KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k) képviselı-testületi határozattal ÁPRILIS

2 Tartalomjegyzék JSZ : 9/2010 Terviratok : 1. Tartalomjegyzék 2. A szabályozási terv módosításának leírása, a biológiai aktivitásérték számítása 3. Helyi Építési Szabályzat módosítása (4/2011.(IV.22.) önk.rendelet 4. A településszerkezeti terv módosításának leírása 5. Tervezıi nyilatkozat 6. Képviselıtestület fejlesztési döntései (98/2010.(VIII.19.) Kt. határozat) 7. Egyeztetési jegyzıkönyv (Magyar Közút NZRt. Somogy Megyei Igazgatóságával 8. Államigazgatási szervek észrevételei, önkormányzati válaszokkal 9. Polgármesteri nyilatkozat az egyeztetési folyamat lezárásáról 10. Állami fıépítész hozzájáruló nyilatkozata 11. Településszerkezeti terv módosításáról szóló 56/2011.(IV.21.) képviselı-testületi határozat Tervek : 1. Eredeti településszerkezeti és szabályozási terv kivonatok 2. Módosított településszerkezeti és szabályozási terv kivonatok 3. Jelmagyarázatok Kaposfı, április. Dr Fazekas Sándorné TT /06 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 2

3 I. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 1.1. Elızmények Kaposfı helyi építési szabályrendeletét (HÉSZ) és a szabályozási terveket 7/2005.(VI.23.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselı-testület. Eddig öt alkalommal került sor a településrendezési terv módosítására; a község keleti határában lévı benzinkút területének kijelölése (jóváhagyva: 3/2006.(II.16.) önkormányzati rendelettel); a sportpályától északra fekvı gazdasági terület övezeti határainak korrekciója (jóváhagyva: 2/2007.(III.29.) önkormányzati rendelettel); a Cingetı patakra tervezett halastó, és a szennyvízberuházáshoz szükséges közmőterületek kialakítása (jóváhagyva: 6/2008.(VIII.6.) önkormányzati rendelettel); a Nivo-Vas Kft telephelyének és egy szennyvízátemelı helyének kijelölése,- a 638 hrsz és a 033/2 hrsz ingatlanok területfelhasználásának megváltoztatása (jóváhagyva: 7/2009.(VI..11.) önkormányzati rendelettel), a 052 hrsz ingatlanon új különleges idegenforgalmi terület kijelölése érdekében (jóváhagyva: 2/2010.(III.25.) önkormányzati rendelettel). 1.2.Tervezett módosítás Kaposfı Képviselıtestülete a Nivo-Vas Kft újabb kérelmét támogatva a településrendezési terv ismételt módosításáról döntött 98/2010. (VIII.19.) számú határozatával. A Kft. telephelyét a község keleti határában lévı 05/27 hrsz ingatlanon alakította ki, melynek jogi lehetıségét a 7/2009.(VI.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településrendezési tervmódosítás teremtette meg. A jelentıs nemzetközi megbízásokat teljesítı vállalkozás, most további fejlesztési igényt jelentett be, melyet csak a településrendezési terv módosítását követıen tudna megvalósítani. Szándéka telephelyének északi irányú bıvítése, melyet az idıközben tulajdonába került 05/24 és 05/16 hrsz ingatlanok egy részén tudna megoldani, csatlakozva a már meglévı iparterületekhez. A hatályos településrendezési terv a fejlesztési területet részben Gipm jelő gazdasági területként, részben Má jelő általános mezıgazdasági területként szabályozza. A módosítás során a biológiai aktivitásértéket megırizve, a 05/24 és a 05/16 hrsz ingatlanok egy részén, kapcsolódva a gazdasági területhez, védelmi erdıt, míg további részén a meglévı telephely övezeti besorolásával megegyezı Gksz jelő kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet kíván kialakítani. A mezıgazdasági területek mővelési ágból történı kivonására vonatkozó eljárást a beruházó az illetékes területi földhivatalnál megindította, az eljárás folyamatban van. Az eljárás részletes szabályaira a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala /3/2010 számú elızetes és /2011 számú közbensı szakvéleményében a figyelmet felhívta. A módosítással érintett terület a hatályos belterületi szabályozási terven került feldolgozásra, ezért a tervezett módosítást is ezen a tervlapon mutatjuk be. A változás a szabályozási és településszerkezeti tervlapokat egyaránt érinti. A módosítás jóváhagyásához a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze /2011. számú levelében hozzájárult. A Helyi Építési Szabályzat és ennek mellékleteként a belterületi szabályozási terv módosításáról a Képviselıtestület 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendeletében döntött. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 3

4 MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET: A tervrészleteken alkalmazott jelöléseket lásd a tervek után lévı külön jelmagyarázaton Belterületi szabályozási terv SZ-1 jelő tervlapjának módosítása: A 05/27 Gksz terület északi irányú bıvítése és védelmi erdı kialakítása a 05/24 és 05/16 hrsz ingatlanokon KORÁBBI SZABÁLYOZÁS JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 4

5 MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁS JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 5

6 JELMAGYARÁZAT Belterületi szabályozáshoz A biológiai aktivitásérték megırzésének igazolása A rendezési terv módosítása során meg kell ırizni a biológiai aktivitásértéket (1997. évi LXXVIII tv. 8..(2) b.), melyre a vállalkozó tulajdonában lévı 05/16 és 05/24 hrsz ingatlanok egy részén tervezett védelmi erdı kialakításával van lehetıség. hrsz terület területfelhasználás biológiai aktivitás (ha) eredeti tervezett változás elıtt változás után pontérték 0,34 ha védelmi erdı 05/16 0,64 Ipari terület 0,3 ha kereskedelmi 0,26 3,18 +2,92 szolgáltató terület 05/24 2,079 0,5 ha védelmi erdı Mezıgazdasági terület 1,579 ha kereskedelmi szolgáltató 7,69 5,13-2,56 terület összesen 2,719 7,95 8,31 +0,36 A biológiai aktivitásérték számítására a módosított 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján került sor: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 6

7 A módosítás összesen 2,719 ha mezıgazdasági és iparterületet érint, melybıl kialakításra kerül 0,84 ha védelmi erdı és 1,879 ha Gksz jelő gazdasági terület, a változás következtében a biológiai aktivitásérték +0,36 ponttal javul. II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSA A most tervezett módosítás, a Nivó-Vas Kft telephelyének bıvítése HÉSZ felülvizsgálatát nem igényelné, mivel ennen 6..-ában a tervezett területfelhasználás (Gksz) már szabályozott az alábbiak szerint: Övezet jele Beépítési mód Építménymagasság Max. (m) Beépítettség max. % Legkisebb telekméret (m 2 ) telekszélesség (m) telekmélység (m) Gksz SZK Ahol az SZ a szabadonálló, K a kialakult beépítést jelenti Az önkormányzat által adott tervezıi megbízás szerint a HÉSZ felülvizsgálatát is tervezzük, az idıközben módosult jogszabályoknak megfelelıen. Több korábbi szabályozás törlésére került sor, különösen a szakhatóságok építési engedélyezési eljárásokba történı bevonását illetıen, igazodva a 193/2009.(IX:15.) Korm. rendelet elıírásaihoz. Az eddigi módosítások magas száma indokolja, hogy a változásokat tartalmazó új szabályozási tervek készüljenek. Ennek megfelelıen kellett a HÉSZ 1..(1) bekezdését is változtatni. Az Állami Fıépítész észrevételeinek megfelelıen a HÉSZ-ben alkalmazott jogszabályokat és az önkormányzati kompetenciától független régészeti területekre vonatkozó adatokat külön függelékben szerepeltetjük. Az elızetes és közbensı egyeztetések során, a HÉSZ módosításának tervezetével kapcsolatban tett, javaslatait A továbbtervezésnél figyelembe vettük. Az önkormányzat kérésének megfelelıen tettünk javaslatot a HÉSZ 9.. (10) bekezdéssel történı kiegészítésére, melyet a szabálytalan kocsibejárók létesítése indokol. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 7

8 Kaposfı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011.(iv.22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 1 7/2005.(VI.23.) számú rendeletének módosításáról Kaposfı Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. (3) bekezdés c.) pontja alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) szóló 7/2005.(VI.23.) rendeletét a következık szerint módosítja: 1. (1) A HÉSZ 1..(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A rendelet területi hatálya Kaposfı község közigazgatási területére terjed ki és Dr Fazekas Sándorné vezetı településtervezı által készített, 1/2003 jelzıszámú kül és belterületi szabályozási tervvel (SZK-1, SZ-1-4) együtt alkalmazható, kivéve: - a 643/1 hrsz, illetve a 069/1 ingatlanokat, melyekre a 11/2003 M és 11/2007 M jelzıszámú, SZ-1M jelő és SZ3 M belterületi szabályozási terveket - a 07, a 05/29, a 033/2, a 150, a 341, a 638 hrsz ingatlanokat, melyek esetében a 2009-ben készítettmindegyik eredeti tervlapot érintı,- SZK M2 jelő szabályozási tervet (készítette: Dr Fazekas Sándorné vezetı településtervezı, készítés ideje: 2009) - a 052 hrsz ingatlant, mely esetében az 5. sz. módosítás 2.3 jelő tervlapját (készítette: Balázs Lajos vezetı településtervezı, készítés ideje: ) - a 05/24, 05/16 hrsz ingatlanokat, mely esetében e rendelet 1. számú mellékletében szereplı; M6 jelő módosítást kell alkalmazni. (készítette: Dr Fazekas Sándorné vezetı településtervezı, készítés ideje: 2011). (2) A HÉSZ 1..(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (8) A szabályozási terv beépítési elıírásainál, intenzívebb beépítettségő ingatlanon a meglévı épület tömegen belül átalakítás, korszerősítés végezhetı. (3) A HÉSZ 1..(10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) A beruházás megvalósítása során a termıföld védelmére vonatkozó törvényi elıírásokat be kell tartani XI. (4) A HÉSZ 1..(14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (14) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység engedélyezési eljárásaiban a vonatkozó törvény I elıírása alapján az illetékes földtani hatóság állásfoglalását be kell szerezni. (5) A HÉSZ 1..(16) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (16) A szabályozási terveken jelölt, nyilvántartott nyersanyaglelıhelyek területén építési engedély csak az illetékes földtani hatósággal történt egyeztetést követıen adható ki. (6) A HÉSZ 1..(23) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (23) Az állattartással kapcsolatos elıírásokat külön törvény II és önkormányzati rendelet szabályozza. Állattartás célját szolgáló melléképület nem helyezhetı el gyermekintézmények (bölcsıde, óvoda, általános iskola) egészségügyi intézmény, étkeztetést biztosító egység, valamint élelmiszert elıállító és vendéglátóipari üzemek telkének határától mért 50 m-en belül. 1 : 3/2006.(II.16.), 2/2007.(III.29.) 6/2008.(VIII.6.)7/2009.(VI.11.), 2/2010.(III.25.) Kt. számú rendeletekkel JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 8

9 2. (1) A HÉSZ 3..(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul (2) A kialakult 14-m-nél keskenyebb, oldalhatáros beépítéső telkeken az építmények közötti legkisebb távolsági méretek,- maximum 4,5 méter építménymagasság mellett,- legfeljebb 4 méterig történı csökkentése, akkor lehetséges, ha az épületek külsı térelhatároló szerkezetét, tetıhéjazatát és párkányzatát az I-III. tőzállósági fokozathoz tartozó tőzállósági határértékő és nem éghetı (A1, vagy A2) anyagból készítik, valamint a szemben álló homlokzatok egyikén sincs 0,36 m 2 -nél nagyobb felülető nyílászáró kialakítva. Nem kell tőztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedı homlokzata nyílásnélküli tőzfalként kerül kialakításra. (2) A HÉSZ 3..(7) bekezdése az alábbiak szerint módosul (7) A lakótelkekhez közvetlenül kapcsolódó, azzal azonos helyrajzi szám alatt lévı belterületi kertek, a kertgazdálkodás körébe tartoznak és azokon csak növényházak és az OTÉK 1. számú melléklet. 45. pontjában felsoroltak létesíthetık. (3) A HÉSZ 3..(10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (10) Az elıírt építménymagasság nem vonatkozik a templom épületére, melynek építménymagassága 12 m lehet. A HÉSZ 5..(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A község területén : Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) Ipari, üzemi terület (Gipm) kialakítására került sor. A HÉSZ 6.. (5) bekezdése az alábbiak az alábbiak szerint módosul: (5) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület beépítési elıírásai az alábbiak: Övezet jele Beépítési mód Építménymagasság Max. (m) Beépítettség max. % Legkisebb telekméret (m 2 ) telekszélesség (m) telekmélység (m) Gksz SZK ahol SZ szabadonálló, 5. A HÉSZ 7.. elıtti cím az alábbiak szerint módosul: Ipari üzemi gazdasági területek (1) A HÉSZ 9.. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) A közlekedési területeken az OTÉK 26.. (3) pontjában felsorolt építmények helyezhetık el. 6. (1) A HÉSZ 9.. az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Új és meglévı ingatlanok önkormányzati úttal való csatlakozását 30-es átmérıjő hídgyőrővel készített minimum 3 méter, maximum 6 méter széles kocsibejáróval kell megoldani. A teljes hídfelület JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 9

10 zárt lebetonozását kerülni kell, elınyben kell részesíteni a gyephézagos megoldásokat. Az útcsatlakozások létesítése az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelezettsége, melyhez elızetesen az önkormányzat hozzájárulását meg kell kérnie. Az állami utak útcsatlakozásának kiépítéséhez a közút kezelıjének elızetes hozzájárulása szükséges. 7. A HÉSZ 13.. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és további (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (3) 720 m2-nél kisebb földterületen építmény nem helyezhetı el. 720 és 1500 m2 közötti területnagyság esetén,- nádas, gyep és szántó mővelési ágban nyilvántartott terület kivételével,- 3%-os beépítettség mellett tárolás céljára szolgáló gazdasági terület építhetı, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal m2-nél nagyobb földterületen gazdasági épület (a növénytermesztés, az állattartás, a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, valamint a tárolás építményei) 3%-os beépítettséggel helyezhetı el, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Lakóépület szılı, gyümölcsös és kert mővelési ág esetén 3000 m2-nél, egyéb mővelési ág esetén 6000 m2 telekterület helyezhetı el, úgy hogy alapterülete a 3%-os beépíthetıség felét nem haladhatja meg. Az épületek legfeljebb 5 m-es építménymagassággal építhetık. (4) A mezıgazdasági területen kialakított birtoktest beépítésére az OTÉK 29. (5)-(8) bekezdésének elıírásai az irányadóak. Az épületek legfeljebb 6 m-es építménymagassággal építhetık. (5) Az épületek csak magastetıvel, a kialakult állapotnak megfelelıen létesíthetık. A tetı hajlásszöge 30 -nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. A tetı héjazataként pikkelyes, vagy ehhez hasonló megjelenéső fedés létesíthetı. A magastetıt csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbe illı, jellemzıen piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalattal. 8. A HÉSZ 22.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A település helyi védelem alatt álló építményeit, egyéb objektumait a rendelet 2. számú melléklete, nyilvántartott régészeti területeit, és régészeti érdekő területeit a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 9. A HÉSZ 24.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bıvítése, vagy szabályozása érdekében a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve kisajátítási eljárás nélkül - a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az érdekeltek hozzájárulása nélkül az önkormányzat javára lejegyeztetheti. 10. A HÉSZ 25.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A helyi közutat illetıleg közmővet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben, de legfeljebb annak 90% -ig az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékérıl, a megfizetés módjáról a képviselı-testület, az Étv. elıírásai alapján, hatósági határozatban dönt. 11. A HÉSZ 26.. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A jelen rendelet 4. számú mellékletben felsorolt ingatlanok, szabályozási tervben jelölt határa mentén, a területet érintı építési engedély kiadásával egyidejőleg az építési hatóságnak beültetési kötelezettséget kell elı- JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 10

11 írnia. Ezt a kötelezettséget az érintetteknek a használatbavételi engedélykérelem benyújtásáig kell teljesíteni. A beültetési kötelezettséget honos, elınevelt fafajok telepítésével kell teljesíteni. 12. (1) A HÉSZ-hez tartozó SZ-1 jelő belterületi szabályozási terv e rendelet 1. mellékletének megfelelıen módosul, a 61-es ás 610. számú közutak csomópontjától észak-nyugatra fekvı területeken. (2) A HÉSZ-ben hivatkozott jogszabályokat e rendelet 2. függeléke tartalmazza. (3) A HÉSZ-hez tartozó 1. melléklet e rendelet 2. rendeletének megfelelıen módosul. (4) A régészeti területeket a rendelet 1. függeléke tartalmazza. (5) A HÉSZ 4. mellékletében a mezıgazdasági üzemi területek táblázatában a 05/16 hrsz törlésre kerül. 13. (1) Jelen rendelet jóváhagyásától számított 30. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az 1. (5), 11..(4), 25..(2) bekezdés hatályát veszíti. Dr Gazdóf Angéla körjegyzı Sztányi Tibor polgármester Kihirdetve: Kaposfı, 2011.április 22. Dr Gazdóf Angéla körjegyzı JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 11

12 1. melléklet a 4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Sztányi Tibor Polgármester dr Fazekas Sándorné településtervezı JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 12

13 2. melléklet a4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre alatt álló épületek és objektumok sorszám címe: hrsz funkciója: 1 Kossuth u plébánia 2 Kossuth u lakóház 3 Kossuth u lakóház 4 Kossuth u /2 lakóház 5 Kossuth u lakóház/tájház 6 Kossuth u Római katolikus templom 7 Dózsa Gy. u ,292 ikerlakóház Vasútállomás 9 Kossuth u /1 lakóház 10 Petıfi u lakóház 11 Petıfi u Református templom 12 Kossuth utcai temetı 458/1 Régi sírok 13 Kossuth utcai kegyeleti park 340 kereszt 14 Petıfi u fasor 15 Vasútállomás elıtt 056 fenyı JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 13

14 1. függelék a 4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelethez Nyilvántartott régészeti lelıhely: Régészeti érdekő terület: 1.)Petıfi u. 5. számú házzal szemben lévı terület (173/1, hrsz) 2.)Kaposfı puszta ((076,077,078 hrsz) 3.)Kossuth utca 270. (195 hrsz) 4.)Kossuth utca 306 (177 hrsz.) 5.) Dózsa György utcától keletre : (012/7, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12 hrsz) 6.) A vasúti pálya melletti területek (helye ennél jobban nem azonosítható) 2. függelék a 4/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelethez A rendeletben hivatkozott jogszabályok I évi XLVIII.tv a bányászatról II évi XLVI tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl III 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat IV Elektromos vezetékek esetében az MSZ 151 számú szabvány elıírásai, Gázvezetékek mentén a 6/1982.(V.6.) Ip.M. V 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet a nagyvizi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról. 120/1999.(VIII.6.) Korm rendelet a vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról VI 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrıl és mellékleteirıl VII 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegı védelmérıl VIII 219/2004.(VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelmérıl és a 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévı települések besorolásáról IX évi LV. tv. a termıföldrıl X A Kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. törvény és a módosításáról szóló évi LXXXIX. törvény XI évi CXXIX. tv. a termıföld védelmérıl JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 14

15 III. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Kaposfı Képviselıtestülete 61/2005.(VI.23.) Kt számú határozatával hagyta jóvá a község településszerkezeti tervét, melyet eddig két alkalommal; 77/2009. (VI.11.) és 33/2010.(III.25.) Képviselı-testületi határozatával módosított. A most elkészült településszerkezeti terv módosítását a Képviselı-testület 56/2011. (IV.21.) határozatával hagyta jóvá (jóváhagyó határozat mellékelve). A tervezett módosítási igény nem ellentétes az Országos (OTrT) és a Somogy Megyei Területrendezési Tervi szabályozási elıírásokkal. A község érintettségét a korábbi módosítások során már bemutattuk. A fejlesztés nem igényli a szakági alátámasztó munkarészek felülvizsgálatát. Mivel a változás érinti a 61-es út külterületi szakaszát, szükségesnek tartottuk a Magyar Közút NZRt. Somogy Megyei Igazgatóságával történı elızetes egyeztetést. Az útkezelı az érintett ingatlanok beépítésének lehetıségét nem zárta ki, elıírta, hogy az út tengelyétıl számított minimálisan 40 méteres beépítés-mentes területet biztosítsunk (az emlékeztetı a mellékletben). A T-1 jelő településszerkezeti terv módosítását az alábbi tervrészleten mutatjuk be. A 05/27 Gksz terület északi irányú bıvítése és védelmi erdı kialakítása a 05/24 és 05/16 hrsz ingatlanokon KORÁBBI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA:56/2011.(IV.21.) Kt. határozattal JELMAGYARÁZAT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 15

16 Tervezıi nyilatkozat. Alulírott dr. Fazekas Sándorné tervezı (kamarai reg. szám: TT/ /06) nyilatkozom, hogy Kaposfı Településrendezési Terve módosítása során a vonatkozó jogszabályokat és elıírásokat betartottam a terv készítésére megfelelı jogosultsággal rendelkezem. Kaposvár, 2011.március. Dr Fazekas Sándorné TT /06 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 16

17 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 17

18 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 18

19 IV. SZAKHATÓSÁGI ÉSZREVÉTELEK ÉS AZ EZEKRE ADOTT ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK január hónapban került sor a településrendezési terv módosításának közbensı egyeztetésére. 1. Az elızetes egyeztetés során úgy nyilatkozott, hogy a további egyeztetésen nem kíván részt venni: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 440/3693/001/2010 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság LI/RT/NS/A/5276/1/2010 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága /2010 Nemzeti Közlekedési Hatóság D-D-i Regionális igazgatóság KA/2497/1/2010 Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 23.3/45/4627/1/2010 Erdészeti Igazgatóság Kiemelt építési hatóság, Kaposvár Jegyzıje / A közbensı egyeztetésre nem válaszolt: Somogy megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Fıépítésze, Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Pécsi Bányakapitányság, Kaposmérı község önkormányzata. 3. A közbensı egyeztetés során érdemi észrevételt nem tett: Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. Szerv Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Intézete Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HM Hadmőveleti és Kiképzési Fıosztály Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 212-2/ /2011 HAT. HKF106-1/2011/szakhat. RU/2108-2/ észrevételt tettek: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal állami Fıépítész 8-30/2011 Kéri a meglévı épületek ábrázolását a tervlapokon. A HÉSZ 1.. (5) és a 25.. (2) bekezdésének elhagyását javasolja, mert azok magasabb szintő jogszabályban már szereplı elıírások. A HÉSZ 1.. (16) bekezdésében a Bányakapitányság helyett az illetékes földtani hatóság megnevezés alkalmazását javasolja. A HÉSZ 1. (23) bekezdés egyértelmősítését kéri. A HÉSZ 13.. (3) bekezdésében a lakóépületek építménymagasságának csökkentését javasolja. A HÉSZ 13. (5) bekezdésében szereplı; az anyaghasználatra vonatkozó elıírások felülvizsgálatát kéri. A HÉSZ paragrafusait a törlések után átszámozni javasolja. Felhívja a figyelmet a településrendezési terv jövıbeni módosításainál felülvizsgálandó kérdésekre. Válasz: Az észrevételeket az önkormányzat elfogadta. Ennek megfelelıen a tervlapokon a meglévı épületek kontúrjaikkal feltüntetésre kerültek. A HÉSZ javasolt bekezdését töröltük. A szakhatóság elnevezését korrigáltuk. Egyértelmesítettük az 1. (23) bekezdés elıírásait. A 13. (3) bekezdésében szabályozott mezıgazdasági területeken építhetı lakóépületek építménymagasságát 6 méterrıl 5 méterre csökkentettük, mely megfelel a belterület falusias lakóterületén megengedett építménymagasságnak. A 13. (5) bekezdésében az anyaghasználatra vonatkozó elıírásokat felülvizsgáltuk. A jogszabályokból törlésre kerülı paragrafusok az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályoknál,- így a HÉSZ-nél is,- a bekezdés számánál jelzett hivatkozással, (mely utal a hatályon kívül helyezı rendelkezés számára) szerepelnek. Egy-egy bekezdés hatályon kívül helyezése ezért nem igényli automatikusan azok átszámozását. Ahol arra lehetıséget láttunk ott a törölni javasolt bekezdések helyett,- ha az indokolt volt,- új szabályozásra tettünk javaslatot. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 19

20 Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala /2011 Szakvéleményében jelzi, hogy az elızetes egyeztetéshez adott /3/2010 számú szakvéleményében leírtakat fenntartja. Válasz: Az elızetes egyeztetés során a módosítással érintett területeken tervezett mővelési ágváltozással elvileg egyetértett, felhívta azonban a figyelmet az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások szükségességére. Észrevételeit tudomásul vettük, a szükséges eljárások ennek megfelelıen folyamatban vannak. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósása 23.2./T.918-1/2010 Észrevételeit az elızetes megkeresés során,- az Étv.-ben megadott határidı után tette meg, a közbensı egyeztetésre nem válaszolt. Az elızetes egyeztetés során adott szakvéleménye a 28. oldalon található. Ebben a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX tv aiban elıírtak érvényesítését kéri. Válasz: A termıföld védelmével kapcsolatos törvényi elıírásokat a beruházónak érvényesíteni kell. A HÉSZ 1.. (10) bekezdésében erre külön is felhívjuk a figyelmet. Kaposfı, március. Sztányi Tibor polgármester Dr Fazekas Sándorné településtervezı Polgármesteri nyilatkozat A szabályozási tervre beérkezett szakvéleményeket áttanulmányoztam, az elızıekkel egyetértek. A rendezési terv egyeztetési eljárását az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9.. (3)-(5) bekezdései figyelembevételével befejezettnek tekintem. Azokat az érdekelteket, akik a megküldött egyeztetési dokumentációra a jogszabályban elıírt határidın belül nem reagáltak, (Somogy megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Fıépítésze, Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Pécsi Bányakapitányság, Kaposmérı község önkormányzata) kifogást nem emelı véleményezınek tekintem. Nyilatkozom, hogy a településrendezési eszközöket az Étv.9. (6) bekezdésének megfelelıen; február 10.-tıl,- 30 napra, a helyben szokásos módon,- a községi hirdetıtáblán történı kifüggesztéssel, közzé tettük. A jóváhagyást megelızı egyeztetésre nem került sor, mert az észrevételeket elfogadtuk, így ellentétes vélemények egyeztetésére nem volt szükség Kaposfı, március 1.-én Sztányi Tibor polgármester JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 20

21 V. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK NYILATKOZATAI 1. Egyeztetésen nem kíván részt venni: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 21

22 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 22

23 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 23

24 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 24

25 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 25

26 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 26

27 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 27

28 2. Csak az elızetes egyeztetés során tett észrevételt: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 28

29 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 29

30 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 30

31 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 31

32 3. A módosítást támogatta, érdemi észrevételt nem tett: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 32

33 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 33

34 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 34

35 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 35

36 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 36

37 4. A közbensı egyeztetésen észrevételt tett: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 37

38 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 38

39 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 39

40 5. állami fıépítész hozzájáruló nyilatkozata: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 40

41 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 41

42 6. településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ ÁPRILIS 42

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 2. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1..

1. Általános rendelkezések 1.. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete az épített örökség helyi védelmérıl és a módosításáról szóló 9/2011 (V.26) számú rendelettel egységes szerkezetben.

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére X. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: a 052/37 hrsz-ú út szélesítése Az elıterjesztést készítette: Kovács Gábor fıtanácsos Tárgyalásra

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezésérıl

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.

LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello. LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. : 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. : 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu GACSÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben