Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)"

Átírás

1 Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község Önkorányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16. -ában, valaint az épített környezet alakításáról és védeléről szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban Étv.) kapott felhatalazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében és a Balaton Kieelt Üdülőkörzet Területi Tervének (a továbbiakban BKÜTT) és a Balatoni Területrendezési Szabályzat egállapításáról ( a továbbiakban BTSZ) szóló 2000 évi CXII száú törvényre, az Országos Településrendezési és Építési Követelényekről szóló 253/1997.(XII.20.)sz. Korányrendeletre ( a továbbiakban OTÉK) is figyeleel az alábbi önkorányzati rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános előírások 1.. (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki és a Stadler Építész Iroda 13/2002 jelzőszáú szabályozási tervével együtt alkalazható. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és ás építényt ( a űtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valaint indezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások ellett csak és kizárólag e rendelet ( és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalazásával szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően inden terészetes és jogi szeélyre nézve kötelező előírásokat tartalaz. (4)A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási eleek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási eleek csak a szabályozási terv ódosításával változtathatók, képviselő testületi jóváhagyással, az irányadó eleek a rendezési terv előírásainak keretei között az engedélyezési eljárás során változtathatók, a szakhatósági egyeztetések lefolytatásával és a városi főépítészi egyeztetéssel. A helyi védelere és a sajátos jogintézényekre vonatkozó előírások önkorányzati rendelettel a szabályozási terv ódosítása nélkül változtathatók. (5)A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni : - a település igazgatási határát - a eglévő és tervezett belterületi határt - - a szabályozási és védeli vonalakat, területeket, - az egyes terület-felhasználási egységek és övezetek határait, és előírásait. - a környezetvédeli, táj-és terészetvédeli, és űeléki szabályokat és kikötéseket. - az építési vonalat, építési határvonalat Irányadó : a telekhatár (6)Az országos védele alatt lévő és arra javasolt területeken és a helyi terészetvédeli területeken az építési hatósági eljárási ügyekben az illetékes Környezetvédeli, 1

2 Terészetvédeli és Vízügyi Felügyelőség szakvéleényét be kell szerezni. (7) A telekalakítási engedélyezési eljárás során rendelkezni kell az út- és közűépítés egvalósításának feltételeiről. (8) A kialakult (K) beépítéseknél a eglévő telekéretet, beépítettséget és építény agasságot adottságnak kell tekinteni, a eglévő épületek átalakíthatók, felújíthatók, korszerűsíthetők, bővítés vagy új épület létesítése esetén a beépítési előírásokat be kell tartani. Új telekalakítás esetén a iniális telekszélesség szabadon-álló beépítés esetén 16,0, oldalhatáron álló beépítés esetén 14,0 (9) A község közigazgatási területén egvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK 42. -ának előírásai alapján kell eghatározni, és az építési telken belül elhelyezni. Közcélú, közhasználatú intézények esetén a közterületi parkoló kialakítás is engedélyezhető a közterületi tulajdonos, illetve kezelőjének a hozzájárulásával. (10)Az alábbi esetekben a Magyar Geológiai Szolgálatot az engedélyezési eljárásba be kell vonni : - négy beépített szintnél agasabb, vagy 7,0 -nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalazó előre gyártott, vagy vázas tartószerkezetű épület esetén, - 5,0 -nél nagyobb szabad agasságú, földet egtáasztó építénynél - 3,0 -nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezés (feltöltés, bevágás) esetén, - az Má1-4 és Eg11-12 jelű beépítésre ne szánt területeken - és inden olyan esetben aikor a lakosság, az ingatlan tulajdonosa, a tervező, vagy az Önkorányzat az altalajjal összefüggő kedvezőtlen jelenséget észlel. (11) A terepszint alatti építények ( pincék) közterületet, idegen telket, eglévő építényeket hatásterületükkel ne veszélyeztethetik, a eglévő pince területeket a beépítéseknél figyelebe kell venni. (12) Az építési engedélyezési eljárásoknál a talajvíz viszonyokat figyelebe kell venni különösen a parti sávi építények engedélyezése során. A nagyberek élyfekvésű tőzeges altalajú területein az építények elhelyezésére a talajvíz szulfát tartalát is vizsgáló talajechanikai vizsgálat alapján kerülhet sor. (13) A feltöltött és ély fekvésű területeken történő építés esetén az építési feltételeket geotechnikai vizsgálatok alapján kell eghatározni, és a talajvíz várható szintjét - különösen a parti sávi beépítéseknél - figyelebe kell venni. (14) Az építények engedélyezésénél a tűzrendészeti szabályrendeleteket be kell tartani. A tűzivíz ellátást az előírásoknak egfelelően kell biztosítani. Lakóépületeknél az alkalazott tetőhéjazati anyaga legalább érsékelt tűzterjedésű kategóriába sorolt lehet. Könnyen éghető anyagú tetőhéjazati anyagok (pl. nád) csak az I. fokú tűzvédeli hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye alapján alkalazható. (15) Ásványi nyersanyag kiterelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység valaint a szénhidrogén kiterelő ező területén az engedélyezési eljárásban a vonatkozó törvény előírása alapján a Bányakapitányságot és a Magyar Geológiai Szolgálat DD. Területi Hivatalát szakhatóságként be kell vonni. (16) A kivitelezéshez szükséges ásványi nyersanyagokat (hook, kavics, agyag, stb.) 2

3 érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kiterelőhelyről ( bányából) kell beszerezni. (17) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat a 2. száú elléklet tartalazza. (18) Az állattartással kapcsolatos szabályozást a község állattartó rendelete tartalazza. (19) A rendezési terv által a külterületi ezőgazdasági ingatlanoknak beépítésre szánt területté válása vagy belterületbe vonási javaslata esetén annak végrehajtásáig a jelenlegi területhasználat tartandó eg. (20)A község belterületén valaint az országos és a helyi terészetvédeli területeken valaint az ökologiai hálózattal érintett területeken adótorony ne létesíthető. (21) Az ET- jellel ellátott területeken az elvi telekalakítási engedélyt a töbre kiterjedően kell elkészíteni. (22) E rendeletben és a szabályozási tervben ne szabályozott kérdésekben a 2000 évi CXII törvény és az OTÉK előírásait kell figyelebe venni, illetve az illeszkedési szabályokat kell alkalazni. (23) A község beépítésre szánt területein, illetve belterületein új épület építésre és eglévő épület rendeltetésének változtatására a évi LXXXVIII törvény (2) bek. előírását figyelebe kell venni. (24) Ahol új épület építést a szabályozási terv ne tesz lehetővé, ott a legnagyobb beépítettség határértékéig legfeljebb nettó 25 2-es bővítény egy alakaloal engedélyezhető akkor, ha ezzel a lehetőséggel jan. 1. után ég ne éltek. (25) A község igazgatási területén területei nél nagyobb, összes szintterületű csarnok jellegű épület ne létesíthető. (26) A település beépítésre ne szánt területén a terepszint alatti építény alapterülete a telek 10 %-át ne haladhatja eg. (27) A község beépítésre szánt területein különálló terepszint alatti építény (pince) csak a falusias lakóterületeken engedélyezhető. A további területeken a talajvíz és talajviszonyok figyelebe vétele ellett terepszint alatti építény csak épület alatt helyezhető el. (28) A település beépítésre ne szánt területén 10 -nél agasabb építényeket a környezethez illeszkedően kell elhelyezni (29) A 10 -nél agasabb építények építési engedély iránti kéreléhez tájesztétikai vizsgálatot kell készíteni és látványtervet ellékelni. (30) Ahol a terv építési határvonalat ne jelöl, ott az utak entén a eglévő építési vonalhoz igazodóan, vagy iniu 5,0 -es előkertet kell figyelebe venni és a beépítésnél az OTÉK oldal és hátsó kertre vonatkozó előírásait kell alkalazni. 3

4 (31) Az építényekre előírt axiális építényagasság ne vonatkozik a gazdasági és ezőgazdasági területeken lévő technológiai építényekre, űtárgyakra és sajátos építényfajtákra. Ezek előírásait a vonatkozó jogszabályok alapján az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság határozza eg. A település igazgatási területe tagozódik : II. FEJEZET Településszerkezet, terület-felhasználás. 2.. (1) Beépítésre szánt területekre, aelyeken belül az építési telkek egengedett beépítettsége legalább 10 % (2) Beépítésre ne szánt területekre, aelyeken belül a telkek egengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet. (3) A község területén, a beépítésre szánt területek szintterület utatója aelyet a területi egységeknél telek térszíni beépítésére kell figyelebe venni a következő : Lakóterületek : 1./ Kertvárosias lakóterület : 0,4 2./ Falusias lakóterület : 0,5 Vegyes területek : 1./ Településközpont vegyes terület : 1,4 2./ Központi vegyes terület : 1,0 Gazdasági területek : 1./ Kereskedeli, szolgáltató gazd. ter. 1,5 2./ Ipari és ezőgazdasági ipari gazdasági terület : 1,0 Üdülőterületek : 1./ Üdülőházas üdülőterület : 1,0 2./ Hétvégiházas üdülőterület 0.2 Különleges területek : 1,5 (4) Az elő-, oldal,- és hátsókerti előírásokat - a 3. (4) és (5) bekezdés kivételével - az OTÉK 35. -a alapján kell figyelebe venni. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületek 3.. (1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésre szolgál. (2) A község területén az alábbi lakóterületek szabályozására kerül sor: Kertvárosias lakóterület (Lke) Falusias lakóterület (Lf) 4

5 (3)A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot és éreteket a szabályozási terv és a lakóterületek részletes szabályozása tartalazza. (4) A kialakult, keskeny oldalhatárosan beépített telkeknél a tűztávolság az oldalkert felé 4,0 -ig csökkenthető a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulásával. (5) Az oldalhatáros, 20, vagy annál szélesebb telkek esetén szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés eredeti oldalkertje felé iniu 6,0 -es oldalkertet kell kialakítani Kertvárosias lakóterület 4.. (1) A szabályozási terven a lakóterület jele : "Lke". A szabályozási terven Lke1-Lke10 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb épületagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Lke1 SZK 6, K K Lke2 SZK 6, K K Lke3 IKR-K 6, K K Lke4 SZ 6, K Lke5 SZ 6, Lke6 OK 6, K K Lke7 OK 6, K K Lke8 IKR-K 6, K K Lke9 CSK 6, K K Lke10 OK 6, K K (2) A legkisebb építény agasság : egy szint (3)A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 50 %-a. (4) A kialakult területeken lakóépület építése iniu 12,0 -es telekszélesség esetén lehetséges. (5) A területen legfeljebb négylakásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló közbiztonsági, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, kivételesen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát ne zavaró hatású kézűipari és egyéb gazdasági épület, sportépítény, 1 db négy szobaszáot eg ne haladó kereskedeli szálláshely épület, az OTÉK 31.. (2) bek.-re is figyeleel. A területen ne helyezhető el üzeanyagtöltő, négy szobaszáot eghaladó szolgáltató szálláshely, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, és a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárűvek garázsa és önálló parkoló területe. 5

6 (6) Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 54. pontjában felsoroltak építhetők, az i,) j.), k.), és l.) pontokban elítettek kivételével. (7) A területet burkolt úttal és teljes közűvel kell ellátni. Falusias lakóterület 5.. (1) A szabályozási terven a lakóterület jele : Lf. A szabályozási terven Lf1-Lf2 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb épületagasságot, a beépítettséget és legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Lf1 CSK 5, K K Lf2 O 5, (2) A legkisebb építény agasság : egy szint (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telek 40 % -a. Telekélység (4) A kialakult, keskeny oldalhatárosan beépített telkeknél a tűztávolság az oldalkert felé 4,0 -ig csökkenthető a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulásával. (5) A területen elhelyezhető lakóépület, ező- és erdőgazdasági (üzei) építény, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézűipari építény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület, sportépítény. (6) Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 54. pontjában felsoroltak és lakóépület ellett kisüzei, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítények építhetők. (7)A területet teljes közűvel kell ellátni. (8) A kialakult területeken lakóépület építése iniu 12,0 -es telekszélesség esetén lehetséges. Vegyes terület 6.. (1) A vegyes terület lakó- kereskedeli- igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek, vegyesen történő elhelyezésére szolgál. (2) A község területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor : Településközpont vegyes terület (Vt) Központi vegyes (Vk) 6

7 (3) A területeket teljes közűvel kell ellátni. (4) A területeken a teljes telekéret inden e után 1 db, 16/18 c törzs köréretű lobos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. Településközpont vegyes terület. 7.. (1) A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedeli, szolgáltató és lakó és üdülő épületek elhelyezésére szolgál. (2) A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A szabályozási terven Vt1-Vt7 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vt1 SZK 6, K K Vt2 SZK 6, K K Vt3 SZK 5, K K Vt4 OK 5, K K Vt5 SZK 7, K K Vt6 SZK 7, K K Vt7 CSK 5,5 30 Ne osztható (3 ) A legkisebb építényagasság : egy szint (4) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 10 %-a - - (5)A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépület, igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, terelő kertészeti építény az OTÉK 31..(2) bek-re is figyeleel. A területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára. Központi vegyes terület. 8.. (1) A központi vegyes terület több önálló rendeletetési egységet agába foglaló, elsősorban központi igazgatási, oktatási, kereskedeli és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. (2) A szabályozási terven a terület jele : "Vk". A szabályozási terven Vk1-Vk6 jelű övezetek jelöltek, A beépítési ód eghatározását, az építény agasságot, a beépítettség értékét, és a iniális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalazza az 7

8 Övezet jele alábbiak szerint : Beépítési Mód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Vk1 SZK K 40 Ne - - osztható Vk2 SZK 7,5 25K Ne - - osztható Vk3 ZK 5,5 40 Ne - - osztható Vk4 SZK 4,5 35 Ne - - osztható Vk5 SZ 4, K Vk6 SZ 7,5 50 Ne osztható - - (3) A legkisebb építényagasság : egy szint (4) A legkisebb zöldfelület értéke a be ne épített terület 50 %-a (5)A központi vegyes területen (Vk) igazgatási épület, kereskedeli, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítény, kivételesen ne zavaró hatású egyéb gazdasági építény, a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgálati lakások építhetők, az OTÉK 31..(2) bek.-re is figyeleel. A területen ne helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárűvek száára, üzeanyagtöltő és önálló lakóépület. Gazdasági terület. 9.. (1) A gazdasági terület elsődlegesen gazdasági célú építények elhelyezésére szolgál. (2) A község igazgatási területén : Kereskedeli, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) Ipari és ezőgazdaság gazdasági területek (Gip) kialakítására került sor. (3)A területeken a teljes telekéret inden e után 1 db, 16/18 c törzs köréretű lobos fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelezéséig el kell ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. Kereskedeli, szolgáltató gazdasági terület (1) A szabályozási terven Gksz1-Gksz4 jelű övezetek jelöltek Az területre vonatkozó előírásokat - beépítési ód, axiális építényagasság, axiális beépítettség, 8

9 Övezet jele iniális telekterület, ( Gksz jelű területek ) - a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Gksz1 SZ 7, Gksz2 SZ 6, K K Gksz3 SZ 6, K K Gksz4 SZ 6, (2) A legkisebb építényagasság : egy szint (3) A telken belüli zöldterület iniu a telek terület 25 %-a (4) A területen indenfajta ne jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet részére szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, parkolóház, üzeanyagtöltő, sportépítény, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedeli vendéglátó épület és egyéb közösségi szórakoztató épület helyezhető el. (5) Az utak entén, a telken belül iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. (6) A területeket burkolt úttal és teljes közűvel kell ellátni. Ipari és ezőgazdasági gazdasági terület (1) Az ipari és ezőgazdasági gazdasági területek a község külterületén lévő, beépítésre szánt területként jelölt ezőgazdasági üzei területek (Gip) Beépítési előírásuk a következő : Beépítési ód : szabadon-álló Építény agasság axiu : 7,5, iniu : egy szint Beépítettség ax : 30 % Telek nagyság iniu : Telekszélesség in : 25 Telekélység in : 50 (2) A területek egyéb ipari területnek inősülnek, azokon ne jelentős értékű zavaró ipari, ezőgazdasági, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási létesítények, a gazdasági épülten belül a tulajdonos, a használó és a szeélyzet száára szolgáló lakások, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek helyezhetők el. (3) A legkisebb zöldfelület a telek 40 % (4) Állattartó épületek létesítése esetén az engedélyezési eljáráshoz a környezetvédeli, egészségügyi és az állategészségügyi szakhatóságok hozzájárulását be kell szerezni. Állattartó épület részére terület csak a szükséges védőtávolságok kijelölésével létesíthető. (5) Az utak entén, iniu 5,0 -es előkertet kell kialakítani. 9

10 (6)Nagy létszáú állattartó telep kijelöléséhez elvi engedély építési is eg kell kérni, aelyben tisztázni kell a űszaki és környezetvédeli követelényeket. A nagy létszáú állattartó telepet a vonatkozó iniszteri rend. (Lásd : 4 sz. ell. ) határozza eg. (7) Az igazgatási területen új ezőgazdasági üze vagy állattartó telep csak a rendezési terv ódosításával jelölhető ki a vonatkozó kor. rendelet (Lásd : 4. sz. ell.) előírásaira is figyeleel.. E rendelet előírásai a eglévő állattartó telepek űködtetésére is vonatkoznak. (8) A területeket burkolt úttal és teljes közűvel kell ellátni. Üdülőterületek (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésre szolgál. (2) A község területén az alábbi üdülőterületek szabályozására kerül sor: Üdülőházas üdülőterület (Üü) Hétvégi házas üdülőterület (Üh) (3) A kialakult, keskeny oldalhatárosan beépített telkeknél a tűztávolság az oldalkert felé 4,0 -ig csökkenthető a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulásával. (4) Az oldalhatáros, 20, vagy annál szélesebb telkek esetén szabadon-álló beépítési ód is engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros beépítés eredeti oldalkertje felé iniu 6,0 -es oldalkertet kell kialakítani. (5)Az üdülőterületeken az üdülőkre vonatkozó beépítési előírások alapján lakóépület is építhető, az Üh1 és Üh5 övezetek kivételével. Üdülőházas üdülőövezet 13.. (1) A szabályozási terven az üdülőházas üdülőterület jele : "Üü". A szabályozási terven Üü1-Üü7 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb épületagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Üü1 SZK 7, K K Üü2 SZK 7, Üü3 SZK 6, K K Üü4* SZK 7,5 K 15 Ne - - osztható Üü5 SZK K K K Üü6 SZ 7,

11 Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Üü7 SZK 7,5 K K K * Töbtelkes beépítés. A határértékek a töbtelek egészére vonatkoznak. (2) A legkisebb építényagasság : egy szint (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 40 %-a. (4)A kialakult területeken az épületagasság az épület bontása esetén az elbontott épület építényagassága, de legfeljebb 12,5 lehet. (5) A területeken üdülőépületek, üdülőtáborok, kepingek és kivételesen lakóépületek helyezhetők el, az OTÉK 31..(2). Bek.-re is figyeleel. (6) Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 54. pontjában felsoroltak építhetők, az i,) j.), k.), és l.) pontokban elítettek kivételével. (7) A területet burkolt úttal és teljes közűvel kell ellátni. Hétvégi házas üdülőterület 14.. (1)A szabályozási terven az üdülőházas üdülőterület jele : "Üh". A szabályozási terven Üh1- Üh6 jelű övezetek jelöltek. A beépítési ódot, a legnagyobb épületagasságot, a beépítettséget és a legkisebb telekéret előírást a szabályozási terv is tartalazza az alábbiak szerint : Övezet jele Beépítési ód Építény agasság ax. Beépítettség ax % Legkisebb telekéret 2 Telekszélesség Telekélység Üh1 SZK 4, K K Üh2 SZK 4, K K Üh3 SZK 4,5 20 Ne - - osztható Üh4 ZK 4,5-K 25 Ne - - osztható Üh5 IKR-K 4, K K Üh6 SZ 4, (2) A legkisebb építényagasság. egy szint (3) A legkisebb zöldfelület értéke a telekterület 60 %-a. (4) A kialakult területeken beépítés iniu 12,0 -es telekszélesség esetén lehetséges. (5) 1 A terület telkein legfeljebb két egységes üdülő, vagy - Üh1 és Üh5 övezetek kivételévellakóépület, továbbá kereskedeli, turisztikai tevékenység, vendéglátás céljáró szolgáló 1 Módosította a 16/2009 (VII.29.) rendelet 1. -a. 1

12 épület, valaint az üdülőterületi környezetvédeli előírásoknak egfelelő sportépítény építhető. Jelen bekezdésben eghatározott fogalakra a kereskedeleről szóló évi CLXIV. törvény értelező rendelkezései az irányadók. (6)A területen ne helyezhető el közösségi szórakoztató, kulturális építény és 3,5 t önsúlynál nehezebb járűvek részére garázs és parkolóhely kialakítás (7) Melléképítények az OTÉK 1. száú elléklet 54. pontjában felsoroltak építhetők, az i,) j.), k.), és l.) pontokban elítettek kivételével. (8) A területet burkolt úttal és teljes közűvel kell ellátni. Különleges területek 15.. (1) A különleges területek közé a község területén a teető (Kt), a kegyeleti park (Kkt) a sportterületek, (Ks), strandterület (Kst) és keping (Kkp) soroltak, a beépítési előírásokat a szabályozási terv tartalazza. (2) A teető (Kt) területein csak a teető üzeeltetésével kapcsolatos létesítények, és egyházi építények helyezhetők el. A védőtávolságot a teetőn belül kell kialakítani. A kegyeleti parkot (Kkt) lezárt területnek kell tekinteni és ráteetés se engedélyezhető. (3)A sportterületen (Ks) a sportolással kapcsolatos építények, kereskedeli és vendéglátó, szolgáltató építények, szolgálati lakás helyezhetők el. (4)A strandterületen (Kst) a strandolási létesítényeken kívül kereskedeli, vendéglátó és szolgáltató létesítények helyezhetők el. (5)A kepingek területén (Kkp) szállásférőhelyek, sportlétesítények, kereskedeli és vendéglátó, szolgáltató építények helyezhetők el. (6)A kikötő területén (Kk) a hajózással és vitorlázással kapcsolatos építények, valaint vendéglátó, kereskedeli és szolgáltató építények helyezhetők el. (7)A különleges területek szabad területeit fásítani kell. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közű területek 16.. (1) A közlekedési, közű és hírközlési létesítényeket és azok területeit a szabályozás terv tünteti fel. (KÖu-közutak, KÖk-vasút, KÖ-közű ) (2) A közutak (KÖu) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelebe vétele ellett a szabályozási terv és az OTÉK 26..-ban előírtak alapján kell biztosítani. (3) A közutak, a vasút és a közűvek védőtávolságait a vonatkozó szabvány előírások és a szabályozási terven jelöltek alapján kell figyelebe venni. 1

13 (4) Az utak, és a vasút védőtávolságain belüli építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóság és az üzeeletetők szakvéleényét ki kell kérni. (5)A közlekedési, és közű területeken a közlekedési és közű létesítényeken kívül az OTÉK 26.. (3) pontjában felsorolt építények helyezhetők el. (6) Az újonnan nyitott utcákban közvilágítás kiépítése és utcai fásítás telepítése kötelező. (7) A 20 szeélygépkocsi befogadóképességűnél nagyobb gépkocsi parkolók felületéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogon átvezetve lehet a csapadékvíz csatornába bekötni és a parkolókba összefolyó csapadékvíz zöldfelületre ne vezethető. Zöldterületek (1) A város igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Z2) és a part enti közpark és szabad strand területek (Z1) soroltak (2) A közparkok (Z2) a város állandóan növényzettel fedett közterületei, aelyeknek közútról, köztérről közvetlen egközelíthetőnek kell lennie. (3) A közparkokban az OTÉK 27.. (4) bekezdésében felsorolt építények, - a Z1-es területen ezen túl strandépítények- helyezhetők el a ár eglévő, kialakult közparkokban (Z2) legfeljebb 2 %, az újonnan kialakított és Z1 jelű közparkokban aelyek egyben strand és közlekedési területnek is inősülnek - legfeljebb 4 % beépítettségig. (4) A területek kialakítása, átépítése csak szaktervező (táj- és kertépítész) által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (5) A közpark területeken (Z2) a zölddel való fedettség iniu 70 % kell legyen, elyet többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség iniu 60 % legyen. Általános előírások : Erdőterületek 18. (1) A város igazgatási területén eglévő védőerdők (Ev1,) és gazdasági erdők (Eg1, ) kijelölésére került sor. (2) A eglévő erdőterületek űvelési ága ne változtatható eg, kivéve a szőlőkataszter I. osztályú területeket, illetve a terőhelyre jellező terészetes vegetáció kialakítására alkalas területeket, ahol az erdészeti hatóság egyetértésével engedélyezhető a űvelési ág változás. (3) A eglévő gazdasági erdők területén (Eg1), legfeljebb 0,3 %-ig építhető be az erdő rendeltetésének egfelelő épületekkel, szolgálati lakással és vadászházzal. (4) A védőerdők területén (Ev1, ) épületet elhelyezni ne lehet. 1

14 (5) Az erdők területén a telekalakítási és az építési engedélyezési eljárási ügyekben az Állai Erdészeti Szolgálatot, és az illetékes Nezeti Park Igazgatóságát szakhatóságként be kell vonni. (6) Az övezetben csak terészet- és környezetkíélő terület-felhasználás engedélyezhető, illetve ilyen tevékenység folytatható. (7) Védett erdőterületen közút, közű és távközlési nyovonalas létesítény létesítése csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételek szerint engedélyezhető. (8) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak terészetvédeli, vadgazdálkodási illetve erdőgazdasági célból szabad. További övezeti előírások : (9) Eg11-es és Ev 14-es övezetek ( V-2, SZ-1) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. (10) Eg 12-es és Ev 13-as övezetek (V-2, SZ-1, F-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. A beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető; Erdőterületen elsősorban védeli rendeltetésű erdő, ezőgazdasági területen csak nádas, gyep űvelési ágú területek, zöldterület, valaint indokolt esetben közlekedési és közűterület jelölhető ki. Épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizust szolgáló esőbeálló jellegű építények és az illetékes terészetvédeli és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatálloány szállásául szolgáló, hagyoányos istállóépületek kivételével - ne engedélyezhető. Új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó álloás, valaint szennyvízürítő ne létesíthető. (11) Eg 13-as és Ev 12-es övezetek (V-2, T-1, SZ-1, F-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. 1

15 Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet. A beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető; Erdőterületen elsősorban védeli rendeltetésű erdő, ezőgazdasági területen csak nádas, gyep űvelési ágú területek, zöldterület, valaint indokolt esetben közlekedési és közűterület jelölhető ki. Épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizust szolgáló esőbeálló jellegű építények és az illetékes terészetvédeli és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatálloány szállásául szolgáló, hagyoányos istállóépületek kivételével - ne engedélyezhető. Új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó álloás, valaint szennyvízürítő ne létesíthető. (12) Eg 14-es övezet és Ev 11-es övezetek (V-2, T-1, SZ-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. 1

16 Mezőgazdasági területek 19.. (1) A ezőgazdasági területek a növényterelés, állattenyésztés, a kert és szőlőgazdálkodás területei és az ezzel kapcsolatos építények elhelyezésére szolgálnak. (2) A város igazgatási területén az alábbi ezőgazdasági területek kialakítására került sor : Mezőgazdasági általános területek (Má) Be ne építhető ezőgazdasági általános területek (Má0) (3) A területen építényeket elhelyezni az e rendeletben kikötötteken túl csak a 35/2002 (III.7.) Kor. rend. 8.. előírás figyelebe vételével lehet szabadon-álló beépítési óddal azzal, hogy a technológiai jellegű építényeknél, űtárgyaknál és a sajátos építény fajtáknál, űtárgyaknál az építény agasság ne korlátozott, az a technológiai igények és építési előírások függvényében az építési hatóság határozza eg. (4) A területen vízi közűvel ellátott építény szennyvíz elvezetése a környezetvédeli és vízügyi szakhatóság előzetes szakvéleénye alapján kialakított zárt szennyvíztározóba történhet. (5) A területen beépítésre szánt terület kijelölése, vagy a szabályozási terven jelölttől eltérő terület-felhasználás prograozása, egváltoztatása a rendezési terv ódosításával lehetséges. Általános előírások : Mezőgazdasági általános területek 20.. (1) A ezőgazdasági áruterelő területek a szabályozási terven jelöltek (Má,) (2) A területeken kialakítható földrészlet iniális nagysága , aelynek egközelítését közhasználatú, vagy agán úttal kell biztosítani. (3) Szántóföldi űvelés esetén a 20 HA-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető és a beépített alapterület a telek 0,1 %-át illetve az t ne haladhatja eg. Az építény agasság axiua lakóépület esetén 5,5, gazdasági épületeknél 7,5. (4) Gyep űvelési ágú, 5,0 HA-nál nagyobb telken, hagyoányos, alos állattartó és lakófunkciót kielégítő épület építhető és a beépíthető alapterület a telek 0,5 %-át illetve a 400 -t ne haladhatja eg. Az építény agasság lakóépület esetén 5,5, gazdasági épületnél 6,0. A területeken elsődlegesen alos előírás építényeit kell engedélyezni, lakófunkció csak ezt követően, vagy ezzel együtt létesíthető. (5)A telkek űvelési ága a beépítési feltételeként akkor fogadható el, ha az legalább 80 %- ban eghatározó. 1

17 (6) Lakókonténer, lakókocsi a területeken ne helyezhető el. További övezeti előírások : (7) Má1 övezet ( V-2, T-1, SZ-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. (8) Má2 övezet ( V-2, SZ-1) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. (9) Má3-as övezet (V-2, SZ-1, F-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. A beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető; Erdőterületen elsősorban védeli rendeltetésű erdő, ezőgazdasági területen csak nádas, gyep űvelési ágú területek, zöldterület, valaint indokolt esetben közlekedési és közűterület jelölhető ki. Épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizust szolgáló esőbeálló jellegű építények és az illetékes terészetvédeli és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha 1

18 egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatálloány szállásául szolgáló, hagyoányos istállóépületek kivételével - ne engedélyezhető. Új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó álloás, valaint szennyvízürítő ne létesíthető. (10) Má4-es övezet : (V-2, T-1, SZ-1, F-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet. A beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető; Erdőterületen elsősorban védeli rendeltetésű erdő, ezőgazdasági területen csak nádas, gyep űvelési ágú területek, zöldterület, valaint indokolt esetben közlekedési és közűterület jelölhető ki. Épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizust szolgáló esőbeálló jellegű építények és az illetékes terészetvédeli és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatálloány szállásául szolgáló, hagyoányos istállóépületek kivételével - ne engedélyezhető. Új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó álloás, valaint szennyvízürítő ne létesíthető. (11) Má5-ös övezet (T-1, SZ-1.) Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő 1

19 értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet. Általános előírások : Be ne építhető ezőgazdasági övezetek (1) A be ne építhető ezőgazdasági területek a terészetvédele és vízvédele érdekeit szolgálják. A területek a szabályozási terven jelöltek az általános ezőgazdasági területeken (Má0 ). (2) A űvelési ág elsősorban erdősítés és gyepesítés céljára egváltoztatható. (3) A területen kialakítható legkisebb földrészlet (4) A területen csak köztárgyak, közutak, közterek, nyovonal jellegű vezetékek, közű és közűpótló berendezések ( a szennyvíztisztító és koposztáló telepek, adótorony, távközlési agas-építény, agasfeszültségű villaos távvezeték kivételével), a vízgazdálkodás létesítényei, geodéziai jelek, vadász lesek és a terészetvédele kutató, beutató építényei helyezhetők el. További övezeti előírások : (5) Má01-es övezet (V-2, T-1, SZ-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. (6) Má02-es övezet ( V-2, SZ-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. 1

20 Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), valaint a hulladékátrakó álloás - és vegyszertároló ne létesíthető. (7) Má03-as övezet ( V-2, T-1, SZ-1, F-1.) A terészeti és az érzékeny terészeti területeken a űvelési ágak egváltoztatása, illetve közű és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel engedélyezhető. Beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető. A űvelési ág váltás, illetve a ás célú hasznosítás csak az adottságoknak egfelelő terelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valaint közű és közút építése érdekében engedélyezhető. A kialakult geoorfológiai forák (hegygerinc, völgy stb.) egőrzendők. Új üzeanyagtöltő álloás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valaint hulladékártalatlanító - kivéve a biológiailag leboló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalassá tételét végző telepek (koposztüzeek), továbbá hulladékátrakó álloás - ne létesíthető. Új villaosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettől eltérni csak a terészetvédeli hatóság által eghatározott feltételekkel lehet. A beépítésre szánt terület ne jelölhető ki, illetve a belterület ne bővíthető; Erdőterületen elsősorban védeli rendeltetésű erdő, ezőgazdasági területen csak nádas, gyep űvelési ágú területek, zöldterület, valaint indokolt esetben közlekedési és közűterület jelölhető ki. Épületek építése, bővítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizust szolgáló esőbeálló jellegű építények és az illetékes terészetvédeli és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a legeltetést biztosító állatálloány szállásául szolgáló, hagyoányos istállóépületek kivételével - ne engedélyezhető. Új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó álloás, valaint szennyvízürítő ne létesíthető. Vízgazdálkodási területek (1) A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv jelöli (V), (2) A vízgazdálkodási területeken és a közforgali vízi közlekedési építények, a vízkár elhárítási, a vízi sport a sporthorgászat a strandolás és terészeti egfigyelés közösségi építényei, a halastavak entén a halászattal annak értékesítésével, feldolgozásával, tárolásával kapcsolatos építények helyezhetők el, a külön jogszabályokban foglaltak alapján. Ezen túl a terészetes és terészet közeli vízfolyástól 50 -en a tavak partjától 100 -en belül a külterületeken új épület ne helyezhető el. 2

21 (3) A vízfolyások partszélei entén indkét oldalon a karbantartás részére 6-6 -es sávot a tavaknál 3 -es sávot szabadon kell hagyni. (4) A vízfolyások, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. (5)A tóeder övezetére vonatkozó előírások (D-1) A tóeder lehatárolt területe ne csökkenthető A parti ólók, hullátörők és kikötői létesítényeket kivéve a tóederben állandó létesítény, sziget stb. ne építhető. A parti élővilág védele érdekében a tóederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértő, úszóponton jellegű, csak az üdülési illetve horgászidényben használatos űtárgyak helyezhetők el. A tóeder nádasaiban, valaint a védett terészeti területeken lévő nádasok területén tilos inden olyan echanikai beavatkozás (pl. kotrás, feltöltés, építés, vízi állás, csónakút, horgászhely létesítése) aely a nádas álloányát, annak inőségélt károsítja, illetve a nádas pusztulását eredényezheti, és a vonatkozó jogszabályokat figyelebe kell venni. (Lásd : 4 száú elléklet.) III. FEJEZET Környezet-, táj-, terészet-, kulturális örökség védele (1) A környezet-, táj-, terészet-, űelék és helyi védeleel kapcsolatos szabályozást, lehatárolását a védőtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel. Környezetvédele 24.. (1) A környezetvédeli előírások a település igazgatási területére érvényesek. (2) A környezetvédele külön szabályozási rendeletében e rendezési terv előírásait is figyelebe kell venni. (3) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell egszervezni és végezni, hogy: a./ a legkisebb értékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b./ egelőzze a környezetszennyezést c./ kizárja a környezetkárosítást (4) Levegőtisztaság-védeli szepontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítény alakítható ki, aelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket ne lépi túl. A területre a vonatkozó kor. rend. alapján (Lásd : 4. sz. ell.) az ökológialiag sérülékeny területre vonatkozó hatásértékek az érvényesek. (5)A településen veszélyes hulladék keletkezését eredényező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzeeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalatlanításáról. 2

22 (6)Védőfásításokkal gondoskodni kell a szabályozási tervben beültetési kötelezettséget előíró helyeken - a szántóföldi porszennyezés valaint az élővizek szennyezésének egakadályozásáról. (7) Külterületen ezőgazdasági és egyéb üzei létesítény, telepítéséhez, vagy a ár eglévő létesítény használatának, technológiájának egváltoztatása esetén a környezetvédeli-, egészségügyi- és az állategészségügyi szakhatóságok véleényét ki kell kérni. (8)A szippantott szennyvizek csak a űködési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállíthatók. (9) A település szennyeződés érzékenységi besorolása a vonatkozó rendelet alapján (Lásd : 4 sz. ell. ) fokozottan érzékeny területnek inősül. (10) A településen a zajvédele az országos előírások szerint, azoknak egfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítényeket egyáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédeli szepontból a közlekedésből szárazó egengedett A-hangnyoásszint a 7..száú főút entén 65/55 db, az egyéb lakóterületeken 55/45 db, a teető területén és a beépítésre ne szánt területeken a közlekedési és közűterületek kivételével 50/40 db. (11) A forgali út 7-es főút - közvetlen környezetében egészségügyi, oktatási és gyerek intézényeket elhelyezni ne lehet. (12) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzeeltető köteles gondoskodni. (13) A közcsatornával ég ellátatlan belterületen a kialakult állapot esetén, illetve külterületen keletkező szennyvizek csak zárt gyűjtőben helyezhetők el. A külön pontban eghatározott feltételek szerint. A zárt gyűjtőt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell száolni. (14) A szennyvíztisztító teleptől 300 ; a dögkonténertől 500, a hígtrágya ürítőtől és szippantott szennyvízürítő helytől 1000 védőtávolságon belül új lakóépület, éleliszer feldolgozó, -raktározó, -kereskedeli létesítény továbbá állattartótelep ne létesíthető. (15) Országos közutak és vasútvonalak beépítésre ne szánt területen levő szakaszai entén a tengelytől száított 50 éter, továbbá közforgalú vasútvonal szélső vágányától száított 50 éter távolságon belül lakóépület ne létesíthető. (16) Vízfolyások edrétől 50 éter távolságon belül ezőgazdasági területen állattartó építény ne létesíthető. (17) Terészetes és terészet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonaltól száított 50 -en belül, tavak partjától száított 100 -en belül a Balaton parti belterületi szakasz kivételével- eglévő épületek, építények, létesítények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítények, kikötők, illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítények létesítéséhez, kivitelezéshez az illetékes Környezetvédeli, Terészetvédeli és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági 2

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

DÖRGICSE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2003. OKTÓBER

DÖRGICSE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2003. OKTÓBER SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: 1 269 0786 SZABÁLYOZÁSI TERVE Megbízó: Dörgicse Önkormányzata Tervezők:

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

4/2005. (.30) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben