KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK"

Átírás

1 KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. (2) a) pont előírása alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei és jelmagyarázata szerint VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT MÁRCIUS

2 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:. LŐRINCZ PIROSKA TELEPÜLÉSRENDEZŐ TERVEZŐ TT VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KÖRNYEZETALAKÍTÁS:. VINCZE ATTILA TÁJ ÉS KERTÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ TK PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ KFT 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 53. TEL: NYILATKOZAT Lőrincz Piroska településrendező tervező, TT nyilatkozom, hogy a dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak. Kaposvár, március. Lőrincz Piroska településrendező tervező TT

3 3 TARTALOMJEGYZÉK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 Előzmények Jóváhagyandó munkarészek 1. Településszerkezeti terv-módosítás 1.1.Településszerkezeti terv-módosítás 2. Helyi építési szabályzat és szabályozási terv-módosítás 2.1.Helyi építési szabályzat-módosítás 2.2.Külterület szabályozási terv módosítás (1. sz. melléklet) Belterület szabályozási terv-módosítás 1.(2/a. sz. melléklet) Belterület szabályozási terv-módosítás 2.(2/b. sz. melléklet) M=1:10000 M=1:4000 M=1:2000 M=1:2000 Alátámasztó munkarészek 1. Biológiai aktivitásérték számítás 2. Környezetalakítási javaslat 3. A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv-módosítás összhangja Terviratok -a 12/2014. (II. 5.), a 30/2014. (II.27.) és a 32/2015. (II. 26.) számú Kt határozatok a településfejlesztési döntésről -a tervezett varroda telepítési tanulmánytervének helyszínrajza -a hatályos településszerkezeti terv-részlet M=1: a hatályos külterület szabályozási terv-részlet M=1: a hatályos belterület szabályozási terv-részletek M=1:2000

4 4 Előzmények Kadarkút OTÉK alapú településrendezési tervét a Stadler Építész Iroda készítette ben. A településszerkezeti tervet a képviselőtestület a 60/2005. (V. 4.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a szabályozási terveket a 8/2005. (VI. 1.) számú rendeletével jóváhagyta szeptemberében egy helyen változtattak a HÉSZ-en. A képviselő-testület a 19/2009. (IX. 17.) ök. rendelet 4. (3) bekezdésével a HÉSZ 31. -át új (4) bekezdéssel egészítette ki, mely szerint Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123. /EK irányelvének való megfelelést szolgálja. A képviselő-testület 2010-ben kezdeményezte a településrendezési terv 1. sz. módosítását; ekkor a településszerkezeti terv módosítását a 252/2010. (X. 28.) sz. Kt. határozattal, a HÉSZ- és a külterület szabályozási terv-módosításokat 27/2010. (X. 29.) ök. rendelettel hagyták jóvá. Ezt követően 2011-ben került sor a településrendezési terv 2. és 3. sz. módosítására. Ekkor a képviselő-testület a településszerkezeti terv-módosítást a 165/2011. (VII. 28.) sz. Kt határozattal, a HÉSZ- és szabályozási tervek módosítását a 20/2011. (VIII. 1.) ök. rendelettel fogadta el februárban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 12/2014. (II. 5.) és a 30/2014.(II.27.) számú Kt. határozatokkal elfogadott településfejlesztési döntésnek megfelelően kezdeményezi a településrendezési eszközök 4. sz. módosítását (a határozatokat ld. a Terviratok között). Jelen terv-módosítás készítése során a jóváhagyott településfejlesztési döntést, az alapterv elfogadása óta történt országos jogszabály-változásokat, a módosult országos területrendezési tervet (a továbbiakban: OTrT), a módosult megyei területrendezési tervet valamint az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket vettük figyelembe és tekintettük kiindulási alapnak. Az előzetes tájékoztatási szakaszban a módosítással kapcsolatban -véleményt nem küldött: -az érintett települési önkormányzatok közül: -Bárdudvarnok Község Önkormányzata -az előzetes nyilatkozatuk szerint az eljárás további szakaszaiban nem kívánnak részt venni: -az érdekelt államigazgatási szervek közül -a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs -a NKH Légügyi Hivatal, Budapest -a Forster Központ, Budapest -a SMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, Kaposvár -a HM Hatósági Hivatal, Budapest -a Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár

5 5 -az érintett települési önkormányzatok közül: -Visnye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete -Hedrehely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete -Hencse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete -Kőkút Községi Önkormányzat Képviselőtestülete -Mike Községi Önkormányzat Képviselőtestülete -Rinyakovácsi Községi Önkormányzat -az előzetes véleményt küldő érdekelt államigazgatási szervek -általános érvényű előírásokat és jogszabályokat fogalmaznak meg és sorolnak fel nagyobbrészt -konkrét módosítási igényekkel kapcsolatos érdemi észrevételei az alábbiak: -a DD-i Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség továbbgondolásra javasolja a tervezett Gksz átsorolásokat, mivel azoknak a zajvédelmi jogszabályok, szabványok szerinti megfelelő szabályozása kétséges lehet tekintettel a településszerkezeti, telekszerkezeti, beépítési adottságokra ennek megfelelően a határos lakóterületek, övezetek zajvédelmi szempontú szabályos területhasználhatósága nem, illetve bizonytalanul garantálható. Az észrevétel kapcsán jelezzük. hogy -a Körmendi utcában a 722 hrsz-ú ingatlanon álló (jelenleg használaton kívüli) volt malom és a 726/3 hrsz-ú ingatlanon működő pékség közötti területen varroda kialakítása tervezett. A pékség és a malom (amíg működött) a környező lakóterületen nem okozott olyan mértékű zajterhelést, mely lakossági panaszokat eredményezett volna. A varroda és annak gépjármű-forgalma ugyancsak nem eredményez jelentős környezetterhelést. A terület Gksz építési övezetté minősítése után is alapvető követelmény kell legyen, hogy a területen csak olyan nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végezhető, mely a környező lakóterületre vonatkozó zajterhelési határértéket nem haladja meg. -a 6616 j. út déli oldalán, a külterületen kialakítani tervezett Gksz építési övezeti jelű gazdasági területen is csak olyan tevékenység végezhető, illetve olyan épületek létesíthetők, melyek a fentebb megfogalmazott követelményeket kielégítik. -a SMKH Közlekedési Felügyelősége felhívja a figyelmet arra, hogy -a tervezett üzemi létesítményeknek helyet biztosító területek megközelítését és az OTÉK szerinti parkolóhelyeket biztosítani kell -új utak és parkolók kiszabályozásakor és azok területigényének meghatározásakor a vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni -a közforgalom elöl el nem zárt közlekedési létesítmények építése a felügyelőségnél engedély-köteles tevékenység -a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jelzi, hogy Kadarkút nem tartozik a világörökségi és a világörökség várományos terület övezetébe

6 6 -a Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal arról tájékoztat, hogy a műemléki és régészeti szempontból a módosításokkal kapcsolatban észrevételt nem tesz, mivel a módosítás nem érint sem régészeti lelőhelyet, sem múemléket, sem műemléki környezetet -a SMKH Földhivatal a 0267 hrsz-ú földrészlet egy részének gazdasági övezetbe történő átsorolásához hozzájárul -a Pécsi Bányakapitányság előzetes véleménye szerint -a módosítással érintett területeken -szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték nem található -szilárdásvány bányászati bányatelek nem található -megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem ismeretes -a módosítással érintett területek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek kataszterében -a SM-i Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze -a 905 hrsz-ú gyalogút megszüntetését annak funkcionális indokoltsága és az azon meglévő közmű-légkábel miatt nem javasolja -a külterületi gazdasági övezet kialakítását támogatja, és fontosnak tartja annak településképi szempontból kedvező kialakítását biztosító településképi előírások megfogalmazását -a síremlékek helyi védelem alá helyezését támogatja -a Körmendi utcai telkek gazdasági területté minősítését nem kifogásolja, de kéri, hogy a szabályozás legyen figyelemmel az utcaképre, a környezetre és az utca túloldalán álló lakóházakra. A vélemény kapcsán jelezzük, hogy a Képviselő-testület a gyalogúttal kapcsolatos észrevétel alapján a 32/2015. (II. 26.) sz. Kt. határozattal úgy döntött, hogy a gyalogút ne kerüljön megszüntetésre. (a határozatot ld. a Terviratok között) Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos terv teljeskörű felülvizsgálata és módosítása. A módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv, a HÉSZ és a szabályozási tervek teljeskörű átdolgozására és dokumentálására. A településszerkezeti terv módosítása csak a területfelhasználási kategória-váltással járó módosítási igénnyel érintett területekre vonatkozóan történik. A HÉSZ-módosítás szövegében a konkrét módosítási igények miatt szükséges változtatások mellett a magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges változtatások is átvezetésre kerülnek. A szabályozási tervek módosítása csak a konkrét módosítási igényekkel érintett területekre vonatkozóan történik. A módosítási igények az alaptervhez képest nem eredményeznek érdemi kapacitásváltozást, ezért a módosítás keretében tájrendezési, közlekedési, közművesítési és hírközlési szakági munkarészek nem készülnek. Az alátámasztó

7 7 szakági munkarészek közül csak környezetalakítási javaslat készül az újonnan kialakítandó gazdasági területeket érintően a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatnak és értékelésnek megfelelő tartalommal. A január 1-től hatályos módosított OTrT és a április 26-tól hatályos módosított megyei területrendezési terv Kadarkút közigazgatási területét érintő övezetei A/4 nagyságú átnézeti tervlapokon alátámasztó munkarészként készülnek és kerülnek dokumentálásra. A módosítási igények miatt biológiai aktivitásérték-számítás készül, mivel új beépítésre szánt terület kijelölésére is sor kerül. Örökségvédelmi hatástanulmány nem készül, mivel a módosítással érintett területek örökségvédelmi szempontból nem érintettek. A HÉSZ művi értékvédelmi része kiegészül a helyi védelemre javasolt síremlékekkel. A tervezési munka során figyelembe vételre került a Körmendi utcában megvalósítani tervezett varroda telepítési tanulmányterve is. (Helyszínrajzát ld. a Terviratok között.) Fentiek figyelembe vételével készült a mellékelt jóváhagyandó településszerkezeti terv-módosítás, HÉSZ-módosítás, és a szabályozási tervek módosítása.

8 Településszerkezeti terv-módosítás JÓVÁHAGYVA A /2015. (..) KT. HATÁROZATTAL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT MÁRCIUS

9 V V V V V SZÁ V Módosítással érintett terület V VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: V Munka megnevezése: 1.1. KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Rajz megnevezése: V TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS Jelzőszám: 1/2014 Tervezők: M=1:10000 Dátum: LŐRINCZ PIROSKA TT MÁRCIUS

10 V SZÁ

11 Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT MÁRCIUS

12 12 Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a Kadarkút helyi építési szabályzatá -ról szóló egységes szerkezetbe foglalt 8/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a.) pontja valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6/A.. (3) bekezdésében és a 62. (6) 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Tv. 13. (1) bekezdés 1.) pontjában és az Étv 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A 8/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet melynek területi hatálya a város közigazgatási területére terjed ki és a Stadler Építész Iroda 4/2003 és 5/2009 jelzőszámú és az 1/2011 jelzőszám módosított alább felsorolt rajzszámú szabályozási terveivel együtt alkalmazható: Belterület: 1a - M2, 2a - M2, 4a - M2, 4b - M2, 5a - M2. Külterület: SZK-M2a, SZK M2b, SZK M2c. csak az annak mellékleteit képező szabályozási tervekkel együtt alkalmazható. (2) A R 1. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási elemek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási elemek csak a szabályozási terv rendelet módosításával változtathatók, képviselő-testületi jóváhagyással, az irányadó szabályozási elemek a rendezési terv előírásainak keretei között az engedélyezési eljárás során változtathatók, a szakhatósági egyeztetések lefolytatásával változtathatók. A helyi védelemre és a sajátos jogintézményekre vonatkozó előírások önkormányzati rendelettel a szabályozási terv módosítása nélkül változtathatók. (3) A R 1. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni: -a település igazgatási határát, -a meglévő és tervezett belterületi határt, -a szabályozási és védelmi vonalakat, területeket, -az egyes terület-felhasználási egységek építési övezetek és övezetek határait és előírásait,

13 13 -a környezetvédelmi, táj-és természetvédelmi, műemléki művi értékvédelmi szabályokat és kikötéseket, -építési határvonalat Irányadó szabályozási elemek: - telekhatár - EÉTK Elvi építési engedélyterv készítése javasolt. - megszüntető jel (4) A R 1. (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A nagyközség település közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK 42. -ának előírásai alapján kell meghatározni, és az építési telken belül elhelyezni. Közcélú, közhasználatú intézmények esetén a közterületi parkoló kialakítás is engedélyezhető kialakítható a közterületi tulajdonos, illetve kezelőjének a hozzájárulásával. (5) A R 1. (25) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (25) E rendeletben és a szabályozási tervben nem szabályozott kérdésekben a évi LXXVIII. törvény és esetekben az OTÉK, valamint e jogszabályok módosított előírásait kell figyelembe venni. (1) A R 3. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (5) Az oldalhatáros 20 m, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési mód is engedélyezhető alkalmazható azzal, hogy az oldalhatáros beépítés felé minimum a területre előírt építménymagassággal megegyező oldalkertet kell kialakítani. (2) A R 6. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A nagyközség település területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor: -Településközpont vegyes terület (Vt) -Központi vegyes terület (Vk) (3) A R 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szabályozási terveken Gksz1-Gksz34 jelű övezetek jelöltek A területre vonatkozó előírásokat a belterületen beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület, (Gksz jelű területek) a szabályozási tervek is tartalmazzaák az alábbiak szerint :

14 14 Övezet jele Beépítési mód Építmény magasság max. m Beépítettség max % Legkisebb telekméret m2 Átlagos telekszélesség min. m Átlagos telekmélység min. m Gksz1 SZK 10, Gksz2 SZ 7, Gksz3 SZK 5, K K Gksz4 SZ 7, (4) A R 11. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Övezet jele (1) Az ipari gazdasági terület a nagyközség település külterületén lévő, beépítésre szánt területként jelölt üzemi terület (Gip) területek és mezőgazdasági üzemi területek (Gipm). A területre vonatkozó előírások a következők : Beépítési mód Építmény magasság max. m Beépítettség max. % Legkisebb telekméret m2 Átlagos telekszélesség min. m Átlagos telekmélység min. m Gip1 SZ 10, Gipm SZ 10, Gip2 SZ 10,5* Gip3 SZ 6, * Lásd : (8) bekezdés (5) A R 11. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az igazgatási területen új mezőgazdasági üzem vagy állattartó telep csak a rendezési terv módosításával jelölhető ki. a vonatkozó Korm. rendelet előírásaira is figyelemmel. (Lásd: 3 számú melléklet) E rendelet előírásai a meglévő állattartó telepekre működtetésére is vonatkoznak. (6) A R 12. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A nagyközség település területén az alábbi üdülőterületek szabályozására kerül sor: -Hétvégi házas üdülőterület (Üh). (1) A R 16. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A nagyközség település igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Zkp) soroltak. 3.

15 15 (2) A R 16. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közparkok (Zkp) a nagyközség település állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közútról, köztérről közvetlen megközelíthetőnek kell lennie. (3) A R 17. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A nagyközség település igazgatási területén meglévő és tervezett védőerdők (Ev) gazdasági erdők (Eg) és tervezett turisztikai erdők (Ee) kerültek kijelölésre. (4) A R 17. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Védett erdőterületen közút, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény létesítése csak a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint engedélyezhető történhet. (5) A R 17. (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A véderdőket, és a beültetési kötelezettséggel jelölt területeket az övezetek kialakításával egyidejűleg kell megvalósítani őshonos fafajok telepítésével., a vonatkozó jogszabályok szerint (Lásd : 2. sz : Függelék) (6) A R 20. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A vízfolyások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantartás részére 6-6 m-es sávot a tavaknál 3 m-es sávot szabadon kell hagyni., és figyelembe kell venni a jelenleg hatályos Korm. rendelet előírásait is. (Lásd: 3 számú melléklet) (7) A R 20. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A vízfolyások, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. a jelenleg hatályos Korm. rendelet alapján. (Lásd: 3 számú melléklet) (8) A R 20. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben engedélyezhetők végezhetők, amennyiben a terület természet-közeli állapotának visszaállítását elősegítik. (1) A R 22. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem

16 16 lépi túl. A területre a vonatkozó Korm. rendelet alapján (lásd: 3. számú melléklet) az általános és ökológiailag sérülékeny területre vonatkozó hatásértékek az érvényesek. (2) A R 22. (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A település. szennyeződés érzékenységi besorolása a vonatkozó Korm. rend. (lásd: 3 számú melléklet) alapján B érzékeny területnek minősül a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik. (3) A R 22. (17) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (17) A településen közforgalmú üzemanyagtöltő állomás közlekedési, gazdasági és vegyes területen helyezhető el, amennyiben a vonatkozó Korm rendelet értelmében (lásd : 3. számú melléklet) az üzemanyagtöltő állomás 50m sugarú védelmi övezetében nem helyezkedik el állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra. (4) A R 22. új (23) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: (23) Az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintett területeken a szennyvizek kezelésére szikkasztó és közműpótló egyedi kisberendezés nem alkalmazható. (1) A R 23. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az országosan védett természeti értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályokat az illetékes NP kezelési terv határozza meg. A védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket tájékoztató jelleggel a külterület szabályozási terv jelöli, tételes felsorolásukat az 1. sz. függelék tartalmazza. (2) A R 25. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A település műemlék és helyi védelem alatt álló építményeit, területeit valamint régészeti területeit művi értékeit a szabályozási tervek jelölik, tünteti fel tételes felsorolásukat a 3. sz. melléklet tartalmazza. (3) A R 25. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A műemlék és helyi védelem alatt álló építmények, területek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. Az országos védelem alatt álló művi értékeket és a régészeti területeket tájékoztató jelleggel a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 2. sz. függelék tartalmazza.

17 17 (4) A R 25. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A helyi védett épületek bontásáta csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával szabad engedélyezni történhet, a felmérési terv és foto dokumentáció mellékletével. (1) A R 26. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el. Kivételt képeznek ez alól a közterületen, közlekedési valamint zöldterületen történő építések. (2) A R 27. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építési tilalommal terhelt ingatlanokat a számú melléklet tartalmazza. A tilalommal terhelt ingatlanokon az évi LXXVIII törvény Étv 22..(2) bekezdésben felsorolt építési tevékenység engedélyezhető végezhető. (1) A R mellékletét képező külterület szabályozási terv módosul e rendelet 1. sz. melléklete szerint. (2) A R 1. sz. melléklete helyébe a módosított külterület szabályozási terv lép. (3) A R mellékletét képező belterület szabályozási terv módosul e rendelet 2. sz. mellékletei szerint. (4) A R 2. sz. melléklete helyébe a módosított belterület szabályozási terv lép. 7. (5) A R kiegészül e rendelet 3. és 4. sz. mellékletével. (6) A R 1. és 2. sz. függeléke helyébe e rendelet 1. és 2. sz. függeléke lép.

18 18 (1) Ez a rendelet az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba. 8. (2) Hatályát veszti a R 1. (6), (10), (17), (19) és (22) bekezdése, 5. (2) bekezdése, 11. (4) bekezdése, 12. (3) bekezdése, 14. (9) bekezdése, 15. (4) és (9) bekezdése, 17. (5) bekezdése, 22. (1), (7), (20) és (21) bekezdése, 24. (5) bekezdése, 25. (3), (4) és (5) bekezdése, 28. -a, 29. -a, 30. -a és 3. sz. melléklete. Karsai József polgármester dr Horváth Zsolt jegyző Kihirdetés napja: dr Horváth Zsolt jegyző

19 19 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Külterület szabályozási terv-módosítás 2. sz. melléklet: Belterület szabályozási terv-módosítások 3. sz. melléklet: Kulturális örökség védelme 4. sz. melléklet: Építési tilalmak és korlátozások

20 V V Ev V V KÖu V Gksz4 SZ 35 7, szvíz átemelő SZÁ Gip3 SZ 30 6,0 800 Má 12,0 V 12,0 Ev Ev V KÖu Má KÖu Má Eg 1. SZ. MELLÉKLET VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG JELMAGYARÁZAT Gksz Gip MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA MEGLÉVŐ BELTERÜLETI HATÁR SZABÁLYOZÁSI VONAL ÖVEZETI HATÁR KERESKEDLMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET IPARI GAZDASÁGI TERÜLET Eg Ev Má KÖu V SZÁ V ERDŐTERÜLET (gazdasági) ERDŐTERÜLET (védelmi) SZENNYVÍZÁTEMELŐ KÖu ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (vízmű) VÍZMINŐSÉGVÉDELMI ÖVEZET TERÜLETE VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: Munka megnevezése: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS M=1:4000 Rajzszám: 2.2. Jelzőszám: Tervezők: Munkatárs: Dátum: 1/2014 LŐRINCZ PIROSKA MÁRCIUS TT

21 2/a. SZ. MELLÉKLET VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS 1. M=1:2000 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Módosítással érintett terület határa Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 1/2014 LŐRINCZ PIROSKA MÁRCIUS TT

22 2/b. SZ. MELLÉKLET 725/1 725/ VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Munka megnevezése: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS Rajz megnevezése: BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS 2. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Módosítással érintett terület határa M=1:2000 Rajzszám: Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 1/2014 LŐRINCZ PIROSKA MÁRCIUS TT

23 BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZAT

24 24 3. sz. melléklet (a 8/2005. (VI. 1.) ök. rendelet 3. sz. melléklete) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME Helyi védett művi értékek: Megnevezés: Cím: Hrsz: Védettség: 1. Hősi emlékmű Hősök tere 368 H1, építmény 2. Irodaház Petőfi u /1 H2, utcai homlokzat 3. Gyógyszertár Petőfi u /1 H1, épület, kerítés 4. Ref. Templom Petőfi u. 365 H1, épület 5. Lakóház Hódos u H2, utcai homlokzat 6. Lakóház Nagy u H2, utcai homlokzat 7. Malom épület Körmendi u 722 H1, épület 8. Kereszt Körmendi u. 681/3 H1, építmény 9. Szociális otthon Vótapuszta 1134 H1, épület és park. 10. Lakóház Kossuth L. u H2, utcai homlokzat 11. Lakóház Kossuth L. u H2, utcai homlokzat 12. Lakóház Kossuth L. u H1, épület 13. Irodaház Fő u /5 H1, épület 14. Magtár Virág u. 865 H1 épület 15. Lakóház Fő u H1, épület 16. Lakóház Árpád u H1, épület és kerítés 17. Lakóház Árpád u H1, épület 18. Lakóház Árpád u H1, épület 19. Somssich J. síremléke Mikei úti temető 0227 H1, építmény 20. Jálics Ernő szobrászművész sírja 0227 H1, építmény 21. Pados József plébános sírja 0227 H1, építmény 22. Az ismeretlen katona sírja 0227 H1, építmény 23. Az ismeretlen katona sírja 0227 H1, építmény 24. Kis-Bank Ferenc vezérkari őrnagy sírja 0227 H1, építmény 25. Varga János faragóművész sírja H1, építmény H1 = teljes épület, építmény H2 = épület részlet.

25 25 4. sz. melléklet (a 8/2005. (VI. 1.) ök. rendelet 4. sz. melléklete) ÉPÍTÉSI TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK Cím: HRSZ: Cél: Érdekeltség: Szelvény: 1. Nagy utca utcanyitás önkormányzat 3 2. Hódos utca 541/2 utcanyitás önkormányzat 3 3. Fő utca útszélesítés önkormányzat 3

26 26 1. sz. függelék (a 8/2005. (VI. 1.) ök. rendelet 1. sz. függeléke) TERMÉSZETVÉDELEM Védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területek helyrajzi számai: 0110/1, /4, /5, 0108, , 085, 086, 090, 091/72, /73

27 27 2. sz. függelék (a 8/2005. (VI. 1.) ök. rendelet 2. sz. függeléke) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 1, Műemlékek 1./ Rk templom, Hősök tere, HRSZ: 351. Nyilv. tart. szám : , Műemléki környezet 350, 352, 368, 243, 240, 238, 239, 237/3, 384/1, /2, /3, /5 hrsz-ok 3, Régészeti területek 1. Szent Imre puszta, Szerászló I. (1/a, 1/b) HRSZ: 090, Szent Imre puszta I. HRSZ: Szent Imre puszta II. HRSZ: 0115/3 4. Szent Imre puszta III. HRSZ: 0114, 0115/5 5. Szent Imre puszta, Szerászló II. HRSZ: 091/74 6. Fő út, - Hódos utca közötti terület: HRSZ: , 360, 477/1, /2, Hősök tere és templomkert: HRSZ: 351, 352, Református templom és környéke: HRSZ: Nagy utcától keletre külterület I. HRSZ: 048/10, /14, / Nagy utcától keletre, külterület II. HRSZ: 048/ Volt téglagyártól délre I. HRSZ: 048/ Volt téglagyártól délre II. HRSZ: 036/3, /23, 048/45, / Paphegy: HRSZ: 048/ Pusztakörmend: HRSZ: 032/3, /6, /8, 033, 034/ Tüttősi tótól északra: HRSZ: 013/3-7-ig 16. Hódos: HRSZ: 011/1-3-ig 17. Pusztahódos I: HRSZ: 06/9 18. Pusztahódos II. HRSZ: 06/9, / Pusztahódos III. HRSZ: 06/4, / Hencsei út melletti terület: HRSZ: 06/8, /9, 0301/7, Szent Imre puszta IV. HRSZ: 0115/4 22. Körmendi - Nagy utca sarok: HRSZ:435, 436, 437.

28 28 Alátámasztó munkarészek VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT MÁRCIUS

29 29 1.BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS Biológiai aktivitásérték számítása Területfelhasználási kategóriák sorszám eredeti tervezett 1. falusias lakóterület Biológiai aktivitás-szorzók Biológiai aktivitásérték területe (ha) eredeti tervezett eredeti tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 1,6008 2,4 0, ,6403 kereskedelmi, szolgáltató 2. 11,3837 1,2307 általános mezőgazdasági terület gazdasági terület 3,0767 3,7 0,4 3. általános mezőgazdasági terület védelmi rendeltetésű erdőterület 0,3760 3,7 9,0 1,3912 3, falusias lakóterület védelmi rendeltetésű erdőterület 0,3699 2,4 9,0 0,8877 3, általános mezőgazdasági terület közlekedési és közműterület 0,2711 3,7 0,6 1,0030 0, védelmi rendeltetésű erdőterület ipari terület 0,1616 9,0 0,4 1,4544 0, ipari terület védelmi rendeltetésű erdőterület 1,8679 0,4 9,0 0, ,8111 A településrendezési eszközök módosítása következtében a biológiai aktivitásérték 4,9135 egységgel nő. 20, ,6225

30 30

31 31 2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT (a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelésnek megfelelő tartalommal.) A településrendezési terv a település fejlődésének jogi kerete, feladata, hogy a táj-és a településfejlesztési célkitűzések, feladatok és eszközök, s ezáltal a konkrét fejlesztések összhangját elősegítse. A településrendezési tervben lehetővé tett fejlesztések esetében a társadalmi hasznosságot is kell vizsgálni. Nem lehet a társadalom számára hasznos az a tevékenység, amely a társadalom egészét - bizonyos érdekcsoportok érdekeinek kiszolgálása miatt - környezeti-problémák megoldására kényszeríti. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján indokolt esetben a településrendezési terv módosítások készítése során környezeti vizsgálat elkészíttetése szükséges. A környezeti vizsgálat feladata, hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, s a jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. A környezeti vizsgálat készítése során az alábbi releváns tervek és programok lettek figyelembe véve: a település érvényben lévő településrendezési terve az Országos Területrendezési Terv (OTrT) a módosított Somogy megye Területrendezési Terve Kadarkút település rendeletei 2.1. A településrendezési terv és a fejlesztések rövid ismertetése Az önkormányzati módosítási igények: 1.)A Kadarkút 905 hrsz-ú ingatlan a közlekedési és közműterület (gyalogút) övezet megszűntetésével a szomszédos lakótelkekhez csatolható Lf1 és Lke2 építési övezetté minősüljön át. A módosítási szándéktól az önkormányzat visszalépett. 2.)A Kadarkút 0267 és 0268/5 hrsz-ú a hatályos terv szerint nagyobbrészt általános mezőgazdasági terület, kisebbrészt tervezett lakóterület külterületi ingatlanok egy részén Gksz építési övezeti jelű gazdasági terület kerüljön kialakításra. A tervezés során adottságként kell figyelembe venni a területen meglévő vízmű területét, valamint a közelmúltban létesített szennyvízátemelő területét. A területen jelenleg konkrét beruházási szándék nincs, itt az önkormányzat munkahely-teremtő szándékkal nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú telephelyek számára kíván területet biztosítani. 3.)A HÉSZ Helyi védett építmények című 1. sz. melléklete egészüljön ki az Árpád utcai temetőben található 6 síremlékkel.

32 32 4.)A Kadarkút 726/2 és 726/4 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 723, 724 és 725 hrszú ingatlanok egy része Gksz építési övezeti jelű gazdasági területté minősítendők. A területen megvalósítani tervezett beruházásra (varroda) telepítési tanulmányterv készült. Az egyeztetések eredményeként ilyen besorolást kap a 722 hrsz-ú ingatlanon fekvő jelenleg használaton kívüli malom, valamint a 726/3 hrsz-ú területen működő pékség telke is. Átfogó jellegű módosítási igény: A hatályos terv jóváhagyása óta eltelt időszakban történt országos jogszabályváltozások miatt szükséges változtatások a HÉSZ szövegében kerüljenek átvezetésre. A módosítás célja és hatása, hogy -a népességmegtartó-képesség erősítése érdekében új gazdasági területek kijelölésével új munkahelyteremtő beruházásoknak helyet biztosítson, valamint a megvalósítani kívánt fejlesztések jogi kereteit és övezeti szabályozását meghatározza -az Árpád utcai temetőben található a település történelme szempontjából értékes sírok védetté nyilvánításával azok fennmaradása biztosított legyen -a magasabb szintű jogszabály-változások miatt szükséges változtatások átvezetésre kerüljenek Környezeti alapállapot Tájszerkezet A 0267 és 0268/5 hrsz-ú a hatályos terv szerint nagyobbrészt általános mezőgazdasági terület, kisebb részt tervezett lakóterület külterületi ingatlanok a település belterületéhez kapcsolódnak. Szomszédságukban pálinkafőző üzemel Mezőgazdasági területek A 0267 és 0268/5 hrsz-ú ingatlanok nem tartoznak az átlagnál jobb minőségi osztályú mezőgazdasági területek közé Erdők, fasorok, fás bozótok A módosítások nem érintenek meglévő erdőterületet. A 6616 j. út déli oldalán befásodott telkek húzódnak, övezeti besorolásuk falusias lakóterületből védelmi erdő övezetre változik Vízfolyások, vízfelületek A módosítások nem érintenek vízgazdálkodási területet.

33 Környezetvédelem, táj- és természetvédelem A település területén a településrendezési terv hatályba lépése óta a környezeti alapállapotok nem változtak Talaj és vízvédelem A módosítással érintett területek geológiai adottságai, a meglévő és kialakult talajállapotok, a talajhasználat az elmúlt időszakban nem változtak. A csapadékvizek elhelyezési módja nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota a területek vízmentesítését biztosítani tudja Levegő A település levegőkörnyezeti állapota megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez elegendő terheltségi tartalékokkal rendelkezik Zajvédelem A módosítással érintett területek zajvédelmi besorolásai és a rajtuk folytatott tevékenységek az eltelt időszakban nem változtak Hulladék A településen a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott. A módosítással érintett területeken illegális hulladéklerakás nem tapasztalható Táji és természeti értékek A fejlesztéssel érintett területek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt és nem részei a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A fejlesztéssel érintett területeken természeti érték nem található Tájképvédelem A fejlesztéssel érintett területek nem érintenek tájképvédelmi övezetet Jelentős hatótényezők A környezeti határértékek, követelmények, a környezeti állapot egyéb jellemzői

34 34 A település közigazgatási területe a 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny kategóriába tartozik. A község területe a 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet alapján nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területei közé. A 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet alapján a település nitrátérzékeny területen fekszik. Az Országos Ökológiai Hálózat érinti a település közigazgatás területét, de a módosítással érintett területeket nem A fennálló környezeti konfliktusok, problémák összefoglalása és mindezek várható alakulása A módosítással érintett területeken jelentős környezeti konfliktus nincs A településrendezési tervben lefektetett fejlesztések megvalósításának környezeti hatásai, következményei A 726/2 és 726/4 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 723, 724 és 725 hrsz-ú ingatlanok egy része falusias lakóterületből kereskedelmi gazdasági szolgáltató terület övezetbe kerül átsorolásra. Itt már jelenleg is malomépület, illetve működő pékség található. Közéjük kerül elhelyezésre egy 130 főt foglalkoztató varroda. A meglévő és a tervezett gazdasági funkciók nem eredményeznek jelentős környezetterhelést. A terület Gksz építési övezetté minősítése után is alapvető követelmény marad, hogy a területen csak olyan nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végezhető, mely a környező lakóterületre vonatkozó zajterhelési határértéket nem haladja meg. a 6616 j. út déli oldalán kialakításra kerülő Gksz építési övezeti jelű gazdasági területen is csak olyan tevékenység végezhető, illetve olyan épületek létesíthetők, melyek a fentebb megfogalmazott követelményeket kielégítik. Talaj- és vízvédelem A tervmódosítás során tervezett terület-felhasználások nem jelentenek a környezetre kockázatos, a megengedettnél nagyobb terheléseket. A tervezett fejlesztések sem a talajt sem a talajvizet nem szennyezhetik. Az üzemi területek szilárd burkolatain összegyűlő csapadékvizeket olaj- és iszapfogó műtárgyon keresztül szabad a csapadékvízgyűjtő hálózatba kötni. A 6616 j. út déli oldala az Országos Vízminőségvédelmi terület része. A területen gondoskodni kell a keletkezett szennyvizek övezetből történő kivezetéséről. A szennyvizek kezelésére szikkasztó, közműpótló egyedi kisberendezés nem alkalmazható.

35 35 Levegővédelem A 6616 j. út déli oldalán lévő telkek övezeti besorolása falusias lakóterületből védelmi erdő övezetre változik, ezáltal lehetőséget teremt bio-tekturális védőövezet fenntartására a közút és a tervezett gazdasági terület között. Zajvédelem A tervezett fejlesztések várhatóan nem okoznak a zajterhelés növekedést. meglévő lakóterületeken Hulladékgazdálkodás A hulladékok gyűjtése és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási kötelezettségei alapján biztosítható. Természetvédelem A tervezett fejlesztések nem járnak védett természeti érték veszélyeztetésével, nem érintik az Országos Ökológiai Hálózatot. Tájképvédelem A tervezett fejlesztések nem érintenek tájképvédelmi övezetet A fejlesztési és védelmi elképzelések (szándékok) összehasonlítása, a hatályos releváns tervek, programok és rendeletek módosítási szükségessége, a szükséges újabb tervek, programok A település környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteinek karbantartásáról a változó jogszabályi környezet figyelembe vételével folyamatosan gondoskodni kell Közérthető összefoglaló Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a településrendezési tervek készítése során környezeti vizsgálat elkészíttetése szükséges. A környezeti vizsgálat és értékelés feladata, hogy a településrendezési terv készítésének folyamatát, kimenetelét ellenőrizze, szükséges esetben megváltoztassa, és a jövőbeli környezeti problémák megelőzésének eszköze legyen. A tervezett fejlesztések a település életébe és környezetébe beintegrálhatók.

36 36 A településfejlesztési döntés, a településszerkezeti terv módosítás, a szabályozási terv módosítása és a helyi építési szabályzat összhangban van. A szabályozás nem ütközött magasabb szintű jogszabályba, a szabályozás figyelembe vette a településre vonatkozó felsőbb szintű jogszabályokat. A környezeti elemeket, a természeti, az építészeti és régészeti örökséget negatív hatású fejlesztések nem érik. A településrendezési terv módosítás tartalmazza a területen folyó tevékenységeket és építési lehetőségeket befolyásoló övezeteket. A fejlesztés nem érint táji, természeti értéket, a szabályozás megfelel a táj- és természetvédelmi igényeknek. A településrendezési terv módosítás várhatóan nem generál az emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében különösen életminőségében, társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományaikban negatív változásokat. A településrendezési terv módosítás nem alakítja át a térszerkezetet, a tervezett fejlesztések (varroda, illetve a 6616 j. út déli oldalán létesülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület) várhatóan nem járnak a lakóterületekre negatív hatással. A terv a meglévő hagyományos tájelemeket fenntartja, nem generál a településképben és a tájképben negatív változásokat. A településrendezési terv módosítás nem csökkenti a térszerkezeti mintázat változatosságát. A település környezetvédelemmel kapcsolatos rendeleteit felül kell vizsgálni. Összességében a településrendezési terv módosítás megfelelő mélységben foglalkozik a település környezeti feltételeivel és annak természeti értékeit nem veszélyezteti.

37 37 3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV- MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJA Kadarkút közigazgatási területét -a január 1-től hatályos módosított OTrT övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -az országos ökológiai hálózat övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete -az országos vízminőség-védelmi terület övezete -a április 26-tól hatályos, a 13/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított Somogy Megye Területrendezési Terve (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel) övezetei közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -a magterület övezete -az ökológiai folyosó övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete -a földtani veszélyforrás terület övezete -a vízeróziónak kitett terület övezete -a széleróziónak kitett terület övezete -a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott a rendelettel elfogadott övezeteken kívül meghatározott, ajánlott övezetek közül az alábbiak érintik (ld. a mellékelt térképkivonatokat): -a turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai -a Natura2000 területek -a kiemelten fontos érzékeny természeti területek által érintett települések -a nitrátérzékeny terület övezete -az országos gyümölcs termőhely kataszter által érintett település -a szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület övezete A január 1-től hatályos OTrT 31/B. előírása szerint: 31/B. A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: e)azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv* megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. (Kadarkútot érintően ilyen övezet: -az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete) f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv*. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv*.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni,

38 38 (Kadarkútot érintően ilyen övezetek: -az országos ökológiai hálózat övezete -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete) g)azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv* megszüntetett, az I) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. (Kadarkútot érintően ilyen övezetek: -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete -a vízeróziónak kitett terület övezete -a széleróziónak kitett terület övezete.) h)azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv*. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv*.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, (Kadarkútot érintően ilyen övezetek: -a magterület övezete -az ökológiai folyosó övezete -a földtani veszélyforrás terület övezete.) l)azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv* állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv*-vel megállapított 12/A (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. (Kadarkútot érintően ilyen övezetek: -az országos vízminőség-védelmi terület övezete.) MTv*: Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló évi CCXXIX tv A jelen konkrét fejlesztési igények miatti módosítással érintett területeket a hatályos területrendezési tervek övezetei közül csupán a közigazgatási határosan lehatárolt övezetek, valamint az országos vízminőség-védelmi terület övezete érintik. Az átnézeti térképek alapján megállapítható, hogy a módosítás miatt az országos és a megyei tervi övezetek nagysága nem változik, azaz a módosítás megfelel az OTrT 12/A (4) bekezdés előírásainak.

39 A JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS MÓDOSÍTOTT ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV KADARKÚTOT ÉRINTŐ ÖVEZETEI Az ország szerkezeti terve 39

40 Országos ökológiai hálózat övezete 3.4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

41 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 3.7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete

42 A ÁPRILIS 26-TÓL HATÁLYOS MÓDOSÍTOTT MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV KADARKÚTOT ÉRINTŐ ÖVEZETEI Térségi szerkezeti terv 42

43 43 AZ ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK KADARKÚT TERÜLETÉN Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Erdőtelepítésre alkalmas terület

44 44 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület Földtani veszélyforrás területe

45 45 Vízeróziónak kitett terület Széleróziónak kitett terület

46 46 AJÁNLOTT SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGEK A turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai Natura 2000 területek

47 47 Kiemelten fontos érzékeny természeti területek által érintett települések Nitrátérzékeny terület

48 48 Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter által érintett település Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület

49 49 Terviratok

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Módosítással érintett terület Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: Munka megnevezése: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Rajz megnevezése: HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV-RÉSZLET Jelzőszám: 1/2014 Tervezők: M=1:10000 Dátum: MÁRCIUS

56 0268/ Módosítással érintett terület határa Rajzszám: VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: Munka megnevezése: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Jelzőszám: 1/2014 Rajz megnevezése: HATÁLYOS KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-RÉSZLET Tervezők: Munkatárs: M=1:10000 Dátum: MÁRCIUS

57 Módosítással érintett terület határa VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: Rajzszám: Munka megnevezése: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Rajz megnevezése: HATÁLYOS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-RÉSZLET M=1:2000 Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 1/ MÁRCIUS

58 Módosítással érintett terület határa VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX: Rajzszám: Munka megnevezése: KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Rajz megnevezése: HATÁLYOS BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-RÉSZLET 2. M=1:2000 Jelzőszám: Tervezők: Dátum: 1/ MÁRCIUS

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

ALSÓBOGÁT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

ALSÓBOGÁT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS ALSÓBOGÁT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 17/2007 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA A 63/2008.(VI.16.) SZ. KT. HATÁROZATTAL A HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás

2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás 2.1. Helyi építési szabályzat-módosítás VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2011. NOVEMBER Kaposmérő Község Képviselőtestületének 20/2011. (XI.10.) számú rendelete a Kaposmérő helyi építési szabályzatá

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003

TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 TASZÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE JSZ: 3/2003 JÓVÁHAGYVA A 179/2005. (VIII. 25.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS A 13/2005. (VIII. 25.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT 2005.FEBRUÁR

Részletesebben