EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007. (VIII. 28.) számú rendeletekkel módosított 29/2005. (VII. 1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. (3) bekezdésében és 7. (3) c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) Jelen elıírások hatálya Budakeszi Város teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelıen megállapító és biztosító szabályokat tartalmazza, és együtt alkalmazandó az építési övezetek, övezetek térbeli beosztását ábrázoló, a jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı övezeti tervlappal, valamint a belsı területek sajátos szabályozását tervlapokon ábrázoló, jelen rendelet 2. sz. mellékletét képezı Szabályozási Tervvel, az ezt módosító 2/A Temetı térsége Szabályozási Terve tervlappal, és a 2/B József Attila u.- Hunor u. Villám u. által határolt terület Szabályozási Terve tervlappal, továbbá a 2. sz. mellékleten nem szereplı településrészek sajátos szabályozását tartalmazó, jelen rendelet további mellékleteit képezı szabályozási tervlapokkal, az alábbiak szerint: 2,5 a) 3. sz. melléklet: Hidegvölgy gazdasági terület szabályozási tervlapja, 2,5 b) 4. sz. melléklet: Barackos külsı Barackos-belsı Darányi Meggyes szabályozási tervlapja, 2,5 c) 5. sz. melléklet: Szılıskert, Dél és Nyugat gazdasági területek szabályozási tervlapja, 2,5 d) 5/A sz. melléklet: Szılıskert utca dél nyugati oldalának szabályozási tervlapja,,2,5 e) 6. sz. melléklet: Makkosmária Szabályozási Tervlapja. 1,5 f) 7. számú melléklet: Új Szennyvíztisztító Szabályozási Terve 6,7 2 38/2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 5 29/2010. (IX. 15.) Hatálybalépés: november 15. A hatálybalépésig az alábbi bekezdés a hatályos: A rendelet az építés rendjét a helyi sajátosságnak megfelelıen megállapító és biztosító szabályokat tartalmazza, és együtt alkalmazandó az építési övezetek, övezetek térbeli beosztását ábrázoló, a jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı övezeti tervlappal, valamint a belsı területek sajátos szabályozását tervlapokon ábrázoló, jelen rendelet 2. sz. mellékletét képezı Szabályozási Tervvel, az ezt módosító 2/A Temetı térsége Szabályozási Terve tervlappal, továbbá a 2. sz. mellékleten nem szereplı településrészek sajátos szabályozását tartalmazó, jelen rendelet további mellékleteit képezı szabályozási tervlapokkal, az alábbiak szerint: a) 3. sz. melléklet: Hidegvölgy gazdasági terület szabályozási tervlapja, b) 4. sz. melléklet: Barackos külsı Barackos-belsı Darányi Meggyes szabályozási tervlapja, c) 5. sz. melléklet: Szılıskert, Dél és Nyugat gazdasági területek szabályozási tervlapja, d) 5/A sz. melléklet: Szılıskert utca dél nyugati oldalának szabályozási tervlapja, e) 6. sz. melléklet: Makkosmária Szabályozási Tervlapja. 1 5/2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/

2 (3) Makkosmária sajátos elıírásai Makkosmária területére, illetve az SZT-6 jelő Szabályozási tervlapon lehatárolt területre vonatkoznak és csak a mellékelt SZT-6 jelő M = 1:2000 méretarányú szabályozási tervvel együtt érvényes. 1 (4) A 2. sz. melléklet azon területére, amely a 2/A melléklet szerint szabályozott, a 2. sz. melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe a 2/A sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. A 2/A melléklet jelkulcsa azonos a 2. sz. melléklet jelkulcsával. 2 (5) Az 5. sz. melléklet azon területére, amely az 5/A melléklet szerint szabályozott, az 5. sz. melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe az 5/A sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. 2 (6) A 2. sz. melléklet azon területére, amely a 2/B melléklet szerint szabályozott, a 2. sz melléklet vonatkozó szabályozási elemei hatályukat vesztik, helyükbe a 2/B sz. melléklet szerinti szabályozási tervlap szabályozási elemei lépnek. 5 A Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezı az övezeti tervlap hatályát veszti azon a területen, amely a rendelet 7. számú melléklete szerint szabályozott. 6,7 Az elıírások alkalmazása 2. (1) Az övezeti tervlap és a szabályozási tervlapok kötelezıen betartandó elemeit a 2. és a 3-5. sz. melléklet tünteti fel. (2) Az övezeti tervlapon jelölt tájékoztató elemeket, az azokhoz kapcsolódó szabályokat kötelezıen be kell tartani, azokról, illetve azok módosításáról azonban illetékesség hiányában nem a helyi önkormányzat képviselı-testülete rendelkezik, megváltoztatásuk jelen rendelet módosítása nélkül is átvezethetı a tervlapokon. 4 (3) A kutató reaktor biztonsági zónája azt a területet jelenti, amelynek érintettsége esetén a rendezési tervezés eljárásába a nukleáris biztonság tekintetében illetékes államigazgatási szervet be kell vonni. (4) Az egyes építési övezetekben elıírt, a kialakítható telekterületre és méretekre vonatkozó elıírásokat a telekalakítás engedélyezése során kell figyelembe venni. Az ezen elıírásoknak meg nem felelı mérető meglévı telkek ha az adott területre a részletes övezeti elıírások a legkisebb beépíthetı telekszélességre külön elıírást nem tartalmaznak - az övezetre elıírt többi szabály szerint építhetık be. (5) A jelentıs részben átépülésre kerülı, illetve újonnan beépítésre kerülı területeken különös figyelemmel kell betartani a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet elıírásait. Az ilyen területeken a 9/1998. (IV. 3.) Ktm rendelet 6. (4) b) elıírásainak megfelelıen telekalakítás engedélyezése során a városi fıépítész közremőködését kell kérni. 4 (6) Hatályát vesztette /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/ 2 38/2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 5 29/2010. (IX. 15.) Hatálybalépés: november /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

3 Belterületi határ 3. A település közigazgatási területe bel- és külterületbıl áll, amely területeket egymástól a belterületi határvonal választja el. A település belterületi határvonalát, valamint annak a korábban az önkormányzat által elfogadott, de az ingatlan-nyilvántartásban át nem vezetett elfogadott határvonalát tájékoztató elemként az Övezeti Tervlap és a Szabályozási Terv tünteti fel. A telekalakítás és a létesítmények elhelyezésének általános szabályai 4. (1) Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhetık a) a nyomvonal jellegő építmények és mőtárgyaik, a vonatkozó külön jogszabályok keretei között, b) a köztárgyak (közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló, a településképbe illeszkedı mővészeti, kegyeleti köztárgy, szobor, emlékmő, díszkút, szökıkút) a helyi tervtanács, valamint közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti mőtárgy, illetıleg geodéziai jel, utcabútor a fıépítész elızetes véleményének beszerzésével, és elvi engedélyezési eljárás lefolytatásával. c) a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmények a helyi tervtanács elızetes véleményének beszerzésével, d) a nyilvános illemhelyek és hulladékgyőjtık a fıépítész elızetes véleményének beszerzésével. (2) A település belterületén épület csak teljes közmővesítéssel ellátott ingatlanokra építhetı, az alábbi feltételekkel: a) A korábban kialakult, zárt csapadékcsatornával nem rendelkezı területeken a csapadékvíz-elvezetést nyílt árokrendszerrel is meg lehet oldani b) A felszíni vizek megfelelı elvezetésérıl legkésıbb az út- és térburkolatok kialakításával egyidejőleg - az illetékes szakhatóságok elıírásai alapján - gondoskodni kell. c) A kialakult, közmővel el nem látott beépített területeken ideiglenesen közmőpótló berendezések létesítése és alkalmazása is megengedhetı. Ilyen esetben a közmőellátás megvalósítása esetén az építményt egy éven belül a közmőbe be kell kötni, és a közmőpótló berendezés használatát - a kút kivételével - meg kell szüntetni. (3) A település külterületén a legalább házi, vagy vezetékes vízzel, elektromos energiával ellátott, legalább zárt szennyvíztárolóval rendelkezı telkek építhetık be. (4) Építmények a beépítésre szánt területeken általában az egyes építési övezetekben meghatározott beépítési mód szerint helyezhetık el, az OTÉK-ban foglalt, az elı, oldalés hátsókertre vonatkozó szabályok szerint. Az ettıl eltérı szabályokat az egyes építési övezetek részletes szabályai, vagy az egyes településrészek sajátos elıírásai tartalmazzák. A kialakult oldalhatáron álló beépítési módú lakóterületeken az oldalkert legkisebb mérete 4,0 m lehet, ha a hatályos tőzvédelmi szabályok ezt lehetıvé teszik. (5) Az elıkertekkel kapcsolatos a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen kifejezés jelen rendeletben azt jelenti, hogy új épület elhelyezése esetén az elıkert méretének valamelyik közvetlenül szomszédos telek elıkertjének méretével meg kell egyeznie, vagy az a két szomszédos elıkert közötti mérető lehet.

4 (6) A településen a terepszint alatti létesítménnyel beépített terület nagysága legfeljebb 25 %-kal, az Mk övezetben 30 %-kal haladhatja meg a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, amelybe maga a felépítmény is beletartozik. (7) A terepszint alatti létesítmények felett, ha az túllépi a területre elıírt maximális beépítettséget, legalább 100 cm vastag földtakarás létesítendı, kivéve a terepszint fölött is beépített, illetve a burkolt területeket. (8) A már nagyrészt beépített területeken a telekcsoport újraosztásának engedélyezése során a kialakuló közlekedési területek korlátlan közhasználatra átengedett magánutak is lehetnek, amelyek kialakítása során a közutakra vonatkozó mőszaki elıírásokat kell betartani. Az ilyen magánutakat kezelésre és fenntartásra az önkormányzatnak át kell adni, ennek feltételrendszerérıl az Étv. vonatkozó elıírásai szerint a tulajdonos és az önkormányzat közötti megállapodásban kell rendelkezni. (9) A 6,0 m-nél keskenyebb utakról legfeljebb két telek kiszolgálása létesíthetı. (10) Telekalakítás esetén a már nagyrészt beépített területeken a meglévı telekszélesség akkor is fenntartható, ha az nem éri el az építési övezetben elıírt legkisebb méretet. (11) Az Erdı u. Napsugár u. Gábor Áron u. Jókai Mór u. Kossuth L. u., valamint a Makkosi út Székely köz Székely u. Kalmár u. által határolt tömbökben az építési telkeknek az utcavonaltól 50 m-nél távolabbra esı része nem tartozik az építési helyhez, e területrészekre épület nem építhetı. (12) Hatályát vesztette. 4 (13) A közterületek kialakítását összehangoltan kell elvégezni, az ezt biztosító, út, közmő és kertészeti terveket tartalmazó közterület-építési tanulmányterv alapján, amely tartalmazza mindazon tervi elemeket, mőszaki megoldásokat, amelyek a külön-külön engedélyezett út- és közmőépítési, kertépítési tervek összhangjának biztosításához szükségesek. (14) A (13) pont szerinti létesítmények akkor tekintendık megvalósítottnak, ha azokat üzembe helyezték. (15) Hatályát vesztette. 4 (16) Üzemanyagtöltı-állomás az övezeti tervlapon Ü jellel jelölt területeken létesíthetı, az adott építési övezetre/övezetre vonatkozó elıírások megtartásával. (17) A repülıtér biztonsági védıövezetében az övezeti tervlapon feltüntetett magassági korlátozásokat mindenfajta építmény elhelyezése során be kell tartani. (18) A rendelet általános elıírásain túlmenıen az egyes területekre érvényes további szabályokat a 66. tartalmazza. (19) Az országos jelentıségő védett természeti területtel határos 20 m-es sávban való építkezés esetén az illetékes tájvédelmi hatóság állásfoglalását kell kérni. (20) Az egyes építési övezetekben/övezetekben a 65. -ban elıírt környezetvédelmi határértékeket kell betartani. (21) A településen szılı mővelési ágba tartozó mezıgazdasági területek mezıgazdasági mővelésbıl kivonása nem engedélyezhetı. Településszerkezet, terület-felhasználás 5. (1) A település területe függetlenül attól, hogy bel- vagy külterület építési szempontból a) beépítésre szánt (beépített, vagy további beépítésre kijelölt), és b) beépítésre nem szánt területekre tagozódik. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

5 (2) A település beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege szerint a) lakó-, b) vegyes, c) gazdasági, d) üdülı, e) különleges területekre tagozódnak. (3) A település beépítésre nem szánt területei az építési használatuk általános jellege szerint a) közlekedési, b) zöld-, c) erdı-, d) mezıgazdasági-, illetve e) vízgazdálkodási területekre tagozódnak. (4) Az egyes építési övezetekre/övezetekre elıírtakat az egyes településrészek sajátos elıírásait tartalmazó 66. -ban foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Beépítésre szánt területek Lakóterületek 6. (1) A lakóterületek a a) kisvárosias, és b) kertvárosias lakóterületekhez tartoznak. (2) A lakóterületeken a kialakult tömbtelkes területek kivételével, ha az adott építési övezet elıírásai másként nem rendelkeznek egy telken lakóépületbıl legfeljebb kettı helyezhetı el, az egyes építési övezetekben megszabott elıírások betartásával. (3) A kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken, valamint településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. (4) A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a lakóterületeken 1,5 m. A lakóterületen a támfal magassága a rendezett terepszinttıl mért 1,5 m-t nem haladhatja meg, kivéve az épületek legalsó szintjén elhelyezett gépjármőtárolóhoz vezetı lejárókat, ahol a tereplejtés által indokolt esetben a támfal 1,0 m-nál magasabb is lehet. 1,5 méternél magasabb támfal létesítése esetén a fıépítész véleményét ki kell kérni. A terep megváltoztatása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon valósítható meg, hogy az ne járjon hátránnyal a szomszédos telek használatára. Kisvárosias lakóterületek - Lk építési övezetek 7. (1) A kisvárosias lakóterület sőrőbb beépítéső, legfeljebb négyszintes lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kisvárosias lakóterületeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Lk felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Lk1) tünteti fel. (3) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhetı: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

6 d) sportépítmény, e) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı: a) szálláshely szolgáltató épület, b) igazgatási épület, c) termelı kertészeti építmény, d) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A kisvárosias lakóterület tömbtelkein önálló (különálló) személygépjármő-tároló épület nem létesíthetı, földalatti, illetve támfalgarázs építhetı. A kisvárosias lakóterületen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. Az Lk1 építési övezet elıírásai 8. (1) Az Lk1 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. (2) Az Lk1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 % e) az elıkert legnagyobb mérete 5 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (3) Az Lk1 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítandó meg, lefelé kerekítve. Az Lk2 építési övezet elıírásai 9. (1) Az Lk2 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, (2) Az Lk2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 20 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 55 % e) az elıkert legnagyobb mérete 5 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (3) Az Lk2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. Az Lk3 építési övezet elıírásai 10. (1) Az Lk3 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja szabadon álló. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

7 (2) Az Lk3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, telkes övezetek esetében a telekterülethez, kialakult tömbtelkes övezeteknél pedig a tömbtelek és az úszótelkek együttes területéhez viszonyítva, b) a legkisebb kialakítható telekterület általában 1200 m2, a 66. (4)-ben foglalt Északnyugati lakóterületeken 7500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 25 m, a beépíthetıség legfeljebb 30 %, új tömbtelkek nem alakíthatók ki, a Barackos városrészben (66. (5) bekezdés) 1000m2-nél kisebb telkek esetén a legnagyobb beépíthetıség 30 % 4 c) az építménymagasság 3,0-8,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legkisebb mérete 5 m. (3) Az Lk3 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma ha egynél több lakás épül a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. Az Lk4 építési övezet elıírásai 11. (1) Az Lk4 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. (2) Az Lk4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, telkes övezetek esetében a telekterülethez, kialakult tömbtelkes övezeteknél pedig a tömbtelek és az úszótelkek együttes területéhez viszonyítva, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, új tömbtelkek, úszótelkek nem alakíthatók ki, 4 c) az építménymagasság 3,0-12,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legkisebb mérete 5,0 m. Kertvárosias lakóterületek - Lke építési övezetek 12. (1) A kertvárosias lakóterület elsısorban laza beépítéső, kertes lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosias lakóterületeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Lke felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Lke1) tünteti fel (3) A kertvárosias lakóterületeken elhelyezhetı a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, 4 b) a helyi lakosság közvetlen ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) sportépítmény, e) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı: a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, b) sportépítmény, 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

8 c) a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület (pl. fizetıvendég-szolgálat), terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben nyeles telek csak akkor alakítható ki, ha az adott területrész tömbfeltáró úttal (köz, vagy magánúttal) történı megközelítése nem valósítható meg. (6) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. Az Lke1 építési övezet elıírásai 13. (1) Az Lke1 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen. (2) Az Lke1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 % e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Az Lke2 építési övezet elıírásai 14. (1) Az Lke2 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen, (2) Az Lke2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 700 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Az Lke3 építési övezet elıírásai 15. (1) Az Lke3 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen. (2) Az Lke3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 500 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

9 Az Lke4 építési övezet elıírásai 16. (1) Az Lke4 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, a kialakult viszonyoknak megfelelıen, (2) Az Lke4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. Az Lke5 építési övezet elıírásai 17. (1) Az Lke5 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló. 4 (2) Az Lke5 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 700 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 60 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. Az Lke6 építési övezet elıírásai 18. (1) Az Lke6 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı. 4 (2) Az Lke6 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke6 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Az Lke7 építési övezet elıírásai 19. (1) Az Lke7 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

10 (2) Az Lke7 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1500 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-4,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke7 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Az Lke8 építési övezet elıírásai 20. (1) Az Lke8 építési övezet beépítési módja oldalhatáron álló, az építési övezetben telkenként egy lakás építhetı. 4 (2) Az Lke8 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 20 méter, 4 c) az építménymagasság 2,5-4,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legkisebb mérete 6 m. (3) Az Lke8 építési övezetben csak a belterülethez tartozó telkek építhetık be, kizárólag teljes közmővesítettség, az útszabályozás megvalósítása, illetve szilárd burkolatú út kiépítettsége esetén, nyeles telek nem hozható létre. (4) Ezen építési övezetben telkenként 1 fıépület építhetı, melyben 1 lakás alakítható ki. Vegyes területek 21. (1) A vegyes területekhez a a) településközpont vegyes (Vt), és b) központi vegyes (Vk) építési övezetek tartoznak. (2) A vegyes területeken egy telken legfeljebb két épület helyezhetı el, az egyes építési övezetekben megszabott elıírások betartásával. (3) A kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken, valamint településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. (4) A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a vegyes területeken 1,0 m. A terep megváltoztatása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon valósítható meg, hogy az ne járjon hátránnyal a szomszédos telek használatára. (5) A vegyes területeken nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. (6) A vegyes területeken épület elhelyezéséhez a települési tervtanács, ennek hiányában a városi fıépítész véleményét ki kell kérni. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

11 Településközpont vegyes területek Vt építési övezetek 22. (1) A településközpont vegyes építési övezet zártsorú beépítési móddal lakó, és olyan helyi települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2) A településközpont vegyes területeket a szabályozási terv Vt felirattal, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Vt1) tünteti fel. (3) A településközpont vegyes területen elhelyezhetı a) lakóépület, b) igazgatási épület, c) irodai, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény, f) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (4) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. (2) bekezdésében elıírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhetı környezeti és településképi szempontból nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. (5) A településközpont vegyes területen ha az építési övezet, vagy a terület sajátos elıírásai nem tiltják az elsıdleges rendeltetést kiegészítı építmény (pl. garázs, tároló) elvi engedély alapján a teleknek az elsıdleges rendeltetést biztosító épülettel átellenes határán is építhetı, ha az nem gátolja a szomszédos telkek beépíthetıségét. (6) A településközpont vegyes területeken az egyes övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság 1,0 m-rel növelhetı, ha a telek átlagos lejtése a 15 %-ot meghaladja. A Vt1 építési övezet elıírásai 23. (1) A Vt1 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 40 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, a 66. (2) szerinti Kukoricás területén lakóépülettel való beépítés esetén 30 %, e területen gazdasági építmény és termelı kertészeti építmény nem helyezhetı el. b) a legkisebb kialakítható telekterület általában legalább 500 m2, a Kukoricás területén legalább 720 m2. c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-5,0 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, d) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, e) az elıkert legkisebb mérete 0 m, amelytıl csak a másként kialakult állapot esetében lehet eltérni. (2) A Vt1 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve.

12 A Vt2 építési övezet elıírásai 24. (1) A Vt2 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 30 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, d) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 (2) A Vt2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 350-nel való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. A Vt2.1 építési övezet elıírásai 24/A 2 (1) A Vt2.1 építési övezetben 2 a) a beépítettség legfeljebb 30 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %, 2 b) a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2, 2 c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-9,0 m, 2 d) a szintterületi mutató nem haladja meg a 2,0-t, 2 e) a legkisebb zöldfelületi arány 30 %, 2 f) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 2,4 (2) A Vt2 építési övezetben egy telken építhetı lakások száma a telek területének 80-nal való osztásával állapítható meg, lefelé kerekítve. 2 (3) Az épített szintterület legalább 10 %-át a HÉSZ 22.. (3) b), c), d), e) pontjaiban meghatározott funkcióra kell kialakítani, és használni. 2 (4) Az épületeket úgy kell elhelyezni, és kialakítani, hogy az övezethatárok mentén, és azoktól mért 3 m-es sávban tőzfalak ne keletkezzenek. 2 A Vt3 építési övezet elıírásai 25. (1) A Vt3 építési övezetben a) a beépítettség legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, c) az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítı épületeknél 3,0-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/

13 e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen 4 (2) A Vt3 építési övezetben egy telken legfeljebb négy lakás építhetı. A Vt4 építési övezet elıírásai 25/A 1 (1.) A Vt4 építési övezetben 1 a.) a beépítés módja szabadonálló, 1 b.) a beépítettség legfeljebb 15 %, 1 c.) a legkisebb kialakítható telekterület m 2, a kialakítható telekszélesség legalább 16,0 m, 1 d.) az építménymagasság lakó, valamint az azt kiegészítı épületeknél 3,0-4,5 m közötti, kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél ha azt az OTÉK 36. elıírásainak betartása lehetıvé teszi 3,0-6,0 m, 1 e.) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %. 1 (2) A Vt4 építési övezetben egy telken legfeljebb 1 lakás építhetı. 1 (3) Egy épületben két fı rendeltetés is kialakítható, ha abból az egyik rendeltetés lakás. 1 (4) Az építési övezetben fı rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítı funkciójú (önálló) épület nem helyezhetı el. 1 Központi vegyes területek - Vk építési övezetek 26. (1) A központi vegyes területek elsısorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgálnak. (2) A központi vegyes területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Vk felirattal, és az övezetre utaló számjellel (pl. Vk1) tünteti fel. (3) A központi vegyes területeken elhelyezhetı a) igazgatási épület, b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, c) a környezetét nem zavaró egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény, f) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb egy lakás. (4) A központi vegyes területen nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. A Vk1 építési övezet elıírásai 27. (1) A Vk1 építési övezet beépítési módja zártsorú. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/

14 (2) A Vk1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 16 méter, 4 c) az építménymagasság 3,0-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 A Vk2 építési övezet elıírásai 28. (1) A Vk2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 4000 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, 4 c) az építménymagasság 2,5-7,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 6 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 A Vk3 építési övezet elıírásai 29. (1) A Vk3 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 30 méter, 4 c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen, 4 f) a Makkosi út, Zichy köz találkozásánál lévı területen új épület csak a környezı lakóövezet max. 5,0 m-es építménymagasságához illeszkedıen alakítható ki. 1 A Vk4 építési övezet elıírásai 30. (1) A Vk4 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Vk4 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 6000 m2, a kialakítható legkisebb telekszélesség 40 méter, 4 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2007. (VIII. 28.) Hatálybalépés: szeptember 1. /32/2007. (VIII. 29.)/

15 c) az építménymagasság 3,0-8,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz építési övezetek) 31. (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nem jelentıs zavaró hatású, elsısorban üzleti tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, szabadon álló beépítéssel. (2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Gksz felirattal, és az övezetre utaló szám-, vagy betőjellel (pl. Gksz1) tünteti fel. (3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetı: a) mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) minimum m2 ingatlan nagyság esetén a gazdasági tevékenységi célú épületen belül telkenként a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb egy lakás, amelynek alapterülete nem haladhatja meg a bruttó beépítettség 20 %-át, és nem lehet nagyobb nettó 150 m 2 -nél, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) egyéb, a környezetét nem zavaró közösségi szórakoztató épület (a Gksz2 építési övezet kivételével. (4) A zöldfelületeket kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni. (5) A Gksz építési övezetekbe sorolt telkeken az elıírt minimális zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy a kereskedelmi-szolgáltató övezetbe, vagy lakóövezetbe sorolt területekkel határos telekhatár mellett legalább 5,0 m-es védı zöldsáv keletkezzen. (6) Jármővek elhelyezését az OTÉK 42. alapján, telken belül kell biztosítani. (7) Hulladék-elhelyezési építmény csak más épülettel együtt létesíthetı. (8) A Gksz övezetekben állattartó épület nem létesíthetı. A Gksz1 építési övezet elıírásai 32. (1) A Gksz1 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 35 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, c) az építménymagasság 3,0-10 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz2 építési övezet elıírásai 33. (1) A Gksz2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 40 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 2500 m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

16 c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz3 építési övezet elıírásai 34. (1) A Gksz3 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz3 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 30 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m, c) az építménymagasság 4,5 7,5 m között, az m2-nél nagyobb telkek esetében 4,5 10,0 m között lehet d) a legkisebb zöldfelületi arány 35 %, e) az elıkert legkisebb mérete 10 m. A Gksz4 építési övezet elıírásai 35. (1) A Gksz4 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz4 jelő építési övezetben: a) telekalakítás, telekmegosztás esetén a legkisebb kialakítandó telekterület legalább m 2 lehet, b) a legkisebb kialakítható telekszélesség 2000 m2 teleknagyságig 25 m, 2000 m2 teleknagyság felett 30 m lehet, c) az építési telek területének legfeljebb 30 %-a építhetı be, d) az építménymagasság 4,5 7,5 m között, az m2-nél nagyobb telkek esetében 4,5 10,0 m között lehet, e) a telkek zöldfelületi aránya legalább 35 %, f) az elıkert mérete legalább 10 m lehet. A Gksz5 építési övezet elıírásai 36. (1) A Gksz5 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Gksz5 jelő építési övezetben: a) telekalakítás, telekmegosztás esetén a legkisebb kialakítandó telekterület legalább m 2 lehet, b) a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m lehet, 4 c) az építési telek területének legfeljebb 30 %-a építhetı be, d) az építménymagasság a terület elsıdleges funkcióját szolgáló épületek esetében 4,5 10,0 m között, egyéb építmények esetében 3,0-10,0 m között lehet, e) a telkek zöldfelületi aránya legalább 35 %, f) az elıkert mérete legalább 10 m lehet. 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

17 Különleges területek 37. (1) A különleges területek az alábbi építési övezetekhez tartoznak: a) egészségügyi terület építési övezet, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Ke jellel jelölve, b) sportolási célú terület építési övezetek, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Ks jellel, és az építési övezetre utaló számjellel (pl. Ks1) jelölve, c) temetı terület építési övezet, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Kt jellel jelölve, d) temetı, kegyeleti park építési övezet, az övezeti tervlapon Kt-kp jellel jelölve, e) hulladékkezelık, lerakók területe, az övezeti tervlapon és a szabályozási terven Kh jellel jelölve, f) szennyvíztisztító telep elhelyezésére szolgáló terület, a szabályozási terven K-SZV jellel jelölve. 6,7 (2) A különleges területeken az egyes területhasználati módokhoz tartozó építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel, a részletes elıírásokban foglaltak betartása mellett. (3) A különleges területeken a zöldfelületeket kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni. A Ke építési övezet elıírásai 38. (1) A Ke építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ke építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 15 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-12,5 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 70 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 A sportolási célú területek (Ks építési övezetek) 39. (1) A sportolási célú területeken sportpályák, sportolási célú, valamint az azzal szorosan összefüggı kereskedelmi, szolgáltató, szállásférıhely-szolgáltató és vendéglátó építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel. (2) A sportolási célú területeket az övezeti tervlap és a szabályozási terv Ks felirattal, és az övezetre utaló számjellel (pl. Ks1) tünteti fel. (3) Jármővek elhelyezését az OTÉK 42. alapján, telken belül kell biztosítani. (4) Hulladék-elhelyezési építmény csak más épülettel együtt létesíthetı. (5) A Ks építési övezetekben az építéshez elvi építési engedélyt kell kérni. Az elvi engedélyben meg kell határozni a telek beépítését, az épület elhelyezését, a közlekedési útvonalakat, az áru- és vendégforgalmat, a zajterhelést, az összes parkolási igény kielégítésének módját, a közmőterheléseket, a közterület kapcsolatot, a telek 6 30/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

18 lekerítésének módját, a burkolt felületek elhelyezkedését, méreteit, a telepítendı növényzet mennyiségét, minıségét az épület formáját, színeit. Az elvi engedélyezés elıtt a Települési Tervtanács, illetve annak hiányában a városi fıépítész véleményét ki kell kérni. (6) A Ks építési övezetekben állattartó épület nem létesíthetı. A Ks1 építési övezet elıírásai 40. (1) A Ks1 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ks1 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 25 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, a nem szilárd burkolatú sportpályákkal együtt. A telek valamennyi határán háromszintes növényállományt kell kialakítani, e) az elıkert legkisebb mérete általában legalább 5,0 m, a Telki úton 20 m, a Márity László utcán 0 m. A Ks2 építési övezet elıírásai 41. (1) A Ks2 építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Ks2 építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 10 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 80 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-9,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 50 %, a nem szilárd burkolatú sportpályákkal együtt. A telek valamennyi határán háromszintes növényállományt kell kialakítani, e) az elıkert legkisebb mérete a Telki úton 20 m, f) az oldal- és a hátsókert legkisebb mérete 7 m. A Kt építési övezet elıírásai 42. (1) A Kt építési övezet beépítési módja szabadon álló. (2) A Kt építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 10 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható legkisebb telekszélesség 50 m, 4 c) az építménymagasság 3,0-5,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 80 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen, 4 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január 19.

19 (3) Az övezetben az építési engedélyezés elıtt kötelezı az elvi építési engedély megszerzése, a zöldfelületek kialakítása kertépítészeti terv alapján történhet. (4) A Helyi Építési Szabályzat 2. sz. mellékletét képezı szabályozási terven jelölt, kötelezı fásítással érintett területen, legalább 16 m széles sávban temetkezni tilos. A védıterületen csak zöldfelület, és parkoló alakítható ki. A védıterületen a megengedett legkisebb zöldfelület aránya 65 %, a zöldfelületként kialakított területet többszintes növényállománnyal kell betelepíteni. 2 A Kt-kp építési övezet elıírásai 43. (1) Az építési övezetbe a Telki út melletti zsidó temetı tartozik, amely a 66/1999. (VII. 13.) FVM rendeletben foglaltak alapján védett. (2) A Kt-kp építési övezetben csak a fenntartáshoz, bemutatáshoz szükséges építmény, valamint tároló, illemhely, esıvédı tetı építhetı, legfeljebb 10 % beépíthetıséggel és legfeljebb 5,0 m építménymagassággal, legalább 80 % zöldfelületi aránnyal. 4 (3) A védett temetı sírköveit, rácsait, egyéb - temetkezéshez használt - jeleit, növényzetét eredeti helyükön és eredeti formájukban kell megırizni. Felújítás esetében a meglévı és a tervezett állapotot dokumentálni kell. A Kh építési övezet elıírásai 44. (1) A hulladékkezelık, lerakók területén a folyékony települési hulladék (szennyvíz), valamint a szerves és zöldhulladék kezeléséhez technológiai és kiszolgáló építmények helyezhetık el, szabadon álló beépítéssel. (2) A Kh építési övezet a) beépítettsége legfeljebb 20 %, b) a legkisebb kialakítható telekterület m2, kialakítható telekszélesség 50 m, c) az építménymagasság mértéke 3,0-10,0 m közötti, d) a legkisebb zöldfelületi arány 40 %, e) az elıkert legnagyobb mérete 10 m lehet, a szomszédos telkek kialakult viszonyainak megfelelıen. 4 K-SZV építési övezet elıírásai 6,7 44/A (1) Az építési övezetben a város szennyvíztisztítójának olyan technológiai és kiszolgáló építményei helyezhetık el, melyek védıtávolsága az Országos Településrendezési és Építési Követelmények szerint nem nagyobb 150 m-nél. Technológiai építmény a szennyvíz tisztító, szennyvíziszap-kezelı, -tároló építmény. 6,7 (2) Szennyvíziszap az övezet területén legfeljebb 6 hónapig tárolható, véglegesen nem helyezhetı el. 6,7 2 38/2007. (X. 3.) Hatálybalépés: október 4. /43/2007. (X. 4.)/ 4 1/2009. (I. 19.) Hatálybalépés: január /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.) 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1.

20 (3) Az építési övezet telkén több épület is elhelyezhetı, szabadon álló beépítéssel, kizárólag a szabályozási terven építmények elhelyezésére kijelölt terület -en belül. Technológiai építmény kizárólag csak a szabályozási terven technológiai építmények elhelyezésére kijelölt terület -en belül helyezhetı el. 6,7 (4) A K-SZV építési övezetben 6,7 a.) a telek beépítettsége legfeljebb 25 %, 6,7 b.) a legkisebb kialakítható telekterület m2, 6, 7 c.) a megengedett legnagyobb építménymagasság 8 m, 6,7 d.) a legkisebb zöldfelületi arány 60 % 6,7 e.) az elıkert, oldalkert, hátsókert legkisebb mérete 15 m. 6, 7 (5) Az épületeket, építményeket a technológia megengedte mértékig, természetes anyagok és színek használatával kell tájba illeszteni. Ugyanez vonatkozik a létesítendı támfalakra is. Beton felülető, vagy betonelemes támfal nem építhetı. 6 7 (6) Az épületeket o -os, vagy zöldtetıvel kell kialakítani. 6, 7 (7) Kerítés legfeljebb 20 cm magas lábazattal, efölött áttörten építhetı. A kerítés magassága a telekhatáron, vagy telken belül is 2,5 m lehet. 6, 7 (8) A szennyvíztisztító telepet kerítésen belül, vagy kívül legalább 15 m széles, 3 szintes növényállománnyal betelepített sávval kell körbevenni. A növénysáv kialakításához a termıhelyi adottságoknak megfelelı, ıshonos fajtákat kell alkalmazni. 6, 7 Beépítésre nem szánt területek A közlekedési és közmő-elhelyezési területek övezetei 45. (1) A közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi köz- és magánutak, a kerékpárutak, a gépjármő várakozóhelyek (parkolók) a közterületnek nem minısülı telkeken megvalósulók kivételével-, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek és a hírközlés, építményeinek, valamint a közlekedéshez szükséges építmények, kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési és közmő elhelyezési területeket jelen szabályzat az a) általános közlekedési terület (KÖu), b) fásított közlekedési terület (KöuF) és a c) légiközlekedési terület (repülıtér) (KÖl) övezetbe sorolja. A KÖu övezet elıírásai 46. (1) A közlekedési és közmő elhelyezési terület övezetét a szabályozási terv KÖu jellel tünteti fel. (2) A közutaknak összefüggı hálózatot kell alkotniuk, a területek szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tartalmazza. (3) Az M0 győrő településen áthaladóan tervezett szakaszának hálózati szerepe I. rendő fıút. Tervezési osztályba sorolása K.III.C. (4) A sz. út települést elkerülıen tervezett szakaszának hálózati szerepe összekötı út. Tervezési osztályba sorolása K. V. C. 7 39/2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december /2010. (IX. 23.) Hatálybalépés: december 1., hatályon kívül helyezte a 38/2010. (IX. 23.)

21 (5) Az országos mellékúthálózatba tartozik az sz, sz., és a sz. összekötı út. a) Az országos közutak külterületi szakaszán közvetlen ingatlan-kiszolgálás céljára új útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem létesíthetı. b) Belterületen az országos közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén közútkezelıi és közlekedési szakhatósági hozzájárulás szükséges. c) Az országos közutak belterületi szakaszán közmővek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelıen helyezhetık el. d) A sz, sz., és a sz. közút hálózati szerepe összekötı út. Tervezési osztályba sorolása K. V. C., B.IV.b.D. e) Az országos közút külterületi szakaszán az úttengelytıl mért 50 m-es védıtávolságon belül építmény elhelyezéséhez közútkezelıi hozzájárulás szükséges. Közmővek általában az út területén kívül helyezhetık el. Általánosan kerítés 20 m-nél, épület 30 m-nél jobban nem közelítheti meg az úttengelyt. f) A sz. közút települést elkerülı szakaszának forgalomba helyezésekor az sz, sz., és a sz. összekötı utak települési átkelési szakaszai az érintettek megegyezése esetén az országos úthálózatból a helyi (települési) úthálózatba kerülnek - tervezési osztályba sorolása B. IV. c. D-re változik (6) Az országos közúton kiszolgáló út számára útcsatlakozás csak a szabályozási terven feltüntetett helyen létesíthetı, a közútkezelı hozzájárulásával. (7) Új tömbök kialakításakor a helyi (települési) közúthálózatba tartozó közterületek szabályozási szélessége a) győjtıút esetén legalább 16 m, b) lakó és gazdasági terület kiszolgáló (lakó) útja esetén legalább 12 m, c) külterületi egyéb közút (mezıgazdasági út) esetén legalább 10 m d) önálló kerékpárút, vagy gyalogút esetén legalább 4 m. A fenti minimális értékektıl csak mőszaki, természetvédelmi kötöttségek esetén lehet eltérni. (8) Már beépült területegységen belül (pl. tömbfeltárás esetén) kialakítandó új lakó- és kiszolgálóút legkisebb szabályozási szélessége, ha arról két teleknél több kiszolgálása történik, 10,0 m, egyéb esetekben 7,0 m. (9) A helyi(települési) közúthálózat alábbi elemeinek hálózati szerepe győjtı út. Tervezési osztályba sorolása B.V.c.D, szabályozási szélességük ha a szabályozási terv másként nem jelöli a kialakult. a) Az Erkel F. utca Erdı u. - Márity L. u. közötti szakasza, b) a Márity L. utca, c) a Meggyes utca, d) a Budakeszi árok melletti kapcsolat a Meggyes u. - Fı út között, e) a Fenyı utca, f) a Tölgyfa utca Fenyı u. - Pátyi út közötti szakasza, g) a Kossuth L. utca Erdı u. - Fı u. közötti szakasza, h) az Erdı utca Fı utca a Napsugár u. közötti szakasza, i) a Napsugár utca, j) a Makkosi út, k) a Megyei út Makkosi út-kert u. közötti szakasza, l) a Kert utca Domb utca-megyei út közötti szakasza, m) a Domb utca, n) a Tiefenweg utca.

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati úton történı értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

7/2 RENDELET-TERVEZET

7/2 RENDELET-TERVEZET Pécel Vá ros Ö nk or má nyzat polgár mesterét ıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám: SZ/612/5/2009 ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben