Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása"

Átírás

1 Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011

2 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ 1085 Budapest, József krt. 36.( , Vezető településtervező: R. Takács Eszter okl. építészmérnök, vezető településtervező TT /13 Településrendezési terv alátámasztó munkarészeinek tervezői Közlekedés: Heckenast Judit okl. közlekedés tervező Környezetvédelem, Tájrendezés: Adorján Anna okl. településtervező, tájépítész TK Közművek: KÉSZ Kft. Hanczár Zsoltné okl. építőmérnök MK Bíró Attila okl. építőmérnök MK Pro Arch. Építész Stúdió 1

3 Tartalomjegyzék Előzmények Rajzok I. Jóváhagyandó munkarészek Településszerkezeti tervet módosító határozat és mellékletei Településszerkezeti terv leírás Településszerkezeti terv módosítás Helyi Építési Szabályzat módosító rendelettervezet Szabályozási terv TSZT SZ 1 SZ 2 SZ 3 SZ 4 II. Alátámasztó munkarészek 1. Településrendezés 1.1. Tervezési feladatok, szabályozási javaslat 1.2. Térségi terveknek való megfelelés igazolása 2. Közlekedés 3. Tájrendezés 4. Környezetvédelem 5. Közművek és elektronikus hírközlés 2. Mellékletek Egyeztetések, tervezői válaszok, egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve Önkormányzati határozatok Örökségvédelemi hatástanulmány Pro Arch. Építész Stúdió 2

4 Előzmények A 2010 szeptemberében elfogadott Településrendezési terv (TSZT elfogadás: 174/2010 (09.20) KT határozatával módosított 123/2006. (11.29.) KT határozata és SZT: 9/2010. (X.06) sz. Önk. Rendelete) kisebb korrekciójára van szükséges, mivel az elmúlt év bizonyította, hogy az érvényben lévő terv nem tudja 100%-osan biztosítani a falu, a lakók új építési szándékainak megvalósítását. A meglévő alátámasztó munkarészeket felhasználva dolgoztuk ki az alábbi témákban a TRT korrekcióját. Az előzetes egyeztetések alapján környezeti vizsgálat és teljes örökségvédelmi munkarészek feltérképezése nem készül, a módosítások hatásainak elemzését végeztük el. A térségi tervekkel való megfeleltetést, az érvényben lévő Megyei terv alapján dolgoztuk ki. A településrendezési tervmódosítások elkészítéséhez szükséges előzetes államigazgatási egyeztetés megtörtént. Az előzetes egyeztetésben ismertetett módosításokhoz 5 Kormányhivatal adott érdemi véleményt. Előzetes egyeztetésben ismertetett tervezési feladatok 1. Magyarkúti telkek övezeti besorolásának korrekciója /47 hrsz /4 hrsz 2. Aranyoskúti terület 3. Katalin völgy ökoturisztikai fejlesztések 3.1 Templom mellett ökofalu, fedeles lovarda és népiskola felépítését tervezik 3.2. Major 119/a,b 4. A távlati temető terület egy részének más célú hasznosítása. 5. Temető bővítése a jelenlegi terület mellett. 6. A Falu föle területrész úthálózati szabályozásának részleges módosítása. 7. A HÉSZ módosítások Előzetes egyeztetésre érkezett Államigazgatási vélemények - Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész 1., 2.jelű módosítások erdőterületet érintenek, körültekintő vizsgálat szükséges 4., 5. Településfejlesztési Koncepció módosítást javasol Pro Arch. Építész Stúdió 3

5 6. közlekedési, közmű alátámasztó anyag elkészítése szükséges HÉSZ módosításokban jogi problémát lát Térségi területi mérleg elkészítése szükséges, - Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Térségi területi mérleg elkészítése szükséges, - Budapesti Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztály 3.4. jelű módosítás felszínmozgásos területet érint - Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség 1.2. jelű módosítás erdőt érint, körültekintő vizsgálat szükséges 3.4. jelű módosítás ökológiai folyosó területet érint - Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal nem támogatja, 3,5,6-os jelű módosításokat Az Államigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan a lakosságtól is érkeztek be módosítást sürgető kérések (lásd melléklet). Ezek közül az önkormányzat két lakossági kérés vizsgálatát erősítette meg önkormányzati határozattal: - Bereg utcai területek útszabályozásának vizsgálata - 081/17, 081/21, 081/10 hrsz-ú területek tényleges területhasználati besorolása (továbbiakban 2.2. jelű módosítás) - A Fehérhegy dűlőben fekvő területek közül a 5544 hrsz magánút, vasút, 9083 hrsz közút által határolt terület Mk*-ból Mk-ba sorolását (továbbiakban 8. jelű módosítás) A Képviselő-testület a magyarkúti területek lakóterületi átsorolását nem támogatta. A Településrendezési Terv egyeztetési anyagát a község Képviselőtestülete előtt bemutatásra került, a támogatott módosítások a Településfejlesztési koncepcióval összhangban vannak. Pro Arch. Építész Stúdió 4

6 I. Jóváhagyandó munkarészek Településszerkezeti tervet módosító határozat és mellékletei Településszerkezeti terv leírás Helyi Építési Szabályzat Pro Arch. Építész Stúdió 5

7 VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(.) KTSZ. HATÁROZATA 174/2010 (09.20) KT határozatával módosított 123/2006. (11.29.) KT határozattal jóváhagyott TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL Verőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Az Eg besorolású 1305/47 hrsz. földrészletből az Orgonás úthoz csatlakozó oldalán 600 m 2 területet Üh területfelhasználási egységbe sorolja. (1.1 jelű módosítás) Indoklás: Az önkormányzati telekrész erdőként nem nyilvántartott, beépítésre alkalmas terület. Az Eg övezeti besorolású 1305/4 hrsz földrészlet beépítetlen északi, beépítetlen telekrészét Üü területfelhasználási egységbe sorolja. (1.2 jelű módosítás) Indoklás: A magántulajdonú telekrész erdőként nem nyilvántartott, az értékes növényzet megtartása mellett a beépítése támogatható. Az Eg övezeti besorolású 1300/16 hrsz földrészletet Különleges beépítésre nem szánt turisztikai Kk-tu területfelhasználási egységbe sorolja. (1.3 jelű módosítás) Indoklás: A telek az erdőnyilvántartásban nem szerepel, a Magyarkúti belterületi üdülőterületen turisztikai és üdülő hasznosítása indokolt. A 9670 hrsz földrészlet eddigi Et övezeti besorolású részéből 1500 m 2 -nyi területet Üh területfelhasználási egységbe sorol, valamint a terület többi részét feltáró közterületi kapcsolatot alakít ki. A 9670 hrsz földrészlet eddig Eg besorolású területét különleges, beépítésre nem szánt turisztikai Kk-tu területfelhasználási egységbe sorolja. (2.1 jelű módosítás) Indoklás: A telekrész erdőként nem nyilvántartott, védelem alatt nem áll. az egyedi kilátású terület turisztikai hasznosítását támogatja az önkormányzat. A jelenleg Eg besorolású 081/21, és a 081/10, 17 hrsz földrészletek Eg övezeti besorolású telekrészét Ma területfelhasználási egységbe sorolja. (2.2 jelű módosítás) Indoklás: A telekrész erdőként nem nyilvántartott, mezőgazdasági művelés és állattartás folyik rajta. A jelenlegi használatnak megfelelő besorolás indokolt. Pro Arch. Építész Stúdió 6

8 A jelenleg Ev övezeti besorolású 052/1 hrsz területet mely az Erdészeti Igazgatóság nyilván-tartása szerint 119/A és 119/B erdőrészlet Ma területfelhasználási egységbe sorolja. Indoklás: A telekrész erdőként nyilvántartott, erdővel borított. Az átsorolás feltétele a területnek az erdészeti nyilvántartásból való törlése. A 062/8 hrsz területet Z (zöldterület) övezetbe, a 060/8 hrsz területet Má-M (mezőgazdasági major) területfelhasználási egységbe sorolja. Indoklás: A 060/8 hrsz területen az önkormányzat mezőgazdasági feldolgozó tevékenység megvalósítását támogatja. A jelenleg Z besorolású 182 hrsz területet a szomszédos ingatlanokkal azonos, Lke területfelhasználási egységbe sorolja. Indoklás: A telek a temető védőtávolságán belül helyezkedik el, a védőtávolság megszűnésével a korlátozás fenntartása nem indokolt. Kelt: Verőce, Verőce község Polgármestere.. Verőce község jegyzője Pro Arch. Építész Stúdió 7

9

10 VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2011.(.) rendelete 9/2010. (09.20) sz. Önk. Rendelettel jóváhagyott VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Verőce község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi XLV. törvény 8. (1)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (6)bekezdés b)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 9/2010. (09.20) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: Különleges turisztikai terület (Kk-Tu) (2) A Rendelet 5. Telekalakítás szabályai az alábbiak szerint kiegészülnek: 5.(3) Az építési övezetekben, ha az övezeti előírás másképp nem rendelkezik,- minden, a kialakítható telek méret 60 %-át elérő meglévő telek beépíthető. Ha a szabályozással érintett telek nagysága eléri az övezetben megengedett minimális teleknagyságot, és a szabályozás után a 60%-os teleknagyságot, akkor beépíthető. Ehhez a teleknagyságnak, (a szélességnek és a hossznak egyaránt és külön-külön is) az előírt minimális méret 60%-át el kell érnie. Ha az övezeti előírás másképp nem rendelkezik, beépítésre szánt és nem szánt területen egyaránt a beépíthető minimális telek szélesség 12 m. (3) A Rendelet 6. (18) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (18) Az építési engedélyeket az építéshatósági engedélyezés előtt a települési főépítésszel véleményeztetni kell. Az épületek építészeti formajegyeire vonatkozó egyedi előírásoktól (tetőhajlásszög, tetőanyaga, felmenő szerkezetek,stb) a község főépítészének támogató véleménye alapján jóváhagyott elvi engedély megszerzésével lehet eltérni, ha ezt a meglévő szomszédos épületek vagy a terep morfológiai adottságai ( és az építész tehetsége) indokolják. (4) A Rendelet 13. (10) bekezdése a Településközpont vegyes területek övezeti előírások táblázata az alábbiak szerint módosul: övezet Telekalakításra vonatkozó előírások építmények elhelyezésére vonatkozó előírások Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb építményekre vonatkozó előírások Pro Arch. Építész Stúdió 8

11 Terület m 2 Szélesség M mélység m építési mód Előkert m Zöldfelület % Beépítettség % Ép.mag. m szintter. mut. Vt-1 iskola, óvoda 5000 (K) SZ K (10) K(6,0) 0,8 Vt-2 beépítetlen területek 3000 (K) SZ ,0 max:9,0 2 0,45 Vt-3 strand melletti telek 1000 (K) Z ,5 1,4 1 (K) telekalakításnál, a zárójeles K érték jelentése: minden kialakult telek beépíthető, út telek kialakítása esetén a minimális telekméret érvényes. 2 Az övezetben épülő épület, létesítmény megengedett legnagyobb homlokzat magassága (5) A Rendelet 15 (1) az övezeti előírások táblázata az alábbiakkal kiegészül: övezet Telekalakításra vonatkozó előírások építmények elhelyezésére vonatkozó előírások építményekre vonatkozó előírások Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Terület m 2 Szélesség M mélység m építési mód Előkert m Zöldfelület % Beépítettség % Ép.mag. m szintter. mut. Üü SZ ,5 max 6,0 1 0,1 1 Az övezetben épülő épület, létesítmény megengedett legnagyobb homlokzat magassága (6) A Rendelet 22 (1) az övezeti előírások táblázata az alábbiakkal kiegészül: Övezeti jel Beépíthető min.teleknagys ág.(m2) min. teleksz. (m) Beépítés módja Max. beépítési % Max. építmény magasság (m) Völgy felöl Hegy felé átlag Ma m 2 30m SZ 3% - - 4,0 Ma-M m 2 30m SZ 3% 6,0 3,0 4,5 (7) A Rendelet 15 kiegészül az Ma-3 és Ma-M övezet egyedi előírásaival (4) Ma-3 övezet a) Az övezet jellemzően mezőgazdasági termelés és az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgál, 6000 m 2 -telek nagyság felett gazdasági épület mellett lakófunkció is elhelyezhető, a legnagyobb lakóépület alapterülete: 100 m 2. b) A kialakítható legnagyobb telekterület m 2, c) Legkisebb előkert:15 m, hátsókert:10 m Pro Arch. Építész Stúdió 9

12 d) A megengedett építmény magasság: 4 m (gazdasági épületre a szükséges belmagasság biztosításához,- építmény legfeljebb 8 m) e) A terepszint legfeljebb a természetes szinttől 60 cm-re tölthető fel illetve vágható be. f) A legkisebb megengedett zöldfelület: 90 % (5) Ma-M jelű övezet a) Az övezet jellemzően az állattartás, mezőgazdasági termelés és az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgál. b) Az övezetben a m 2 -nél kisebb telken épület, építmény nem helyezhető el. A m2-nél nagyobb telken legfeljebb két darab gazdasági épület, terepszint alatti építmény (pince) elhelyezhető 3%-os beépítettséggel. c) Legkisebb előkert:5 m, hátsókert:10 m d) Legkisebb megengedett zöldfelület: 70 % e) A területen termékfeldolgozáshoz kapcsolódó létesítmény teljes közműellátás, és a szükséges környezetvédelmi felszerelések, berendezések megléte esetén helyezhető el. (8) A Rendelet 23 (3) bek a Kertes mezőgazdasági területek építési előírásairól az alábbiak szerint módosul: (3)Az építési hely határvonalai: a) a) építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 510 m-re, b) építési határvonal az oldalkertben: a telek szélétől 3 m-re c) építési határvonal a hátsókertben: az előkerti építési határvonaltól 20 m-re, azzal párhuzamosan húzódik. (9) A Rendelet 25 kiegészül a Különleges turisztikai terület (Kk-Tu) egyedi előírásaival. 25. (6) Kk-Tu-1 - Különleges turisztikai területre vonatkozó részletes előírások a következők: a) A területen tulajdonos lakása mellett szállás, turisztikai és sport funkciójú épületek helyezhetők el. b) A kialakítható legkisebb telekterület 2500m 2, c) Az épületek szabadonállóan helyezhetőek el, d) A beépítettség mértéke maximum 2% lehet, e) Minimális előkert:5 m vagy a kötelezően megtartandó zöldfelület határa a szabályozási terven jelölt módon, az oldalkert min.5 m. f) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, legnagyobb homlokzat magasság: 6,0 m g) Minimálisan kialakítandó zöldfelület 80%. (7) Kk-Tu-2 - Különleges turisztikai területre vonatkozó részletes előírások a következők: h) A területen tulajdonos lakása mellett szállás, turisztikai és sport funkciójú épületek helyezhetők el. i) A kialakítható legkisebb telekterület 1,5 ha, j) Az épületek szabadonállóan helyezhetőek el, k) A beépítettség mértéke maximum 2% lehet, Pro Arch. Építész Stúdió 10

13 l) Minimális előkert:10 m, az oldalkert, hátsókert mértéke a kötelezően megtartandó zöldfelület határa, a szabályozási terven jelölt módon m) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, legnagyobb homlokzat magasság: 6,0 m n) Minimálisan kialakítandó zöldfelület 80%. (10) A Rendelet 26. -a kiegészül az alábbiakkal: (10) A 8 méternél keskenyebb kiszolgálóút esetében a kapukat a szabályozási vonaltól a telek irányába 4 méter szélességben min 3 méterre hátrahúzva kell kialakítani. (11) A Rendelet 35. (3) bekezdése a településszerkezeti védelemre javasolt területre vonatkozó előírásokról d) pontja módosul az alábbiak szerint: d) A kerítések kialakítása, támfalak, utcai épületszínezés,anyag használat a meglévő állapothoz igazodva, főépítészi vélemény alapján illetve tervtanácsi döntéssel engedélyezhető, illetve lehet hozzájárulni a kialakításhoz. 2 (1) A rendelet napján lép hatályba. Verőce község Polgármestere.. Verőce község jegyzője Pro Arch. Építész Stúdió 11

14

15

16

17

18

19

20 II. Alátámasztó munkarészek 1. Településrendezés 1.1. Tervezési feladatok, szabályozási javaslat 1.2. Térségi terveknek való megfelelés igazolása 2. Közlekedés 3. Környezetvédelem, tájrendezés, 4. Közművek és elektronikus hírközlés Pro Arch. Építész Stúdió 12

21 1. Településrendezés 1.1.Tervezési feladatok, szabályozási javaslat 1. Magyarkúti üdülőtelkek /47 hrsz-ú közútra nyíló, önkormányzati, beépítetlen, belterületi telek a jelenlegi Eg övezeti besorolásból Üh-K kerül. A területet az Önkormányzat elhanyagolta, a magas növénytakaró és a régebbi besorolás miatt volt a telek erdőövezetbe. Az erdészeti nyilvántartás szerint nincs erdőként bejegyezve. A terület jelenleg ápolt, értékesíthető építési telekként van rendezve /4 hrsz-ú, beépítetlen terület a telek domborzati adottságai miatt volt erdő besorolásban, erdőnyilvántartásban nem szerepel. Az átsorolásnál tekintettel kell lenni a nagy telekterületre. A telek elsősorban erdei iskola, panzió jellegű faházas beépítés, kemping felépítésre lenne alkalmas. javasolható faanyagú épület építése. A várható beépítés miatt fontosnak tartjuk a telken az építési hely meghatározását és az építmény magasság korlátozását. Új Üü-4 jelű övezet kerül kijelölésre, mellette közterületeket rendeztük. Az építési övezet paraméterei: - kialakítható legnagyobb telekterület 3000 m 2, 30/50 - szabadonálló beépítés - elő, oldalkert:5-5 m - hátsókert:10 m - beépíthetőség:10% - megengedett építmény magasság: 4,5 m, legnagyobb homlokzat magasság: 6,0 - legkisebb megengedett zöldfelület: 80 % - szintterületi mutató:0, /16 hrsz-ú, beépítetlen terület a telek domborzati adottságai miatt volt erdő besorolásban, erdőnyilvántartásban nem szerepel. A telek elsősorban üdülőház, hétvégi ház, fogadó létesítésére alkalmas. Új Kk-Tu1 jelű övezet kerül kijelölésre, az övezet javasolt paraméterei - kialakítható legnagyobb telekterület 2500 m 2 - szabadonálló beépítés - a meredek, erdőd terület a telken belül zöldfelületként megtartandó terület - beépíthetőség: 2 %, - megengedett építmény magasság: 4,5 m legnagyobb homlokzat magasság: 6,0 m - legkisebb megengedett zöldfelület: 80 % 2. Aranyoskúti területek , 9675 hrsz-ú, Önkormányzati területek szabályozása. A területet a kistelkes nyaraló telepen át, nagyon meredek utakkal lehet megközelíteni. A kilátóhoz érkező utast a Dunakanyar legszebb panorámája fogadja. A kilátópont Pro Arch. Építész Stúdió 13

22 melletti telkek régebben Honvédségi tulajdonban voltak. A telkek nem szerepelnek az erdőnyilvántartásban. Szabályozási javaslat: a közterület rendezés mellett egy Üh-2 jelű nyaraló elhelyezését lehetővé tevő hétvégi házas telket alakítottunk ki, mellette a 9670-es Hrsz-ú telek további területe Kk-Tu2 Különleges beépítésre nem szánt turisztikai övezetbe kerül. A telek területe 1,7 hektár, 2%-os beépítés esetén 340 m 2 -es létesítmény helyezhető el, melynek funkciója a tulajdonos lakása mellett szállás, turisztikai és sport funkció helyezhető el. A kilátóhely mellett zöldterületi övezet lesz, ahol kisebb (8 m 2 ), büfé, kilátópont építhető fel. Javasolható lenne a bánya felett egy kilátó terasz megépítése. Esetleg, érdemes lenne hegymászó klub, turista pihenő állomás pontját üzemeltetni a területen. Kilátó pont kilátás vizsgált terület Üh 2 telek Üh-2 jelű övezet paraméterei - kialakítható legnagyobb telekterület 800 m 2, 20/40 - szabadonálló beépítés - előkert:5 m - hátsókert:10 m - beépíthetőség:15% - megengedett építmény magasság: 4,5 m - legkisebb megengedett zöldfelület: 70 % - szintterületi mutató:0,2 Kk-Tu2 jelű övezet paraméterei - kialakítható legnagyobb telekterület 1,5 ha - szabadonálló beépítés Pro Arch. Építész Stúdió 14

23 - előkert:10 m - oldalkért, hátsókert: kötelezően megtartandó zöldfelület határa, a szabályozási terven jelölt módon - beépíthetőség: 2 %, - megengedett építmény magasság: 4,5 m legnagyobb homlokzat magasság: 6,0 m - legkisebb megengedett zöldfelület: 80 % /17, 081/10, 811/21 hrsz-ú területek szabályozásának pontosítása a tervezési feladat. A meglévő adottságok a volt HM tulajdonok miatt alakultak ki. A mai katonai terület mellett kisebb tanyagazdaságok kezdenek kialakulni, a természetközelségét kedvelők nagy természeti környezteben építil fel, jellemzően természetes anyagokból otthonukat (2-3 épület), s innen járnak be dolgozni. A Katonai területről induló erdei földútról közelíthető meg a terület. Egy gazdálkodó a legeő területén nagyobb állattartó telepet alakított ki. A terület legelő, nagyon keskeny földtakarású a természetes kőzet. A terület nem volt és jelenleg sem erdő, erdő nyilvántartásban nem szerepel. A Vt övezet küröl rendeztük a megközelítési lehetőséget, s körülette a telkeket, a jelenlegi használat szerint Ma-1 övezetbe javasoljuk besorolni. A Vt-övezetbe a telek nagyságokra vonatkozó előírások pontosításra kerülnek (kialakult telek terület helyett a legkisebb beépíthető telekterület 3000 m 2 ). A jelenlegi TSZT szerinti ökológiai folyosó lehatárolást vettük figyelembe a szabályozási terven, mivel ez jobban igazodik a reális állapotokhoz. tanyák MÓDOSÍTÁSRA JAVASOLT TERÜLETHASZNÁLAT Ma 1 állatartó telep tanyák Pro Arch. Építész Stúdió 15

24 3. Katalin völgy ökoturisztikai fejlesztések /21, 054/22, 054/12, 054/13 hrsz-ú telkek övezeti besorolása változik. Az elmúlt években a völgy ezen részén már egy használati változás kezdődött el. Felépült egy istálló, a felsőszintjén vendégszobákkal, két lakóház és nagyobb összefogással a Kárpát Haza templom. Az épületeket elkerített lovás karámok, legelők és gazdasági területek veszik körbe. A tervek szerint, a terület szolgáltatásainak bővítésére egy hagyományőrző falu és fedett lovarda épülne, lehetőség szerint népiskola, harangláb, kút tenné egésszé a régi hangulatot. Érvényes építési engedélyt kapott a hagyományőrző falu terve, de ez az építési engedély nincs szinkronban az övezet építési előírásaival, s ez év decemberében érvényét veszti. HM szanatorium Ma-3 övezet paraméterei A terület az ökológiai folyosó része. Az előzetes tárgyalások és helyszíni bejárás alapján, a tervezett elképzelések a természeti értékeket nem sértik, a területen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Javaslat: a mai Ma-2 övezeti besorolás Má-3 övezetre módosul. Így a falu felépíthető, de a fedeles lovardát más területen lenne érdemes elhelyezni. - elhelyezhető: gazdasági létesítmény, 6000 m 2 -telek nagyság felett gazdasági épület mellett lakófunkció is. - kialakítható legnagyobb telekterület m 2, - szabadonálló beépítés - előkert:15 m - hátsókert:10 m - beépíthetőség:3 %, legnagyobb lakóépület alapterülete: 100 m 2 - megengedett építmény magasság: 4 m (gazdasági épületre a szükséges belmagasság biztosításához,- építmény legfeljebb 8 m) - a terepszint legfeljebb a természetes szinttől 60 cm-re tölthető fel illetve vágható be. - legkisebb megengedett zöldfelület: 90 % 3.2. Major (052/1 hrsz, 6,5 hektár) Erdőként nyilvántartott Ev övezeti besorolású terület (119/A, B erdőrészlet) a Képviselőtestület döntése alapján Má-2 övezetbe sorolandó. Az átsorolás feltétele az erdészeti nyilvántartásból való törlése. Pro Arch. Építész Stúdió 16

25 istálló Kárpát Haza templom lakóház Lakóház ökofalu ökofalu kilátás a tempolomból lakóház istálló 2009 engedélyezési terv Pro Arch. Építész Stúdió 17

26 4. A távlati temető terület egy részének más célú hasznosítása. A tervezett temető területe jelenleg legelő, s az önkormányzat nem tudja a területet kisajátítani, így a meglévő temetőt bővíti először és később használja a kijelölt terület feletti dombot. A képviselő testület támogatja a terület tulajdonosnak azt a szándékát, hogy vágóhíd, füstölő elhelyezésére alkalmas kisebb gazdasági major épüljön a legelő területen. A tervezett temető a Katalin völgyben lévő országúttól délre volt kijelölve. A lankás domb jelenleg legelő, besorolása: K-T különleges temető. A HÉSZ 24. (4) bekezdés alapján építhető be. A tulajdonos a falu belterületén kívánta először megvalósítani a terveit, de lakossági ellenvélemények alapján döntöttek a (beruházó birtokában lévő) K-T terület hasznosítása mellett. A telket érintő védelmek és korlátozások: Vízfolyás védőtávolsága Közút, vasút és elektromos vezeték védőtávolsága Nyilvántartott régészeti lelőhely Ökológiai folyosó területe A védendő területrészek és a környezetvédelmi előírások betartásával a terület gazdasági major céljára alkalmas, de beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A terület közművel ellátható, a település védendő szerkezetét nem zavaró elhelyezkedésű, külterületi ingatlan. Megközelítését egy híd biztosítja, amely a Katalin-völgyben vezető úthoz csatlakozik. Javaslat: 062/8 hrsz-ú terület Z övezet, 060/8, terület Má-M, mezőgazdasági major területbe kerül. A 9001/8,9001/9 Hrsz-ú telkek K-T övezetben maradnak, megközelítésük a Nyár utca felől a meglévő vasúti felüljárón keresztül, az út szabályozásával,- oldható meg. Így a településfejlesztési koncepcióval összhangban a tervezett temető területe megmarad, csak részben kerül más területfelhasználási egységbe. Má-M jelű övezet paraméterei - kialakítható legnagyobb telekterület 5000 m 2 - szabadonálló beépítés - előkert:5 m - hátsókert:10 m - beépíthetőség:3 % - megengedett építmény magasság: 4,5 m - legkisebb megengedett zöldfelület: 70 % - környezetvédelmi előírások: teljes közmű, olaj és zsírfogó, zajelőírás Pro Arch. Építész Stúdió 18

27 5. Temető bővítése a jelenlegi terület mellett A temető melletti önkormányzati tulajdonú területen kismértékű bővítésre van lehetőség. Hidrogeológiai B védőidom érinti a területet, bár a vasútvonal melletti terület távolabb esik a Dunai kutaktól és a környezet több évtizede beépült. Javasolható a védőidom határának korrekciója mellett a teljes közművesítéssel ellátott temető és urnafal megvalósítása. Távlatban továbbra is cél a temető külterületi bővítése, de ezért a bővítési terület egy részét fenntartjuk. 6. Szabályozási szélességek módosítása 6.1. A Falu föle területrész úthálózati szabályozásának részleges módosítása. A vasúttól keletre, Verőce településmagjától északra fekvő tervezett üdülőterület útszabályozásának felülvizsgálatára, módosítására jelentkezett igény. A hatályos szabályozás úthálózati szempontból kedvező, de a megvalósítást a terepviszonyok és az épített adottságok is akadályozzák. A terület nagy része meredek domboldal, ugyanakkor évtizedek alatt beépített, beállt terület, komoly növényállománnyal, kerítésekkel, támfalakkal épületekkel. Az új útszabályozások olyan mértékben alkalmazkodnak a kialakult adottságokhoz, amennyire csak lehet a biztonságos közlekedés követelményének szem előtt tartása mellett. A szerkezet a hatályos tervhez képest alapvetően nem változik. A területnek két fő megközelítő útja van, alulról (a déli szélen) a Faluföle utca vasút melletti szakasza, fölülről (az északi szélen) az Orom utca. A javasolt szabályozási szélesség az Orom utcánál 6 méter, a Faluföle utca vasút melletti részén 6-10 méter, a többi utcánál jellemzően 6 méter, egy-két telket feltáró rövid szakaszokon 6 méternél is kisebb (3-4 méter). A szűk szabályozási szélesség miatt vegyeshasználatú burkolatkialakítást, zárt csapadékvíz-elvezetést javasolunk (ami drágább egy hagyományos utcakialakításnál,). A kapukat olyan mértékben hátrahúzva kell kialakítani (a gyakorlat is ez), hogy a be- kiforduló járműnek ne kelljen igénybe vennie az ellentétes irány sávját, a hátrahúzás egyúttal kitérési lehetőséget biztosít az ott közlekedőknek. Mivel hétvégi házas területről van szó, a kisebb volumenű és gyakoriságú forgalom számára ez tolerálható megoldás. A forgalom növekedése nem várható. 6.2 Bereg utcától északra eső terület úthálózata A hatályos szabályozási terv több, patakot keresztező kiszolgáló utat jelöl. Igény merült föl a patak-keresztezések csökkentésére. Ennek általánosságban nincs akadálya, az utcák többsége zsákutcaként is működhet (ma is az). A Vasút sor végét a Zentai utca folytatásával összekötő utcát viszont, a patakkeresztezéssel együtt, megtartásra javasoljuk annak érdekében, hogy a Vasút sor ne hosszú zsákutcaként végződjön. A területen egyetlen szerkezeti jelentőséggel bíró utca van, a Zentai utcát a Rákóczi úttal összekötő új utca. Erre az összeköttetésre a 12101j. út Kismaros (vészhelyzeti) elkerülő út közötti kapcsolat érdekében is feltétlenül szükség van. A vonalvezetés- Pro Arch. Építész Stúdió 19

28 sel kapcsolatban viszont felmerült, hogy talán célszerű lenne az utat a területet átszelő 20kV-os elektromos vezetékek mentén vinni. A terület szabályozási javaslatát mindkét változatra elkészítettük. A tervezett út szabályozási szélessége nem változik, mindkét változatban 16 méter. 7. A HÉSZ módosítások A HÉSZ előírásai tartalmaznak a meglévő kialakult telkekre vonatkozó engedményt, a telekparaméterek 60%-ának elérésével a telek beépíthető. Az előírás kiterjesztése szükséges lenne a közterület szabályozással érintett ingatlanokra is. Telekalakításra vonatkozó előírások kiegészítése szükséges HÉSZ-ben, mert pl. a meglévő vagy még csak részben hasznosított vegyes területekre nem teszi lehetővé az új telek alakítását. A Vt-1,2,3 övezetek kialakítható telkekre vonatkozó előírások kiegészülnek a min. telekméret, szélesség és mélység paramétereivel. 8. Kertes mezőgazdasági területek övezeti besorolásának módosítása a Fehérhegyi dűlőn. A Fehérhegy dűlőben fekvő területek közül a 5544 hrsz magánút, vasút, 9083 hrsz közút által határolt terület Mk*-ból Mk övezetbe sorolását támogatja a Község Képviselőtestülete. A terület a falu közvetlen szomszédságában helyezkedik el a belterülettől keletre. A Nyár utca folytatásában lévő vasúti hídon közelíthető meg a település központja felől. A Fehérhegyi dűlő ezen telkein a szép dunai panoráma, jó megközelíthetőség miatt az üdülő-nyaraló hasznosítás az elsődleges, sőt családok egész évben élnek itt. A távolabbi része nehezen közelíthetők meg, főleg télen. A területen csak részleges közműellátás van. A Szabályozási terv jelenleg Mk* korlátozott használatú mezőgazdasági területbe sorolta a Fehér-hegy zártkerti telkeit. Az Mk* övezetben lakóépület nem helyezhető el, gazdasági épület csak 3000 m 2 teleknagyság felett építhető. A korlátozott övezet kijelölését a hegygerincen futó úttól északra ökológiai hálózat folyosó övezete, délre a hidrogeológiai védőidom, a vasút, elektromos vezetékek védőtávolsága, részben régészeti lelőhely, az infrastruktúra hiánya és a terület kiemelt látványvédelme indokolta. Szabályozási javaslat: Az ökológiai hálózatba nem tartozó, látványvédelmi szempontból kevésbé kitett területen lévő mintegy 30 telek Mk övezetbe kerül. A falu közelében a telkek nagy részén ma is ház áll, a megközelítése kielégítő, és a főút felől a terület kevésbé látható. Az Mk övezetben egy, max 100m 2 -es gazdasági épület helyezhető el, 3%-os beépíthetőséggel, lakóépület 3000m 2 -es teleknagyság felett helyezhető el. Pro Arch. Építész Stúdió 20

29 1.2 Országos és térségi terveknek való megfelelés igazolása OTRT és Pest Megye Területrendezési Terve Verőce községre vonatkozó elemei A rendezési tervek hierarchiájában legfelül álló Országos Területrendezési Terv a településeket keretövezetekre tagolja és az átfogó, országos jelentőségű fejlesztési elképzeléseket rögzíti. A települést érintő fejlesztés a Dunakanyar- Ipolymente kerékpárút. A térséget érintő elhatározások között szerepel az M2 számú gyorsforgalmi út kiépítése a mai 2/b számú út nyomvonala mellett a határig. Az országos terv települési, erdő és mezőgazdasági övezetekbe sorolja a községet, ezeken a keretövezeteken belül differenciál a Megyei terv. Pest Megye Területrendezési Terve Verőce községre vonatkozó elemei Verőce Pest Megye észak-nyugati részén, Nógrád-megye és Szlovákia közötti térségben található. Az M2 útfejlesztés a Pest Megyei területrendezési tervben is szerepel. Verőce számára fontos infrastrukturális kérdés az M2-es csomópontjainak elhelyezkedése, a terven a Vác északi területén elhelyezedő csomópont az egyetlen kiépített kapcsolat. Szendehelynél, a Katalin völgy végén elképzelhető másik csomópont kialakítása a Nógrád megye TRT nem tartalmazza. A Térségi Szerkezeti terven ábrázolásra került a 12 sz. út és vasútvonalak. Megyei jelentőségű infrastrukturális fejlesztések közül a települést a Duna bal parti, 12 út mellett tervezett kerékpárút hálózat érinti. A Pest Megyei Területrendezési terv az érvényben lévő Településrendezési Terv alapján a település beépítésre szánt területeit hagyományosan vidéki települési térségbe sorolja. A korábban fejlesztési területbe sorolt és részben beépült Duna-mező és a Migazzi-hegyi üdülőterületek, Magyarkúti és Magas-hegy melletti üdülőterületek és Honvédségi kórház is részei ennek az övezetnek. Pro Arch. Építész Stúdió 21

30 A nem beépített területek illetve a Fehér-hegyi kertes terület, Magyar-máli dűlő és a Lesvölgy külterjes mezőgazdasági területbe került. Az erdőgazdálkodási térség is kijelölésre került, ez jelenleg beépített vagy másként hasznosított területet nem érint. A területhasználatban a megyei tervfejlesztést nem tartalmaz. Korlátozó tényezőt jelent az, hogy az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni, a külterjes hasznosítású mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell tartani illetve fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki. A 2010-ben jóváhagyott Településrendezési Terv módosítás során a területnagyság 349,8hektárra változott. A tervezett módosítás hatására a települési terület nem nő! PMTrT övezeteinek módosítására vonatkozó számítás Települési térség Erdőgazdálkodási térség Külterjes mg terület Belterjes mg terület Vízgazdálkodási terület PMTRT (ha) módosítási lehetőségek 2010-ben módosult (ha) Javasolt módosítás (ha) Javasolt területnagyság (ha) 260, ,7(korrekció) 349,8-2,8 347,0 1046,4 15% 157 ha % 141 ha 8,5 15% 1,275 ha % 15,5 ha ,4-87,9 <1% +9,3 ha <1% -6,5 ha 1038,1 485, , Σ Az OTrT-nek való megfelelés igazolása: OTrT (ha)* Tervezett módosítás (ha) Tervezett területhasználat % Települési térség % Külterjes mezőgazdasági térség 345 3% +9,3 ha 354,3-103% Erdőgazdálkodási térség 1340 <1% -6,5 ha % Σ Területek *A táblázatban szereplő értékeket az országos tervben lehatárolt területekkel megegyezően a hivatalos földhivatali alaptérképen mértük. A tervezett módosítások hatására 1% alatti módosítások történnek, ezért a megyei tervi és OTrT előírásainak megfelel. A 2010-ben elfogadott HÉSZ a megyei tervben előírt védelmeket és korlátozásokat rögzíti. Településrendezési terv és a térségi tervek összehasonlítására vonatkozó számítások Pest-megyei Területrendezési terv Verőce közigazgatási területét érintő övezetei Pro Arch. Építész Stúdió 22

31 Kiemelten fontos érzékeny természeti területek alövezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Ökológiai zöldfolyosó alövezete Térségi tájrehabilitációt igénylő terület Ismert felszínmozgások Vízeróziónak kitett terület 822 ha A település nagy részét fedi, a meglévő belterületek és kertes területek, meglévő vasút vonalak, utak szelik át a területet. A környezetvédelmi hatóságok a javasolt módosításokat nem kifogásolta. Bányát, új utat nem terveztünk. HÉSZ-ben külön előírások az erdőkre, szántókra ha, teljes közigazgatási terület 29 ha 0122/2, 0121, 0120/4-5 hrsz.- telkek részein és a 0120/2, 0120/7-10 hrsz.-ú telkeket érintik ha DINPI adatszolgáltatása alapján pontosításra került, 2.2, 3.1, 3.2, 4 jelű módosítás érinti. 182 ha A volt betonüzem területe, jelenleg gazdasági terület. Részleges tájrehabilitáció megtörtént. 3 helyen: Migazzi-hegy alja, talajmechanikai szakvélemény készítését javasoljuk az előírásban, Borbélyhegy oldalán, beépült lakóterület, és a Katalin-völgy térsége. 302 ha, a jelenlegi mezőgazdasági és erdő besorolású területeken a területhasználat nem módosul 78 ha, Duna parti rész Széleróziónak kitett terület, erősen veszélyeztetett Széleróziónak kitett terület, közepesen veszélyeztetett A jelenleg érvényben lévő rendezési terv alapján részleges erdősítés javaslat van a területekre. Az egész Duna-mezői terület kiemelt régészeti jelentőségű, ezért a pest megyei tervvel ellentétben annak teljes erdősítése nem javasolt. 517 ha, Mezőgazdasági területfelhasználási övezetek erdősítése a továbbiakban sem javasolt ha, Tájképvédelmi terület övezete max 20%-os módosítás lehetséges, megengedett módosítás 994 ha tervezett módosítás 16,9 ha, ez 20%-os határon belül van. Pro Arch. Építész Stúdió 23

32 2. Közlekedés A Duna parti települést Vác és Szob felől lehet megközelíteni közúton. Verőcére a 12 sz. főúton (II. rendű főút, 8599E/nap), a Duna mentén juthatunk el. Ezen kívül még két országos bekötőút halad át Verőcén, a j. (3248E/nap) és a j. (nincs forgalmi adat) bekötőút. A Katalin-völgyön át vezető (12101 j.) közút csatlakozását az országos hálózathoz (a 2 sz. főúthoz) nemrég korszerűsítették. A fejlesztési területek közlekedési szempontú értékelése A módosítások közül a 6 jelűek kifejezetten a közlekedési hálózat szabályozását jelentik. A kialakult úthálózat szélesítésének minimalizálása volt a lakossági kérés, amelyre a szerkezeti jelentőségű utak módosítása nélkül, részletes vizsgálat alapján adunk javaslatot 6.1. A Falu föle területrész úthálózati szabályozásának részleges módosítása. A vasúttól keletre, Verőce településmagjától északra fekvő tervezett üdülőterület útszabályozásának felülvizsgálatára, módosítására jelentkezett igény. A hatályos szabályozás úthálózati szempontból kedvező lenne, viszont megvalósíthatatlan. A megvalósítást a terepadottságok és az épített adottságok is akadályozzák. A terület nagy része meredek domboldal, ugyanakkor évtizedek alatt beépített, beállt terület, komoly növényállománnyal, kerítésekkel, épületekkel. Az új útszabályozások olyan mértékben alkalmazkodnak a kialakult adottságokhoz, amennyire csak lehet a biztonságos közlekedés követelményének szem előtt tartása mellett. A szerkezet a hatályos tervhez képest alapvetően nem változik. A területnek két fő megközelítő útja van, alulról (a déli szélen) a Faluföle utca vasút melletti szakasza, fölülről (az északi szélen) az Orom utca. A két út közül településszerkezetileg a Faluföle utca kicsit jelentősebb, az utca vasút melletti szakaszán lehet eljutni a Vasútállomáshoz és a Migazzi kastélyhoz is, míg az Orom utcának szigorúan csak az üdülőket feltáró szerepe van. A Faluföle utca vasút melletti szakasza távlatban a vasúti keresztezéshez, azon keresztül a tervezett kisvasút végállomáshoz, turisztikai fogadó területhez is kapcsolódik. A Faluföle utca a területünk nyugati szélénél megfordul, és a terepvonalakat követve a terület súlyvonalában halad visszafelé, keleti irányban. Ennek a szakasznak már kizárólag csak kiszolgáló úti szerepe van. A helyi viszonyok között mégis fontosabb feltáró útvonalnak számít, ezért lenne jelentősége, ha a Dévai utcával összekötve nem zsákutcaként, hanem egy keleti és nyugati irányból is megközelíthető hurokutcaként működhetne. Az összekötés a Lihegő utcán keresztül lehetséges, ami meglehetősen meredek (~20%) (és szűk) utca. Ezen a ponton ezért alternatívák szerepelnek a javaslatunkban, a Lihegő utca vagy csak gyalogos összeköttetés marad, vagy a szabályozási szélesség 6 méterre bővítésével járműközlekedésre is alkalmas utcává alakul. A kelet-nyugat irányú utcákat keresztirányú közök kapcsolják egymáshoz, azonban ezek egyike sem tud elérni az Orom utcáig, a terepadottságok miatt. A javasolt szabályozási szélesség az Orom utcánál 6 méter, a Faluföle utca vasút melletti részén 6-10 méter, a többi utcánál jellemzően 6 méter, egy-két telket feltáró rövid szakaszokon 6 méternél is kisebb (3-4 méter). A szűk szabályozási szélesség miatt vegyeshasználatú burkolatkialakítást, zárt csapadékvíz-elvezetést javasolunk (ami drágább egy hagyományos Pro Arch. Építész Stúdió 24

33 VERŐCE utcakialakításnál,). A kapukat olyan mértékben hátrahúzva kell kialakítani (a gyakorlat is ez), hogy a be- kiforduló járműnek ne kelljen igénybe vennie az ellentétes irány sávját, a hátrahúzás egyúttal kitérési lehetőséget biztosít az ott közlekedőknek. Mivel hétvégi házas területről van szó, a kisebb volumenű és gyakoriságú forgalom számára ez tolerálható megoldás. A forgalom növekedése nem várható. Faluföle u. Orom u. Faluföle u. Lihegő u. fontosabb kiszolgálóút kiszolgálóút alternatíva gyalogút Az úthálózat szerkezeti javaslata Pro Arch. Építész Stúdió 25

34 6.2 Bereg utcától északra eső terület úthálózata A hatályos szabályozási terv több, patakot keresztező kiszolgáló utat jelöl. Igény merült föl a patak-keresztezések csökkentésére. Ennek általánosságban nincs akadálya, az utcák többsége zsákutcaként is működhet (ma is az). A Vasút sor végét a Zentai utca folytatásával öszszekötő utcát viszont, a patakkeresztezéssel együtt, megtartásra javasoljuk annak érdekében, hogy a Vasút sor ne hosszú zsákutcaként végződjön. A területen egyetlen szerkezeti jelentőséggel bíró utca van, a Zentai utcát a Rákóczi úttal összekötő új utca. Erre az összeköttetésre a 12101j. út Kismaros (vészhelyzeti) elkerülő út közötti kapcsolat érdekében is feltétlenül szükség van. A tervezett út szabályozási szélessége nem változik, 16 méter. A vonalvezetéssel kapcsolatban viszont felmerült, hogy talán célszerű lenne az utat a területet átszelő 20kV-os elektromos vezetékek mentén vinni. A kérésnek megfelelő útszabályozás megoldható, de telekalakítási szempontból nem kedvező. A területen lakossági kérések alapján a nem szerkezeti jelentőségű változásokat javasoljuk (lásd SZ5): 1. a 0119/1 hrsz út szélesítése 16 méterről 14 méterre csökken. A patak nyugati oldalán lévő teleksáv esetében (hrsz ) a telekalakítási kötelezettség törlésre kerül. 2. A Vasúti sorral párhuzamosan tervezett tömbfeltáró út észak és dél felől egyaránt zsákutcaként, 12 méteres szabályozási szélességgel kerül kialakításra, a Dévényi utca melletti telkeket nem érinti. 3. A 6975 hrsz telken tervezett út szélesítés 10 méter helyett 4 méterre módosul, a tervezett közúti híd helyett gyalogos híd kerül jelölésre. 4. a 6986 hrsz telken jelölt Dévényi utca felé tervezett út és közúti híd törlésre kerül. Pro Arch. Építész Stúdió 26

35 A hatályos szabályozás és a javasolt módosítások bemutatása útszabályozás törlése tervezett közúti híd törlése telekalakítási terv készítési kötelezettség megszüntetése Pro Arch. Építész Stúdió 27

36 További módosítások 1. Magyarkúti üdülőtelek egy részének övezeti módosítása és egy új üdülőtelek kialakítása. A területek az Aranyoskútra illetve Honvédségi Szanatóriumhoz vezető út mellett helyezkednek el. A tervezett egy hétvégi házas terület az Orgonás útról közvetlenül, a tömbbelsőben lévő telekrész az Orgonás útról nyíló Nap-hegy utcáról közelíthető meg. 2.1 Aranyoskúti kilátó környezete A terület közlekedési kapcsolatai rendezettek, az üdülőterület és az oda vezető utak közterületi szélessége min. 12 méter. A kilátóhely mellet 3 m szélességű gyalogút szabályozását tartalmazza a terv, amely biztosítja a közterületek gyalogos kapcsolatait és a tervezett turisztikai területet összeköti az erdei utakkal /17, 081/10, 811/21 hrsz-ú területek szabályozásának pontosítása Közlekedési szempontból a hegytetőn lévő fennsíkszerű terület jelenlegi megközelítése rendezetlen: a kijárt földút a honvédségi szanatórium bejáratától a szanatórium telkén vezet. A megközelítést a honvédségi területhez vezető jó minőségű burkolt közútról önállóan javasoljuk kialakítani. Ehhez az erdőterület és a Honvédségi szanatórium telkének határán kb 40 méter hosszan egy min. 8 méter szabályozási szélességű új közterület, út kialakítását javasoljuk, amely a meglévő közterületeket összeköti. A 081/15, /7, /20 hrsz utakon kisebb korrekciójával és szélesítésével a terület megközelítése megoldható. 3.1 Katalin völgy ökoturisztikai fejlesztés A telkek a j. út felől közelíthetők meg egy kis közúti hídon a (059 hrsz). Az építkezés forgalma ezen a hídon lebonyolítható, a tervezett fejlesztés, ökofalu megvalósulásával a területhez egy új elsősorban gyalgos - híd építését javasoljuk a 058/12 hrsz telken át Major A telek jelenleg a Fehér-hegy felől közelíthető meg, keskeny mezőgazdasági utakon. A tervezett major a Katalin völgyben létesülne, ehhez egy új patakhíd szükséges, ami összeköti a telket a j úttal. 4. A távlati temető terület egy részének más célú hasznosítása A terület megközelítése j. út felől a 068/2 hrsz telken át egy kis közúti hídon biztosított. A tervezett temető bővítés alsó részének más célú hasznosítása szükségessé teszi, hogy a belterület belől a megmaradt különleges temető terület más megközelítési alternatívát kapjon. A meglévő Fehér-hegyi dűlőre vezető különszintű vasúti csomópont közúti felüljáró lehetőséget jelent egy új megközelítés kialakításra a vasút mellett. Javasoljuk távlatban a Nyár utca végén lévő felüljárótól 6 méteres közterület kialakítását a távlati temetőhöz. 5. Temető bővítése a jelenlegi terület mellett A terület a belterületen, kiépített közúthálózattal rendelkező területen helyezkedik el. A meglévő burkolt út megtartásával bővül a temető területe. A módosítás közlekedésfejlesztést nem igényel. Pro Arch. Építész Stúdió 28

37 7. A HÉSZ előírásainak korrekciója Előírásra kerül, hogy a 8 méternél keskenyebb kiszolgáló utak esetében a kapukat visszahúzva kell kialakítani, ami lehetővé teszi a keskeny utcákon is a kétirányú forgalom viszonylagos zavartalanságát. Lásd részletesen 6.1 számú módosítás. 8. Kertes mezőgazdasági területek övezeti besorolásának módosítása a Fehérhegyi dűlőn. A területek megközelítés a Nár utca végében lévő keskeny közúti hídon a vasúton át megoldott. A területen belül a közterületi szélesség 4,5-5 méter. A közterülettel el nem látott telkek megközelítését egyénileg, magánúttal javasoljuk megoldani. 3. Tájrendezés Az érvényben lévő Településrendezési terv 2010-ben készült el. Az azóta eltelt időszakban a természet- környezet és tájvédelmet illetőleg jelentős jogszabályi változások nem történtek. A felülvizsgálat során a védelmi lehatárolások pontosítására nyílik lehetőség: az Országos ökológiai hálózat és Natura2000 területek digitális lehatárolás alapján Az előzetes egyeztetés és konzultáció alapján a javaslatokat a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alakítottuk ki. Tervezett módosítások ismertetése 1. Magyarkúti üdülőtelek egy részének övezeti módosítása és egy új üdülőtelek kialakítása. A terület természetvédelmi, táji oltalom alatt nem áll, a Magyarkúti települési belterület része. A nagy zöldfelületi borítottsága miatt erdőterületbe került szabályozásra, de a telkek erdőként nem nyilvántartottak, Önkormányzati és magántulajdonban vannak. A terület egy része a 2006-os TSZT-ben lakóövezeti besorolásban volt, a tulajdonos kéri a besorolás korrekcióját. A szabályozási javaslat alapján a meredek, erdővel borított oldalak erdőterületi besorolásban maradnak, illetve telken belül kötelező zöldfelületként tartandók meg. Emellett a 1305/4 hrsz telek korábban erdőterületbe sorolt északi része (~6000 m 2 ) üdülőházas övezetbe kerül. Ez a teljes területe a 2006-os TSZT-ben lakóterületbe volt sorolva. A 1305/47 hrsz telken a közterülethez csatlakozó 600 m 2 -es értékes növényzettel nem borított területen hétvégi házas telek kerül kialakításra. 2.3 Aranyoskúti kilátó környezete A településen egyedi kilátópont található az ún. Aranyoskúti üdülőterület végében (lásd címlap). A 800 m 2 -es üdülőtelkeket a honvégségi szanatórium egykori bázis közvetlen közelében helyezkednek el, ennek utolsó telke lehet az az egy üdülőtelek, amit a hegytetőn található lejtős önkormányzati telekből alakítottunk ki. A fennmaradó terület 2%-os beépíthetőséggel hasznosítható, a telek nagy részének növényzetének megőrzésével. A módosítás jó kompromisszumot jelent a terület hasznosítása és a természeti értékek megőrzése érdekében. Pro Arch. Építész Stúdió 29

38 /17, 081/10, 811/21 hrsz-ú területek szabályozásának pontosítása A meglévő adottságok a volt HM tulajdonok miatt alakultak ki, a hegytetőn lévő fennsíkszerű területek tanyaszerű beépítés megkezdődött. A tervezési feladat megközelítés biztosítása és a telekrészek erdőterületbe sorolt részeinek mezőgazdasái területbe sorolása. A jelenleg is részben szántóföldi művelés alatt álló, részben legeltetéssel hasznosított területe csak egy keskeny, telekhatár menti sávon található értékes fás növényzet. A terület erdőként nem nyilvántartott. A telkek részben az ökológiai hálózat folyosóterületébe tartoznak. A Szabályozás során javasoljuk az ökoháló lehatárolását a beépítésre szánt terület területhasználati határához korrigálni és az erdőként nem nyilvántartott telkeket (081/21, 081/10) és telekrészt (081/17) általános mezőgazdasági övezetbe. A jelenlegi állattartógazdálkodó életforma a terület adottságainak megfelelő használatot jelentene. 3.1 Katalin völgy ökoturisztikai fejlesztés A 054/21, 054/22, 054/12, 054/13 hrsz telkekre javasolt új mezőgazdasági övezet a tervezett bemutatóhely megvalósítását lehetővé teszi max. 3%-os beépíthetőséggel. A területen kijelölt új mezőgazdasági övezetben a terepet megváltoztatni csak minimálisan lehet, a területen a patak melletti védősávban épületet nem lehet elhelyezni. A kis mértékű beépítés és a részletes előírások biztosítják, hogy a táji és természetvédelmi érdekek a megvalósítás során ne sérüljenek Major A 052/1 hrsz telek tulajdonosa a környező, Katalin völgyi állattartó tanyákhoz hasonló majort szeretne létrehozni. A terület ökológiai folyosó övezetbe tartozik, erdészeti nyilvántartás, földhivatali besorolás szerint erdő. A Fehér-hegy északi lejtőjén elterülő 6,5 ha nagyságú terület jelenleg valóban tölgyerdővel borított, véderdő besorolású terület. Az önkormányzat Má-2 övezeti besorolást támogat, ez az erdőterület erdészeti nyilvántartásból való kivonása után lehetséges. Ebben az esetben sem javasoljuk a meglévő növényzet megváltoztatását, az esetleges 1,5%-os beépítés megvalósításán túl. A növényzeti borítottság megőrzését a terület domborzati adottságai, az eróziós vízmosásokkal szabdalt oldal is indokolja. Tervezői véleményünk szerint az értékes erdőállomány átminősítése nem támogatható, javasoljuk a terület turisztikai erdőterületbe sorolását, ami a meglévő területhasználat megőrzése mellett lehetőséget adna épület elhelyezésére egy 10 hektárosra kibővített erdőterületen. 4. A távlati temető terület egy részének más célú hasznosítása A Katalin völgyi út mellett, a patak parton fekvő terület mezőgazdasági major céljára alkalmas. A területet érinti az ökológiai folyosó területe, azonban a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve mezőgazdasági övezetben az állattartáshoz kapcsolódó feldolgozó épületek elhelyezése támogatható. Fokozott figyelmet kell fordítani a konkrét beruházás megvalósításánál a természetes vízfolyás védelmére. 5. Temető bővítése a jelenlegi terület mellett A módosítás során a temető melletti közterületből alakul ki egy bővítési sáv, a jó állapotú közút, és fás közterület megőrzése mellett. A módosítással egy időben a korábban a temető védőtávolsága miatt zöldterületként jelölt egy magántelek lakóövezetbe kerül. A zöldterületi Pro Arch. Építész Stúdió 30

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Csopak község Önkormányzata 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. (87) 446 250 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár,

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA SZOB - RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV 9. (6) 2 0 1 2. Máj us Hó Z. É. M Ű

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Város Polgármester e

Város Polgármester e Város Polgármester e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu E l ő t e r j e s z t é s A lakosság felé 2011

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. június 28. 6. szám R E N D E L E T E K 27/2012. (VI.29.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tervező: Rosivall Tervező Iroda Kft. 9026 Győr, Rónay Jácint u. 2/b VÁRPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Várpalota

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG

Vértesszőlős Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosítása Egyes településrészek VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG VÉRTESSZŐLŐS KÖZSÉG EGYES TERÜLETRÉSZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁSA, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Készült Vértesszőlős Község Önkormányzatának megbízásában EGYEZTETÉSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben