> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos."

Átírás

1 SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú határozattal, > a helyi építési szabályzatot a 13/2006. (VII.3.) számú rendelettel fogadta el a képviselő-testület. Jelen munka előtt a év folyamán elkészült > Baracs Telpülésfejlesztési Koncepciója, Fejlesztési Akcióterve, majd közvetlen előzményként > Baracs Településszerkezeti Tervének módosítása. A tervmódosításban kijelölt új területfelhasználások közül a következők azonnali szabályozást is igényelnek. > Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. > Gazdasági terület A 6-os út és a templomosi Behán-üzem között fekvő mezőgazdasági terület országos főúthoz közelebb fekvő része már a korábbi szerkezeti tervben is szerepelt. Most a közúti csomópont engedélyezése után - némileg módosított határokkal sor kerül a terület szabályozására. > Különleges terület rekreáció Az előbb említett terület és a falu belterülete között lovas-foglalkozások céljára szabályoz új területet a szabályzat. > Központi Vegyes Terület Szintén a korábbi tervben (szerkezetiben és szabályozási tervben egyaránt) szerepelt a Duna-part területrész szociális beruházások (nyugdíjas-otthon, stb.) számára kijelölt területe. Ennek határai ugyancsak módosulnak, ami érinti a Szabályozási Tervet. > A Duna-part, mely régebben zártkertként néhol üdülőterületi, sok helyen lakóterületi intenzitással beépült, az előző Szerkezeti Tervben és Szabályozási Tervben belterületi lakó és üdülőterületként került besorolásra. Jelen szabályzat készítése előtt a tervező feladatként kapta az építési feltételek felülvizsgálatát. > A Kokasdi úti tömbfeltárások módosításra kerültek oly módon, hogy belterületbővítésre nincs szükség, a kialakítható telkek száma csökken

2 A SZABÁLYOZÁSI TERV FELÉPÍTÉSE A terv a következő dokumentumokból áll: > Helyi Építési Szabályzat - önkormányzati rendelet > SZ-1-35 a belterület Szabályozási Terve 1:4000, melyek közül az SZ-10, SZ-15, SZ-19, SZ-25, SZ-26, SZ-27, SZ-30, SZ-31 sz. lapok módosulnak és az SZ-25a tervlappal egészülnek ki. Az alaptérképeket az előző tervkészítés során - 1:2880-as léptékben a Fejér megyei Földhivatal bocsátotta rendelkezésünkre, ezek szkenneléssel kerültek digitális feldolgozásra. A tervek ArchitecPC programmal készültek. Baracs külterületére nem készült szabályozási terv

3 A SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLTOZÁSAI Az alábbiakban sorra vesszük azokat a területeket, melyeken jelen szabályzat és terv eltér vagy újat hoz a 2006-ban jóváhagyott rendelethez képest. A baracsi belterület egészének övezeti beosztásra a 2006-os szabályozás leírása tett általános érvényű megállapításokat, melyeket itt nem ismétlünk meg. TEMPLOMOSI LAKÓTERÜLET A fent említett templomosi területen a Tanácsház utca mentén általában kétoldali beépítés van, ezen az 500 méteres szakaszon csak a keleti oldal beépített, a nyugati oldalon a vízfolyásig terjedő méter széles sáv eddig külterület volt. A szabályozás során a vízfolyás mellett > részint annak védelmére, > részint mély fekvése miatt, > részint az ott vezető külterületi lovas- és turista-út számára szabadon marad egy mintegy 20 méteres területsáv. A területen mint újonnan beépülő lakóterületen - a szabályzatban már meglévő Lf-2 építési övezeti besorolás érvényes. A telekalakítás során biztosítani kell a Tanácsház utca, mint gyűjtőút 22 méteres szélességét. Ezzel - valószínűsíthetően a szennyvízcsatorna telken belüli szakasza is közterületre kerül majd. A 6-OS ÚT ÉS A TEMPLOMOSI BELTERÜLET KÖZÖTTI TERÜLET Az itt fekvő ingatlanok azonos tulajdonban vannak, azonos fejlesztői szándék motiválja a tervezett szabályozást. Ebből a célból településrendezési szerződés is köttetett, melynek keretében a fejlesztő vállalta a tervkészítés költségeit is. A terület feltárása a 6-os út felől és a templomosi Ady Endre utca felől történik. A két közút közti területet átszelő gyűjtőút a kiszolgáló utakkal együtt magántulajdonban marad. A kiszolgáló utak jelölése csak az alátámasztó munkarész javaslata, nem szabályozási vonalakkal rögzített helyzetű. Tekintettel arra, hogy az itt helyet kapó gazdasági terület telekméretei, tömbméretei nem rögzíthetők jelen pillanatban, a kiszolgáló utak telke csak a telekalakítási eljárás során nyeri el végleges helyzetét. Ez a telekalakítási tervre mely a telkek számától függetlenül kötelező a területre fokozott felelősséget és alapos szaktervezői feladatot ró. A 6-os úthoz közel eső régészeti lelőhely pontos meghatározása, számára önálló telek kialakítása a bemutathatóság biztosításával ugyancsak a telekalakítási eljárás fontos szempontja lesz. A gazdasági célú beépítések határvonala a dombhát, a gazdasági terület és a rekreációs terület határán beültetési kötelezettségű terület kerül kijelölésre háromszntes növényállománnyal. A távlati fejlesztési szándékok szerint mind a gazdasági terület, mind a rekreációs terület észak és déli irányban folytatható. A vízfolyás nyugati partján, a belterület határáig ugyancsak különleges besorolású terület kap helyet a lovasturizmus kínálatát bővítő további rekreációs lehetőségekkel

4 A KÖZPONTI VEGYES TERÜLET KIEGÉSZÍTÉSE A korábbi tervhez képest a változást egyrészt az erőterület módosítása, másrészt további csatlakozó mezőgazdasági területek igénybevétele jelenti. A vegyes területbe ékelődő erdő nagysága az erdészeti szakhatósággal való egyeztetés alapján csökkenthető ugyanakkor, amikor a 6-os út mellett csereerdő telepítése történik a jelenlegi szántóterületen. (lásd a szerkezeti tervben) Másrészt a központi vegyes terület kiegészül csatlakozó mezőgazdasági területek belterületbe csatolásával. Az időközben előrehaladott épülettervezés alapján az építési övezeti előírások módosítása (építménymagasság) is történik. KOKASDI ÚTI TÖMBFELTÁRÁSOK A korábban tervezett, jelentős mennyiségű belterületbe vonást is előirányzó telekosztásból szerényebb terület kerül szabályozásra. A 150 méteres mélység feletti belterületi telkek gazdaságos (két oldali teleksort ellátó) kiszolgáló utakkal feltárhatók. A FÖLDMOZGÁS-VESZÉLYES TERÜLETEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYAINAK MÓDOSÍTÁSA A jelenlegi előírások szerint csak zárt szennyvízelvezetés kialakítása után lehet építési tevékenységet folytatni, melybe a bővítés is beletartozik. Ezen túlmenően a partélhez közeli utcákban csak a partfal vizsgálata, védmű tervezése és megvalósítása után lehet építési tevékenységet folytatni. Az erős társadalmi nyomást közvetítve a Megbízó (Önkormányzat) a tervezés feladatául szabta a szigorú előírások lehetséges enyhítését, illetve az enyhítés lehetőségének megvizsgálását. A tervezés folyamatában az elkészült talajmechanikai szakvélemény, a Bányakapitánysággal folytatott egyeztetés és az Állami Főépítész állásfoglalása alapján az érintett építési övezet szabályozási előírásai a következőképpen alakulnak. > Bővítés és új építés csak a partfal talajmechanikai vizsgálata alapján lehetséges, a Bányakapitányság szakhatóságként bevonandó. > Vízhálózat kiépítése csak csatornahálózattal együtt végezhető. > Közművesítési feltétel a felszíni vízrendezés befogadóig biztosított megvalósítása

5 BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13 /2008. (VIII.8.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL Baracs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló - többszörösen módosított LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló az CXV tv-nyel módosított LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 6. -ban biztosított hatáskörében eljárva, figyelembe véve az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 36/2002. (III.7.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK) foglaltakat is, a 85./2008.(VII.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv céljai szerint eljárva a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A RENDELET HATÁLYA (1) A rendelet területi hatálya Baracs teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet a szabályozási előírásokat szövegesen tartalmazó helyi építési szabályzatból valamint az annak 1. sz. mellékletét képező szabályzási tervből áll. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv együtt alkalmazandó. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni. (4) Jelen szabályzat és a szabályozási terv kötelezően betartandó elemei, melyek jelkulcsát a szabályozási terv tartalmazza: a) a tervezett szabályozási vonal b) a telkek kialakítására vonatkozó méretek (minimális telekterület, minimális szélesség) c) a beépítési mód, d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke, e) a megengedett legkisebb, legnagyobb építménymagasság, f) a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke, g) a zöldfelület legkisebb mértéke, ültetési kötelezettség, fasor, h) a környezetterhelési határérték, i) az építési hely, j) az építési vonal, k) az építési határvonal, l) a védősávok mérete, m) a telekalakítási terv kötelezettségű terület határvonala (5) Irányadó szabályozási elem az azonos övezeti besorolású telkek egymás között már meglévő, vagy javasolt határvonala, mely az övezeti előírások keretei között megváltoztatható

6 2. ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT MUNKÁK (1) Az építési engedélykérelmekhez Gazdasági és Vegyes területeken csatolni kell környezetrendezési szakértői véleményt a (2) bekezdés szerint. (2) Gazdasági és Vegyes területeken az építési engedélykérelemhez környezetrendezési szakértői vélemény kell csatolni amennyiben nem lakóépület építéséről van szó. A környezetrendezési szakértői véleményt az alábbi tartalommal kell elkészíteni. 1:500 léptékű terv, mely minden olyan adatot tartalmaz, melyből a beruházás környezetre gyakorolt hatása megítélhető. A környezetrendezési szakértői vélemény rajzi és leíró munkarészeinek tartalmazniuk kell legalább: a) a kertészeti megoldásokat és a külső tér épített elemeit: növények helye, mérete, kora, megnevezése, burkolt felületek méretei, lejtésviszonyai, burkolati rétegtervei, szegélyei, utak fordulási sugara, a térvilágítás alaprajzi, magassági helye, öntözőrendszer, felszíni vízelvezetési rendszer, kapuk, bejáratok, működtetésük; b) a vagyonvédelem látható eszközeit: kerítések, rácsok, oszlopok méretükkel, helyükkel; c) a járműforgalom adatait a személy- és teherforgalom vonatkozásában; d) a hulladékkezelés megoldását: mennyiség, tárolás, elszállítás sűrűsége; e) a létszámadatokat: műszakok száma, dolgozók létszáma. (3) Közterület rendezési terv a) Közterületrendezési terv készítése kötelező a 6. (2) bekezdésében említett esetben továbbá valamennyi közparkban és közlekedési területen folytatott növénytelepítés, építés, köztárgy elhelyezés esetében, amennyiben az ültetési vagy építési tevékenység meghaladja a pótlás szintjét. b) A közterületrendezési terv tartalmazza meglévő állapot/tervezett állapot bontásban - a tervezési terület geodéziai felmérését, a növényzetet, a burkolatokat, a köztárgyakat, felszín alatti és felszín feletti közműveket, műtárgyakat, a szomszédos telkeken álló építményeket és a telkek bejáratait. A terv léptéke: 1:500 vagy 1:1000. (4) Talajmechanikai szakvélemény Vízfolyás, vízállás partjától számított 100 méteren belül bármely építményt csak talajmechanikai szakvélemény előírásai alapján lehet elhelyezni

7 3. A SZABÁLYZÓKTÓL ELTÉRŐ, KIALAKULT BEÉPÍTÉS SZABÁLYAI (1) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő kialakult telek, kialakult beépítés esetében nem kötelező a szabályzatnak megfelelő állapot létrehozása, amennyiben az építési tevékenység: a) belső átalakítás, b) olyan homlokzat átalakítás, mely megfelel jelen rendelet előírásainak, c) olyan bővítés, mellyel az összes beépítettség nem lépi túl jelen rendelet előírásait, d) olyan tetőtérbeépítés melynek során az építménymagasság megfelel jelen rendelet előírásainak vagy nem növekszik, e) olyan beavatkozás, melynek eredményeként a létrejövő helyzet jobban megfelel jelen rendelet előírásainak, mint a meglévő állapot. (2) Jelen szabályzat jóváhagyása előtt kialakított telek beépíthető a szabályzat előírásai szerint akkor is, ha az kisebb a kialakítható legkisebb teleméretnél. 4. A TELEKALAKÍTÁSRA, AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK (1) Előkert a) Új telekosztások, újonnan beépülő lakóterületek kötelező előkertmérete: 5m. b) Kialakult beépítésben az előkert méretét a két szomszédos beépített telek előkertméretének átlagából kell számítani. c) Saroktelek hosszú oldalára eső előkertje - 1 és 3 méter között választható meg, ha erre az oldalra adódik az építési hely és a telek szélessége legalább 16m. - 0m lehet az előkert, ha erre az oldalra adódik az építési hely és a telek 16m-nél keskenyebb. d) Az előkert felé néző homlokzatot minden esetben utcai, főhomlokzat jelleggel kell kialakítani. (2) Oldalhatárra épülő épület esetében 60 cm csurgótávolságot kell tartani. (3) Nyeles telek nem alakítható ki. (4) Telekalakítási terv kötelezettségű terület telekalakítását egyszerre kell megtervezni. (5) Telekalakítási terv kötelezettségű területen az úthálózat irányadó jellegű, magánutak a 6. (4) bekezdése szerint kialakíthatók. (6) Régészeti területtel érintett telekalakítási eljárásba a KÖH szakhatóságként bevonandó

8 5. AZ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (1) Az épületformára vonatkozó előírások a) Lakóterületen a tető hajlásszöge 20 és 45 fok között lehet. Lapostető, enyhelejtésű tető (20 fok alatti) legfeljebb a beépített alapterület 25%-án alakítható ki. A nyereg, félnyereg és kontytetőtől eltérő, manzard-, dongaformájú tetők nem építhetők. 40%-os lejtést elérő terepen teraszház tetőforma megkötése nélkül kialakítható. b) Belterületen a kiegészítő használati módú épület nem lehet magasabb sem gerinc, sem párkány vonatkozásában a lakóépületnél, amennyiben 20 méternél közelebb van a szabályozási vonalhoz, a szabályozási vonaltól 20 méternél távolabb a kiegészítő használati módú épület építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet. c) Lakóterületen oromfalas homlokzat/homlokzatrész szélessége legfeljebb 7 méter lehet. (2) Tetőablakok (ajtók) a) Tetőfelépítmény nem létesíthető. b) Nyeregtető esetében a tetőablak az oromfalat legfeljebb másfél méterre közelítheti meg. c) Kontytető esetében a tetőablak az élgerincet legfeljebb egy méterre közelítheti meg. d) A tetőablak egyetlen része sem állhat előrébb a homlokzatsíknál. e) Egy épületen csak egyféle formai megjelenésű tetőablak építhető. (3) Anyaghasználat a) Belterületen csak épített kémény létesíthető, újonnan épülő szerelt kéményt épített megjelenésű burkolattal kell ellátni. Zárt égésterű gázkészülék saját rendszerű, műanyag füstelvezetője esetében nem kell alkalmazni b) Tetőfedésre csak kiselemes hatású vagy nádfedés használható: lakóövezetben a szabályozási vonaltól számított 30 méteren belül, vegyes övezetben, zöldterületen. c) Homlokzaton fémlemez-, műanyagelemes burkolat nem használható, kivéve a Gip-1 építési övezetben. 6. KÖZTERÜLETEK, MAGÁNUTAK KIALAKÍTÁSA, HASZNÁLATA. (1) A közterületek használatát az Önkormányzat önálló rendeletben szabályozza. (2) A közparkokban a világítás, szemétgyűjtés, utcabútorok, a reklámhordozók egységes karakteréről gondoskodni kell. Ezek elhelyezését egy közpark egység egészére egyszerre készülő terv közterület rendezési terv - alapján összehangoltan lehet engedélyezni. (3) Magánutat csak a Szabályozási Terven közlekedési célú övezetként jelzett területen lehet kialakítani kivéve, ha a telekalakítási tervkötelezettségű területen a szabályzat egyébként is megengedi a magánút kialakítást. Az önkormányzattal kötött szerződésben kell rögzíteni az út kiépítésére, használatára, fenntartására vonatkozó megállapodásokat

9 (4) Magánutat csak a közutakra vonatkozó szabályok szerint lehet engedélyeztetni és kialakítani. A magánúton a megkülönböztetett járművek forgalmát korlátozni nem lehet 7. HIRDETŐTÁBLÁK (1) Nem közterületen csak az ott folytatott tevékenység céljára helyezhető el egyenként legfeljebb egy négyzetméter felületű hirdetőtábla. Gip-1 építési övezetben méretbeli korlátozás nincs, de közútkezelő hozzájárulás közterületen kívül is szükséges. (2) Közterületen legfeljebb 100 méterenként legfeljebb egy m 2 felületű reklámtábla elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezés során a közútkezelő hozzájárulását be kell szerezni. (3) Épület homlokzati síkjához képest legfeljebb 60cm kiállású lehet a hirdetőtábla. (4) A hirdetőtáblák anyaga, tartószerkezete fém, fa lehet. (5) Közterületi információs táblák elhelyezhetők. 8. KERÍTÉSEK (1) Belterületen - a Gazdasági övezetek kivételével - a közterület felöli kerítés legfeljebb 1,8m magas lehet. A kerítéssel legfeljebb 2m 2 alapterületű szeméttároló egybeépíthető. (2) Gazdasági övezetekben és a külterület állandó ott-tartózkodás céljára is felhasznált területein legfeljebb 1,8m magas kő, tégla, fa tömör kerítés vagy fa, fém áttört kerítés építhető. (3) Erdőterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdő és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Szárazon rakott kő, rönkfa vagy faoszlopok közé feszített nagy lukbőségű drótháló kerítés építhető. Ez esetben a körülkerítés engedélyezhető, az engedély-kérelemben és az engedélyben a körülkerítés időtartamát meg kell jelölni. (4) Mk kertes mezőgazdasági övezetben legfeljebb 1,8 m magas drótfonatos kerítés, illetve élősövény létesíthető. (5) Szántó területeket nem szabad körülkeríteni. (6) Külterületen az előző (2), (3), (4) pontokban nem említett és mezőgazdasági övezetbe nem tartozó övezetek határán oszlopok közé feszített legfeljebb 2,0 m magas nagy lukbőségű drótháló kerítés építhető. 9. TEREPALAKÍTÁS (1) Lakóterületen tereprendezés esetében a telekhatárhoz képest egy méteren belül a szomszédos telek szintjéhez képest legfeljebb 80 cm-es szintkülönbség alakítható ki. (2) 1,5 méternél magasabb feltöltés esetében a megengedett legnagyobb építménymagasságot az eredeti terepszint és a feltöltött szint különbsége mértékével csökkenteni kell

10 II. FEJEZET: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 10. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉS EZEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI (1) Lakóterületek a) Falusias lakóterület (Lf-1) b) Falusias lakóterület (Lf-2) c) Falusias lakóterület (Lf-3, Lf-3/X) d) Tanyasi lakóterület (Lt-1) (2) Vegyes területek a) Településközponti vegyes terület (Vt-1) b) Településközponti vegyes terület (Vt-2) c) Központi vegyes terület (Vk-1) (3) Gazdasági területek a) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-1) b) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-2) c) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-3) d) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz-4) e) Egyéb ipari terület (Gip-1) f) Egyéb ipari terület (Gip-2) g) Egyéb ipari terület (Gip-3) h) Egyéb ipari terület (Gip-4) i) Mező/erdőgazdasági üzemi terület (Gmg-1) (4) Üdülő területek a) Üdülőházas üdülőterület (Üü-1) b) Hétvégiházas üdülőterület (Üh-1) (5) Különleges területek Nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területek a) Temető (Kte) b) Lovarda (Klo) c) Rekreációs terület - 1 (Kre-1) d) Rekreációs terület - 2 (Kre-2) Közlekedési célú különleges terület e) Kikötő terület (Kki-1) Régészeti különleges terület f) Régészeti terület (Krg-1)

11 11. FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK - LF (1) A falusias lakóterületen elhelyezhető: a) egy telken legfeljebb egy lakóépület, legfeljebb két lakással b) a lakosság alapfokú ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c) a lakóövezetre előírt környezetterhelési határértékeket nem túllépő, legfeljebb egy lakóteleknyi területet igénylő kisipari, mezőgazdasági üzemi építmény, d) egyéb épületek a fő rendeltetésű létesítmény kiegészítéseként, csak annak megléte, vagy egyidejű építése esetén: tárolóépület, állattartó épület e) nem helyezhető el olyan létesítmény, melyhez az OTÉK előírása szerint 6 gépkocsinál több parkoló létesítése lenne szükséges. (2) A 12 m-nél keskenyebb telkeken lakóépület nem helyezhető el. (3) A használatba vétel közművesítettségi feltétele: a) részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. b) vízvezeték csatornázás nélkül nem építhető, felszíni vízelevezetés befogadóig történt kiépítése. (4) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke: 5% (5) Lf-2 és Lf-4 építési övezetben a létesülő építményeket rá kell kötni a szennyvízcsatorna hálózatra. (6) Az Lf-1 építési övezetben - hagyományos beépítés a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (7) Az Lf-2 építési övezetben - friss telekalakítások a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% f) az előkerti építési vonalon kell állnia egy oromfalas homlokzat(rész)nek. (8) Az Lf-3 építési övezetben - Duna-part a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 30% c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m, legalább 22 m széles és legalább 1000 m2-es telken: 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% f) telkenként legfeljebb két különálló épület helyezhető el, g) a 6-os számú közúttól mért legalább 100 méteres távolságban helyezhető el a lakóépület (9) Az Lf-4 építési övezetben - friss telekalakítások Tanácsház utca a) a beépítési mód oldalhatáron álló,

12 b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 900 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% a zöldfelületek minimális kialakítása a következő: gyep és 40 db cserje/150m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2. f) az előkerti építési vonalon kell állnia egy oromfalas homlokzat(rész)nek. (10) Az Lf-3/X építési övezetben (földmozgás veszélyes területek: Pipacs utca, Erdősor út, Nefelejcs út, Hársfa utca keleti oldala a szabályozási tervlap szerint) a (7) bekezdés szerinti előírások érvényesek azzal az eltéréssel, hogy bővítés, új építés csak a partfal talajmechnikai vizsgálatával lehetséges. A talajmechanikai szakvéleménynek igazolnia kell a partfal és a tervezett építmény állékonyságát. A Bányakapitányság szakhatóságként bevonandó. 12. AZ LT-1 ÉPÍTÉSI ÖVEZETBEN - külterületi lakóterületek, tanyák (1) a beépítési mód szabadon álló, (2) a legnagyobb beépítettség 20 %, egy épület beépített területe legfeljebb 600m2, (3) a legnagyobb építménymagasság lakóépület esetében: 4,5 m, gazdasági épület esetében: 6,5 m (4) a legkisebb kialakítható telekterület 2000m2, legalább 18m telekszélesség, (5) a zöldfelület legkisebb aránya 50%, (6) telkenként legfeljebb két lakás, legfeljebb két lakóépület helyezhető el, (7) legalább közműpótlók (zárt szennyvíztárolás, fúrt kút) alkalmazása szükséges, vezetékes elektromos ellátás kötelező. 13. VEGYES TERÜLETEK VT, VK (1) Településközpont vegyes területen elhelyezhető: a) legfeljebb egy lakóépület legfeljebb négy lakással, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e) sportépítmény (2) A Vt-1 övezetben - régi központok a) a beépítési mód: oldalhatáron álló, de intézményt a beépíthető oldalhatártól is legalább 3m távolsággal kell elhelyezni, b) a legnagyobb beépítettség 50 % ha a beépítés legalább felerészben nem lakás, egyébként 30%, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m (templom esetében nincs korlátozás) d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (3) A Vt-2 övezetben - új központok: Ligetsor, Templomos a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség,

13 e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (4) Központi vegyes területen elhelyezhető: a) lakást is tartalmazó intézmény épület, b) igazgatási épület, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. (5) A Vk-1 övezetben - Duna-part a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 20 m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50%, melybe a vízfelület is beszámítható, a zöldfelületek minimális kialakítása a következő: gyep és 40 db cserje/150m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2. f) előkert: legalább 5m (6) Településközpont vegyes területen a környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket kell figyelembe venni. (7) Településközpont vegyes területen a beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. 14. GAZDASÁGI TERÜLETEK (1) A gazdasági terület lehet: a) Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz b) Egyéb ipari terület - Gip c) Mező/erdőgazdasági üzemi terület Gmg (2) Az épület jellegére vonatkozó előírások: a) Az épületek koordinátarendszerét a határoló úttal, utcával megegyezően (arra merőlegesen / párhuzamosan) kell felvenni. b) Lépcsők, bejáratok, előtetők, egyéb építészeti elemek a beépített alapterületnek legfeljebb 10%-áig terjedő alaprajzi vetülettel az épület homlokzatsíkján túlnyúlhatnak, ha ezzel a homlokzat tagolását kedvezően befolyásolják. (3) Környezetterhelési határérték: a szomszédos lakóövezetekben biztosítani kell a lakóterületen megengedett igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékeket. (4) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. Az ipari területen használatbavételi engedély kiadásának feltétele a 6-os úton a csomópont kiépítése. (5) A használatbavételi engedély feltétele a szilárd burkolatú út kiépítése. (6) Ipari gazdasági területen a zöldfelületek minimális kialakítása a következő: gyep és 40 db cserje/150m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET - GKSZ (1) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

14 b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) parkolóház, és ennek épületében üzemanyagtöltő, e) a Gksz-2 és Gip-1 övezetben önálló üzemanyagtöltő is elhelyezhető, f) a terepszint alatti beépítettség nincs. (2) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-1 - Reménysor, Templomos a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 30 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9 m, de lakóépület esetében: 6,5 m, d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40% (3) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-2 - templomosi géppark a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 10 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 20%, (4) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-3 - Duna-part halászcsárda a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40%, f) előkert: legalább 5m (5) Kereskedelmi szolgáltató terület - Gksz-4 - régi bekötőút mellett a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 15 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 40%, f) előkert: legalább 5m (6) Egyéb ipari terület - Gip-1-6-os út mellett a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 1500 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 30%, f) előkert: legalább 5m (7) Egyéb ipari terület - Gip-2-6-os út mellett a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 12 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2, legalább 40m telekszélesség,

15 e) a zöldfelület legkisebb aránya 30%, f) a 6-os út védősávjában zárt kerítés nem létesíthető. g) előkert: legalább 5m (8) Egyéb ipari terület - Gip-3-6-os út mellett a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 12 m d) a legkisebb kialakítható telekterület m2, legalább 60m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 30%, f) előkert: legalább 5m (9) Egyéb ipari terület - Gip-4-6-os út mellett a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 50 %, c) a legnagyobb építménymagasság 12 m d) a legkisebb kialakítható telekterület m2, legalább 90m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 30%, f) előkert: legalább 5m 16. MEZŐ/ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET - GMG (1) A mező/erdőgazdasági üzemi területen elhelyezhető a növénytermesztés, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők el. (2) Mező/erdőgazdasági üzemi terület Gmg-1 a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 40 %, c) a legnagyobb építménymagasság 15 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 2000 m2, legalább 18m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 20%, f) a terepszint alatti beépítettség nincs. 17. ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET (1) Az építési övezetben szabadon álló beépítési móddal szállás, kereskedelmi, vendéglátó épületek, továbbá az ezeket kiegészítő sport, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások és kiegészítő építmények létesíthetők. (2) Az üdülőházas üdülőövezetben kivételesen a rekreációs használat mellett - elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. (3) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. (4) Az Üü-1 építési övezetben - Duna-parti tábor a) a beépítési mód szabadon álló, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m

16 d) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 30m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50% 18. HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET (1) Az építési övezetben oldalhatáron álló beépítési móddal ideiglenes tartózkodás céljára szolgáló, egy rendeltetési egységből álló üdülőépületek létesíthetők. (2) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. (3) Az Üh-1 építési övezetben - Duna-part a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 15 %, c) a legnagyobb építménymagasság 4,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 13m telekszélesség, e) a zöldfelület legkisebb aránya 50% 19. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK (1) Általános előírások a) a legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2, legalább 30m telekszélesség, b) a beépítési mód szabadon álló, c) a zöldfelület legkisebb aránya 40% d) A beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, a közcsatorna megépítéséig: zárt szennyvíztárolás. e) előkert: legalább 5m (2) Temetők Kte a) A temetőkben a temetkezést szolgáló és a temetkezési szertartással kapcsolatos építmények helyezhetők el. b) Az övezeti építési előírások csak az épületekre vonatkoznak. c) a legnagyobb beépítettség 5 %, d) a legnagyobb építménymagasság 5,0 m, kivéve kegyeleti, egyházi épület toronyépítményét, mely nem esik korlátozás alá, e) a kerítést csak élősövény és drótháló kombinációjából lehet kiépíteni. (3) Lovarda Klo - Duna-part a) A lovarda területén a lótartás, lótenyésztés, lósport építményei valamint szállás-, vendéglátó-, iroda-, a használók lakóépületei helyezhetők el. b) a legnagyobb beépítettség 40 %, c) a legnagyobb építménymagasság 5,0 m (4) Rekreációs terület - 1 Kre-1 - Szluha puszta a) elhelyezhető szálláshely szolgáltató építmény, sportépítmény, a személyzet, a tulajdonos lakása, egészségügyi épület, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m, de legfeljebb pince, két szint, tetőtér magasságú épület építhető, ahol a fedélszék a zárófödémhez csak térdfal magasítás nélkül csatlakozhat

17 (5) Rekreációs terület - 2 Kre-2 - Mezőföld Lovaspark a) elhelyezhető szálláshely szolgáltató építmény, sportépítmény, a személyzet, a tulajdonos lakása, egészségügyi épület, mezőgazdasági épület, oktatási épület, iroda, b) a legnagyobb beépítettség 20 %, c) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m (kivéve víztorony, kilátó, melyeknél nincs korlátozás) d) a zöldfelületek minimális kialakítása a következő: gyep és 40 db cserje/150m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2. (6) Kikötő terület - 1 Kki-1 - Kisapostagi határon a) elhelyezhető: kikötő kiszolgáló építményei, szálláshely szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató épület b) a beépítési mód szabadon álló, c) a legnagyobb beépítettség 40 %, d) a legnagyobb építménymagasság 9,0 m, e) a zöldfelületek minimális kialakítása a következő: gyep és 40 db cserje/150m2 vagy gyep és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2. (7) Régészeti terület - 1 Krg-1-6-os út mellett a) elhelyezhető: bemutató épület b) a beépítési mód szabadon álló, c) a legnagyobb beépítettség 40 %, d) a legnagyobb építménymagasság 12,0 m

18 III. FEJEZET: BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 20. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉS EZEK ÖVEZETEI (1) Közlekedési és közműelhelyezési területek a) Közúti közlekedési terület (KÖu) b) Vasútterület (KÖk) c) Légi közlekedési terület (KÖl) (2) Zöldterületek a) Közpark építési lehetőséggel (Zkp-1) b) Közpark (Zkp-2) (3) Erdőterületek a) Erdő (E) b) Egészségügyi erdő (Ee) c) Védőerdő (Ev) (4) Mezőgazdasági területek a) Külterületi kertes mezőgazdasági terület (Mk-1) b) Belterületi kertes mezőgazdasági terület (Mk-2) c) Általános mezőgazdasági terület (Má-1) d) Korlátozott felhasználású mezőgazdasági terület (Má-2) (5) Vízgazdálkodási területek (V) 21. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, PARKOLÁS (1) Elhelyezhető építmények: az OTÉK 26. (3) bekezdés 1. pontja szerint. (2) Új közlekedési és közműelhelyezési (utcák, terek, gyalogos és kerékpár utak, magánutak) övezet kialakításánál más előírás, illetve a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában az OTÉK 26. szerinti szabályozási szélességű területet kell biztosítani. (3) Belterületen, az országos közút mellett gazdasági, vendéglátó-ipari, egyéb szolgáltatási célú építmények építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén közútkezelői és közlekedés szakhatósági véleményt kell kérni. (4) Ahol a szabályozási szélesség és a közművek elhelyezése megengedi, biztosítani kell az utak melletti fasor kialakítását honos fajokból, vagy gyümölcsfákból (5) Újonnan beépítésre kerülő területek esetében a közműhálózatok építése csak a jóváhagyott útépítési tervek figyelembevételével történhet. A közműhálózatok építésekor a közlekedési pályák tervezett földműveit is ki kell alakítani. (6) A parkolókban négy gépkocsinként nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítendő. (7) Magánutak kialakíthatók, közlekedési területek magánterületként fenntarthatók, de az utak, közművek, zöldfelületek csak a közterületre érvényes ágazati szabványok figyelembe vételével valósíthatók meg. Megkülönböztetett járművek, szemétszállító közlekedését magánúton sem lehet korlátozni

19 (8) Az ipari gazdasági területek gyűjtőutjait (22 méter széles útjait) a burkolt felület 1/3-ánál szélesebb zöldsávval és kétoldali nagy lombkoronájú fasorral kell kialakítani. (9) Az ipari gazdasági területek egyéb útjait (16 méter széles útjait) zöldsávval és egyoldali nagy lombkoronájú fasorral kell kialakítani. 22. ZÖLDTERÜLETEK (1) Zöldterület - Közpark Zkp-1 - a kialakítható legkisebb telekterület: nincs korlátozás - a beépítési mód: szabadon álló - beépítettség legnagyobb mértéke:2% - a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3 m - az építési hely határai: a telekhatártól mért 2m - elhelyezhető építmények: OTÉK 27. (4) szerint - a beépítés közművesítettségi feltétele épület építése esetén:teljes közművesítettség (2) Zöldterület - Közpark Zkp-2 Közpark beépítési lehetőség nélkül. (3) A meglévő közcélú zöldterületek fenntartásáról, megtartásáról, hiányos növényzet esetén kiegészítéséről gondoskodni kell. (4) Új zöldterületek kialakítása, illetve meglévő felújítása során olyan tájba illő, honos fajok többszintű telepítése szükséges, melyek megőrzik, illetve megteremtik a terület megfelelő diverzitását. (5) Közparkok kialakítása csak engedélyezett közterületrendezési tervek alapján lehetséges. (6) Közterületen a fák kivágása csak engedéllyel történhet a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. A kivágott fák pótlásáról a következő tenyészidőszak végéig gondoskodni kell legalább kétszer iskolázott fával. A pótlás és a lombkorona kialakítás során a gyalogos- és gépjárműforgalmat, a közúti jelzések felismerését akadályozni nem lehet. (7) Közcélú intézmények közterülettel közvetlenül érintkező parkját közönségforgalomra korlátozottan megnyitva és a 2. (3) bekezdése szerinti közterületrendezési terv alapján kell kialakítani. Az oktatási és szociális intézmények parkjára ezen előírás nem vonatkozik. (8) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek, valamint kerekesszékkel és gyermekkocsival is és használhatónak kell lennie. 23. ERDŐTERÜLETEK (1) Az erdőterület a település beépítésre nem szánt területének erdő céljára szolgáló része. (2) A területek az erdő rendeltetése szerint a) egészségügyi erdő (Ee) b) véderdő (Ev) övezetekbe tartoznak (3) A község külterületén az Erdészeti Igazgatóság nyilvántartásában megkülönböztetett rendeltetésű erdők találhatók. (4) Új erdőt telepíteni csak az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítésikivitelezési tervdokumentáció alapján lehetséges. (5) Az erdő művelési ágban lévő területeken minden beavatkozás csak az Erdészeti Igazgatóság engedélyével végezhető

20 (6) Létesítmények elhelyezése az OTÉK 28. (3) (4) bekezdése szerint lehetséges. (7) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m, kivéve a kilátó épületet, melynek magassága nincs korlátozva. (8) Erdőtelepítés esetén honos, a környezeti feltételekhez alkalmazkodni képes fajokból kell választani. Gondot kell fordítani arra, hogy a telepítés során elegyes erdő keletkezzen. (9) Tarvágás nem, csak fokozatos fajcsere engedélyezhető, mielőbbi pótlás előírásával, annak érdekében, hogy az érintett erdőterület minél kevesebb ideig legyen korlátozva funkciója betöltésében. (10) Erdőterület, facsoport körülkerítése tilos, kivéve, ha azt növendék erdő és/vagy a vadállomány védelme indokolja. Ez esetben a körülkerítés engedélyezhető, az engedélykérelemben és az engedélyben a körülkerítés időtartamát meg kell jelölni. (11) Erdőterületen csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek használhatók. (12) Védelmi rendeltetésű erdősávok minimális szélessége: 30m. Véderdő és a védelmi célú zöldsávok telepítésekor elsősorban a táji és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. (13) Védelmi rendeltetésű erdőterületen a hatásos zajcsökkentés érdekében a fa és cserjesorokat váltakozva, örökzöldekkel vegyesen kell telepíteni. (14) Véderdő és a védelmi célú zöldsávok telepítésekor elsősorban a táji és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, őshonos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. (15) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. (16) Az erdőnek nem minősülő, honos fajokból álló facsoportok megtartásáról és jó karban tartásáról gondoskodni kell mind kül-, mind belterületen. 24. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK (1) A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló mezőgazdasági terület a mezőgazdasági övezetbe tartozik. (2) A mezőgazdasági terület lehet: a) Külterületi kertes mezőgazdasági terület Mk-1 b) Belterületi kertes mezőgazdasági terület Mk-2 c) Általános mezőgazdasági terület Má-1 d) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület Má-2 (3) Az Mk-1 övezetben a) a beépítési mód oldalhatáron álló, b) a legnagyobb beépítettség 3 %, c) a legnagyobb építménymagasság 3,5 m, d) a legkisebb kialakítható telekterület 720 m2, legalább 14m telekszélességgel, e) a beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, zárt szennyvíztárolás. (4) Az Mk-2 övezetben 10 m 2 beépített alapterületű, legfeljebb 2,5 m építménymagasságú tároló építményen kívül épület nem helyezhető el, közművesítés nem szükséges. (5) Az Má-1 övezetben a) a beépítési mód szabadon álló,

21 b) a legnagyobb beépítettség 3 %, de egy épület legfeljebb 1000m2 lehet, c) a legnagyobb építménymagasság 6,5 m d) a legkisebb kialakítható telekterület m2, e) a beépítés közművesítettségi feltétele: részleges közművesítés, zárt szennyvíztárolás. (6) Az Má-2 övezetben 3000m 2 -nél kisebb telek nem alakítható ki, épület nem helyezhető el, csak környezetkímélő gazdálkodás folytatható, művelési ág váltás esetében csak gyep, nádas művelési ág engedélyezhető. 25. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET Vízgazdálkodási terület V IV. FEJEZET: EGYÉB ELŐÍRÁSOK 26. KÖZMŰVEK (1) A település teljes területén tilos a szennyvizek szikkasztása. A meglévő szikkasztókat fel kell számolni. (2) Beépítésre szánt területen a lejtésviszonyok miatt a telken már el nem helyezhető csapadékvizet a telekről zárt csatornában az ingatlan előtti árokba kell vezetni. (3) A közműkiváltások során a használaton kívüli vezetéket el kell távolítani. (4) A gázvezetékek MSZ 7048/3 szabványban meghatározott biztonsági övezetét be kell tartani. A gáznyomás szabályozó állomások MSZ szabványban meghatározott védőtávolságát mely nagy középnyomású berendezéseknél közutak útpályájának szélétől és épületektől 10m - be kell tartani. (5) Föld alatti üzemanyag- és olajtartályok csak dupla fallal, szivárgásjelzővel ellátva létesíthetők a község teljes közigazgatási területén. (6) A transzformátorokat épületen belül kell elhelyezni, közterületről történő közvetlen megközelítésüket a szolgáltató számára biztosítani kell. (7) A létesülő közterületi elektromos és hírközlő hálózatokat földkábeles megoldással kell kialakítani, légkábelek cseréje esetén azokat földkábellel kell kiváltani. A bekötővezetékeket csak akkor kell földkábellel kialakítani, ha a gerincvezeték földkábeles. (8) Antennatorony belterületen nem létesíthető. (9) A Duna-part településrészen közműépítés a készítendő talajmechanikai szakvélemény különleges védelmi előírásai alapján végezhető. Vízhálózatépítés a közcsatorna kiépítésével együtt történhet. 27. VÉDŐTERÜLETEK (1) A vízgazdálkodási feladatok ellátása céljából - a természetes vízfolyások (patakok), - mesterségesen kialakított tározók, belvíz- és öntözőcsatornák, - természetes tavak partja mentén 6m vízügyi védőterületként kialakítandó, vagy meghagyandó. (2) A temető védőterülete: - A temetőn kívül a telekhatártól számított 50 m széles területsáv. A védőterületen belül kegyelet-sértő, a temető működését zavaró létesítmény (pl. vendéglátóhely) nem helyezhető el

22 - Új temető terület esetében a temetőn belül a telekhatártól számított 30 m széles területsáv. A védőterületen kétszintes növényzetet (fa, gyep) kell kialakítani. (3) Oktatási, nevelési, egészségügyi intézmények védőterülete a telekhatártól mért 50 m széles területsáv. A védőterületen belül állattartó épület nem építhető. (4) A nagylétszámú állattartó telepek védőtávolságán belül lakóépület és közintézmény nem helyezhető el kivéve a tulajdonos és a használók lakóépületét, irodaépületét, idegenforgalmi célú épületet (szállás, vendéglátás) (5) Trágya- és trágyalétároló lakó- és középülettől mért távolsága legalább 12 méter. (6) A gazdasági övezetek határán a gazdasági létesítmény telkén belül 10 méteres védelmi célú, háromszintes zöldsáv telepítendő. (7) Az autópályák védősávja és a 6-os út védősávja: m, egyéb közutak védősávja: 50-50m. A még ki nem alakított telkű, csak nyomvonallal jelölt autópályák helybiztosítási sávja: m. 28. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM (1) A légszennyező létesítmények megengedett mértéket meghaladó szennyezését meg kell szüntetni. (2) Új létesítmények elhelyezése esetén a település légszennyezettségének mértékét figyelembe kell venni az engedélyezés során. 29. A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS A TALAJ VÉDELME (1) A községben területfelöltésre csak környezetre ártalmatlan anyagok használhatók fel. (2) Bontási és mélyépítési munkálatok során a terület korábbi ipari funkciója esetén meg kell vizsgálni a talaj és a talajvíz szennyezettségét. (3) Az erózióveszélyes lejtős területek földvédelmét megfelelő növénytakaró biztosításával kell megoldani. (4) A roncsolt felszínű vagy szennyezett területeket rekultivációs terv alapján kell helyreállítani. (5) A település szennyeződés érzékenység szerinti besorolása A, fokozottan érzékeny. (6) A meglévő talaj- és talajvízszennyezéseket meg kell szüntetni. (7) A földmozgatással járó munkavégzések során a humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, a humuszos szintet kiporzás ellen védeni kell takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel, építési tevékenység után a humuszos feltalajt helyben kell legfelső rétegként elteríteni, feleslegben maradó humuszos feltalajt csak a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján lehet a helyszínről elszállítani. (8) A művelés alóli kivonásokat csak szakaszosan, a beépítés ütemének megfelelően szabad végrehajtani, a kivonásig az eredeti művelési ág szerint kell a területet hasznosítani. 30. A FELSZÍNI VIZEK VÉDELME (1) A gazdasági területekről érkező csapadékvizeket a befogadóba vezetés előtt tisztítani kell. (2) A természetes vízfolyások felé irányuló vízmozgások akadályozása tilos. A természetes vízelvezetési útvonalakat meg kell tartani

23 (3) Vízfolyások medrének rendezése során csak mérnökbiológiai módszerek használhatók. A rendezés során a vízfolyások kiegyenesítése, medrének szilárd burkolattal való ellátása tilos, a meder természetes vízdinamikáját meg kell őrizni. (4) A természetes és természetközeli álló- és folyóvizek partjától számított 1000 méteren belül a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok tárolása, kijuttatása tilos. (5) A Nagyvenyim-Baracsi ér partvonalától számított 20 méteres védősávot biológiailag aktív zöldfelületként kell fenntartani, melyen csak őshonos növényfajok ültethetők. Burkolt felület nem alakítható ki. 31. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, ÁRTALMATLANÍTÁS (1) A község területén keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. A szemét engedélyezett lerakóba való szállításáról hetente egyszer az önkormányzat gondoskodik. (2) A község területén keletkező veszélyes hulladék folyamatos elszállításáról a hulladék tulajdonosának kell gondoskodni. Veszélyes hulladék nem halmozható fel. (3) A településen kommunális és veszélyes hulladék lerakása közterületen tilos (4) A meglévő illegális lerakókat fel kell számolni és a talaj vagy a talajvíz szennyezettsége esetén szükséges kármentesítést el kell végezni. A kármentesítést a környezetvédelmi felügyelőség által jóváhagyott kármentesítési terv alapján kell elvégezni. 32. ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM (1) A mindenkori jogszabályban megállapított zaj- és rezgésvédelmi határértékeket meghaladó tevékenység a településen nem folytatható. Zajt és rezgést előidéző létesítményt csak oly módon lehet elhelyezni, hogy az a környezetét ne zavarja. (2) A lakóterületi útszakaszok mentén a forgalmi zaj csillapítása érdekében, forgalomtechnikai módszerekkel kell csökkenteni a terhelést, illetve a védendő létesítmények és utak között védelmi célú zöld-sáv telepítendő. Ezek kialakítása háromszintű növényzettel történik. (3) Autópálya építés esetén a zaj- rezgés- és porvédelmet biztosítani kell. 33. TERMÉSZETVÉDELEM (1) A természeti területeken csak természetvédelmi, ismeretterjesztési célú építmény helyezhető el. (2) A természeti területeken csak extenzív gazdálkodás folytatható. (3) A vizes élőhelyek mentén feltöltését, burkolását végezni nem szabad. (4) A helyi természetvédelmi területen (lásd a függeléket) a növényzetet meg kell őrizni, pótlását, felújítását kertészeti terv alapján kell elvégezni. 34. ZÖLDFELÜLETEK (1) A település zöldfelületi rendszerének elemei: a) elsődleges elemek: zöldterületek (közparkok, játszó-kertek) önálló övezetben; - erdők - önálló övezetben; - rét-legelő és időszakosan víz borította nádas területek,

24 - jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek (sportpálya) - közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek (fasorok) b) másodlagos elemek: a lakó- és intézménytelkek fennmaradó növényzettel fedett részei. (2) A zöldfelületek védelme céljából a zöldmezős fejlesztésekkel szemben előnyben kell részesíteni a meglévő foghíj telkek beépítését, illetve a rossz állapotú épületek rehabilitációját. (3) Közterületen, különleges területen új zöldfelület létesítését (a területfelhasználás jellegéből adódóan) kertészeti, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell végezni. (4) A hiányos fasorokat ki kell egészíteni. (5) A meglévő közcélú zöldterületek megtartásáról gondoskodni kell. (6) Lakóterületen az előírt zöldfelület minden 100m 2 -e után 1db honos nagy lombot növelő fa ültetendő. (7) Vegyes településközpont területen beültetési kötelezettséggel - a zöldfelületet parkosítva kell kialakítani, mezőgazdasági termelés nem végezhető. (8) A gazdasági területeken előírt ültetési kötelezettség esetén háromszintes növényállomány alakítandó ki tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok felhasználásával. (9) A település zöldfelületi rendszerében a meglevő növényzet állapotát folyamatosan vizsgálni kell. Rehabilitáció keretében az idős, elöregedett fák ifjításáról, eltávolításáról, valamint egy éven belül az eltávolított fák pótlásáról az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell. (10) A legalább 12 méter szabályozási szélességű utak mellett biztosítani kell fasorok kialakítását. A fásításhoz honos fajokat vagy gyümölcsfákat kell használni. (11) Zöldfelületek rehabilitációja favédelmi, kertépítészeti terv vagy szakvélemény alapján, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készülhet. 35. ÉLŐVILÁG VÉDELME (1) Az erdőnek nem minősülő, honos fajokból álló facsoportok megtartásáról és jó karban tartásáról gondoskodni kell belterületen. (2) A meglévő erdő, gyep, rét-legelő és nádas művelési ágban lévő, valamint a kopáros kivett területek használati módjának intenzívebbé módosítása tilos. (3) A természetes, illetve a természetvédelem alá tartozó területeket összekötő ökológiai elemeket fenn kell tartani ökológiai folyosóként természetközeli állapotukban. 36. HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM, TELEPÜLÉSKÉP ÉS A HELYI TERMÉSZETI ÉRTÉKEK (1) A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanokon (lásd a függeléket) a földmunkával járó beruházások (beleértve az erdőtelepítést ill. fasorok létesítését is) illetve telekalakítási engedélyeztetési eljárás során a régészeti örökség védelme (régészeti örökség elemei, régészeti lelőhelyek) tekintetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) területileg illetékes irodája szakhatóságként működik közre. (2) A KÖH által Nyilvántartott Régészeti Lelőhelyeket (2. számú Függelék b) pont) a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya Magyarszecsőd község Önkormányzata Képviselő-Testületének 14/2005. (XII.14.) számú rendelete Magyarszecsőd község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatáról (egységes

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben