SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz"

Átírás

1 SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/ Tervező: AKCIÓTERV Mérnöki Iroda Kft 9730 Kőszeg, Bechtold István utca 7. Tel/fax.: +3670/ szeptember 30.

2 Jelen munkafüzet a három külön eljárásban sorolt módosításokat tartalmaz. Egyrészt a teljes eljárás alá tartozó, t és előzetes tájékoztatási szakasz tervdokumentumának 16. pontból álló (2015. június 10.),, másrészt a 4 ponttól álló (2015. augusztus 5-én 5 kelt), véleményezésre előkészített egységes változásait ismerteti. A augusztus 5-én 5 kelt dokumentáció pontja folytatólagos számozást kapva, újraszámolással pontként szerepelnek jelen tervezetben. Harmadrészt egyszerűsített eljárás alá vonható és a 134/2015 /IX.24./ számú településfejlesztési döntéssel sel módosuló pontokat. 1. Hatályos rendezési tervek májusában kezdeményezte Sárvár Város Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök módosítását. A módosítás célja a korábban beérkezett és méltányolható lakossági igények kielégítése, és egyes önkormányzati feladatok kiszolgálása, építéshatósági alkalmazásból adódó gyakorlati kérdések szabályozása volt. A településfejlesztési döntés meghozatalára május 27-én került sor. Sárvár város hatályos rendezési tervei: Sárvár város Településfejlesztési koncepció 175/2003. (X.16.) számú határozattal elfogadva, amelyet legutóbb a 176/2012.(VIII.27.). sz. határozat módosítottak és foglaltak egységes szerkezetbe. Sárvár város Településszerkezeti terve /VÁTI/ - 177/2012.(VIII.27.) sz. határozattal megállapítva, amelyet a 180/2013.(VII.8.) és a 6/2015. /I.22./ sz. határozatokkal módosítottak. Sárvár város Szabályozási terve és Helyi építési Szabályzata / VÁTI./ 16/2005. /V. 19./ számú önkormányzati rendelettel elfogadva, amelyet a 2/2008. /I. 24./, 33/2008. /XI. 25./, 3/2011. /I.28./ a 25/2012./VIII.28./, a 21/2013. (VII.9.) és az 1/2015.(I.22.) önkormányzati rendeletek módosítottak. A településrendezési eszközök módosítását a 87/2015. /V.27./ számú, a 104/2015.(VI.30.) és a 134/2015 /IX.24./ számú településfejlesztési döntések alapozták meg. A szerkezeti terv változásai a hatályos településfejlesztési koncepcióval összhangban vannak. A koncepció módosítása nem volt indokolt. A településszerkezeti tervet érintő változások a belterületen: 5; 7; 9; 10; 11; 18; 24; 25. sz. alatt illetve a külterületen: 1; 2; 3; 4; 6; 17. sz. alatt találhatóak. A szabályozási előírásokat érintő változások a 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23. sz. alatt kerültek feltűntetésre. A módosításra kerülő szabályozási tervlapok szelvényszáma C2-2; D4; D3-1; D3-3; D3-4; D2-2; D2-4; E2-2; E3-1; E3-2; E3-3; E4-1; E4-3; F3. A 17.) sorszámú terület, az Almáskerti zártkert beépítésre szánt területté való átminősítése esetében előzmény volt, hogy Sárvár Város Önkormányzata március-áprilisában elkészítette a Hegyközség külterületi (volt zártkerti) részei belterületbe vonásának lehetőségei c. tanulmánytervet. A tanulmányterv célja 2

3 volt, hogy feltárja és bemutassa azokat a lehetőségeket és műszaki, jogi megoldásokat aminek eredménye és feltétele lehet többek között az Almáskerti hegy területén a lakóterület fejlesztése. Ezen tanulmányterv elkészítése megalapozta jelen településrendezési eszköz módosítását is. 2. Területrendezési tervekkel való összefüggés: A 2012-től hatályos rendezési tervek a korábbi módosítások alkalmával már figyelembe vették a magasabb szintű területrendezési terveket és azokra vonatkozóan a megfelelés igazolását, így az OTrT és a Vas megyei területrendezési terv tekintetében is. A településszerkezeti terv módosítása során a változtatással érintett területek esetében azonban a hatályos Országos Területrendezési Tervnek és a hatályos Vas megyei területrendezési tervnek való megfelelést is vizsgálni kell. Szükség esetén az érintet övezet lehatárolását is el kell végezni. A belterületen lévő tömbterületek ingatlanjai a Vas megyei területrendezési tervben városias települési térségként vannak besorolva, korlátozás nem érinti őket. Településrendezési eszköz módosításával érintett terület Hatályos Vas megyei területrendezési terv (VTRT) szerinti térségi égi területfelhasználás, korlátozó térségi övezeti besorolás 1. Sárvár 0239/3 és 0239/4 hrsz-ú ingatlanok városias települési térség, egyéb térségi övezet nem érinti 2. Sótonyi út 0294/9 és 0294/10 vegyes területfelhasználású térség 3. Sárvár, 0299/9 hrsz-ú ingatlan területfelhasználásának a vizsgálata nagyvízi meder övezete erdőgazdálkodási térség ökológiai hálózat övezete országos tájképvédelmi terület övezete A tervezett területfelhasználás változtatása megfelel az jogszabályi előírásoknak igen, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre igen, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre igen, beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre 4. Sárvár-Bajti erdészházak hibás VTRT alapján nem beazonosítható igen, kialakult állapot kerül figyelembevételre és 6. Sárvár 0262 hrsz ingatlan megosztásából keletkezett 0262/2 hrsz ingatlan kivett anyaggödör területén 17. Sárvár, Hegyközség Almáskerti rész ( hrsz-ú ingatlanok) - jelenleg mezőgazdasági erdőgazdálkodási térség ökológiai hálózat övezete országos tájképvédelmi terület övezete rögzítésre igen, beépítésre szánt terület a térségi övezet lehatárolásával és a megfelelés igazolásával jelölhető ki - vegyes területfelhasználású térség, igen, a beépítésre szánt terület kijelölhető 3

4 kertes övezet átsorolása beépítésre szánt övezetbe (falusias lakóterület) - országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 3. Várható hatások A módosítás célja a helyi igények kielégítése, a településrendezési eszközök használatából, életszerűséget követő, a kialakult használati módra és a hosszútávú igényekre is tekintettel lévő megoldások alkalmazása a jogos magán és közérdek biztosításával. A helyi építési szabályzat kiegészítése során a jelenlegi helyi építési szabályzat alkalmazása során felmerült gyakorlati kérdések megválaszolása, és helyi szintű szabályozása volt a cél. Tervező: Gergye Péter TT/ Akcióterv Mérnöki Iroda Kft 9730 Kőszeg, Bechtold István utca 7. 70/

5 Sárvár Város Településrendezési eszközeinek módosításával érintett területei - Átnézeti térkép

6 Településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot érintő változások 1.. Sárvár /3 3 és 0239/4 hrsz-ú ingatlanok Az Önkormányzat kezdeményezte a 0239/3 és 0239/4 hrsz-ú ingatlanok esetében a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a jelenleg egészségügyi-turisztikai erdő területfelhasználásból átsorolhatók legyenek Mk kertes mezőgazdasági övezetbe, 3 %-os beépítéssel gyümölcsös művelési ág esetén, 6000 m2 telek területtel. A terület jelenleg is csemetekertként van betelepítve. Hatályos településszerkezeti terv részlete A 0239/3 és 0239/4 hrsz ingatlanok látképe 5

7 Javasolt településszerkezeti terv részlete A módosítás során a 0239/3 és 0239/4 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi használatukkal megegyező kertes mezőgazdasági területfelhasználásba kerülnek átosorolásra. 6

8 Hatályos szabályozási terv részlete r (szelvényszám E2-2; E2-4) 7

9 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám E2-2; E2-4) A helyi építési szabályzat (továbbiakban: SÉSZ) előírásai is módosításra kerülnek úgy, hogy gazdasági épület 6000 m2-es telekterületen már létesíthető lesz szőlő, gyümölcs kert esetén, illetve a lakóépület létesítésének maximális 200 m2-es alapterületi megkötése törlésre kerül. Ennek megfelelően a 14. -ának (1) bekezdése e) pontja 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8

10 1.2 Telekterület: Szőlő és (vagy) gyümölcsös és intenzív hasznosítású kert (pl. üvegházas, fóliás virág és zöldségkertészet) művelési ág esetén: min m 2 min. 1 ha ( m 2 ). Egyéb művelési ágú telkeken lakóépület nem létesíthető. A HÉSZ 14. -ának (1) bekezdése e) pontja 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.3 Beépítettség: max. 3%. de a lakóépület alapterülete maximum 200 m 2 -es lehet. Azon telken, melynek csak egy része tartozik olyan művelési ágba, mely a beépítés szempontjából megfelelő (tehát kert, szőlő, vagy gyümölcsös), az egyéb művelési ágú telekrész területe (szántó, gyep, erdő) a beépíthetőség számításánál nem vehető figyelembe. 9

11 2. Sótonyi út 0294/9 és 0294/10 Az Önkormányzat kezdeményezi a Sótonyi út mentén annak vizsgálatát, hogy 0294/9 és 0294/10 hrsz-ú (Sótonyi u. mellett) ingatlanok 75%-a átsorolásra kerüljenek Ev (védelmi erdő) övezetből Mk (mezőgazdasági kertes) övezetbe. Az ingatlanok nyugati szegélyén a véderdősáv északi és déli kapcsolatát továbbra is biztosítani kívánják az erdőterület részleges megtartásával. Hatályos településszerkezeti terv részlete Az ingatlanok látképe a Sótonyi út felől 10

12 Javasolt településszerkezeti terv részlete A 0294/9 és 0294/10 hrsz ingatlanok jelenlegi, kialakult használati módjukkal és mezőgazdasági használati módjukkal egyezően kertes mezőgazdasági területbe kerülnek besorolásra úgy, hogy a nyugati végén kb 25 m széles véderdősáv, egyben a Sótonyi úttal párhuzamos erdősáv összefüggőségét biztosító galéria erdő megtartásra kerül. 11

13 Hatályos szabályozási ási terv részlete (szelvényszám F3) A javasolt szabályozási megoldás alapján a nyugati telekhatár mentén megtartásra kerülne egy erdősáv, míg a telkek Sótonyi úttal párhuzamos nagyobbik felén kertes mezőgazdasági terület jönne létre a kialakult állapot figyelembevételével. 12

14 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám E2-2; E2-4) A 0294/9-10 hrsz ingatlanok nyugati szegélye mentén ~25 m széles véderdő sáv megtartásra került, míg a telek keleti 3/4-én kertes mezőgazdasági övezet került kijelölésre. Előírásai a hatályos SÉSZ-ben foglaltakkal megegyezőek. 13

15 3. Sárvár, 0299/9 hrsz-ú ingatlan területfelhasználásának a vizsgálata Az önkormányzat kezdeményezésére a Sótonyi út mentén a 0299/9 hrsz-ú ingatlan 75 %-nyi területe átsorolásra került Ev (véderdő) területfelhasználásból Mk (mezőgazdasági kertes) övezetbe úgy, hogy az övezeti határ az útra merőleges legyen. A korábban kijelölt véderdősáv a terület északi oldalán, sávszerűen került megtartásra. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt t településszerkezeti terv részlete 14

16 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám E4-3) a 0299/9 hrsz ingatlan északi szegélyén a véderdő sávot megtartva, került sor a kertes mezőgazdasági terület kialakítására. hrsz A0299/ hrsz ingatlanok látképe átképe,, háttérben a 0299/9 15

17 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám E4-3) A településszerkezeti tervvel összefüggően a véderdők kiterjedése felülvizsgálatra került és helyében a jelölt övezeti határ mentén Mk jelű kertes mezőgazdasági terület került kijelölésre. 16

18 4. Sárvár-Bajti erdészházak Az önkormányzat kezdeményezte a Sárvár, Bajti településrészen az erdészházak gazdasági célú erdő övezetből történő átsorolását beépítésre szánt területté. Egyúttal vizsgálni kellett a telkek megközelítését a 8451 jelű összekötő útról a bejárások rendezése érdekében. Jelenleg önálló út ként bejegyzett ingatlan nem állt rendelkezésre, mint közúti kapcsolat, helyette a 0362; 0363/10; 0366/3 hrsz ingatlanokon - két irányból is van - használt közúti kapcsolat. A jövőben a 0366/3 hrsz ingatlanon jelölt szolgalmi út kerül 7 m szélességben kiszabályozásra közlekedési terület céljára. A településszerkezeti terv falusias lakóterületbe sorolta a két ingatlan területét 4600 m2 nagyságban, mint új beépítésre szánt terület. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv részlete 17

19 Az erdészházak látképe 18

20 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D4) 19

21 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám D4) A 0366/1-2 hrsz erdészházak területét Lf jelű építési övezetbe kerülne besorolásra. A falusias lakóterület építési övezeti előírása: szabadonálló, 900 m2 minimális telekterület, 25 %-os legnagyobb beépítettség, 40 % legkisebb zöldfelület aránya, legnagyobb építménymagasság 4,5 m lesz. A 0366/1-2 hrsz ingatlanok megközelítését a kiszabályozásra kerülő 7 m-es kiszolgáló út fogja biztosítani. A tervezett kiszolgáló út a meglévő, szolgalmi jogként bejegyzett és akként is használt utak nyomvonalát követik. 20

22 5. Rábasömjéni temető előtti 3321 hrsz-ú ingatlanon parkoló kijelölése Megvizsgáltuk a rábasömjéni temető előtti 3321 hrsz-ú ingatlan egy részén 14 férőhelyes parkoló kialakításának lehetőségét úgy, hogy a 3321 hrsz ingatlanon jelölt zöldterület egy részét felhasználva ott közlekedési területté kerülne kijelölésre. Célszerűen a parkolók a keleti oldalon lévő temető bejárati úthoz közelebb kaptak helyet. A változást követően egyoldalas merőleges beállóval 14 férőhelyes parkoló épülhet. A zöldterület nagysága 380 m2-el csökkent. A rendezett állapot kialakításával megszűnik a zöldterület rongálása, a zöldterületen történő parkolás. A fásítást legalább 6 parkolónkként biztosítani kell. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti ezeti terv részlete 21

23 A3321 hrsz ingatlan jelenleg, jobbra a temető bejárata 22

24 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2) Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2) A szabályozási terv módosítása során a 3321 hrsz közterület keleti felén egy kb. 14 férőhelyes parkoló építhető ki merőleges beállással. A parkoló kialakítását a temető kiszolgálása, a zöldterület védelme, a rendezett gépjármű elhelyezés egyszerre indokolja. 23

25 6. Sárvár 0262/2 hrsz ingatlan Az önkormányzat megvizsgáltatta a 0262 hrsz ingatlan megosztásával keletkezett 0262/2 hrsz-ú ingatlan átsorolását Ee (egészségügyi erdő) övezetből különleges övezetbe, idegenforgalom, rekreáció, kemping, sport és szabadidő (tó) céljára. A tervezett területfelhasználás változása illeszkedik a gyógyfürdő, a Vadkert major és a környező szállodák által alkotott egységes idegenforgalmi terület kialakításának koncepciójába. A 0262/2 hrsz ingatlan időközben a 0262 hrsz ingatlan megosztásával keletkezett úgy, hogy a korábbi erdő alrészletből 0262/1 hrsz-ú ingatlan, míg a volt kivett anyaggödörből a 0262/2 hrsz lett, kiigazított telekhatárok mellett. Hatályos településszerkezeti terv részlete 24

26 Javasolt településszerkezeti terv részlete 0262 hrsz ingatlan területe egészségügyi erdőterületből különleges idegenforgalmi területbe kerül átsorolásra. A változás a jelenleg anyaggödör területére terjed ki. Környezetében meglévő, kialakult parkerdő jellegű területfelhasználás és használati mód változatlanul megmarad. A területfelhasználás a gyógyfürdő menti körút mellett létre jött különleges idegenforgalmi területhez hasonló egységet fog képezni, szálláshely szolgáltatással és idegenforgalmi attrakciókkal. 25

27 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám E3-3) 26

28 A 0262/1 és 0262/2 hrsz ingatlanok ingatlan-nyilvántartási állapota a megosztást követően: 27

29 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám E3-3) A településszerkezeti tervben kijelölt beépítésre szánt különleges területhez a helyi építési szabályzat a Ki jelű építési övezetet rendelte. Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló telepszerű. A minimális telekterület m2, a beépítettség legnagyobb mértéke 30 %, a minimális zöldfelület mértéke 40 %, a környezetével megegyezően a legnagyobb építménymagasság 12,5 m. 28

30 A SÉSZ 9. (2) a) bekezdése kiegészítésre kerül az intézményi és intézményi terület jelentős zöldfelülettel építési övezetei előírás a területen elhelyezhető építmények felsorolásával: 9. (2) Különleges közhasználatú építményi területek (Ki és Kiz) a) A terület különleges célokat szolgáló közhasználatú építmények elhelyezésére szolgál. A területen az alábbi építési övezetekben - szabadidőközpont, - sportterület, - strand - szálláshely szolgáltató építmény - tó - fürdőterület, - kórház/szanatórium, - múzeum és régészeti bemutatóhely, - egyházi létesítmény, - idegenforgalmi és rekreációs építmény és terület, - kemping, - arborétum, - szálloda, hotel, - golfpálya, - lovas pálya, és egyéb a szabályozási terven rögzített funkciójú közcélú és közhasználatú létesítmény helyezhető el. A SÉSZ 42. Fogalmak egy új 35/A. ponttal egészül ki: 35/A. Szálláshely szolgáltató építmények: körét külön jogszabály - a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről rögzíti. A külön jogszabály száma: a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet. 29

31 Fotó: A fürdő menti körútról készült látkép 30

32 7. Malom utca A Malom utca Gyöngyös-patak felőli végén álló önkormányzati területen lévő rossz állagú bérlakások helyén közlekedési terület kerül kialakításra. A módosítás lehetővé teszi a Gyöngyös part feltárásnak javítását és ezáltal a Csónakázó tó felé tervezett gyalogos kapcsolatok kiépítését is. Jelenleg a szabályozási tervben biztosított kialakult szélességű közlekedési terület nem elegendő az Alkotmány utca és városközpont közötti forgalom biztonságos levezetésére. A változást követően a közlekedési terület nagysága 7450 m2-el nő. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv részlete 31

33 Fotó: A malom utcai saroképület 32

34 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám E3-1) Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám E3-1) Kisvárosias Lk jelű építési övezetből közlekedési terület kerül kialakításra. A meglévő rossz állagú lakóépület bontásra kerül. 33

35 8. Óvár utcai tömbterület felülvizsgálata Az önkormányzat kezdeményezte az Óvár utca végén (1086/3 hrsz-tól 1086/19 hrsz) építési övezeti előírás módosítását, teleknagyság csökkentését és a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő út kiszolgáló úttá történő átsorolását a vasúti felüljáróig. A módosítás oka, hogy a Sárvári Győr-Szentgotthárd vasút feletti 1962-ben épült híd kialakítása sem teszi lehetővé az Uzsoki út és az Óvár utca közötti gyűjtő út kialakítását. A műtárgy átépítése nem reális cél. A területek feltárást pedig kiszolgáló utak a kialakult szabályozási szélesség esetén is ki tudják elégíteni. Hatályos településszerkezeti terv részlete A terület látképe 34

36 Javasolt településszerkezeti terv részlete A településszerkezeti terv a közlekedési hierarchiában mutatkozik meg. A Madách Imre és Deák Ferenc utcák között tervezett gyűjtőút megépítésének műszaki feltétele a Deák Ferenc utca közúti felüljáró teljes átépítése lenne. A gyűjtőútnak a Madách Imre utcától keletebbre folytatása nincsen. A gyűjtőút által feltárni kívánt lakóterületet a meglévő Fekete-híd utcai gyűjtőút és Madách Imre utcai gyűjtő út is kiszolgálja. Ezért volt cukorgyári vasút nyomvonalán tervezett gyűjtő utat kiszolgáló útként kívánja a város besorolni. 35

37 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-1; D3-4) 36

38 Javasolt szabályozási tervi megoldás A településszerkezeti terv változása révén az hrsz út Madách Imre utcáig tartó szakasza gyűjtőútból kiszolgáló úttá került kijelölésre. A tervezett út nyomvonala meglévő szabályozási szélességet követi és m között változik. Az északnyugati oldalon az 513/2 hrsz ingatlanon, Gk építési övezetben, a tervezett telken belüli védőfásítás úgy módosult, hogy az a meglévő beépítést ne érintse. Az 1086/4-1086/16 hrsz tervezett lakótelkek építési övezeti jele Lke ről Lke re változott. Ez azt jelenti, hogy a minimális telekméret 900 m2-ről 720 m2-re csökkent, tekintettel a kialakult telekstruktúrára. A város egységes kerékpáros rendszerének kialakítása érdekében az Uzsoki utca-deák Ferenc utca- Fekete-híd utca és Madách Imre utca útvonalon új kerékpáros útvonal került egyben kijelölésre. 37

39 38

40 9. Gyógyhelyfejlesztési yhelyfejlesztési projekt Az önkormányzat kezdeményezte a Gyógyhelyfejlesztési projektben szereplő gyalogos sétautak ábrázolását és átvezetését a szabályozási tervben a jelenleg kijelölt és meglévők gyalogos és sétautak törlése mellett. A Vizes élőhely kialakítása az egykori téglagyári agyaggödrök helyén nevű projekt alapján a z 1315; 1291; 1231; 1247/1; 1246; 1293 hrsz ingatlanokat érintően a tervezett vízfelületek jelölése is pontosításra került. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvények száma E3-1; E3-2) 39

41 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvények száma E3-1; E3-2) A szabályozási terven a III. GYÓGYHELYI ÚT - Gyalog és kerékpárút útépítési engedélyezési terve szerinti nyomvonalak kerültek ábrázolásra. A terveket Lukács Ernő és Árvai Zoltán jegyzik. A gyalogos utak A; B; B1; C; C1; C2; C3; C4; D jelű nyomvonalakon kerültek kijelölésre, egyben behálózva a teljes területe. A szabályozási terv az ábrázolással a zöldterületen belüli gyalogos útvonalak szabályozási terv és engedélyezési terv között megteremtette. A nyugati oldalon a 1484/1 hrsz út keleti oldalán új elemként a XIII. Város utca felé is biztosította a kapcsolatot. Az 1247/1 hrsz ingatlanon jelölt tó tervezett kialakítását a Vizes élőhely kialakítása az egykori téglagyári agyaggödrök helyén c. terv alapján jelöltük. 40

42 10. Kerékpárutak nyomvonalának felülvizsgálata és módosítása Meg kell teremteni az elkészült részlettervek alapján a kerékpáros úthálózat tervezett fejlesztése és a szabályozási terven ábrázolt kerékpáros nyomvonalak összhangját. A vizsgálatban külön ki kell térni a Sárvár és Rábasömjén közötti kerékpárút kialakítására, annak megoldására is. A korábbi változatban végig a volt vasúti töltés nyomvonala került felhasználásra. Az új kialakítása során a volt vasút nyomvonalán éri el délről a kerékpárút a 88-as főutat. A 88-as főút déli oldalán meglévő szerviz út mentén halad a főút meglévő 8446 jelű közúti csomópontjáig. Itt a 8446 jelű összekötő út keleti oldalán haladva megy tovább északi irányba Rábasömjén felé. A 88-as főút és j. összekötő út csomópontjában szintbeni átvezetéssel keresztezi a kerékpárút a közutakat. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2; C2-4) A 8446 jelű összeköt út és 88-as főút csomópontja 41

43 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2; C2-4) A Sárvár Rábasömjén kerékpárút nyomvonal oly módon változott, hogy a déli irányból a 88-as főút nyomvonalát, annak is meglévő szerviz útját elérve kelet felé fordul. A 88-as főutat délről kíséri a 8446 jelű összekötő út csomópontjáig. Itt északnak fordul és a mellékút mentén a volt vasúti átjárónál (0156/2 és 0148/1 hrsz utak keresztezésénél visszatér korábbi nyomvonalára. 42

44 A Sárvár kerékpárutak rendszerének egységes kialakítása érdekében a szabályozási terven az alábbi helyeken volt szükség a kerékpáros rendszer elemeinek ábrázolására: Sársziget Szombathely utcai szakasz Hatályos szabályozási terv (D2-4) Javasolt szabályozási terv (D2-4) 43

45 3082/ hrsz szakasz Batthyány utca- vasútállomás Hatályos szabályozási terv (D3-3) Javasolt szabályozási terv (D3-3) 44

46 Hegyközség Celldömölki utca Pohárszárogató utca a korábbi szabályozási terv csak a Hegyközség Sótonyi utca vonaláig jelölt kerékpárutat, amely most a Celldömölki utcán át a Pohárszárogató utca végéig kívánnak folytatni és kiépíteni Hatályos szabályozási terv (D3-3) Javasolt szabályozási terv (D3-3) Kerékpáros útvonal került kijelölésre: - a 8. sorszámú alatti Óvár utcai tömbterület megoldási javaslat - a 16. sorszámú alatt ismertetett Berzsenyi utcában megoldási javaslat. 45

47 11. Szatmár utcai sarok Az önkormányzat kezdeményezte a 1101/3 és 1101/4 hrsz-ú ingatlanok átsorolását Kiz (különleges intézményi) övezetből kertvárosias lakóterületbe. A módosítást az indokolja, hogy a Cukorgyári kastély területfelhasználásával egyező, de attól mára már eltérő karakterű két ingatlan is azonos területfelhasználásban és építési övezeti előírásban van. A jövőben a 1101/3 és 1101/4 hrsz ingatlanok kertvárosias lakóterületként kerülhetnének kijelölésre. A sarokingatlanokon korábban iroda, míg az eredetileg vadászlaknak épült épületben vendégház működött. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv részlete 46

48 A változással érintett ingatlanok látképe 47

49 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-4) Az egykori Hatvany-Deutsch-kastély ingatlana helyi védelem alatt áll, ugyanakkor ennek nem részei a tervezett változással érintett 1101/3 és 1101/4 hrsz ingatlanok. 48

50 Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-4) A 1101/3 és 1101/4 hrsz ingatlanok Ki jelű építési övezetből kertvárosias lakóterületi építési övezetbe kerülnek átsorolásra. Az építési övezet jele: Lke (szabadonálló beépítési mód, 720 m2 minimális telekterület, 25 % legnagyobb beépítettség, minimális zöldfelület 50 %, 4,5 m legnagyobb építménymagasság.) A 1101/3 hrsz ingatlan telekterület jelenleg kisebb, mint az övezetben előírt, azonban a SÉSZ 19. (2) bekezdés b) pontja alapján kialakult állapot szerint a továbbiakban is beépíthető. 49

51 12. Védőfásítás felülvizsgálata Az önkormányzat kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy indokolt és életszerű-e a vízgazdálkodási területet követő beültetési kötelezettséggel kialakítandó védőfásítás fenntartása a 3216/2; 3217/1; 3211/1; 3211/2 hrsz gazdasági területeken belül és a 3210; 3219 hrsz sportterületen belül. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D2-2; D2-4; D3-1; D3-3) Javasolt szabályozási terv részlete 50

52 A 3215 hrsz Kertaljai árkot kísérő akácfasor 51

53 Helyi építési szabályzatot érintő módosítási szándékok 13. Sárvár HÉSZ előírás módosítása Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, 052/31 hrsz-ú (Só lepárló mellett) ingatlan esetében felmerült ellentmondás feloldását azzal, hogy általános mezőgazdasági terület esetében törlésre kerülne a helyi építési szabályzatból az az előírás, hogy új beépítés esetén 100 m védőtávolságot kell tartani vízfolyástól. SÉSZ 14. (2) d) A telken újonnan létesülő épület szabadonállóan, az épület homlokvonala előtti, a telket kiszolgáló út tengelyétől legalább 20 m-re és 3,0 m oldalkert biztosításával helyezhető el. Szomszédos telkeken álló épületek között legalább 15 m távolságnak kell lenni. Az épületnek forrástól, vízfolyástól, tóparttól min. 100 m távolságra kell lennie. Az évi LIII. törvény a természet védelméről 18. (3) bekezdésében természeti területek esetében tesz ilyen előírást. Nem védett területek esetében az általános szabályok szerint lehetne a jövőben épületet elhelyezni. 18. (3) Természeti területen - a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. A módosítási javaslat alapján a SÉSZ változása: SÉSZ 14. (2) d) A telken újonnan létesülő épület szabadonállóan, az épület homlokvonala előtti, a telket kiszolgáló út tengelyétől legalább 20 m-re és 3,0 m oldalkert biztosításával helyezhető el. Szomszédos telkeken álló épületek között legalább 15 m távolságnak kell lenni. Az épületnek forrástól, vízfolyástól, tóparttól min. 100 m távolságra kell lennie. 52

54 14. Sótonyi út déli oldalán lévő ingatlanok Az önkormányzat kezdeményezi Sótonyi u hrsz-ú ingatlanon lévő gazdasági épület bővítésének lehetőségének vizsgálatát. Jelenleg a helyi építési szabályzat 14. (1) bekezdés e) pont 2. pontja csak 10 m-es telekszélesség esetén tesz lehetővé építést. Vannak azonban kialakult beépítéssel rendelkező ingatlanok, amelyek bővítése sem lenne biztosítható a jövőben. Ezért a SÉSZ vonatkozó előírásának módosítása és a minimális telekszélesség csökkentése kertes mezőgazdasági övezetben (Mk övezet) szükségessé válik. Hatályos és hatályban maradó szabályozási terv részlete (szelvényszám E3-4) 53

55 A SÉSZ 14. (1) e) pont 2. alpontjának javasolt módosítása: 2. Gazdasági épülettel beépíthető telek: 2.1 Telekszélesség az építési helyen: min. 8 m. 2.2 Telekterület: kert, szőlő, gyümölcs művelési ág esetén: min. 720 m 2 ; a 720 m 2 -t el nem érő nagyságú, továbbá a fenti művelési ágakba nem tartozó telkeken (szántó, gyep, erdő) építmény (a nyomvonal jellegű építményeket és műtárgyaikat, valamint a köztárgyakat kivéve) nem építhető. 2.3 Azon telken, melynek csak egy része tartozik olyan művelési ágba, mely a beépítés szempontjából megfelelő (tehát kert, szőlő, vagy gyümölcsös), az egyéb művelési ágú telekrész területe (szántó, gyep, erdő) a beépíthetőség számításánál nem vehető figyelembe. 2.4 Beépítettség: max. 3% épület (+ földdel borított pince). 2.5 Építménymagasság: max. 3,5 m. 2. Az övezet területén meglévő épületek, melyek a fentebb meghatározottaknál kisebb telkeken állnak, megtarthatók, felújíthatók, de alapterületük nem bővíthető. 54

56 15. Sylvester János utca 13. (181 hrsz) hátsókert szabályozása Az önkormányzat kezdeményezi a 181 hrsz-ú ingatlan hátsókert méretének csökkentését. A változtatást az indokolja, hogy a tavaly megújult Posta tér térfalainak építészeti kialakítása folyamatban van. A 181 hrsz ingatlan jelentős utcaszakaszon alkot térfalat, miközben mélysége csupán 11 m. A városban hatályos OTÉK 35. (4) bekezdése ad felhatalmazást a helyi építési szabályzatnak a hátsókert méret tekintetében országos előírástól való eltérésre. A jövőben ezen érték a 181 hrsz esetében 0 m-ben kerül meghatározásra egyedi építési hely kijelölése mellett. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3) A 181 hrsz ingatlan jelenleg 55

57 Javasolt szabályozási terv részlete A 181 hrsz speciális adottságokkal bíró ingatlan, egyben a megújult Posta tér hiányzó térfalának beépítésre kijelölt eleme. Az építési hely egyedi megadásával a telek újbóli beépítése a szomszédos ingatlanok zavarása nélkül 0 m hátsókert biztosításával és a 11 m épület mélységgel biztosítható lesz zártsorú övezetben. 56

58 16. Nádasdy utcai tömbterület vizsgálata A Nádasdy utca /2 hrsz ingatlanokat érintő kisvárosias (Lk jelű) építési övezetben a kisvárosias lakóterület beépítési intenzitása 30 %-ról 40%-ra kerül növelésre. A változást a meglévő és tervezett beépítések elhelyezésének biztosítása indokolja. A módosított építési övezeti jel Lk lesz, ami megfelel a 40 %-os legnagyobb beépítettségnek. A város kerékpáros rendszerének kialakítása érdekében a Berzsenyi utcában kerékpáros útvonal került kijelölésre. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3; E3-1) Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3; E3-1) 57

59 A augusztus 5-től 5 lefolytatott előzetes tájékoztatási szakaszban ismertetett változások Településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot érintő változások 17.. Sárvár, Hegyközség Almáskerti rész ( hrsz-ú ingatlanok) Az Önkormányzat kezdeményezi a Hegyközség Almáskerti részén fekvő hrsz-ú ingatlanok esetében a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a jelenleg Mk kertes mezőgazdasági területek a jövőben falusias lakóterületbe átsorolhatóak legyenek. A évi CXXIX. Törvény alapján a zártkertek esetében a 6/B. és 15. (6) bekezdését nem kell alkalmazni. A beépítésre szánt terület kijelölésének indoka, hogy helyhez kötött, meglévő lakóépületekkel rendelkező területe a városnak, szervesen kapcsolódik kialakult lakóterületekhez, folyamatosan épülnek lakóház jellegű ingatlanok, és jelenleg is lakcím alapján vannak lakóházak. Az újonnan beépítésre szánt területként kijelölt terület nagysága 12,5 ha. 58

60 itt. Lakcímnyilvántartás és helyszíni bejárás alapján lakott ingatlanok 59

61 Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt szabályozási terv részlete 60

62 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám E4-1; E4-3) Az Almáskerti rész jelenlegi övezeti besorolása Mk jelű kertes mezőgazdasági terület. 61

63 Javasolt szabályozási tervi megoldása A megoldás a Hegyközség külterületi (volt zártkerti) részei belterületbe vonásának lehetőségei c. tanulmánytervben került kimunkálásra javaslatként. A kialakítást nyerő falusias lakóterület építési övezeti előírása illeszkedik a már kialakult beépítéshez és telekstruktúrához, azaz Lf (szabadonálló min 720 m2 telekterület, 25 % max beépítettség, min zöldfelület 40 %, max. építménymagasság 4,5 m). A közlekedési területek számára a legszükségesebb nagyságban kerül csak terület szabályozásra, egyirányú forgalomi rend bevezetésével párhuzamosan (mintakereszt-szelvény kialakítását lásd. lentebb). Az előkert méretét a korábbi szabályozásban szereplő úttengelytől számított 12 m, helyett a szabályozási vonaltól mért 10 m-ben javasoljuk megadni. Vannak kialakult beépítések, amelyek esetében az előkert kisebb, mint az új szabályozás szerinti 10 m, ezért a SÉZ 19. (2) bekezdés c) pontját módosítani szükséges: 19. (2) c) Ha a telek jelenlegi beépítési módja és vagy az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épület(ek) csak a telekre vonatkozó egyéb országos és építési előírások betartása esetén és csak az övezeti előírások szerinti építési helyen belül bővíthető(k). Az egyirányú forgalmi rendre tervezett, 5 m szabályozási szélességű utcák mintakeresztszelvénye: 62

64 63

65 Biológiai aktivitási érté számítás alapján szükséges szintentartás és újonnan beépítésre szánt terület kompenzációs visszapótlásának biztosítása érdekében a város területén erdősítéssel kellett a jogszabályi előírásnak eleget tenni. Az aktivitási érték csak erdősítéssel biztosítható, amelynek helyét a már erdősítésre tervezett ingatlanok közelében, gyengébb minőségi osztályú mezőgazdasági területen tudtuk biztosítani, mint a 0421 hrsz ingatlanon. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv részlete 64

66 Hatályos szabályozási tervi megoldás A0421 hrsz ingatlan Mko jelű mezőgazdasági területként van szabályozva. 65

67 Javasolt szabályozási tervi megoldás A településszerkezeti tervvel összhangban a 0421 hrsz ingatlant részben érintve, 13,3 ha nagyságban mezőgazdasági területből Eg jelű erdőterületbe került átsorolásra. A változtatás célja Sárvár területén kijelölt új beépítésre szánt területek okozta biológiai aktivitási érték változás kompenzálása és szintentartása, eleget téve a vonatkozó ÖTM rendelet előírásainak. 66

68 18. Kodály Zoltán utcai közlekedési terület felülvizsgálata Az Önkormányzat kezdeményezte a Kodály Zoltán utca vonatkozásában a kialakult állapot, közművek és a közlekedés biztonság figyelembevételével a közlekedési terület méretének növelése a kisvárosias lakóterület csökkentése mellett. A módosítás előzménye, hogy 2014-ben a kialakult állapot szerint a településrendezési terveket már egyszer módosította az önkormányzat. Az időközben megindult telekhatár rendezések alapján a 730 és 660 hrsz ingatlanok tulajdonosai élni kívántak a rendezési terv adta lehetőséggel. A 662/3 hrsz ingatlan előtt a meglévő villanyoszlopot közterületbe hagyva azonban a beépítésre szánt terület lehatárolása nagyon kismértékben változik. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv t 67

69 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-4) 68

70 Megoldási javaslat A kialakult használathoz és állapothoz igazodóan a Kodály Zoltán utca Fekete híd utcára csatlakozó részén a 662/3 hrsz ingatlanon előtti 693 hrsz közterületi szakasz lehatárolása az ott meglévő villanyoszlopot figyelembe véve a mellékelt rajz szerint változik: Javasolt szabályozási terv 69

71 19.. Batthyány u hrsz Az önkormányzat kezdeményezi annak vizsgálatát, hogy a hrsz-ig terjedő szakaszán a Lk (kisvárosias lakóterület) övezeti határ északi irányba kiterjesztése kerüljön, míg a mögötte lévő Ln (nagyvárosias lakóterület) terület ugyanekkora mértékben csökkenjen, ezáltal pedig az érintett közlekedési (közterület) mérte is lecsökkenjen. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3) 70

72 Megoldási i javaslat A Batthyány utca 57. (3086 hrsz) ingatlan területe északi irányba 20 m2-el megnövelésre kerül. A változás során az építési övezet lehatárolása kis mértékben változik. Javasolt szabályozási tervi t megoldás 71

73 20.. Sárvár, Várkerület 31. (Zeneiskola) Az önkormányzat megvizsgálásra javasolja Zeneiskola tényleges területének feltűntetése mellett a szabályozási terven az építési övezetek határait. A kialakult építési övezetek módosulnak úgy, hogy a Vt jelű terület csökkentésre kerül és a kialakult telekhatár mentén érintett telekhányad Vt jelű területbe kerülne átsorolására. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3) 72

74 Megoldási i javaslat Az 577 hrsz Zeneiskola ingatlan területéből 27 m nagysági telekrész az 576 hrsz ingatlanhoz kerül átcsatolásra a kialakult használat figyelembevételével. Mindkét ingatlan településközpont vegyes területen feszi, eltéri építési övezetben. Az építési övezetek határa a telekhatár-rendezést követve módosul. A változás a műemléki jelentőségű terület megőrzését nem érti hátrányosan, illeszkedik a kialakult állapothoz. Javasolt szabályozási tervi megoldás 73

75 21.. Sárvár, Rákóczi F. utcai előkertek szabályozás előírásainak felülvizsgálata Az önkormányzat kezdeményezésére a helyi építési szabályzat 27. (12) bekezdésének kiegészítésére kerül sor a következőkkel: 27. (12) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási tervlap másként nem intézkedik, kötelező beépítési vonalnak kell tekinteni, azzal a kivétellel, hogy kertvárosias lakóterületen a beépítési vonal 5 m, vagy kialakult esetben a meglévő előkert vonalát követi. Településközpont vegyes területbe tartozó Rákóczi utcai ingatlanok esetében a kialakult előkert méret megtartható, vagy az előkert méretét 5 m-ben kell meghatározni. A Rákóczi F. utcai előkertek méretén belül az OTÉK 35. -ában meghatározott épületrészeken túl vendéglátó ipari előkert céljára szolgáló épületrész létesíthető, feltéve, hogy az épületrész műszaki kialakítása biztosítja, hogy az előkert időjárástól függően nyitott, illetve zárt előkertként is üzemelhessen. A zárttá történő kialakítás során a tartószerkezeten kívül csak átlátszó (pl. üveg, lexan) anyaghasználat engedélyezhető. A szabályozás alkalmazása érdekében az OTÉK 111. adta felhatalmazás alapján az Állami Főépítésznél kezdeményezzük eltérési engedély benyújtásával az OTÉK előírásaitól való eltérés alkalmazását. 74

76 22.. Sárvár, Széchenyi István utca 1. (65 hrsz) és Városháza, VMKH Sárvári Járási Földhivatala tömb Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, 65. hrsz-ú és a környező azonos övezetbe sorolt ingatlanok beépítési százalékának Vt. övezetében a településközponti vegyes övezet beépítési százalék intenzitásának 80%-ra történő növelését. Hatályos szabályozási s terv részlete (szelvényszám D3-3) Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3) 75

77 23.. Sárvár, SÁGA FOODS Zrt. Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár 3204 hrsz-ú ingatlan Gk övezeti előírásainak módosítását a beépítési százalék intenzitásának 60 %-ra történő emelésével és az építménymagasság 10,5 m-ben történő meghatározásával. A módosítás célja a város egyik meghatározó gazdasági szereplőjének telephely fejlesztési terveinek megalapozása, a munkahelyek megőrzése, bővítése. A módosítás során a már meglévő beépítésre jelölt beültetési kötelezettség az épület kontúrral azonosan kerül rögzítésre, hogy a fejlesztésnek akadályát ne képezze. Az építési övezet jele ennek megfelelően Gk jelről Gk ra változott. Hatályos szabályozási s terv részlete (szelvényszám D3-3) Javasolt szabályozási terv részlete (szelvényszám D3-3) 76

78 24.. Sárvár, Rábasömjén gazdasági terület bővítése Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, 3605/1, 3605/4 és 3604/3 hrsz-ú ingatlanok azonos építési övezetbe (Ge.) történő sorolásának vizsgálatát az építménymagasság 9,0 m-re történő növelése mellett. A városrészben jelenleg 3605/1 hrsz ingatlan ipari gazdasági terület besorolású, a 3605/4 és 3604/3 hrsz-ú ingatlanok falusias lakóterületek. Mivel a nyugati oldalról egy új kiszolgáló út nyitásával további lakóterület fejlesztésre nyílik lehetőség a 3605/7-9 hrsz ingatlanok változatlanul lakóterületben maradnak. A lakóterület és gazdasági terület határán a gazdasági terület telkén telepítendő védőfásítással kell biztosítani az esetleges látványbeli vagy zavaró funkciók kiküszöbölését. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv 77

79 A lakóterület és gazdasági terület határán a gazdasági terület telkén telepítendő védőfásítással kell biztosítani az esetleges látványbeli vagy zavaró funkciók kiküszöbölését. Az építési övezeti jel Ge ről a 4,5 m-es építménymagasságról az új 9 m-es építménymagasságnak megfelelően Ge jelre változik. Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2) Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C2-2) 78

80 25.. Sárvár, Rábasömjén gazdasági terület kialakítása 3343/30 hrsz Az önkormányzat kezdeményezte a Sárvár, 3343/30 hrsz-ú ingatlan Vt jelű településközpont vegyes területből Gk (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági) övezetbe történő átsorolását, szabadon állóbeépítési mód, 1500 m2 legkisebb építési teleknagyság, 30% legnagyobb beépítettség és 7,5 m megengedett építmény magasság mellett. A változatás célja az optimálisabb területhasználat biztosítása, új munkahelyek teremtése. A lakóterületek és gazdasági terület közötti védőfásítás megtartása indokolt az eltérő funkciók alapján. Hatályos településszerkezeti terv részlete Javasolt településszerkezeti terv 79

81 Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C3-1) Hatályos szabályozási terv részlete (szelvényszám C3-1) 80

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408

TT-1/É-09-0016. Környezetalakítás, tájrendezés: kert- és tájtervező TK-09-0583/06. Környezetvédelmi tervező: HBM MK 09-0036. TRv-T-(13)/09-0408 DERECSKE VÁROS Egyeztetések lezárását követõen összeállított, javított dokumentáció: 0. augusztus. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BELTERÜLETTEL KAPCSOLATOS - 00.(-0.) ÉVI MÓDOSÍTÁS K K D J E K C C K H H B B A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása

A TERVEZÉSI FELADAT. CÍME: Badacsonytördemic község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének módosítása KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELEMZÉSE Badacsonytördemic településrendezési tervének jelen módosítása a jóváhagyott településrendezési terv kisebb módosításait jelenti, amely helyi szinten kis

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

II.4.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szabályozás alapelvei a következőkben foglalhatók össze: 1. Jogfolytonosság a hatályos szabályozáshoz viszonyítva 2. Építési övezeti, övezeti differenciálás alapja a kialakult vagy

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2011 A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV ELFOGADVA A 3/2012. (I. 26.) ÖK. RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2012. JANUÁR 2 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS:.

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben