Diósjen község Rendezési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diósjen község Rendezési terv"

Átírás

1 Diósjen község Rendezési terv HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja. A település területére a következ szabályozási tervek készültek el: - Külterületi szabályozási terv M=10000 m.a. A terv tartalmazza a központi belterület és a Jen i tó menti üdül területeken kívül az egész igazgatási terület szabályozási tervét, a különböz területfelhasználási elemek felsorolásával és övezeti besorolásával. - A központi belterület szabályozási tervét 1:2000 m.a. alaptérképen készült el, feltüntetve az összes tervezett szabályozási elemet (kötelez t, irányadót), a különböz területfelhasználási és övezet besorolással. A belterület szabályozási tervlapon feltüntetve a m vi értékvédelem területi és egyedi védelemre jelölt objektumait. - A község igazgatási területe építési szempontból: o beépítésre szánt (beépített és további beépítésre tervezett) o beépítésre nem szánt területre tagolódik.

2 Diósjen község Önkormányzatának 4/2008. (VI. 13.) számú rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község településrendezési tervéhez I. Általános el írások 1.. /1/ Diósjen Község Önkormányzata Diósjen község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban HÉSZ) ezen rendelettel állapítja meg. /2/ A rendelet hatálya Diósjen község közigazgatási területére terjed ki. /3/ Jelen rendelet hatálya alatt álló területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, épületet, m tárgyat és más építményt tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az épített környezet átalakításáról szóló évi LXXVIII. tv., az Országos Településrendezési és Építési Követelményekr l szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. Sz. rendelet (továbbiakban OTÉK) el írásai, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályzatáról szóló 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet el írásai, jelen rendelet és szabályozási terv el írásai szerint szabad. 2.. /1/ A Helyi Építési Szabályzat csak a településrendezési terv módosításával együtt módosítható.

3 II. A TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSA 3.. /1/ E rendelet Diósjen község közigazgatási területén építési szempontból beépítésre szánt (beépített és további beépítésre tervezett) beépítésre nem szánt területeket határol le. /2/ A további beépítésre tervezett területeket és azok rendeltetését a belterületi és külterületi szabályozási terv határozza meg. /3/ A további beépítésre tervezett területek felhasználásáról (igénybevételér l) a tényleges igények függvényében, az el írt közm és közlekedési kapcsolatok kiépítésével és egyéb területel készítési feladatok végrehajtásával kell gondoskodni. /4/ A további beépítésre tervezett területen a tervezett rendeltetés megvalósítása el tt: csak a terület eredeti rendeltetésének megfelel ideiglenes jelleg és igénybevétel el tt kártalanítás igénye nélkül elbontható építmények létesíthet k, terepszint alatti építmények a közm létesítmények kivételével nem létesíthet k. 4.. /1/ A beépítésre nem szánt területek alapvet en a mez gazdasági m velés, az erd gazdálkodás, a közlekedés és a közm vek, valamint a zöldterület felhasználású területek. /2/ A beépítésre nem szánt területeken a beépítettség legfeljebb 5% lehet. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI 5.. /1/ E rendelet a szabályozási terv szerint a beépítésre szánt területeket az építési használatuk általános jellege szerint területfelhasználási egységekre (azokat további építési övezetekre) tagolja. /2/ A beépítésre szánt területek használatuk jellege szerint a következ területfelhasználási egységekre tagozódnak: a., Lakóterület kertvárosias (KEL) falusias (FL) tartalék (TL)

4 b., Vegyes terület - településközponti vegyes (TV) c., Gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató /KG/ ipari gazdasági /IG/ mez gazdasági gazdasági /MG/ d. Üdül terület üdül házas /ÜÜ/ hétvégi házas /HÜ/ hétvégi házas + kertvárosias lakó (HÜ-KEL) e. Különleges terület - temet k (T) - szeméttelep (SZ) - szanatórium (H) - Szociális Intézmény (SZI) - sport, szabadid (S) LAKÓTERÜLET 6.. /1/ A lakóterület els sorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A tartalék lakóterületekre felhasználásuk el tt szabályozási tervet kell készíteni, - amely tartalmazza a lakótelkeket és lakóutakat, beépítési területeket, építési vonalat - és belterületbe kell csatolni. /3/ A lakóterületeket övezeti besorolása falusias, vagy kertvárosias lehet az igényeknek megfelel en. Kertvárosias lakóterület /KEL jel / 7.. /1/ A kertvárosias lakóterület laza beépítés, nagy kertes 4,50 m-es épületmagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. /2/ A kertvárosias lakóterületen elhelyezhet - legfeljebb kétlakásos lakóépület - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - nem zavaró hatású kézm ipari épület.

5 /3/ Nem helyezhet k el a terület építési telkein a környezetüket zavaró ipari, kisipari termel üzemek, szolgáltatóipari létesítmények (pl. autójavító, lakatos fémmegmunkáló stb.). Ezek elhelyezésére a gazdasági célra megjelölt területeken kell építési telket kialakítani. /3/ A területet teljes közm vel kell ellátni. A közm vek felszínen légvezetékkel is vezethet k. Kertvárosias lakóterület övezetei 8.. /1/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani, amelyen az épületek szabadon állóan és oldalhatáron állóan helyezhet k el. /2/ Az építési telek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Az építési telek Övezeti jele Beépítés módja Legnagyobb szintterület ség Legkisebb terület (m 2 ) Legnagyobb beépítettsége (%) Lakóépület legnagyobb magassága (m) KEL Szabadon álló 0, ,50 Oldalhatáron álló A legkisebb zöldterület 50% A legkisebb telekszélesség 20 m Épületek közötti legkisebb távolság 6 m 0, ,50 /3/ Az út déli oldalán a meredek területen a terepadottságok kihasználása érdekében az épületek alatt alagsor, pince létesíthet, és hátsókert felöli épületmagasság max. 5,50 m lehet. Falusias lakóterület /FL jel / 9.. /1/ A lakóterület legfeljebb 4,50 m épületmagasságú lakóépületek, maximum 2 önálló rendeltetés egységgel, a mez - és erd gazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézm ipari építmények elhelyezésére szolgál. /2/ A falusias lakóterületen elhelyezhet - lakóépület (maximum 2. lakás) - mez - és erd gazdasági (üzemi) építmény,

6 - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - szálláshely szolgáltató épület, - kézm ipari építmény, - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény. /3/ A területet legalább részleges közm vesítéssel kell ellátni (OTÉK 8.. (2) bekezdés szerint). A szennyvízcsatorna megépültéig zárt szennyvíztároló létesítése megengedett. /4/ A területen a közm vek felszín felett légvezetéken is vezethet k. Falusias lakóterület övezetei 10.. /1/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani, amelyen az épületek szabadon állón és oldalhatáron állóan helyezhet k el. /2/ Az építési telkek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Övezeti jele FL Beépítés módja Szabadon álló Oldalhatáron álló A legkisebb zöldterület 40% Legnagyobb szintterület ség Az épületek közötti legkisebb távolság 6 m Az építési telek Legkisebb terület (m 2 ) Legnagyobb beépítettsége (%) Lakóépület legnagyobb magassága (m) 0, K-4,50 0, K 0, K-4,50 0, K-4,50 0, K-4,50 0, K-4,50 0, K-4,50 0, K 0, K /3/ A legkisebb telekszélességek Az építési telek Beépítés módja Kialakult /m/ Tervezett /m/ Szabadon álló Oldalhatáron álló Kialakult és beépített telek esetében el forduló legkisebb telekszélesség 12,0 m az oldalhatáron álló beépítésnél, itt a legkisebb oldalkerti méret 4,0 m, és a max. épületmagasság is 4,0 m lehet.

7 /4/ Falusias lakóterület besorolású a község belterületén, a kertvárosias lakóterület kivételével, az összes lakóterület. /5/ A Toldi u hrsz-ú ingatlant és a rajta lév épületet (présház) lakóövezetbe kell sorolni ha a telekterület min. 200 m2. A telek beépítettsége max. 30 % lehet, melléképület a telken nem létesíthet. Tartalék lakóterület /TL jel / 11.. /1/ A község területén tartalék lakóterületként kell fenntartani: - a község NY-i részén a Lókos patak vízmosás és a Szociális Intézethez vezet út által határolt területet, - a vasút K-i oldalán lehatárolt területet. /2/ A tartalék lakóterületek övezeti besorolását (falusias, kertvárosias beépítés) a megvalósításkor jelentkez konkrét igényeknek megfelel en kell a területre készített szabályozási terv alapján meghatározni. /3/ A tartalék lakóterületeken lakóterületként történ felhasználásukig mez és kertgazdálkodás folytatható, építmény a területeken nem helyezhet el. VEGYES TERÜLET 12.. A vegyes terület lakó és kereskedelmi szolgáltató, gazdasági épületek vegyesen történ elhelyezésére szolgál. A vegyes terület a község történelmileg kialakult magját, illetve az alapfokú ellátást biztosító intézményeknek a településközpontban kialakult területeit fedi le. TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET (TV JEL ) 13.. /1/ A településközponti vegyes terület a község központi területén több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helyi intézmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvet en nincsenek zavaró hatással a lakásfunkcióra. /2/ A településközponti vegyes területen elhelyezhet : - lakóépület - igazgatási épület - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - egyéb közösségi szórakoztató épület - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény /3/ Nem helyezhet el a terület építési telkein a környezetüket zavaró ipari, kisipari termel üzemek, szolgáltatóipari létesítmények (pld: autójavító, lakatos, fémmegmunkáló stb.). Ezek elhelyezésére a gazdasági célra megjelölt területeken kell építési telket kialakítani.

8 /4/ A településközponti vegyes területen kivételesen elhelyezhet : - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény - termel kertészeti építmény. /5/ A kivételesen elhelyezhet építmények akkor helyezhet k el az övezetben ha - az építmény az adott területre vonatkozó övezeti el írásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági el írásoknak megfelel, - ködésük nem korlátozza a szomszédos telkeknek az övezeti el írásoknak megfelel beépítését, használatát. /6/ A területet teljes közm vel kell ellátni. A szennyvízcsatorna kiépítéséig a szennyvízelhelyezés történhet zárt tározóval. A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET ÖVEZETEI 14.. /1/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani, amelyen az épületek szabadon állóan, és oldalhatáron állóan helyezhet k el. /2/ Az építési telek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Övezeti jele Beépítés módja Legnagyobb szintterület ség Az építési telek Legkisebb terület (m 2 ) Legnagyobb beépítettsége (%) Lakóépület legnagyobb magassága (m) TV/KEL Szabadon álló 0, K TV/FL Oldalhatáron álló 0, K TV/FL Szabadon álló 0, K- 4,50 TV/FL TV/FL TV/FL TV/KG TV/IG TV/Int Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló Szabadon álló Szabadon álló A legkisebb zöldterület 10% A legkisebb telekszélesség 12 m 0, K- 4,50 0, K 0, K- 4,50 0, K 1/1, ½, 1/3 hrsz. 662/5, 672/7 hrsz K ,50

9 /3/ Az övezetek építési telkein az oldalhatáron álló épületek b vítés esetén hézagos zártsorú, zártsorú beépítés ek lehetnek (TV/KG övezet, FL jel övezet, ahol 450 m 2 -es a teleknagyság). Zártsorúsítás során az összeépítéshez szükséges m szaki megoldásokról (pld. tet csatlakozás) az átépítést kezdeményez nek kell gondoskodnia. /4/ A legkisebb telekméretek az épületek elhelyezésén túl biztosítsák a rendeltetés területigényét, valamint a parkolási igény lehet ségek szerinti saját telken belüli elhelyezését. /5/ A településközpont adottságai nem mindig teszik lehet vé a telken belüli parkolási igény 100 %-os biztosítását, ezért ezen a területen a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával (az út kezel jének hozzájárulásával) helyi parkolási rendeletben szabályozva lehet megoldani a parkolást. /6/ A településközpont területére részletesebb szabályozási terv készítend, a jelen szabályozási tervben meghatározottak alapul vételével. GAZDASÁGI TERÜLET 15.. /1/ A gazdasági terület els sorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. Az építmények elhelyezésére építési terület van kijelölve. Az építmények az építési területen belül kerülhetnek elhelyezésre. /2/ A gazdasági terület lehet: kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, mez gazdasági üzemi terület. Kereskedelmi, szolgáltató terület /KG jel / 16.. /1/ A kereskedelmi szolgáltató terület els sorban nem jelent s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál. /2/ A kereskedelmi szolgáltató területen elhelyezhet : mindenfajta, nem jelenet s zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, kereskedelmi vendégl építmény, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépület, üzemanyagtölt, sportlétesítmény. /3/ A területet teljes közm vesítéssel kell ellátni. A községi szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig közm pótló berendezés alkalmazható. A területen a közm vek felszín felett légvezetéken is vezethet k /telefon, elektromos energia/.

10 Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telek méreteit és beépítési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Az építési telek Övezeti jele Beépítés módja A terület hrsz-a (megnevezése) Legkisebb területe (m 2, ha) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) Szabadon álló 0158/2 0,5 ha 40 K KG Szabadon álló Szabadon álló Oldalhatáron álló zártsorú 0116/ / / / K-7, ,50 pincesor K Szabadon álló 1286/ ,50 /4/ A területen kialakított építési telek legkisebb szélessége 30 m kell, hogy legyen, a legkisebb zöldfelület 20 %. Kivételt képeznek a pincesorok. /5/ A kialakított telekméretek az épületek elhelyezésén túl biztosítsák a rendeltetés területigényét, valamint a parkolási igény saját telken belüli elhelyezését. /6/ A szabályozási tervlapon lehatárolt gazdasági terület /az igényeknek megfelel en/ tovább osztható a táblázatban meghatározott értékek figyelembevételével, szabályozási terv alapján, de egy telekként is felhasználható. /7/ Az épületek kialakításával vagy a saját telken telepített véd sávval biztosítani kell, hogy a területhatáron mért A hangnyomásszint nappal (6-22 h) 50 db éjjel (22-6 h) 40 db értéket ne haladja meg. Ipari gazdasági terület /IG jel / 17.. /1/ Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhet k el. /2/ A község külterületén tervezett ipari terület az egyéb ipari terület kategóriába tartozik, ez azt jelenti, hogy csak kisebb környezeti terheléssel járó ipari üzemek telepíthet k ide.

11 /3/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telek méretét és beépítési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Az építési telek Övezeti jele Beépítés módja A terület hrsz-a Legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) IG Szabadon álló ,50 A legkisebb zöldterület 25% kell hogy legyen. A legkisebb telekszélesség 40 m. /4/ Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységb l származó zaj megengedett A hangnyomás szint a lakóterület fel li oldalhatáron mérve: nappal (6-22 h) 50 db éjjel (22-6 h) 40 db /5/ Az ipari, gazdasági területen kivételesen elhelyezhet a gazdasági tevékenység célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás. Mez gazdasági gazdasági terület /MG jel / 18.. /1/ A mez gazdasági gazdasági terület olyan nagyüzemi állattartó telep vagy tároló kialakítására szolgál, amelyre a 10%-os vagy ennél nagyobb beépítettség a jellemz. /2/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani, amelynek mérete és beépítési feltételei a következ k: Övezeti jele MG Beépítés módja Szabadon álló Szabadon álló Helye (Megnevezés e) (hrsz-a Ivánka major 0192, 0194/18,23 Agropark 0102/1-3 Az építési telek Legkisebb területe (ha) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) 1,0 30 K-7,50 9,0 30 K-7,50 A legkisebb zöldterület 40% /3/ A mez gazdasági üzemi területen a gazdasági épületeken kívül kivételesen elhelyezhet a tulajdonos, használó vagy személyzet számára szolgáló lakás is. /4/ A szükséges gépkocsi parkolót az építési telken kell biztosítani.

12 Üdül terület 19.. /1/ Az üdül terület els sorban üdül épületek elhelyezésére szolgál. /2/ Az üdül területen állattartó épület a lovasturizmust szolgáló lóistálló kivételével nem helyezhet el. /3/ A külterületen lehatárolt üdül területekre felhasználásuk el tt részletes szabályozási tervet kell készíteni és belterületbe kell csatolni. Üdül házas terület /ÜÜ jel / 20.. /1/ Az üdül házas terület olyan üdül épületek, üdül táborok és kempingek elhelyezésére szolgál, melyek üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és túlnyomóan változó üdül i kör hosszabb tartózkodására szolgálnak. /2/ A területet teljes közm vesítéssel kell ellátni. A központi szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig közm pótló berendezés alkalmazható. /3/ A közm vek csak föld alatti kiépítés ek lehetnek. /4/ Az épületek számára építési telket kell kialakítani, melynek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Övezeti jele Beépítés módja Csoportos Az építési telek A terület hrsz-a Camping 852/11 Legkisebb területe (m 2, ha) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) 1,7 ha 30 K Szabadon álló 852/5 1,0 ha 30 4,50 ÜÜ Szabadon álló (Panzió) ,50 Szabadon álló Villapark ,50 Szabadon álló ,50 Szabadon álló 087/1 5,0 ha 30 4,50 Szabadon álló A legkisebb zöldterület 40% Panzió 1721, 0133/ ,50

13 /5/ A 085 hrsz-ú területen az épületekhez tartozó telek legkisebb szélessége 20 m. A telkeket lekeríteni nem lehet, legfeljebb él sövénnyel. /6/ A 085 hrsz-ú területen az üdül házakon és közösségi épületen kívül a következ létesítmények részére kell területet biztosítani: feszített víztükr medence gyermekmedence gyermek és feln tt vizicsúszda játszóterek kispályák (tenisz és egyéb labdajátékok) /7/ A 087/1 hrsz-ú területen els osztályú camping és kiszolgáló létesítményei kulturális és szórakoztató létesítmények kb. 100 fér helyes gépkocsi parkoló kb. 1,0 ha-os terület tó alakítható ki. (A beépítési % és épületmagasság a táblázat szerinti). A fér hely számot a részletes szabályozási tervben kell meghatározni, hogy minél kevesebb fa kerüljön kivágásra /8/ Épített kerítéssel a 085 hrsz terület ( üdül falu ) és a 087/1 hrsz-ú terület (a tó kivételével) határolható le, továbbá az Ady Endre utca hrsz.-ú üdül terület. Hétvégi házas terület /HÜ KEL jel / 21.. /1/ A hétvégi házas terület egyedi telkes, 4,5 m épületmagasságot meg nem haladó épületekkel beépíthet terület. /2/ A területen egy üdül egységes épületek helyezhet k el szabadon álló beépítéssel, vagy üdül helyett 1.db. lakóépület. /3/ A területet legalább részleges közm vesítéssel kell ellátni. Közm pótló berendezésként csak zárt szennyvíztároló létesíthet, a központi csatornahálózat kiépítéséig. A közm vek felszín felett légvezetéken is vezethet k. /4/ Az épületek számára építési telket kell kialakítani, méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. Az építési telek Övezeti jele Beépítés módja A terület hrsz-a, megnevezése Legkisebb területe (m 2 ) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) Szabadon álló Öreghegy K HÜ Szabadon álló Jen i tó K Szabadon álló 068/ ,50

14 A legkisebb zöldterület 60% A legkisebb telekszélesség 15 m /5/ A hétvégi házas terület kialakítására csak az üdül falu megvalósítása után kerülhet sor, addig tartalék üdül területként kell fenntartani, és építési tevékenység nélküli mez gazdasági parcellákként kell hasznosítani (068/52-80). /6/ Az üdül területen (az Öreghegyen és a Jen i tó mentén) az épületek ha arra alkalmasak lakásként funkcionálhatnak, vagy lakóépületté átépíthet k a táblázatban szerepl feltételek megtartásával. KÜLÖNLEGES TERÜLET 22.. /1/ A különleges terület nem beépíthet vagy sajátos beépítettség terület. /2/ Különleges területnek min síti a szabályozási terv a temet k területét (T) a kommunális hulladéklerakó területét (szeméttelep, SZ ) sportpályák, strandok területeit (S) a Szociális Intézet területét (SZI ) a szanatórium területét (H ) /3/ Temet k - A meglév betelt temet ket (rk., református, izraelita) kegyeleti parkként kell fenntartani. - Új temet részére területet kell biztosítani a meglév kt l É-ra lév 0194/5 hrsz-ú területen. - A kijelölt temet területére felhasználás el tt szabályozási és kiviteli tervet kell készíteni. Felhasználásig a területen mez gazdasági m velés folytatható. /4/ A sport-, strand-, szabadid eltöltésére szolgáló területek, továbbá a Szociális Intézet és a Szanatórium területén elhelyezésre kerül épületek részére kialakított telek méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat mutatja. Övezeti jele Beépítés módja Az építési telek A terület hrsz-a, megnevezése Legkisebb területe (m 2 ) (ha) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) Szabadon álló Strand szabadid ,50 S (Tó-strand) Szabadon álló ,4 30 4,50 SZI Szabadon álló ,0 20 K H Szabadon álló ,0 40 7,50 A legkisebb zöldterület 40%

15 /5/ Az (4) bekezdésben felsorolt övezetek területét teljes közm vesítéssel kell ellátni. Az övezetek területén kivételesen elhelyezhet a tulajdonos, használó vagy gondnok számára szolgáló lakás. /6/ Gépkocsi tárolót részben saját telken belül, részben a kapcsolódó utak mentén kell biztosítani, a szabályozási tervlapon jelöltek szerint. /7/ Az egészségügyi létesítmény (Szanatórium) területének felhasználásával kapcsolatban a következ ket kell betartani: - a szabályozási tervlapon lehatárolt építési terület irányadó jelleg, - épületek a lehatárolt területen kívül is elhelyezhet k az erd és terepadottságoknak megfelel en, de csak a 40 %-os beépítettség megtartásával, - a 40 %-os beépítettségbe a tavak területét is be kell számítani, - a tervlapon a telekhatártól el írt távolságok kötelez ek. /1/ A beépítésre nem szánt területek: a., közlekedési és közm -elhelyezési (KÖ) b., zöld (KP) Beépítésre nem szánt területek 23. c., erd védelmi erd (véd, védett) /VE/ jel gazdasági erd /E/ jel egészségügyi, szociális, turisztikai /PE/ jel (parkerd ) d., mez gazdasági /M és TNY/ jel e., egyéb (vízgazdálkodási) /VT/ jel Közlekedési és közm területek (KÖ jel ) 24. /1/ A közlekedési és közm elhelyezésre szolgáló terület az utak, gépjárm várakozóhelyek, gyalogutak, kerékpárutak, a közforgalmú vasutak, továbbá a közm vek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. /2/ A közlekedési területen csak a közlekedést kiszolgáló építmények helyezhet k el. FORGALMI UTAK 25..

16 /1/ A sz. Diósjen -i beköt út (belterületen Kossuth L.u., Szabadság u., Pet fi út) - az út jelenlegi nyomvonalán marad - szabályozási szélességek: - Kossuth u. szakaszon: 22,0 m - Szabadság u. szakaszon: 16,0 m - Pet fi u. szakaszon: 10,0 m - a Pet fi u. szakaszon az út szélesítése szükséges 16,0 m re, (az épületek átépítése esetén az építési vonal hátra húzásával kell biztosítani a szélesítéshez szükséges területsávot). /2/ sz. Nógrád községi beköt út - az út Diósjen külterületét érinti, nyomvonala és szabályozási szélessége változatlan marad. /3/A sz. Diósjen -Borsosberény-i összeköt út (a község belterületén Szabadság u., Táncsics út) - az út kiépítéséhez (jelenleg az út nagyobb része javított földút) a szabályozási tervlapon jelölt nyomvonalon a 75 sz. Vác-Balassagyarmat vasútvonal mentén, területsávot kell biztosítani, amely min. 30 m, és az útburkolat széle és a vágánytengely között a szükséges véd sávot biztosítani kell (7,5-20 m között változhat), - az út belterületi szabályozási szélessége min. 16,0 m /4/ sz. vasútállomási beköt út - nyomvonala változatlan - szabályozási szélessége m (utóbbi érték az állomás el tti szakaszán) /5/ A forgalmi utak véd távolsága külterületen az út tengelyét l számított m. Gyüjt utak 26.. /1/ A gyüjt utak részére a következ szabályozási szélességek biztosítása szükséges: - Börzsönyi út: - Kossuth u. és Jókai u. közötti szakasz: 16,0 m - Jókai u. és belterületi határ között: 12,0 m - a község ÉNY-i részén lév üdül terület feltáró útja: 16,0 m - a Jen i tóhoz vezet út: - tó strandi szakaszon: 30,0 m - üdül terület és tó között: 22,0 m - egyéb szakaszon: 18,0 m - az ipari gazdasági terület feltáró útja: 16,0 m /2/ A szabályozási szélességek (beépített területen) kerítést l kerítésig értend k. Lakóutak 27. /1/ A tervezett lakóutcák szabályozási szélessége: 14,0 és 16,0 m. Kivételt képeznek: - a Ny-i hétvégi házas üdül terület még kiépítetlen útja, szabályozási szélessége: 10,0 (min. 9,0 m)

17 - a tervezett szanatóriumhoz vezet út: 10,0 m. /2/ A meglév lakóutcák szabályozási szélessége: 10,0 18,0 m közötti, az út tagozódását ezeken a szélességeken belül kell megoldani. /3/ A pincesorok megközelítésére a pincék el tt min. 4,0 m-es sávot szabadon kell hagyni. /4/ A lakóutcák szabályozási szélessége kerítést l - kerítésig, el kert nélküli beépítésnél az épületek között értend. /5/ A külterületi földutak minimális szabályozási szélessége 4,0 m kell, hogy legyen. Az utak tengelyét l számított 5 méteres sávban semmilyen építményt beleértve a kerítést, karámot, villanypásztort is nem szabad elhelyezni. /1/ A község területén keresztül haladó vasút Vasút sz. Vác - Diósjen - Balassagyarmat-i és a 76 sz. Diósjen - Romhány-i mellékvonalai nyomvonal és terület vonatkozásában változatlan marad. /2/ A vasút mellett tervezett beépítésnél, széls vágánytól 50 m-re kell elmaradni az épületekkel. /1/ Jelent sebb közúti csomópontok Csomópontok 29. A sz. Diósjen -i és sz. Nódrád-i beköt utak csomópontja, amely b vül a tervezett ipari gazdasági terület feltáró útjának a csomópontba történ becsatlakozásával. A csomópont részére a megfelel területet biztosítani kell. A sz. Diósjen -i beköt út és a Jen i tóhoz vezet út (gy jt út) csomópontja jelenlegi helyén marad, a gy jt út részére 18,0 m-es szabályozási szélesítését kell biztosítani. A sz. út és sz. Borsosberény-i út, valamint a sz. vasúti beköt út csatlakozásánál kialakuló csomópontokat a rendelkezésre álló útterületen belül kell megoldani. /2/ Vasút-közút keresztez dés: - A 75 sz. Vác-Balassagyarmat vasútvonal szintben keresztezi a: sz. Diósjen -i és sz. Nógrád-i beköt utat, és - a Jen i tóhoz vezet utat

18 A szintbeni keresztez dések továbbra is megmaradnak. - Különszint vasút-út keresztez dés részére kell biztosítani területet az Ady Endre u. vonalában. A keresztez dés közúti felüljáróval történhet, és a tartalék lakóterület szabályozási tervében kell a megoldást rögzíteni. Közlekedés, gépkocsi tárolás 30. /1/ Tömegközlekedés Autóbusz megállók részére kell a területet biztosítani a következ helyeken (beköt utakon. - Külterületen: - Belterületen, meglév k: - Jen i tóhoz bevezet út csatlakozásánál (meglév ) - Agropark el tt (tervezett) - a 0114 hrsz-ú területen lév tanyánál (1213 sz. Nógrád-i beköt úton, tervezett). - sportpályánál (Kossuth u.) - településközpontban (Kossuth u.) - Pet fi úton az Arany J.u. becsatlakozásánál, - camping bejáratánál (strand el tti megálló áthelyezése) tervezett - vasútállomásnál. /2/ Gépkocsi tárolás Személygépkocsik tárolása (parkoló, garázs) a lakó-, üdül, vegyes beépítés területeken az építési telken, és a szabályozási tervlapon jelölt tárolókban történhet. A gazdasági területeken (IG, KG, MG) a gépjárm vek tárolását saját telken belül kell megoldani. A 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárm vek tárolása a gazdasági területeken engedélyezhet. /3/ Kerékpárút a., Kerékpárút részére területsávot kell biztosítani a Jen i tó körül, ezek: - az út keresztszelvényében: -a jen i tóhoz vezet úton, a tó É-i oldalán, és az üdül falu területe mentén, - a tartalék lakóterület lakóútjának a sávjában, - úttól független nyomvonalon: a Jen i tó déli oldalán gyalogúttal közös koronán. b., Szabályozási szélességek: - A kerékpárút sávja út keresztszelvényében 1,60 m, rszelvénye: 2,20 x 2,50. - Az úttól független nyomvonalon, gyalogúttal közös koronán vezetett kerékpárút részére biztosított szabályozási szélesség: - a tó parti szakaszon: 10,0 m - a tótól független szakaszon: 6,0 m

19 c., Kerékpár tároló részére területet kell biztosítani - az üdül falu területén - a tó strand bejáratánál - a központi belterületen a közösségi létesítményeknél /4/ Gyalogút - Járda részére az utak szelvényében területsávot biztosítani kell. - Önálló gyalogutak részére kell területsávot biztosítani: - Arany János u. strand - Arany János u. József A. u. között - József A. u. Börzsönyi u. között. - Az önálló gyalogút szabályozási szélessége: 4,0 m. - Gyalogos vasúti felüljárót kell létesíteni az Ifjúság utca nyomvonalában. A gyalogfelüljárónál a nyitvatartandó rszelvény magassága a sínek fels érint egyenesére mer legesen min. 6,50 m, szélessége min. 2,0 m kell, hogy legyen. - A Szabadság u. és vasútvonal keresztez désében gyalogos átjárót kell kiépíteni min. 1,0 m szélességben. /5/ Utcafásítás - A gépkocsi parkolókat fásítani kell. - A szélesebb utcákban fasor telepítését biztosítani kell. Közm létesítmények 31. /1/ A közm létesítmények elhelyezésére a szabályozási tervlapon jelölt területeket biztosítani kell, ezek: szennyvíztisztító telep, szennyvíz átemel k víztározó területe gázfogadó állomás. Zöldterület /KP jel / 32. /1/ A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). /2/ A zöldterületnek közútról, köztérr l közvetlenül megközelíthet nek kell lennie és kerekesszékkel és gyermekkocsival is elérhet kell, hogy legyen. /3/ A zöldterületen elhelyezhet : - a pihenést és testedzést szolgáló építmény (pihen hely, tornapálya, játszótér) - vendéglátó épület - a terület fenntartásához szükséges épület. A helyi adottságoknak megfelel en vízfelület, mesterséges tó kialakítható. /4/ A zöldterületen épület legfeljebb 2 %-os beépítettséggel létesíthet.

20 Erd terület 33. /1/ Az erd a település bel- és külterületének legalább 1500 m 2 nagyságú, erdei fákkal és cserjékkel borított része. /2/ Az erd terület az erd rendeltetése szerint: a., gazdasági, b., védelmi (védett és véd ), c., egészségügyi-szociális, turisztikai (parkerd ). /3/ Az erd rendeltetésének megváltoztatása, az erd terület igénybevétele bármilyen célra az erdészeti hatóság engedélyével történhet. /4/ A jelenleg mez gazdaságilag m velt, véd erd sítésre jelölt területeken a mez gazdasági velés tovább folytatható, a véderd kialakítást kiváltó szomszédos területfelhasználás megvalósulásáig. /5/ A szabályozási tervlapokon helyrajzi számonként külön jelölt az erd m velési ág. Gazdasági célú erd terület /E jel / 34. /1/ Gazdasági rendeltetés erd nek min sül az az erd, amelyben a gazdálkodás els dleges célja az erdei termékek el állítása és hasznosítása. /2/ A területen a gazdálkodás számára szükséges létesítmények helyezhet k el, a 10,0 ha-t meghaladó területnagyságú erd területen 0,5%-os beépítettséggel. /3/ Az építési engedélyhez az erdészeti szakhatóság hozzájárulása szükséges. Védelmi rendeltetés erd terület /VE jel / 35.. /1/ A véderd els sorban a lakó- és üdül területet véd bel- és külterületi erd sáv. Véd erd sáv létesítését kell biztosítani a tervezett lakóterület és Agropark között, a vízmosások, horhosok területén, a szeméttelep körül. /2/ A véderd területén építményt elhelyezni nem lehet. /3/ A védett erd területeket els sorban a Duna-Ipoly Nemzeti Park (továbbiakban DINP) erd területei, valamint a helyi védelemre kijelölt erd területek alkotják. /4/ A védett erd területeken építmény nem helyezhet el, kivételt képez a DINP területén a szirt magaslatban egy kis kilátó építése, amely csak tájba ill és fa anyagú lehet. Kivételt képez továbbá a tó mellett kijelölt véd sávba es 078/2 hrsz-ú ingatlan, a 400 m 2 terület ingatlan épülettel és az agyaggödör, amelynek jelenleg a 076/4 hrsz-ú terület c

21 és d alrészletét képezik. Az ingatlanokon a szükséges építmények elhelyezhet k, a teljes közm vesítés biztosításával. /5/ A védett erd k és a fokozottan védett (DINP területén lév ) erd k területi felsorolását a HÉSZ 48, 49. tartalmazzák. /6/ A véd és védett erd területeken a fakitermelés korlátozott, tarvágás tilos. Egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetés erd terület /PE jel / 36. /1/ A terület els dlegesen a helyi lakosság, az üdül népesség kikapcsolódására, pihenésére kijelölt terület. /2/ A területen a fenntartáshoz szükséges építményeken túl a szabadid eltöltését, a turizmust és a testedzést szolgáló építmények helyezhet k el. /3/ Építmény csak a m 2 -t (10,0 ha) meghaladó erd területen helyezhet el, a beépítettség legfeljebb 5% lehet. (0105, 090/1, 092/1 hrsz-ú erd területek, továbbá a 079 hrsz-ú erd ). Az építmények a Jen i tó partélét l számított 100 m-en túl telepíthet k. /4/ A parkerd területén a fakitermelés korlátozott. A kitermeléshez és építmény elhelyezéséhez az erdészeti szakhatóság hozzájárulása szükséges. Mez gazdasági terület /M, TNY jel / 37. /1/ A mez gazdasági terület a növénytermesztés, állattenyésztés és az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló terület. /2/ A mez gazdasági rendeltetés területet más célra felhasználni nem lehet, azon rendeltetésének megfelel hasznosítást kell folytatni. /3/ Az M jel övezet a volt zártkertek parcelláira vonatkozik, de építési tevékenység nem folytatható a területen. /4/ A TNY jel övezetben lakóépület és gazdasági épület helyezhet el. Az épületek számára építési telket kell kialakítani, amelynek a méretét és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni.

22 Övezeti jele TNY Beépítés módja Az építési telek A terület hrsz.-a Legkisebb területe (ha) Legnagyobb beépítettsége (%) Épület legnagyobb magassága (m) szabadon álló ,4 1,5 K szabadon álló 0194/ ,8 1,5 K szabadon álló ,0 1,5 K szabadon álló 04/4, 017/2 1,2 1,5 4,50 szabadon álló 0108/19, 20, 21 A legkisebb telekszélesség: 50,0 m 19,0 1,5 7,50 /5/ A tanyákat részleges közm vesítéssel kell ellátni, a közm vek felszín felett légvezetéken is vezethet k. /6/ Az épületek alatt pince létesíthet, ha azt a talajmechanikai adottságok vagy más el írások nem tiltják. Egyéb területek /VT jel / 38. /1/ Az egyéb területek a vízgazdálkodással kapcsolatos területek, ezek: a község területén lév patakok medre és partja (Lókos, Jen i, Aranyos és Fekete patak) a Jen i tó medre és partja, vízm kutak területei. /2/ A patakok partja mentén a partélt l számított 6-6 m parti sávot szabadon kell hagyni, azon építmény nem helyezhet el. /3/ A Jen i tó mentén 3,0 m-es parti sáv biztosítása szükséges, ezen belül építmény nem helyezhet el. Az építmények a Jen i tó partélét l számított 100 m-en túl telepíthet k. /4/ A vízm kutak területének védelmét biztosítani kell.

23 III. ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE 39. Az építményeket úgy szabad elhelyezni, hogy az feleljen meg a településrendezési, a egészség-, a t z-, a közbiztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illet leg a terep és talajvíz fizikai, kémiai és hidrológiai adottságainak, illetve azokat ne befolyásolja károsan. 40. /1/ Az építési telek épület elhelyezésére szóló területrészét a szabályozási terv határozza meg. A területrészen belül kell elhelyezni az övezeti rendeltetésnek megfelel f és melléképületeket, az egyéb beépítési el írások figyelembevételével. /2/ Az el kert, oldalkert, hátsókertre vonatkozó értékeket és az építmények közötti távolságot a szabályozási terv és az övezeti jellemz k határozzák meg. /3/ A szabályozási tervben és az övezeti jellemz kben megadott közterület (út) felöli építési vonal kötelez szabályozási elem. /4/ Az el - és oldalkert el írt legkisebb méretén belül nem lehet: - kerti növényház, fóliasátor - szennyvízszikkasztó m tárgy - árnyékszék - kemence, húsfüstöl - állatkifutó - trágyatároló, komposztáló, továbbá - siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék-, vagy gáztároló /5/ A hátsókert területén az övezetben megengedett valamennyi melléképítmény elhelyezhet az övezeti jellemz kben lehatárolt építési területen. /6/ Nagyállat (ló, szarvasmarha, szamár) tartására szolgáló istálló csak 800 m2 vagy ennél nagyobb terület lakótelken létesíthet. A kertvárosias és üdül területen állattartó épület nem létesíthet. /7/ A belterületen házikert megjelölés területen csak kertm velés folytatható, azon építmény nem helyezhet el.

24 Építmények elhelyezése közterületen 41. /1/ Közterületen építményt elhelyezni csak a helyi építési szabályzat alapján szabad. /2/ Önálló hirdet berendezés, telefonfülke, újságárúsító pavilon, a tömegközlekedés megállóhelye számára várakozó közterületen elhelyezhet, ha a telepítés kielégíti az OTÉK 39.. (2) és (3) bekezdésében foglalt el írásokat. /3/ Meglév épület átalakítása során létesített el lépcs, rámpa, kirakat, ablakrács, reklámhordozó, világítótest 0,50 m-ig benyúlhat a közterületbe a terepszintt l mért 2 m magasságig, ha az a gyalgos forgalmat nem akadályozza, kialakítása révén könnyen észlelhet és balesetveszélyt nem jelent. /4/ A terepszintt l mért és 3,0 m közötti biztonsági térbe a (3) bekezdésben említetteken túlmen en legfeljebb a közúti rszelvényig terjed en és csak könnyen elmozdítható elem (pl. napellenz ponyva, ponyva el tet ) nyúlhat be. /1/ Vízellátás: IV. KÖZM VEKRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK 42. A beépítésre szánt területeken új épület építése, meglév épület rendeltetésének megváltoztatása, valamint használatbavétele csak akkor engedélyezhet, ha az egészséges vízellátás és oltóvíz-ellátás biztosított. /2/ Bármilyen létesítmény vagy településrész szakaszolt megvalósítása esetén a szakasz használatbavétele csak akkor engedélyezhet, ha az oltóvíz mennyisége egyidej leg biztosított.

25 Szennyvízelvezetés 43. /1/ Új építményt elhelyezni, ha annak a telke el tt közm ves szennyvízelvezet (közcsatorna) van, csak a közcsatornára való rákötéssel lehet. /2/ A szennyvízcsatorna megépültéig hatóságilag engedélyezett, korszer és szakszer közm pótló berendezést kell alkalmazni a szennyvizek ártalmatlanítására. /3/ Az üdül falu szennyvízelvezetését amennyiben els egysége el bb valósulna meg, mint a községi szennyvíztisztító telep zárt tározóban kell elhelyezni és az id szakos szippantásról gondoskodni kell. A községi hálózat kiépültével az üdül falu szennyvízcsatornáját) a községi hálózatba be kell kapcsolni. Az átemel t (ha szükséges) tározó helyén kell létesíteni. /4/ Ipari technológiai szennyvizeket csak megfelel el tisztítás után szabad a közcsatornába bevezetni. A szükséges tisztítást a keletkezés helyén, telken belül a hatóság által el írt mértékben kell elvégezni. /5/ A csatornahálózatot a község egész beépített területén ki kell építeni, az üdül területeken is. Csapadékvíz elvezetés, vízrendezés 44. /1/ A csapadékvizek elvezetését nyílt vízelvezet árokkal, burkolt folyókával, zárt csapadékcsatornával (az üdül falu területén) biztosítani kell az utak szelvényében. A burkolt folyókák és nyílt vízelvezet árkok rendszeres tisztításáról gondoskodni kell. /2/ Az utaktól függetlenül vezetett nyílt vízelvezet árkok nyomvonalát szabadon kell hagyni. /3/ Az 50 fér helynél nagyobb parkolók területér l a csapadékvizet csak homok- és olajfogón át vezetve lehet a csapadékcsatornába, befogadóba vezetni. /4/ Az ipari telephelyeken keletkez felszíni vizeket, amennyiben a telephelyen veszélyes anyagokkal szennyez dhet, csak semlegesítés után vezethet k be a közterületi árokba, csapadékcsatornába. /5/ A vízfolyásokkal (befogadók) kapcsolatban a HÉSZ 38. -ban leírtakat kell figyelembe venni és a patakmedrek folyamatos tisztítását biztosítani kell. /1/ Villamosenergia ellátás: Energia közm vek, hírközlés 45. A fejlesztésre kijelölt területek villamosenergia ellátását a terület felhasználásával egy id ben biztosítani kell. Az üdül falu ellátásához 20 kv-os vezetéképítés és trafóállomás létesítése szükséges. Az üdül falun belül a hálózat földkábel megoldású legyen. /2/ Gázenergia:

26 A nagy-középnyomású gázvezeték (8 bar) mentén 9-9 m véd sávot biztosítani kell, azon belül építmény nem létesíthet. A középnyomású gázvezeték (4 bar) részére az utak szelvényében a megfelel sávot biztosítani kell. /3/ Hírközlés: A crossbár hálózat kiépítését a fejlesztésre kijelölt területeken is biztosítani kell a megvalósítással egy id ben. Az üdül falu területén a hálózat földkábel megoldású legyen. Közm vek általános el írásai 46. /1/ A közüzemi közm hálózatok és létesítményei számára területet közterületen vagy a közm üzemeltet telkén kell biztosítani. /2/ A közm hálózat és létesítményei véd távolságán, véd sávján belül bármilyen tevékenység csak az illetékes üzemeltet hozzájárulásával végezhet. A gázelosztó vezetékek kiváltása, létesítése a Miskolci Bányakapitányság engedélye alapján történhet. /3/ Új út építésénél, útrekonstrukciónál a tervezett közm vek elhelyezésér l, a csapadékvíz elvezetésér l, a meglév közm vek egyidej rekonstrukciójáról gondoskodni kell. /4/A közm vezetékek telepítésénél, az elrendezés tervezésénél az utak fásítását is figyelembe kell venni. V. ÉRTÉKVÉDELEM 47. /1/ Az értékvédelem országos vagy helyi rendelet alapján kijelölt természeti, vagy m vi (épített) környezetet, vagy annak elemeit részesíti védelemben. /2/ A természeti védelem alatt álló területeket a külterületi szabályozási terv, az épített környezet védett területét és elemeit a belterületi szabályozási terv határolja le. Természeti környezet védelme 48. /1/ Országos jelent ség védett terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park (továbbiakban: DINP) Diósjen területére es része. /2/ A 34/1997. (XI. 20.) KMT rendelet alapján ezen ingatlanok helyrajzi száma a következ : , 0150/1-2, , 0158/1-2, 0166/7, 0167 és 0168/1.

27 /3/ A DINP területén a 0153 hrsz-ú erd terület az úgynevezett Pogány-Rózsás erd rezervátum fokozottan védett terület, semmiféle építmény nem helyezhet el a területen és fakivágás sem engedélyezhet. /4/ A DINP területén mindenféle tevékenység a k szirt-magaslaton egy kis kilátó építése is csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának hozzájárulásával történhet. /1/ A helyi védettség területek: 49. A Szociális Intézethez kapcsolódó kastélyerd (meglév helyi védelem) A Jen i tó területe (087/5, 076/4, 077 hrsz) és a határoló területek, ezek: erd területek, hrsz: 078, 079,(tó parttól számított 100 m) 090/1 és 092/1, a 0105 hrsz-ú erd terület, és a 079 hrsz-ú visszamaradó része parkerd min sítés, a 087/4 hrsz-ú nádas, a 090/2 hrsz-ú füves terület egy része (a szabályozási terven jelöltek szerint). /2/ A helyi védelemben részesül területen a felszín megbontása, a domborzat átalakítása, valamint a természetes növényzet megváltoztatása nem engedélyezhet. /3/ Építmények elhelyezése csak a parkerd területén engedélyezhet a HÉSZ 36. -a elírásai szerint. (A Jen i tó partélét l számított 100 m-en túl). /4/ Helyi természeti értékként kell kezelni a Zsibak forrást, amelynek a vizét az elmúlt századokban nagy becsben tartottak, gyógyító hatása miatt. (Hasznosítása vizsgálatot érdemel). Épített környezet és elemi védelme 50. /1/ Országos védettség építészeti emlékek (m emlékek) - Református templom, Dózsa Gy.u. 85. sz., hrsz: Református parókia, Dózsa Gy. u. 87. sz., hrsz: Rk. templom, Kinizsi u., hrsz: 1176 /2/ Az (1) bekezdésben felsorolt m emlékeket és szomszédos területeiket, a m emléki környezetet a belterület szabályozási terve határolja le. /3/ A szabályozási tervben lehatárolt területek a m emlékvédelemr l szóló évi LIV törvény el írásai alapján országos védelemben részesülnek. A m emlék épületeknél bármilyen építési munka csak az KÖH engedélyével végezhet, a emléki környezet területén lév épületeknél pedig az KÖH véleményét ki kell kérni.

28 51. /1/ Helyi értékvédelmi területek Helyi védelmet kell biztosítani: - a Dózsa György u. É-i oldalán a szabályozási tervlapon lehatárolt területre, a védelem célja: a kialakult utcakép megtartása - a község ÉNY-i részén (az üdül területhez kapcsolódó) lév pincesor területére, a kialakult utcakép megtartása érdekében. /2/ Helyi egyedi védelem A Dózsa Gy. u. 28. sz. (hrsz: 1226) épület részére védelmet kell biztosítani, jelenlegi külsejének megtartása érdekében. 52. /1/ A védelemre jelölt területen - a Dózsa Gy. utcában (a kijelölt szakaszon) meg kell tartani: - a jellegzetes telekosztást és beépítést - az épületek utcára mer leges gerinc nyeregtet s tet kialakítását, - a földszintes épületek építését (max. tet térbeépítés) - a pincesornál: - a zártsorú beépítést - az utcára mer leges nyeregtet t - toldalékok (el tet ) nem létesíthet. /2/ A helyi egyedi védelem alá helyezett épületnél az épület tömegét, tet formát, homlokzati jelleget (homlokzati nyílásrend, díszek, tagozatok) kell megtartani. /3/ A helyi védelem alatt álló értékr l nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell: - a védelem szakszer, rövid indoklását - fotódokumentációt - a védettség kategóriáját (területi, egyedi védelem) - a helyrajzi számot /4/ Egyedi védettség esetén a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmaznia kell: - a védett érték pontos helyét (utca, házszám, hrsz.) - helyszínrajzot - a védett érték rendeltetését és használatának módját. /5/ A helyi védelmi épület szám b vülhet újabb épületek felvételével, de csak a (3) és (4) bekezdésben leírt dokumentáció elkészítésével, az önkormányzati döntés alapján. /6/ A helyi védetté nyilvánítás el készítése a szabályozási terv alapulvételével a helyi építész feladata. /7/ A helyi védelemmel érintett építmények fenntartásával, a védelemhez f jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos részletszabályokat e rendelet hatálybalépését követ legfeljebb egy éven belül önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

29 VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 53 /1/ A talaj, a talajvíz, a község területén lév számos patak és vízfolyás, a Jen i tó védelme érdekében a szennyvíz csak közcsatornába vezethet. Ideiglenes megoldás lehet a közm pótló berendezés, zárt tározó. /2/ A gazdasági területeken keletkez technológiai szennyvizeket csak megfelel el tisztítás után szabad a közcsatornába bevezetni. Az el tisztítást a keletkezés helyén, a telken belül kell elvégezni. /3/ Él vízfolyásba, a Jen i tóba, árkokba, felhagyott kutakba szennyvizet bevezetni tilos. Él vizekbe szennyezett csapadékvizet sem szabad bevezetni. /4/ A község közigazgatási területén keletkez kommunális hulladék elszállítását a községi szeméttelepre biztosítani kell. Ezen a területen gondoskodni kell a szomszédos községekkel közös körzeti telep létrehozásáról, amely korszer bb és környezetkímél bb megoldású lehet. /5/ A Magyar Geológiai Szolgálat É-Magyarországi Területi Hivatala Diósjen u.n. Öreghegy D-i oldalán felszínmozgásos területet tart nyilván (a Nyilvántartó lap a HÉSZ-hez mellékelve). A terület a hétvégi házas üdül terület egy részét is érinti. A területen kerülni kell a fölösleges felszíni megbontásokat, a m velés teraszosan történjen, és a szabad területek növényzettel fedettek legyenek. /6/ A község területén ásványi anyag kitermelése (bányászása) csak hatósági engedéllyel történhet. A kitermelés megszünésével a terület rekultiválása szükséges. A rekultivációt a kitermelést végrehajtó köteles elvégezni (elvégeztetni). 54. /1/ A község területén a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Jen i tó és körülötte kialakuló üdül terület leveg tisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett kategóriába sorolt. /2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak kivételével a község egész igazgatási területe a védett I. kategóriába sorolt. /3/ A község közigazgatási területén csak olyan tevékenység folytatható, olyan létesítmények üzemeltethet k, amelyek légszennyez anyag kibocsátása nem haladja meg az /1/, /2/ bekezdésben el írt kategóriára vonatkozó határértékeket. 55. /1/ A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó és (vagy) rezgést okozó létesítmény csak abban az esetben építhet és üzemeltethet, bármely tevékenység csak

30 akkor folytatható, ha az általa okozott zaj és (vagy) rezgés mértéke környezetében lév területfelhasználási egységre a HÉSZ ában és egyéb jogszabályban el írt határértéket nem haladja meg. /2/ Az építési hatóság építési és felújítási munkák engedélyezése során a külön jogszabályban meghatározott zajszint betartása érdekében lakó- és üdül területen a kivitelezési munkák id tartamát korlátozhatja. /3/ Külterületen állattartással a tanyákon, a mez gazdasági, gazdasági területen, belterületen a falusias beépítés lakóterületen kell számolni. A kertvárosias beépítés, és üdül területen állattartás nem engedélyezhet. /4/ Az állattartási építmény csak ott és úgy üzemeltethet, ahol a keletkez trágya kezelése és ártalmatlanítása megoldott. 56. /1/ A körzeti szennyvíztisztító telep körül 150 m véd távolság biztosítása szükséges, ezen belül közvetlenül a telep körül 30 m széles fásított véd sávot kell telepíteni. (A telep Nógrád község igazgatási területére esik.) /2/ Diósjen község területén kiépítésre kerül átemel k körül fa, cserje telepítését szintén biztosítani kell, amennyiben erre a területi adottságok lehet séget /3/ A 33/2000. (III.17.) Kormány rendelet 34.. (10) bekezdésben leírtaknak megfelel en a község igazgatási területének szennyez dés érzékenységi besorolása a következ (a külterületi szabályozási tervlapon lehatárolva). - A Fokozottan érzékeny területek - Duna Ipoly Nemzeti Park területe - a Jen i tó medrét l számított 0,25 km széles parti sávja - B Érzékeny területek - A Jen i tó mederélt l számított 0,25-1,0 km közötti övezete. - Szociális Intézethez kapcsolódó kastélyerd - C kevésbé érzékeny területek - Az A és B kategóriába nem tartozó területek. VII. TILALMAK ÉS KORLÁTOZÁSOK 57. /1/ Az új községi temet kialakításánál 50 m-es kegyeleti távolságot biztosítani kell. /2/ A forgalmi utak véd távolságán belül létesítmény csak az útügyi hatóság hozzájárulásával történhet.

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány város Önkormányzatának

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben