Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 42/2007. (VI.28.) ör. rendelete Esztergom Prímás-sziget helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatosan a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA 1. (1) A rendelet területi hatálya Esztergom Prímás-sziget (továbbiakban: Sziget) területére terjed ki. (2) A rendelet 1-2 számú mellékletét a terület övezeti jeleit és határvonalait ábrázoló M=1:1000, M=1:2000 méretarányú Szabályozási tervlapok képezik. (3) A Szabályozási Terven szereplő kötelező érvényű jelölések közvetítette tartalmi előírásokat be kell tartani. A kötelező erejű elemek módosítása a tervek, illetve jelen rendelet módosításához kötöttek. II. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Területfelhasználás 2. (1) A rendelet hatálya alá tartozó terület a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv szerint: a) beépítésre szánt különleges területre; b) beépítésre nem szánt területre tagozódik. (2) A besorolás célja, hogy a természeti, kultúrtörténeti, műszaki-gazdasági szempontból rendkívül összetett sajátosságokat mutató terület jövője, e szabályozás keretein belül hosszú távon befolyásolható legyen a mindenkori szakmai és közérdek változó szempontjainak figyelembevételével. (3) A beépítésre szánt különleges terület felhasználási egységek övezeti jeleit és határvonalait, valamint a beépítésre nem szánt területek lehatárolását a Szabályozási Tervlapok (a rendelet 1-2. számú mellékletei ábrázolják). (4) A terület felhasználásának módjai: a) A Nagy-Duna-parti közterületi telekhatár és a Duna közötti, változó szélességű, valamint a Gőzhajó utcától délre, a külbelterületi határig tartó szigetrész zöldterület, hasznosítása: parti sétány, pihenőpark, sportterület; b) A Nagy-Duna-parti telekhatár (kerítésvonal), a Helischer utca és a Gőzhajó utca közötti térség rekreációs terület, hasznosítása: egyedi kiemelt sportlétesítmények, szolgáltató, vendéglátó épületek; c) A Helischer utca, a Gőzhajó utca és a Kis-Duna közötti térség vegyes intézményi terület; d) A belterületet zöldterület-közpark követi, hasznosítása: arborétum; e) A Sziget déli csúcsa vízgazdálkodási terület, hasznosítása: vízbázis és arborétum. 1

2 (5) A sziget teljes területén az árvízvédelem elkészültéig csak egyedi elbírálás alapján lehet építményt elhelyezni: a) feltöltéssel; b) lábakra állítással; c) kombinált megoldással; d) egyéb megoldással (hajóállomás). (6) A feltöltés magassága 109,40 mbf, a földszinti padlóvonalat (Fpv) ehhez a szinthez kell viszonyítani. (7) Az árvízvédelem elkészültéig az egyedi elbírálást a főépítész kezdeményezi, szükség szerint bevonva a Városi Tervtanácsot és a Vízügyi hatóságot. Beépítés 3. (1) Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM. rendelet 9. -ában meghatározott építési munkákon túl, építési engedély-köteles: a) a közterületről látható épülethomlokzaton, építményfelületen, kertben, kerítésen alkalmazott mérettől függetlenül mindenfajta reklám, hirdetés létesítése, festése, felszerelése; b) mindenfajta építménynek a közterületről látható külső felületképzése, színezése, burkolata és héjalása. (2) Nyeles telek kialakítása tilos. (3) Telkenként, utcára nyílóan egynél több garázskapu, vagy kettőnél több gépkocsi behajtó nem helyezhető el. (4) Árvízvédelmi védmű kialakításának minden tervfázisát egyedileg kell véleményeztetni a város illetékes szakbizottságaival, majd a Képviselőtestülettel kell jóváhagyatni. (5) A Szigetre készülő minden építészeti tervet - beépítési javaslattal, valamint a Duna túlpartjáról és a várból feltáruló látvány bemutatásával alátámasztva az illetékes Tervtanácshoz véleményezésre be kell nyújtani. III. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI Telekalakítás szabályai 4. (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatára alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a szabályozási előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. (2) A telekalakításnak lehetőség szerint tömbönként kell történnie. (3) A területen a telkek összevonása a cél. Különleges területek 5. (1) A Sziget egy része a Szabályozási Terv értelmében különleges terület besorolású az OTÉK 24. -a szerint, tekintettel arra, hogy az itt elhelyezendő építmények a hely különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, illetve környezetük külső hatásaitól is védelmet igényelnek. (2) A különleges területen belül a beépítés mértéke szerint két építési övezet kerül kialakításra: a) A Helischer József utca, a Gőzhajó utca és a Kis-Duna közötti KD jelű övezet beépítésre szánt, közepes intenzitású terület, előírásait a 6. szabályozza; b) A Nagy-Duna sétány és a Helischer József utca, valamint a Gőzhajó utca közötti K jelű övezet beépítésre szánt, alacsony intenzitású, laza beépítésű terület, előírásait a 7. szabályozza. 2

3 A Helischer József utca, a Gőzhajó utca és a Kis-Duna közötti területek: KD 6. (1) Kisvárosias sűrűségű különleges építési övezet. (2) A területen elhelyezhető: szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely épület, kiállítási és kongresszusi épület, oktatási, valamint egészségügyi épület, sportlétesítmény, parkoló, park (zöldterület). (3) A beépítés feltétele a teljes közművesítés, beleértve a vezetékes szennyvízhálózatra, valamint a gázhálózatra/távhőre való rákötés is. (4) A környezetterhelési és védelmi előírásokat a szabályozza. (5) Terepszint alatti építmény legfeljebb két szintben építhető, de külső lejárat nem létesíthető az utcai homlokzaton. Területe amennyiben meghaladja a föld felett megengedett beépíthetőséget zöldtetővel fedendő, parkként alakítandó ki. Az így kialakított park felszíne nem lehet magasabb 109, 40 Bf. nél. (6) Előkert mélysége a meglévő fák megtartásával alakítható ki. A Gesztenye fasor mentén az előkert minimum 8 méter. Az előkertben szerviz út, parkoló nem létesíthető. (7) Az építési övezet beépítés módja: szabadon vagy oldalhatáron álló. (8) A megadott beépítési paraméterek a rendezett telekméretekre vonatkoznak. Egy telekre több épület is elhelyezhető. (9). Az épületek egyaránt lehetnek lapos- és magastetősek is. a) A magastető hajlásszöge maximum 45%-os lehet; b) Elaprózott tetőfelépítmények, a tetősíkból egyedileg kiemelkedő kisméretű ablakok, tornyok alkalmazása tervtanácsi elbírálás alá esik; c) A lapostetőn zöldtető, illetve tetőterasz alakítandó ki. (10) Az épületek kialakításánál követendő elvek: egyszerűség, jó tömegarányok, nem hivalkodó szín- és anyaghasználat. Táncsics Mihály utca, Helischer József utca, a Gőzhajó utca és a Kis-Duna közötti területek (KD/1) 7. Legnagyobb beépíthetősége 35% Legnagyobb építmény magasság 14,0 m. Az építménymagasságot az árvízvédelmi terepfeltöltéséhez (109,40 mbf) mérjük. A szintterületi mutató, terep felett maximum 1,40 (A szintterületi mutatóba nem számít bele a 109,40 mbf alatti fedett garázs.) Zöldterületi mutató: 50% (a maximális beépíthetőség (35%) feletti egyéb burkolt felületek (út, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 15%, amelybe a kerti utak, teraszok, sportpályák területeit nem kell beszámítani). A termál-, élmény-, gyógyfürdő és a csatlakozó gyógyszálló területe (KD/2) 8. Legnagyobb beépíthetőség 35% Építménymagasság: A termál-, élmény- és gyógyfürdő esetében 9,5 m (nagyterű, csarnok jellegű létesítmény, egyedi engedélyezés keretében meghatározott) A szálloda esetében az élményfürdő felőli homlokzat átlagosan 14,0 m, a Duna felőli (Kis-, illetve Nagy-Duna) homlokzat 12,0 m, a legfelső szint Duna felöli homlokvonalának 45 os visszahúzásával 14,0 m. Az építménymagasságot az élményfürdő terepfeltöltéséhez (109,40 mbf) mérjük. Az épülettömbből kiemelkedő építmény egyedi elbírálás aláesik. Szintterületi mutató: 1,3 3

4 Zöldterületi arány: 50% (a maximális beépíthetőség (35%) feletti egyéb burkolt felületek út, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 15%. A zöldterületi arányba a zöld tető beszámítható. A Kis-Duna felöli oldalon a beépítési vonal min 8 m. Tervtanácsi javaslat alapján a nyolc méterbe terasz, kisebb épület kubus belelóghat max. 4,0 m-t. Minimális teleknagyság: 4000 m 2. A villák térsége (KD/3) 9. Legnagyobb beépíthetősége 20 %. Legnagyobb építménymagasság 7,0 m. A szintterületi mutató, terep felett maximum 0,70. Zöldterületi mutató: 70% (a maximális beépíthetőség (20%) feletti egyéb burkolt felületek (út, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 10%. Minimális teleknagyság: 900 m 2. Az Esztergom szálló tömbje (KD/4) 10. Legnagyobb beépíthetőség 35% Építménymagasság: 14 m (Az építménymagasságot az 109,40 mbf szinthez mérjük) Szintterületi mutató: 1,4 A szintterületi mutatóba nem számít bele a 109,40 mbf. szint alatt elhelyezkedő zöldtetős, max. kétszintes garázs. Zöldterületi arány: 50%. A maximális beépíthetőség (35%) feletti egyéb burkolt felületek út, gépkocsi várakozóhely stb. nagysága maximálisan 15%. A zöldterületi arányba a zöld tető beszámítható. A Kis-Duna felöli oldalon a beépítési vonal min 8 m. Tervtanácsi javaslat alapján a nyolc méterbe terasz, kisebb épület kubus belelóghat max. 4,0 m-t. Minimális teleknagyság: 1500 m 2. A Nagy-Duna sétány, a Helischer József utca és a Gőzhajó utca közötti terület: K 11. (1) Laza beépítésű különleges besorolású építési övezet, amely sport, oktatási, szolgáltató, vendéglátó funkciójú. (2) A területen elhelyezhető: -szolgáltató, vendéglátó épület; -szálláshely épület; -kiállítási épület; -oktatási épület; -sportlétesítmény. (3) A beépítés feltétele a teljes közművesítés, beleértve a vezetékes szennyvízhálózatra, valamint a gázhálózatra/távhőre való rákötés is. (4) A környezetterhelési és védelmi előírásokat a tartalmazza. (5) Terepszint alatti építmény maximum két szintben építhető, de külső lejárat nem létesíthető az utcai homlokzaton. Területe amennyiben meghaladja a föld felett megengedett beépíthetőséget zöldtetővel fedendő, parkként alakítandó ki. Az így kialakított park felszíne nem lehet magasabb 109, 40 Bf. nél. (6) Előkert mélysége a meglévő fák megtartásával alakítható ki, minimális mérete 5 méter. (7) Az oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokra az OTÉK 35. és 36. -ai a mérvadóak. (8) Az építési övezet beépítési módja szabadon vagy oldalhatáron álló. (9) A megadott beépítési paraméterek a rendezett telekméretekre vonatkoznak. Egy telekre több épület is elhelyezhető. (10) Az épületek egyaránt lehetnek laposés magastetősek is. a) A magastető hajlásszöge maximum 45%- os lehet. 4

5 b) Elaprózott tetőfelépítmények, a tetősíkból egyedileg kiemelkedő kisméretű ablakok, tornyok építése kerülendő, alkalmazása tervtanácsi bírálat alá esik. (11) Az épületek kialakításánál követendő elvek: egyszerűség, jó tömegarányok, nem hivalkodó szín- és anyaghasználat. (12) A K övezet területfelhasználási részegységei: (K/1; K/2; K/3). A részegységek lehatárolását a magaspart jellegű árvízvédelmi mű kialakítása indokolja. A területfelhasználási részegységekre bontást azonos tulajdonos esetén a mutatók kiszámításánál (pl. beépítési %, szintterületi mutató) nem kell figyelembe venni (pl. a sportcsarnok és a hozzá csatlakozó sportterület egy egységként kezelendő). Nagy-Duna sétány, Kossuth hídfő, Helischer József utca, Táncsics Mihály utca közötti területek (K/1) 12. A területen húzódik a magaspart jellegű árvízi védmű. A tereprendezés szintje 109,40 mbf. A rendezett terep alá pincetömb csak az árvízvédelmi hatóság vízjogi létesítési engedélye alapján mélyíthető. (Kivételt képez a Révészek kocsmája műemlék épület.) A 109,40 mbf szintre rendezett terep a csatlakozó utakhoz minimum 1:3 meredekségű rézsűvel csatlakozik. Legnagyobb beépíthetőség 35%. Legnagyobb építménymagasság 9,0 m. A Helischer utca felöli homlokzati magasság 6 m (irányadó terepszint 107,00 m Bf.), a legfelső szint homlokvonalának 45 os visszahúzásával 9,0 m, a Nagy- Duna sétány felöl az ávízvédelmi magasparthoz 109,40 m Bf. mérve (109,40+0,60 m Fpv-t alapulvéve) 6,6 m, a Táncsics Mihály út felől 3,0 m ((irányadó terepszint 113,00 m Bf.). A szintterületi mutató, terep felett maximum 0,90 Zöldterületi mutató: 50%. A maximális beépíthetőség (35%) feletti egyéb burkolt felületek (út, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 15%, amelybe a kerti utak, teraszok, területeit nem kell beszámítani). A legkisebb beépíthető teleknagyság: 2000 m 2. Nagy-Duna sétány, Táncsics Mihály utca, Helischer József utca és Gőzhajó utca közötti területek (K/2) A Sportcsarnok, a Szalma csárda és a Kolping-ház térsége: 13. Legnagyobb beépíthetőség 25 % Legnagyobb építménymagasság: a Helischer József utca mentén 7 méter, a Nagy-Duna sétány mentén 5,5 méter. (Indokolt esetben a kilátásvédelmi szempontok betartása mellett eltérés engedélyezhető.) Nagyterű, csarnok jellegű létesítmények építmény- és gerincmagassága elvi engedélyezés keretében egyedileg határozandó meg. Szintterületi mutató terep felett maximum 0,6. A legkisebb beépíthető telekméret: 2000 m 2, minimális telekszélesség: 20 méter; minimális telekhosszúság: 40 méter Maximális beépíthetőség (25%) feletti egyéb burkolt felületek (út, terasz, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 15%, amelybe a sportpályák területeit nem kell beszámítani. A legkisebb zöldterület mértéke: 60%, amelybe a zöldtető nem számít bele. Magaspart jellegű árvízi védmű 14. A magaspart jellegű árvízi védmű szintje 109,40 mbf. A védmű és a hozzá csatlakozó elő- és háttöltés az árvízvédelmi hatóság vízjogi létesítési engedélye alapján alakítható ki. A területen gépjármű forgalomra (árvízvédelem) méretezett sétányok, pihenők, sportpályák, szabadtéri színpad, lelátók és az azokat kiszolgáló 5

6 létesítmények (világítási rendszerek, térrácsok, zsinórpadlás) telepíthetők. A területen építeni, fásítani csak az árvízvédelmi hatóság vízjogi létesítési engedélye alapján lehetséges. A Gőzhajó utcára felfűzött területek (K/3) 15. Legnagyobb beépíthetőség 25 % Legnagyobb építménymagasság: 4,5 méter, a 109,40 Bf. Szinthez képest. Szintterületi mutató terep felett maximum 0,5. A legkisebb beépíthető telekméret: 950 m 2. Maximális beépíthetőség (25%). A legkisebb zöldterület mértéke: 60%, amelybe a zöldtető nem számít bele. IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 16. (1) A Sziget beépítésre nem szánt területei (használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint) az alábbi területfelhasználási egységekre osztottak: a) KÖ jelű közlekedési terület, ide tartozik - a KÖu jelű közút terület, - a KÖu-P parkoló - a KÖv jelű hajóállomás, kikötő; b) a Z jelű zöldterület és c) a V jelű vízgazdálkodási terület. Közlekedési terület övezetei KÖu jelű közlekedési terület 17. (1) A terület a közlekedési (gépjármű-, gyalog- és kerékpárutak, ezek csomópontjai, gépjármű várakozóhelyek), közműhálózatok és az ezeket elválasztó kísérő zöldfelületek elhelyezésére szolgál. (2) A közlekedési területek, közterületek. A meglévő és a tervezett közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk. (3) Az utak számára a Szabályozási Terven meghatározott építési szélességek biztosítandók, melyek a következők: a) Helischer utca, Táncsics Mihály utca, Nagy-Duna sétány, a Tabán (Árok utcai) hídhoz vezető útszakasz 18,00 m; b) a Gőzhajó utca változó, a szabályozási terv szerint min.12,00 m; A Gőzhajó utcával párhuzamos parkoló út 18 m (kettős fasorral). c) a Gesztenye fasor (Kis-Duna-part) változó, de minimum 8,00 m. d) a Nagy-Duna sétány Arborétumhoz vezető kiszolgáló út 12 m (az út csak a gát megépítése után építhető tovább a vízmű és az árvízvédelem szerviz útjaként) (4) A szabályozási szélességen belül csak közlekedési létesítmények, utcabútorok (telefonfülke, buszváró), valamint a közművek létesítményei és berendezései helyezhetők el, illetve utcafásítás telepíthető. Úttelken belül új épület nem építhető. (5) Az építési telken belüli, az OTÉK előírása szerint a funkciókhoz szükséges parkolóhely kialakításon felül, az utak burkolata mellett, hosszabb-rövidebb idejű megállás és várakozás számára is szükséges helyet biztosítani. (6) A Sziget közterületein engedélyezhető: a) közúti, közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek) építése; b) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak) létesítése (pl. nyilvános WC); c) szobor, díszkút elhelyezése; d) távbeszélőfülke elhelyezése; e) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok) elhelyezése, építőanyag-tárolás. (7) Üzemanyag töltőállomás csak a hajóforgalom számára létesíthető és csak a Nagy-Duna mentén. 6

7 (8) A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárás: a megállók várakozóhelyein csak áttört, illetve átlátszó anyagokból kialakított beállók alakíthatók ki. (9) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját, a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit a közterület tulajdonosa külön rendeletben szabályozza. (10) Az utak szabályozási szélességén belül a jelenleg meglévő épületeken építési tevékenység csak életveszély elhárítása és állagmegóvás céljából, kártalanítási igény kizárásával végezhető. (11) A kiépített járdák szegélyét az utcasarkokon süllyesztve kell kialakítani az akadálymentes közlekedés érdekében. (12) A közművezetékeket a földfelszín alatt kell vezetni. A földfelszín felett csak a közvilágítás oszlopai állhatnak a közterületen. Elektromos-, telefon-, kábel tv és egyéb informatikai hálózat csak földkábeles rendszerben építhető ki. (13) Egy egy útszakaszt egységes, környezetbarát, a csapadékvíz talajba szivárgását lehetővé tevő burkolattal kell ellátni. A parkolókat minden esetben fásítani kell. KÖu-P közlekedési terület 18. Az építményekhez saját telken belül biztosítandó parkolóhelyeken kívül közparkoló területek a Gőzhajó utca és a Tabán hídra vezető út mindkét oldalán, illetve az arborétum bejáratánál építhetők ki. KÖv hajóállomás, kikötőterület 19. (1) A Sziget hajóállomás, kikötő számára kijelölt területeit a Szabályozási Terv tartalmazza. Esztergom Portok a sziget területén: - a Várhegy felöli szigetcsúcs - a Kolping csónakházzal szemben Jachtkikötő és üzemanyagtöltő állomás - a Kemping térségében és - a Palkovics padnál (kikötő öböllel, hidroplánok kikötésére is alkalmas kialakítással) A jelenlegi hajóállomás helyén közpark kerül kialakításra. (2) A kikötő, hajóállomás számára kijelölt területeken a beépítés mértéke a 30%-ot nem haladhatja meg. Az építmény legnagyobb magassága: 5,5 méter a 109,40-hez viszonyítva, a szintterületi mutató (terep felett): maximum 0,45. Az épületek földszinti padló vonala (Fpv) 109,40 Bf. Ettől eltérni csak a Vízügyi hatóság engedélyével lehet. (3) A kikötő, illetve hajóállomás épületekben nyilvános WC-t kell kialakítani. Zöldterületek: Z 20. (1) Zöldterületek azok az állandóan növényzettel fedett közterületek (területek), melyeket közútról, köztérről közvetlenül kerekesszékkel és gyermekkocsival is meg lehet közelíteni. A zöldterületen elhelyezhető funkciók: közpark, sportterület, mesepark. A területen elhelyezhető építmények: pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, tornapálya, öltöző, mosdó, lelátó, gyermekjátszótér), emlékmű és szobor. A meglévő, megtartandó, illetve a tervezett zöldterületeket a szabályozási terv határolja le. Az övezetben a minimális teleknagyság 5000 m 2. 7

8 (2) Az Z övezet terület-felhasználási részegységei - Z-Kp közparkok és - Z-Sp Sportterület Z-Kp/1 területe 21. Közpark területe nem beépíthető. Területén park alakítható ki parki utakkal, pihenőkkel, játszóterekkel. Részei: - A Nagy-Dunapart városi (alternatív) védmű céljára fenntartott közpark-sáv a Kutyaszorítótól a szigetcsúcsig (Országzászló) - a Gőzhajó utca két oldalán kialakított közparkok Z-Kp/2 területe 22. (1) Nagy-Duna sétánytól a Kis-Duna sétányig, a Gőzhajó utcával párhuzamos parkoló úttól a Tabán hídra vezető útig terjedő terület (2) A terület Nagy-Dunaparti harmadában elhelyezkedő területsáv a magaspart jellegű árvízi védmű számára fenntartott terület. Tervezett terepszintje 109,40 mbf. A védmű és a hozzá csatlakozó elő és háttöltések az árvízvédelmi hatóság vízjogi létesítési engedélye alapján alakítható ki. A területen gépjármű forgalomra (árvízvédelem) méretezett sétányok, pihenők, tematikus parkok, sportpályák telepíthetők. A területen építeni, fásítani csak az árvízvédelmi hatóság vízjogi létesítési engedélye alapján lehetséges. Burkolt felületek (út, gépkocsi várakozóhely) nagysága maximálisan 10%, amelybe a sportpályák területeit nem kell beszámítani. (3) A magaspart jellegű védműtől a Nagy-Duna felé eső sáv árvízjárta terület marad. Nem beépíthető. (4) A magaspart jellegű védműtől a Kis- Dunáig húzódó terület Legnagyobb beépíthetőség 2%; Legnagyobb építménymagasság: 5,5 méter. Szintterületi mutató terep felett maximum 0,05; A legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m 2. Maximális beépíthetőség (2 %) feletti egyéb burkolt felületek (út, terasz, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 10%, amelybe a sportpályák területeit nem kell beszámítani; A legkisebb zöldterület mértéke: 88%, amelybe a zöldtető nem számít bele. Z-Kp/3: Arborétum, közpark 23. (1) Az arborétum a Kutyaszorítótól a szigetcsúcsig terjed. Magába foglalja a vízbázis területét is. A terület Nagy- Dunaparti oldalán húzódik a város árvízvédelmi gátja. Az arborétum kialakítását a vízműkutak védelmének és az árvízvédelem követelményeinek kell alárendelni. Kialakítása a vízügyi hatóság egyetértésével történhet. Az arborétum elsődlegesen vízparti flóra és fauna bemutatását, genetikai megőrzését hivatott biztosítani. Másodlagosan védelmi célú, a csatlakozó galéria erdővel a vízbázis védelmére hivatott, valamint a part kimosását, elhabolását akadályozza meg. (2) Az arborétum és a galéria erdő az ártéri élőhelyek rekonstruálására szolgál,, ugyanakkor egészségügyi szociális, turisztikai, oktatási kutatási funkciójú is. (3) Az arborétum területe minimálisan 40%-ban zárt faállományú, fennmaradó része gyepes és cserjés felületű. (4) Az övezetben arborétum működéséhez kapcsolható létesítmények (épület, illetve építmény) legfeljebb 2% 8

9 beépítettséggel helyezhetők el. A megengedett maximális építménymagasság: 5,5 méter, a maximális szintterületi mutató: 0,03. Az építmények a gát tengelyétől 30 m-re helyezhetők el. Ez alól a vízügyi hatóság adhat felmentést. (5) Az arborétum kialakításánál a dombvonulatba foglalt árvízvédelmi töltéshez való kapcsolódást (tájszerkezet, tájkép) biztosítani kell. (6) A gát tengelyén húzódó szerviz út egyben a szigeti vízbázis szervízútja és az arborétum feltáró útja. Z-Sp: Sportterület 24. A Nagy-Duna sétánytól a Kis-Duna sétányig, a Tabán hídra vezető úttól a hsz. Telekig terjedő terület Legnagyobb építménymagasság: 5,5 méter. Szintterületi mutató terep felett maximum 0,05; A legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m 2. Maximális beépíthetőség (2 %) feletti egyéb burkolt felületek (út, terasz, gépkocsi várakozóhely stb.) nagysága maximálisan 10%, amelybe a sportpályák területeit nem kell beszámítani; A legkisebb zöldterület mértéke: 88%, amelybe a zöldtető nem számít bele. Minimális telekméret: 5000 m 2. Vízgazdálkodási területek: V 25. (1) Vízgazdálkodási területek: a) a Dunamedrek; b) a vízbeszerzési terület. (2) A Dunamedrekben a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenően csak a vízkár elhárítási, a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetők el. (3) A vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján végezhetők. (4) A Kis-Duna ágban, a Lépcsős-gyalogos hídtól az Árok utcai hídig a Gesztenye fasor felőli oldalán egymástól minimum 20 méterre úszóházak telepíthetők. telepítése építési-engedély köteles. Az elbírálásnál a Városi Tervtanács véleményét ki kell kérni. (5) Egy-egy úszóház (fedett terasszal együtt) 8 m 2 -nél nagyobb és 3 méternél magasabb nem lehet. (6) A Bottyán-híd és a Lépcsős-híd (Békehíd) között álló szálloda- és/vagy vendéglátó hajók helyezhetők el. A hajók max. hossza 20 m, max.szélessége 5 m, séta fedélzet/tatt magasság víz felett 1,2 m, felépítmény magasság (séta fedélzet/tatt felett) 2,30 m. A hajók közötti legkisebb köz 7 m. Ipari/közlekedési műemléknek számító helyreállított/rekonstruált hajók esetében az eltérés megengedett. A hajók a hídfőktől min 20,0 m távolságban helyezhetők el. A csónakház előtt a csónakkikötő mólónak min 20,0 m hely áll rendelkezésére. Az álló szálloda- és/vagy vendéglátó hajók telepítése építési-engedély köteles. Az elbírálásnál a Városi Tervtanács véleményét ki kell kérni. (7) A üzemanyagtöltő állomás (tartályok, kezelőépület) a Kis-Dunaparton nem helyezhető el. (8) Az álló szálloda- és/vagy vendéglátó hajók és az úszóházak a Gesztenye fasor felőli oldalon a vízfelület szélességének maximum 1/3-át vehetik igénybe. (9) Az álló szálloda- és/vagy vendéglátó hajók és az úszóházak csak akkor telepíthetők, ha a szükséges parkolók, közművek, a szociális létesítményi háttér (WC, szemétgyűjtés) 500 méteren belül a Sziget területén biztosított. 9

10 (10) A tulajdonost kötelezni kell a felhagyott, zavaró látványt nyújtó házak, mólók eltávolítására. (11) A partvédelem helyreállításáról és karbantartásáról a tulajdonos, illetve a kezelő gondoskodik. (12) A vízbeszerzési terület közhasználat elől elzárt terület, melyen csak a vízgazdálkodással kapcsolatos technológiai építmények (vízkiviteli mű) helyezhetők el, épületek nem építhetők. V. FEJEZET KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI Közterületek szabályozására és kialakítására vonatkozó rendelkezések 26. (1) A SZT-ben meghatározott szabályozási vonal mentén a közterületet a kialakult állapot és a biztonságos megközelítés figyelembevétele mellett, geodéziai felméréssel pontosítva kell kiszabályozni. (2) A SZT-ben a közterületek kialakítására vonatkozó irányadó szabályozási elemeket a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell figyelembe venni, melyek ütemezetten is végrehajthatók. (3) A forgalomcsillapításra kijelölt vegyes használatú közterületeken a közterületszakasz átépítésekor kiemelt járdaszegély nélküli burkolatot kell a közterület teljes szélességében egységes, azonos minőségű, természetes anyagú burkolatként kialakítani. (4) A gyalogosutcán, a közhasználatú átjáró-udvarban illetve a közhasználat céljára átadott területen a burkolatot egységes kivitelben, természetes anyagú, elemes burkolattal kell kialakítani. (5) A meglévő légvezetékek földkábelre történő kiváltását el kell végezni a közterület átépítésekor. Közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások 27. (1) A gyalogos forgalom számára megnyitott vagy közhasználat céljára átadott területrészként kialakított területről az önkormányzat és a tulajdonos külön szerződést köt. A közhasználat céljára átadott területeket az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni. (2) A közhasználat céljára átadott területekkel határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az épületek közötti távolság meghatározása tekintetében úgy kell megvalósítani - a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével, mintha azok közterülettel lennének határosak. (3) Közhasználat céljára átadott területeken a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Rendelkezések a közterületeken elhelyezhető pavilonokra, vendéglátó teraszokra vonatkozóan 28. (1) Vendéglátó szezonális használatú terasz közterületfoglalási engedély alapján (melyben a vendéglátó terasz helyigényét, a szabadon maradó területek méreteit fel kell tüntetni) létesíthető. (2) A közterületi szezonális vendéglátó terasz szabadtéri létesítményét üveg, műanyag és egyéb anyagú határoló létesítménnyel ellátni nem lehet. A közterület további részétől való lehatárolás dézsás növényekkel lehetséges. Árnyékolását önálló, mobil napernyővel vagy épület homlokzatára szerelt árnyékoló szerkezettel lehet megoldani. (3) A területen csak olyan új közterületi pavilon létesíthető, mely a város egységes közterületi koncepciójával nem ellentétes. 10

11 (4) A közterületen létesítendő teraszok kialakítását, a kihelyezett tárgyakat látványterv bemutatásával a városi tervtanáccsal véleményeztetni kell. Rendelkezések a közterületi hirdetőberendezésekre, hirdetésekre, reklámokra vonatkozóan 29. (1) Reklámhordozókat közterületen, illetőleg telken elhelyezni csak az egész területre e célból a Városi Tervtanács által is elfogadott reklámhordozókon szabad. (2) A köztárgyakon rendszeresített reklámcélú felület csak a) a tömegközlekedési eszközök megállóépítményeinek oldalán, a közterület tulajdonosa hozzájárulásával, b) a település-térképes információs táblák hátoldalán helyezhető el. (3) Nem helyezhető el reklámcélú felület a padokon, játszóterek berendezésein, a tömegközlekedés egyéb tájékoztató tábláin, a közmű-műtárgyak felszín feletti berendezésein, továbbá támfalakon, lépcsőkön és minden olyan közterületen elhelyezett tárgyon, melynek rendeltetéséhez az hozzá nem tartozik. (4) A közterületek felett átfeszítve csak a kulturális célú rendezvények hirdetését szolgáló reklámhordozók, feliratok, valamint az időszakos ünnepi események hirdetményei helyezhetők el a hirdetett esemény időtartamára illetve az azt megelőző 15 napos időtartamra. Rendelkezések a közterületek és az azokon elhelyezhető köztárgyak és egyéb, építménynek nem minősülő tárgyak kialakítására 30. (1) Tömegközlekedési megállóhoz létesített fedett építmények környezetében, a szemétgyűjtőt a fedett építmény szerkezetével és anyaghasználatával összhangban, azzal összeszerelten kell elhelyezni. (2) A közvilágítás, a korlát, a parkolást akadályozó köztárgyak és berendezések kialakítása és stílusa illeszkedjék a közterületek kialakításához és a mellettük lévő épületek jellegéhez. (3) A járdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor, kőbaba stb. köztereken, közparkokban egységes kivitelű legyen. (4) Az üzlethelyiségek előtti árusításhoz hozzátartozó közterületi kitelepülés csak a külön jogszabályban meghatározottak betartása mellett megengedett. (5) Az árubemutatásra szolgáló tartószerkezetek csak mobilak lehetnek, melyeket az árusítás, illetőleg az üzleti nyitva tartás befejeztével a közterületről el kell távolítani. Önálló bankjegy-automata, árusító automata a parkoló- és jegyárusító automaták kivételével - közterületen nem helyezhető el. (6) Új közterület kiépítésénél biztosítani kell a köztárgyak és utcabútorok egységes megjelenését, formáját és színvilágát. Mobil- és vásári árusítóhelyekre, valamint egyéb közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó rendelkezések 31. (1) Vásári árusítóhelyeket a területen kihelyezni, csak az e célból külön meghatározott időszakokban szabad, a közterület tulajdonosának engedélyével. (2) A vásári árusítóhelyek egyenként legfeljebb 5 m2 alapterületűek lehetnek, melyeket csak az esetenként külön meghatározott utcaszakaszokon és tereken, csoportos kialakítás esetén, egységes terv alapján szabad elhelyezni. (3) Mobil árusítóhelyek a terület gyalogosfelületein elhelyezhetők, melyeket 11

12 minden nap az árusítás befejeztével az adott területről el kell távolítani. Egyéb előírások Árvízvédelem 32. (1) A Sziget árvízvédelmét és egyben a város árvízvédelmét ki kell építeni. A Magaspart jellegű védvonal K/1, K/2 és Z- Kp/2 jelű területek területfelhasználási részegységei. A magaspartot a Duna-parton vezetett gátba kell becsatlakoztatni. (2) Az árvízvédelmi gát, a védelmi műtárgyak tájba illesztését meg kell oldani, összhangban a jelenlegi tájhasználattal, a térség építészeti kialakításának igényességével és a távlati területfelhasználással. (3) A Nagy-Duna-parton húzódó, a vízjogi engedélyezési terv szerinti gátnyomvonal szabadon hagyandó, nem beépíthető - gát, illetve mobil, parapettfalas töltés építés céljából - a vele párhuzamosan haladó magaspart kiépítéséig. VI. FEJEZET INFRASTRUKTÚRA, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÁLÓZATOK ELŐÍRÁSAI Közművekre vonatkozó előírások 33. (1) A tervezési területen bármilyen építményt igényszintjének megfelelően csak teljes közművesítéssel szabad elhelyezni. Közműpótló berendezések ideiglenesen sem engedélyezhetők. Új elektromos, távközlési légvezeték nem létesíthető. A meglévő légvezetékek, a 20 kv-os légvezetéket is beleértve kábelbe helyezendők. (2) Közterületeken közműhálózatokat, közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak, eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni és kialakítani, az adott szabályozási szélességen belül. (3) A közműlétesítmények látható műtárgyainak elhelyezésénél a településképi megjelenésre, a környezetvédelmi és esztétikai követelményekre figyelemmel kell eljárni. (4) A közműhálózatokat megfelelően szabályozott közterületeken kell elhelyezni, amennyiben a közmű csak magánterületen vezethető át, a magánterületre szolgalmi jogot kell bejegyezni. (5) Új telekalakítás esetén minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlanhoz önálló közműbekötéseket kell kiépíteni (víz, csatorna, gáz, elektromos). (6) A tervezési területen a meglévő és tervezett közműhálózatok és műtárgyak: -vízellátás; -szennyvízcsatornázás; -csapadékvíz-elvezetés -gázellátás; -távhőellátás; -villamos energia ellátás; -hírközlés és adatátvitel. (7) A közműlétesítmények térszínt alatti elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK, valamint a vonatkozó szabványok előírásait kell figyelembe venni. A tervezési területen légvezeték nem létesíthető. (8) A területen a szükséges oltóvizet föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani. A tűzcsapokat a megközelítő útvonalon mérve a védendő létesítménytől 100 méternél távolabb és tűzcsapcsoportok kivételével egymáshoz 5 méternél közelebb elhelyezni nem szabad. A nem lakossági fogyasztók esetében az oltóvíz mennyiséget a lehetőségek figyelembevételével a megfelelő méretű bekötővezetéken, az 12

13 ingatlanon belül kiépített hálózaton kell biztosítani. (9) Szennyvízcsatornába csapadékvíz bevezetése tilos. (10) A csapadékvíz elvezetését az úthálózattal együtt kell megoldani. (11) A Sziget területe a Duna menti ökológiai(zöld) folyosó része, ezért a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet értelmében A Fokozottan érzékeny terület besorolású. (12) Gázellátó rendszerek létesítése során az MSZ /83 szabványban megfogalmazottakat be kell tartani. Középnyomású gázvezeték legkisebb távolsága épületektől 4,0 méter. Gáztartály a szigeten nem létesíthető. Az árvízveszély miatt a meglévő tartályokat meg kell szüntetni, vezetékes gázra kell átállni. (13) A közterületek megvilágítását kategóriába sorolásuknak megfelelően, egységes szemlélet alapján kell biztosítani. (14) Elektronikus hírközlési létesítmények hálózatai csak alépítményes rendszerben építhetők, légkábel, légvezeték nem létesíthető. VII. FEJEZET KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZABÁLYOK Általános előírások 34. (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást, megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. (2) Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi előírásokat. (3) Új beruházások, létesítések engedélyezéséhez meg kell követelni a várható hatások vizsgálatát és dokumentálását. (4) A Sziget partvonalaitól mért 1000 méteres védőtávolságon belül települési környezetet zavaró, szennyező tevékenység nem folytatható. A föld védelme 35. (1) A termőtalaj megőrzése érdekében környezetkímélő gazdálkodást kell folytatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. (2) A műtrágyázás és növényvédő vegyszer felhasználása (zöldterületek karbantartására) a szigeti vízbázis hidrogeológiai védőterületén engedélyhez kötött a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények térségében. (3) Trágyázás és permetezés csak környezetbarát anyagokkal történhet. (4) A szigeti volt iparterületeket meg kell tisztítani a törmeléktől, a hulladéktól, az elszennyezett (olaj) földet el kell szállítani. (5) A depóhelyek, a rendezetlen töltések felszínét esztétikai igényességgel kell kialakítani. Az építés során keletkező hulladékot vagy építőanyagot átmenetileg is a telken belül kell tárolni és az építkezés befejeztével el kell szállítani. (6) A zöldterületek rendben tartását a mindenkori tulajdonosnak, kezelőnek kell biztosítania. 13

14 (7) A humuszos termőréteg védelmét, szakszerű kezelését az építkezések ideje alatt biztosítani kell, úgyszintén a part menti területek talajának védelmét, az elmosások, elhabolások megakadályozását. (8) A területen feltöltések kialakítására környezetkárosító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható. (9) A használaton kívüli közmű vagy egyéb vezeték, létesítmény elbontandó, az eredeti helyzet helyreállítandó, erről a tulajdonos köteles gondoskodni. A vízkészletek minőségvédelme 36. (1) A Sziget árvízvédelmi rendszerét ki kell építeni a Szabályozási Terv szerint. (2) A Sziget még csatornázatlan területeit (ingatlanjait) rá kell kötni a szennyvízelvezető hálózatra. A szennyvíz szikkasztása nem engedélyezhető. (3) A Szigetet, a várost határoló Kis-Duna medrét és a Nagy-Duna partvonalát rendszeresen karban kell tartani. (4) Az árvízvédelmi gát elkészültéig felszíni vízrendezés eszközeivel kell biztosítani az elöntött területek víztelenítését. (5) Szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) elvezetése előtt szükség esetén a megfelelő előtisztításról gondoskodni kell. A nem természetes felületekről elfolyó vizek, minőségellenőrzés után engedhetők a befogadóba. Levegőtisztaság-védelem 37. (1) A Sziget (mint Esztergom város területi egysége) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik. (2) Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait, és meg kell követelni a kibocsátási határértékek betartását (betarthatóságát). (3) A levegőtisztaság védelme érdekében az épületek csak gázfűtéssel, illetve távfűtéssel üzemeltethetők. (4) Avar és bárminemű hulladék szabadban történő égetése a Sziget egész területén tilos. Az élővilág, a táj és a természet védelme 38. (1) Esztergom város közigazgatási területén kijelölésre kerültek a Natura 2000 hálózathoz tartozó területek. A prímásszigetet a HUDI kóddal Duna és ártere néven kijelölt, kiemelt jelentőségű különleges természeti-megőrzésű (psci) terület érinti. Az országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai hálózat ugyancsak érinti a szigetet. A szigeti fejlesztés nem károsíthatja a hivatkozott, a szabályozási tervben bejelölt területet. (2) A táj meglévő értékeinek, kedvező képének védelme érdekében a karaktert megváltoztató beavatkozások nem engedélyezhetők. (3) A Sziget területén építés és környezetalakítás csak az általános tájvédelmi szempontoknak is megfelelő építési engedély alapján végezhető. (4) A természeti értékek védelme helyi védettség elrendelésével biztosítandó. Külön önkormányzati rendeletben szükséges rögzíteni a természeti területek és egyedi tájértékek jegyzékét, egyeztetve a természetvédelmi szakhatósággal. 14

15 Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás 39. A Szigeten keletkező (kommunális) hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtés és szállítás útján kell hogy a szeméttelepre kerüljön, ahol az ártalmatlanítás rendezett lerakással és földtakarással történik. Zaj és rezgés elleni védelem 40. (1) A Sziget teljes területe zaj- és rezgésvédelmi szempontból 1 besorolású üdülőterület. A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott közlekedési és építési zajterhelésre, valamint az 5. számú mellékletében az emberre ható rezgés-terhelésre megszabott határértékek nem haladhatók meg. (2) Zajt, illetve rezgést előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, hogy az a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 4. számú mellékletében, a zajtól védendő helységekre előírt határértékeket ne haladja meg. VIII. FEJEZET TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELEM A település védelem alatt álló építményei, természetvédelmi értékei 41. (1) Helyi védelemre javasolt, településképi szempontból jelentős épületeket jelen rendelet az 1. számú függeléke tartalmazza. (2) A Sziget helyi védettségű természetvédelmi értékei jelen rendelet az 1. számú függeléke tartalmazza. Kis-Duna-parti gesztenyefasor. A 2. számú függelék a régészeti lelőhelyek listáját tartalmazza. Az épített környezet védelme és alakítása 42. (1) A Városi Tervtanács munkájába a Szigetet érintő kérdések esetén tájépítészt is be kell vonni. IX. FEJEZET KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK Zöldfelületek kialakítása 43. (1) A kötelezően előírt zöldterületek, általában a zöldterületek összefüggő zöldfelületi rendszert alkossanak. Allergiát okozó növényfajták közül a nyár (nőivarú egyedek), a nyír (hímivarú egyedek) nem telepíthetők. (2) A tereprendezéshez és a zöldfelületek kialakításához szaktervező által készített kertészeti terv szükséges. (3) Az élő növényzet arculat-alakító, biológiai és esztétikai értéket teremtő szerepére való tekintettel, a telepítés után fokozott gondozást igényel. (4) Az utak mindkét oldalán 100 méterenként fa telepítése javasolt. Az utak fasorainak telepítése egy egy útszakaszon egy időben történjen. A parkolókat fásítani kell. (5) Az utak mentén kertészeti módszerekkel telepítve, háromszintű növénytelepítést (gyep, cserje és lombkoronaszint), védőfásítást kell alkalmazni. (6) Lapostetős épületeken és a szint alatti parkolók felett extenzív vagy intenzív tetőkertet kell létesíteni. 15

16 (7) A beépítésre szánt területek minden számított 100 m 2 zöldfelülete után, legalább 1 nagy lombkoronájú fa ültetendő. A fenyőfélék száma az összes fa és cserjeszám 5 %-a lehet. Kerítések létesítése 44. (1) A kerítések - a közterülettel határos és valamennyi egyéb oldali létesítése minden esetben engedélyköteles. (2) A telkek bármelyik oldali kerítésének legnagyobb magassága 1,6 méter, és áttört kialakítású lehet. (3) Tömör kerítés nem létesíthető. (4) A tömör lábazat maximális magassága: 60 cm. (5) Sem a Nagy-Duna, sem a Kis-Duna partokat kísérő közterületeken, területeken az építési övezeteket határoló telekhatárok kivételével kerítés nem létesíthető. X. FEJEZET KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA Az épületek tetőhéjalására, homlokzatszínezésére vonatkozó rendelkezések 45. (1) Az épület teljes homlokzatát érintő festés esetén alkalmazandó szín, színárnyalat meghatározásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: a) az épület eredeti színe (ha ismert), b) az épület építészeti stílusa, c) a szomszédos épületek színe. (2) Jellemzően világos, pasztell színeket kell alkalmazni, nem alkalmazhatók a töretlen fehér, a fekete, a piros, kék élénk árnyalatai és semmilyen rikító szín. A nyílászárók közterület felőli keretein, osztásain elsősorban a barna, vörösesbarna, esetleg a sötétzöld, fehér színek alkalmazása ajánlott. (3) A Sziget erületen álló épületek közterület felől látható homlokzati felújítása és átfestése csak egységesen, színterv alapján végezhető, kivéve a nyílászárók, portálok cseréje miatt szükséges átmeneti jellegű javításokat. (5) Épület közterületről látható homlokzatainak átfestése csak a teljes homlokzatot érintően, egyidejűen, egységesen valósítható meg. A homlokzat részleges átfestés nem megengedett. (6) A takaratlan tűzfalakat, az épület homlokzatával megegyező színűre kell festeni. (7) Amennyiben a város az adott utcaszakaszra színtervvel rendelkezik, úgy azt kötelezően alkalmazni kell. (8) Homlokzatfestéssel, homlokzat átalakítással járó felújítás esetén a munkák idejére a tulajdonos(ok), bérlő(k) valamennyi táblát és szerelvényt kötelesek az épület faláról eltávolítani. (7) Új épület közterület felőli földszinti homlokzatsávját anti-graffiti bevonattal kell ellátni. Meglévő épület homlokzatfelületéről a tulajdonos a graffiti feliratokat köteles eltávolítani és a homlokzat felújításakor azt anti-graffiti bevonattal ellátni. Az épületek homlokzati kialakítására vonatkozó rendelkezések 46. (1) Védelem alatt álló épület homlokzati nyílászáróinak cseréje esetén, az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók jellemző belső osztását meg kell tartani. Ha az épület minden nyílászárója cserére kerül, az új nyílászárók jellemzői kövessék az eredeti nyílászárók osztását, ritmusát. 16

17 Homlokzati nyílászárók, biztonsági rácsok, zsalugáterek, árnyékolók felújítása esetén a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével csak az épületen meglévő nyílászárókkal azonos színek alkalmazhatók. (2) Épület díszkivilágítása csak olyan módon valósítható meg, hogy a közúti jármű és gyalogosforgalom biztonságát ne zavarja. Az épületeken elhelyezhető reklámokra, hirdetésekre vonatkozó általános rendelkezések 47. (1) Épületen csak olyan felirat, hirdetőberendezés, reklám helyezhető el a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével, amely az épületben lévő rendeltetési egységre, annak tevékenységére vonatkozik. (2) Kulturális rendezvény, műsor, önkormányzati vagy választási hirdetés csak engedélyezett hirdető-berendezésen helyezhető el. (3) Épület közterület felől látható homlokzatán felirat, cégér, logó, reklám, reklámhordozó, kirakati létesítmény, hirdető-berendezés stb. (továbbiakban: hirdető-berendezés) elhelyezése - mérettől függetlenül - engedélyköteles. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a) vezérszintet érintő elhelyezés esetén: - legalább a két szomszédos épület középtengelyéig terjedő homlokzat mai állapotát rögzítő felmérési tervet vagy fotódokumentációt, - a tervezett állapot tervét vagy fotografikáját a fenti szakaszon, - a felirat, hirdetőberendezés anyagát, szerkezetét, színét, felszerelési módját, b) felsőbb szintet, szinteket érintő elhelyezés esetén: - legalább a két szomszédos épület középtengelyéig terjedő homlokzatának mai állapotát rögzítő felmérési tervet vagy fotódokumentációt, - a tervezett állapot 17 tervét vagy fotografikáját a fenti szakaszon, - a felirat, hirdetőberendezés anyagát, szerkezetét, színét, felszerelési módját. (4) Középület vagy földszinti üzlettel kialakított új épület esetén a hirdetőberendezés méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt úgy kell kialakítani, hogy azok a homlokzat architektúrájához, tagolásához, nyílászáróinak rendszeréhez szervesen illeszkedjen. (5) Hirdető-berendezés utólagosan a már kialakult homlokzat architektúráját, az engedéllyel elhelyezett hirdetőberendezéseket figyelembe véve helyezhető csak el. Ha ez az illeszkedés követelményeinek figyelembevételével nem valósítható meg, akkor az utólagos elhelyezés nem engedélyezhető. (6) Kirakatportállal rendelkező homlokzati falsíkon csak önálló betűkből álló, szerelt vagy festett cégfelirat helyezhető el. Ha az épület építészeti kialakítása lehetővé teszi, megengedhető a falra festett cégér kialakítása is, melynek méretét, motívumát, színét az építési engedély színezési tervében kell meghatározni. (7) Hirdető-berendezés szerkezetének rikító színű vagy az utcaképben zavaró hatású kialakítása nem engedélyezhető. (8) Épületen doboz-szerűen kialakított belső megvilágítású hirdető-berendezés nem helyezhető el. Cégér, felirat külső illetve hátsó megvilágítása engedélyezhető. Betűket összefogó tartószerkezet a homlokzati falsíkon kívül nem helyezhető el. (9) Bármely hirdető-berendezés felszerelése esetén az elektromos kábeleket falon kívül vezetni utólagos elhelyezés esetén sem lehet. A homlokzaton kábelcsatorna nem létesíthető. Falbontással járó munkálatok esetén a teljes homlokzatot helyre kell állítani.

18 (10) A homlokzati falsíkra merőlegesen elhelyezett cégért, logót csak a földszinti homlokzatsávon lehet elhelyezni úgy, hogy a) az épület előtti közlekedést ne zavarja, b) a szomszédos épület határfalától legalább 1,0 m távolságra legyen, c) felülete legfeljebb 0,75 m 2 legyen, d) saját szerkezeti vastagsága legfeljebb 0,2 m legyen, e) tartószerkezetének a homlokzati falsíktól mért kiállása legfeljebb 1,0 m legyen. (11) Reklámcélú falfestmény az épület homlokzatán, tetőzetén nem létesíthető. A tetőn eltérő színű héjalóanyagból kirakott felirat, reklám, egyéb motívum nem létesíthető. (12) Plakát, falragasz épülethomlokzaton nem helyezhető el. (13) A1-es ívméretet (840X597 mm) meghaladó méretű felirat, hirdetőberendezés, óriásplakát a területen nem helyezhető el. (14) Felhagyott felirat, hirdető-berendezés eltávolításáról, a homlokzat szükség szerinti helyreállításáról annak létesítője vagy az érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (15) A területen homlokzatra, kapualjra stb. szerelt kirakatszekrény nem létesíthető. A homlokzatokon elhelyezhető egyéb technikai berendezések 48. (1) Az épületek bármely közterület felől látható homlokzatán beleértve a tetőzetet is - parabolaantennát, légkondicionáló berendezést, napkollektort, valamint egyéb technikai berendezést kivétel közvilágítási lámpa a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével - elhelyezni nem szabad. 8,0 m-nél keskenyebb közterület szélesség esetén a közvilágítási lámpát és forgalomjelző táblát az épület közterületi homlokzatára kell helyezni. 18 (2) Légkondicionáló berendezés a homlokzaton csak épületszerkezeti elemmel takartan létesíthető, kondenzvíz a homlokzaton kívülre nem vezethető. (3) Tüzelőberendezés gépészeti kivezetése vagy egyéb épületgépészeti szerelvény, kémény közterület felől látható esetben csak hagyományos megjelenési formában alakítható ki. (4) Árusító automata berendezés a közterület felől is láthatóan nem helyezhető el. (5) Bankjegy-automata berendezés csak bankfiók rendeltetési egység esetén létesíthető: a) a falsíkba vagy kirakatportálba épített formában, a nyílászárók osztását figyelembe véve vagy b) a rendeltetési egység bejáratának belső falsíkjában. (6) Az épület közterületi homlokzatán a (5) bekezdés a) pont szerint elhelyezett berendezést a rendeltetési mód megváltozása esetén meg kell szüntetni, és az eredeti homlokzati kialakítást helyre kell állítani. XI. FEJEZET INTÉZKEDÉSI ELŐÍRÁSOK Építésjogi követelmények 49. (1) A Sziget beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el (kivételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történő építések). (2) A Sziget beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor lehet, ha az a) a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja; b) közérdeket nem sért; c) biztosított, hogy az építmények a telek nélkül nem idegeníthetők el.

19 A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 50. (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Étv.) 8. (1) és (2) bekezdésében foglalt elvek érvényesítése, valamint jelen rendeletben meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében az Étv. 25. (1) bekezdése értelmében Esztergom Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében. (2) Az Önkormányzat az elővásárlási joga megállapításának hatáskörét a Városfejlesztési Bizottságra ruházza át, amely az elővásárlási jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései szerint egyéni határozattal állapítja meg. (3) A határozat jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat kérelmezi az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését, illetve az okok megváltozása, megszűnése esetén intézkedik annak törléséről. (4) Az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa köteles eladási szándéka esetén az Önkormányzathoz intézett nyilatkozatában a szerződésben foglalt Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti lényeges tartalmi elemeket közölni. (5) Amennyiben az Önkormányzat nyilatkozattételre jogosult képviselője az elővásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos megkeresésétől számított 60 napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegeníthető. A bejegyzett elővásárlási jogot az elidegenítés nem érinti. Út - és közművesítési hozzájárulás 51. (1) Út- és közművesítési hozzájárulás megfizetésére kell kötelezni azt az ingatlantulajdonost, akiknek ingatlanát érintően a települési önkormányzat helyi közutat, közművet létesít. (2) Az út- és közművesítési hozzájárulás mértékét, arányát, az érintett ingatlantulajdonosok körét, a fizetés módját és időpontját a települési önkormányzat külön rendeletben szabályozza. Záró rendelkezések 52. (1) Ez a rendelet július 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott hatósági engedélykérelmek esetén kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a 27/2004. (VI.14.) ör számú, a 35/2004.(VIII.30.) ör számú az 56/2004.(XII.16.) ör számú, 42/2005.(XII.25.) ör számú, 39/2006.(VI.29.) ör számú és az 5/2007.(I.25.) ör számú rendeletek hatályukat vesztik. Esztergom, június 15. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyző A rendeletet június 28. napján kihirdettem: Dr. Marosi György jegyző 19

20 Az Esztergomi Önkormányzat 42/2007. (VI. 28.) ör. rendelete az Esztergom, Prímássziget szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról 1. és 2. számú melléklet 1. Szabályozási terv módosítás 2007 M=1:2 000 (I.C. jelű rajz-melléklet) 2. Szabályozási terv módosítás 2007 M=1:1 000 (I.D jelű rajz-melléklet) SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 20

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest, IV. kerület Újpest Óceánárok u. Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete Rendelettervezet Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../... (...) önkormányzati rendelete a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete 44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet módosításáról.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete 1 Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatának jelen kötete, valamint mellékletei és függelékei 2013 májusában a Főépítészi Iroda útmutatásával, az Urban-Lis Stúdió Kft. közreműködésével

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I.

KVSZ MÓDOSÍTÁS BUDAPEST XII. KERÜLET, KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV (KSZT) ÉS KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KVSZ) MÓDOSÍTÁSA I. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 COMPART STÚDIÓ TERVEZŐ ÉS BERUHÁZÓ KFT. 1034 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 88-90. TEL.: 430-1720, FAX: 430-1719

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve)

2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) Összehasonlító táblázat az OTÉK 2008. szeptember 12-ei módosításáról 2008. szeptember 12. el tt 2008. szeptember 12. után (a változott vagy új szövegrészek kékkel jelölve) TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK A

Részletesebben

1. A rendelet hatálya és alkalmazása

1. A rendelet hatálya és alkalmazása Hatályos: 2009. augusztus 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 12/2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII., Szentlőrinci úti lakótelep I/C jelű ütem Szentlőrinci út Nyír u.

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben