2012. évi 19. szám október 26. TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2012. évi 19. szám október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 62/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 63/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról OKTÓBER 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 1

2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet figyelembe vétele mellett a következőket rendeli el: A Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet: Szabályozási Terv 1/a. Hatvan város belterületi Szabályozási Terve M=1:4000 1/b. Hatvan város külterületi Szabályozási Terve M=1: (a továbbiakban együtt: Szabályozási terv); 1/A. melléklet: Hatvan építési övezetei / övezetei 2. melléklet: Sajátos jogintézménnyel érintett ingatlanok jegyzéke 2/a. Építési és telekalakítási tilalommal érintett ingatlanok; 2/b. Elővásárlási joggal érintett ingatlanok; 2/c. Kisajátítással érintett ingatlanok; 2/d. Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok; 2/e. Településrendezési kötelezettséggel érintett ingatlanok; 3. melléklet: 4. melléklet: Lakótelep-egységek lehatárolása; 5. melléklet: Közlekedési területek; 6. melléklet: Közmű létesítmények. (5) Jelen rendelet az alábbi függelékeket tartalmazza: 1. függelék: Országos jelentőségű objektumok (műemlékek, műemléki környezet, régészeti lelőhelyek, természeti értékek); 2. függelék: Helyi jelentőségű objektumok (művi és természeti értékek); 2/A. függelék: Tervtanácsi kötelezettségű területek; 3. függelék: Közhasználat céljára szolgáló területek; 4. függelék: Közmű ágazati szabványok kivonata; 5. függelék: Hatályos jogszabályok tájékoztató jegyzéke; 6. függelék: Magyarországon őshonos fa és cserjefajok tájékoztató jegyzéke A HÉSZ 2. és 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2. Jelen rendelet alkalmazásában: 1. Beültetési kötelezettségű terület: A telken belül kijelölt (szabályozási terven ábrázolt) kötelezően zöldfelületként tartandó terület, amelyet növényzettel fedetten kell kialakítani. 2. Egyedi telek: Az úszótelek és a tömbtelek kivételével valamennyi telek; 3. Építési védő/reklámháló: Az építési állványzaton élet-, baleset-, munka- és környezetvédelmi célt szolgáló építési védőháló, amelyen a homlokzat felújítás idején, ideiglenesen hirdetést, reklámot, tájékoztatást lehet szerepeltetni; 4. Gazdasági tevékenységi célú épület: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében felsorolt tevékenységeknek részben, vagy egészében helyet biztosító épület; 5. Haszonállat: Minden olyan állat, amelyet fogyasztás vagy jövedelem-szerzés céljából tartanak, illetve tenyésztenek; 6. Homlokzatmagasság: Az építmény egyetlen vetületi síkjára számított építmény-magasság;

3 7. Illeszkedés elve: A környező meglévő építmények paramétereit, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében a környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus; 8. Kedvtelésből tartott állat: Minden olyan állat, amely nem minősül haszon-állatnak, illetve veszélyes állatnak. E rendelet alkalmazásában elsősorban az eb, a macska, valamint a díszállat értendő ide; 9. Keretes beépítés: Zártsorú beépítési módú, belső kertre, zöldfelületre, vagy udvarra szervezett beépítés, ahol az épületek a szabályozási vonalon, vagy attól eltérően meghatározott építési vonalon állnak; 10. Kialakult állapot: Az építési tevékenység által létrehozott építmény(ek) és tel(k)ek paraméterei; 11. Kortörténeti jelentőséggel bíró épületek: Azok az épületek, amelyek kiemelkedő építészeti értékkel nem rendelkeznek, ám egy adott korszakot jól szimbolizálnak,. Hatvan helytörténetének elemei, ezért lebontásuk csak teljes körű felmérési-, valamint fotódokumentáció készítése után engedélyezhető; 12. Kötelező legkisebb zöldfelület: A burkolt felületek nélküli, gyeppel, virágfelülettel, cserjékkel, fákkal betelepített, vagy természetszerűen kialakított vízfelülettel fedett biológiailag aktív felület; 13. Kötött funkciójú telekrész: Adott területfelhasználási kategórián belül azt a területrészt jelöli, amelyik kizárólag az előírt funkcióra használható; 14. Közhasználat céljára szolgáló terület, időbeli korlátozással: Telek gyalogosforgalom számára közhasználatra megnyitott része, amelynél biztonsági okokból időben korlátozott a használat; 15. Köztárgy: Közfunkciót ellátó tárgy, például utcabútor, telefonfülke, árusító automata, segélyhívó stb.; 16. Külterületi út: Külterületen elhelyezkedő, tulajdoni formától függetlenül útként nyilvántartott ingatlan; 17. Lakótelep-egység: A lakótelep úszótelkeinek és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tömbteleknek az 4. számú mellékletben lehatárolt, építési jogokkal rendelkező legkisebb egysége; 18. Lehetséges csomóponti hely: A szabályozási tervlapon jelölt helyek az adott útszakaszon létrehozható csomópontokat jelölik. Két kijelölt csomópont között sem közút, sem magánút csatlakozására (kikötésére) nincs lehetőség; 19. Lovas turizmus építményei: Lótartáshoz kapcsolódó (karám, állatkifutó, istálló, takarmány- és trágyatároló, szín) és lovassportot űzők kiszolgálásához kapcsolódó építmények (öltöző, szállásépület, szolgálati lakás, vendéglátó épület); 20. Magánút: Közterületnek nem minősülő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott telek; 21. Megszüntető jel: A jel a megszüntetendő vonalakat jelöli. A jel azonos függetlenül attól, hogy a megszüntetendő vonal telekhatárt, épületet vagy egyéb lehatárolást jelent; 22. Nem zavaró hatású tevékenység: Nem zavaró hatású tevékenységnek minősül valamennyi tevékenység, amely mind a tevékenység végzése, mind a tevékenységhez szükséges áru- és személyszállítás során a környezetére külön jogszabályokban előírt zaj-, rezgés-, valamint levegővédelmi határértékeket betartja; 23. Teljes közművesítés: Az OTÉK-ban ekként meghatározott közművesítettségi szint, amelyet a fenntarthatóság elvét követő szennyvízkezelés (például kompakt biológiai szennyvíztisztító), továbbá az alternatív energiahasznosítás megléte is az előírt további közművek rendelkezésre állása esetén teljesít; 24. Tömbtelek: A lakótelepi épületek úszótelkeinek helyet adó, közterületként nyilvántartott, építési teleknek nem minősülő telek; 25. Történeti települési térség: Az országos jelentőségű értékek (műemlék, régészeti lelőhely, Natura 2000, országos ökológiai hálózat, természeti terület), valamint a helyi jelentőségű értékek (művi és természeti) által érintett szabályozási terven lehatárolt összefüggő területi egység; 26. Új beépítés számára kijelölt terület: A lakótelep-egységeken belül kijelölt azon területrész, ahol az építési paramétereknek a lakótelep-egység egészére való teljesülése esetén új építmény elhelyezése megengedett; 27. Úszótelek: Lakótelepi épületek számára a társasházi lakásszám limitálása céljából létrehozott, lehatárolásában az épület kontúrját követő telek; 28. Utcabútor: Térrács, lugas, pergola, pad, szék, asztal, hulladékgyűjtő, hirdetőtábla és eszköz, világítótest, ivókút, szökőkút, csobogó, fali rács, óra, napóra, növényláda stb.; 29. Városközpont: Az Iskola utca Hunyadi tér Nádasdy Tamás utca Horváth Mihály utca által határolt a Kossuth tér teljes területét magában foglaló terület. 3. (1) Jelen rendelet kötelező szabályozási elemei az alábbiak: a) tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség, b) övezet/építési övezet besorolása, övezet/építési övezet határa, övezeti/építési övezeti paraméterek, c) építési vonal helye, d) építési hely, e) lehetséges csomópontok helye, f) beültetési kötelezettséggel terhelt terület, g) tilalommal terhelt terület, h) kötött funkciójú telekrész, i) feltöltendő terület, valamint j) elővásárlási joggal terhelt terület. (2) Jelen rendelet kötelező határelemei az alábbiak: 3

4 a) közigazgatási határ, b) meglévő / tervezett belterületi határ, valamint c) meglévő / tervezett beépítésre szánt terület határa, (3) A kötelező elemek kizárólag a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosításával változtathatók meg. (4) A tervezett belterületi határt, a terület-felhasználást, valamint egyéb szerkezeti szintű elemeket érintő változtatások esetében a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítását megelőzően a településszerkezeti tervet is módosítani kell. (5) Jelen rendelet irányadó szabályozási elemei: a) irányadó tervezett telekhatár, b) bontásra javasolt épület, építmény, c) megszüntető jel, d) korlátozott használatú telekrész, e) kerítés építésre nem javasolt telekhatár, f) tervezett kerékpárút, g) magánút területe, h) reklámtorony elhelyezésére igénybe vehető terület, valamint i) tervezett jelentős befogadóképességű parkoló / garázs. (6) Az irányadó szabályozási elemektől a vonatkozó jogszabályok és jelen rendelet betartása mellett rendeletmódosítás nélkül el lehet térni. (7) Jelen rendelet tájékoztató elemei: a) szintvonal, b) geodéziailag nem bemért épület, c) geodéziailag nem bemért partvonal, d) lebontott épület, e) szolgalmi joggal terhelt terület, f) közhasználat céljára átadott terület, g) helyi védelem tárgykörébe tartozó objektum, h) telekrendezéshez kötődő műemléki besorolás, i) töltésláb, j) bejáratok helye /tűzoltó, egyéb/, k) meglévő kerékpárút, l) úttengely, m) külterületi út, n) meglévő jelentős befogadóképességű parkoló, o) közművezeték nyomvonala, közműlétesítmény helye, p) tanyaként nyilvántartott ingatlan, valamint q) anyagbányaként nyilvántartott ingatlan. (8) A tájékoztató elemek pontosítása rendeletmódosítás nélkül elvégezhető. (9) Jelen rendelet vonatkozó jogszabályok által meghatározott elemei: a) védőterület, védőhatár, védősáv határa, b) műemlék telke, műemléki környezet határa, c) régészeti terület határa, d) üzemtervezett tagerdő határa, e) országos ökológiai hálózat területe, f) nyomvonalas közlekedési és közmű elemek kezelői hozzájárulásának határa, g) bányatelek határa, h) földtani veszélyforrás határa, valamint i) széleróziónak kitett terület. (10) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) hatáskörébe nem tartozó szabályozási elemek (pl. utak, vezetékek védőtávolsága) módosítására csak a vonatkozó jogszabályok megváltozása esetén, azokkal összhangban kerülhet sor. Ettől eltérő módosításukra csak az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságok egyetértő állásfoglalásával kerülhet sor. A HÉSZ 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A lakótelek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó beépítési százalék szerint számított értéknek legfeljebb kétszerese, de legfeljebb a telekterület 75%-a lehet. 4. A HÉSZ 6. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 4

5 Nagyvárosias lakóterület [Ln] 5. A HÉSZ 6. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A kialakult úszótelek határa utólagos hőszigetelés, akadálymentesítés, felvonóépítés, vagy bejárati egység műszakilag indokolt legkisebb méretű bővítése esetén módosítható. 6. A HÉSZ 7. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Kisvárosias lakóterület [LK] 7. A HÉSZ 7. (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) Lehatárolt lakótelep-egység esetén [4. melléklet], új épület építésére, meglévő épület bővítésére, átalakítására építési engedély csak a lakótelep-egység egészére teljesülő parkolási-, zöldfelületibeépítettségi mérleg igazolásával adható. (7) A kialakult úszótelek határa utólagos hőszigetelés, akadálymentesítés, felvonóépítés, vagy bejárati egység műszakilag indokolt legkisebb méretű bővítése esetén módosítható. 8. (1) A HÉSZ 7/A. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A volt téglagyár és környéke szabályozási terv területén az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: a) a tervezett épületek egymáshoz, illetve a tájhoz való illeszkedését igazoló látványterv az M3 autópálya felől, b) részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer (tömörítés mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési megoldás stb.) kidolgozása, amelynek során a téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett építményeinek állékonysága is elemzés tárgyát kell képezze, valamint c) forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési határérték betartása. (2) A HÉSZ 7/A. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, statikailag méretezett módon, mindenkor környezetéhez illeszkedően, 2,0 m-nél magasabb épített elemrész szükségessége esetén növényzettel takartan kell kialakítani. 9. A HÉSZ 8. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Kertvárosias lakóterület [LKe] 10. (1) A HÉSZ 8. -a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: (5a) Kertvárosias lakóterületen az utcai / magánúti telekhatártól számított 40,0 m-es sávon túl lakóépület, valamint lakófunkciót magába foglaló épület nem helyezhető el. (2) A HÉSZ 8. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az utcai telekhatártól számított 15,0-20,0 méterek között a fő rendeltetést kiszolgáló épületek csak a fő rendeltetésű épülettel egybeépítve létesíthetők. A HÉSZ 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Zagyva-folyó vasút Balassi B. út autópálya által határolt Lke.1.1* -jelű övezetben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) a földszinti padlóvonalat a 118,1-119,2 mbf szintek között északi irányba emelkedően a meglévő 5

6 terepszinthez képest + min. 60 cm-en kell kialakítani; c) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; d) a töltéslábtól 50,0 m-re új épület nem helyezhető el; e) 1,0 m-nél mélyebb fektetésű közművet, műtárgyat, meszesgödröt kialakítani nem lehet. (2) A vasút Árpád u. Klapka u. által határolt Lke.1.1-jelű övezetekben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; c) a terület beépíthetőségéhez a meglévő terepszintet 117,3-117,54 mbf-i szintre kell feltölteni, a földszinti padlóvonalat ehhez képest + min. 50 cm-en kell kialakítani. (3) A vasút Klapka u. Báthory u. által határolt Lke.1.1.-jelű övezetben: a) 5,0 m-es kötelező előkertet kell biztosítani; b) pinceszint és önálló terepszint alatti építmény nem alakítható ki; c) a terület beépíthetőségéhez a meglévő terepszintet 117,0-117,3 mbf-i szintre kell feltölteni, a földszinti padlóvonalat ehhez képest + min. 50 cm-en kell kialakítani. (4) A szabályozási tervlapon meghatározott feltöltendő terület határán belül a feltöltés megvalósítása és a vízrendezés kiépítése az építés feltétele. (5) A Peresi úttól délkeletre lévő új lakóterületen a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság 6,5 m. (6 jel a szabályozási tervlapon) (6) Volt téglagyár és környéke szabályozási terv területére vonatkozó előírások: a) Lke/3.3 jelű építési övezetben a beépítés megkezdésének feltétele: aa) a talaj homok depóniáinak megszüntetése; ab) a telek beépítendő területén olyan rendezett terepszint kialakítása, amely a területet feltáró út ac) szintjétől maximum 1,5 m-rel tér el; a telek egészének tereprendezése után megfelelően tömörített alapozásra alkalmas telekállapot létrehozása. b) Az Lke/3.3 és Lke/3.4 jelű építési övezetekben a beépítés megkezdésének feltétele a teljes közművesítés megléte. c) Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: ca) cb) cc) a tervezett épületek egymáshoz, illetve a tájhoz való illeszkedését igazoló látványterv az M3 autópálya felől, részletes talajmechanikai vizsgálat, és erre alapozott építés-alkalmassági feltételrendszer (tömörítés mértéke, alapozási mód, mélység, vízelvezetési megoldás stb.) kidolgozása, amelynek során a téglagyári területen túl a szomszédos területek meglévő, illetve tervezett építményeinek állékonysága is elemzés tárgyát kell képezze, valamint forgalmi csúcsidőszakra is kiterjedő nappali és éjszakai zajmérésekkel igazolt zajterhelési határérték betartása. d) Csúszásveszély fennállása esetén szükséges támfalat talajmechanikai vizsgálatot követően, statikailag méretezett módon, mindenkor környezetéhez illeszkedően, 2,0 m-nél magasabb épített elemrész szükségessége esetén növényzettel takartan kell kialakítani. (7) A Szőlőhegy Lke/1.1-jelű, valamint Lke/1.2-jelű övezetére vonatkozó sajátos előírások: a) Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező része: aa) talajmechanikai szakvélemény, ab) statikus által méretezett alapozás, valamint ac) szivárgó rendszer terve. b) Telekosztást legalább telektömbre kiterjedően kell készíteni. c) A szivárgó rendszer létesítésének elhagyását egyértelműen alátámasztó részletes talajmechanikai szakvélemény, valamint az ennek alapján adott tervezői nyilatkozat esetén a szivárgó rendszer létesítése elhagyható. 12. A HÉSZ 10. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Falusias lakóterület [Lf] 13. A HÉSZ 12. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Településközpont vegyes terület [Vt] 14. A HÉSZ 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A településközpont vegyes terület kizárólag olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, 6

7 valamint sportépítmények helyezhetők el, melyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 15. A HÉSZ 13. és 14. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 13. (1) Az 5191/2 hrsz.-ú telek északi határán egy 5,0 m széles, egyirányú, közforgalmú áthajtót kell biztosítani. (1 jel a szabályozási tervlapon) (2) A 2629 hrsz.-ú (3 jel a szabályozási tervlapon) telekre vonatkozó speciális előírások: a) előkert a telek déli telekhatáránál 0,0 m; b) a telken egy térfalat alkotó, a vasúti átjáró felé a városképet lezáró, reprezentatív épület építendő, döntően nem lakó funkcióval. (3) A Bástya u-i 2685/4 hrsz-ú telek Bástya utcai, valamint déli telekhatára esetén az előkert mélysége 0,0 m, míg a további telekhatárok esetén az előkert mélysége nincs rögzítve, a tervezett épület függvényében változhat. (5 jel a szabályozási tervlapon) (4) A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) a Vt/V-1-jelű, Vt/V-2-jelű, Vt/V-3-jelű, Vt/V-4-jelű övezetbe sorolt telkeken meglévő épület tetőtéri beépítése, új tetőzet, vagy új épület létesítése esetén a tetőzet közterületről is látható bármely homlokzatán csak fekvő nyílászáró létesíthető; b) Telekhatáron álló, szomszédos, magánútként lejegyzett, közhasználatra átadott területsáv felé néző határfalban nyílászáró létesíthető, a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével. c) a Vt/V-jellel kezdődő építési övezetben árkád legalább a keresztirányú közterületek, vagy magánutak közé eső utcaszakasz valamennyi ingatlanára kiterjedően, az építési vonal mentén létesíthető; d) Magánúttal szomszédos épületeket a magánút felé nyílászáróval ellátott homlokzattal kell kialakítani; e) vezeték-szolgalmi jogot kell telepíteni: ea) a 3015 és 3016 hrsz telek 3010 hrsz felőli határán a meglévő szennyvízcsatorna számára; eb) ec) a 3011/1 és 3011/2 hrsz telket érintő meglévő szennyvízcsatorna számára; a 3029 és 3030 hrsz telek szabályozási terven jelölt sávjában csapadékcsatorna létesítése céljából; f) Közhasználat céljára bármelyik telekrész kialakítható. (5) Volt cukorgyári lakótelep Vt/C jelű építési övezetére vonatkozó előírások: a) a terület beépítésénél különös figyelmet kell fordítani a Radnóti térre néző épülethomlokzat színvonalas építészeti kialakítására. Új beépítés esetén a Radnóti tér felé néző épület tömegének, építési vonalának és homlokzatmagasságának igazodnia kell a már meglévő építési vonalhoz és a kialakult (min. 11,0 m, max. 15,0 m) homlokzat-magassághoz, illetve a Kristály kastély által meghatározott tetőgerinc magassághoz; b) a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési, építészeti koncepció kidolgozásával kell megalapozni, melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint a 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez. (6) Sárkány közre vonatkozó előírások (8 jel a szabályozási tervlapon): a) A kiszabályozott gyalogos kerékpáros utca mentén épületet az út tengelyétől 5-5 m-re kell elhelyezni. b) A Széchenyi utca felé 0,0 m-es előkertet kell kialakítani. c) Az 5143/2 hrsz-ú közterületen kerékpártároló elhelyezhető. (7) A 178/6, 757/1, 757/4, 757/8, 893/27, 893/28, 893/50, 893/51, 893/52 hrsz.-ú gazdasági övezettel szomszédos telkeken lakó funkció nem létesíthető (9 jel a szabályozási tervlapon). A 757/4 hrsz.-ú telken a terület és az egyes helyiségek funkciójának megfelelő, a gazdasági területre előírt mértéknél szigorúbb zaj- és rezgésvédelmi határértékeinek betartásáról a terület tulajdonosának kell gondoskodnia. (8) Grassalkovich-kastélyra és parkjára vonatkozó előírások (10 jel a szabályozási tervlapon): a) a Grassalkovich-kastély 2713/4 hrsz-ú telkén kizárólag az alábbi építmények helyezhetők el: aa) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. parter, spalír, treillage, szökőkút, szobor, kerti lépcső, támfal stb.), ab) a kert használatához/fenntartásához kötődő kerti építmény/kerti berendezés (pl. kerti világítás, hulladék-gyűjtő, pad, információs tábla stb.), valamint ac) közművezeték és műtárgy. b) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén elhelyezhető: ba) labirintushoz kötődő mobil installáció, bb) meglévő épületek (pl. volt kazánház, volt mosoda) bővítése, bc) meglévő kémény kilátóvá alakításához szükséges bővítése, bd) portaépület, jegypénztár be) kerti építmény (pl. pergola, szaletli, ivókút-ház, szökőkút, szobor, kerti lépcső, támfal, korlát, napkollektor, kerti világítás, hulladék-gyűjtő, zászlótartó stb.) 7

8 bf) kerti berendezés (pl. pad, információs tábla stb.), bg) közművezeték és műtárgy, valamint bh) a történeti állapotnak megfeleltetett bármely építmény (pl. lugas, parter, spalír, treillage stb.). c) a Grassalkovich-kastély 2713/6 hrsz-ú telkén nem helyezhető el: ca) lakóépület, cb) igazgatási épület, cc) egészségügyi épület, cd) parkolóház, üzemanyagtöltő, valamint ce) gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület. d) A 2712 hrsz-ú teleknek a meglévő támfalhoz kötődő, 2713/6 hrsz-ú telek javára történő telekhatárrendezése után kialakuló déli telekhatárán a szabályozási tervlapon jelölt szakaszon kerítés létesítése nem javasolt. e) A telkek területén parkoló a mozgássérültek, valamint a személyzet számára szolgáló parkoló helyek kivételével nem létesíthető. 14. (1) Hatvan közigazgatási területén lévő gazdasági területen kizárólag a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. (2) Gazdasági terület megjelölt övezeteiben, amennyiben a különleges technológiájú épület az övezetre előírt maximális építmény magasságnak megfelelőn nem helyezhető el, úgy a technológiával indokolt mértékig a főépítész ajánlásával a magasság túlléphető. (3) Gazdasági területen minden 300 m 2 alapterületet elérő, vagy meghaladó építményhez méretezett záportározót kell építeni. 16. A HÉSZ 15. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület [Gksz] 17. (1) A HÉSZ 16. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Bevásárlóközpont és környékére (21. sz. főút 0369/5 hrsz.-ú út 0368/1 hrsz.-ú árok M3-as autópálya által határolt terület) vonatkozó előírás: a tervezett közúti, vasúti felüljáróhoz tartozó úthálózat területének közterületbe vonására. Addig az időpontig az érintett területet zöldterületként kell kialakítani és gondozni. (2) A HÉSZ 16. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Volt Cukorgyári, valamint Konzervgyári területre vonatkozó sajátos előírások: a) a terület beépítésénél különös figyelmet kell fordítani a Radnóti térre néző épülethomlokzat színvonalas építészeti kialakítására. Új beépítés esetén a Radnóti tér felé néző épület tömegének, építési vonalának és homlokzatmagasságának igazodnia kell a már meglévő építési vonalhoz és a kialakult (min. 11,0 m, max. 15,0 m) homlokzat-magassághoz, illetve a Kristály kastély által meghatározott tetőgerinc magassághoz. A Radnóti tér felé néző beépítés homlokzati síkja előtti térséget közhasználatú gyalogos-, illetve zöld területként kell kialakítani; b) a terület beépítését, az építési helyek kialakítását beépítési, építészeti koncepció kidolgozásával kell megalapozni, melyről ki kell kérni az illetékes tervtanács állásfoglalását. A közterületről nem látható építmények kivételével tervtanácsi vélemény szükséges az 500 m2 szintterületet meghaladó új épület elhelyezéséhez, építészeti kialakításához, valamint a 300 m2-nél nagyobb földszinti alapterületű, meglévő épület bővítéséhez, emeletráépítéséhez, illetve beépítéséhez. 18. A HÉSZ 17. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Ipari gazdasági terület [Ge] 19. A HÉSZ 19. -a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Üdülőterületek sajátos előírásai 19. 8

9 A Görbeéri üdülőterületen a beépítés feltétele: a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint b) a keletkező szennyvíz: ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy bb) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása. 20. A HÉSZ 20. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Üdülőházas üdülőterület [Üü] 21. A HÉSZ 20. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a keletkező szennyvíz: aa) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, ab) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy ac) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása., valamint b) a legalább részleges közművesítés megléte. 22. A HÉSZ 21. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Hétvégi házas üdülőterület [Üh] 23. A HÉSZ 21. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a keletkező szennyvíz: aa) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, ab) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy ac) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása, valamint b) a legalább részleges közművesítés megléte. 24. A HÉSZ 23. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Különleges terület sajátos használatú területeinek előírásai [K/ap, K/hk, K/mg], [K/ng], [K/sp], [K/st], [K/szk], [K/szv], [K/te], [K/to], [K/er], [K/vü] 25. (1) A HÉSZ 23. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (12) Az egészségügyi - rekreációs területén [K/er] elhelyezhető: a) egészségügyi létesítmények (kórház, szanatórium, rendelő stb.), b) rekreációs szolgáltatást nyújtó létesítmények (gyógyfürdő, tornaterem, konditerem, masszázs stb.), c) az egészségügyi létesítményeket, vagy a rekreációs létesítményeket kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár, portaépület), d) szálláshely szolgáltató épület, valamint e) garázsépület. (2) A HÉSZ 23. -a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki: (13) A városüzemeltetési területén [K/vü] elhelyezhető: a) a település köztereinek, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanoknak a fenntartásához kötődő, gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épületek (szociális épület, iroda, raktár). (14) Az 5331/3 és az 5331/13 ingatlan egészéből, valamint az 5332 hrsz-ú ingatlan egy részéből kialakuló szennyvíztisztító telep területére érvényes előírások (2 jel a szabályozási tervlapon): 9

10 a) a korlátozott használatú terület sem a szennyvízkezeléssel összefüggő, szaghatást kibocsátó műtárgy, létesítmény, sem szennyvíziszap tárolására nem vehető igénybe. b) a telephely szabályozási tervlapon jelölt védőtávolságán belül létesítmény-elhelyezési korlátozást kell figyelembe venni. c) a telephely területének igénybevételével kijelölt gyalogos út kerékpárút mentén, a korlátozott használatú területen min. 5,0 m-es háromszintes növényállományú zöldsáv alakítandó ki. 26. A HÉSZ a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 25. A szintbeni közúti csomópontokban, valamint az út-vasút keresztezések környezetében a látóháromszögek területén a szakági előírások a mértékadók. 26. (1) Közlekedési területen elhelyezhető: a) közlekedési létesítmény (beleértve a gépjárművek, valamint a kerékpárok parkolását / tárolását szolgáló építményeket is), b) közúti berendezés, valamint c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület. (2) Közlekedési területen belüli építményelhelyezés, növénytelepítés esetében a közút kezelőjének előírásai az irányadóak. (3) A közutak szabályozási szélességén belül bármely létesítmény kialakítása csak az adott ügyben feladatkörrel rendelkező közútkezelő, valamint az adott ügyben hatáskörrel rendelkező közúti hatóság hozzájárulásával lehetséges. (4) Hatvan közigazgatási területén: a) mind közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú, b) mind közforgalom számára meg nem nyitott, korlátozott használatú magánút létesíthető. (5) A közforgalom számára megnyitott magánút műszaki paraméterei és szabályozási szélessége a közúti jellemzőkkel azonosak. A közművesítés a közúti státuszú utcákhoz hasonlóan biztosítandó, a közművezetéshez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia. A közforgalom számára megnyitott magánúton a forgalom lehetőségét bármely napszakban és mindenki számára biztosítani kell, a használatot korlátozni nem lehet. (6) A közforgalom számára meg nem nyitott magánútról önálló hrsz.-ú telek csak külterületen és csak akkor nyitható, ha az út használatára vonatkozóan a felek szerződésben megegyeznek. Az út használatára vonatkozó szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A közforgalom számára meg nem nyitott magánút forgalma korlátozható, a közforgalom elől elzárható. Használatára csak azok jogosultak, akik szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásban biztosított szolgalmi joggal rendelkeznek. A közforgalom számára meg nem nyitott magánút minimális szélessége 6,0 m. (7) Közforgalom elől elzárt magánút belterületen nem létesíthető. (8) A szabályozási tervlapon feltűntetett magánút sávjában épület nem építhető. Műtárgy az, adott útkeresztmetszet kialakítását nem veszélyeztető módon helyezhető el. (9) Az építési, használatbavételi stb. engedély kiadásakor az építési hatóságoknak az előírt számú parkoló kiépítését elő kell írnia, és számon kell kérnie. (10) Ha az előírt parkoló kialakítására saját telken belül nincs lehetőség az építésügyi hatóság az építmény elhelyezésének feltételeit meghatározhatja az építési engedélyezési eljárás időszakában a parkolóhelyek megváltására vonatkozó önkormányzati rendelet alapján is. Ebben az esetben az építtető és az önkormányzat között létrejött külön megállapodás szerint kell eljárni. (11) Bármely felszíni parkoló kialakítását minden megkezdett negyedik parkolóhely után egy darab, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő lombos fa telepítésével kell megoldani. (12) Gyalogos utcában és kiemelt szerepű gyalogosfelületen amennyiben a határos ingatlanok megközelítése más közterületről nem biztosítható a célforgalom időszakosan megengedett. 27. (1) A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) a gyalogosfelületeket díszburkolattal vagy egyéb igényes térkőburkolattal kell kialakítani; b) a vegyes forgalmú közterületet gépjárművel is járható gyalogosfelületként kell kialakítani, díszburkolattal vagy egyéb igényes térkőburkolattal; c) gyalogosfelület külön önkormányzati rendeletben megszabott időkorlátozással az áruszállító járművek számára igénybe vehető; 10

11 d) Az Iskola utca Hunyadi tér Kossuth Lajos utca volt Stahrenberg utca által határolt terület mélygarázs építésére igénybe vehető. (2) A tervezett északi tehermentesítő út közúti, vasúti felüljárójához tartozó úthálózat területének közterületbe vonásának időpontjáig az érintett területet zöldterületként kell kialakítani és gondozni. (3) A 21-es sz. főút korszerűsítésekor a nyomvonalat lapos rézsűk kialakításával szükséges tervezni, a kapcsolódó növénytelepítéseknél tájba illő, őshonos fajokat kell alkalmazni, a nagygombosi úti külön szintű csomópont kialakítását a helyi jelentőségű természeti értéket képviselő nagygombosi gesztenyefasor minimális károsításával és a kivágásra kerülő fák tájképi értéket képviselő pótlásával szükséges megoldani. 27. A HÉSZ 28. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 28. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Kötöttpályás közlekedési terület [KÖk] (1) A KÖk-jelű övezetben a vasúti, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, berendezések, valamint az utazóközönséget kiszolgáló létesítmények (vendéglátás, kereskedelem, váróterem stb.) építményei helyezhetők el. (2) Országos közforgalmú vasútvonal mentén a szélső közforgalmú vágánytól számított 50,0 m-es védőtávolságot kell figyelembe venni. Ezen belül csak az adott ügyben hatáskörrel rendelkező vasúti hatóság hozzájárulásával lehet építményt elhelyezni. Beépített területen levő beépítetlen telek esetében ez a távolság az ott általában kialakult beépítésnek megfelelően csökkenthető a vasúti hatóság hozzájárulása alapján. (3) A vasúti fejlesztésekhez kötődő, a szabályozási tervlapon sraffozással ábrázolt területek esetén a telekalakítást magasabb szintű jogszabályok alapján kötelezőnek kell tekinteni. 29. A HÉSZ 29. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Zöldterület [Z] A HÉSZ 29. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Zöldterület övezetében a vonatkozó előírások megtartásával az alábbi melléképítmények helyezhetők el: a) közmű-becsatlakozási műtárgy, b) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, vízmedence, szökőkút, lugas, pihenés és játék céljait szolgáló műtárgy), valamint c) kerti szabadlépcső és lejtő. (2) Zöldterület övezetében telekalakítás, építmény-elhelyezés, növényzettelepítés csak kertépítészeti munkarészt tartalmazó terv alapján engedélyezhető. (3) Zöldterület övezetében közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki. 31. A HÉSZ 31. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Zöldterület sajátos előírásai

12 31. A Kossuth téri közpark övezetben a köztárgyak, utcabútorok elhelyezését, a kertépítészeti kialakítást beleértve a zöldfelületek és gyalogosfelületek kialakítását, burkolathatárait, anyagokat stb. a zöldterület legalább egybefüggő területére vonatkozó engedélyezési tervben kell meghatározni. 33. A HÉSZ 34. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 34. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Védelmi rendeltetésű erdőterület [Ev] A védelmi rendeltetésű erdő területén a valamennyi területfelhasználási egységen elhelyezhető építmények is csak akkor helyezhetők el, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Épület a védelmi erdőben nem helyezhető el. 35. A HÉSZ 35. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Gazdasági rendeltetésű erdőterület [Eg] (1) Gazdasági rendeltetésű erdőterületen elhelyezhető: a) az erdő rendeltetésének megfelelő üzemi építmény, b) szolgálati lakó- és szállásépületek, őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei (pl. erdészház, munkásház stb.), c) vadászház, d) oktatási-kutatási építmény, e) közlekedési és szállítási építmény, valamint f) állattartó építmény. (2) Ha a speciális és szükségszerű erdészeti üzemi technológia feltétlenül szükségessé teszi, az építménymagasság max. 7,5 m. 37. A HÉSZ 36. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület [Ee] 38. A HÉSZ 37. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Mezőgazdasági terület [Má, Mk, Mko] (1) Az általános és kertes mezőgazdasági terület övezetében a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halászat, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás továbbá a mezőgazdasági termeléssel összefüggő szolgáltatás, kereskedelem, turizmus építményei és lakóépület, lakás létesíthető. (2) A terület Mko jelű övezete területén sem új épület, sem terepszint alatti építmény, sem kerítés nem 12

13 létesíthető. (3) Az övezetben lakóépület létesítésének feltétele: a) a legalább részleges közművesítés megléte, valamint b) a keletkező szennyvíz: ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történő elhelyezése, vagy bc) egyedi szennyvíztisztítóban történő megtisztítása. (4) Mezőgazdasági rendeltetésű övezetek területén csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő épületek létesíthetők. (5) Kertes és korlátozott használatú mezőgazdasági területen birtokközpont nem létesíthető. (6) Kertes mezőgazdasági terület övezetében legfeljebb 1,6 m magas áttört kerítés létesíthető, a feltáró utak tengelyétől számított min. 5,0 m-re. A HÉSZ 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Építmények elhelyezésére a vízügyi előírások az irányadóak. 41. A HÉSZ 42. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Folyó- és állóvizek medre, parti sávja és árvízvédelmi töltése [V/1] A HÉSZ 42. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az övezet területén elhelyezhető: a) az árvízvédelem létesítményei és műtárgyai, b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő vízi létesítmények, valamint c) hídpillér. (2) Állóvizek parti sávjában a (1) pontban részletezetteken túl elhelyezhetők: a) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgyak, építmények és az ezekhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (például fogadóépület, maximum 1 db szolgálati lakás a kiszolgáló létesítményen belül, csónakraktár, vizesblokk stb), valamint b) horgászstégek. 43. A HÉSZ 43. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: A HÉSZ 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja [V/2] Az övezet területén elhelyezhető: a) a felszíni vízrendezés létesítményei és műtárgyai, b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő vízi létesítmények, valamint c) hídpillér. 45. A HÉSZ 44. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Vízművek, vízbeszerzési területek [V/3] 13

14 46. A HÉSZ 44. és 45. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 44. Az övezet területén elhelyezhető: a) a tevékenységet kiszolgáló műtárgy, b) műszaki-technológiai létesítmény, valamint c) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). 45. Különleges beépítésre nem szánt területen kizárólag a következő szakaszban részletezett, a sajátos használathoz kapcsolódó vagy azt kiegészítő funkciójú épületek és építmények helyezhetők el. 47. A HÉSZ a következő 47/A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Különleges beépítésre nem szánt kertészeti terület 47/A. (1) Az övezet területén elhelyezhető: a) a kertészeti tevékenységhez szükséges létesítmény, műtárgy, b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (2) A különleges beépítésre nem szánt kertészeti területen bármely építmény építése kizárólag rendezett telekre engedélyezhető. 48. A HÉSZ a következő 47/B. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Különleges beépítésre nem szánt városüzemeltetési terület 47/B. (1) Az övezet területén elhelyezhető: a) a település köztereinek, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanoknak a fenntartásához kötődő, gazdasági tevékenységi célú épület, műtárgy, b) az Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló épület, műtárgy, így különösen: aa) hulladékátrakó építménye, ab) állattartó épület, valamint c) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (2) A városüzemeltetési területen lakás nem létesíthető. 49. (1) A HÉSZ 48. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A beépítésre szánt területek építési övezeteiben az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók a több telek ellátását biztosító közműépítmények elhelyezése érdekében (pl.: szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház stb.), továbbá magánút számára. (2) A HÉSZ 48. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) Belterületi magánút csak közforgalom számára megnyitottan alakítható ki. 50. (1) A HÉSZ 49. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az előkert 5,0 m vagy az utcában jellemzően kialakult állapotnak megfelelő. (2) A HÉSZ 49. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket az építési helyen belül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figyelembevételével kell elhelyezni, betartva az oldalkertre előírt legkisebb távolságot. (3) A HÉSZ 49. (9) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: bf) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop. 6,0 méternél magasabb szélkerék engedélyezésére látványtervekkel kell igazolni a településkép törésének elkerülését, 14

15 vizsgálni kell a dőléshatáron belüli építményeket, az állékonyság teljesülését, valamint a tervtanács szakmai véleményét kell csatolni. A HÉSZ 50. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) közterület vagy közhasználat céljára átadott terület feletti épületátkötés az emeleti szinten csak az utcai telekhatártól számított 12,0 m telekmélységig létesíthető.; b) a Tanács utca és Nádasdy Tamás utca közötti tömb telkeinek építési helyén belül legfeljebb 6,0 m széles épülethézag alakítható ki az alábbi feltételekkel: aa) épülethézag a telek déli oldalán létesíthető, ab) szomszédos tűzfalas kialakítású épület felé az épülethézag legkisebb mérete 2,0 m, ac) az épülethézag a terepszint alatt beépíthető. A HÉSZ 51. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) a területfelhasználási egységhez tartozó közutak (kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak), közterek, gépjármű- és kerékpártárolók; A HÉSZ 53. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Városközpont területére vonatkozó előírás: a Hunyadi tér közterületén a parkolókat fásítva kell kialakítani, 3 parkolónként egy-egy előnevelt fa ültetésével. A terület zöldfelületi arányának legalább 30% kell lennie. 54. (1) A HÉSZ 54. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közterületi szabályozással érintett ingatlanok esetén 55. (4) bekezdés, valamint (5) bekezdésében szereplő esetek kivételével új építmény építésére, meglévő épület bővítésére vonatkozó építési engedély, illetve telekalakítási hatósági engedély mindaddig nem adható ki, míg a szabályozási tervnek megfelelő közterületi határrendezést az érintettek végre nem hajtják. (2) A HÉSZ 54. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (5) Amennyiben egy telek egynél több övezetbe/építési övezetbe tartozik, a beépítési paraméterek számításánál a beépítési feltételek meghatározásánál az övezeti határvonalat úgy kell tekinteni, mintha az telekhatár lenne. A rendelkezést építési hely meghatározásánál nem kell alkalmazni. (6) Lakóterület és településközpont vegyes terület-felhasználási egységű telek esetén a beépítés engedélyezésének feltétele a telek belterületben léte. (3) A HÉSZ 54. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) Az építési helyen kívül eső, továbbá beültetési kötelezettséggel érintett területen elhelyezkedő, meglévő épületek felújíthatók, tetőterük beépíthető, de szintszám-növeléssel együtt járó, illetve beépítettséget növelő bővítésük nem engedélyezhető. (4) A HÉSZ 54. -a a következő (22) bekezdéssel egészül ki: (22) Az engedélyezési dokumentáció részeként fotókon kell dokumentálni az épület utcafronti megjelenését, az áttervezés előtti állapot rögzítésével, különös tekintettel a vízelvezető árkokra és kapubehajtókra. 55. A HÉSZ 55. és 56. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 55. (1) Újhatvanban a Móricz Zs. utcával párhuzamos, attól déli irányban tervezett 12,0 m szélességű utca esetében az utca északi oldalán építési, telekalakítási engedély kiadható akkor is, ha az utca legalább 8,0 m szélességben kialakításra kerül. A tervezett végleges, 12,0 m-es szélessége a déli területek beépülése esetében válik kötelezővé. (7 jel a szabályozási tervlapon) 15

16 (2) Nagyteleken a Teleki út strand vasútvonal közigazgatási határ által határolt területen a kialakított vagy kialakítandó telkek akkor válnak építési telekké, ha a feltáró magánút legalább útalap szintig (murva) elkészült, a telek ellátását biztosító gerincközművek (víz, csatorna, gáz, villany) kiépítésre kerülnek. (3) A Kerekharaszt község légisport centrumának a leszállópályák 500 m meghosszabbításában kijelölt magassági korlátozásával érintett területén szélkerék, illetve 10,0 m-nél magasabb építmény nem helyezhető el. 4,5 m-nél magasabb építmények elhelyezésére csak e tárgykörben hatáskörrel rendelkező szakhatóság hozzájárulása esetén kerülhet sor. (4) Belterületbe vonásra tervezett területek belterületbe vonásáig alkalmazható sajátos előírások: a) Belterületbe vonásig alkalmazhatók a telek művelési ágának megfelelő övezetek előírásai a következők szerint: aa) szántó > Má; ab) kert, gyümölcsös > Mk; ac) rét, legelő, vízállás > Mko, kivéve lakófunkció létesítését, melynél a belterületbe vonás az építés feltétele. b) Tervezett lakóterületek, valamint vegyes területek belterületbe vonásáig a telket érintő szabályozás végrehajtása nem feltétele a fenti pont szerinti övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út sávja azonban nem építhető el, műtárgy elhelyezésre nem vehető igénybe. Ez az előírás belterületbe vonásra tervezett gazdasági területekre nem alkalmazható. c) Épület a kiszabályozott közterület szabályozási vonalától számított min. 5,0 m-re létesíthető. (5) Külterületen lévő, belterületbe vonásra nem tervezett, beépítésre nem szánt területek szabályozással érintett telkeinek sajátos előírásai: a) A telket érintő szabályozás végrehajtása a megvalósítás távlatosságára tekintettel nem feltétele az övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út sávja azonban nem építhető el, műtárgy elhelyezésre nem vehető igénybe. b) Fenti előírás megléte miatt a tervezett új út kiszabályozásával, vagy a meglévő út szélesítésével érintett telekdarab lejegyzése, valamint a lejegyzést követő kártalanítás az út megvalósításakor igényelhető. c) Épület a kiszabályozott közterület szabályozási vonalától számított min. 5,0 m-re létesíthető. 56. A tervek véleményezésére a Hatvani Önkormányzati Tervtanácsról szóló helyi tervtanácsi rendelet előírásai az irányadóak. 56. (1) A HÉSZ 57. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A közterületrendezési, valamint a kertépítészeti tervnek a helyszínrajzi kialakítást, az elrendezést, a terület kertészeti kialakítását, a magassági méreteket, a keresztmetszeteket, a városképi megjelenést, a berendezések, az utcabútorzat, a burkolatok, a közműhálózatok, a köz- és díszvilágítás, a műtárgynak nem minősülő építmények, a parkolók elhelyezését és műszaki megoldását, összehangoltan kell tartalmaznia. (2) A HÉSZ 57. -a a következő (8)-(10) bekezdésekkel egészül ki: (8) Közterület-rendezési Terv (KöRT) készítésére vonatkozó rendelkezések: a) Közterület-rendezési Tervet kell készíteni: aa) a Belváros helyi tervtanácsi kötelezettségű területének, ab) a 3. sz. főút Arany János utca és Ratkó József utcák közé eső belterületi szakaszának, valamint ac) a Balassi Bálint út Petőfi Sándor utca és Kossuth tér közé eső szakaszának közterületeire, azok kialakítása, felújítása, vagy átalakítása esetén. b) A KöRT keretein belül meg kell határozni a közterület: ba) helyszínrajzi kialakítását, elrendezését, bb) morfológiai viszonyait, keresztmetszeteit, bc) közműhálózatának kialakítását, bd) műtárgynak nem minősülő építményeivel kapcsolatos követelményeket, be) berendezéseit, utcabútorzatát, bf) burkolatait, bg) köz- és díszkivilágítását, bh) kertépítészeti kialakítását, bi) közlekedési és parkolási rendszerét, bj) egyéb, városképi követelményeit, bk) környezeti állapotát, bl) gyalogos úthálózatának rendszerét, valamint bm) kerékpáros úthálózatának rendszerét. c) A KöRT M=1:500, illetve indokolt esetben M=1:100 méretarányban kell, hogy készüljön. (9) Kertépítészeti Terv (KertTerv) készítésére vonatkozó rendelkezések: 16

17 a) Kertépítészeti Tervet kell készíteni: aa) a zöldterületek [Z], ab) a lakótelepek, valamint ac) a településkép szempontjából jelentős kerttel rendelkező létesítmények zöldfelületeire, azok kialakítása, felújítása, vagy átalakítása esetén. b) A KertTerv keretein belül meg kell határozni a zöldfelület: ba) meglévő, megőrzendő zöldfelületi- és dendrológiai értékeit és azok védelmének módját, bb) helyszínrajzi kialakítását, elrendezését, bc) magassági méreteit, terepviszonyait, a humuszvédelmet is biztosító tervezett terepalakítását, bd) út- és közműhálózati kapcsolatainak, kialakítását, be) területén a parkolási szükségletek biztosításának műszaki megoldását, bf) műtárgynak nem minősülő építményekkel kapcsolatos követelményeit, bg) kerti berendezéseit és utcabútorzatát, bh) köztéri és kerti burkolatait, bi) kertépítészeti kialakítását, bj) területén a növénykiültetés módját, az alkalmazott növények listáját, valamint bk) egyéb, városképi követelményeit. c) A KertTerv M=1:500, illetve indokolt esetben M=1:100 méretarányban kell, hogy készüljön. (10) Pavilon jellegű építmény elhelyezésére vonatkozó rendelkezések: a) Pavilon jellegű építmény csak meghatározott időre, kizárólag KöRT alapján, létesíthető. b) Funkciója kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, valamint nyilvános WC és turisztikai információellátás lehet. c) Kereskedelmi, vendéglátó funkció csak külső árusítással létesíthető, illetve üzemeltethető. A HÉSZ 58. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Városközpont területére vonatkozó előírás: Közterületeken vendéglátó helyiségekhez terasz úgy létesíthető, hogy a visszamaradó gyalogosfelület legalább 1,5 m kell, hogy legyen. (2) A 21.sz. főút-a 0369/5 hrsz-ú út-a 0368/1 hrsz-ú árok az M3-as autópálya által határolt, bevásárló központ területére vonatkozó előírás: A Tesco és a Family Center bevásárló központ parkolói, gyalogos-, és zöldterületei közhasználatot szolgáló magánterületek, ahol a városi közterületekhez igazodó módon kell biztosítani a területek kulturált használatát, szabályozni az utcai árusítást és reklámozást. Ennek megfelelően ezeken a területeken a szabadtéri árusítás, árubemutatás, szolgáltatás, sátor, pavilon vagy mozgóbolt elhelyezése maximum évi egy hónap időtartamra engedélyezhető. Szabadtéri raktározás nem lehetséges. 58. A HÉSZ 59. -át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: Közterületek arculatára, városkép- és látványvédelemre vonatkozó rendelkezések 59. A HÉSZ 59. és 60. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 59. (1) Hatvan belterületén elhelyezhető és felújításra kerülő építményeket a város építési hagyományainak megfelelő tömegformálással, kiegyensúlyozott színezéssel, illeszkedő megjelenéssel és a környezetükkel összhangban kell kialakítani. Közterületen műtárgyat, utcabútort a Város történelmi és természeti környezetébe, hangulatába illeszkedően kell elhelyezni. (2) Hatvan területén tetőtérbeépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető. (3) Új épületeknél a tető hajlásszögét amennyiben azt a szabályozási terv nem rögzíti a szomszédos beépítésekhez igazodó értékkel kell meghatározni. (4) Az épületek homlokzatfelújításának a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie. Földszinti üzletek, irodák felújítása esetén a fenti előírástól eltérően egyes építészetileg elkülönülő épületrészek felújítása is lehetséges. (5) Ahol jelen rendelet övezeti előírásai másként nem rendelkeznek, ott a közterületre néző kerítés maximum 17

18 1,80 m magas lehet, áttört kivitelben építhető maximum 40 cm magas tömör lábazattal. Az anyag használat és színezés az egységes városképhez illeszkedő legyen. (6) Forgalmi utak (3-as út, 21-es út, 32-es út, Balassi Bálint út Hegyalja útig terjedő szakasza) mentén, valamint településközpont vegyes építési övezetben lévő épületek közterületről látható homlokzatain épületgépészeti elemek nem helyezhetők el. Ezalól kivételt képeznek azok az ingatlanok, amelyekben a fűtési rendszer átalakítása jogerős építési engedély alapján év november 1-ig megindult. (7) Új közutak, utcák kialakításánál, ill. meglévő közutak, utcák közműveinek felújítása, átépítése, során 22,0 m közterület szélességtől egyoldali 2,0 m-es növénytelepítési sávot kell kialakítani, amelyet sem földben, sem föld felett vezetett közmű, illetve annak fatelepítésre vonatkozó védőtávolsága nem érinthet. (8) A területhasználat során biztosítani kell a táj jellegzetességeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek megóvását. (9) A terület, illetve területrészek helyi karakterének megőrzése érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti, anyaghasználati, szín megoldások nem alkalmazhatók. (10) A zártsorú beépítésű lakó- és vegyes területeken, kivéve a helyi védettségű területeket, építési telkenként, utcafronton legfeljebb két, max. 4,5 m széles, 3 magas bejárat (kapuáthajtó, garázs be- és kijárata) létesíthető a tároló helyiségek (személygépkocsi tároló) megközelítésére. (11) Tetőkre vonatkozó előírások: a) A tetők tömegének (idomának) kialakításakor egyszerű formákat kell alkalmazni. b) A tetőterek beépítése esetén, utcafronton a tetőfelépítmény nem haladhatja meg a tetőzet hosszirányú méretének egyharmadát. c) A magastetők fedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékű fedőanyag lehet a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag nem alkalmazható. (12) Védelem alatt álló területen bármilyen, a meglevő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás csak az eredeti tervek felhasználásával végezhető amennyiben azok rendelkezésre állnak. A beavatkozás keretében biztosítani kell korábbi átalakítási hibák, eltérések korrekcióját. (13) Színezésre vonatkozó előírások: a) Azokban az esetekben, amelyeknél a színezési munka nincs építési engedélyhez kötve, a színterveket a főépítésszel egyeztetni kell. b) Színtervek egyeztetésének elmaradása esetén, ha a színezés nem felel meg a városképi-, környezeti-, építészeti hagyományokkal kapcsolatos követelményeknek, az építésügyi hatóság az építmény átszínezésére kötelezi a kivitelezőt, illetve az telektulajdonost. (14) Meglévő épület külső megjelenését érintő beavatkozás során az engedély megadásának feltétele a meglevő városképbe, vagy környezetbe nem illő épületrészek, berendezések, vezetékek eltávolítása. (15) A város belterületein átfeszítés, illetve az épületekre kihelyezett transzparens csak idegenforgalmi, tudományos, vallási, továbbá kulturális, illetve nemzeti és városi események alkalmából, ideiglenesen és meghatározott időre helyezhető ki. A kihelyezéshez az érintett szakhatóság, illetve a főépítész szakmai véleményt ad. 60. A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) a gyalogos vagy vegyes használatú közterületeket azonos stílusú utcabútorozással és kertépítészeti elemekkel kell kialakítani; b) a városháza tömbben létesülő új beépítésnél a közterületek és intézménykertek kialakítását, az azokon létesítendő köztárgyak, utcabútorok elrendezését és azok fajtáját, a zöldfelületek kialakítását, a burkolatok terveit stb. a terület egészét együtt kezelő kertépítészeti koncepciótervben kell meghatározni, melyet az egyes épületek tervezésénél és engedélyeztetésénél is figyelembe kell venni azok kertépítészeti terveinél. Az egybefüggő koncepcióterv minimális területi lehatárolása: Iskola utca Hunyadi tér északi oldal beépítési vonala Tanács utca Horváth Mihály utca északi járdaszél a Kossuth teret keresztező volt Stahremberg utca déli határvonala. Az ezen lehatároláson belül az egyes építési ütemeknek megfelelően a koncepcióterv figyelembevételével kell a közterületre vonatkozó térrendezési és kertépítészeti terveket kidolgozni a 57 (7) bekezdés szerinti tartalommal. A HÉSZ 61. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A bejelentési dokumentációhoz csatolni kell: a) a környezetet bemutató helyszíni fotót, b) a tervezett reklám illetve hirdetőtábla, cégér kialakítását, elhelyezését bemutató M=1:10, vagy M=1:20 méretarányú tervet, illetve látványtervet, c) a hirdetőtábla, cégér vagy reklám műszaki paramétereit tartalmazó leírást, d) hivatalos helyszínrajzot, valamint e) a tulajdonos hozzájárulását. A HÉSZ 62. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

19 62. (1) A Városközpont területére vonatkozó előírások: a) Az egyes üzletekhez csatlakozó közterületeken kívül tilos a kereskedelmi célú árubemutatás, árusítás, kivéve a piaccsarnokhoz kapcsolódó közterületeket, illetve a szervezett vásárok, rendezvények idejét. Az árubemutatás céljára üzletek előtti, legfeljebb 4 m2-es közterület vehető igénybe úgy, hogy a gyalogosközlekedés számára legalább 1,5 m-es gyalogosfelület biztosított legyen. Önkormányzati rendelet az igénybe vehető felület nagyságát korlátozhatja, vagy árubemutatás lehetőségét megtilthatja; b) A cégfeliratok helyét a kirakatportálokkal együtt kell megtervezni. (2) A 21.sz. főút-a 0369/5 hrsz-ú út-a 0368/1 hrsz-ú árok az M3-as autópálya által határolt, bevásárló központ területére vonatkozó előírások: a) Az épületeken, a főhomlokzat tetőzetén és a határoló utak felé eső oldalhomlokzatokon 1-1 db max. 80 m2-es felirat helyezhető el, továbbá a TESCO áruház főhomlokzatának keleti felén egy max. 60 m2-es reklámfelület alakítható ki; b) A reklámok mennyisége áruházanként max. 5 db, 2-10 m2 nyi felületű reklámtábla lehet. A reklámberendezések száma nem növelhető, kivéve a villanyoszlopokon elhelyezhető, egységes kialakítású és max. 0,8 m2 felületű reklámtáblákat; c) A reklámozás csak az áruházak tevékenységéhez kapcsolódhat. (3) A Csányi út - a 32-es sz. főút - a 0226/3 hrsz - a 0224/7 hrsz - és a 0231/6 hrsz által határolt, üzleti park területére vonatkozó előírások: a) Az üzleti park területén 1 db maximum 18,0 x 4,5 m befoglaló méretű reklámtorony helyezhető el; b) A 0231/52 hrsz-ú telken épülő logisztikai központ épületén a Tervtanács által elfogadott tervnek megfelelő reklámfeliratok elhelyezhetők. Az épület ütemezett megépítése miatt létrejövő ideiglenes keleti homlokzaton további, maximum 5 db 8,5x11,0 m-es reklámfelület kialakítható. (4) Az M3-as autópályától délre eső, 0331/50, 0335/19, 0353/4 hrsz-ú, gazdasági-ipari övezetbe tartozó telkek területén 1 db maximum 18,0 x 4,5 m befoglaló méretű reklámtorony helyezhető el. 62. (1) A HÉSZ 63. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A területfelhasználási egységek építési övezeteiben a zöldfelületeket (beleértve a beültetési kötelezettséget is) az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentáció tartalmáról szóló rendelet szerint, legkésőbb a használatbavételi engedély megadásáig meg kell valósítani. (2) A HÉSZ 63. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A telek beültetési kötelezettségű területe a kötelező zöldfelületi arányba beszámít. (3) A HÉSZ 63. (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (18) Közterületen lévő fák csak növény-egészségügyi károsodás esetén, kertészeti szakvélemény alapján vághatók ki. A HÉSZ 64. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Városközpont területére vonatkozó előírás: A városháza tömbben kialakuló, legalább 10,0 m széles közterületeken kétszer iskolázott fákból álló fasort kell telepíteni. (2) A volt cukorgyári területre vonatkozó előírás: A cukorgyári kis tónál a beültetési kötelezettségnek extenzív fenntartású természetközeli ligeterdővel kell eleget tenni, minimum 50%-ban honos, a vízparthoz illeszkedő, fás állománnyal, ahol a ligeterdőn olyan növényállomány értendő, amelyben a fák idős korára várható korona vetülete legalább 40%-os fedettséget biztosít. 64. A HÉSZ 65. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Városközpont területén lévő volt kolostorfalat meg kell tartani, melyen belül szakaszonként legfeljebb egy-egy falnyílás létesíthető, maximum 1,5 m-es szélességgel a gyalogosforgalom átvezetése érdekében, amennyiben az szükségessé válik. A HÉSZ 66. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

20 66. A helyi művi értékek védelmére vonatkozóan az épített környezet értékeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak. A HÉSZ 68. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell. (2) Külterületi közutak és jelentősebb külterületi dűlőutak mentén a hiányzó fasorokat pótolni kell. (3) Védett természeti területen új adótorony, távközlési magasépítmény, magasfeszültségű villamos távvezeték nem létesíthető. (4) Országos és helyi jelentőségű természeti terület állapotának, jellegének megváltoztatása csak a természetvédelmi célokkal összhangban történhet, a természet védelméről szóló jogszabályoknak, a helyi rendeletnek és a természetvédelmi kezelési terveknek megfelelően. (5) Természetvédelmi szempontból értékes területen (erdő, gyep, mocsár, nádas, extenzív közpark) jelölt önálló gyalogutat, kerékpárutat stabilizált (nem vízzáró) burkolattal kell ellátni. (6) A telekalakítás, az építés és a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek megőrzésére. Az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban az adott ügyben hatáskörrel rendelkező nemzeti park igazgatósága [Bükki Nemzeti Park Igazgatósága] szakhatóságként működik közre. A HÉSZ 69. -a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: (11) A szabályozási tervlapon szolgalmi joggal érintett területként feltüntetett, közművezetékekkel érintett ingatlanokra szolgalmi jogot kell bejegyezni (1) A HÉSZ 71. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Korlátozások, jogok a parti sávban [a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkentésével kapcsolatos eljárásokról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet alapján]: a) a parti sávban épületet, építményt csak kivételesen, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező vízügyi és természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet elhelyezni; b) külterületeken a parti sávban általában csak gyepgazdálkodás folytatható. Ha a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, az adott ügyben hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság előzetes hozzájárulásának megszerzése után az adott ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyezheti szántó vagy egyéb művelési ág használatát. (2) A HÉSZ 71. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A mederfenntartási munkák folytatásához felvonulási területet szükséges biztosítani a munka- és szállítógépek szabad közlekedési útvonala számára. Ahol a kataszteri birtokhatár a partél közelében van, csak mobil kerítés építhető, amely szükség esetén árvédekezéskor elbontható. A fenntartási területre semmiféle építési engedély nem adható ki. A parti birtokosok sem évelő, sem évszakos növényeket nem telepíthetnek a szabályozási területre, nem foglalhatják el a csatorna medrét, rézsűjét, a földműveket (töltéseket) időszakosan sem kerti művelés céljából. A HÉSZ 72. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A meglévő szennyvízelvezető hálózat mentén fekvő ingatlanok tulajdonosait a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait is figyelembe véve kötelezni kell a csatornára való rákötésre és ezzel egyidejűleg a meglévő közműpótló berendezéseik (zárt rendszerű szennyvíztároló, valamint szikkasztó) elbontására. (2) A vízműkutak hidrogeológiai védőterületén belül és a görbeéri bányató környezetében a szennyvizek talajban történő elszikkasztása a vízbázis és a környezet védelme érdekében szigorúan tilos. (3) A közcsatornával ellátott, valamint a (2) bekezdésben szereplő területek kivételével, ahol a talaj szerkezete és a talajvíz helyzete megengedi, hatósági engedéllyel 500 m 3 /év kapacitásig, egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával a tisztított szennyvíz saját telken belül a kibocsátási határértékek 20

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Kópháza Község Önkormányzatának 6/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Kópháza Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete

KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ./2014. ( ) önkormányzati rendelete KŐSZEG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. ( ) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2016. február 25. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2016. (II.26.) önk. rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben