Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról"

Átírás

1 enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

2 enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény (a továbbiakban: Ötv.). () bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Étv.). () bekezdés c) pontjában, és az rszágos Településrendezési és Építési övetelményekről szóló /. (XII..) ormányrendelet (a továbbiakban: TÉ) az Ötv.. () bekezdésében, az Étv.. () bekezdésében, valamint az TÉ. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és az Étv.. -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró az TÉ. számú mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érintettek és érdekeltek véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: SŐ É Általános rendelkezések. () rendelet alkalmazása szempontjából: a) lsődleges célt szolgáló épület: a telek fekvése szerinti építési övezet és övezet sajátos építési használatának meghatározásánál elsődlegesen megjelölt célt szolgáló rendeltetési egység elhelyezésére szolgáló legnagyobb beépített térfogatú épület. b) További épület: építési telken, az elsődleges célt szolgáló épületen túl megvalósuló minden más épület. c) Telek burkolt felülete: Az, járda, terasz, térburkolat ténylegesen burkolt teljes felülete. A burkolat anyagától függetlenül burkoltnak kell tekinteni a közterülettől a főépület és melléképület valamennyi bejáratához vezető,0 m széles gyalogjárdát, az előírt számú gépkocsi-parkoló felületét kocsinként, x, m mérettel, a parkolóhely megközelítésére szolgáló utat, m szélességgel, a parkolóhelyre beálláshoz és megforduláshoz szükséges területet. d) akásegység: a telken elhelyezendő gépkocsi-mennyiség meghatározásánál a lakás céljára szolgáló rendeltetési egység legfeljebb szobával és fürdőszobával, további fürdőszoba és szoba együtt, vendégszoba egységnek tekintendő. e) A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi egység: vállalkozásnak a közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas árucikk kizárólag kiskereskedelmi forgalmazását szolgáló helyiségcsoportja, a jármű és üzemanyag kereskedelem kivételével. gy kereskedelmi egység nettó alapterülete a m -t nem haladhatja meg. f) A helyi lakosság ellátását szolgáló vendéglátó egység: nyilvános működésű, étel, ital felszolgálására és annak helyben fogyasztására alkalmas helyiségcsoport. gy vendéglátó egység alapterülete a m -t, és befogadóképessége az férőhelyet a szabadtéri terasz, kerthelyiség területtel együtt nem haladhatja meg. g) A helyi lakosság ellátását szolgáló szolgáltató egység: szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségcsoport, mely közvetlenül a helyi lakosság személyi igényével és személyi vagyontárgyának állagmegóvásával kapcsolatba hozható, a kereskedelem, a közi járműjavítás, vendéglátás kivételével. A szolgáltatás nyújtásával veszélyes sugárzás nem keletkezhet, bűzös vagy veszélyes anyag a környezetbe nem kerülhet, a tevékenységből származó zaj és rezgésterhelésnek a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a környezeti zaj és

3 rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló miniszteri rendeletben, és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben előírt határérték alatt kell maradni. gy szolgáltató egység alapterülete a m -t nem haladhatja meg. h) Hétvégi-házas üdülőegység: üdülés céljára szolgáló rendeltetési egység legfeljebb szobával, fürdőszobával és főzőhelyiséggel. i) Jellegzetes területhasználat: a terep, növényzet, beépítési mód és rendeltetés értékes együttese. j) ereskedelmi szálláshely: üdülés céljára szolgáló épület, vagy épületrész, amely, vagy több lakó és vendégszoba egységet tartalmaz. k) Telek szélessége: álló és fekvő telek esetén is a telek keskenyebb mérete. l) Telek mélysége: álló és fekvő telek esetén is a telek hosszabbik mérete. m) erti létesítmény: az TÉ alapján meghatározott kerti építmények, továbbá, m-es építménymagasságot nem meghaladó kerti szerszámtároló.. () Jelen rendelet kötelezően alkalmazandó mellékleteit a következő felsorolás tartalmazza: a). melléklet: A beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai, b). melléklet: Telek beépítési mintalapok, c). melléklet: Sz-0 jelű, enti központi belterület szabályozási terv, melynek területi hatálya a központi belterületre és az ehhez kapcsolódó fejlesztési területekre terjed ki, kivéve a. melléklet területi hatályát érintő területet, d). melléklet: Sz-0 jelű, entikápolna, Mumor, entiszombathely szabályozási terv, melynek területi hatálya entikápolna, Mumor, entiszombathely belterületi részeire terjed ki, kivéve a. melléklet területi hatályát érintő területet, e). melléklet: Sz-0 jelű, Bárhely, Máhomfa, Bárszentmihályfa szabályozási terv, melynek területi hatálya Bárhely, Máhomfa, Bárszentmihályfa belterületi részeire terjed ki. f). melléklet: Sz-0 jelű, entihegy és Bárszentmihályfa kertes mezőgazdasági és különleges terület szabályozási terv, melynek területi hatálya entihegy tervezett belterületi és Bárszentmihályfa kertes mezőgazdasági területeire terjed ki, g). melléklet: Sz-0 jelű, Belterület I., II., III. szabályozási terv, melynek területi hatálya a szabályozási terven lehatárolt mezőgazdasági majorok területére terjed ki, h). melléklet: Sz-0 jelű, ülterület szabályozási terv, melynek területi hatálya enti város teljes külterületeire terjed ki, kivéve a 0. mellékletben kiszabályozott kerékpár szabályozása kapcsán érintett területeket, i). melléklet: Sz-0 jelű, erékpár- entimumor, entiszombathely területét érintő szabályozási terv, j) 0. melléklet: Sz-0 jelű, erékpár külterületet érintő szabályozási terv, k). melléklet: Sz-0 jelű, enti áros Déli árosrész Szabályozási Terve. () A város területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre oszlik fel, a bel- és külterület határát a.-. a mellékletet képező Szabályozási tervlapok tartalmazzák. () ülterületi földrészlet belterületbe vonására a jóváhagyott szabályozási terv hatályba

4 lépése után kerül sor. A belterületbe vonandó telket vagy telekrészletet a szabályozási terv tartalmazza. () A szabályozási terven jelölt belterületbe vonásra kerülő terület bevonása a konkrét építési igény függvényében szakaszosan is végrehajtható.. () A szabályozási terv a beépítésre szánt területet sajátos építési használatuk szerint a) nagyvárosias lakóterület N jelű b) kisvárosias lakóterület I jelű c) kertvárosias lakóterület ; ke jelű d) falusias lakóterület, f jelű e) településközpont vegyes terület T, t jelű f) központi vegyes terület jelű g) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület G jelű h) gazdasági egyéb ipari terület IG, Gip jelű i) hétvégi házas üdülőterület HÜ jelű j) üdülőházas üdülőterület ÜÜ jelű k) különleges terület Ü jelű építési övezetbe sorolja az. mellékletben foglaltak szerint. () A szabályozási terv a beépítésre nem szánt területet sajátos építési használatuk szerint a) közlekedési terület Á, M, A jelű b) közműépítmény területe É jelű c) közpark, közkert zöldterület P, kp, kk jelű d) védelmi célú erdőterület jelű e) gazdasági célú erdőterület G jelű f) egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdőterület T jelű g) kertes mezőgazdasági terület M jelű h) általános mezőgazdasági terület MÁ jelű i) vízgazdálkodási terület, jelű övezetbe sorolja.. () Minden telekre és területre a szabályozási terven jelölt területfelhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályt kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi, vagy külterületi fekvésétől függetlenül. () A szabályozási tervben javasolt telekalakítás, telekosztás irányadó jellegű, a kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszköze. () Telekhatár-rendezés és telekegyesítés során a területfelhasználási egység, övezet határa az auális tulajdonviszony figyelembe vételével változtatható. () Az érintett telkek közül a nagyobb teleerülettel rendelkező egy övezetbe eső telek övezeti besorolását kell érvényesíteni a telekegyesítés után egy alkalommal. A telekhatár-rendezés kapcsán erdőterületi és zöldterületi besorolású övezet és telek mérete nem csökkenhet. () A város területén az TÉ. -ban előírt számú személygépkocsi elhelyezési lehetőségét az. mellékletben meghatározott mértékben az építmény telkén kell biztosítani. Ahol az. melléklet az TÉ. -ban és a gépjármű várakozóhely megváltásáról szóló önkormányzati rendeletben előírt gépkocsi parkoló mennyiség

5 biztosítását az építmény telkén nem, vagy csak részben írja elő, a hiányzó mennyiség elhelyezését a szabályozási terven jelölt helyen, közterületen, vagy közforgalomnak átadott magánterületen kell biztosítani. () Terepszint alatti személygépkocsi parkoló, vagy garázs a beépítésre szánt területen az építési övezetben megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség mértékéig, a belterület beépítésre nem szánt területein az erdőterület kivételével legfeljebb 0, szintterület sűrűség mértékig minden övezetben létesíthető. () A tervezett elkerülő és védőterülete számára fenntartott területen épület és építmény elhelyezése csak építési helyen és az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott szakhatóság hozzájárulásával történhet. () Az épület és a körülötte lévő járdaterület együttese (a továbbiakban: úszótelek) tulajdonosi igény és önkormányzati szándék megléte esetén, a szabályozási terven ábrázolt, javasolt telekhatár szerint telkesíthető. () A nagy- és nagyközépnyomású gázvezeték, közép és nagyfeszültségű villamos vezeték, közüzemű vízhálózat, közüzemű szennyvízhálózat, felszíni vízelvezetés védőterületén épület és építmény csak a közműszolgáltató engedélyével építhető. (0) A nem szabályozott GIP jelű tartalék iparterületre a konkrét igény alapján készített szabályozási terv keletkeztet építési jogot. MÁSDI É Beépítésre szánt területfelhasználási egység építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai I. Fejezet Általános előírások. () Épület a közterület kivételével csak építési telken helyezhető el. () Minden építési telek és köz között általában csak egy járműközlekedésre alkalmas kapcsolat létesíthető, legfeljebb, m szélességben. Ha a telken elhelyezett rendeltetés személy- és teherforgalmának elválasztása azt indokolttá teszi, legfeljebb két kapcsolat létesíthető. () A területen épület akkor helyezhető el, ha a) az épülethez víz, villany, szennyvízcsatorna közműcsatlakozás, a települési szennyvízcsatorna kiépítéséig ideiglenesen zárt szennyvíztározó és legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetés, vagyis az. melléklet szerinti teljes, vagy részleges közműellátás a használatba vételig biztosított, és b) a szilárd burkolatú köztól a telekhatárig min. m szélességű közterület biztosított, és abból legalább, m széles sáv a tűzoltó járművek közlekedésére alkalmas szilárd burkolattal ellátott és c) a kialakult jellegzetes területhasználatot, a táji és természeti értéket nem károsítja, és a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelel. () Állattartásra szolgáló építmény, vagy helyiség csak abban az övezetben és olyan célra létesíthető

6 a) ahogy az állattartásról szóló önkormányzati rendelet azt megengedi, és b) a rendelet. melléklete nem tiltja. () Állattartási célú épület, vagy helyiség telken belüli elhelyezését a. melléklet jelöli. () Belterületen országos köz mellett elhelyezkedő beépítésre szánt területet csak az szakasz belterületbe vonása, közvilágítás és a gyalogos járda elkészülte után lehet bővíteni.. () Telekalakítás során az érintett teleknek járműközlekedésre alkalmas közterülethez, vagy közforgalom előtt el nem zárt magánhoz kell csatlakozni. A telekosztás révén kialakuló új telek méretének meg kell felelni az érintett ingatlan övezeti besorolásának megfelelő övezeti előírásnak. () Az építési övezetnél meghatározott szélességi és mélységi mérettől eltérni az egyedi adottságú, háromszög vagy trapéz alakú teleknél lehet. () Telekalakítás során nyeles telek nem alakítható ki. () ízmű k számára bármely építési övezetben az övezeti előírásoól eltérő méretű telek alakítható. A telek méretét a k védelmét biztosító minimális védősáv igény határozza meg.. () A telek közterületi vonalán a kerítés felületének legalább 0%-ában átlátszó (a továbbiakban: áttört) kerítés magasságát az övezeti előírások határozzák meg, áttört kerítéshez annak magasságán belül legfeljebb 0 cm magas tömör lábazat készíthető. () Ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni. () Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek utcavonalán tömör kerítés,, m magassági érték között létesíthető. () Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek oldalsó és hátsó határán, vagy a szomszédos telkekkel határos vonalán tömör kerítés,-,0 m közötti magassággal létesíthető. () Ahol az övezeti előírás megengedi, vagy előírja, a telek oldalsó és hátsó határán, vagy a szomszédos telkekkel határos vonalán, áttört kerítés,-, m közötti magassággal létesíthető. () Telken belül áttört kerítés létesíthető, a tulajdonostársak hozzájárulásával, legfeljebb, m magassággal.. () Építési vonalnak kell tekinteni a telek utcai határvonalát, és ahol az övezeti előírás előkertre méretet határoz meg, az előkert méretével azonos távolságra fekvő, az utcai szabályozási vonallal párhuzamos vonalat. () Több utcával határolt telek esetén, az () bekezdésben meghatározott vonalat egy utcában építési vonalnak, a többi utcában minimális előkert méretnek kell tekinteni. () A telken az elsődleges célt szolgáló épületet legalább egy pontjával az építési vonalon kell elhelyezni. () Ahol az övezeti előírás az előkertre minimum méretet határoz meg, az nem minősül építési vonalnak. () Abban az övezetben, ahol az. melléklet az előkert méretére alsó és felső értéket jelöl,

7 annak méretét az utcában kialakult értékhez igazodva elvi építési engedélyezési eljárás során kell tisztázni. () A kereskedelmi, szolgáltató egységek bejáratát az utcai szabályozási vonal mögött legalább m távolságra kell elhelyezni. () Az elsődleges célt szolgáló és további épületet a telken a. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerinti, építésre kijelölt helyen kell elhelyezni. () Építési vonal előtti előkertben csak terepszint alatti építmény, hirdetőtábla, előlépcső, zárt hulladékgyűjtő helyezhető el. () Gazdasági területen, minimum mérettel meghatározott előkertben a () bekezdésen túl, az épület rendeltetéséhez szükséges porta, információ, kerékpártároló, közműcsatlakozás, az épület fő funkcióját kiszolgáló mellékhelyiség elhelyezésére szolgáló, indokolt nagyságú építmény elhelyezhető. (0) Az épület utcai homlokzatmagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felőli homlokzat magassága az övezetre előírt építménymagasságot nem haladhatja meg. () ldalkert mérete nem lehet kisebb oldalhatáron álló beépítésnél, mint az övezetre előírt építménymagasság, szabadonálló és ikresen csatlakozó beépítésnél, mint az előírt építménymagasság fele, de legalább,0 m. () Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitároló bejárata előtt legalább m előkertet kell biztosítani. () A falusias és kertvárosias lakóterületeken csak magastetős épület építhető, - közötti tető hajlásszöggel. Tetőtérbeépítés esetén az álló tetőablak fedése 0- lehet. A magastetőből kiugró toronyszerű tömegek fedése ettől eltérő is lehet. () Terepszint alatti fedett parkoló, vagy pince az övezetre előírt szintterület sűrűség mértékéig, a telek zöldterülete kivételével az építési telken bárhol építhető. () Több övezet területére eső telek esetében az építési hely lehatárolásánál, a telek beépítettségének és szintterület sűrűségének meghatározásánál csak az övezet területére eső teleknagyság vehető figyelembe. Gépkocsi parkoló és zöldterület a telek szomszédos övezetbe eső részén is biztosítható. () A szabályozási terven jelölt megtartandó fás állomány területét kizárólag zöldterületként lehet hasznosítani, a telek paramétereibe be kell számítani. II. Fejezet Övezeti előírások. N jelű nagyvárosias lakóterület és övezete. () lsődlegesen sűrű beépítésű, többszintes, több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység, c) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, d) sportlétesítmény, e) a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari egység,

8 f) igazgatási célú egység, g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység, h) kereskedelmi szálláshely. () Az övezetben megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,0. 0. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet N- - N- jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza.. I jelű kisvárosias lakóterület és övezete. () lsődlegesen többszintes, több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység, c) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, d) sportlétesítmény, e) a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari egység, f) igazgatási célú egység, g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység, h) kereskedelmi szálláshely. () Az övezetben megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet I- - I-0 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza.. és ke jelű kertvárosias lakóterület és övezete. () lsődlegesen laza beépítésű, nagy kertes lakóépület elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakás legfeljebb lakás-, vagy vendégszoba egységgel, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató egység, c) vendéglátó egység, d) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység,

9 e) sportlétesítmény, f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység, g) igazgatási és védelmi célú egység, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység. () Az övezetben közösségi szórakoztató és kulturális szolgáltató egység nem építhető. () Az övezetben megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet - -, és ke-00 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () A -00 jelű övezetben kerítés a személy- és gépkocsi bejáratok kivételével csak növényzettel takartan létesíthető. () Az övezetben önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, üdülőépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató egység.. és f jelű falusias lakóterület és övezete. () lsődlegesen laza beépítésű, lakóépület elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, legfeljebb lakásegységgel + vendégszoba egységgel, b) üdülési célú épület, c) mezőgazdasági és erdőgazdasági létesítmény, d) kereskedelmi, szolgáltató egység, e) vendéglátó egység, f) szálláshely szolgáltató épület, g) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, h) sportlétesítmény, i) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység, j) igazgatási és védelmi célú egység, k) kereskedelmi szálláshely. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet és f-0 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () A -00 jelű övezetben önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, legfeljebb lakásegységgel + vendégszoba egységgel,

10 b) mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemi létesítmény, c) kereskedelmi, szolgáltató egység, d) vendéglátó egység, e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység.. T és t jelű településközpont vegyes terület és övezete. () lsődlegesen sűrű beépítésű, lakóépület, településszintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, oatási, egészségügyi, szociális és sportolási célú építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakóépület, b) igazgatási és védelmi célú egység, c) kereskedelmi, szolgáltató egység, d) vendéglátó egység, e) kereskedelmi szálláshely, f) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, g) sportlétesítmény, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet T- - T-0 és t-0, t-0 és t-0 t-0 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () A T-0 jelű övezetben önálló épületben a. () bekezdésén túl üzemanyag töltő is létesíthető. () A T-0 jelű övezetben, a déli városrész területén, a strand és gyógyfürdő környezetében rekreációs célú hasznosítás, szálláshely szolgáltatás esetén az övezetben legalább %-os zöldfelületet kell biztosítani. A zöldfelület megvalósítása, felújítása, rekonstrukciója kertépítészeti terv alapján történik. Új épület elhelyezésénél legalább 0 m-es előkertet kell tartani.. jelű központi vegyes terület és övezete. () lsődlegesen sűrű beépítésű, több rendeltetési egységet magába foglaló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági célú építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) lakás, b) igazgatási célú egység,

11 c) kereskedelmi, szolgáltató egység, d) vendéglátó egység, e) kereskedelmi szálláshely szolgáltató egység, f) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, g) közösségi szórakoztató, kulturális egység, h) sportlétesítmény, i) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági egység. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza.. G jelű kereskedelmi, szolgáltató terület és övezete. () lsődlegesen nem jelentős zavaró hatású, gazdasági célú építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú egység, b) gazdasági célú épületben lakás, c) igazgatási egység, d) közösségi szórakoztató, kulturális egység, e) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, f) sportlétesítmény, g) üzemanyagtöltő. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet G- G-0 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () A G-00 jelű övezetben a szennyvíztisztító m-es védőterületén belül lakás, élelmiszer feldolgozás és tárolás nem létesíthető. () A G-00 jelű övezetben a telekosztási tervet az övezetre kiterjedően el kell készíteni. A területen a környező véderdők telepítéséig építési engedély nem adható ki. () A G-00 jelű övezetben üzemanyagtöltő nem létesíthető. () A G-0 jelű építési övezetben az oldalkerti és hátsókerti telekhat mentén, m-es szélességben védőfásítást kell telepíteni.

12 . IG és Gip jelű egyéb ipari terület és övezete. () lsődlegesen alacsony környezetterheléssel járó ipari, településgazdálkodási építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) ipari termelő és termelő jellegű szolgáltatási tevékenység építménye, saját termék forgalmazása, b) mezőgazdasági termény és segédanyag tárolás, kezelés és forgalmazás építménye, c) szociális, egészségügyi, oatási egység, d) energiaszolgáltatás építménye, e) településgazdálkodási építmény, f) igazgatási és védelmi célú egység. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet IG- - IG- és Gip-00 jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () Az IG- övezeti jelű állattartó telepen az állatlétszám nem haladhatja meg a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben és a levegő védelméről szóló kormányrendeletben megadott értéket.. ÜÜ jelű üdülőházas üdülőterület és övezete. () lsődlegesen változó üdülői kört kiszolgáló, hosszabb tartózkodásra szolgáló üdülőépület, üdülőtábor, kemping elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) kereskedelmi szállás jellegű üdülőegység, b) korlátozott vendégkört kiszolgáló üdülőegység, c) üdülőtábor, d) kemping, e) kereskedelmi, szolgáltató egység, f) vendéglátó egység, g) sportlétesítmény. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,0.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet ÜÜ- - ÜÜ- jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó

13 előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () Az övezetben kerítés a személy- és gépkocsi bejáratok kivételével csak növényzettel takartan létesíthető. 0. HÜ jelű hétvégi házas üdülőterület és övezete. () lsődlegesen laza beépítésű, legfeljebb két üdülőegységes kisüdülő elhelyezésére kijelölt terület. () A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egység helyezhető el: a) üdülőépület legfeljebb két üdülő egységgel, b) a terület rendeltetésével összhangban álló építmény. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0... () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet HÜ- jelű építési övezetbe sorolja. () Az övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza. () lsődlegesen célt szolgáló épületen kívül db legfeljebb m bruttó alapterületű kerti létesítmény önállóan is elhelyezhető a beépítési mérték, az oldalkerti és hátsókerti szabály betartásával.. Ü jelű különleges terület és övezete. () endeltetése, védelme, vagy az elhelyezhető építmény alapján különleges szabályozást igénylő terület. () A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség,0.. () A szabályozási terv a területfelhasználási egységet tervezett, vagy meglevő hasznosítás figyelembevételével Ü- és Ü-0 jelű építési övezetbe sorolja. () Övezeti tagolást a beépítésre szánt terület szabályozási terve, az övezetre vonatkozó előírásokat az.-. melléklet tartalmazza.. () A Ü- jelű övezet a temető területének övezete. Területén csak temetkezési célú építmény és az ahhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmény helyezhető el. () A Ü- jelű övezet a entihegy belterületnek jelölt területe. A területen meglévő vagy új épületben:

14 a) lakás legfeljebb lakás-, vagy vendégszoba egységgel, b) üdülési célú épület, c) kereskedelmi, szolgáltató egység, d) vendéglátó egység, e) szálláshely szolgáltató épület, f) egyházi, oatási, egészségügyi, szociális egység, g) sportlétesítmény, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység, i) igazgatási és védelmi célú egység, j) kereskedelmi szálláshely rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. () A Ü- jelű övezet szennyvíztisztító céljára kijelölt terület. A területen szennyvíz tisztításához, kezeléséhez, a berendezés működtetéséhez kapcsolódó építmény helyezhető el. () A Ü-00 jelű övezet védett műemléki terület és épület. A területen meglévő, vagy új épületben: a) lakás, b) művelődési tevékenység, c) oatási tevékenység, d) ) művészeti tevékenység, e) kereskedelmi szállás, f) szórakoztató tevékenység, g) gyógyító tevékenység, h) vendéglátás és egyéb személyi szolgáltatás célú rendeltetési egység, valamint rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. () A Ü- jelű övezet tervezett turisztikai szolgáltató terület. A területen új, vagy meglévő épületben a) lakás, b) strand és gyógyfürdő szolgáltatás, c) gyógyító tevékenység, d) kereskedelmi szállás, e) szórakoztató tevékenység, f) vendéglátás és egyéb személyi szolgáltatás rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. () A Ü-00 jelű övezet a enti temető területének övezete. Területén csak temetkezési célú építmény és az ahhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmény helyezhető el. A temető bővítéséhez kapcsolódóan m széles véderdőt kell telepíteni. () A Ü-00 jelű övezet a római katolikus templom területe és épülete, műemléki terület. A területen meglevő, vagy új épületben: a) vallási tevékenység, b) oatási tevékenység, c) kulturális és művészeti tevékenység célját szolgáló rendeltetési egység, valamint rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. () A Ü-00 jelű övezet a enti patak mellett kijelölt üdülőszálló területe. a) A területen új épületben aa) gyógyító tevékenység,

15 ab) kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, ac) szórakoztató tevékenység, ad) vendéglátás és egyéb személyi szolgáltatás rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. b) A parkoló felület teljes igényét a saját telkén kell biztosítani, a parkoló felületet a parkoló állások között fenntartott, legalább m széles zöldsávban, m-es ültetési távolsággal kell fásítani. Telken belüli kötelező zöldfelületi fedettséget %-ban kell megvalósítani, a zöldfelület egyharmadán háromszintes növénytelepítéssel. A telekhez rendelt, beerdősült, megtartandó fás állomány nem vágható ki, nem szüntethető meg, a zöldfelületi minimum mértékébe 00%-osan be kell számítani. A telken belüli zöldfelületet és közhasználat előtt megnyitott közösségi teret kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani. c) Az övezethez tartozó, telken belül jelölt helyen, a közterületi telekhatáron történő lehatárolásnál az átláthatóságot biztosítani kell. Az érintett szakaszon kerítés csak jelképes eszközzel létesíthető, teljes magassága legfeljebb, m lehet, szélessége legfeljebb m. Alkalmazható anyagok a tereprendezéssel kialakított vagy növénnyel betelepített rézsű vagy cserjesor, növényfal vagy természetes anyagból megvalósított utcabor vagy legfeljebb cm magas lábazatos és %-os átláthatóságot biztosító fa vagy fém anyagú kerítéselem. () A Ü-00 jelű övezet a horgásztó területe. A területen új épületben a) üdülési célú épület, b) kereskedelmi, szolgáltató egység, c) vendéglátó egység, d) szálláshely szolgáltató épület, e) sportlétesítmény, f) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari egység, g) kereskedelmi szálláshely rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. (0) A Ü-00 jelű övezet kommunális hulladék és szennyvíziszap lerakás céljára kijelölt terület. A területen a hulladék kezeléséhez, a berendezés működtetéséhez kapcsolódó építmény helyezhető el. () A Ü-0 jelű övezet az olajk céljára kijelölt terület. A területen az olajkitermeléshez kapcsolódó építmény helyezhető el. () A Ü-0 jelű övezet a homok- és agyagbánya területe. A területen a lakóterület és a szeméttelep védőtávolságának betartásával bányaüzemi létesítmény rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. A területen szolgálati lakás létesíthető. () A Ü-0 jelű övezet az agyagbánya területe. A területen a lakóterület védőtávolságának betartásával bányaüzemi létesítmény rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. A területen szolgálati lakás létesíthető. () A Ü-0 jelű övezet honvédségi terület. A területen a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló jogszabályban meghatározott feltételekkel helyezhető el épület. () A Ü-0 jelű övezet a jelenlegi és a tervezett strandfürdő területe. a) A területen új épületben és szabadtéri létesítményben aa) strand-és gyógyfürdő szolgáltatás, ab) vízi létesítmény,

16 ac) gyógyító tevékenység, ad) kereskedelmi szállás, ae) szórakoztató tevékenység, sportpálya, af) vendéglátás és egyéb személyi szolgáltatás rendeltetési egysége, valamint működéséhez szükséges egyéb építmény helyezhető el. b) A strand és gyógyfürdő parkoló-felület igényét egyharmad részben saját telken, kétharmad részben nem a saját telkén, hanem a szabályozási terven parkoló céljára jelölt közterületen kell biztosítani. A parkoló felületet a parkoló állások között fenntartott, legalább m széles zöldsávban, m-es ültetési távolsággal kell fásítani, mind a közterületen, mind telken belül. c) Telken belüli kötelező zöldfelületi fedettséget %-ban kell megvalósítani a gyógyvíz k és védőterülete figyelembe vételével, a zöldfelület egyharmadán, és a vas felöli védősávon belül háromszintes növénytelepítéssel. A strand célját szolgáló szabadtéri vízfelület 00%-os felülettel beszámítható a zöldfelületi mértékbe. A gyógyfürdő téli bejárata előtt és mellett, valamint a tervezett új nyári bejáratnál közhasználat előtt megnyitott közösségi teret kell kialakítani, a meglévő zöldfelület rekonstrukciója, új zöldfelület kialakítása, közhasználat előtt megnyitott közösségi tér megvalósítása kertépítészeti terv alapján történhet. d) Az övezeten belül új épület, építmény elhelyezésénél legalább m-es előkertet és legalább m-es oldalkertet kell tartani. Az előkertben és oldalkertben álló, meglévő épület, pavilon felújítható, a főépület kivételével bővíteni vagy újraépíteni az elő- és oldalkert megtartásával lehet. HAMADI É Beépítésre nem szánt területfelhasználási egység övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabálya III. Fejezet Általános előírások. () Beépítésre nem szánt területen építmény a területre előírt beépíthetőség mértékéig akkor helyezhető el, ha a) az építmény rendeltetése, az építési terület, vagy telek nagysága a. -. -ban foglaltaknak megfelel, és b) az épülethez víz, villany, szennyvízcsatorna közműcsatlakozás, a települési szennyvízcsatorna kiépítéséig ideiglenesen zárt szennyvízgyűjtő és legalább nyílt árkos csapadékvíz elvezetés az üzemeléshez szükséges mértékben a használatba vételig biztosított, és c) a szilárd burkolatú köztól az épület telekhatáráig legalább m szélességű gépjármű közlekedésre alkalmas közterület vagy magán biztosított, és abból legalább, m széles sáv a tűzoltó jármű közlekedésére alkalmas szilárd burkolattal ellátott, és d) a beépítés a kialakult jellegzetes területhasználatot, a táji és természeti értéket nem

17 károsítja, és a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelel. () Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha a kialakított telek jármű-közlekedésre alkalmas közterülethez csatlakozik, a már beépített telek nagysága, beépítettsége telekalakítás után is megfelel az övezeti előírásoknak. I. Fejezet Övezeti előírások. Á, M, A, É jelű közlekedési, közmű terület és övezete.. () A rendelet alkalmazásában közlekedési és közmű terület a szabályozási tervlapon ilyen célra jelölt közterület, és közforgalomnak átadott magánterület és telek. () A közlekedési terület elsődlegesen a közi közlekedés, vasi közlekedés, kerékpár közlekedés közmű, hírközlés, vízelvezető rendszer, környezetvédelem építményének, valamint, esővédő, köztárgy és a terület fenntartásához szükséges gazdasági építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A területet a szabályozási terv rendeltetése szerint Á- Á-00, M-, A- - A- és É- - É- jelű övezetbe sorolja. () Az egyes övezetben csak a) annak rendeltetési célját szolgáló építmény, b) közlekedési építmény, c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, d) igazgatási épület, e) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el. Az elhelyezéshez és telekalakításhoz az övezet kezelőjének hozzájárulását meg kell szerezni. () A területfelhasználási egység területén épület szabadonálló beépítési móddal, közterületen helyezhető el. () Pince csak épület alatt létesíthető. () Építménymagasság a toronyépítmény és egyéb műtárgy kivételével legfeljebb, m lehet. () Út alatt, a közmű elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni. A csak távlatban várható közmű számára a legkedvezőbb nyomvonal-feetési helyet szabadon kell hagyni. () Az új létesítésű mentén a közlekedés biztonságát nem veszélyeztető mértékű fasor létesítése kötelező. (0) özlekedési területen építményt elhelyezni csak az illetékes kezelő engedélyével lehet. Az védőterületén belül mindenfajta építési munkához az illetékes közkezelő hozzájárulását be kell szerezni. () Új közlekedési közterület tengelyvonala a szabályozási terven rögzített tengelyvonalhoz képest 0 m-es sávban elmozdulhat a hálózati rendszer, szabályozási szélesség megtartásával, ha a domborzati viszonyok és a tulajdonjogi rendezés ezt indokolttá teszi.

18 . () Á- jelű övezet az országos közhálózatba tartozó fő- és mellékutak elhelyezésére kijelölt terület bel- és külterületen. Új építésénél, vagy meglevő átépítésénél elválasztott pályás kerékpár számára területet kell biztosítani. a) Az övezetbe tartoznak: ÚT MGN. TP ÜÉSI AT.. sz. fő orsz.ii.r. fő főforgal mi j. enti Bajánsenye ök. j. etenye - enti ök. j. entihegyi bek. j. Állomási hozzájáró orsz. mellék forgalmi orsz.ii.r. fő főforgal mi orsz. mellék forgalmi orsz. mellék gyűjtő orsz. mellék gyűjtő orsz. mellék gyűjtő ÖÚT AT. ÉDŐ TÁ. ( m ) Ő B.I.b - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht..i. 00 MÁ ht. B..c. - MÁ ht. - MÁ ht..i. 00 B..c..I. AB. UTCANÉ ÉS SÉG ( m ),0 enti, Dózsa. u.,0 enti, ossuth. u. meglévő 0,0 enti, ossuth. u. tervezett,0- Mumor, Bem J. u. meglévő 0,0 külterület,-,0 enti, Sugár u. meg.,0 enti, Sugár u. tervezett É-i MÁ ht. 0,0 külterület - MÁ ht.,0 enti, Petőfi S. u. meglévő - MÁ ht.,0 enti, Petőfi S. u. tervezett - MÁ,0 Máhomfa ht. MÁ ht.,0 külterület B..c. - MÁ ht. - MÁ ht..i. MÁ ht. B..c. - MÁ ht.,0 enti,0-,0 entihegy,0 külterület,0 Táncsics M. u.

19 j. Mumor entikápol nai ök. j. Borsfa - enti ök. j. entikápolna - erkabarabás ök. entiszhely - Máhomfa ök. (tervezett) Máhomfa - erkateskánd ök. (tervezett) orsz. mellék gyűjtő orsz. mellék gyűjtő orsz.ii.r. fő főforgal mi orsz. mellék gyűjtő orsz. mellék orsz. mellék B..c. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht. - MÁ ht..i. MÁ ht. B..c. - MÁ ht. - MÁ ht. MÁ ht..i. 00 MÁ ht.,0 kápolna., Dankó P. u. megl.,0 Bmfa., Mihályfai u. meglévő,0 Bmfa., meglévő,0 Bmfa., Mihályfai u., terv. Bárhely, ölcsey F. u. megl.,0 Bárhely, tervezett Mumor, Arany J. u. meglévő,0 Mumor, Arany J. u. tervezett,0 külterület Mumor, Damjanich u. szhely, Szombathelyi u.,0-,0 külterület, entiszombathely és Mumor között,0-,0 külterület, entiszombathelytől délre B..c. - MÁ ht. kápolna., ápolnai u. megl. - MÁ ht.,0 Petőfi S. tér és tervezett.i. MÁ,0 külterület ht. B..c.,0 entiszombathely- Máhomfa tervezett ök. B..c.,0 Máhomfa - erkateskánd ök. tervezett ök. b) Ha a szabályozási terven ettől eltérő szabályozási szélesség szerepel, akkor azt kell alkalmazni. c) A yukas tábla (0 hrsz) bányatelki területén a kerékpár a közi közlekedési területhez közvetlenül kapcsolódóan közhasználat elöl el nem zárt magánon halad.

20 () Á- jelű övezet a helyi közhálózatba tartozó belterületi gyűjtőutak elhelyezésére kijelölt terület. Új építésénél, vagy meglevő átépítésénél elválasztott pályás kerékpár számára területet kell biztosítani. Az övezetbe tartoznak: a) enti: ÚT MGN. TPÜ ÉSI AT. ÖÚ T AT. ÉDŐT Á. ( m ) Ő AB. ÉSS ÉG ( m ) UTCANÉ GY- gyűjtő B..c. - önk.,0 enti, Béke u. GY- gyűjtő B..c. - önk.,0 enti, Táncsics M. u. GYT- gyűjtő B..c. - önk.,0 enti, új lakóterület gyűjtő b) entikápolnai major: ÚT MGN. TPÜ ÉSI AT. ÖÚ T AT. ÉDŐT Á. ( m ) Ő AB. ÉSS ÉG ( m ) UTCANÉ GYT- gyűjtő B..c. - önk.,0 entikápolnai major tervezett gyűjtő () Á- jelű övezet a helyi közhálózatba tartozó lakóutak, kiszolgáló utak és egyéb közforgalomnak átadott területek (a továbbiakban együtt: mellékutak), terek elhelyezésére kijelölt terület. Az övezeten belül a szabályozási terven meghatározott helyen, környezetalakítási terv alapján kell a gyalogos és gépjármű-közlekedés felületét, a kerékpár felületét, a közterületi zöldfelületet, a térburkolatot megtervezni, kialakítani, közvilágítást és közművet összehangolni, a növénytelepítést meghatározni, az utcabort elhelyezni. () Á-00 jelű övezet az önálló gyalog elhelyezésére kijelölt terület. () Á- jelű övezet mezőgazdasági elhelyezésére kijelölt terület. () Á-00 jelű övezet gépjármű elhelyezésére kijelölt terület. Az övezet területén többszintes parkolóház elhelyezhető. Az övezeten belül gépjármű tárolás céljára igénybe nem vett felületen pihenőhely, játszóhely építménye elhelyezhető. () Á-00 jelű övezet kerékpár- és mezőgazdasági együttes elhelyezésére kijelölt terület. () Á-00 jelű övezet gyalogos és mezőgazdasági együttes elhelyezésére kijelölt terület. () Á-00 jelű övezet gyalogos és kerékpár együttes elhelyezésére kijelölt terület. (0) M- jelű övezet az autóbusz közlekedési csomópont elhelyezésére kijelölt terület. () A- jelű övezet a vasi közlekedés számára kijelölt terület. () A- jelű övezet a vasi közlekedés és kerékpár számára kijelölt terület. () É- jelű övezet gáz közmű építmény elhelyezésére kijelölt terület. () É- jelű övezet hírközlési építmény elhelyezésére kijelölt terület.. () Telekalakítás során az egyes közlekedési területhez legalább az alábbi szabályozási szélességet kell biztosítani:

21 a) lakó és egyéb mellék - m, b) vas- és kerékpár együtt m, c) épület megközelítését szolgáló mezei m, d) mezei kétoldali vízkal m, e) mezei egyoldali vízkal 0 m, f) mezei víz nélkül m, g) gyalogos és kerékpár m, h) önálló gyalog m.. P, kp, kk jelű zöldterület és övezete. () A terület elsődlegesen a pihenés testedzés célját szolgáló, növényzettel borított zöldfelület. () A területet a szabályozási terv rendeltetése szerint P- P-00, kk- jelű övezetbe sorolja. () Az egyes övezetben csak annak rendeltetését szolgáló a) sportolási, testedzési célú, b) játszó és pihenést szolgáló, c) vendéglátó, d) a terület fenntartását szolgáló, e) köztárgy célú, f) vallási célú építmény helyezhető el, az övezet területének legfeljebb %-os beépítésével. () kk- jelű közterületen belüli közlekedési felülethez vagy parkoló felülethez kapcsolódó zöldterületen épület nem helyezhető el, az övezeten belül természetes anyag alkalmazásával csak utcabor helyezhető el. A beépítési mérték 0%-os. () A P jelű övezet területén épület szabadon álló beépítési móddal, közterületen helyezhető el. () Pince, terepszint alatti beépítés a teleerület %-ig létesíthető. () Építménymagasság a toronyépítmény és egyéb műtárgy kivételével legfeljebb m lehet. () Az TÉ előírásai szerint számított parkoló mennyiséget terepszint alatti parkolóban vagy közterületen biztosítani kell. () Az kereszteződésben elhelyezkedő zöldterületen a rálátási háromszöget a közlekedés biztonsága érdekében szabadon kell hagyni, ezen a területen 0 cm-nél magasabbra növő növényzet nem ültethető.. () P- jelű övezet játszótér, pihenőpark, díszpark céljára kijelölt, vegyes funkciójú terület. () P- jelű övezet pihenőpark, díszpark céljára kijelölt terület. () P- jelű övezet sport, szabadidő eltöltés céljára kijelölt terület. () kp-00 jelű övezet védelmi célú zöldterület céljára kijelölt terület, beépíthetősége 0%. () kk- jelű övezet közkert jellegű zöldfelület céljára kijelölt terület, beépíthetősége 0%.

22 . jelű erdőterület és övezete. () Az erdőterületet a szabályozási terv elsődleges rendeltetése szerint jelű védelmi célú, G- jelű gazdasági célú, T- jelű pihenési, turisztikai célú övezetbe sorolja. () édelmi célú erdőterület építési területen vagy területen keletkező káros hatás elleni védelem, vagy településkép védelem célját szolgáló terület. Az övezet területén épület építése tilos. éderdő a szabályozási terven megadott mérettel valósítható meg. rdőt telepíteni csak jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervdokumentáció alapján, felújítani pedig az erdőtervben meghatározottak szerint lehet. () Gazdasági célú erdőterület erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezt szolgáló építmény elhelyezésére kijelölt terület. Ha az övezeti előírás megengedi, és a terület nagysága a m t meghaladja, az övezetben a) erdő fenntartás, b) vadgazdálkodás, c) védelem, d) szállítás rendeltetési egység építménye helyezhető el, legfeljebb a terület 0,%-ának beépítésével. () Turisztikai erdőterület sport, turisztika céljára kijelölt erdőfelület, parkerdő. () Épület a telken, szabadon álló beépítési móddal helyezhető el, az építménymagasság a magasles és egyéb toronyszerű műtárgy kivételével a 0 m-t nem haladhatja meg. () Pince csak épület alatt létesíthető.. () Az - jelű övezetben a erkamenti Tájvédelmi örzet tervezett területén lévő erdő található.() Az - jelű övezetbe a erka folyó árterületére eső erdő tartozik, amely a erkamenti Tájvédelmi örzet tervezett területén található. () Az - jelű övezet az állattartó telephely körül keletkező zaj és bűzhatás ellen védi a közeli lakóterületet. () Az -00 jelű övezet a temető takarása, porhatása elleni védelem céljából közterületen létesített erdőfelület. () Az - jelű övezet a mikroklíma javítását szolgáló erdőterület, szél ellen védi a tervezett lakóterületet. () Az -00 jelű övezet a közi közlekedésből származó zaj- és porhatás ellen védi a lakóterületet. () Az -00 jelű övezet az iparterületen keletkező zaj és porhatás ellen védi a közeli lakó- és üdülőterületet. () Az -00 jelű övezet az kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen keletkező zajhatás ellen védi a közeli lakóterületet. () Az -00 jelű övezet a vasi közlekedésből származó zaj- és porhatás ellen védi a fürdő fejlesztési területét.

23 . M, MÁ jelű mezőgazdasági terület és övezete 0. () Mezőgazdasági terület elsődlegesen növénytermesztés, állattenyésztés, termékfeldolgozás és tárolás, valamint ezt a célt szolgáló építmény elhelyezésére kijelölt terület. () A szabályozási terv a mezőgazdasági területet annak használata és a területén elhelyezhető építmény alapján M- jelű kertes és MÁ- - MÁ- jelű általános mezőgazdasági övezetbe sorolja. () Épület szabadon álló beépítési móddal helyezhető el. () Építménymagasság a sajátos építmény, siló és egyéb technológiai műtárgy kivételével legfeljebb, m lehet. () A lakóterülettől 0 m-en belül birtokközpont nem alakítható ki.. () Az M- jelű kertes mezőgazdasági övezet szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág céljára kijelölt terület. () Az MÁ- jelű általános mezőgazdasági övezet növénytermesztés, állattenyésztés és halászat céljára kijelölt terület. Az övezet területén, amennyiben a telek területe a.000 m -t meghaladja a) mezőgazdasági tároló, b) mezőgazdasági termékfeldolgozó, c) mezőgazdasági gépjavító, d) állattartó, e) igazgatási, f) telkenként egy lakásegység vagy két pihenőszoba rendeltetési egység építménye helyezhető el, a terület %-os beépítettségéig. () Az MÁ- jelű terület a erkamenti Tájvédelmi örzet tervezett területén található általános mezőgazdasági övezet, növénytermesztés és állattenyésztés céljára kijelölt terület. Az övezet területén, amennyiben a telek területe az.000 m -t meghaladja: a) mezőgazdasági tároló, b) mezőgazdasági termékfeldolgozó, c) mezőgazdasági gépjavító, d) állattartó, e) igazgatási, f) telkenként egy lakásegység vagy két pihenőszoba rendeltetési egység építménye helyezhető el, a terület %-os beépítettségéig. () Az MÁ- jelű övezet a mezőgazdasági területnek árvízi elöntéssel veszélyeztetett része, mezőgazdasági növénytermesztés céljára korlátozás nélkül hasznosítható. A területen a műveléséhez szükséges építmény, amennyiben a telek területe a m -t meghaladja, a telek %-os beépítettségéig helyezhető el. A területen lakóépület és lakás nem létesíthető. () Az MÁ-00 jelű övezet a erkamenti Tájvédelmi örzet tervezett területén található általános mezőgazdasági terület árvízi elöntéssel veszélyeztetett része, mezőgazdasági növénytermesztés céljára kijelölt terület. A területen a műveléséhez szükséges építmény, amennyiben a telek területe a m -t meghaladja, a telek %-os

24 beépítettségéig helyezhető el. A területen lakóépület és lakás nem létesíthető. Telekalakítás engedélyezéséhez és az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott szakhatóságot be kell vonni. () Az MÁ- jelű övezet a tartalék lakóterület számára fenntartott terület. Az övezet mezőgazdasági növénytermesztés céljára korlátozás nélkül hasznosítható. A területen a műveléséhez szükséges építmény, amennyiben a telek területe a heárt meghaladja, a telek %-os beépítettségéig helyezhető el. A területen lakóépület és lakás nem létesíthető.., jelű vízgazdálkodási terület és övezete. () Az övezetbe a folyóvizek medre és partja, a közcélú nyílt csatornák medre és partja, a védett vízbázisok és kijelölt védőterületeik tartoznak. () A területet a szabályozási terv, rendeltetése szerint, - -, - - jelű övezetbe sorolja. () Az övezet területén kizárólag a rendeltetést szolgáló, a vízgazdálkodással, vízkár elhárítással kapcsolatos építmény helyezhető el.. () - jelű övezet a folyó, mellékág, partja árvízvédő töltésrendszer céljára kijelölt terület. () - jelű övezet a közcélú víz céljára kijelölt terület. () - jelű övezet ivóvíz tározó céljára kijelölt terület. () - jelű övezet ivóvíz k és a vízbázis belső védőterülete céljára kijelölt terület. NGYDI É ÖNYTÉDMI ABÁY. () A humuszos talaj védelme érdekében az építési munkával érintett terület talajának termő-rétegét le kell szedni, és újrafelhasználásig elkülönítve kell deponálni.. () A város belterületén a szennyvíz elszikkasztása tilos, a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvízgyűjtő létesíthető. A szennyvízcsatorna kiépítése után a létesítményt a csatornahálózatra szennyvízét rá kell kötni, és a zárt szennyvízgyűjtőt meg kell szüntetni. () A csapadékvíz szikkasztását első sorban telken belül kell megoldani. Amennyiben a csapadékvíz telken belüli szikkasztása csak részben lehetséges, akkor a csapadékvíz vízjogi engedély alapján a közterületi hálózatba vezethető.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE NAGYTARCSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ - tervi munkarészek az Étv. 9. (3) bek. szerinti egyeztetési eljárás megismételt lefolytatásához-

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben