TERV MÛLEÍRÁS MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS"

Átírás

1 BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS MÁRCIUS 03.

2 BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata megbízásából a Planteus Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft ben Generál tervezõ: Felelõs tervezõ: Településtervezés: Planteus Kft Monoszló, Fõ u. 23. Németh Ferenc okl. építészmérnök vezetõ településtervezõ TT /2001 Planteus Kft. Németh Ferenc okl. építészmérnök vezetõ településtervezõ TT /2001 Varga Orsolya településmérnök Planteus Kft. Auer Jolán vezetõ terület- és településtervezõ TT1, TK TÁJOLÓ-TERV KFT. Építészet: Németh Ferenc okl. építészmérnök Tájrendezés, Auer Jolán TT1, TK zöldfelület rendezés, Jaczenkó Judit okl. tájépítész mérnök környezetalakítás: TT1, TK Sigmond Katalin, okl. tájépítészmérnök Fehér Andrea, gyakornok, munkatárs TÁJOLÓ-TERV Kft Gáz közmû tervezés: Villamos közmû tervezés: Vízi közmû tervezés: Közlekedéstervezés: Petrika László okl. gépészmérnök, BSZFG/ Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök V-1/ , HSz-2/ , HTr-2/ , HK-2/ , HV-2/ Arnold György okl. üzemmérnök V3-a/ Sturcz Mihály okl. építõmérnök TR-k-T/

3 I. HATÁROZAT TERVEZET./2010. sz. önkormányzati határozat Balatonakali község Képviselõ Testülete i hatállyal megállapítja az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. tv. 7.. (3) bekezdésének b) pontja alapján Balatonakali község településszerkezeti tervét és leírását. A településszerkezeti terv és leírás a határozat mellékletei: 1. sz. melléklet: Balatonakali község településszerkezeti terve részleges módosításának szöveges leírása 2. sz. melléklet: Balatonakali község részlegesen módosított településszerkezeti tervlapja M 1: tervlap, jegyzõ polgármester 3

4 1. sz. melléklet II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Balatonakali község településszerkezeti terve szöveges leírása Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi LXV. Törvény 16. -a, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. Törvény 7. -ának (3) bekezdés b) pontja és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.20.) számú Kormányrendelet 3. -ának (2) bekezdése alapján meghozza Balatonakali község településszerkezeti tervének módosításáról szóló határozatát. A változások jellege miatt Balatonakali község településrendezési tervének alátámasztó munkarészei érvényben maradnak és csak a csatolt kiegészítésekkel módosulnak. 1. A határozat hatálya 1) A határozat hatálya a teljes közigazgatási területre érvényes, melyen belül módosítja az 5. pontban felsorolt területeket. 2) A határozat részét képezi módosított településszerkezeti tervlap: SZE (M = 1 : 10000). 3) A határozatban, illetve a tervlapokban foglaltaktól való eltérésre csak a határozat és a tervlap egyidejû módosításával van lehetõség. 2. Tervi elõzmények, egyeztetési szempontok A hatályos településrendezési terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek megfelelõen készült, azonban a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló módosított évi CXII. Törvénynek valamint a 35/2004. (XII. 30.) TNM rendeletnek nem minden területen felelt meg. Tájékoztató a környezeti vizsgálatról Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1..(3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és HÉSZ kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentõségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást, a áprilisában kiküldött Elõzetes ismertetõ szolgálta egyben a 2/2005.(I.11.) Korányrendelet 4..(2) bekezdése értelmében a tervezendõ területen a várható környezeti hatás jelentõségének, illetve a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért felelõs szervektõl 1. Az anyag az elõzetes vélemények figyelembe vételével továbbdolgozásra került, és a közbensõ véleményezési eljárásra került kiküldésre novemberében. 1 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete II. pont 4

5 A hiánypótlást követõen beérkezett vélemények alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását a környezet védelméért felelõs szervek, elfogadták a település álláspontját, nevezetesen, hogy nem szükséges a vizsgálat lefolytatása. 3. A településszerkezeti terv elemei A településszerkezeti terv a település területén építési szempontból: a. beépítésre szánt területeket, illetve b. beépítésre nem szánt területeket határoz meg. A település területe az alábbi terület felhasználási egységekre tagozódik: a.) beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint: Lakóterület: Kertvárosias Lke Vegyes terület: Településközpont vegyes terület Vt Gazdasági terület: Kereskedelmi, szolgáltató Gksz Üdülõterület: Üdülõházas Üü Hétvégi házas Üh Különleges terület: Strand Kst Vízi-közlekedési, sport és turisztikai Kki Temetõ Kt Sport terület Ksp b.) beépítésre nem szánt területek építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint: Közlekedési és közmû terület: - országos és helyi közutak Kö-u - vasút területe Kö-v Zöldterület: Zöldterületek Z Erdõterület: Védelmi erdõ Ev Védelmi rendeltetésû bokorerdõs terület Evb Mezõgazdasági terület: Borvidéki mezõgazdasági terület Má-b1 Borvidéki mezõgazdasági terület Mk-b2 Korlátozott használatú mezõgazdasági terület Mk-ko Vízgazdálkodási terület: a Balaton vízmedre V vízmûvek területe V-v tómedren kívüli vízgazdálkodási terület V-t másodlagos erdõterület V-e Beépítésre nem szánt különleges terület: Sportterület Kk-sp Tüzép terület Kk-t 5

6 4. A településszerkezeti tervlap elemeinek értelmezése 1) A településszerkezeti tervlap - e határozat elõírásainak megfelelõen értelmezését részben a tervlap (jelkulcs), részben jelen szövegrész tartalmazza. 2) A tervlapok köztelezõ és irányadó elemeket egyaránt tartalmaznak. A kötelezõ elemektõl a jóváhagyásukat követõen azok módosítása nélkül eltérni nem lehet. Az irányadó elemek betartása nem kötelezõ, azok csak a továbbtervezés irányainak meghatározására szolgálnak. 3) Kötelezõ elemek: - közigazgatási határ, - belterületi határ, - területfelhasználási egységek - közutak (fõforgalmi út, forgalmi út, gyûjtõút), - vasút - megszûnõ jogi partvonal - területfelhasználást jelentõsen befolyásoló védõtávolságok, védõsávok, - védett természeti területek (Balaton-felvidéki Nemzeti Park határa), - ökológiailag érintett természeti területek, - Natura 2000 területek - régészeti terület határa - hely mûvi (történeti) értékvédelmi terület határa 4) Irányadó elemek: - kiszolgáló utak, - kerékpárút, - közlekedéshez kapcsoló egyéb jelek, - a 3) pont alatt nem szereplõ egyéb elemek, illetve jelek. 5. A változtatás jellege, szerepköre Ennek megfelelõen Balatonakali község képviselõ testülete az alábbi területeken területfelhasználási egység változást ill. HÉSZ módosítást kért /2, 617/5, 617/6 és 617/7 hrsz-ú telkek: Jelenleg: Kök Tervezett: Lke-6 ill. Z-1 A Máv Zrt-tõl vásárolt, jelenleg kötöttpályás közlekedési területek falusias lakóterületté minõsítése került átvezetésre, melyhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság írásos hozzájárulását adta. A 617/5 és 617/7 hrsz-kon lehatárolásra került a beépítésre kijelölt terület 10%-ának megfelelõ területû zöldterület részben a szennyvízátemelõ környezetében, részben a 617/5 hrsz telek nyugati felén lévõ vízgazdálkodási terület (vízelvezetõ árok) szomszédságában. A 617/2 telket érintõ közterület szélesítés mértéke csökkentésre került, mely így is azonos szélességû (ill. a csomópontban szélesebb) a környezetében meglévõ, használatos utcaszélességeknek /1-2, 236/4-5, 1615 hrsz telkek: Jelenleg: Üh-1 Tervezett: Lke-3 6

7 A hatályos terven hétvégiházas üdülõterület lakóterületi átsorolásra került, mely a jelenlegi felhasználásából adódóan vált indokolttá. Környezetében településközpont vegyes, üdülõ és az 1. sz. változás értelmében lakóterületek helyezkednek el. 3. ÜH-3, ÜH-4 övezet paramétereinek változásai: Az övezetek által jelzett területek beállt szövetet alkotnak, rendkívül alacsony telekosztással, kis alapterületû csoportházas beépítéssel. Az épületek intenzívebb kihasználása, bõvítésük jogos igény a tulajdonosok részérõl, és ennek rendezett, egységes formában történõ megvalósítása csak tetõtérbeépítés, magastetõ kialakításával lehetséges. A beépítés paramétereinek intenzifikálása a módosítás során csak az OTÉK által megengedett mértékig történt, ezenkívül az épületcsoportok bõvítésének módját az egységes utcakép és a megfelelõ légtérarányok megtartása érdekében igen szigorú építészeti elõírásokkal korlátoztuk /7 hrsz telek: Jelenleg: Ev Tervezett: Kk-sp A módosítás érvényesíti a telek jelenlegi funkcióját, kivett terület ami sportterületként mûködik. A Btv U1 (Települési) területként kezeli /5-7 hrsz telkek: Jelenleg: Ev Tervezett: Kk-t ill. Köu A módosítás érvényesíti a telek jelenlegi funkcióját, kivett terület ami tüzépként mûködik. A Btv U1 (Települési) területként kezeli. A 71-es út és a 061 ill. 03 hrsz utak csomópontjába tervezett körforgalom helyigénye valamint a szükséges csomóponttávolságok miatt átgondolásra került a telkek megközelítését szolgáló közterületrendszer /8, 065/15 hrsz telket feltáró kiszabályozott út: A hatályos terven a lakó és üdülõterületet feltáró út 072 hrsz úttal való csatlakozásánál a tervezett szabályozási szélesség leszûkítése történt meg /2, 616/1-2, 626 hrsz telkek: Jelenleg: K-k1 Tervezett: Üü-4 A hatályos terven különleges kemping területfelhasználású területek a változtatás során üdülõházas területûre változtak. A part menti telkek esetében átvezetésre kerültek a 35/2004. (XII.30.) TNM rendelet elõírásai. Üü-4 jelû övezetet a hatályos terv és HÉSZ még nem tartalmaz, minden ehhez tartozó elõírás bõvítésnek számít /1 hrsz telek részlete Jelenleg: Ev Tervezett: Kk-sp A terv a meglévõ üdülõterületek szomszédságában biztosít sportterületet, beépítésre nem szánt területként /33, 0122/38, 0122/37 hrsz-ú telkek Jelenleg: Kszk-1 Tervezett: Üh-6 A hatályos terven különleges terület-szabadidõközpont övezetbe sorolt telkek a jelenlegi használatnak megfelelõen hétvégiházas üdülõterület övezetbe kerülnek. Üh-6 jelû övezetet a hatályos terv és HÉSZ még nem tartalmaz, minden ehhez tartozó elõírás bõvítésnek számít. A település dél-keleti felén található terület a Balaton partvonala és a vasút között fekszik. Elhelyezkedésébõl adódóan a szabályozási tervnek biztosítania kellett a terület vasút által generált terhelés elleni védelmét, valamint a part mentén a telken belüli védõterületet /10-58 hrsz telkek részlete Jelenleg: Mk-b1 Tervezett: Ev 7

8 A hatályos terven borvidéki mezõgazdasági területként szereplõ terület egy részén, a lakóterületek védelme érdekében véderdõ sáv került kijelölésre , 585, 586 hrsz-ú ingatlanok Jelenleg: Üh-5 Tervezett: Lke-6 A hatályos terven hétvégiházas üdülõterületként szereplõ ingatlanok kertvárosias lakóterületbe történõ módosítása történt /2 hrsz út folytatása: A hatályos terv meghosszabbítja a Pacsirta utcáig a fizikailag és alaptérképen is meglévõ 111/2 hrsz-ú utat. Ez a módosítás során megszûnik a tulajdonosok kérésével összhangban, mivel kialakítása indokolatlan és kihasználatlan lenne /4 hrsz-ú telek: Jelenleg: Z-0 Tervezett: Z-0 ill. Z-2 A hatályos tervben a telek zöldterület (Z-0) övezetben van, az övezet megosztása során zöldterület (részben Z-0, részben Z-2) övezetre változik. 14. A 71 sz. fõút 40 méteres szabályozási szélességének csökkentése 30 méterre azokon a belterületi szakaszokon, ahol az lakó, üdülõ vagy vegyes területeket érint. A csökkentés indoka, hogy az esetleges kisajátítás igen költséges és fölösleges lenne /3-4 és 0108/13 hrsz-ú ingatlanok: A gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató (Gksz-1) övezetbe tartózó területen az építési hely és a beültetési kötelezettségû sáv módosítása történt. Az övezetre vonatkozó szabályozási elõírások bõvültek, módosultak hrsz-ú telek részlete: Jelenleg: Kszk-2 Tervezett: Üü-5 A hatályos terven részben zöldterület (Z-2), részben Különleges terület szabadidõközpont (Kszk-2) övezetekbe sorolt terület különleges területi része módosul, üdülõházas üdülõterület (Üü-5) övezetbe kerül. Üü-5 jelû övezetet a hatályos terv és HÉSZ még nem tartalmaz, minden ezekhez tartozó elõírás bõvítésnek számít. 17. A 35/2004. (XII. 30.) TNM rendelet alapján a vízparti sáv szabályozásának felülvizsgálata megtörtént, néhány kötelezõ érvényû és tájékoztató elem feltüntetésre került. 6. Az eddig hatályos Szerkezeti terv mûleírás az alábbi új övezetekkel egészül ki: Az Üh övezet bõvült az Üh-6 övezettel, melyen a Btsz-nek megfelelõen a valós funkciók és épületek által megkövetelt szabályozást kapott. A hétvégi házas területen telkenként legfeljebb két üdülõegységes üdülõépületek helyezhetõk el. A meglévõ hétvégiházas üdülõterületek beállt területek, fejlesztésük nem indokolt. Itt a minõségi üdülés feltételeit kell megteremteni. 8

9 A hétvégiházas üdülõterületen egyre növekvõ számban jelennek meg lakófunkciójú épületek is illetve ezek építési igénye, azonban az OTÉK nem ad lehetõséget vegyes övezet kialakítására. 2 A tervezett Üh-6 övezet szemléletével azonosul az övezet általános elõírásaival. Telekméretében tér el csupán a többi üdülõházas területtõl, azokkal azonos léptékû mind a beépíthetõség intenzitása, módja, funkciója. Kk-sp övezet: mely az OTÉK beépítésre nem szánt különleges övezetének felel meg, és a meglévõ sportpályák területét a Btsz-nek megfelelõ szabályozással látja el, valamint új sportpálya területet jelöl ki az üdülõterületek szomszédságában. A rendezési terv módosítása a módosuló tervet a különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriával, és így ezzel az övezettel is bõvíti. Az övezetben annak rendelésszerû használatát szolgáló (sportolási célú létesítmények épületei, továbbá az ezekhez kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, kiszolgáló építmények) helyezhetõk el maximálisan a OTÉK által meghatározott 2 %-os maximális beépítettséggel. Az övezet jellemzõen nem igényel intenzív beépítést, zöldfelületi ellátottságának mértéke pedig az egyes konkrét területek esetében eltérõ lehet. Nagyrészt már meglévõ sportpályáknak a jelen funkciójuknak megfelelõ területfelhasználási kategóriába történõ besorolása érdekében történt a területflhasználás változtatás, egy ízben azonban az üdülõterületek nyugati felén, azokat kiszolgáló sport funkciójú terület újonnan került kijelölésre. Kk-t övezet: mely a meglévõ tüzép telek jelenlegi funkciójának érvényesítésére szolgál. A rendezési terv módosítása a módosuló tervet a különleges beépítésre nem szánt terület területfelhasználási kategóriával, és így ezzel az övezettel is bõvíti. Az övezet a település belterületéhez kapcsolódó tüzép terület speciális szabályozását érvényesíti. Az övezetben annak rendelésszerû használatát szolgáló (raktározási és kereskedelmi funkciójú építmények) helyezhetõk el maximálisan a OTÉK által meghatározott 2 %-os maximális beépítettséggel. Az Üü övezet bõvült az Üü-4 és Üü-5 övezettel. Az Üü-4 övezet a Btv. lehetõségeivel élve kemping és strand övezetekbõl az új üdülõházas funkcióinak megfelelõ övezetekbe kerül. Továbbra is összhangban van a TNM rendeletek elõírásaival. Az Üü-5 övezetben a Btsz. Ü-1 övezetének elõírásai érvényesülnek, mely övezeteken a minõségi turizmus funkciói helyezhetõk el: szálloda, szállodaként üzemeltetett több egységes üdülõházak és kiszolgáló építményei. Üdülõházas üdülõterületen olyan üdülõépületek helyezhetõk el, melyek elhelyezkedésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és amelyek túlnyomóan változó üdülõi kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. 3 2 Vonatkozó részlet az érvényben maradó, hatályos,. elfogadott TSZT leírásból. 3 Vonatkozó részlet az érvényben maradó, hatályos,. elfogadott TSZT leírásból. 9

10 A meghatározott új övezetek elõírásaiban és jellegükben nem térnek el a meglévõ üdülõterületektõl. III. Alátámasztó munkarészek Tájrendezési, zöldfelület-rendezési javaslat, táji, természeti értékek védelmének biztosítása A településrendezési tervek jelen módosításainak többsége a település egyes területein a jelenlegi használat és a terület szabályozásának összhangba hozását célozza, illetõleg a magasabb rendû tervekkel való összhang megteremtését. Jelentõs új fejlesztés a 16. sz. módosítás beruházási programja, mely a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervével (továbbiakban BTrT) összhangban turisztikai fejlesztést tervez a területen, valamint a 8. sz., a belterület nyugati részének sportolási, rekreációs ellátását biztosító módosítás. A tervezési területek elhelyezkedése, táji adottságai A módosítással érintett területek közül az 1-3, 6-8, sz. módosítások belterületen helyezkednek el, a 4., 5., 9., és 16. módosítások külterületen. Az 1-3, 6., 11., ill. 12. belterületi módosítások esetében a táj-, és zöldfelület-rendezési munkarész a település klimatikus adottságainak javítását, a településképi értékek megõrzését, értékes lakó és üdülõkörnyezet kialakulását célozzák. A többi fejlesztési terület esetén tekintettel arra, hogy a tervezési területek környezete természeti értékekben gazdag, a tájrendezési javaslat egyrészt a táji, természeti értékek védelmének biztosítására, továbbá a fejlesztésekkel kapcsolatos zöldfelületi fejlesztési feladatok megfogalmazására irányul. A tervezési területet és környezetét az alábbi táji, természeti értékek érintik: Nemzetközi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területek - NATURA 2000 terület, az egyes fajok és élõhelyek védelmét szolgálja, illetve az ún. Ramsari terület 4, - mindkét védelem a Balaton vízfelületét és partvonalát érinti, mely a 7, 9, 13-as fejlesztési területekkel határos. Országosan védett természeti terület a térségben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 5, mely határos a és 9. fejlesztési területekkel. Egyéb természeti értékekben gazdag területek a Balaton és a parti zóna nádasterületei, melyek védelmét a 22/1998. (II.13.) Korm. rendelet biztosítja, szintén a 7, 9, 13-as fejlesztéseket érinti, Országos ökológiai hálózat területei, melyek a 4, 7, 13, 16.-es területekkel határosak Nemzeti Park, Natura 2000 terület, országos ökológiai hálózat, vagy egyéb természet védelmét szolgáló területi kategória közvetlenül tehát nem érinti a fejlesztési területeket, azonban közelségükre való tekintettel kiemelt figyelmet kell szentelni nekik. A módosítások térségében értékes, sérülékeny, megõrizendõ tájalkotó elemként említendõk még a szõlõkataszteri területek, az 5. sz. fejlesztési területtel II. osztályú szõlõkataszteri terület határos. A külterületet érintõ módosítások szép táji környezetben helyezkednek el, érzékenyek továbbá tájképi, településképi és természetvédelmi szempontból a Balaton parti területek. A tervezett belterületi módosítások a jelenlegi állapothoz képest jelentõs zöldfelületi változást 4 a nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló ramsari egyezmény alá tartozó terület 5 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet 10

11 nem okoznak. A fentiekbõl következõen a tervezési területeken a tájhasználat változás, a tervezett beruházások megvalósítása során a természeti, tájképi értékek megtartása a fõ célkitûzés, a tervezés során olyan feltételek meghatározása szükséges tehát, amelyek révén a térség biológiai sokfélesége megõrizhetõ. A természeti értékek megõrzése érdekében olyan építési szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek a természeti értékek védelmét célozzák, e szerint az érintett területeken: növénytelepítés az adott termõhely adottságainak megfelelõ honos fa- és cserjefajokkal történhet, az új épületek, építmények kialakítása során a helyben hagyományos építészeti formavilágot, és anyaghasználatot, illetve a természetes anyagok használatát kell elõnyben részesíteni. Az egyes módosításra kerülõ területek táj- és természetvédelmi, zöldfelületi adottságai Az 1. sz. tervezési terület korábbi MÁV közlekedési terület, dél felõl vasút, észak felõl üdülõterületek határolják. A terület egy részén lakóépületek állnak, más része parlagterület. A 2. sz. módosítás övezeti átsorolás, üdülõterületbõl lakóterületbe. A beépítési paraméterek lényegesen nem változnak, így a terület jellegének, zöldfelületi borítottságának változása sem várható. 3. sz. módosítás üdülõterületi övezet beépítési paramétereinek módosítása az OTÉK által megengedett maximális beépíthetõségig. A módosítás a jelenlegi beépítettséghez igazodik. A 4. terület a település keleti határán, a 71. sz. fõút déli oldalán található sportterület. Tõle keletre üdülõterületek, nyugatra beerdõsödõ egykori szõlõk találhatók. A hatályos településrendezési terv tévesen erdõként kezeli. A módosítás célja a jelenlegi használatnak megfelelõ övezetbe való átsorolás. A területet a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Terve települési térségben hozza. Az 5. sz. módosítás tervezett gazdasági terület - a belterülettõl északnyugatra, a 71. sz. fõút északi oldalán található. Tájképi szempontból kitett, szõlõhegy és védelmi erdõ övezi. Földhivatali besorolás szerint a terület kivett, telephely, jelenlegi használata is ennek megfelelõ. A hatályos településrendezési terv tévesen erdõként kezeli. A módosítás célja a jelenlegi használatnak megfelelõ övezetbe való átsorolás. A területet a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Terve települési térségben hozza. A 6. sz. területen a tervezett lakóterületeket feltáró út szabályozási vonala kerül módosításra. A lakóterület beépülése még nem kezdõdött meg, a módosítás következtében az út mentén kialakítható zöldfelületek rendelkezésére álló terület csökken. A 7. sz. módosítások a meglévõ kempingeket érintik, melyek a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Terve évi módosításának értelmében kerülnek átsorolásra magasabb beépítést megengedõ övezetbe. A 8. sz. tervezett szabadidõs és sportterület a hatályos tervben védõ erdõ besorolású, földhivatali nyilvántartását és jelenlegi használatát tekintve lazán becserjésedett legelõ mûvelési ágú telken valósulna meg. A BTrT elõírja, hogy a települések közigazgatási területén az erdõterület nagysága összességében nem csökkenhet. Megvizsgáltuk, hogy Balatonakali területén hol van optimális hely az erdõterületek pótlására, a vizsgálat eredményeként a 10. sz. módosítási terület alkalmas erdõ kijelölésre. A 9. sz. terület a hatályos településrendezési terv szerint különleges szabadidõközpont területe. Északról a vasúttal, nyugatról nádassal, keletrõl stranddal határos, hétvégi házas hasznosítású. A módosítás célja a jelenlegi használatnak megfelelõ övezetbe való 11

12 átsorolás. A területet a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Terve települési térségben hozza. 10. sz. módosítás a belterület északi szélén településvédelmi erdõterületté alakul, mely a 8. sz. módosításból adódó erdõpótlási kötelezettségen túl a lakótelkek és a mezõgazdasági terület funkcionális és vizuális elválasztását szolgálja. A terület jelenleg szõlõmûvelés alatt áll. 11. sz. módosítás hétvégiházas üdülõterület három telkének átsorolása kertvárosias lakóterületbe. A telkek jelenleg parlagterületek, beépülõfélben lévõ üdülõterületi környezetben. 12. sz. módosítás a 111/2 hrsz-ú tervezett út szabályozásának módosítása a jelenlegi használatnak megfelelõen, zsákutcás kialakításúra. Jelenleg településközponti vegyes övezet része, burkolt felület. 13. sz. módosítás a belterület nyugati részén lévõ zöldterület besorolású strandterület kis részének magasabb beépíthetõséget megengedõ zöldterületbe történõ átsorolása. 14. sz. módosítás a 71 sz. fõút 40 méteres szabályozási szélességének csökkentése 30 méterre a belterület középsõ részén. 15. sz. módosítás kereskedelmi-szolgáltató övezetbe tartózó területen az építési hely és a beültetési kötelezettségû sáv módosítása, az övezet szabályozási elõírásainak bõvítése. A jelenleg még be nem települt gazdasági területen a beültetési kötelezettségû sáv a 71. sz. fõút mentén 15-rõl 5 m-re csökkent, az építési új hely pedig épületek helyének kiválasztására nagyobb szabadságot biztosít. A terület jelenleg parlag, gyepes, cserjés. A 16. sz. módosítás a belterülettõl nyugatra, a 71. sz. fõút déli oldalán található, partközeli terület. Jelenleg gyepes, módosítása turisztikai fejlesztési célú, a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervével összhangban. Táj-, zöldfelület-rendezési javaslatok A kialakításra kerülõ mûvi létesítmények tájba illesztése a táji adottságokhoz illeszkedõ zöldfelület-kialakítás, valamint az épületek, építmények anyagainak, arányainak, színeinek, valamint az épületek helyének helyes megválasztása épületek, egyéb mûvi elemek melletti növénytelepítés révén érhetõ el. A tervezett módosításokkal érintett területeken kialakításra kerülõ épületek, építmények kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelõ, tájba illõ építészeti kialakítással (tájba illõ anyag- és formahasználat) és magastetõvel létesíthetõk, melyet részletesen szabályoz a helyi építési szabályzat. A nagyobb volumenû, a tájképre jelentõsebb hatást gyakorló épületek tájba illesztését az engedélyezési tervhez csatolt látványtervvel kell igazolni. A tájba illesztés elõsegítése miatt a meglévõ növényzet minél nagyobb arányú megtartására kell törekedni. A növények az épületek helyenkénti eltakarásával elõsegítik az épületek beilleszkedését a tájba, illetve megakadályozzák, hogy az épületek a tájat uraló elemmé váljanak. Ennek érdekében az épületek elhelyezésénél törekedni kell a meglévõ fák különös tekintettel a honos növényegyedek védelmére. A tervezési területeken a tervezett létesítmények kialakításával egyidejûleg a zöldfelület rendezésre is gondot kell fordítani. A zöldfelület-fejlesztést az ökológiai szempontok, az esztétikai szempontok és a tájba illesztési szempontok alapján javasolt megvalósítani. Valamennyi építési övezetre vonatkozóan meghatározásra került a minimális zöldfelületi borítottság, egyes építési övezetekben a biológiai aktivitás érték szinten tartása miatt elõírásra került a többszintû növényzet aránya is. Természetközelibb, a környezetébe jobban illeszkedõ növényzet szabálytalan szegélyû, többszintes növényzetbõl, fa- és cserjecsoportokból 12

13 alakítható ki. A táj karakterének megõrzése a táj jellegének megfelelõ, a természetes növényzethez jobban illeszkedõ honos fajok, illetve ezek fajtáinak alkalmazásával segíthetõ elõ. Honos fajok alkalmazását az is indokolja, hogy a számukra kedvezõ életfeltételek között hamarabb elérik az emberi szemet gyönyörködtetõ kifejlett állapotukat, s gondozásuk során kevesebb idõ- és költségráfordítást igényelnek, mint a hazánkban a természetközeli élõhelyeken nem élõ, külföldrõl behozott, exóta fajok. Ezek alkalmazása a külterületi fejlesztések esetén különösen fontos. Belterületi növénytelepítés során a mûvi környezethet alkalmazkodva magasabb díszítõértékû, esetlegesen idegenhonos fajok, fajták alkalmazásai is megengedhetõ. Az egyes módosításra kerülõ területekre vonatkozó részletes zöldfelület-rendezési; -fejlesztési javaslatok: Az 1-3, fejlesztési területek már beépített területek közrefogásában találhatók, esetükben a meglévõ értékes, fás növényzet lehetõség szerinti megtartására és az épületek környezetének elsõsorban esztétikai és funkcionális szempontú rendezésére, a falu meglévõ zöldfelületi rendszerébe történõ beillesztésére kell kiemelt hangsúlyt fektetni. Az 1. területen a közeli vasút káros környezeti (zaj, rezgés) hatásai miatt a tömb déli oldalán cca. 10 m szélességben háromszintû, zárt védõnövényzet telepítése szükséges. Az épületeket, építményeket a helyi építészeti hagyománynak megfelelõ formavilággal, természetes anyagok használatának elõnyben részesítésével kell kialakítani. A 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15. területek tájképvédelmi szempontból érzékeny területen helyezkednek el, ezért a tervezett hasznosítások megvalósítása során a táji adottságok és a táji, természeti értékek figyelembe vételére különös hangsúlyt kell fektetni. A 4., 5., és 9.-es területek a BTrT Térségi jelentõségû tájképvédelmi területével határosak, a 10. sz. terület érinti azt. A 4-es terület (0118/7 hrsz) sportterület mûvelési ágú és hasznosítású telek. A módosítás során jelenlegi funkciójának megfelelõ övezetbe kerül átsorolásra. A terület jelenleg cca % zöldfelületi borítottságú, melynek fele gyep, fele fás növényzet. A zöldfelület tovább nem csökkenthetõ. Javasoljuk a 71. sz. fõút mentén védõnövényzet telepítését, egyrészt a 71. sz. nagy forgalmú fõút sportolókat érõ környezeti ártalmainak mérséklése érdekében, másrészt klimatikus és esztétikai okokból. Klimatikus, és a játék körülményeinek kellemesebbé tétele érdekében (É-D-i tájolású pályák, a déli napsütéstõl való védelem érdekében) javasoljuk a teniszpályák déli oldalán fasor telepítését. Értékes mandula fasor található a sportpálya mellett Fövenyes vm. felé tartó út két oldalán. Javasoljuk a fasor megõrzését és egyedi tájértékként való védelmét. Az 5. sz. fejlesztés gazdasági telephely, mely kis mértékben bõvül déli irányban. A terület tájképi szempontból kitett a 71. sz. útról jól feltárul kedvezõtlen látványa. A település kapujában helyezkedik el a terület, fogadja az ide látogatókat, áthaladókat. Közvetlen szomszédságában II. osztályú szõlõkataszteri területek találhatók. A település- és tájkép védelmi, valamint a környezõ érzékeny területhasználatoktól való funkcionális elválasztás érdekében a déli és nyugati telekhatár mentén 5 m széles beültetési kötelezettségû területet jelöltünk ki, melyet 3 szintû fa-, cserje és gyepszinttel is rendelkezõ növényzettel kell betelepíteni. 6. sz. területen tervezett út szabályozási vonala módosul. Javasoljuk az út mentén két oldali fasor telepítését. A 7, 9 és 13-as területeken környezetrendezési, tájrendezési feladatként jelentkezik a vizek és vízparti élõvilág védelmének biztosítása, ökológiai szerepének fenntartása. Ennek érdekében a Szabályozási terven összhangban a Vízpart Rehabilitációs Szabályozási tervvel - a partvonaltól, illetve a nádas szélétõl m széles védõterület került lehatárolásra, melyen belül épület nem helyezhetõ el. A védõterületen zöldfelület alakítandó ki, kizárólag a területen honos, az ökológiai adottságoknak megfelelõ növényfajok felhasználásával, pihenõpark 13

14 jelleggel. A 7-es és 13-as területek a település felõl is kitettek, emiatt esztétikus kialakításukra errõl az oldalról is fontos odafigyelni. A fejlesztési területeken a kerítéseket min 50%-ig áttört módon kell kialakítani, zárt kerítés csak élõsövénybõl létesíthetõ, illetve zajvédelmi okokból (ld. környezetvédelmi munkarész). Az épületeket, építményeket a helyi építészeti hagyománynak megfelelõ formavilággal, természetes anyagok használatának elõnyben részesítésével kell kialakítani. A 10. fejlesztési terület tervezett településvédelmi erdõsáv megvalósítása. Alapvetõen az 5. és 8. sz. fejlesztésbõl eredõ BTSZ szerinti zöldfelület-pótlási kötelezettség miatt kerül kijelölésre, megvalósítása azonban környezet és tájesztétikai okokkal is indokolható: Az erdõsáv elsõdleges feladata a lakó és mezõgazdasági területek funkcionális elválasztása, a szõlõterületekrõl eredõ porszennyezés megkötése, a lakókertek kedvezõbb klimatikus környezetének megteremtése. Szolgálja a bel- és külterület esztétikai elválasztását is. Területén kizárólag táj- és termõhelyhonos növényzet alkalmazása javasolt. A 15. sz. módosítás keretében a meglévõ gazdasági terület szabályozása alakul át, a 71. sz. út felé esõ oldalon kijelölt beültetési kötelezettségû terület mérete jelentõsen csökken. A növénysávnak fontos szerepe van, mivel a terület településképi szempontból kitett a 71. úton ez fogadja a kelet felõl a községbe látogatókat, vagy áthaladókat. Hogy a kellõ takarás biztosítva legyen, a növénysávot több (fa, cserje és gyep) szinttel kell kialakítani. A 8. sz. fejlesztés belterületi beépített területekkel közvetlen határosan valósulna meg, különleges beépítésre nem szánt sportterület, mely a település nyugati üdülõterületei sportolási és szabadidõs igényeinek ellátását szolgálja. Zöldfelületrendezésénél elsõsorban a sportolási céloknak megfelelõ zöldfelületi kialakításra kell hangsúlyt fektetni (sportpályák játékigényeknek megfelelõ árnyékolása), ugyanakkor az utcafronti telekhatár mentén a települési zöldfelületi rendszerbe való szerves illeszkedést is meg kell oldani. Javasolt a területet parkosított jelleggel megvalósítani kertépítészeti terv alapján. A fejlesztési terület északi részét a 71. sz. fõút zaj és levegõterhelése érinti. Bár a rendezési terv véderdõ sávval választja el az utat a sport funkciótól, az érzékeny területhasználat miatt javasolt a nagyobb mozgásigényû tevékenységeknek a terület déli részén helyet adni és az északi oldalon dúsabb növényzetet és kiszolgáló funkciókat elhelyezni. A 16. sz. beruházás a minõségi fejlesztést szolgálja, a rekreációs lehetõségek bõvítését célozza. A tervezett létesítmények laza beépítéssel, jelentõs zöldfelületbe ágyazva helyezendõk el, kialakításukkal egyidejûleg a terület zöldfelület-rendezését is meg kell valósítani, többségében tájhonos növényfajok felhasználásával. A terület zöldfelülete kertépítészeti terv alapján alakítandó ki, melyben a funkcionális és esztétikai szempontok mellett az ökológiai és védelmi szempontokra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni, tekintettel a szomszédos ökológiai hálózat magterületére és Nemzeti Parkra. A növénytelepítés során táj- és termõhely-honos, az ökológiai adottságoknak megfelelõ növényfajok alkalmazandók. Magasabb díszítõértékû növények az épületek közvetlen környezetében telepíthetõk, elsõsorban a honos fajok fajtái közül. Kerülendõk az idegenhonos örökzöldek, pl. tuja fajták, hamisciprusok, kínai borókák, stb. A fejlesztési terület északi részét a 71. sz. országos fõút 50 m-es védõtávolsága érinti. Ezen belül lakóépület elhelyezését kerülni kell, illetve épület elhelyezése csak az illetékes közútkezelõ hozzájárulásával lehetséges. Az üdülõterület védelme, továbbá környezetbe illesztése, a 71. sz. fõútról feltáruló látvány védelme érdekében a terület északi telekhatára mentén legalább 25 m széles sávot védõerdõ jellegû növénytelepítéssel kell kialakítani. Javasolt alkalmazandó honos fafajok: 14

15 molyhos tölgy (Quercus pubescens), csertölgy (Quercus cerris), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), gyertyán (Carpinus betulus), (Fraxinus ornus), (Fraxinus excelsior), mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), tatár juhar (Acer tataricum), vadkörte (Pyrus pyraster), vadalma (Malus sylvestris), kislevelû hárs (Tilia cordata), nagylevelû hárs (Tilia paltyphyllos), ezüsthárs (Tilia tomentosa), barkóca berkenye (Sorbus torminalis), érdeslevelû mezei szil (Ulmus procera), madárcseresznye (Cerasus avium), zselnicemeggy (Padus avium), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), csepleszmeggy (Cerasus fruticosa), sajmeggy (Cerasus mahaleb), erdei fenyõ (Pinus sylvestris) a vizek (tó) környezetében: kocsányos tölgy (Quercus robur), mézgás éger (Alnus glutinosa), gyertyán (Carpinus betulus), magas kõris (Fraxinus excelsior), nyír (Betula pendula), kecskefûz (Salix caprea), hamvas fûz (Salix cinerea), fehér fûz (Salix alba), fekete nyár (Populus nigra), közönséges mogyoró (Corylus avellana), simalevelû mezei szil (Ulmus minor), vénic szil (Ulmus laevis), vadalma (Malus sylvestris), zselnicemeggy (Padus avium) Javasolt alkalmazandó honos cserjefajok: cserszömörce (Cotinus coggygria), mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), cseregalagonya (Crataegus laevigata), fagyal (Ligustrum vulgare), ostorménbangita (Viburnum lantana), varjútövisbenge (Rhamnus catharticus), húsos som (Cornusmas), veresgyûrû som (Cornus sanguinea), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus), kökény (Prunus spinosa), mogyoró (Corylus avellana), gyepûrózsa (Rosa canina), ükörke lonc (Lonicera xilosteum), lonc (Lonicera korolkowii), közönséges boróka (Juniperus communis) a vizek környezetében: hamvasfûz (Salix cinerea), törékeny fûz (Salix fragilis), mandulalevelû fûz (Salix triandra), csigolyafûz (Salix purpurea), veresgyûrû som (Cornus sanguinea), fekete galagonya (Crataegus nigra), kányabangita (Viburnum opulus), kutyabenge (Frangula alnus), varjútövisbenge (Rhamnus catharticus), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), mogyoró (Corylus avellana), tatár juhar (Acer tataricum), fekete bodza (Sambucus nigra), vörös ribiszke (Ribes rubrum), hamvas szeder (Rubus caesius), borostyán (Hedera helix), erdei iszalag (Clematis vitalba) 15

16 Biológiai aktivitás érték változás Az Étv ) b) pontja elõírása szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejûleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminõsítés elõtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A törvényi szabályozás biztosítja, hogy új beruházások ne járjanak a település ökológiai viszonyainak radikális romlásával. A biológiai aktivitás érték számítását a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet határozza meg. Balatonakali tervezett új beépítésre szánt területe az 1. sz. módosítás, megvalósulása következtében biológiai aktivitás érték csökkenés nem lesz, tekintettel arra, hogy a BTSZ 18. (1) bekezdése értelmében a terület 10 %-t közhasználatú zöldterületként kell kialakítani. A biológiai aktivitásérték így bekövetkezõ alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: sorszám terület nagyság (ha) biológiai aktivitás értéke jelenlegi besorolás biológiai aktivitási érték tervezett területhasználat értékmutató értékmutató értékkülönböze t 1. 0,97 Lke 3 2,91 Kök 1,4 1,36 +1,55 0,11 Z 6 0,66 Kök 1,4 0,15 +0,51 össz: 3,57 1,51 +2,06 A táblázatból látható, hogy a tervezett módosítást megelõzõ biológiai aktivitásérték a tervezett zöldfelületi elemek révén a módosítást követõen is biztosítható. 16

17 Környezetalakítási javaslat A módosítás tárgyát képezõ hatályos településrendezési tervek Helyi Építési Szabályzata tartalmaz a környezeti elemek és rendszereik védelmére, a települési környezetvédelemre vonatkozó elõírásokat, meghatározza továbbá a létesítmények elhelyezésének környezeti feltételeit. Jelen környezetalakítási alátámasztó munkarészben csak azokra a környezeti feltételekre, szükséges környezetvédelmi intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet, melyek a tervezett módosításokkal kapcsolatosak. A tervezett területhasználatok az 5. és 15. területek kivételével - magas követelményeket támasztanak a terület környezetminõségével szemben. A kedvezõ környezetminõség biztosítása szigorú környezeti feltételek megfogalmazásával és betartásával érhetõ el. A módosításra kerülõ területek környezeti állapota Balatonakali település környezeti elemek, rendszerek érzékenysége és a környezetterhelés szempontjából érzékeny, illetve kevésbé terhelt területként jellemezhetõ. Környezeti szennyezésrõl a településen és a tervezési területeken nincs tudomásunk. Környezeti érzékenység szempontjából kiemelendõ a Balaton és parti savja a tervezéssel érintett területek közül. A tervezési területek a közigazgatási területen elszórtan helyezkednek el, egy részük belterületen, illetve annak közvetlen közelében, más részük a belterülettõl távolabb található. Valamennyi érintett terület környezeti állapota kedvezõnek minõsíthetõ. A település, így a módosítással érintett területek is, felszín alatti vizek és a földtani közeg szempontjából fokozottan, ill. kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminõség-védelmi területen helyezkednek el. A felszíni vizeket tekintve az 1. A Balaton és vízgyûjtõje védett területe védett, érzékeny befogadók területi kategóriába tartoznak. A BTrT Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területek övezete érinti a teljes települést. A település levegõminõsége kedvezõ: A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a település a 10. légszennyezettségi zónába (az ország levegõszennyezettség szempontjából külön kezelt térségein és városain kívüli területei) tartozik, ami a terület kedvezõ légszennyezettségi állapotát tükrözi, hiszen a 10. zóna az ország olyan területrészeit foglalja magában, ahol a légszennyezettség egyik fõbb légszennyezõ anyag tekintetében sem haladja meg az immissziós határértékeket (az alsó vizsgálati küszöb alatt, vagy az alsó és a felsõ vizsgálati küszöb között van). 14/2001 KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti légszennyezettség szempontból ökológiailag sérülékeny területek találhatók a településen, ide tartozik az erdõterültek többsége, a település szõlõterületei, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló területek. A tervezési területek egyike sem tartoznak közéjük, azonban a 4-es és az 5-s fejlesztés határos vele. Jelentõsebb légszennyezést okozó pontforrás a tervezési területek környezetében nem található. Vonalas légszennyezõ- és zajforrás a 71. sz. fõút, mely a 3., 4., 5., 8., 15., és 16. fejlesztési területeket érinti. Zajterhelési szempontból ki kell még emelni a 29. sz. Székesfehérvár Tapolca vasútvonalat, mely az 1.-es, 7.-es, 9-es, 13-as és 16-os fejlesztési területeket érinti. A környezeti elemek védelme, javasolt környezetvédelmi intézkedések, környezeti feltételek Érzékenységébõl adódóan a módosításra kerülõ területeken kiemelt figyelmet érdemel a földtani közeg védelme. A földtani közeg és a felszín alatti vizek védelme érdekében alapvetõ környezetvédelmi elvárás a megfelelõ szennyvíz- és hulladékkezelés. A szennyvízcsatorna- 17

18 hálózat a teljes belterületen kiépült, a lakossági szennyvízkezelés potenciális környezetkárosodást nem jelent. A fejlesztések környezeti feltételeként a HÉSZ meghatározza a csatornahálózatra való rákötést, a szennyvizek közcsatornába való vezetését. A belterülettõl távolabbi területeken, ahol a közcsatorna-hálózat kiépítése gazdaságtalan, bármely szennyvizet eredményezõ létesítmény csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény (korszerû csatorna-közmûpótló) megléte esetén létesíthetõ, a létesítményekben keletkezõ szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem engedélyezhetõ. A módosításra kerülõ területeken a vízminõség védelme érdekében a vizek bármilyen jellegû szennyezése tilos, hulladék, ill. szennyvizek a felszíni vizekbe nem vezethetõk. A és 13. fejlesztési területeken a tó parti sávját, a tó környezetében kialakításra kerülõ burkolt felületeket úgy kell kialakítani, hogy a felszínrõl a csapadékvizek összegyûjthetõk legyenek, a tavat befogadónak kijelölni nem lehet. A tópart rézsûinek megerõsítése, helyreállítása csak természetes anyagokkal történhet. A vizek öntisztulásának elõsegítése érdekében a felszíni vizek környezetében lévõ ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák megõrzését telken belül is biztosítani kell, sõt elõ kell segíteni, hogy a vízpartokon ilyen természetközeli társulások kialakuljanak. Ezt részletesen szabályozza a tárca nélküli miniszter 35/2004. (XII. 30.) TNM rendelete Balatonakali vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmány tervének elfogadásáról. A 7-es, 9-es és 16-os területeken nagyobb parkolási igény jelentkezésével kell számolni. A felszíni és felszín alatti vizek minõségének védelme érdekében a 20 gépkocsiállást meghaladó méretû parkoló esetén, a parkolót vízzáró burkolattal kell kivitelezni, amelyrõl a csapadékvíz összegyûjthetõ és az összegyûjtött csapadékvizeket olajfogó mûtárgyon átvezetve szabad csak továbbvezetni. Ún. Zöld parkoló nem létesíthetõ! Az 5. sz. fejlesztési területen tehergépjármûvek és munkagépek rendszeres közlekedésével kell számolni. A jármûvekbõl csöpögõ olaj, és egyéb szennyezések talajba, felszíni és felszín alatti vizekbe kerülésének megelõzése érdekében fontos a gazdasági terület fõ megközelítési és közlekedési útvonalain szilárd burkolat kialakítása, melyrõl a lefolyó vizek összegyûjthetõk. Az összegyûjtött csapadékvizeket olajfogó mûtárgyon átvezetve szabad csak továbbvezetni a befogadóba. Kiemelt figyelmet érdemel a probléma a szomszédos szõlõkataszteri területek védelme érdekében. A belterületi módosításra kerülõ területekrõl a keletkezõ kommunális szilárd hulladékot a település szervezett hulladékszállítási rendszerén keresztül rendezetten kell gyûjteni és környezetvédelmi engedéllyel rendelkezõ kijelölt hulladéklerakó helyre kell elszállítani. A külterületi létesítményekben a terület tulajdonosának, illetve üzemeltetõjének a feladata a hulladékok környezetet nem veszélyeztetõ módon történõ gyûjtése és kijelölt hulladéklerakó helyre történõ megfelelõ idõközönkénti elszállítása. A fejlesztési területek az mindegyike bekapcsolható a szervezett hulladékgyûjtésbe. Javasolt továbbá a szelektív hulladékgyûjtés megvalósítását elsõsorban a nagyobb látogató-forgalmat vonzó fejlesztéseknél, a 4-es, 7-9-es, ill. 16-s területeken. Az 5. terület szilárd hulladékai tevékenységébõl adódóan (TÜZÉP) speciálisak, többek között nagy mennyiségû csomagolóanyag keletkezésével lehet számolni. Javasolt a keletkezett anyagokat szelektíven gyûjteni. Az üzemeltetõ feladata a hulladékok környezetet nem veszélyeztetõ módon történõ gyûjtése és kijelölt hulladéklerakó helyre történõ megfelelõ idõközönkénti elszállítása Veszélyes hulladékok a módosításra kerülõ területek funkciójából adódóan várhatóan legfeljebb csak kis mennyiségben keletkeznek majd, elsõsorban háztartási eredetûek. Az 5. sz. 18

19 TÜZÉP területen építõipari tevékenységhez kötõdõen, valamint a 15. sz. gazdasági területen lehet számítani esetleges nagyobb mennyiségû veszélyes hulladékok keletkezésére. Kezelésük tekintetében a vonatkozó jogszabályok évi XLIII. tv. és 98/2001. (VI.15.) Korm. rend. hatályos elõírásai szerint kell eljárni. A tervezett létesítmények kialakítása során külön odafigyelést igényel a bontási, illetve építési hulladékok kezelése, gyûjtésüket a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, kezelésre csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkezõ szervezeteknek adhatók át. Az építési és bontási hulladékok kezelésével kapcsolatos, építési tevékenység során felmerülõ kötelezettségeket a 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM együttes rendelet tartalmazza. A területek igénybevétele, épületek, létesítmények elhelyezése esetén a terület elõkészítése során a humuszos termõréteg védelmérõl, összegyûjtésérõl, megfelelõ kezelésérõl és újrahasznosításáról a tulajdonosnak gondoskodnia kell. A humuszt a lehetséges mértékig a zöldfelületek kialakításánál helyben kell felhasználni. Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minõsített vagy szabványosított termék vagy anyag alkalmazható. A tervezési területeken jelentõsebb levegõterheléssel járó tevékenység, létesítmény megjelenésével nem kell számolni. Az esetleges levegõterheléssel, zajterheléssel járó tevékenységek, létesítmények elhelyezésekor a vonatkozó jogszabályokban - 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM foglalt, illetve a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében meghatározott kibocsátási határértékeket kell figyelembe venni. A 71. sz. út légszennyezése által terhelt 3., 4., 5., 8., 15. és 16. fejlesztési területeket érõ környezeti ártalmak csökkentése érdekében a zöldfelületi feltételeknél megfogalmazott védelmi növénytelepítés javasolt az út felõli oldalon. A tervezési területek környezeti zaj szempontjából többnyire kevéssé terheltek. Környezeti zajterhelés a településen közlekedésbõl származik, jelentõsebb környezeti zajjal érintett a vasút közelsége miatt az 1., 7., 9., 13. és 16.-os területek, a 71.-es sz. fõút miatt pedig a as, 15-s és 16-s területek. A 27/2008. KvVM-EüM rend. 3. sz. melléklete A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendõ területeken meghatározza az egyes területfelhasználási egységeken megengedhetõ legmagasabb zajterhelést: A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei a módosításra kerülõ területek zajtól védendõ területein Sorszám Zajtól védendõ terület Határérték (LTH) az LAM kö megítélési szintre* (db) az országos közúthálózatba tartozó fõutaktól, belterületi másodrendû fõutaktól, a vasúti fõvonaltól és pályaudvarától származó zajra Nappal (06-22 óra) Éjjel (22-06 óra) 1. Üdülõterület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerû beépítésû) Gazdasági terület * Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 19

20 Vasúti eredetû zajterhelés A 29. sz. Székesfehérvár - Tapolca vasútvonal az 1., 7., 9., 13. és 16. fejlesztési területekhez közel helyezkedik el, azokkal közvetlenül határos. Vizsgáltuk, hogy a környezeti zajterhelési határértékek a vasúttól milyen távolságban teljesülnek, átlagos tulajdonságú felszín esetén: zajvédelmi kategória 1.-es, üdülõterület (60/50 db, N/É) 2.-es, kertes lakóterület, zöldterület (65/55 db, N/É) Zajterhelési határértékek teljesülése a 29. sz. vasútvonal közelében Balatonakali térségében vasúttól mért távolság (m) vasúttól mért távolság (m) nappal éjjel 11,10 34,01 4,42 13,60 Az 1. terület tervezett kertvárosias lakóterület övezete, a 13. módosítás, valamint a 7. módosítások egyes részei zöldterület építési paramétereinek megváltozása (2. zajvédelmi kategória). A számítások szerint a lakóterületen nappali zajszint már a vasút felõli telekhatároknál is teljesül, míg az éjszakai csak a telekhatártól számított 2-6 m-nél. A szabályozási terven emiatt az újonnan kijelölt lakóterületen a tömb vasút felõli oldalán 5 m széles beültetési kötelezettségû terület került kijelölésre, melyen többszintes, zárt védõnövényzetet kell telepíteni. A zöldterület esetében a zajhatárérték nappal szintén a telekhatárnál teljesül, míg éjjel csak a telekhatártól számított 9 m-nél. A telkeken a határérték teljesülésének vonala feltüntetésre került melyen belül épületet elhelyezni nem lehet. A 7., 9., és 16.-s területek üdülõterületek (1. zajvédelmi kategória), a nappali határérték a telekhatártól számított 4-5 m körül teljesül, míg az éjszakai csak m-nél. A 7. területeken lévõ épületek átlagosan 16 m-re helyezkednek el a vasúttól, azonban csak kiszolgáló funkciót látnak el (öltözõk, zuhanyzók, étkezõ). Amennyiben további épületelhelyezésre kerül sor, az zajtól védendõ helyiséget tartalmazó épületeket lehetõség szerint a telekhatártól számított 28 m-nél távolabb kell elhelyezni, vagy zajvédelmi intézkedésekkel kell biztosítani, hogy a határérték teljesüljön, melyet az építési engedélyezési eljárás során igazolni kell. A 9-es területen a vasúttól 8-20 m-re találhatók a meglévõ, elsõsorban üdülõházak. A nappali határérték az épületek homlokzata elõtt teljesül, az éjszakai határérték azonban meghaladja a megengedett mértéket. A zajvédelem érdekében a telek vasút felõli oldalán 5 m széles beültetési kötelezettségû terület került kijelölésre, melyen többszintes, zárt védõnövényzetet kell telepíteni. A 16. terület még nem beépített. Az éjszakai határérték a telekhatártól 25 m-re teljesül, javasoljuk az érintett területsávot zöldfelületként kialakítani. A szabályozási terven az egyes módosítási területeken az építési helyek oly módon kerültek kijelölésre, hogy az új épületek zajtól védendõ homlokzatai elõtt a zajterhelési feltételek teljesüljenek, ill. a HÉSZ tartalmazza a szükséges védelmi elõírásokat. Közúti eredetû zajterhelés A 71. sz. másodrendû fõút zajterhelésével 3., 4., 8., 15. és 16. területek érintettek. A 27/2008. KvVM-EüM rendelet 3. sz. melléklete alapján a 3. és 16. területek az 1.-es zajvédelmi kategóriába, a 15. terület a 4-es zajvédelmi kategóriába tartozik, a 4. és 8. terület területfelhasználására nem határoz meg határértéket a rendelet. Vizsgáltuk, hogy a környezeti zajterhelési határértékek az úttól milyen távolságban teljesülnek, átlagos és hangelnyelõ tulajdonságú felszín esetén: 20

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 36.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Társadalmi egyeztetés

Társadalmi egyeztetés Társadalmi egyeztetés Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Gyömrő Város Önkormányzata a jogszabályváltozások miatt felülvizsgálja és részlegesen módosítani kívánja Településszerkezeti tervét, Szabályozási

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben