Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36. szerinti Teljes véleményezési eljáráshoz Budapest, november VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

2 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36. szerinti Teljes véleményezési eljáráshoz Generál tervező: V á r o s é s H á z B t Budapest, Gizella út Telefon/fax: Ügyvezető: Bárdosi György Vezető településrendező tervező: Bárdosi Andrea: TT/ Településrendezés : Bárdosi Andrea Város és Ház Bt. Bárdosi György Város és Ház Bt. Tájrendezés, zöldfelületek, környezetvédelem: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TK /12 Közlekedés, közművek: Nagy Szabolcs Város és Ház Bt K1d-1 Megbízó: Főépítész: Kapolcs község Önkormányzata Göntér Gyula polgármester Hornyák Attila Budapest, november VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

3 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ELŐKÉSZÍTÉS 1.1. Tervi előzmények vizsgálata, értékelése Hatályos településrendezési tervek 1.2. Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok értékelése II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása Szabályozási terv módosítása Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) kiegészítés (rendelettervezet) III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3.1. Településrendezési vizsgálat és javaslat Területfelhasználás A Helyi Építési Szabályzat módosításának indokolása A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása 3.3. Tájrendezési javaslat 3.4. Környezetalakítási javaslat 3.5. Közlekedésfejlesztési vizsgálat és javaslat 3.6. Közművesítési és hírközlési javaslat 3.7. Örökségvédelem 3.8. Tervezői nyilatkozat MELLÉKLETEK Képviselő-testületi határozat Előzetes vélemények összefoglaló táblázata Előzetes vélemények VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

4 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 4 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Jelen terv elkészítésével Kapolcs község Önkormányzata bízta meg a Város és Ház Bt. Tervező csoportját aki, pályázat útján nyerte el a megbízást. A Képviselő-testület a 83/2014. (VIII.11.) sz. Kt. Határozatával döntött a jelen módosítás megindításáról és egyben a Partnerségi egyeztetés szabályairól. A tervezés költségeit az érintett telektulajdonosok viselik, az önkormányzaton keresztül. A módosítás célja: a 323 hrsz-ú út körül kialakult állapot rendezése, az út megfelelő szélességének biztosítása. A módosítás hatásai: a régóta húzódó területhasználati probléma rendeződik, az út jogilag is szabályossá tehető. Az út jogi rendezése után a beépítésre tervezett telkekre építési engedély kiadható lesz, a már telekrészként használt jogi útterületek a használók birtokába kerülhetnek. A tervezett rendezés nem lesz kedvezőtlen hatással Kapolcs környezetminőségére. A módosítással érintett területen védett vagy védelemre érdemes természeti értékek nem találhatók. A terület nem része az országos ökológiai hálózat övezeteinek. Natura 2000 terület a módosítás térségétől több mint m-re található, így az a Natura 2000 területre hatással nem lesz. A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban Tr.) szerinti Teljes eljárás szabályai szerint kerül véleményezésre. A Tr. szerinti Előzetes Tájékoztatást 2014 október elején küldte ki az Önkormányzat a Tr. 9. melléklete szerinti államigazgatási szerven és egyéb véleményezőknek, szomszédos önkormányzatoknak. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a Partnerségi egyeztetés is, a 83/2014. (VIII.11.) Kt. határozat melléklete szerinti Partnerségi szabályoknak megfelelően az Előzetes tájékoztatás felkerült a község honlapjára is. A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készülnek. A módosításhoz a Megbízó szolgáltatta a módosítással érintett tömb új alaptérkép részletét. A szabályozási terv módosítása a hatályos terv figyelembe vételével került feldolgozásra Mapinfo szoftver segítségével. A tervezési terület határa VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

5 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE Hatályos településrendezési eszközök I. ELŐKÉSZÍTÉS Kapolcs község hatályos Településszerkezeti tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét a METRÓBER Kft készítette (Vezető tervező: Székely Zsófia, Szász Péter). A hatályos Belterületi (T-1) és a Külterületi (T-2) Településszerkezeti tervet település képviselőtestülete márciusában fogadta el (a tervlapon található dátum szerint). A tervezési terület ill. érintett útszakasz elhelyezkedése a településen Hatályos Településszerkezeti terv (2004ben jóváhagyva) A tervezési terület tömbjét, azaz a Dózsa György út 307 hrsz-ú út 042 hrsz-ú út belterület határ 302 hrsz-ú út által határolt területet a hatályos Településszerkezeti terv Falusias lakóterületbe sorolta kialakult beépítéssel A terület délről a külterülettel és egyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területével is határos. A Helyi Építési Szabályzat és annak mellékleteként a Belterületi (SZ-1) és Külterületi (SZ-2) Szabályozási terv 2004-ben került jóváhagyásra a 2/2004. (II.13.) sz. rendelettel, a terveket szintén a METRÓBER Kft készítette. A tervezési terület tömbje az Önkormányzattól kapott hatályos terv szerint az FL-IV-K jelű övezetbe tartozik, ahol a HÉSZ 10. alapján az OTÉK 14. (2) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el. A legkisebb telekméret 550 m2, a legnagyobb beépítettség 30 % lehet. Az épület legkisebb-legnagyobb építménymagassága 3,00-4,50 m közötti lehet. A HÉSZ 10. (7) bekezdés szerint ezt az övezetet az Egervíz patak völgyülete és a terepviszonyok miatt szabálytalanság jellemzi. Ez főként a Dózsa György utcai illetve a Dózsa György utcáról megközelíthető telkeket jellemzi. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

6 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 6 A hatályos Szabályozási terv részlete (2004-ben jóváhagyva) A Szabályzási terv a tömbben két szabályozási vonalat jelöl, a Dózsa György utcán a hrsz-ú telkeket érintően, illetve a 330 hrsz-ú telket érintően (ez utóbbit tévesen, mert a 302 hrsz-ú közterület nem út, hanem árok. A terület délről a külterülettel és egyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területével is határos. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

7 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 7 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozattervezet Kapolcs község Településszerkezeti tervének módosítása (Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014 (..) sz. határozata) Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete (..) Kt. sz. határozattal megállapított Településszerkezeti terve a következőképpen módosul: 1. Belterületen a Dózsa György út 307 hrsz-ú út 042 hrsz-ú út belterület határ 302 hrsz-ú út által határolt tömbben a 323 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonala módosul és az utat 6 m-re illetve 4 m-re szélesíteni kell, így a környező Falusias lakóterület határvonala ennek figyelembevételével módosul az 1. melléklet szerint. Határidő: Felelős: 1. melléklet A Településszerkezeti terv módosítása VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

8 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 8 Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2014 (..) önkormányzati rendelete Kapolcs Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2004. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kapolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 1. A Kapolcs község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. mellékletét képező Sz1. (M=1:2000) Szabályozási terv e rendelet 1. sz. mellékletén a szabályozott terület határa által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1 sz. melléklete szerinti normatartalom lép. 2. (1) A Rendelet 10. (3) bekezdés táblázata kiegészül a következő sorral: Beépítés módja Övezet jele Az építési telek Legkisebb terület (m2) Legnagyobb Beépítettség % Az épület legkisebblegnagyobb Építmény-magassága (H) Oldalhatáron álló Lf* ,00-4,50 m (2) A Rendelet 10. -a kiegészül az alábbi új bekezdésekkel: (9) A Falusias lakóterület építési övezeteiben a legkisebb zöldfelületi arány 40 % 1. (10) Az Lf* építési övezetben a (9) bekezdés szerinti legkisebb zöldfelületi arányt háromszintű növényzettel (gyep, cserje és lombkoronaszint) kell kialakítani. 3. Záró rendelkezések E rendelet az állami főépítésznek és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. Göntér Gyula polgármester Takács Lászlóné körjegyző 1 OTÉK szerint VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

9 / FL-IV-K 313 út Jelmagyarázat Lf2* Szabályozási vonal Építési övezet/övezet határa Építési övezet háromszintû zöldfelülettel Javasolt telekhatár Javasolt megszüntetõ jel Be nem építhetõ terület (közmû elhelyezés) Közlekedési célú terület Gyalogút Tervezési terület határa Alaptérképen nem feltüntetett épület Meglévõ épület Lebontott épület Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa Dózsa György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György György utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca utca / / /1 út / /1 339/2 352 FL-IV-K , ,0 332 út 6, /1 Lf* 7,0 319/2 323 út 317 6,0 307 út A../2014. (...) önkormányzati rendelet 1. melléklete árok /2 329 VÁROS ÉS HÁZ ÉPÍTÕIPARI TERVEZÕ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT 1143 BUDAPEST GIZELLA ÚT Tel/fax: ÉPÍTÕIPARI TERVEZÕ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT 1143 BUDAPEST GIZELLA ÚT Tel/fax: KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVNEK MÓDOSÍTÁSA SZ-1 JELÛ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA M= 1:2000 Ügyvezetõ: Vezetõ településrendezõ tervezõ: Bárdosi György Bárdosi Andrea TT/ Közlekedés: Nagy Szabolcs nov. Készült az állami alapadatok felhasználásával

10 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 9 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT Területfelhasználás A hatályos terv a tervezési terület tömbjét még korai, színezett technikával ábrázolta Falusias lakóterületként (ld fejezetet), azonban a 323 hrsz-ú utat üresen hagyta, így ez közlekedési területként szerepel (megjegyezzük, hogy a Közlekedési területet a jelmagyarázat nem tartalmazza). Kissé túlzásnak tűnik azonban a jelenlegi jogi út 2-3 m széles területét közlekedési területnek nevezni, hiszen jelenlegi állapotában ezt a funkciót egyáltalán nem tudja betölteni. Az OTÉK szerint előírt szélességeket messze nem teljesíti az út, hiszen még a gyalogút legkisebb szélessége is 3 m. Ettől függetlenül az út rendezésével a hatályos terv szerinti területhasználat csekély mértékben módosul, hiszen csak a falusias lakóterület belső határánál történik korrekció. A Településszerkezeti tervlap módosítása véleményünk szerint nem indokolt, hiszen a településhálózatban betöltött szerepe nem jelentős, csak néhány telket feltáró zsákutcáról van szó. A lakóterület közlekedési terület korrekcióról azonban határozattal dönteni kell. Javaslat: Belterületen a Dózsa György út 307 hrsz-ú út 042 hrsz-ú út belterület határ 302 hrsz-ú út által határolt tömbben a 323 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonala módosul és az utat 4-6 m-re szélesíteni kell, így a környező Falusias lakóterület határvonala ennek figyelembevételével módosul. A korrekció területi kimutatására a Biológiai aktivitásérték szinten tartása miatt szükség van, ezt a 3.3. fejezet ismerteti A Helyi Építési Szabályzat módosítása A HÉSZ módosítás rendelet tervezetében az érintett jelenlegi FL-IV-K építési övezet annyiban változik, hogy egyrészt a mai jogszabályoknak megfelelő jelet kapja, másrészt ebben az Lf* jelű övezetben a biológiai aktivitás érték (BA) szinten tartása érdekében háromszintű növényzetet kell telepíteni. A minimális zöldfelületi arány az OTÉK szerint 40 %, de ez a HÉSZ-ből hiányzik, ezért az előbb említett BA érték miatt elő kell utólag írni. A HÉSZ 1. mellékletének, azaz a belterületi Szabályozási tervnek a módosítása a legfrekventáltabb feladat a jelen tervezés során. A belterület déli részén található 323 hrsz-ú, keskeny önkormányzati tulajdonú út korrekcióját és a környező telkek határának módosítását érinti, miután a valóságban kialakult és részben leaszfaltozott burkolatú út a jogi útnál néhány m-el délebbre található. Az út rendezetlensége több, mint 8 éve húzódó probléma a környező telektulajdonosok számára és emiatt építési engedély sem kapható néhány telekre. A változó szélességű (1,6-5,4 m) 323 hrsz-ú út egyik problémája, hogy nem a 307 hrsz-ú közúthoz csatlakozik, hanem a mellette fekvő 329 hrsz-ú telekhez. A valóságban a csatlakozás az úthoz történik. A megépült burkolat a csatlakozástól a jogi úttól keletre, a 317 hrsz-ú telken, majd a 324/1 hrsz-ú telken halad, így az északra fekvő telkek kerítései sem a jogi határon, hanem a kialakult út mentén épültek meg. A burkolt úttal érintett telkek tulajdonosa hajlandó a valós állapot szerinti rendezés kialakítására, így az út a közlekedési felügyelőség által előzetesen kért min.4-6 m szélességgel kerülhet kiszabályozásra. Az érintett telkek tulajdonosai a több mint 10 éve húzódó probléma során már több megállapodást kötöttek egymással ill. az önkormányzattal és számítások készültek a szóbajövő megoldásokra, ugyanis a két telek által már elépítésre került út területét az önkormányzat már odaígérte a tulajdonosoknak, így kiindulási helyzetként megfogalmazásra került, hogy ezen területek az érintett telkekhez csatolódjanak. Ugyanakkor a korábbi vázrajzok sajnos nem megfelelő új útszélességgel számoltak, így az érintett tulajdonosok megállapodása esetén sem születhetett volna megfelelő megoldás a Szabályozási terv módosítása nélkül. A kerítések, pontok felmérését Kajtár István geodéta végezte, ezek vonalát a szabályozási terv tájékoztató adatként feltünteti. Az út jogi rendezése után a már telekrészként használt jogi útterületek a használók birtokába kerülhetnek, a beépítésre tervezett telkek pedig beépíthetők lesznek. A szabályozási vonal pontos kialakítását hosszas egyeztetések előzték meg a tulajdonosokkal, a jelenlegi megoldás elfogadható számukra. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

11 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 10 A hatályos Szabályzási terv szabályozási vonalat jelöl, a Dózsa György utcán a hrsz-ú telkeket érintően mely a kialakult állapot miatt nem indokolt, jelen javaslat törli. A többi szabályozás a Dózsa György út túloldalát érinti. A 330 hrsz-ú telket érintő szabályozási vonal téves, mert a 302 hrsz-ú közterület nem út, hanem árok így ez a szabályozási vonal is törlésre kerül. Miután a 323 hrsz-ú út rendezésénél minden telket érintően más-más szempontokat kellett figyelembe venni, ezért a szabályozási javaslatot telkenként részletezzük. 324/1 324/2 A 317 hrsz-ú telket érintő szabályozás Mivel a 323 hrsz-ú út jelenleg jogilag nem csatlakozik a 307 hrsz-ú úthoz, ezért elsősorban a csatlakozás jogi megoldása szükséges. A már kiépült burkolat nagy részben a 317 hrsz-ú telken halad. Miután a megépült burkolat mindkét oldalán azonos a tulajdonos (317, 324/1-2, hrsz), így bemért pontok által jelezte, hogy hol szeretné a 6 m széles út szabályozási vonalát kijelölni. Alapvető szempont volt természetesen a megépült burkolat vonalvezetésének megtartása. A 324/1 hrsz-ú telek jelenleg karámként működik, a 317-es telek déli oldalán részben tárt, részben nyitott fedett tároló (istálló, szénatároló) épült, az útcsatlakozás mellett közvetlenül íves, kőfalas kerítés található. A kőfallal szemben a 329 hrsz-ú telek esetében is szükséges egy kis mértékű szabályozés Az út északi részén a kanyarnál a 319/2 hrsz-ú telek déli sarokpontjához igazodik a tervezett szabályozási vonal. A 319/2 hrsz-ú telket változás nem érint. Az útra kapuja nyílik. A 323 hrsz-ú út jelentős területe ezen a déli szakaszon a 324/1 ill. 324/2 hrsz-ú telkekhez csatolódik. A 307 hrsz-ú út valóságos csatlakozása A megépült burkolat déli irányban A 317 hrsz-ú telek építményei A 322 hrsz-ú telket érintő szabályozás A szabályozási vonal a tulajdonos geodéziai felmérése alapján a meglévő kerítés mellett halad. A 319/2 hrsz-ú telek előtti támfalat a szabályozás azonban már nem tudja figyelembe venni, itt a sarokponthoz igazodik a szabályozási vonal. A 322 hrsz-ú telken lévő épület is a geodéziai felmérés alapján kerül feltüntetésre. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

12 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 11 A telek mellett halad a 346 hrsz-ú gyalogút, mely a Dózsa György utcára vezet. Távlatban a 322 hrsz-ú telek melletti szakasz megszüntetését szeretné a tulajdonos, ennek széles körű megvizsgálása azonban jelen módosításnak nem feladata. A kapuval ellátott gyalogút meghosszabbításra kerül a jelenlegi kb. 3,2 m szélességgel. A 322 hrsz-ú telek előtti út szabályozási szélessége kb. 7,0 m a meglévő burkolat és a mellett futó zöldsáv figyelembevételével. A 323 hrsz-ú jelenlegi bejegyzett út telken belüli szakasza természetesen megszüntetésre kerül. A 322 hrsz nyitott kapuja és a mellette lévő gyalogút kapuja A 323 hrsz-ú út helyett kialakult út 322 hrsz előtti szakasza A 342 hrsz-ú telket érintő szabályozás A 342 hrsz-ú telek esetében szintén a kialakult meglévő kerítés mentén halad az új út szabályozási vonala, azonban a nyugati határnál itt is a sarokponthoz csatlakozik, nem pedig a kialakult szomszédos telekhez is átnyúló kerítés vonalát követi. A 323 hrsz-ú telken belüli jelenlegi önkormányzati út itt is megszüntetésre kerül, azonban a jogi út területe és a kerítésig tartó területsáv be nem építhető terület -ként kerül feltüntetésre a szabályozási terven, ugyanis a jogi út területén haladnak a szemben lévő 332 hrsz-ú telekhez vezető közművek (víz, csatorna). A telek előtti út szabályozási szélessége 6,0 m. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

13 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 12 A 324/1 hrsz-ú utat érintő szabályozás Az új 323 hrsz-ú út kialakítása legnagyobb mértékben a 324/1 hrsz-ú telket érinti, mivel azonban az útburkolat kialakítása is nagy részben ennek a telektulajdonosnak köszönhető, ezért a jogi út áthelyezéséhez is természetesen hozzájárul. Az általa megjelölt figyelembe veendő pontokat a szabályozás figyelembe vette. A telken jelenleg karám található. A telket két részre szeretné osztani a tulajdonos, a szabályozási terv a javasolt telekhatárt feltünteti. A hrsz-ú telket érintő szabályozás A 332 és 333 hrsz-ú telek jelenleg beépíthetetlen, mivel az építési telek kritériuma nem teljesíthető, a 323 hrsz-ú úttal a telkek nem megközelíthetők (mivel a jogi út az előzőkben említett két telek kerítésén belül található). A két telek azonos tulajdonosa a kerítést a telekhatártól beljebb építette meg, minkét telek kapuja figyelembe vette a szűkös útviszonyokat és a kerítés vonalától is beljebb húzva kerültek kialakításra. Ennek ellenére a 323 hrsz-ú út itt meglévő zsákutca szakasza már rendkívül keskeny, változó, 1,80-2,80 m közötti szélességű. Mivel az út jellemzően 3 telek megközelítést szolgálja (332, 333 és a mögötte egy telekként összevonható hrsz) ezért itt a szabályozási szélességként 4,0 m-t határoztunk meg. Az út északnyugati oldalán fekvő telkeknek ugyan jogi megközelítésük innen lenne, azonban az évtizedek óta kialakult állapot szerint a telkek használata a Dózsa György út felől történik, itt még kapuk sem nyílnak a 323 hrsz-ú útra. Figyelembe veendő szempont azonban a 332 hrsz-ú telken megépült vízóra akna is. A 4 m-es út szabályozási vonala az egyenlő teherviselés érdekében hasonló leeső területeket eredményez az út mindkét oldalán. A 332 hrsz-ú telek kapuja és kerítésére kerül a szabályozási vonal, a 333 hrsz-ú telek kapuja a tervezett telekhatáron belül esik. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

14 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 332 hrsz-ú telek kapuja a 323 hrsz-ú út nyugati fele 13 a 323 hrsz-ú út kelet felé A hrsz-ú telket érintő szabályozás A 323 hrsz-ú út ezen telkek előtti szakasza gyakorlatilag a telkek erdősültsége miatt jelenleg nem járható. Mivel ezen telkek esetében az építési telek kialakításának feltétele a keskeny telkek összevonása és az út szélesítése, ezért itt csak az érintett telkek felé történik a 4 m-re történő szélesítés. VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

15 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA A tervezéssel érintett terület a Balaton törvénnyel összhangban kerül módosításra. A területfelhasználásában módosuló terület már meglévő, beépítésre szánt terület. A módosítással érintett terület a Térségi Szerkezeti terven települési térségben és U-1 települési terület övezetben fekszik. Térségi Szerkezeti terv U-1, U-2, M-1, M-2, E-1, E-2 területek övezetei VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

16 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 15 A települési övezetre a Balaton törvény 37. -a vonatkozik a következők szerint: 37. A települési terület övezetén (U-1): a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpartrehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. A fenti előírások a jelenlegi módosításra korlátozó előírást nem tartalmaznak. Az U-1 övezet pontos lehatárolására illetve a települést érintő övezetek lehatárolására a Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál kerül sor. A Balaton törvény más övezetei a tervezési területet nem érintik TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A módosítás Kapolcs belterületén egy lakótömbön belüli néhány m széles önkormányzati út rendezésére irányul, annak új nyomvonalát határozza meg 6 m-es illetve 4 m szélességgel. A Településszerkezeti terv csak a falusais lakóterület és a közlekedési terület határának változása miatt módosul. A módosítás védett és védelemre érdemes természeti területeket nem érint, a módosítás tömbje délről határos a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területével. A módosítás a nemzeti park közvetlen térségét csak annyiban érinti, hogy az Lf* építési övezet területén a kötelezően kialakítandó min. 40 % zöldfelületet háromszintű növénytelepítéssel kell kialakítani. A Btv. szerinti ökológiai hálózat övezetei a módosítás területére nem fednek rá. A területet nem érinti a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület sem, ennek ellenére tájképvédelmi szempontból kedvező, hogy a hatályos HÉSZ szerint a falusias lakóterületen előírt legfeljebb 4,5 m-es építménymagasság jól illeszkedik a hagyományos kialakult településképhez. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet szerint a településrendezési terv módosításával érintett területtől délre a következő Natura 2000 terület található: Monostorapáti Fekete-hegy (HUBF20007) A Natura 2000 területre eső kapolcsi telkek a következők: A szomszédos Natura 2000 területre a tervezett módosítás kedvezőtlen hatással nem lesz. A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7. 3/b pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. Mivel a módosítás során a korábbi közlekedési területből csekély mértékű lakóterület is keletkezik (223,2 m2), így új beépítésre szánt terület jön létre, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább szinten tartását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. A számítást az alábbiak tartalmazzák. 1. Közlekedési területből Falusias lakóterület Hatályos terv szerinti BA érték: Közl. terület: 0,02232 ha Fajlagos BA érték: 0,6/ha BA érték: 0,02232x 0,6= 0,01339 VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

17 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 16 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Falusias lakóterület: 0,02232 ha Fajlagos BA érték: 2,4/ha BA érték: 0,02232x 2,4= 0,05357 Változás: + 0, Falusias lakóterületből Közlekedési terület Hatályos terv szerinti BA érték: Falusias lakóterület: 0,0873 ha Fajlagos BA érték: 2,4/ha BA érték: 0,0873x2,4= 0,20952 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Közl. terület: 0,0873 ha Fajlagos BA érték: 0,6/ha BA érték: 0,0873x0,6=0,05238 Változás: - 0,15714 Összes változás: -0,11696 A hiányzó BA érték pótolható a szabályozással érintett lakóövezet (Lf*) min. zöldfelületi arányának háromszintű növényzettel történő telepítésének előírásával. Az Lf* építési övezet területe: 9757 m2. Hatályos terv szerinti BA érték: Lf: 0,9757 ha, (40% zöldfelület) Fajlagos BA érték: 2,4/ha BA érték: 0,9757x2,4=2,3416 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Lf: 0,9757 ha, (40% zöldfelület) Fajlagos BA érték: 7/ha (háromszintű növényzettel) 40 % zöldfelület: 0,3903 ha BA érték: 0,3903x7)= 2,7321 Változás: + 0,3905 Változás összesen: + 0, KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A módosítás nem lesz kedvezőtlen hatással Kapolcs környezetminőségére, hiszen csupán a közlekedési terület és falusias lakóterület határainak pontosítását jelenti. A módosítás termőföld igénybevételével nem jár, mivel az érintett már teljes egészében művelésből kivett terület KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT A tervezési terület a település külső, egyben a településmagtól magasabban elhelyezkedő tömb területe. Kapolcs alapvető közlekedési adottsága, hogy a nyugalom szigete ellenére, a település közlekedési kapcsolatai jónak tekinthetők a településen átvezető 77 sz. Veszprém Tapolca országos főút miatt. A forgalom a közúton, illetve annak átkelési szakaszán alacsonynak tekinthető, forgalmi problémák nincsenek. A közúthoz a település két végén becsatlakozó, azzal jórészt párhuzamosan futó Bartók Béla út a település történeti tömbjét tárja fel, erre csatlakozik a tervezési területhez vezető Dózsa György út. A forgalom ezeken az utakon is kis mértékű, jellemzően lakó-üdülő forgalmon. Üzemi, vagy egyéb jelentős célforgalom, forgalmi akadály, nehézség ezeken a szakaszokon sincs. A közúton távolsági autóbusz közlekedés van, települési megállópárral, jó szolgáltatási színvonallal. A településen a járdák csak részben kiépíttettek, de a gyér forgalom mellett a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságosan használja az útpályákat. A csomópontok kialakítása megfelelő, parkolási nehézségek nincsenek. A tömb falusias lakóterületi besorolású, de a 323 hrsz-ú úttól délre lévő terület lakóterületnek megfelelő használata, beépítése csak részben valósult meg. Ennek oka nagyrészt az, hogy nem volt erre szándék (pl. az egyik telken állattartás történik), ugyanakkor igaz, hogy a tömböt feltáró út (zsákutca) sem szolgáltat ehhez tökéletes keretet (részben jogilag, lásd településrendezési fejezet: kerítéshatárok stb.). VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

18 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 17 Az utat a 323-as hrsz. jelzi, a jogi határ szélessége 2-4 m, ugyanakkor közművesítések, sőt nemrég útépítés is megtörtént, kialakult az utca burkolt útfelülettel és zöldsávval. Az így kialakult utca határa eltér a jogi határtól, s első szakaszán jellemzően 6, később 4 m szélességű. Az aszfalt burkolat a 332 hrsz-ú telekig tart, szélessége 3,0 m, a célnak megfelelő szakszerűséggel kialakítva, fenntartva, vízelvezetés problémát nem okoz. A terület egy zsák-egység, onnan kiható közlekedési probléma nincs. Az út összesen három szakaszra osztható (vö. településrendezési munkarész ábrái): a kialakult 6,0 m széles valódi utcaszakaszon (3,0 m burkolatszélesség) egészen kényelmes a haladás, kétirányú forgalom lehetséges, a kapukon egyszerű a behajtás. Az ezt követő 4,0 m-es szakaszon már (1-2 telek, 332 hrsz térsége) kényelmetlenebb behajtani a hátrahúzott kapukon, s van egy utolsó szakasz, ahol az út a valóságban megszűnik, jelenleg bozótos-erdős a terület. Egyébként ez a szakasz is szintvonalon haladna tovább, de földmunkaigényes az út továbbépítése. A kialakult lakó-üdülő- és, gazdasági telkek forgalma, annak sebessége minimális, így a forgalom biztonsága jó, a kényelmetlenség valójában nem forgalmi, illetve nem közlekedési kategória közösségi értelemben: Mivel nincs átmenő forgalom, s csak néhány még a lakóterülethez képest is ritka használatú telek feltárása történik innen, valóban csakis az ott élők kényelmét kell a ráfordításokkal összehangolni. A telektulajdonosok egészen konkrét álláspontja, hogy minél kisebb szélességű közterületet kívánnak, ami ebben az esetben elfogadható. Az első két szakaszon a helyzet jogi rendezése a cél, az utolsó nem kiépült szakaszon pedig legalább a középső szakasz szolgáltatási szintjének elérése középtávon. A településrendezési javaslat munkarészben részletesen leírásra kerül a szabályozási javaslat alátámasztása is, mely nem más, mint elsősorban a kialakult és megfelelően működő út helyszínen kimért területbiztosítása. Mindezek közlekedési szempontból elfogadhatóak. Az első két szakasz esetében a kialakult állapot nem mutat közlekedési problémát, s a közterület szélessége a nyomvonal teljes hosszán mindenhol növekedik. Az utolsó (jelenleg bozótos-erdős) szakasz esetében szintén növelésről van szó, mivel a meglévő 2,0 m körüli szélesség nem tekinthető szabványosnak. Emiatt javasoljuk a kialakult szakasz végének 4,0 m-es szélességű, tervlap szerinti továbbvitelét, amelyet hosszú egyeztetés pontosított jelenlegi formájára. A valódi kialakításhoz természetesen minden egyes telektulajdonosnak meg kell építenie jórészt telkén belül a maga komoly szintkülönbséget is legyőző kapubehajtóját. Ezek vízelvezetést telken belül, illetve szikkasztárokkal, szikkasztó kutakkal megoldható, valamint a keskenyebb útról, a kisebb csapadékmennyiség a víz a platós szakaszra vezethető. Megemlítjük, hogy az OTÉK építési telekre vonatkozó fogalom magyarázata szerint, bár az utolsó szakaszon lévő telkek (332, 334, 335 hrsz-ok) mai szabályozási szélességükkel is rendezettek, közterületi kapcsolatuk van földhivatali értelemben, de a beépítés feltétele a gépkocsival történő konkrét megközelíthetőség. Tehát a tulajdonosok érdeke és feladata a megfelelő behajtók kiépítése. A középső szakasz mai kialakítása elfogadható. Ezzel a meglévő közterület szélessége a teljes utolsó szakaszon nő (4 m.-re). Forduló céljára szükségből a kapubehajtók is alkalmasak lehetnek. Az utcában csak személygépkocsi forgalom várható, havaria esetén a bejutás teherjárművel is lehetséges. A forgalomnövekedés még a tömb teljes beépülése esetén is max Ej/nap, ami a települési közlekedési rendszerét bőven elfogadható mértékben terheli, sem a kiszolgáló út, sem a települési főút, sem az országos főút terhelése nem nő számottevően. A hrsz-ú telkek egy tulajdonos kezében vannak, a hrsz-ú beerdősült telkek csak összevonással válhatnának építési telekké, a szemben lévő oldali telkek pedig évtizedek óta kialakult helyzet szerint a Dózsa György út felől járnak be a telkükre. Amennyiben e telkek megközelítése innen válik szükségessé, a tulajdonosok maguk fogják a kerítésüket beljebb tenni, vagy akkor kell szélesíteni, addig a telkeket 4 m-nél szélesebb úttal nem érdemes jobban korlátozni. A helyi tapasztalatok szerint a kapubehajtókat a tulajdonosok maguktól is beljebb alakítják ki, hogy kényelmesebb legyen a behajtás. A minimális forgalom mellett az útburkolaton a gyalogos és kerékpáros közlekedés is biztonságosan megvalósítható. A parkolást telken belül kell megvalósítani, melyet a felszíni és beépítési jellemzők lehetővé tesznek. Az utat személyjárművek fogják használni, a m telekszélességek esetén a kapubehajtók biztonságosan kialakíthatók. A szabályozási változás során új út nem létesül, meglévő nem szűnik meg; a 323. hrsz.-ú közterület szabályozási szélessége növekszik, ugyanakkor osztályba sorolása nem változik (kiszolgáló út marad: B.V.C.d). A 2,5-3,0 burkolatszélesség az 5-20 Ej/nap forgalom elvezetésére elégséges, az út fő iránya, nyomvonala ezzel ívviszonyai a szabályozási korrekcióval nem változnak, illetve kedvezőbbek lesznek. A forgalom sebessége a szakasz rövidsége miatt alacsony, táblázott sebességkorlátozásra nincs szükség. A kapubehajtókhoz tartozó fordulási ívek az igények alapján fognak kialakulni. Nagy Szabolcs Közlekedéstervező K1d-1 VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

19 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT A meglévő beépített telkek közművesítettek, beleértve a csatorna ellátást is (nyomott rendszer, mely a 346 sz. közterületen éri el a telket. A nem beépített telkek közművesítése a vezetékek továbbvezetésével megoldható, a közterület szélessége mindenhol jelentősen nő. Az esetlegesen telkekre eső vezetékeket és védőtávolságokat a telek tulajdonosok elfogadják, sokkal inkább, mint a közterület gyakorlati szempontból (lásd fenti közlekedési javaslat) felesleges szélesítését. Hírközlési vonatkozásban a településrendezési terv nem módosul, a megnövekedett utcaszélességben vezetékes rendszerek is elhelyezhetők ÖRÖKSÉGVÉDELEM A jelenleg hatályos Településrendezési eszközökhöz készült örökségvédelmi munkarész kiegészítése nem szükséges. A 3. fejezetben részletezett módosítás örökségvédelmi értékeket, régészeti területeket nem érint. Mivel a módosítások nem érintenek örökségvédelmi értékeket, ezért a Kötv a szerint Örökségvédelmi Hatástanulmány készítése nem indokolt. 66. (1) Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 8. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett TERVEZŐI NYILATKOZAT Kapolcs község Településrendezési eszközeinek módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45. (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült. A tervmódosítás összhangban van a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló módosított évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel. Budapest, 2014 október 06. Bárdosi Andrea Vezető településrendező tervező TT/ VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

20 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

21 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

22 KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN MEGKERESENDŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS EGYÉB SZERVEK VÉLEMÉNYEI 1 Államigazgatási szervek és egyéb véleményezők Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Ifj. Horváth János állami főépítész 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Címük További eljárásban rész kíván venni X További eljárásban nem kíván részt venni Előzetes véleményük Kéri a hatályos településrendezési eszközöket egységes szerkezetben és hivatalos formában megküldeni. Általános tájékoztatást az a jogszabályi háttérről és a további eljárás menetéről. Papír és Cd dokumentációt kér. 2 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár Pf.: 137 X A terület Natura 2000 területet, az ökológiai hálózat elemeit és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetet nem érint. A környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek. 2a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér Székesfehérvár, Pf X A 323 hrsz-ú ingatlan a Monostorapáti községi vízmű hidrogeológiai védőterületének C zónájára esik. A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A hatályos vonatkozó előírások betartása mellett nem emel kifogást. Papír alapú dokumentációt kér. A módosítás a 123/1997. (VIII.18.) Korm. rendelet szerinti korlátozásokat nem érinti. 3 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Dunántúli Kirendeltség 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. Nem válaszolt. 4 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. X Észrevételt nem tesz. 5 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 8200 Veszprém, József A. u. 36. X Település- és környezetegészségügyi szempontból kifogást nem emel Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nemzeti Közlekedési hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal ( helyett Út- és Hídügyi Főosztály) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Szolgáltatási Központ VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 8201 Veszprém Pf.: Budapest, Teréz körút Bp. Pf Veszprém, Kádártai utca 33., Pf.: Budapest, Pf. 41. X X Ismerteti a vonatkozó jogszabályokat és felhívja a figyelmet az általános tűzvédelmi szempontokra. X Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. X Papír alapon kéri a rajzi munkarészt. Az általános követelményeket ismerteti Bp.,Táncsics Mihály u. 1.. X Kapolcs a Tihanyi félsziget a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó világörökségi várományosi területbe tartozik. A tervezett módosítások településképi szempontból nem befolyásolják a település egységes településszerkezeti karakterét, így a tervezett módosítások ellen kifogással nem él Radnóti tér 2/B Veszprém, Pf X A módosítási szándék közvetlenül örökségvédelmi munkarészt nem érint. A terv elfogadása ellen kifogást nem emel. 12 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth u. 16 X A terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A tömbhöz délről csatlakozó külterületi rész a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezi. Természetvédelmi kezelőként a környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek. 13 Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. X A módosítás termőföldet nem érint, ezért a módosítás ellen kifogást nem emel. 14 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 8210 Veszprém, Pf X Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz.

23 15 Államigazgatási szervek és egyéb véleményezők Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Címük További eljárásban rész kíván venni További eljárásban nem kíván részt venni 8210 Veszprém, Pf X Általános tájékoztatást ad. Előzetes véleményük 16 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1555 Budapest, Pf.: 70 X Észrevételt nem tesz. 17 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 18 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 19 Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 20 Veszprém Megyei Közgyűlés Hivatala 8210 Veszprém, Pf 1098 Nem válaszolt 1386 Bp. Pf.: 997 X Általános tájékoztatást ad Veszprém, Bajcsy- Zsilinszky Endre u. 2. Posta: 8201 Veszprém Pf.: Veszprém, Megyeház tér 1. X Észrevétele nincs. X Elvi kifogást nem emel. 21 Taliándörögd Önkormányzat 8295 Taliándörögd, Petőfi u.4. X Az önkormányzat érdekeit a módosítás nem sérti. 22 Monostorapáti Önkormányzat 23 Vigántpetend Önkormányzat 24 Balatonhenye Önkormányzat 25 Tapolca Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda 8296 Monostorapáti Petőfi u Vigántpetend, Kossuth Lajos út Balatonhenye Kossuth utca 54. X X X Az önkormányzat érdekeit a módosítás nem sérti. Az önkormányzat érdekeit a módosítás nem sérti. Az önkormányzat érdekeit a módosítás nem érinti Tapolca, Hősök tere 15. X Illetékességgel és hatáskörrel nem rendelkezik.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 í ö Á ó Á á é ő á á é ö é ü é é é ó í á ő á é á ö é á á é á ö é é é ó á ő ú é ó á ö é á é á ú é é ö é ü é é é ó í á á ó É ó Á É É é é ó á í á ő ö ö á á é ő é é é ő é á í á á ó á ó é ű ü á á á á í í é ő á á ó ő á á á á á é á á é ő á ü ő á á ó á á Á é ó á ö é á ö é ü é é é é ü ö é ő ó í á á é é ó á ó í á ő ö é é ő ó ó é é ö é í é ó é í é

52 é ó á é é é á á á á é í á é ó á á ö é ő ö é é ő ó ó é é ő á é á ő á á é á í ö é é ő ó ó á é é é é é é é á í á é ó é í é

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Helyi Építési

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyott, végleges tervdokumentáció LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LEPSÉNY T E L E P Ü L

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

BIATORBÁGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA BIATORBÁGY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A TÓPARK IRODAPARK VONATKOZÁSÁBAN ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEIRE CSERSZEGTOMAJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE SORÁN ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Észrevételt nem tesz,

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK M Ó D O S Í T Á S A MUNKASZÁM: Rv59 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALTUS

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben a 2010-2015 évi módosításokkal 1 ÁOS ÉS HÁZ BT 2015 DCMB BUGYI NAGYKÖZSÉG HYI ÉPÍTÉSI SZABÁYZATA ÉS SZABÁYOZÁSI T ységes szerkezetben

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Telekhatár rendezési ügyek Sorszám: IV/9 Előkészítette: Dr. Tari Béla aljegyző Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

VIGÁNTPETEND KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 V I G Á N T P E T E N D K Ö Z S É G T E L E P ÜL É S RE NDE ZÉ S I E S ZKÖ ZE I NE K M ÓDOS Í T ÁS A 071/1

Részletesebben

Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete

Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete Balatonszőlős Község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VI.29.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész

BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész - Alátámasztó munkarész BAG NAGYKÖZSÉG Településrendezési tervek módosítása Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó munkarész Tervező: TECHNOTEND Bt. 1115 Budapest, Halmi u. 6/B BAG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEV, SZABÁLYOZÁSI TEV ÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület 178/2013.(XI.20.) Kt. határozatában kezdeményezte a településrendezési terv módosítását a 083/9 hrsz-ú térségben.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben