HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

2 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012. (X. 17.) önkorányzati rendeletek (egységes szerkezetben) Egyidőben rendelkezik a 2010-ben kelt, Pro Arch Bt, R. Takács Eszter vezető településtervező TT/1 É-O1-2883/13 TSZT által készített SZ-1 ( jelölésű) Verőce Településrendezési Terv Szabályozási terv SZ-2 ( jelölésű) Verőce Településrendezési Terv Szabályozási terv SZ-3 ( jelölésű) Verőce Településrendezési Terv Szabályozási terv-külterület (egnevezésű) tervlapok elfogadásáról. Verőce Község Önkorányzat Képviselő-testülete a helyi önkorányzatról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valaint az épített környezet alakításáról és védeléről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -ában kapott felhatalazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkorányzati rendeletet alkotja eg: I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya 1. (1) Jelen előírások területi hatálya Verőce község közigazgatási területére terjed ki. (2) Az (1) bekezdésben eghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építényt, építényrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését egváltoztatni (továbbiakban építési unkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni, az Épített környezet alakításáról és védeléről szóló évi LXXVIII. törvény és annak ódosításai (a továbbiakban: Étv.), az Országos Településrendezési és Építési Követelényeket tartalazó 253/1997. (XII.20.) Korányrendelet és ellékletei (a továbbiakban: OTÉK) és az egyéb általános érvényű jogszabályi előírások, vonatkozó szabványok valaint jelen rendelet és a szabályozási terv rendelkezései szerint lehet.

3 3 (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően inden terészetes és jogi szeélyre nézve kötelező előírásokat tartalaz. (4) A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapokat együtt kell alkalazni. Szabályozási eleek 2. (1) Az OTÉK által eghatározott és a tervben alkalazott kötelező szabályozási eleek ódosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkorányzati rendelet ódosítása esetén lehetséges. (2) A szabályozási tervben alkalazott kötelező szabályozási eleek az alábbiak: a) beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre ne szánt területek határa, b) szabályozási vonal, c) területegység határa és előírása, d) építési övezet határa és tartala, e) védett területek határa és azokra, f) védő területek határa és azokra, g) építési hely. (3) A szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal a következő feltételekkel a szabályozási terv keretei között elozdítható: a) a szabályozási vonal elozdításának legnagyobb érete a tervezett közlekedési szabályozási szélességhez viszonyítva legfeljebb +20 %, ill. -10 %. b) az elozdítás a közlekedési szepontokra tekintettel a terepviszonyok, növényzeti adottságok, útpálya-eleek és közűelhelyezés céljából telekalakítási terv alapján engedélyezhető. (4) A terven jelölt inden egyéb szabályozási ele irányadónak tekintendő, aelyektől eltérést az elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat ódosítása nélkül engedélyezhet. Településrendezési eszközök, sajátos jogintézények 3. (1) A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven az 1997/LXXVIII. tv. előírásai szerint alkalazott településrendezési feladatok egvalósítását biztosító sajátos jogintézények a következők: a) Közterület rendezési terv készítendő (KT): a településszerkezetileg vagy forgalotechnikailag együtt kezelendő közterületekre (a képviselő-testület határozata alapján készítendő terv) /A tervfajta tartalazza a helyszínrajzi elrendezést, a agassági éreteket, keresztetszeteket, berendezéseket, utcabútorzatot, burkolatokat, közűhálózat kialakítását, köz-és díszvilágítás egoldását, parkolás egoldását, a terület kertészeti kialakítását./ b) Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés,

4 4 /A szabályozási terv szerint, ahol kiszolgáló út bővítése vagy szabályozása szükséges az építésügyi hatóság a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részét kisajátítási eljárás nélkül az önkorányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. Az igénybe vett részért a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint egállapított kártalanítás jár, elynek összegéről az Önkorányzat határozattal dönt. Az út kiépítéséből illetve a közűvesítésből szárazó telekérték-növekedés a kártalanítás száításánál figyelebe vehető a telekhányad arányában. (Étv.27. )/ c) Kötelező fásítás előírása alapján a közforgalo előtt egnyitott területen fasor ültetése szükséges. d) Mélyen fekvő lakóterület csak vízrendezés, illetve talajechanikai vizsgálatok után építhető be. e) Telekcsoport alakítási Terv készítési kötelezettség (TT) A Szabályozási terven jelölt területeken az építési engedélyt és telekalakítási tervet egelőzően telekcsoport alakítási tervet kell készíttetni. A telekcsoport alakítási tervben igazolni kell, hogy a tervezett telekalakítás során i. az övezetben előírtaknak egfelelő építési telkek alakulnak ki, ii. a töb többi telkének építési telekként való hasznosítását ne korlátozzák; iii. és a kialakuló telekosztás a településrendezési elveknek egfelel. 1 A szabályozási terv területfelhasználási egységei 4. (1) Verőce község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: Lakóterületek: 1. Kisvárosias (Lk) 2. Kertvárosias lakóterület, (Lke) 3. Falusias lakóterület (Lf) Vegyes területek: 4. Központ vegyes terület (Vk) 5. Településközpont vegyes terület (Vt) Gazdasági terület 6. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) Üdülőterületek 7. Üdülőházas üdülőterület (Üü) 8. Hétvégi házas üdülőterület (Üh) Különleges területek 9. Különleges turisztikai (K-Tu) 10. Különleges-szabadidő (K-Sz) 11. Különleges-rekreációs (K-R) 12. Különleges-ezőgazdasági üzei (K-M) Beépítésre ne szánt területek 13. Zöldterület, közpark (Z) 14. Általános ezőgazdasági terület, (Má) 15. Kiskertes ezőgazdasági terület (Mk) 1 Az e) pontot a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (1) bekezdése léptette hatályba. Hatálybalépés napja: noveber 16.

5 5 16. Védő erdőterület, (Ev), 17. Turisztikai erdőterület, (Et), 18. Gazdasági erdőterületek (Eg) 19. Közlekedési közút terület (KÖu) 20. Közlekedési vasút terület (KÖv) 21. Közűterület (Kü) 22. Egyéb vízgazdálkodási terület. (Vg) 23. Különleges sportterület (K-SP) 24. Különleges strand (K-ST) 25. Különleges Teető (K-T) 26. Különleges turisztikai terület (Kk-Tu) 2 Telekalakítás 5. (1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, legkésőbb az ingatlant érintő építéssel vagy funkcióváltással egyidejűleg. A telek közterületté váló része a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek egfelelő övezeti besorolást kapja. (2) A eglévő telkek éretei a ár kialakult töbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek éreteitől, de új telket alakítani, telket egosztani csak az építési övezetben előírt iniális telekéretnek egfelelően lehet. (3) Az építési övezetekben, ha az övezeti előírás ásképp ne rendelkezik,- inden, a kialakítható telek éret 60 %-át elérő eglévő telek beépíthető. Beépíthető továbbá az a telek, aely közterület szabályozással érintett nagysága eléri az övezetben egengedett iniális teleknagyságot, vagy a szabályozással érintett telekrész nélkül az előírt teleknagyság 60 %-át. 3 A telekszélességnek és a hossznak egyaránt és külön-külön is az előírt iniális éret 60%-át el kell érnie. Ha az övezeti előírás ásképp ne rendelkezik, beépítésre szánt és ne szánt területen egyaránt a beépíthető iniális telek szélesség 12. (4) A településszerkezeti okból indokolt telekalakításokat a szabályozási terv tartalazza. Épületek, létesítények elhelyezésére 6. (1) Az épületeket, építényeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek eg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a terészet- és az építészeti-értékvédeli követelényeknek. (2) Az építési helyet a szabályozási terv szabályozza előkertre, oldalkertre és hátsókertre vonatkozó határvonallal. A szabályozási terv eltérő jelölése és eltérő övezeti előírás hiányában, a helyi értékvédeli területen kívül az alábbi előírások érvényesek: a) az előkert legalább 5,0 éter, illetve a szoszédos beépítéshez vagy a terepviszonyokhoz igazodó, b) szabadonálló beépítési ódnál az oldalkert az épület oldalkertre néző átlagos holokzatagasságának fele, de legalább 3,0 éter, 2 Hatályba léptette a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber Hatályba léptette a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

6 6 c) oldalhatáron álló beépítésnél az építények közötti távolság legalább 4,0 éter, illetve az övezetre egengedett építény agasság. d) a hátsókert legalább 6,0 éter. (3) Az oldalkert, a eglévő beépítéshez igazodva, tűzvédeli egyeztetés alapján, 4 éterre csökkenthető. (4) A 10%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén: a) az épületek lejtő felöli holokzatának vonalában a földszinti padlószint agassága (Bf) és eglévő terészetes terepszint átlagos agassága (Bf) között legfeljebb 1,2 éter agasság különbség engedélyezhető, b) az épületek hegy felöli holokzatának vonalában a földszinti padlószint agassága (Bf) és eglévő terészetes terepszint átlagos agassága (Bf) között legfeljebb 0,5 éter agasság különbség engedélyezhető. (5) Ahol a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos lejtése az épület telepítési helyén eléri a 15%-ot a telek csak részletes talajechanikai szakvéleény alapján építhető be, helyezhető el nél nagyobb edence. A teleknél vizsgálni kell az épület esetleges elcsúszásának veszélyét. (6) Ahol a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos lejtése az épület telepítési helyén eléri a 30%-ot a tárgyi övezetre egadott, engedélyezhető építényagasság egtartása ellett a lejtő felőli oldalon a holokzatagasság az övezetben egengedett axiális építényagasság értékénél legfeljebb 20%-kal lehet nagyobb. (pl:4,5 éter esetén +0,9 -rel) (7) Kialakult (Lke-K, Lf-K, Vt-K, Üh-K jelű) építési övezetekben inden eglévő telek, az övezet előírásai szerint, beépíthető. (8) A helyi értékvédeli területen kívül a kerítés építésére a) töör (át ne látható) kerítés általában ne létesíthető, kivéve ha azt táfalként, vagy épületrészként alakítják ki, illetve zajvédeli céllal az Árpád út ellett. b) Közterületet határoló kerítést legfeljebb 0,5 éteres kőlábazattal, a telek hosszának iniu 80%-ban áttörten kell kialakítani. (9) Szerelt kéény legfeljebb 1,2 kiállási hosszal, a tetőszínével haronizáló színűre festve helyezhető el. Önállóan, épületen kívül szerelt kéény ne építhető. (10) Napkollektor agas tetőn csak a tetőfedéshez igazodó kivitelben (színben haronizáló, tetőablakok kiosztási rendszerével együtt tervezett), az építési előadó szakértelével elbírálható szinten dokuentált ódon, építhető. (11) Klíaberendezés előkert nélküli utcai holokzaton ne helyezhető el, csak építésztervező által készített holokzat átalakítási rajz engedélyezésével. Az oldalhatáron álló beépítés esetén, az oldalhatár felé néző holokzatra klíaberendezés ne helyezhető el. (12) 4 (13) A 3 illetve annál több gépkocsi tárolására alkalas garázs önálló épületben ne helyezhető el, a fedett parkolókat főépülettel egy töegben, illetve a terepszint alatt kell egépíteni. (14) 30 napnál hosszabb időre elhelyezett rekláhordozókra : 4 Hatályon kívül helyezte a 3/2011. (I.12.) önkorányzati rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: január 12.

7 7 a) helyi értékvédeli területen és az Árpád út belterületi szakaszán reklátábla csak a környezethez illeszkedő kivitelben helyezhető el. 30 napnál hosszabb időre ne helyezhető ki, a függőleges falfelületen ne jeleníthető eg egyedi felírat, reklá anyag csak arra egfelelően kialakított, kulturált felületen (vitrinben, keretben, cégérben) b) a belterületen az ingatlanok közterület felőli telekhatárán a kerítéssel egybeépítve, annak agasságáig, a közterületbe ax. 10 c-t benyúlva 30 napon túli kihelyezéssel csak 1 2 -nél kisebb felületű rekláhordozó helyezhető el. c) a belterületen az ingatlanon belül közterületről látható ódon az ott folytatott tevékenységgel szorosan kapcsolódó 1 2 -nél kisebb felületű rekláhordozó helyezhető el. d) közigazgatási területen óriás plakát ne helyezhető el, kivéve a település közérdekét szolgáló ideiglenes (pl. Uniós projektet hirdető táblája) a Képviselőtestület külön döntése alapján. (15) Az 5 3 -t eghaladó hasznos térfogatú kerti, valaint épületen belüli víz- és fürdőedence csak olyan építési telken létesíthető, ahol a szennyvízelvezetés zárt közcsatorna hálózattal, vagy egyedi szennyvíztisztító berendezéssel biztosított. (16) Terepszint alatt legfeljebb 3,0 éter padlószintű létesítény helyezhető el, az övezetben eghatározott beépítési %-tól ax. 10% eltéréssel. (17) A településszerkezetileg védett területen az építési terveket környezetbe illeszkedési szepontból a települési főépítésszel véleényeztetni kell. 5 (18) Az épületek építészeti forajegyeire vonatkozó egyedi előírásoktól (tetőhajlásszög, tetőanyaga, felenő szerkezetek,stb) a közég főépítészének táogató véleénye alapján jóváhagyott elvi engedély egszerzésével lehet eltérni, ha ezt a eglévő szoszédos épületek vagy a terep orfológiai adottságai ( és az építész tehetsége) indokolják. (19) A telekterület feletti telekhányada a beépítés száításánál 0,5-ös szorzóval vehető figyelebe. (20) Az állattartási épületek elhelyezésével és építésével kapcsolatosan az állatok tartásáról szóló helyi rendelet előírásai betartandók. (21) A település területén a beépítésre szánt övezetekben a zöldfelületeinek felújításánál a zöldfelületek iniu 50%-át honos növényekkel kell beültetni. Mezőgazdasági övezetekben a díszkertként, hobbikertként használt telekrész, sövény honos növényekkel alakítandó ki. Az erdőterületeken az erdőterv készítése során előnyben kell részesíteni a honos fafajok telepítését. A honos növények listáját a HÉSZ VI. elléklete tartalazza. (22) Az építési helyen túlnyúló eglévő, a földhivatali nyilvántartásban feltüntetett épületek agassági és alaprajzi irányban is csak - az építési övezet előírásainak betartásával az építési helyen belül bővíthetők. (23) A beépítésre ne szánt területeken a tájkép védele érdekében csillogó fé (leez) fedés ne alkalazható, a axiális egy töegben létesíthető épületnagyság ha az övezeti előírás ásképp ne rendelkezik A holokzatokon egjelenő anyagok terészetes fa, kő, vagy vakolt felület lehetnek. 6 5 Módosította a 10/2012. (X. 17.) önkorányzati rendelet 1. (4) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber A (21)-(23) bekezdéseket a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (5) bekezdése léptette hatályba. Hatálybalépés napja: noveber 16.

8 8 II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Lakóterület 7. (1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) Jelen szabályzatban a lakóterület az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik: a) kisvárosias, b) kertvárosias lakóterület, c) falusias. (3) A lakóterületeken nél kisebb építési telken legfeljebb egy lakás építhető. (4) A lakóterületeken nél kisebb építési telken legfeljebb egy lakóépület építhető. (5) A lakóterületeken a használatba vételi engedély feltétele az előírt iniális zöldfelületet kialakítása in. 2 szintes növényzettel (a zöldfelületként kialakítandó telekrészen belül egy nagy lobkoronájú fa + gyep, vagy enként 30 cserje + gyep). (6) A lakóövezetek főfunkciójának egfelelő épület építészeti arculatának kialakítására : a) az övezetekben csak agas tetős épület építhető úgy, hogy a tetőszerkezet forája igazodjon a szoszédos beépítésekhez, a környezethez. A főtöeg tetőhajlás szöge os, a kiegészítő tetőrészek (pl. tetőkieelés, előtető, tornác stb.) és a elléképítény tetőhajlás szöge ettől eltérhet, a tetőfedés anyaga hagyoányos cserép. 7 b) Az épületek forai kialakítása igazodjon a környezethez. Ha a környezet, dokuentáltan ne utat eltérő karaktert, tégla falazatú, hagyoányos architektúra alkalazása szükséges. c) Az épületek színezésénél a földszínek használata van előírva. Holokzati felületeken élénk színek ne alkalazhatók (rózsaszín, lila, neonzöld) (7) Aennyiben a eglévő szoszédos épületek vagy a terep orfológiai adottságai ezt indokolják, elvi építési engedély alapján az épület forai kialakítása az illeszkedés szabályaira való tekintettel egyedileg is eghatározható. Kisvárosias lakóterület 8. (1) A kisvárosias lakóterület (Lk) több önálló rendeltetési egységet agába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület. (2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető, az OTÉK 12. (2)bekezdése szerint: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) sportépítény. e) a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású kézűipari épület. 7 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (6) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

9 9 (3) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 12. (3) és az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelebevételével kivételesen elhelyezhető: a) legfeljebb 12 vendégszobás (apartann egységes) kereskedeli szálláshely b) igazgatási épület, c) iroda épület, d) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület. (4) A kisvárosias lakóterületen ne helyezhető el: a) terelő kertészeti építény b) üzeanyagtöltő álloás, c) a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, d) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek és az ilyeneket szállító járűvek száára. (5) A kisvárosias lakóterületre vonatkozó részletes előírások: övezet Telekalakításra építények elhelyezésére építényekre Legkisebb telek- Kialakítható (beépíthető) legkisebb legnagyobb Terület 2 Szélesség M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % Ép.ag. szintter. ut. Lk 350 (K) 8 (K) 40 (K) Cs K 6,0- K 0,80 (K) telekalakításnál, a zárójeles K érték jelentése: inden kialakult telek beépíthető. K-jelentése a beépítettségnél, a kialakult beépítettség szerzett jognak tekinthető, új épület építése esetén a egadott értékig építhető be a telek. Kertvárosias lakóterület 9. (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, 6,0 -es épületagasságot eg ne haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető az OTÉK 13. (2) szerint: a) legfeljebb kétlakásos lakóépület egy épületben b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású kézűipari épület. (3) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. (3) és az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelebevételével kivételesen elhelyezhető: a) t eghaladó telekterület esetén legfeljebb kétlakásos lakóépület, két lakóépület b) legfeljebb 6 vendégszobás (apartan egységes) kereskedeli szálláshely c) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építény, d) a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény. (4) A kertvárosias lakóterületen ne helyezhető el:

10 10 a) üzeanyagtöltő álloás, b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, c) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek és az ilyeneket szállító járűvek száára (5) A kertvárosias lakóterületekre : övezet Telekalakításra építények elhelyezésére építényekre Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Terület 2 Szélesség M Kialakíthat ó (beépíthető ) élység építé si ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % Ép.ag. szintter. ut. Lke-K1 400 (K) 16 (K) 25 (K) O 1 i K 4,5-K 0,5 Lke- K2 800 (K) 14 (K) 50 O K 4,5 -K 0,5 Lke O ,5 0,4 Lke O ,0 0,5 Lke (14) 50 O ,5 0,4 Lke-4 K (K-14) 40(K) Sz i, ,5 0,4 Lke Sz ,5 0,3 Lke Sz ,5 0,3 Lke Sz ,5 0,4 1 - az oldalkert érete 3 éterre csökkenthető i-az előkert nagysága a szoszédos telkekhez igazodó (K) telekalakításnál, a zárójeles K érték jelentése: inden kialakult telek beépíthető (14) telekalakításnál, a zárójeles érték jelentése: eglévő, legalább 14 éter széles telek beépíthető K-jelentése a beépítettségnél: a kialakult beépítettség szerzett jognak tekinthető, új épület építése esetén a egadott értékig építhető be a telek. (6) A Kialakult kertvárosias lakóterületek: lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: - Lke-K1 kialakult beépítésű, kis telkes terület a falusias területek határán (Brassói utca észak-nyugati végén, Váci Mihály utca keleti töbje) - Lke-K2 kialakult beépítésű, szalag telkes terület (a Karinthy Frigyes utcáról nyíló töb feltárás területe) (7) A kertvárosias lakóterületek: lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: a) Az elúlt évben beépült és beépítésre szánt, jellezően szabályos telekosztású telkes lakóterület.

11 11 - Lke-1 kisebb telekosztású területek, építény agasság legfeljebb 4,5 éter (Bereg utca környéke, Dévényi utca) - Lke-2 vasúton túli telkes területek, ahol a egengedett építény agasság eddig 6,0 volt. (Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Jókai utca ellett), - Lke-3 nagyobb telkes lakóterületek (Karinthy, Váci Mihály utcai, illetve a Bereg utcától északra lévő területek) b) Lke-4 jelű az övezet Eresztvény lakóterülete, a volt kertes területek lakóterületi átépítését szolgáló övezetek. c) A tervezett, volt Express tábor területén kialakuló lakóterületi beépítések övezetei - Lke - 5, 6 jelű övezetek jellezően a Migazzi kastélytól nyugatra parcellázott területek, ahol a falu beépítéséhez képest nagyobb építési telkekre parcellázódik fel a volt tábor területe. - Lke- 7 jelű építési övezet a Losi- patak elletti volt tábor területe, nagy építési telkek, alacsony beépítési százalék a jellező. Falusias lakóterület 10. (1) A falusias lakóterület Verőce község területén általában 4,0-4,5 épületagasságú, de 5,5 építény agasságot ne eghaladó épületekkel beépült hagyoányos falu területén lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület. Valaint, a faluközponti részeit körülvevő laza beépítésű, összefüggő nagy kertes területek, elyek ező és erdőgazdasági létesítények elhelyezését is lehetővé teszik. (2) A falusias lakóterületen elhelyezhető, az OTÉK 14. (2) bekezdését figyelebe véve: a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, b) ező és erdőgazdasági (üzei) építény (pince) c) kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, d) legfeljebb 4 vendégszobás (apartan egységes) kereskedeli szálláshely e) kézűipari építény. (3) A falusias lakóterületen az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelebevételével kivételesen elhelyezhető: a) sportépítény, b) üzeanyagtöltő álloás, c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, d) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek és az ilyeneket szállító járűvek száára. (4) A falusias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: Kialakult, a hagyoányos falu beépítése - Lf-K1 A katolikus teplo környékének és az Árpád úttól a vasútig lévő település résznek kis telkes, sűrű beépítésű, hagyoányos falusi arculatú területe. Alacsony építény agasság (4,2 ), oldalhatáronálló és néhol bezáródó utcavonali beépítés jellezi. Általában orofalas, cseréptetős épületek állnak az utcavonalon.

12 12 - Lf-K2 Rákóczi utca elletti beépítés az Árpád úttól a Losi patakig. A falu régi főútjának beépítése, több agasabb portával. A földszinteken üzletek, űhely található. Az oldalhatáron álló régi épületek előtt az utcai fronton álló épület nagyobb töegű, az utcával párhuzaosan tetőforájúak. (5) A falusias lakóterületen elhelyezett épületek kialakításának általános szabályai: a) Az övezet főfunkciójának egfelelő épület csak agas tetővel építhető úgy, hogy a tetőszerkezet forája igazodjon a szoszédos beépítésekhez, a környezethez. b) A kialakult beépítés és az eddig érvényes szabályzatok alapján, ha a környezet, dokuentáltan ne utat eltérő karaktert, os tetőhajlás szög és cserépfedés alkalazása engedélyezhető. c) A falu védett településszerkezetű területén és a Duna parton az utcai holokzatok anyaghasználata, arány rendszere igazodjon a hagyoányos falukép architektúrához. d) Az épületek hagyoányos tégla falazatok legyenek, e) lábazatok, falburkolatok kő és téglaburkolattal készüljenek, f) a nyílászárók nagysága, elrendezése, kialakítása (osztás, tagozás) kövesse a hagyoányokat, anyaguk fa illetve faszerkezetet iitáló (keret keresztetszete, színe) anyagból legyen kivitelezve. (6) Falusias lakóterületi övezetek egyedi és részletes előírásai: övezet Telekalakításra építények elhelyezésére építényekre Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Terület 2 Szélesség M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % Ép.ag. szintter. ut. Lf-K1 K K K Z 0 (i) K(40) K(30) K (4,2) K(0,50) Lf-K2 K K K Z 0 (i) K (5,5- K(0,50) 4,2) 1 1 Új épület építése esetén, az utca holokzattól ért 12,0 éteren túl, illetve a eglévő utcai, agasabb épületek ögött, 4,2 éter építény agasságú épület építhető. (i)-az előkert nagysága a szoszédos telkekhez igazodó Vegyes területek 11. (1) A vegyes területek lakó és kereskedeli, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgálnak. (2) A vegyes területeken belül a szabályozási terv egkülönböztet: a) Központ vegyes területet b) Településközpont vegyes területeket

13 13 Központ vegyes terület 12. (1) A központ vegyes terület több önálló rendeltetési egységet agába foglaló, települési szintű, egyházi, épületek elhelyezésére szolgál. (2) A vegyes területen elhelyezhető teplo és ehhez kapcsolódó létesítények, szolgálati lakás. (3) A Vk építési övezet egyedi és részletes előírásai: övezet Terület 2 Telekalakításra építények elhelyezésére Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélesség M élység építési ód Előkert Zöldfelület % Beépítettség % építényekre Ép.ag. szintter. ut. Vk K Sz K 60 K(30) K 1 K 1 A kialakult beépítés egőrzendő: a eglévő telek ne osztható eg, építény agasság ne növelhető 8 Településközpont vegyes területek 13. (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet agába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valaint sportépítények elhelyezésére szolgál, aelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A fent elített funkciók önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetőek. (2) A településközpont vegyes területen épületek az OTÉK 16. (2) bekezdés szerint helyezhetők el: a) lakóépület, ként legfeljebb 2 lakás b) igazgatási épület, c) kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, aelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f) sportépítény. (3) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelebevételével kivételesen elhelyezhető ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény. (4) A településközpont vegyes területen ne helyezhető el: a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek és az ilyeneket szállító járűvek száára, b) terelő kertészeti építény, c) parkolóház, üzeanyagtöltő álloás. 8 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (7) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

14 14 (5) Új telek alakítása esetén telekalakítási tervet kell készíteni. (6) Négy gépjárűállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjárű állásonként legalább kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők. (7) A területen lakóépület építése esetén a OTÉK-ban előírt szeélygépkocsi-szá elhelyezési lehetőségéről telken belül kell gondoskodni. (8) A területen közforgalo száára egnyitott kereskedeli- szolgáltató- igazgatási-, intézényi létesítény elhelyezése esetén elegendő a funkcióhoz szükséges, OTÉK által előírt parkolóennyiség 60%-nak telken belüli biztosítása. A fennaradó 40% az önkorányzattal kötendő egállapodás és az önkorányzat parkolási rendeletének feltételei alapján a közterületen is elhelyezhető. (9) A településközpont vegyes területen az előírt iniális zöldfelületet in. 2 szintes növényzettel (a zöldfelületként kialakítandó telekrészen belül enként egy nagy lobkoronájú fa + gyep, vagy enként 30 cserje + gyep) kell kialakítani. (10) A Vt építési övezetekre vonatkozó egyedi és részletes előírások: 9 övezet Terület 2 Telekalakításra építények elhelyezésére Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélesség M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettség % építényekre Ép.ag. szintter. ut. Vt -K1 K - - SZ K 80 K(15) K(6,0) K+0,2 Vt-K2 K K K Z 0 40 K(40) K(5,0) 0,6 Vt-K3 K K K Z - 20 K(40) K(5,5,) 0,6 Vt-K4 K K K Z - 20 K(40) K(7,5,) 0,6 Vt (K) 30 - SZ K (10) K(6,0) 0,8 Vt (K) SZ Vt-2* 3000 (K) SZ ,0 ax:9,0 1 0,45 6,0 ax:9,0 1 0,35 Vt (K) Z ,5 1,4 1Az övezetben épülő épület, létesítény egengedett legnagyobb holokzat agassága (11) A településközpont vegyes terület építési övezetei: a) Vt -K kialakult településközponti területek - Vt -K1-Migazzi, - Pufi kastély - Vt-K2- Árpád út északi oldal, kialakult kisvárosias jellegű, polgárias - parasztházak, hézagosan zárt sorú beépítése, Rákóczi úti intézény terület (ABC körül). - Vt-K3, Vt-K3 x - Árpád út déli oldal, Ybl Miklós tervezte táfalas egyedi beépítés. b) Vt egyéb, intézények övezetei - Vt-1-iskola, óvoda 9 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (8) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

15 15 - Vt-2- nagyobb zöldfelületű intézény- Árpád út Kisaros elletti intézény területei (baptista iaház, akár benzinkút is..?..) új intézény terület, Magyarkúti honvédségi terület - Vt-3- strand elletti terület - Vt-4 -új fejlesztési területek (12) A Vt K2-3-4 építési övezetekre vonatkozó egyedi előírások: a) Az utcai holokzat kialakítását, festését, kerítés építését a környezetbe illeszkedéshez tisztázása iatt, az építési engedélyezési eljárás előtt a települési főépítésszel egyeztetni kell, illetve- aennyiben Verőce rendelkezik építészeti tervtanáccsal az építési engedélyhez csatolni kell a tervtanács táogató véleényét. 10 b) Az utcai holokzaton ne helyezhető el tetősík ablak, napkollektor, klía berendezés. c) Új épület csak agas tetővel építhető úgy, hogy a tetőszerkezet forája igazodjon a szoszédos beépítésekhez, a környezethez os tetőhajlás szög és terészetes anyagú fedés (lehetőleg cserép) alkalazása engedélyezhető. Ne építhető be fé hulláleez, betoncserép. d) Az utcai holokzatok anyaghasználata, arány rendszere igazodjon a hagyoányos falukép architektúrához. e) Az épületek hagyoányos tégla falazatok legyenek, f) lábazatok, falburkolatok kő és téglaburkolattal készüljenek, g) a nyílászárók nagysága, elrendezése, kialakítása (osztás, tagozás) kövesse a hagyoányokat, anyaguk fa illetve faszerkezetet iitáló (keret keresztetszete, színe) anyagból legyen kivitelezve. (13) A Vt K3 4, Vt 3 építési övezetekre vonatkozó, további egyedi előírások új létesítények és a eglévő épületek átalakítása esetén: a) a eglévő, terészetes kő táfal kizárólag felújítási szándékkal, ideiglenesen bontható el. Új beépítésnél eglévő táfallal egegyező kivitelben kell a táfalat felépíteni. (éret, anyag használat, szegélyek, nyílások aránya) b) az épületek közötti lejárók elletti telekhatárokon a eglévő szerkezetekhez (táfal, kerítés, korlát) illeszkedő építészeti kialakítást kell alkalazni. Ne építhető félépcső, látszó beton táfal, fa kerítés; a javasolt a terészetes helyi kő és nyers vagy vakolt tégla falazat. c) Táfal felett, az utcai telek határ átlagos Bf. szintjét kell az építény agasságnál 0 szintnek száítani, d) Új épület ne építhető a táfal Duna felöli síkjától ért 8 éteren belül. e) A huzaos eberi tartózkodásra tervezett épületrészek padlószintje a indenkori értékadó árvízszint felett 1 éterre kell eghatározni. f) Táfal felső szintje alatti új (ne a eglévő átalakításához) létesítényekhez (edence, csónaktároló, garázs, stb), táfalépítéshez talajechanikai éréseken alapuló statikai száítással kell igazolni, hogy a tervezett létesítény árvíz esetén ne sérül. 10 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (9) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

16 16 g) a táfalszintje felett tervezett zöldtetőn a zöldfelület száításánál: 100%-ban beszáítható a terület, ha a földfeltöltés iniu 0,80 -es. 70 %-ban beszáítható a terület, ha a földfeltöltés iniu 0,40 -es. 20 %-ban beszáítható a terület, ha a földfeltöltés iniu 0,25 -es. Üdülőterületek 14. (1) A üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál. (2) A üdülőterület lehet: a) üdülőházas terület, ely több egységet üdülőházak, keping, üdülőtábor elhelyezésére alkalas, b) hétvégi házas terület, elyen egyedi üdülőépület építhető. Üdülőházas területek 15. (1) A Üü jelű építési övezetekre vonatkozó egyedi és részletes előírások: 11 övezet Telekalakításra Terület 2 építények elhelyezésére Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Széless ég M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % építényekre Ép.ag. szintter. ut. Üü-1 K(3500) - - Sz ,5 0,1 Üü-2 K (1,5 ha) Sz K (6,5) 0,5 Üü K K Sz ,5 0,1 Üü Sz ,5 ax 6,0 1 1Az övezetben épülő épület, létesítény egengedett legnagyobb holokzat agassága (2) Üü-1 hullátéri területen lévő üdülőházas terület az elöntéssel veszélyeztetett területen az épületeket lábakra állítva kell kialakítani. Az építényagasság a értékadó árvízszint fölött 1,0 éteres agasságtól száítandó. (3) A lakóhelységek padlószintje értékadó árvízszint felett 1,0 -el helyezkedjen el. (4) Az üdülőterületeken és annak 50 éteres körzetén belül ne helyezhető el: a) állattartó létesítény, árnyékszék, trágyatároló, koposztáló, siló, ölesztet anyag,- folyadék,- és földfelszín feletti 12 gáztároló, b) közösségi szórakoztató, kulturális, egyházi épület. 0,1 11 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (10) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber Módosította a 3/2011. (I.12.) rendelet 2. -a. Hatálybalépés napja: január 12.

17 17 c) az övezeti zajhatárértékeket eghaladó zajterhelés kiváltó létesítény, rendezvény terület. d) önálló parkoló terület, garázsépület, ely ne szolgálja a terület igényei szerinti, illetve 3,5 tonna önsúlynál nagyobb gépjárűvek elhelyezésére szolgál. (5) Az üdülőterületeken az előírt iniális zöldfelületet in. 2 szintes növényzettel (a zöldfelületként kialakítandó telekrészen belül egy nagy lobkoronájú fa + gyep, vagy enként 30 lobhullató és örökzöld cserje + gyep) kell kialakítani. A kertek kialakításánál törekedni kell a honos növényfajok alkalazására. Hétvégi házas területek 16. (1) A hétvégi házas területen épületek az OTÉK 23. szerint legfeljebb 2 egységes épület építhető. Egy építési telken egy épület építhető. Melyben legfeljebb 2 üdülő egység helyezhető el. Az üdülőépület lakóépületté ne inősíthető. (2) A hétvégi házas terület övezet tagolása: Telekalakításra övezet építények elhelyezésére építényekre Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Terület 2 Szélessé g M élység építési ód Előkert Zöldfelü let % Beépítetts ég % Ép.ag. szintter. ut. Üh-K1 K(600) K (16) K (25) Sz ,0 0,2 Üh-K2 K (720) Sz i ,5 0,2 Üh Sz ,0 0,2 Üh Sz ,5 0,2 Üh *** 30 O** ,5 0,2 *Hétvégi házas üdülőterület hullátéri területen ** A 12 étert elérő kialakult telek beépíthető, új telket in. 14 éteres szélességgel alakíthatnak, (3) Üh-1 övezetben az elöntéssel veszélyeztetett területen az épületeket lábakra állítva kell kialakítani. A lakóhelységek padlószintje értékadó árvízszint felett 1,0 -el helyezkedjen el. Az építényagasság a értékadó árvízszint fölött 1,0 éteres agasságtól száítandó. Kereskedeli, szolgáltató terület 17. (1) A kereskedeli, szolgáltató terület elsősorban ne jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A kereskedeli, szolgáltató területen elhelyezhető: a) indenfajta, ne jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet száára szolgáló lakások, c) igazgatási, egyéb irodaépület, d) parkolóház, üzeanyagtöltő álloás.

18 18 e) sportépítény. (3) A kereskedeli, szolgáltató területen az OTÉK 31. (2) bekezdésében előírtak figyelebevételével kivételesen elhelyezhető: a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, b) egyéb közösségi szórakoztató épület. övezet Telekalakításra Terület 2 építények elhelyezésére Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélessé g M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % építényekre Ép.ag. szintter. ut. Gksz Sz ,0 0,4 Gksz-2 K - - Sz K 0,4 (4) A gazdasági területeken az előírt iniális zöldfelületet in. 3 szintes növényzettel (a zöldfelületként kialakítandó telekrészen belül egy nagy lobkoronájú fa + 30 cserje + gyep) kell kialakítani. A fásított, vízáteresztő burkolattal ellátott parkoló ax. 50%-ban száít bele a zöldfelületbe. Különleges terület, beépítésre szánt területek 18. (1) A település területén különleges beépítésre szánt területek: - Különleges turisztikai (K-Tu) - Különleges rekreációs (K-R) - Különleges ezőgazdasági üzei terület (K-M) (2) A K-Tu övezetre - turisztikai fogadóterületre vonatkozó részletes előírások a következőek: a) Az övezet területén elhelyezhető vendéglátó, kereskedeli-szolgáltató épület, keskeny nyotávú vasúti sínpálya, fásított parkoló, b) A területen belül a vasúti töltést a közlekedést ne zavaró, honos fajokból álló növényzettel kell beültetni. c) A beépítés axiális nagysága 15%, d) A egengedett legnagyobb építényagasság 5,0, e) A szintterületi utató egengedett értéke:0.20, a) Zöldfelület iniu 50%. (3) A K-R1 - Rekreációs terület (volt Expressz tábor területén), elyen a eglévő épületek egújítása ellett nagy zöldfelületet igénylő sport, szabadidő eltöltésére alkalas létesítények helyezhetők el. a) Kialakítható legkisebb telek terület 1 ha, b) A beépítettség értéke axiu 15% lehet, c) A egengedett legnagyobb építényagasság K-6, d) A területen a teljes közűellátás, és burkolt út biztosítandó,

19 19 e) A szintterületi utató egengedett értéke:0,3, f) iniálisan kialakítandó zöldfelület 70%. (4) A K-R2 - Rekreációs terület, rekreációs funkcióval összhangban lévő épületek, sport, szabadidő, szállás, öregek otthona helyezhető. a) Kialakítható legkisebb telek terület , b) A beépítettség értéke axiu 15 % lehet, c) A egengedett legnagyobb építényagasság 6,0, d) legkisebb épületagasság 3, e) A területen a teljes közűellátás, és burkolt út biztosítandó, f) A szintterületi utató egengedett értéke:0,3, g) iniálisan kialakítandó zöldfelület 70%. (5) A K-R3 - Rekreációs terület, elyen nagy zöldfelületet igénylő sport, szálláshelyek, szabadidő eltöltésére alkalas létesítények helyezhetők el. Lakások. a beépítettség 50%-os értékéig, a különleges funkció alaplétesítényeinek egépítése ellett, elhelyezhetők el. a) Kialakítható legkisebb telek terület , b) A beépítettség értéke axiu 15% lehet, c) A egengedett legnagyobb építényagasság 4,5, d) A területen a teljes közűellátás, és burkolt út biztosítandó, e) A szintterületi utató egengedett értéke:0,15, f) iniálisan kialakítandó zöldfelület 70%. (6) A K-M - Mezőgazdasági üzei terület, elyen eglévő állattartó telep, ehhez kapcsolódó gazdasági épületek, egy szolgálati lakás helyezhető el. a) Kialakítható legkisebb telek terület 2 ha. b) A beépítettség értéke kialakult, axiu 15% lehet. c) A egengedett legnagyobb építényagasság 5,0. övezet Telekalakításra Terület 2 építények elhelyezésére Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélessé g M élység építési ód Előkert Zöldfelüle t % Beépítettsé g % építényekre Ép.ag. szintter. ut. K-tu K - - Sz ,0 0,2 K-R Sz K-6,0 0,3 K-R Sz ,0 0,3 K-R Sz ,5 0,15 K-M Sz K (15) 5,0 0,25

20 20 III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Zöldterületek, zöldfelületek, közparkok 19. (1) A területre vonatkozóan az OTÉK 27. előírásait kell alkalazni. (2) A zöldterületek lehatárolását a belterület szabályozási terv tartalazza. (3) A területen közlekedési, közű- és hírközlési hálózatok, létesítények, berendezések gyalogos és kerékpárutak illetve közvilágítás kivételével és reklátáblák ne helyezhetők el. (4) A területen belüli kötelező zöldfelületi iniu 80%, elyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség iniu 60% legyen. (5) Új zöldterületek kialakítása, ill. eglévő zöldterületek átépítése csak tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (6) A eglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyaatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell. (7) Négy gépjárűállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépű állásonként legalább kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők. (8) A település zöldfelületeinek egóvása érdekében eglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben, a 128/1999. (VIII.13.) Kor. rendelettel ódosított 21/1970. (VI.21.) Kor. rendelet előírásainak betartásával lehet. (9) Az építési engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról lobtérfogat-egyenérték ellett kell gondoskodni. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, ódját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell eghatározni. (10) A visszapótlásra kerülő növényálloány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a fentiekben elített jogszabályok alapján az eljáró hatóság eghatározhatja. (11) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről általában - az építési tevékenység egkezdése előtt kell gondoskodni, különösen ha a visszapótlásra ne az építési területen kerül sor. (12) A szabályozási tervben jelölt, jelenleg ás rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés egszűntetése után az előfásítást el kell végezni. Erdőterület 20. (1) Az erdőterületekre vonatkozóan az OTÉK 28. előírásai közül a védeli és a turisztikai rendeltetésű erdőkre vonatkozókat kell alkalazni. (2) Az erdők besorolását a indenkori érvényes erdőgazdálkodási üzeterv tartalazza. (3) A szabályozási terveken erdőterületként feltüntetett területek ás területfelhasználási egységbe csak a rendezési terv ódosításával sorolhatók át. (4) Az erdőterületek az elhelyezhető építények szerint:

21 21 a) gazdasági erdő (Eg), b) védeli- és véderdő (Ev), c) turisztikai erdő (Et) elsődleges rendeltetésűek. (5) Az erdőterületek övezeti tagolását a szabályozási tervek tartalazzák. (6) A gazdasági rendeltetésű erdőterületen kizárólag az erdő rendeltetésének egfelelő épületek, építények helyezhetők el, ha azt az erdőhasználat, az erdőűvelés indokolja és az elhelyezéshez az Erdőfelügyelőség hozzájárul. (7) A védeli és véderdő területeit erdészeti eszközökkel in %-os borítottsággal kell beültetni, több szintet kialakítani. Csak erdei sétaút és pihenőhelyek alakíthatók ki. Épület ne helyezhető el. A véderdő övezetbe sorolt Natura 2000 területeken a terészet-közeli ártéri erdő egőrzendő. (8) A védeli és véderdő létesítése és fenntartása a tulajdonost terheli. (9) A turisztikai rendeltetésű erdőterületen elhelyezhető: erdei tornapálya, sétaút, tanösvény, esőbeálló, kilátó építény, illehely, az erdei flóra és fauna beutatását szolgáló és egyéb turisztikai célú építény. Az épületek, építények csak tájba illő, hagyoányos szerkezetűek lehetnek. 13 (10) Az építények elhelyezéséhez az illetékes Állai Erdészeti Szolgálat hozzájárulása is szükséges. (11) A védeli és véderdő, valaint a turisztikai erdőterületen fa csak akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. (12) Erdőterületen az erdőgazdálkodás csak az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek (pl.: erdő-birtokossági társulás) belső előírásai szerint történhet. Mezőgazdasági rendeltetésű területek 21. (1) A Szabályozási terv -en ezőgazdasági rendeltetésű területként lehatárolt területek, ill. övezetek ás területfelhasználási egységbe, ill. övezetbe csak a Szabályozási terv ódosításával sorolhatók át. (2) A ezőgazdasági területek használatuk jellege szerint: a) Mk: kertes ezőgazdasági területek és b) Má-1: általános ezőgazdasági területek, c) Má-2: általános ezőgazdasági területek országos ökológiai hálózat területén, hidrogeológiai védőido illetve nyílt karszt területén, jellezően rét, legelő (szántó, gyüölcsös) űvelésű ezőgazdasági övezet (3) A ezőgazdasági terület a növényteresztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terékfeldolgozás és tárolás építényei elhelyezésére szolgáló terület. 13 Módosította a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (11) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

22 22 (4) A területen építésre kerülő új épületeket takaró fásítással, az adott terület építési hagyoányainak egfelelően kell kialakítani. (5) Valaennyi ezőgazdasági övezet területén az ²-nél kisebb földrészleten az épületek és építények közül csak a növényteresztés célját szolgáló fóliasátor helyezhető el. (6) Mezőgazdasági területen különállóan elhelyezett lakóépület beépített területe ne haladhatja eg az övezetben egengedett beépítettség 50%-át, illetve 200 ²-t. (7) A ezőgazdasági területen gazdasági és lakóépület csak ezőgazdasági űvelés egléte esetén helyezhető el. (8) A ezőgazdasági területen különálló lakóépület, illetve lakást agában foglaló épület, építény az alábbi feltételekkel helyezhető el, ha: a) az épületek rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvíz szükség esetén technológiai vízellátás is biztosított, b) a villaosenergia (vezetékes vagy helyi) ellátás biztosított, c) a keletkező szennyvíz elvezetése zárt csatornahálózatban, korszerű szennyvíztisztító kisberendezés, vagy zárt szennyvíztároló alkalazásával biztosított, d) a felszíni vizek nyílt árkos elvezetése illetve egfelelő szikkasztása biztosított, e) a használat során keletkező hulladékok közüzei elszállítása biztosított, f) a terület egközelíthetősége biztosított (az egyes beépíthető földrészletek gépjárűvel közútról közvetlenül, de legalább köz száára egnyitott agánútról egközelíthetők). (9) Az övezetekben egengedett legnagyobb építényagasság túlléphető sajátos technológiai igényű üzei jellegű építény (gazdasági építény, tároló építény, pajta, szín, stb.) esetén, elynek legnagyobb építényagasságát elvi építési engedélyben kell eghatározni. Általános ezőgazdasági területek (Má) 22. (1) Az általános ezőgazdasági terület részletes előírásai: 14 Övezeti jel Beépíthető in.teleknagy ság ( 2 ) in. teleksz. () Beépítés ódja Max. beépítési % Max. építény agasság () Völgy felöl Hegy felé Ma SZ 3% 6,0 3,0 4,5 Ma SZ 1,5% 6,0 3,0 4,5 Ma SZ 3% ,0 Ma-M SZ 3% 6,0 3,0 4,5 1birtokközpont esetében a beépítési %-ra lásd 22. (4) b.) (2) Má-1 jelű övezet a) Az övezet jellezően ezőgazdasági terelés és az ezzel kapcsolatos terékfeldolgozás és tárolás építényei elhelyezésére szolgál. átlag 14 A táblázatot kiegészítette a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (12) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

23 23 b) Az övezetben a nél kisebb telken épület, építény ne helyezhető el. A nél nagyobb telken legfeljebb két darab gazdasági épület, terepszint alatti építény (pince) elhelyezhető 3%-os beépítettséggel. c) Az övezetben egy db, legfeljebb 2 lakásos, legfeljebb bruttó alapterületű lakóház is elhelyezhető, de legfeljebb két épület (lakó, gazdasági stb.) lehet egy telken. (3) Az Ma-2 jelű övezet a) Az övezet jellezően a gyepgazdálkodáshoz kapcsolódó ezőgazdasági terelés, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges építények elhelyezésére szolgál. b) Az Ma-2 övezetben lakóépület ne helyezhető el. (4) 15 Ma-3 övezet a) Az övezet jellezően az állattartás, ezőgazdasági terelés és az ezzel kapcsolatos terékfeldolgozás és tárolás építényei elhelyezésére szolgál, telek nagyság felett gazdasági épület ellett lakófunkció is elhelyezhető, a lakóépület ax. bruttó alapterülete: b) Az övezetben birtokközpont alakítható. A birtokközpont telkének nagysága in. 1 ha, a beépítési százalék a 10%-ot ne haladhatja eg. A birtokközponton elhelyezhető lakófunkciójú épület ax. bruttó alapterülete: c) A birtokközponthoz tartozó birtoktest nagysága in. 5 ha. d) A kialakítható legnagyobb telekterület , e) A egengedett építény agasság: 4 (gazdasági épületre a szükséges belagasság biztosításához,- építény legfeljebb 8 ) f) A terepszint legfeljebb a terészetes szinttől 60 c-re tölthető fel illetve vágható be. g) A iniálisan kialakítandó zöldfelület: 90 %. (5) 16 Ma-M jelű övezet a) Az övezet jellezően az állattartás, ezőgazdasági terelés és az ezzel kapcsolatos terékfeldolgozás és tárolás építényei elhelyezésére szolgál. b) Az övezetben a nél kisebb telken épület, építény ne helyezhető el. A nél nagyobb telken legfeljebb két darab gazdasági épület, vagy terepszint alatti építény (pince) elhelyezhető 3%-os beépítettséggel. c) Legkisebb előkert: 5, hátsókert: 10 d) Miniálisan kialakítandó zöldfelület: 70 % A területen terékfeldolgozáshoz kapcsolódó létesítény teljes közűellátás, és a szükséges környezetvédeli felszerelések, berendezések egléte esetén helyezhető el. Kertes ezőgazdasági területek (Mk) 23. (1) Mk és Mk* jelű övezet a) Az övezet jellezően a szőlő, gyüölcs és kert űvelési ágú területek kialakítására, és az ezzel kapcsolatos terényfeldolgozás és tárolás építényeinek elhelyezésére szolgál. 15 A bekezdést beiktatta a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (13) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber A bekezdést beiktatta a 10/2012. (X.17.) önkorányzati rendelet 1. (14) bekezdése. Hatálybalépés napja: noveber 16.

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

BADACSONYTOMAJ VÁROS TRE MÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. - ÉTV. 9. (6) 2010. AUG.

BADACSONYTOMAJ VÁROS TRE MÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. - ÉTV. 9. (6) 2010. AUG. BADACSONYTOMAJ VÁROS TRE MÓDOSÍTÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. - ÉTV. 9. (6) 2010. AUG. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HÉSZ MÓDOSÍTÁS PORTATERV

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 219/2011. (XII. 29.) KT. HATÁROZATA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL ALBERTIRSA VÁROS

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben