek területének 250-nel való osztásával kell megállapítani, lefelé kerekítve /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2012. (IV. 22.) Hatálybalépés: április 13. 7

8 Kertvárosias lakóterületek - Lke építési övezetek 12. (1) A kertvárosias lakóterület elsısorban laza beépítéső, kertes lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosias lakóterületeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Lke felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Lke1) tünteti fel (3) A kertvárosias lakóterületeken elhelyezhetı a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, 4 b) a helyi lakosság közvetlen ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) sportépítmény, e) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı: a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, b) sportépítmény, c) a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület (pl. fizetıvendég-szolgálat), terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben nyeles telek csak akkor alakítható ki, ha az adott területrész tömbfeltáró úttal (köz, vagy magánúttal) történı megközelítése nem valósítható meg. (6) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. Az Lke1 építési övezet elıírásai 13. (1) Az Lke1 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen. (2) Az Lke1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 % e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19. 8

9 Az Lke2 építési övezet elıírásai 14. (1) Az Lke2 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen, (2) Az Lke2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 700 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Az Lke3 építési övezet elıírásai 15. (1) Az Lke3 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen. (2) Az Lke3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 500 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Az Lke4 építési övezet elıírásai 16. (1) Az Lke4 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen, (2) Az Lke4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. Az Lke5 építési övezet elıírásai 17. (1) Az Lke5 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. 4 (2) Az Lke5 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 700 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19. 9

10 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. Az Lke6 építési övezet elıírásai 18. (1) Az Lke6 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı. 4 (2) Az Lke6 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke6 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Az Lke7 építési övezet elıírásai 19. (1) Az Lke7 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı. 4 (2) Az Lke7 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-4,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke7 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Az Lke8 építési övezet elıírásai 20. (1) Az Lke8 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı. 4 (2) Az Lke8 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 20 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-4,5 m közötti, 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január

11 d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke8 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Vegyes területek 21. (1) A vegyes területekhez a a) településközpont vegyes (Vt), és b) központi vegyes (Vk) építési övezetek tartoznak. (2) A vegyes területeken egy telken legfeljebb két épület helyezhetı el, az egyes építési övezetekben megszabott elıírások betartásával. (3) A kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken, valamint településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. (4) A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a vegyes területeken 1,0 m. A terep megváltoztatása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon valósítható meg, hogy az ne járjon hátránnyal a szomszédos telek használatára. (5) A vegyes területeken nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. (6) A vegyes területeken épület elhelyezéséhez a települési tervtanács, ennek hiányában a városi fıépítész véleményét ki kell kérni. Településközpont vegyes területek Vt építési övezetek 22. (1) A településközpont vegyes építési övezet zártsorú beépítési móddal lakó, és olyan helyi települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A településközpont vegyes területeket a szabályozási terv Vt felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Vt1) tünteti fel. (3) A településközpont vegyes területen elhelyezhetı a) lakóépület, b) igazgatási épület, c) irodai, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény, f) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı környezeti és településképi szempontból nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A településközpont vegyes területen ha az építési övezet, vagy a terület sajátos elıírásai nem tiltják az elsıdleges rendeltetést kiegészítı építmény (pl. garázs, tároló) 11

12 elvi engedély alapján a teleknek az elsıdleges rendeltetést biztosító épülettel átellenes határán is építhetı, ha az nem gátolja a szomszédos telkek beépíthetıségét. (6) A településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. A Vt1 építési övezet elıírásai 23. (1) A Vt1 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 40 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, a 66. (2) szerinti Kukoricás területén lakóépülettel való beépítés esetén 30 %, e területen gazdasági építmény és termelı kertészeti építmény nem helyezhetı el. b) a legkisebb kialakítható telekterület általában legalább 500 m2, a Kukoricás területén legalább 720 m2. c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-5,0 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, d) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, e) az elıkert legkisebb mérete 0 m, amelytıl csak a másként kialakult állapot esetében lehet eltérni. (2) A Vt1 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. A Vt2 építési övezet elıírásai 24. (1) A Vt2 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 30 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, d) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (2) A Vt2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január

13 A Vt2.1 építési övezet elıírásai 24/A 2 (1) A Vt2.1 építési övezetben 2 a) a beépítettség legfeljebb 30 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, 2 b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, 2 c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, 2 d) a szintterületi mutató nem haladja meg a 2,0-t, 2 e) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, 2 f) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 2,4 (2) A Vt2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 80-nal való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. 2 (3) Az épített szintterület legalább 10 %-át a HÉSZ 22.. (3) b), c), d), e) pontjaiban meghatározott funkcióra kell kialakítani, és használni. 2 (4) Az épületeket úgy kell elhelyezni, és kialakítani, hogy az övezethatárok mentén, és azoktól mért 3 m-es sávban tőzfalak ne keletkezzenek. 2 A Vt3 építési övezet elıírásai 25. (1) A Vt3 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen 4 (2) A Vt3 építési övezetben egy telken legfeljebb négy lakás építhetı. A Vt4 építési övezet elıírásai 25/A 1 (1.) A Vt4 építési övezetben 1 a.) a beépítés módja szabadonálló, 1 b.) a beépítettség legfeljebb 15 %, 1 c.) a legkisebb kialakítható telekterület m 2, a kialakítható telekszélesség legalább 16,0 m, /2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/ 13

14 d.) az építménymagasság lakó, valamint az azt kiegészítı épületeknél 3,0-4,5 m közötti, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-6,0 m, 1 e.) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %. 1 (2) A Vt4 építési övezetben egy telken legfeljebb 1 lakás építhetı. 1 (3) Egy épületben két fı rendeltetés is kialakítható, ha abból az egyik rendeltetés lakás. 1 (4) Az építési övezetben fı rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítı funkciójú (önálló) épület nem helyezhetı el. 1 Központi vegyes területek - Vk építési övezetek 26. (1) A központi vegyes területek elsısorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgálnak. (2) A központi vegyes területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Vk felirattal, és az övezetre utaló számjellel (pl. Vk1) tünteti fel. (3) A központi vegyes területeken elhelyezhetı a) igazgatási épület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, c) a környezetét nem zavaró egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény, f) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb egy lakás. (4) A központi vegyes területen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. A Vk1 építési övezet elıírásai 27. (1) A Vk1 építési övezet beépítési módja zártsorú. (2) A Vk1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 3,0-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január

15 A Vk2 építési övezet elıírásai 28. (1) A Vk2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 4000 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 A Vk3 építési övezet elıírásai 29. (1) A Vk3 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 méter, 4 c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen, 4 f) a Makkosi út, Zichy köz találkozásánál lévı területen új épület csak a környezı lakóövezet max. 5,0 m-es építménymagasságához illeszkedıen alakítható ki. 1 A Vk4 építési övezet elıírásai 30. (1) A Vk4 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 6000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 40 méter, 4 c) az építménymagasság 3,0-8,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz építési övezetek) 31. (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nem jelentıs zavaró hatású, elsısorban üzleti tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, szabadon álló beépítéssel. (2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Gksz felirattal, és az övezetre utaló szám-, vagy betőjellel (pl. Gksz1) tünteti fel. 1 5/2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/ 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január

16 (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetı: a) mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) minimum m2 ingatlan nagyság esetén a gazdasági tevékenységi célú épületen belül telkenként a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb egy lakás, amelynek alapterülete nem haladhatja meg a bruttó beépítettség 20 %-át, és nem lehet nagyobb nettó 150 m 2 -nél, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) egyéb, a környezetét nem zavaró közösségi szórakoztató épület (a Gksz2 építési övezet kivételével. (4) A zöldfelületeket kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni. (5) A Gksz építési övezetekbe sorolt telkeken az elıírt minimális zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy a kereskedelmi-szolgáltató övezetbe, vagy lakóövezetbe sorolt területekkel határos telekhatár mellett legalább 5,0 m-es védı zöldsáv keletkezzen. (6) Jármővek elhelyezését az OTÉK 42. alapján, telken belül kell biztosítani. (7) Hulladék-elhelyezési építmény csak más épülettel együtt létesíthetı. (8) A Gksz övezetekben állattartó épület nem létesíthetı. A Gksz1 építési övezet elıírásai 32. (1) A Gksz1 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 35 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, c) az építménymagasság 3,0-10 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz2 építési övezet elıírásai 33. (1) A Gksz2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2500 m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz3 építési övezet elıírásai 34. (1) A Gksz3 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, c) az építménymagasság 4,5 7,5 m között, az m2-nél nagyobb telkek esetében 4,5 10,0 m között lehet 16

17 d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz4 építési övezet elıírásai 35. (1) A Gksz4 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz4 jelő építési övezetben: a) telekalakítás, telekmegosztás esetén a legkisebb kialakítandó telekterület legalább m 2 lehet, b) a legkisebb kialakítható telekszélesség 2000 m2 teleknagyságig 25 m, 2000 m2 teleknagyság felett 30 m lehet, c) az építési telek területének legfeljebb 30 %-a építhetı be, d) az építménymagasság 4,5 7,5 m között, az m2-nél nagyobb telkek esetében 4,5 10,0 m között lehet, e) a telkek zöldfelületi aránya legalább 35 %, f) az elıkert mérete legalább 10 m lehet. A Gksz5 építési övezet elıírásai 36. (1) A Gksz5 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz5 jelő építési övezetben: a) telekalakítás, telekmegosztás esetén a legkisebb kialakítandó telekterület legalább m 2 lehet, b) a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m lehet, 4 c) az építési telek területének legfeljebb 30 %-a építhetı be, d) az építménymagasság a terület elsıdleges funkcióját szolgáló épületek esetében 4,5 10,0 m között, egyéb építmények esetében 3,0-10,0 m között lehet, e) a telkek zöldfelületi aránya legalább 35 %, f) az elıkert mérete legalább 10 m lehet. Különleges területek 37. (1) A különleges területek az alábbi építési övezetekhez tartoznak: a) egészségügyi terület építési övezet, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Ke jellel jelölve, b) sportolási célú terület építési övezetek, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Ks jellel, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Ks1) jelölve, c) temetı terület építési övezet, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Kt jellel jelölve, d) temetı, kegyeleti park építési övezet, az övezeti tervlapon Kt-kp jellel jelölve, e) hulladékkezelık, lerakók területe, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Kh jellel jelölve, f) szennyvíztisztító telep elhelyezésére szolgáló terület, a szabályozási terven K-SZV jellel jelölve. 6,7 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1. 17

18 (2) A különleges területeken az egyes területhasználati módokhoz tartozó építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel, a részletes elıírásokban foglaltak betartása mellett. (3) A különleges területeken a zöldfelületeket kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni. A Ke építési övezet elıírásai 38. (1) A Ke építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ke építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-12,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 A sportolási célú területek (Ks építési övezetek) 39. (1) A sportolási célú területeken sportpályák, sportolási célú, valamint az azzal szorosan összefüggı kereskedelmi, szolgáltató, szállásférıhely-szolgáltató és vendéglátó építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel. (2) A sportolási célú területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Ks felirattal, és az övezetre utaló számjellel (pl. Ks1) tünteti fel. (3) Jármővek elhelyezését az OTÉK 42. alapján, telken belül kell biztosítani. (4) Hulladék-elhelyezési építmény csak más épülettel együtt létesíthetı. (5) A Ks építési övezetekben az építéshez elvi építési engedélyt kell kérni. Az elvi engedélyben meg kell határozni a telek beépítését, az épület elhelyezését, a közlekedési útvonalakat, az áru- és vendégforgalmat, a zajterhelést, az összes parkolási igény kielégítésének módját, a közmőterheléseket, a közterület kapcsolatot, a telek lekerítésének módját, a burkolt felületek elhelyezkedését, méreteit, a telepítendı növényzet mennyiségét, minıségét az épület formáját, színeit. Az elvi engedélyezés elıtt a Települési Tervtanács, illetve annak hiányában a városi fıépítész véleményét ki kell kérni. (6) A Ks építési övezetekben állattartó épület nem létesíthetı. A Ks1 építési övezet elıírásai 40. (1) A Ks1 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ks1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január

19 d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, a nem szilárd burkolatú sportpályákkal együtt. A telek valamennyi határán háromszintes növényállományt kell kialakítani, e) az elıkert legkisebb mérete általában legalább 5,0 m, a Telki úton 20 m, a Márity László utcán 0 m. A Ks2 építési övezet elıírásai 41. (1) A Ks2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ks2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 10 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 80 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-9,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, a nem szilárd burkolatú sportpályákkal együtt. A telek valamennyi határán háromszintes növényállományt kell kialakítani, e) az elıkert legkisebb mérete a Telki úton 20 m, f) az oldal- és a hátsókert legkisebb mérete 7 m. A Kt építési övezet elıírásai 42. (1) A Kt építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Kt építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 10 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 80 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen, 4 (3) Az övezetben az építési engedélyezés elıtt kötelezı az elvi építési engedély megszerzése, a zöldfelületek kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet. (4) A Helyi Építési Szabályzat 2. sz. mellékletét képezı szabályozási terven jelölt, kötelezı fásítással érintett területen, legalább 16 m széles sávban temetkezni tilos. A védıterületen csak zöldfelület, és parkoló alakítható ki. A védıterületen a megengedett legkisebb zöldfelület aránya 65 %, a zöldfelületként kialakított területet többszintes növényállománnyal kell betelepíteni /2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 19

20 A Kt-kp építési övezet elıírásai 43. (1) Az építési övezetbe a Telki út melletti zsidó temetı tartozik, amely a 66/1999. (VII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján védett. (2) A Kt-kp építési övezetben csak a fenntartáshoz, bemutatáshoz szükséges építmény, valamint tároló, illemhely, esıvédı tetı építhetı, legfeljebb 10 % beépíthetıséggel és legfeljebb 5,0 m építménymagassággal, legalább 80 % zöldfelületi aránnyal. 4 (3) A védett temetı sírköveit, rácsait, egyéb - temetkezéshez használt - jeleit, növényzetét eredeti helyükön és eredeti formájukban kell megırizni. Felújítás esetében a meglévı és a tervezett állapotot dokumentálni kell. A Kh építési övezet elıírásai 44. (1) A hulladékkezelık, lerakók területén a folyékony települési hulladék (szennyvíz), valamint a szerves és zöldhulladék kezeléséhez technológiai és kiszolgáló építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel. (2) A Kh építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható telekszélesség 50 m, c) az építménymagasság mértéke 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 K-SZV építési övezet elıírásai 6,7 44/A (1) Az építési övezetben a város szennyvíztisztítójának olyan technológiai és kiszolgáló építményei helyezhetık el, melyek védıtávolsága az Országos Településrendezési és Építési Követelmények szerint nem nagyobb 150 m-nél. Technológiai építmény a szennyvíz tisztító, szennyvíziszap-kezelı, -tároló építmény. 6,7 (2) Szennyvíziszap az övezet területén legfeljebb 6 hónapig tárolható, véglegesen nem helyezhetı el. 6,7 (3) Az építési övezet telkén több épület is elhelyezhetı, szabadon álló beépítéssel, kizárólag a szabályozási terven építmények elhelyezésére kijelölt terület -en belül. Technológiai építmény kizárólag csak a szabályozási terven technológiai építmények elhelyezésére kijelölt terület -en belül helyezhetı el. 6,7 (4) A K-SZV építési övezetben 6,7 a.) a telek beépítettsége legfeljebb 25 %, 6,7 b.) a legkisebb kialakítható telekterület m2, 6, 7 c.) a megengedett legnagyobb építménymagasság 8 m, 6,7 d.) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % 6,7 e.) az elıkert, oldalkert, hátsókert legkisebb mérete 15 m. 6, 7 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1. 20

21 (5) Az épületeket, építményeket a technológia megengedte mértékig, természetes anyagok és színek használatával kell tájba illeszteni. Ugyanez vonatkozik a létesítendı támfalakra is. Beton felülető, vagy betonelemes támfal nem építhetı. 6 7 (6) Az épületeket o -os, vagy zöldtetıvel kell kialakítani. 6, 7 (7) Kerítés legfeljebb 20 cm magas lábazattal, efölött áttörten építhetı. A kerítés magassága a telekhatáron, vagy telken belül is 2,5 m lehet. 6, 7 (8) A szennyvíztisztító telepet kerítésen belül, vagy kívül legalább 15 m széles, 3 szintes növényállománnyal betelepített sávval kell körbevenni. A növénysáv kialakításához a termıhelyi adottságoknak megfelelı, ıshonos fajtákat kell alkalmazni. 6, 7 Beépítésre nem szánt területek A közlekedési és közmő-elhelyezési területek övezetei 45. (1) A közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi köz- és magánutak, a kerékpárutak, a gépjármő várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem minısülı telkeken megvalósulók kivételével-, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek és a hírközlés, építményeinek, valamint a közlekedéshez szükséges építmények, kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési és közmő elhelyezési területeket jelen szabályzat az a) általános közlekedési terület (KÖu), b) fásított közlekedési terület (KöuF) és a c) légiközlekedési terület (repülıtér) (KÖl) övezetbe sorolja. A KÖu övezet elıírásai 46. (1) A közlekedési és közmő elhelyezési terület övezetét a szabályozási terv KÖu jellel tünteti fel. (2) A közutaknak összefüggı hálózatot kell alkotniuk, a területek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza. (3) Az M0 győrő településen áthaladóan tervezett szakaszának hálózati szerepe I. rendő fıút. Tervezési osztályba sorolása K.III.C. (4) A sz. út települést elkerülıen tervezett szakaszának hálózati szerepe összekötı út. Tervezési osztályba sorolása K. V. C. (5) Az országos mellékúthálózatba tartozik az sz, sz., és a sz. összekötı út. a) Az országos közutak külterületi szakaszán közvetlen ingatlan-kiszolgálás céljára új útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem létesíthetı. b) Belterületen az országos közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén közútkezelıi és közlekedési szakhatósági hozzájárulás szükséges. c) Az országos közutak belterületi szakaszán közmővek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelıen helyezhetık el. 6 30/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 21

22 d) A sz, sz., és a sz. közút hálózati szerepe összekötı út. Tervezési osztályba sorolása K. V. C., B.IV.b.D. e) Az országos közút külterületi szakaszán az úttengelytıl mért 50 m-es védıtávolságon belül építmény elhelyezéséhez közútkezelıi hozzájárulás szükséges. Közmővek általában az út területén kívül helyezhetık el. Általánosan kerítés 20 m-nél, épület 30 m-nél jobban nem közelítheti meg az úttengelyt. f) A sz. közút települést elkerülı szakaszának forgalomba helyezésekor az sz, sz., és a sz. összekötı utak települési átkelési szakaszai az érintettek megegyezése esetén az országos úthálózatból a helyi (települési) úthálózatba kerülnek - tervezési osztályba sorolása B. IV. c. D-re változik (6) Az országos közúton kiszolgáló út számára útcsatlakozás csak a szabályozási terven feltüntetett helyen létesíthetı, a közútkezelı hozzájárulásával. (7) Új tömbök kialakításakor a helyi (települési) közúthálózatba tartozó közterületek szabályozási szélessége a) győjtıút esetén legalább 16 m, b) lakó és gazdasági terület kiszolgáló (lakó) útja esetén legalább 12 m, c) külterületi egyéb közút (mezıgazdasági út) esetén legalább 10 m d) önálló kerékpárút, vagy gyalogút esetén legalább 4 m. A fenti minimális értékektıl csak mőszaki, természetvédelmi kötöttségek esetén lehet eltérni. (8) Már beépült területegységen belül (pl. tömbfeltárás esetén) kialakítandó új lakó- és kiszolgálóút legkisebb szabályozási szélessége, ha arról két teleknél több kiszolgálása történik, 10,0 m, egyéb esetekben 7,0 m. (9) A helyi(települési) közúthálózat alábbi elemeinek hálózati szerepe győjtı út. Tervezési osztályba sorolása B.V.c.D, szabályozási szélességük ha a szabályozási terv másként nem jelöli a kialakult. a) Az Erkel F. utca Erdı u. - Márity L. u. közötti szakasza, b) a Márity L. utca, c) a Meggyes utca, d) a Budakeszi árok melletti kapcsolat a Meggyes u. - Fı út között, e) a Fenyı utca, f) a Tölgyfa utca Fenyı u. - Pátyi út közötti szakasza, g) a Kossuth L. utca Erdı u. - Fı u. közötti szakasza, h) az Erdı utca Fı utca a Napsugár u. közötti szakasza, i) a Napsugár utca, j) a Makkosi út, k) a Megyei út Makkosi út-kert u. közötti szakasza, l) a Kert utca Domb utca-megyei út közötti szakasza, m) a Domb utca, n) a Tiefenweg utca. (10) A (9) pontban nem szereplı közterületek hálózati szerepe belterületen kiszolgáló út, külterületen egyéb közút. Tervezési osztályba sorolásuk B.VI.d.C. és K.VIII.C. Az új szennyvíztisztító telep megközelítését biztosító külterületi út tervezési osztálya K. VI. 6,7 (11) A Szabályozási Tervlapon kizárólagosan gyalogos közlekedésre kijelölt közterületek hálózati szerepe gyalogút. Tervezési osztályba sorolása B.X. 6 30/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1. A hatálybalépésig az alábbi mondat a hatályos: A (9) pontban nem szereplı közterületek hálózati szerepe belterületen kiszolgáló út, külterületen egyéb közút. Tervezési osztályba sorolásuk B.VI.d.C. és K.VIII.C. 22

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben