Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás december Véleményezési tervdokumentáció TH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16"

Átírás

1 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás december Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É /2005 Szabó Roland településmérnök Közlekedéstervező: Közműtervező: Táj és zöldfelülettervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Auer Jolán TK

2 Tartalomjegyzék 1 tervezési feladat előzmények a tervezési feladat meghatározása A rendezési tervmódosítás által érintett területek A településrendezési terv módosításának célja településfejlesztési koncepció településszerkezeti terv Jóváhagyandó munkarészek Településszerkezeti tervmódosítások M=1:4 000, M=1:8 000 felbontásúak Határozattervezet A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai A rendezési terv készítése során figyelembe vett területrendezési tervek.. 9 Országos területrendezési terv (OTrT)... 9 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve szabályozási terv Jóváhagyandó munkarészek TH munkaszámú tervdokumentáció ÖT-1/a/M jelű övezeti terv M=1:2 000 felbontású, ÖT-2/M jelű külterület övezeti terv M=1: Rendelettervezet Kötelező alátámasztó szakági munkarészek Tájrendezési javaslat A tervezési terület biológiai aktivitás értékének változása Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési javaslat Közműfejlesztési javaslat Elektronikus hírközlés EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelmi hatástanulmány

3 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Bőny község önkormányzatának képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva 2005 év folyamán elkészíttette a község településszerkezeti tervét, melyet a 61/2005.(XII.19.) Kt. számú önkormányzati határozattal hagyott jóvá. A jogszabályokban előírtaknak megfelelően elkészült a település szabályozási terve is, melyet a 12/2005. (XII.31.) Kt. számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A település képviselőtestülete a május 29-i ülésén úgy döntött, hogy a község településrendezési tervét módosítja. A rendezési tervmódosításról a 24/2012. (V.29) Kt. és a 66/2012. (XII.11) Kt. számú határozatot hozta, melyben támogatja a tervezett fejlesztési szándékot. Az önkormányzat a rendezési tervet egy külterületi ingatlanra vonatkozóan kívánja módosítani, mivel a településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt időben kiderült, hogy egy működési engedéllyel üzemelő kavicsbánya területe nem szerepel sem különleges bányaterületként sem mint bányatelek a településrendezési tervben. Időközben a területet közvetlenül érintő, a hatályos településrendezési tervben szereplő M 81-es számú gyorsforgalmi út nyomvonala a magasabbrendű jogszabályokban módosult, ezt is át kell vezetni a terven. A módosítás ezen kívül tartalmaz egy belterület övezeti határmódosítást, illetve egy településrendezési szerződéskötésre vizsgálható kijelölt területet. A területre vonatkozó településrendezési tervmódosítás elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. A jelenleg hatályos rendezési tervet az EPSYLON Natura Kft. készítette az új építési törvény előírásainak megfelelően 2005-ben. A tervezett fejlesztési területre és környezetére készítünk - az január 1-től hatályos, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben (többször módosított építési törvény) előírtaknak megfelelően - rendezési tervmódosítást, melynek most az véleményezési dokumentációját állítottuk össze. A terv készítése során figyelembe vesszük az alábbi előzményeket: Bőny község Rendezési Terve Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) Magyarország nyugati határmenti régiójának komplex területfejlesztési koncepciója Győr-Moson-Sopron Megye Mellékút hálózatfejlesztési Program Megyei Környezetvédelmi Program Megyei Turizmus Fejlesztési Program 3

4 1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A rendezési tervmódosítás által érintett területek Jelen tervdokumentáció Bőny következő részeire vonatkozik: I. sz. terület: az M81 számú gyorsforgalmi út nyomvonala Bőny község külterületén a szabályozási és településszerkezeti terven jelölt, annakidején itt tervezett M81 gyorsforgalmi út és csatlakozó területei, az M1-M19 főút autópálya csomóponttól a sz. közlekedési utat keresztezve Pér- Bőny községek közigazgatási határáig II. sz. terület: 098/18-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintően a működő kavicsbánya területének bővítése III. sz. terület: 162/3 hrsz.-ú ingatlan területfelhasználásának módosítása IV. sz. módosítás: Bőny nyugati felén, településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségével érintett terület kijelölése a mellékelt tervlap szerint A településrendezési terv módosításának célja I.sz. tervezési terület: M 81 számú gyorsforgalmi út nyomvonala Bőny község évben elfogadott rendezési tervében az M 81-es számú tervezett gyorsforgalmi út Vámosszabadi-Győr-Bőny-Pér-Székesfehérvár irányú távlati nyomvonala (Köu) közlekedési övezetként szerepel, a nyomvonal mellett méteres sávban (Ev1) védő erdő kijelöléssel. A nyomvonal által érintett területeken egyéb célú hasznosításra jelenleg nincs lehetőség. A nyomvonalon 098/18-23 hrsz.- et érintően meglévő működő kavicsbánya található, melynek bővítése tervezett. A jelenleg hatályos OTrT-ben és a megyei területrendezési tervben ezen a nyomvonalon M81-es tervezett út már nem szerepel, csak egy a 81-es számú főutat az M1-M19 autópályák csomópontjával összekötő főút. A tervezett főút nyomvonalára konkrét tervek nem születtek, ezért annak szerepeltetése a rendezési tervben csak távlati infrastrukturális nyomvonal jellegű elemként lehet indokolt, egyéb, területfelhasználási mód változással járó elem (védőerdő) szerepeltetése nélkül. Az OTrT folyamatban lévő módosításában ez az út már egyáltalán nem szerepel, amely felveti annak lehetőségét, hogy a bőnyi településrendezési tervből is töröljük. Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása II.sz. tervezési terület: A 098/18-20 hrsz.-ú ingatlanokat érintően kavicsbánya bővítése 4

5 A 098/18-20 hrsz.-ú területeken egy jelenleg is működő kavicsbánya található, amely a hatályos településrendezési tervben nem került kijelölésre, a terület mezőgazdasági terület. A bányatelek pontosítása után a településrendezési terven különleges bánya terület kijelölése szükséges a művelés folytatásához és a meglévő engedélyek meghosszabbításához. A tulajdonos szándékát támogatva a jelenlegi Msz mezőgazdasági szántó terület helyett különleges bányaterületet kell kijelölni (a terület kivett bánya terület művelési ágú). A helyi gazdasági tevékenységek támogatása, helyben tartása a mai gazdasági helyzetben kiemelt önkormányzati érdek. A területfelhasználási mód változása nem érinti a település meglévő fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, kulturális örökségeit. Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása III.sz. tervezési terület: A 162/3 hrsz.-ú ingatlan területfelhasználásának módosítása A 162/3 hrsz.-ú telek a hatályos településrendezési tervben kertvárosias lakóterület övezetben szerepel. A tulajdonos kérésére a telek Lke - kertvárosias lakóterületből a szomszédos Vt településközpont vegyes övezetbe történő átsorolása tervezett. A telek szervesen kapcsolódik a településközpont vegyes területen lévő TSZ központhoz, a két terület tulajdonosa is megegyezik, ezért a későbbi esetleges mobilabb ingatlanhasznosítás (összevonás, telekhatárrendezés) érdekében indokolt a módosítás. A településközpont vegyes terület övezetének kibővítése a környező beépítésekhez való illeszkedést nem befolyásolja, a változtatást az önkormányzat is támogatja. Feladat: a településszerkezeti és szabályozási terv módosítása IV. sz. módosítás: Bőny nyugati felén, településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségével érintett terület kijelölése a mellékelt tervlap szerint. A település nyugati közigazgatási határa mellett (az M1 autópálya, Bőny-Szőlőhegy és a 8136 sz. út közötti terület), településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségét kéri rögzíteni a tulajdonos az önkormányzattal egyetértésben. A hatályos rendezési terven kijelölt gazdasági-ipari övezetek mellett a kiépítendő infrastruktúra hálózatokra történő későbbi rácsatlakozás és használat feltételeinek meghatározása szükséges. A gazdasági területen a beruházó tulajdonos és az önkormányzat érdeke is, hogy a későbbi területfejlesztések során a szomszédos területek tulajdonosait kötelezni lehessen a közcélú beruházásokhoz való hozzájáruláshoz. Az érintett terület kijelölése a szabályozási terven és a helyi építési szabályzatban szükséges. 5

6 1.3. MELLÉKLETEK Önkormányzati határozatok másolata Az előzetes véleményezési eljárás dokumentumai 6

7 2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Bőny község képviselőtestülete a 56/2004.(IX.9.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott fejlesztési elképzelések illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3.2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti tervmódosítások M=1:4 000, M=1:8 000 felbontásúak Határozattervezet Bőny község Önkormányzat Képviselő-testületének. számú határozata a 61/2005.(XII.19.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott Bőny Településszerkezeti Tervéről Bőny község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 10. (1) bekezdés d.) pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 7. (3) bekezdés b.) pontjára, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelmények (a továbbiakban OTÉK) 2. (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi határozatot hozza: A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú terv szerint. 7

8 3.3. LEÍRÁS A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai I. terület A tervezett M81. számú gyorsforgalmi út nyomvonalára a évi (XXVI.) tv. az Országos Területrendezési Terv (OTrT.) térségi szerkezeti terve 2 nyomvonal javaslatot tartalmazott. (3. melléklet) Az egyik a tárgyi módosítás részét képező nyomvonal, a másik az ami Székesfehérvár térsége - Mór - Kisbér - Komárom - Új Duna-híd nyomvonallal Komárom- Esztergom Megye területrendezési tervében szerepel. A településrendezési terv jóváhagyása óta az OTrT és a megyei területrendezési terv is módosult. A jelenleg hatályos magasabbrendű tervekben Bőnyt érintően M81- es gyorsforgalmi út már nem szerepel csak egy a 81-es számú főutat az M1-M19-es utak csomópontjával összekötő főút nyomvonal javaslat. Az OTrT 2013-ban tervezett, folyamatban lévő módosításának anyagában már ez az út sem szerepel. A fentieket figyelembe véve jelen településrendezési terv módosításban: A változat: Csak az út tervezett nyomvonalának vonalas infrastrukturális szerkezeti elemként való szerepeltetése tervezett a jelenleg hatályos magasabbrendű terveknek megfelelően. Mivel konkrét nyomvonalterv nincs a tervezett bányaterülettel való ütközés miatt az út nyomvonalának kismértékű módosítását javasoljuk B változat: Figyelembe véve az OTrT tervezett változását az út teljes elhagyása a településszerkezeti tervből II. terület A 098/18-20 hrsz.-ú területeken engedéllyel működő kavicsbánya a jelenleg hatályos településrendezési tervben nem a valós művelési ágnak (kivett bányaterület) megfelelően került kijelölésre, a terület besorolása jelenleg mezőgazdasági terület. A bányatelek határai módosításra kerültek. A bányatelek által határolt terület a településrendezési terven beépítésre nem szánt különleges bányaterület területfelhasználási területbe kerül a művelés folytatásához és a meglévő engedélyek meghosszabbításához. A bánya területe az I. számú tervezési terület út nyomvonalába esik, ezért az út nyomvonalának figyelembe vételénél a fent említett A vagy B verziót tartjuk lehetségesnek. III. terület A 162/3 hrsz.-ú telek a hatályos településrendezési tervben kertvárosias lakóterületbe került besorolásra. A tulajdonos kérésére a telek Lke - kertvárosias lakóterületből a szomszédos Vt településközpont vegyes övezetbe kerül átsorolásra, melyet az önkormányzat támogat. A telek szervesen kapcsolódik a településközpont vegyes területen lévő TSZ központhoz, a két terület tulajdonosa is megegyezik, ezért a későbbi esetleges mobilabb ingatlanhasznosítás (összevonás, telekhatárrendezés) 8

9 érdekében indokolt a módosítás. A településközpont vegyes terület övezetének kibővítése a környező beépítésekhez való illeszkedést nem módosítja. A módosítás nem érinti a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját, védett természeti értékeit, kulturális örökségeit A RENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Országos területrendezési terv (OTrT) A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. Kivonat az országos területrendezési tervből A OTrT.-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Bőny vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő országos jelentőségű közműfolyosót (400 kv, 220 kv, 120 kv) nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékeket települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket (a M81-es főút Bőnyt elkerülő szakaszát) az OTrT. alátámasztó munkarészeiben szereplő Bőny és térségére vonatkozó domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük, az OTrT. Bőnyre vonatkozó elemei belekerültek a rendezési tervmódosítás rajzos és a szöveges munkarészeibe egyaránt. 9

10 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve Kivonat Győr-Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervéből A megyei rendezési terv vonatkozásában megállapítható hogy a tervezési terület mezőgazdasági térség területén található, és a következő övezetek által érintett a település: A Megyei Területrendezési tervben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Bőny vonatkozásában: a külterületet érintő meglévő közműfolyosót (400 kv, 220 kv, 120 kv) a település területén áthaladó nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetéket az Bőnyön áthaladó optikai kábelt és mikrohullámú hálózatot települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket a térségi szintű kapcsolatokat adó tervezett kerékpáros nyomvonalakat a településközi kapcsolatokat adó meglévő és tervezett településközi utakat Győr-Moson-Sopron Megye Szerkezeti tervében a módosítással érintett területekre vonatkozó előírások az alábbi módon kerületek figyelembe vételre: I. terület A 81-es számú főutat az M1-M19-es utak csomópontjával összekötő főút nyomvonala szerepel GYMSM TrT Szerkezeti tervlapján. GYMSM TrT Szerkezeti tervlapján az út hossza Bőny közigazgatási területén 9000 egység. A javasolt módosítás esetén az út hossza a közigazgatási területen 9400 egység. A vonatkozó jogszabály szerint az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település közigazgatási területére vetített hossza 10

11 legfeljebb +/ 5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonal-változattól. Az eltérés mértéke +4,4%. +4,4% < +5%, a tervezett módosítás megfelel. II. terület Tervezett bányaterület és bővítési területe GYMSM TrT Szerkezeti tervlapján mezőgazdasági térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt területen belül helyezkedik el. A vonatkozó jogszabályok szerint a településrendezési tervben e terület 85%-át mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába kell sorolni, azaz a mezőgazdasági terület területfelhasználási kategóriába sorolt terület 15%-a sorolható a településrendezési tervben más területfelhasználásba. Bőny közigazgatási területén GYMSM TrT Szerkezeti tervlapján Bőny közigazgatási területén 3113 ha sorolt mezőgazdasági térségbe. A módosítással érintett terület nagysága 4,6 ha, ami a megyei Szerkezeti tervben mezőgazdasági térségbe sorolt terület 0,15%-a. 0,15% < 15%, a tervezett módosítás megfelel. III. terület A módosítással érintett terület GYMSM TrT Szerkezeti tervlapján hagyományos vidéki települési térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolt területen belül helyezkedik el. A vonatkozó előírások szerint a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható. A tervezett módosítás során vegyes területfelhasználásba kerül átsorolásra a terület, tehát a tervezett módosítás megfelel. Térségi övezetekre vonatkozó előírások az alábbiak vonatkozó előírások az alábbi módon kerületek figyelembe vételre: A térségi övezetek közül az alábbiak érintik a módosítással érintett területeket: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Vízeróziónak kitett terület övezete Széleróziónak kitett terület övezete 11

12 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Érintettség: Az övezet érinti a módosítással érintett I. és II. területet. Területrendezési követelmény: Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Megfelelőség igazolása: A tervezett módosítások révén az övezet területén beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, megfelel. Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Pufferterület övezete Érintettség: Az I. terület egy szakaszon érinti puffer terület övezet területét. Területrendezési követelmény: Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. Megfelelőség igazolása: A tervezett módosítás révén az övezet területén beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, megfelel. 12

13 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Érintettség: Az I. terület egy szakaszon érinti puuffer terület övezet területét. Területrendezési követelmény: A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhető ki. Megfelelőség igazolása: A tervezett módosítások révén térségi hulladéklerakóhely nem került kijelölésre, megfelel. Vízeróziónak kitett terület övezete Érintettség: Az övezet érinti az I. területet, az 81-es számú főutat az M1-M19-es utak csomópontjával összekötő főút nyomvonalának északi részét. A nyomvonalnak ez a szakasza jelen módosítás során nem módosul. A módosított nyomvonal szakasz viszont az övezet területén kívül halad. 13

14 A II. terület nyugati részének érintettsége egyértelműen nem állapítható meg a tervlap léptékéből fakadóan. Területrendezési követelmény: Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Megfelelőség igazolása: A II. terület esetében már működő bányaterület bővítését tartalmazza a terv. A bányászati tevékenység során a bánya műszaki üzemi tervének (MÜT) tartalmazza/tartalmaznia kell a vízerózió elleni védelmi feladatokat is. Megfelel. Széleróziónak kitett terület övezete Érintettség: Az övezet érinti a módosítással érintett I. és II. területet. Területrendezési követelmény: Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. Megfelelőség igazolása: Az I. terület esetében a burkolt (útfelület), vagy növényzettel fedett (út menti zöldfelületek) területek alakulnak ki, amely felületek, talajt fedő jellegük miatt megakadályozzák a szélerózió kialakulását. a terv. A bányászati tevékenység során a bánya műszaki üzemi tervének (MÜT) tartalmazza/tartalmaznia kell a szélerózió elleni védelmi feladatokat is. Megfelel. 14

15 4. SZABÁLYOZÁSI TERV 4.1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH munkaszámú tervdokumentáció ÖT-1/a/M jelű övezeti terv M=1:2 000 felbontású, ÖT-2/M jelű külterület övezeti terv M=1: Rendelettervezet Bőny Község Önkormányzatának képviselőtestülete. Rendelettervezete a 12/2005. (XII.31.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Bőny Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Bőny község önkormányzatának képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. Rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV tv. 8. (1) és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A HÉSZ 1. (3) bekezdés a) pont szerinti ÖT-1/a jelű belterületi övezeti terv az ÖT- 1/a/M jelű tervlap szerint módosul, valamint az ÖT-2 jelű külterületi övezeti terv az ÖT-2/M jelű tervlap szerint módosul, amelyek jelen rendelet mellékletei. 2. A HÉSZ 21. (3) Kötelező elemek című bekezdése kiegészül a következő ponttal: m) településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségével érintett terület 3.. A Helyi Építési Szabályzat 43. (1) bekezdése kiegészül a következő ponttal: f) Beépítésre nem szánt különleges terület (jelük Kkb). 4.. A Helyi Építési Szabályzat kiegészül a következőkkel: 15

16 Beépítésre nem szánt különleges területek, övezetek A Kkb jelű övezetek előírásai (bánya terület, nyilvántartott ásványianyag lelőhely) 60/A. (1) A bányászati terület övezetei a következők: a) Kkb-1: bányaterület övezete b) Kkb-2: nyilvántartott ásványianyag lelőhely övezete (2) A TH munkaszámú tervdokumentáció ÖT-2/M jelű tervlapon Kkb-1 jellel ellátott terület a bányatelekkel lefedett bányászati tevékenység céljára szolgáló terület. (3) A TH munkaszámú tervdokumentáció ÖT-2/M jelű tervlapon Kkb-2 jellel ellátott terület nyílvántartott ásványianyag lelőhely területe. (4) A bányatelkek határai közt fekvő ingatlant telekalakítás céljára megosztani, vagy azon épületet elhelyezni az illetékes építési hatóság és a bányavállalkozó hozzájárulásával lehet. (5) A bányatelek területén a bányászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, üzemi épületek valamint a terület fenntartásához szükséges létesítmények helyezhetőek el. (6) A különleges bánya területeken belül a részletes övezeti előírásokat a következő táblázat tartalmazza: övezet beépítési mód átlagos épíménymagasság (m) beépíthető minimális telekterület-méret (ha) maximális beépítettség (%) Kkb-1 SZ 6,0 K 2 Kkb A Helyi Építési Szabályzat 75. (1) bekezdése kiegészül a következő ponttal: g) településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségével érintett terület 6.. A Helyi Építési Szabályzat kiegészül a következőkkel: Településrendezési szerződéskötés vizsgálatának kötelezettségével érintett terület 80/A. (1) A TH munkaszámú tervdokumentáció ÖT-2/M jelű tervlapon, a jelölt területen az önkormányzat előírja, településrendezési szerződéskötés vizsgálatát. 16

17 7.. /1/Jelen a rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Bőny Község képviselőtestületének 12/2005. (XII.31.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az ÖT-1/a/M, ÖT-2/M övezeti tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az ÖT-1/a, ÖT-2 jelű övezeti tervek hatályukat vesztik... jegyző.. polgármester A rendelet kihirdetésre került: Bőny,.... jegyző 17

18 4.2. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre kerültek a terület közöttük a módosítással érintett területek természeti adottságai, - értékei, táji-, tájképi értékei. A módosítással érintett területeken országos vagy helyi védett vagy védelemre tervezett természeti terület, természeti érték, ex lege terület, továbbá európai jelentőségű élőhely, ún. Natura 2000 terület nincs. Az I. terület, a, az 81-es számú főutat az M1-M19-es utak csomópontjával összekötő főút nyomvonala a közigazgatási terület északi részén áthalad nemzeti ökológiai hálózat területén, azon belül puffer területen. A II. terület, külszíni művelésű bányaterület és bővítési területe közvetlen közelében keleti irányban találhatók a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területei és Natura 2000 terület Gönyűi homokvidék kiemelt természetmegőrzési terület. Az I. sz. módosítás révén az út nyomvonala tájvédelmi-, természetvédelmi szemponttból kedvezőbb helyre kerül, mint ahol a hatályos Településszerkezeti tervben van, távolabb kerül természeti, környezeti szempontból érzékeny területektől. A zöldfelületeinek tervezésekor, kialakításakor a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Az út mentén 60-80m-ként növénycsoportok telepítése javasolt, így a környező táj is időnként feltárul, továbbá a fasorok telepítése esetén magas haladási sebesség mellett fellépő rácshatás kiküszöbölhető. Hosszú szakaszon összefüggő erdősáv telepítése szintén kerülendő a monotonítás miatt. A II. sz. módosítással érintett terület egy része bányatelekkel lefedett, engedéllyel üzemelő kavicsbánya (Kkb-1 övezetbe javasolt terület). A jelenleg bányatelekkel lefedett területtől délre megkutatott ásványianyag lelőhelyen tervezett a bánya bővítése (Kkb-2 övezet). A bővített bányatelek összesen 4,6414 ha nagyságú. A bányaműveléssel párhuzamosan a már nem művelt területek rekultivációját a Tájrendezési terv alapján meg kell kezdeni A tervezési terület biológiai aktivitás értékének változása Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv évi márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az ún. biológiai aktivitás érték 1 nem csökkenhet. Mivel jelen módosítások során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges Környezetalakítási javaslat 1 Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. 18

19 A hatályos településrendezési eszközökben közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) - megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a fejezet csak kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat. A jelenleg is működő bánya terület a lakóterületektől izoláltan, a belterülettől kb. 2 km-re helyezkedik el. A bányatelek déli irányú bővítése tervezett. A működő bányaterületre az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H /2006. sz. környezetvédelmi engedélyt adott. A környezetvédelmi engedélyben szereplő előírások, továbbá a bánya műszaki tervben (MÜT) rögzített feltételek esetén a környezet szennyezése károsodása elkerülhető. A bányatelek bővítési területére vonatkozóan Előzetes vizsgálati dokumentációban, vagy ha a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a KTV Felügyelőség előírja, Környezeti hatástanulmányban fel kell tárni a várható környezeti hatásokat. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a KTV Felügyelőség meghatározza a bányaművelés környezeti feltételeit. A bányászati területek szennyezőanyag és zaj kibocsátását a hatályos jogszabályok alapján kiadott környezetvédelmi engedély tartalmazza. A helyhez kötött légszennyező forrásokkal kapcsolatban a hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásait be kell tartani. A levegőszennyező források emissziós határértékeinek megállapítása, a vonatkozó jogszabályok alapján ennek figyelembe vételével történt. A területen működő funkciók megvalósítása során a hatályos környezetvédelmi engedély előírásait be kell tartani. A létesítésre kerülő technológiai építményekre vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló hatályos rendeletben meghatározott határértékeket kell figyelembe venni A talaj és a földtani közeg védelme A tervezett módosítások jelentős hatással lesznek a talajra és a földtani közegre. Mind a közút területe, mind bányaműveléssel érintett terület véglegesen kikerül a mezőgazdasági művelésből. A módosítással érintett területek nem tartoznak GYMS Megye Területrendezési terve szerint a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetébe. A vonatkozó előírások betartásával a talaj és a földtani közeg szennyeződése elkerülhető A vizek védelme A módosítással érintett területeken felszíni vízfolyás nincs, közvetlen közelükben vízkivételi létesítmény nem található. Nem érinti a területeteket vízbázis védőterülete, ill. hidrogeológiai védőidoma. A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004(XII.25.) KvVM rendelet értelmében érzékeny besorolású. A vonatkozó előírások betartásával a felszíni- és felszín alatti vizek szennyeződése elkerülhető. 19

20 A levegő védelme A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján Bőny település a 10. sz. Az ország többi területe (az ország légszennyezettség szempontjából kiemelt térségein és városain kívüli területe) légszennyezettségi zónába tartozik. Ez a terület kedvező légszennyezettségi állapotát tükrözi, hiszen a 10. zóna az ország olyan területrészeit foglalja magában, ahol a légszennyezettség egyik főbb légszennyező anyag tekintetében sem haladja meg az immissziós határértékeket (az alsó vizsgálati küszöb alatt, vagy az alsó és a felső vizsgálati küszöb között van). Az alábbi táblázat Bőny légszennyező anyagonkénti besorolását 2 mutatja be: SO 2 NO 2 CO PM 10 Benzol Talajközeli ózon PM10 Arzén PM10 Kadmium PM10 Nikkel PM10 Benz(a)pi rén Bőny F F F E F O-I F F F D A módosítással érintett területen jelenleg légszennyező pontforrás nincs. Az I. terület, a tervezett út megépítése esetén új légszennyező (vonal)forrás lesz. A beépített területektől való távolsága következtében lakó- és üdülőterületeken határérték feletti lészennyezést nem fog okozni. A II. terület, a bányabővítés területén légszennyező pontforrás nem fog üzemelni, azonban a külszíni fejtés diffúz légszennyezést fog okozni. A munkagépek és szállítójárművek kipufogógázok kibocsátása eredményez légszennyezést. Száraz időben a kiporzás elleni védelem érdekében javasolt locsolni a bánya tárolóterületeit és az útfelületeket. A bányabővítés 1km-es térségében lakó-, vagy üdülőterület nem található Klíma, éghajlati viszonyok A településen tervezett kavicsbánya fejlesztés nagyságrendjénél fogva a környező terület lokális klímájában érdemi változást nem okozhat. A terület rekultivációsutóhasznosítási tervénél figyelembe kell venni a terület környezetére gyakorolt hatását Az élővilág védelme Sem az I., sem a II. módosítással érintett terület országos vagy helyi védett természeti területet, továbbá Natura 2000 területet nem érint. De a tervezett bányabővítési terület közel helyezkedik országosan védett természeti területhez és Natura 2000 területhez, így az engedélyezési eljárások során fel kell tárni, hogy esetlegesen védett fajokat érint-e a tervezett tevékenység Épített környezet A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon. A működő bánya a beépített területektől elkülönülten található. 2 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint: D: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. F: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. O-I: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 20

21 Környezeti zaj és rezgés elleni védelem Környezeti zaj tekintetében a módosítással érintett területen a meglévő állapot kedvező, a területek zajállapotát kedvezőtlenül befolyásoló jelentős ipari-szolgáltató tevékenység nincs a közelben. A módosítással érintett területeken és térségében környezeti zaj ellen védendő területhasználat vagy környezeti zaj ellen védendő létesítmény nem található. Az I. terület esetében az út építési engedélyének környezetvédelmi munkarészében pontosítani kell, hogy a várható zajszintek az úttengelytől hány méterre csökkennek határérték alá, mekkora terület tekintendő az út környezeti zajszempontú hatásterületének. Mivel a tervezett nyomvonal beépített, ill. beépítésre tervezett területektől távol halad, így környezeti zajtól védendő területeket az út zajhatása nem fog érinteni. A II. terület esetében, a bányaművelés során betartandó, az üzemi létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet tartalmazza. E módosítás esetében szintén megállapítható, hogy bányabővítés területe beépített, ill. beépítésre tervezett területektől távol helyezkedik el, így környezeti zajtól védendő területeket az út zajhatása nem fog érinteni Hulladékgazdálkodás A tervezett módosítások következtében nem várható jelentős mennyiségű hulladékképződés. Technológiai hulladékok nem keletkeznek. A kis mennyiségű veszélyes hulladékok keletkezése várható mind az út karbantartása során, továbbá a bányászati tevékenységek során elsősorban a gépek karbantartásávak kapcsolatosan. Amennyiben a keletkező hulladékok szilárd kommunális-, folyékony- és veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolási módja a vonatkozó jogszabályok és a környezetvédelmi engedélyben rögzített módon történik, elkerülhető a talaj-, a felszín alatti vizek-, a felszíni vizek- és a levegő ne szennyeződése Közlekedésfejlesztési javaslat Közlekedésfejlesztési szempontból az I. számú és a II. számú tervezési terület érintett. A tervezett M81. számú gyorsforgalmi út nyomvonalára a évi (XXVI.) tv. az Országos területrendezési terv (OTrT.) térségi szerkezeti terve 2 nyomvonal javaslatot tartalmazott. Az egyik tárgyi módosítás részét képező nyomvonal, a másik az ami Székesfehérvár térsége - Mór - Kisbér - Komárom - Új Duna-híd nyomvonallal Komárom- Esztergom Megye területrendezési tervében szerepel. Az M81 út vonalvezetési változatai közül az országos hálózati stratégia szempontjából a komáromi nyomvonal (Székesfehérvár - Kisbér - Komárom) változat volt kedvezőbb a regionális érdekek tekintetében, különösen, ha a határkapcsolatokat egy, a Komárom nyugati szektorában létesítendő új Duna-híd is segíti. A térség szlovák oldalán a határ menti érdekek regionális közlekedési 21

22 rendszerbe való bekapcsolódását a Nyitra - Érsekújvár - Komárom, illetve a Garamszentbenedek - Zseliz - Párkány főutak fejlesztése szolgálhatja. Ennek megfelelően az OTrT 2008-as jelenleg hatályos módosításában a Bőnyt érintő M81-es nyomvonal már nem szerepel. A korábban tervezett M81-es nyomvonalával nagyjából egyező nyomvonalon egy főúti összeköttetés szerepel a jelenleg hatályos OTrT-ben és megyei területrendezési tervben. Az OTrT folyamatban lévő módosítása már ezt a kapcsolatot sem tartalmazza. Az útra konkrét nyomvonaltervek nem készültek. Ennek tükrében javaslatunk alapján a jelen állapotnak megfelelően csak tervezett nyomvonal ábrázolásával mint vonalas infrastrukturális elem szerepeltetjük a község településszerkezeti tervén az utat. A szabályozási terven nyomvonalterv hiányában helybiztosítás nem kerül kiszabályozásra. Amennyiben a folyamatban lévő magasabbrendű tervekben foglalt változások érvényesíthetők lesznek az út teljesen lekerülhet a településszerkezeti tervről. A javasolt beavatkozások az országos, megyei és településszintű hálózatfejlesztési érdekekkel nem ellentétesek. III. sz. tervezési terület: A tervezett módosítás a kialakult úthálózatot nem érinti. Az érintett terület közlekedési kapcsolatai kialakultnak tekinthetők. IV.sz. módosítás: A tervezett módosítás nem érinti a közlekedési hálózatokat Közműfejlesztési javaslat I. sz. tervezési terület: A 81-es út és az M1-M19 csomópontja közötti út távlati kiépítése esetén a tervezés folyamán a közműhálózatok érintettségét vizsgálni kell. Jelen módosítás csak az út távlati helyét jelöli ki, és a közműveket közvetlenül nem érinti. II. sz. tervezési terület: A tervezett módosítás a közműhálózatot nem érinti. A külterületi különleges bányaterület közművel való ellátást nem igényel. A terület a tervek szerint az OTÉK szerinti hiányos közművesítettség feltételeivel működik, hatóságilag engedélyezett technológia mellett. Vízellátás A bánya terület ivó- és technológiai vízellátását a tervezett mélyfúrású kút biztosítja. A területen nem kerül kiépítésre a vezetékes ivóvíz rendszer. A terület oltóvíz igénye és a kifolyási vízmennyiség szakhatósági állásfoglalás alapján kerül meghatározásra. Szennyvíz-elvezetés A bánya működtetéséhez szükséges emberi tartózkodásra szolgáló funkciók minimálisak, csak egy belépési pontnál elhelyezett konténer tervezett, egyéb 22

23 szociális épületek nem tervezettek. A keletkező minimális mennyiségű kommunális szennyvíz gyűjtése a telken belül kialakított zárt tárolóban tervezett, folyamatos szállítással. Felszíni vízelvezetés A csapadékvizek elvezetése a bányaterületen belül a közlekedési (nem szilárd burkolatú) utak mellett nyíltárkos rendszerrel történik, szikkasztással. A tetőfelületeken összegyűlő csapadékvizek szintén szikkasztással kerülnek elvezetésre. Gázellátás A bányászati tevékenység vezetékes gázellátást nem igényel. A tervezett szociális helyiségek fűtése elektromos fűtéssel kielégíthető. Villamos energia ellátás A terület villamos energia többlet igénye a külterületi 20 Kv-os légvezetékről megoldható, illetve a már működő bányaterületről ellátható. III. sz. tervezési terület: A tervezett módosítás a kialakult közműhálózatot nem érinti. Az érintett terület közműellátottsága kialakultnak tekinthetők. IV.sz. módosítás: A tervezett módosítás nem érinti a közmű hálózatokat Elektronikus hírközlés A tervezési területek távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemeket nem érintenek EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelmi hatástanulmány A terület régészeti érintettségének megállapítása céljából régészeti hatástanulmány készült a településrendezési tervmódosítás mellékleteként. Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezik. 23

24 5. TERVEK Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: ÖT-1/a/K Övezeti terv kivonat M 1: ÖT-1/a/M Övezeti tervmódosítás M 1: ÖT-2/M Övezeti tervmódosítás külterület M 1: TSZT-1/K Településszerkezeti terv kivonat M 1: TSZT-1/M Településszerkezeti tervmódosítás M 1: TSZT-1/M2 Településszerkezeti tervmódosítás 2 M 1: TSZT-1/M3 Településszerkezeti tervmódosítás 3 M 1: Ortofotó a bánya jelenlegi állapotáról M 1: meglévő és tervezett bányatelek helyszínrajza M 1:

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

LIPÓT. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17

LIPÓT. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17 LIPÓT Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17 2 Lipót településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 FENYŐFŐ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 2 Fenyőfő Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁTERV95 KFT 2015. SZEPTEMBER TÖRZSSZÁM: 155/2015. 3. 2. 2 ESZTERGOM VASÚTÁLLOMÁS KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁI II., VÁGÁNYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSE MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÚ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

2008. évi LVII. törvény indokolása

2008. évi LVII. törvény indokolása 2008. évi LVII. törvény indokolása a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014 TERVEZÉS - ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 11/2013. AGOSTYÁN SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÉT TERÜLETRE 1. EMLÉKERDŐ, ÖKOFALU TELEKCSOPORT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2014

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2012. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK FELÜLVIZSGÁLATA (Előkészítő munkák) 1. A felsőbbszintű tervekkel való összhang előzetes értékelése 2. Örökségvédelem

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe

Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe Forrás: CARTOGRÁFIAI Kft. térképe TAKSONY Szabályozási Tervének (belterület), és Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony 6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület szabályozására vonatkozóan)

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK M Ó D O S Í T Á S A MUNKASZÁM: Rv59 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALTUS

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015. K Ö R M E N D V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ Rábán-aluli terület 1853-2015. MUNKASZÁM: KMD 2015_1 KÖRMEND, 2015. OKTÓBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Város-Teampannon Kft. 2015. november ALSÓÖRS TRT MÓDOSÍTÁS EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 2015. NOVEMBER 2 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

Nagyszentjános Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2009. július Véleményezési tervdokumentáció TH-08-02-14

Nagyszentjános Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2009. július Véleményezési tervdokumentáció TH-08-02-14 Nagyszentjános Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2009. július Véleményezési tervdokumentáció TH-08-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 eitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben