SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve"

Átírás

1 SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR

2 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI LEÍRÁS A 109./2007.(08.01.) sz. Kt. határozattal megállapítva Szentkirályszabadja településszerkezetét jelenleg jelentős részben a rajta keresztülhaladó országos jelentőségűde főleg átmenő forgalmat kiszolgáló közlekedési tengely (7217 j. főút) határozza meg. A település közigazgatási területét érinti a tervezett M8 gyorsforgalmi út nyomvonala és csomópontja. Szerkezetalakítónak tekinthető az észak-déli iányú kerékpárút valamint az erdős szegélyű volt vasúti nyomvonal. Ez utóbbi tájképi szempontból meghatározó színfoltja marad a községnek. Meghatározó jelentőségű a község szerkezetében a volt katonai repülőtér területe, melynek hasznosíthatósága Kormányrendeletben meghatározott. A távlati polgári repülőtéri hasznosítás és az M8 gyorsforgalmi út jelenlegi elfogadott nyomvonalának és csomópontjának kiépítése alapvetően meghatározó tényezők. Másik alapvető, kis részben szerkezetalakító elem, a község déli részén fekvő, hosszú évtizedekig is működő és terjeszkedő bánya teherforgalmának megfelelő, a belterületet mentesítő elkerülő út kijelölése. Közigazgatási határ rendezése A község északi gazdasági területén (volt orosz laktanya) a területhasználati és közigazgatási határproblémákat az érintett önkormányzatokkal (Veszprém, Litér) rendezni szükséges, ennek érdekében a Szerkezeti terven tájékoztatóul jelölt közigazgatási határ rendezési javaslatnak megfelelően az egyeztetések lefolytatását kezdeményezni kell. 2. TÁJSZERKEZET A tájszerkezet alakításának alapelvei: a történeti hagyományokon alapuló racionális tájhasználat, tájszerkezet megőrzése a táji, természeti értékek, az ökológiai rendszer megőrzése és fejlesztéséhez a településrendezési feltételek biztosítása az egyes sajátos tájszerkezeti egységek sajátos használatához illeszkedő differenciált szabályozással a mezőgazdaság fejleszthetőségének biztosítása a település és a táj harmonikus egységének megőrzése a környezetminőség megőrzése 3. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE (A dőlt, kisbetűvel írt szövegek az egyes területhasználatok OTÉK-szerű leírását tartalmazza, illetve olyan magyarázó szövegrészek, amelyeket csak az egyeztetési anyag tartalmaz. Ezek nem lesznek részei a határozatnak.) 3.1. Beépítésre szánt területek LAKÓTERÜLETEK Kertvárosias lakóterületek A terület laza beépítésű, összefüggő, kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően a kialakult építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál, melyeken a lakóépületek mellett kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek is elhelyezhetők. Szentkirályszabadja esetében kertvárosias lakóterületi besorolásúak a település meglévő ősi magját körülvevő tömbök és az újonnan kijelölt lakóterületek. Jellegében, karakterében megkülönböztethetők a hagyományos, kialakult egységesebb, többnyire földszintes kertvárosias lakóterületeket és a közelmúltban kialakult, modern kertvárosias lakóterületek (Erdő sétány). A lakótömbökben korlátozni szükséges az állattartó épületek nagyságát. Az eltérő sajátosságú tömböket a Szabályozási Tervben külön építési övezetbe kell sorolni.

3 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5 Új kertvárosias lakóterületként határozza meg a Szerkezeti terv a nagyrészt a hatályos településrendezési tervben kijelölt lakóterületeket a következő módosításokkal: a Meggyespusztai úttól délre eső tömb az Ady utcáig azonos területű, de kissé más feltárású a hatályos tervhez képest, így a több tulajdonú, nehezen átalakítható tömb nélkül is folytatható a nyugati irányú lakóterületi fejlesztés (kb. 5 ha). Az Ady Endre utcától délre fekvő, részben telkenként már belterületbe vont terület nem változik, más feltárása nem indokolt (kb. 5 ha) A 077/1 hrsz-ú út és a Rákóczi utca déli része illetve a Rákóczi út és a 103 hrsz-ú út között közötti fejlesztési területen a nagyobb lakóterületi telkek kialakítása támogatandó (kb. 9 ha) A meglévő belterületi határtól délre esően további fejlesztési területek jelölhetők ki (össz. kb. 11,5 ha). Az új lakóterületekhez kb. 10 % zöldterület kialakítást biztosít a Szerkezeti terv, a kisebb területű, nem szerkezeti jelentőségű zöldterületek biztosításáról a Szabályozási tervben kell gondoskodni. Tartalék kertvárosias lakóterületként határozza meg a Szerkezeti terv a település nyugati szegélyén a tervezett belterület melletti kb, 12,5 ha terület (a hatályos terv szerint). A belterületbevonást tömbönként illetve önálló telkekből álló övezetenként lehet kezdeményezni. A belterületbe vont területen telket alakítani, építeni akkor is lehet, ha azt belterületen lévő, akár beépítetlen zárványterületek (több tulajdonosú telektömbök) határolják. Falusias lakóterületek A terület kertes, földszintes (F+T) kialakítású lakóépületek, a mező- és erdőgazdálkodást szolgáló építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. Falusias lakóterületként jelöli a Szerkezeti terv a község hagyományosan kialakult központi lakóterületeit, melynek kialakult úthálózata, telekszerkezete megőrzendő elem. A falusias lakóterületek Szentkirályszabadján az ősi településmag tömbjei, szerény gazdasági épületekkel rendelkező falusi porták, ahol sok helyen jellemző az állattartás is. Új falusias lakóterületet nem jelöl ki a Szerkezeti terv, azonban a Meggyespusztai út déli oldalán a belterület végéig tartó tömb fel nem osztott területét még falusias lakóterületként indokolt meghatározni. VEGYES TERÜLETEK Településközpont vegyes területek Ez a területfelhasználási egység biztosíthatja a változó igényeknek megfelelően a meglévő funkciók átalakulását, a területen olyan helyi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói, egyházi, egészségügyi, stb. intézmények helyezked(het)nek el, melyek a domináns lakófunkciót alapvetően nem zavarják. A településen több, különálló településközpont vegyes terület alakítandó ki, melyek lehetőséget adnak a meglévő intézmények kismértékű bővítésére. Ebbe a területbe tartoznak a település legjelentősebb intézményei is, mint pl. az általános iskola, a polgármesteri hivatal, református templom, katolikus templom, tervezett művelődési ház stb. a lakóépületek mellett. Új településközpont vegyes területet kijelölésére került sor a sz. főút és a Balatoni út közötti területen, melyen frekventált helyzete miatt csak látványtervet tartalmazó beépítési javaslat esetén lehet épületet elhelyezni. A 7217 j út közelsége miatt lakófunkciót elhelyezni nem lehet. A vegyes területeknél figyelembe kell venni, hogy az elhelyezhető intézmények parkolóigényei is telken belül kielégíthetőek legyenek.

4 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 6 GAZDASÁGI TERÜLETEK Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Szentkirályszabadja területén viszonylag kevés a meglévő gazdasági terület, elszórtan a belterületbe ágyazódva található meglévő ill. átalakuló telephely. Összefüggő gazdasági terület a már belterületben lévő északnyugati gazdasági terület, mely két kisebb területtel bővül, feltárása kismértékben módosul. A veszprémi úttól északra eső belterületen a repülőtéri út mentén lévő háromszög alakú terület szintén kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a már külön szabályozott volt orosz laktanya területe. Új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként határozza meg a Szerkezeti terv Az északnyugati iparterület bővítési területeit (kb. 4 ha, részben már belterület) A repülőtérre vezető feltáró úttól északra kijelölt, a tervezett körforgalmú csomóponthoz közel eső kb. 3,2 ha gazdasági területet, melynek kialakíthatósága az M8 autópálya nyomvonalának véglegesítésétől függ. A repülőtéri út és a tervezett M8 autópálya közötti gazdasági terület (12,3 ha) Ez utóbbi két tervezett, de feltételekkel kialakítható kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területet kijelöli a Szerkezeti terv, de kialakításuk az M8 autóút nyomvonalának véglegesítésétől függ. Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület a már meglévő majorok területe, továbbá Meggyes puszta meglévő és tervezett gazdasági területe, ahol a mezőgazdasági termeléssel összefüggő üzemi építmények helyezhetők el. Az üzemi területek fejleszthetősége érdekében a majorok területét a szerkezeti terv beépítésre szánt területként, az egyéb ipari területre vonatkozó szabályozási paraméterekkel szabályozza. Meggyespuszta összefüggő mezőgazdasági üzemi gazdasági területén a mezőgazdasági termeléssel összefüggő és azzal összeegyeztethető gazdasági, (kereskedelmi, szolgáltató, ipari) létesítmények is kialakíthatók. A többi mezőgazdasági üzemi gazdasági területen a mezőgazdasági termeléssel összefüggő üzemi építmények továbbá lovasturisztikai létesítmények helyezhetők el. Ilyen mezőgazdasági üzemi gazdasági terület a belterületi volt TSZ major területe is. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) az előzőektől eltérő területek. Mindezek alapján a különleges területek hatásuk alapján két egymástól lényegesen eltérő csoportba sorolhatók. Az egyik csoportot a zöldfelületi jellegű intézmények (temető, kegyeleti park, sportterület stb.), a másik csoportot a községüzemeltetés védőtávolságot igénylő, környezetszennyező, zavaró hatású létesítményei (pl. szennyvíztisztító telep) alkotják. A Különleges területek esetében a kijelölt területek csak az adott célhoz kötötten, és csak ennek a célnak megfeleltetve kerüljenek felhasználásra, ezáltal biztosítva a koncepció célkitűzéseinek megvalósulását, területenként speciális szabályozási előírások alkalmazásával. Temető Különleges terület területfelhasználási egységbe sorolta a Szerkezeti terv a meglévő temetők területét. A 02/1 hrsz-ú temető mellett csaknem 1,4 ha temető bővítést jelöl a terv. Temetők területén a rendeltetésének megfelelő építmények létesíthetők. Honvédségi terület Az előzetes államigazgatási véleményezés során kérte a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar a 073/2 hrsz-ú földrészlet honvédelmi érdekű, korlátozásmentes használatát, ezért ezt a területet honvédségi területként jelöli a szerkezeti terv. Ezen a területen csak a honvédségi célú létesítmények helyezhetők el.

5 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 7 Településgazdálkodás Tervezett területfelhasználás a település belterületétől keletre fekvő 02/6 hrsz-ú (volt honvédségi) területen (2,3 ha). Repülőtér kereskedelmi, szolgáltató és logisztikai terület Átalakuló területfelhasználás a település északi részén (volt honvédségi terület) területen, ahol a volt katonai repülőtér polgári repülőtérként üzemeltethető. A volt honvédségi terület nem repülőtérként hasznosított területén, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon a kereskedelmi, szolgáltatói, logisztikai hasznosítás biztosítandó. A területre a veszprémi területtel közösen kell szabályozási tervet készíteni Erdei iskola A tervezett erdei iskola a Kő-hegy művelésből kivett, felhagyott honvédségi ingatlan területe, ahol az erdőhöz kötődő oktatás, ismeretterjesztés és az oktatáshoz szükséges szállásépület létesíthető. A honvédségi repülőtér légi irányítását biztosító telephely a honvédelmi repülőtér megszűnésével önkormányzati tulajdonba került. Mivel a polgári repülőtér légi irányításához erre a területre nem lesz szükség, az erdőbe ékelődő, felhagyott telephely turisztikai célú hasznosítása települési érdek. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park bővítési területének súlypontjában erdei iskola kialakítása a természeti, ökológiai oktatást szolgálja és összeegyeztethető a természeti értékek megőrzésével is Beépítésre nem szánt területek Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége a3-5 %-ot nem haladhatja meg és a telkek területein a biológiailag aktív zöldfelület, vízfelület vagy az erdő, mezőgazdasági művelésű termőföld a meghatározó. ZÖLDTERÜLET A helyi lakosság pihenési, sportolási és jóléti igényeit szolgáló, jellemzően növényzettel fedett közhasználatú közparkok területe. A már meglévő zöldterületek (közparkok) más területfelhasználási egységbe nem sorolhatók. Az új lakóterületekhez a szerkezeti terv a közparkokat is biztosítja. Új lakóterületeket csak úgy lehet kialakítani, hogy legfeljebb 300 m-en belül a helyi lakosság igényeinek megfelelő közparkot kell létesíteni. ERDŐTERÜLET Erdőterületként jelöli ki a szerkezeti terv a Balaton törvény által a meglévő erdőterületek alövezetének illetve erdősítésre javasolt terület alövezetének erdészeti üzemtervek szerint pontosított területét, továbbá az azokon kívüli mezőgazdasági céllal nem hasznosított bokrosodó gyepterületeket (Tuba tag). Az évi XXI. törvény 23/A (2) bekezdés c. pontja pontosítási szabálya szerint a Balaton törvény erdősítésre javasolt erdőterület alövezetét kevesebb, mint 5 %-al pontosítja a szerkezeti terv: a belterület ÉNY-i határán kialakult gazdasági terület növelésével meglévő erdőterület igénybe vétele nélkül. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET A mezőgazdasági területet a történelmi hagyományoknak megfelelő tájkarakter, az évszázadok során kialakult és a természeti adottságokhoz alkalmazkodó földhasználat megőrzése, a tájképi, természeti értékek megőrzése érdekében a szerkezeti terv: korlátozott használatú mezőgazdasági terület általános mezőgazdasági terület kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységekre tagolja.

6 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 8 Korlátozott használatú mezőgazdasági terület A Balaton-felvidéki NP bővítési területeként kijelölt természetes és természetközeli élőhelyeket réteket, legelőket, bokros legelőket (Romkúti dűlő, Vörös-gödör), továbbá a tájképi szempontból érzékeny és a történeti tájkaraktert meghatározó legelőket (Alsó-telek) és az erózió érzékeny meredek völgyoldalakat (Kő-hegy-völgy, Potyomány) a szerkezeti terv olyan korlátozott használatú mezőgazdasági területként szabályozza, ahol épület nem létesíthető, vagy csak a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartás építményei létesíthetők a természeti, tájképi értékek megőrzése és az ökológiai hálózat fenntartható hasznosításával összhangban. Általános mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület a jó termőhelyi adottságú hagyományosan árutermelő termőföldek területe. A településrendezés eszközeivel is biztosítani kell a kedvező termőhelyi adottságú termőföldek védelmét: meg kell akadályozni a felaprózódásukat; a szabályozás eszközeivel is ösztönözni kell a legalább egy családot eltartani képes egybefüggő földbirtokok megőrzését, kialakítását; gazdasági épületek elhelyezését az árutermelésre már alkalmas nagyságú földrészleteken szabad engedélyezni a Balaton törvénnyel összhangban; mezőgazdasági területeken lakóépület létesítésére csak akkor szabad lehetőséget adni, ha egy tagban a mezőgazdasági vállalkozónak legalább akkora termőföldje van, amely egy családot eltartani képes, tovább biztosítható a lakófunkcióhoz szükséges alapellátás (ivóvíz, villamos energia) és az állandó megközelíthetőség. Kertes mezőgazdasági terület Kertes mezőgazdasági terület a történelmi szőlőhegyek (volt zártkertek) területe (Vörös-hegy, Cseri-hegy, Vödörvölgy). A már kialakult és évszázadok óta változatlan területű szőlőhegyek területének további bővítése nem indokolt. A kertes mezőgazdasági területen a vegyes mezőgazdasági használatot (szőlő, gyümölcstermesztés) és az ahhoz kapcsolódó pihenést kell biztosítani a tájképvédelmi szempontból érzékeny terület egységes tájkarakterének megőrzése mellett. A területen földrészletenként egy a pihenést is szolgáló tájba illő, a helyi építési hagyományoknak megfelelő gazdasági épület létesíthető. A szabályozás eszközeivel is biztosítani kell a szőlőhegyek történeti telekszerkezetének megőrzését. A szőlőhegyek hagyományos építészeti karakterének, tájképi egységének megőrzése érdekében az építhető gazdasági épületek alapterülete nem lehet több 60 m2- nél. Fontos szempont továbbá, hogy az épületeket a meglévő feltáróutak mentén lehet kialakítani. A hagyományos szőlőhegyi tájkarakter és tájképi egység védelme miatt a területen birtokközpont és új lakóépület nem létesíthető. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET Vízgazdálkodási terület a vízfolyások medre.

7 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 9 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ TERÜLET A településszerkezeti terv feltünteti a térségi és településszerkezeti jelentőségű utak, kerékpárutak nyomvonalait és csomópontjait és az egyéb közlekedési területeket. A közlekedési és közmű területek legfontosabb része az állami közutak (M8 autóút, 7217 j országos mellékút, tervezett Balaton törvény szerinti meggyespusztai út) és önkormányzati utak területe. A közlekedési területeken a nyomvonalas közművek (ivóvíz, földgáz stb.) vezetékei, műtárgyai stb. is elhelyezhetők. Az elektromos és földgáz távvezetékek szolgalmi bejegyzés alapján egyéb használatú területeken is átvezethetnek. A közlekedési területek tekintetében tervezett elemek: az M8 autóút, a meggyespusztai közút és szervízút, a gazdasági elkerülő út. A terven az állami közutakat és az önkormányzati gyűjtőutakat kiemeltük a hálózati hierarchiában betöltött szerepük szerint. A tervezett elemek védőtávolsága által meghatározott terület közlekedési területként kezelendő, de a megvalósításig a mezőgazdasági művelés megengedett. Mezőgazdasági épületek nem létesíthetők, közmű-, közlekedési építmények, műtárgyak az autópálya beruházással összhangban alakíthatók ki. A külterületi gyűjtő szerepkörű útként kiemelt utak kijelölt szabályozását végre kell hajtani, az útpálya felújítását, a vízelvezető rendszer kialakítását és karbantartását végre kell hajtani. A belterületi utak burkolását folytatni kell. A közművezetékek védőtávolságait a szakági előírásoknak megfelelően biztosítani kell.

8 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A REPÜLŐTÉRRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁS

9 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 11 3.AZ ÉSZAK-NYUGATI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁS Szentkirályszabadja Község Önkormányzata JEGYZŐ 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12. Tel./Fax: 88 / ; Kivonat Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 117./2012.(XI.14.) sz. Kt. határozat: Szentkirályszabadja Község Képviselő Testülete 2012.november 15-i kihirdetési dátummal megállapítja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7.. (3) bekezdésének b) pontja alapján Szentkirályszabadja Község településszerkezeti tervét és leírását, illetve annak módosítását. A településszerkezeti terv és leírás a határozat mellékletei: 1. melléklet: Szentkirályszabadja Község településszerkezeti terve szöveges leírása 2. melléklet: Szentkirályszabadja Község településszerkezeti tervlapjának kivonata: SZE (M 1: 2000) Felhatalmazza Iványi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Iványi András polgármester Szentkirályszabadja, április 10. A kiadmány hiteléül: Szántód László jegyző

10 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 12

11 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 13

12 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 14

13 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 15

14 SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KERÉKPÁRÚT BEILLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁS

15

16 1. számú melléklet a 108./2015 (12.29.) KT. határozathoz A Településszerkezeti terv leírása Szentkirályszabadja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2007 (08.01) sz. Kt. Határozattal megállapított Településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul 1. Az Arany János utca menti hrsz-ú telkek területe (0,74 ha) Korlátozott használatú mezőgazdaságú terület területfelhasználási egységből új beépítésre szánt területként Falusias lakóterületbe kerül átsorolásra. (4-es módosítás) 2. A Balatoni út melletti 424/4 hrsz-ú telek (0,019 ha) Falusias lakóterületből Zöldterületbe kerül átsorolásra, emellett a szomszédos 424/1 hrsz-ú út (0,038 ha) falusias lakóterületből közlekedési területbe kerül.(5-ös módosítás) 3. A Petőfi Sándor utca menti 562/1-2 hrsz-ú telek (0,46 ha) Kertvárosias lakóterületből a szomszédos Mezőgazdasági üzemi gazdasági területbe kerül átsorolásra. (6-os módosítás) 4. A Szentkirályszabadja Felsőörs között belterületen a Balatoni úton, külterületen a Meggyes puszta felé vezető úton kerül feltüntetésre tervezett kerékpárút. (7-es módosítás) 5. Az Észak-nyugati iparterületen a feltáró úttól délre eső kijelölt zsákutcák közlekedési területe törlésre kerül, a terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerül. (8-as módosítás) 6. A 04/2 hrsz-ú telken lévő meglévő telephely bővítése céljából Mezőgazdasági üzemi gazdasági területből (2,26 ha), Korlátozott használatú mezőgazdasági területből (0,47 ha + 3,55 ha) Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerül. Ugyanakkor a telken lévő Erdő Adattárban szereplő még nem erdőterületbe sorolt erdőrészlet (0,31 ha) Erdőterületbe kerül a Balaton törvénynek megfelelően. (9-es módosítás). 7. A biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a 075/30 hrsz-ú telek (3,309 ha) általános mezőgazdasági területből Erdőterületbe kerül.

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz.

Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. Nyékládháza Város Településszerkezeti Terve Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) KT határozat 2. sz. melléklete 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 2.1. A területfelhasználás Nyékládháza

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) számú RENDELETE Pécel Város közigazgatási területének HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pécel Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete

Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Helyi Építési Szabályzata Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) rendelete Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően

GÁRDONY. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően GÁRDONY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 6037/5 és a 7830/33 hrsz-ú területeket érintően véleményezésre elkészített terv 2015.október Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG RÉSZLETES INDOKLÁSA 60 5.1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK SZOLNOKOT ÉRINTŐ ELHATÁROZÁSAI A 2014. január 1.-én hatályban lévő OTrT-t jóváhagyó 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tisztelt Kollégák, az alábbiakban kékkel jelölt részekbõl fogunk a zárthelyiken kérdezni. A többit pedig érdemes elolvasni mert ez a rendelet Önöknek munkaeszköz. Ne feledjék továbbá, hogy az idei évben

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben