42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege"

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.), 13/2007. (IV.27.), 29/2007. (IX.24.), 30/2007. (IX.24.), 8/2008.(II.20.), 38/2008. (IX.16.), 46/2008. (XII. 01.), 4/2009. (II.17.), 22/2010. (VI.01.), 38/2011. (IX.27.) 28/2012.(IX.07.), 18/2013. (IV.29.) és a 18/2014. (V.27.) önkormányzati rendeletek által módosított 42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege A Budaörsi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája által egységesített szerkezetben: Budaörs, május 27. dr. Tasnádi Ferenc Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7. (3) bekezdés /c pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotja a BUDAÖRS VÁROS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: BHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: BSZT). I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

2 A RENDELET HATÁLYA 1 1. (1) 2 E rendelet hatálya kiterjed Budaörs teljes közigazgatási területére, kivéve a BSZT-ben meghatározott területeket és a Hársfa utca 4090 hrsz Budafoki utca 4080/22 hrsz. által határolt területet. 1 A 48/2006. (XI.16.) rendelet szerint 1. (1) A Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 42/2005. (IX. 22.) ÖKT. rendelet (továbbiakban: R ) 1. sz. mellékletét képező Szabályozási Terv (BSZT) elemei az alábbiak szerint módosulnak: - Pipacs utca 4229 hrsz.-ú közterületre vonatkozó szabályozás 7,0 m-ről 6,5 m-re. - Tárogató utca 7818/1, Orchidea utca 7818/2 hrsz.-ú közterületetekre vonatkozó szabályozás 8,0 m-ről 7,0 m-re. (2) Az R 1. sz. melléklete e rendelet 1. (1) bekezdésében és a 3. (1) a) pontjában foglaltakkal együtt értelmezendő. továbbá 3. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik: a) a R 1. sz. mellékletét képező Szabályozási Terv (BSZT) alábbi elemei: - a 2417 hrsz.-ú Bányász utca szabályozása, - Beregszászi utca 3628/2, 3627/3, 3699/2 hrsz.-ú ingatlanait érintő szabályozása, - a 3425 hrsz.-ú Kassai utca szabályozása, - a Kökörcsin utca /Rezeda utca és Szabadság utca közti szakasz/ szabályozása, - a 7991/5 hrsz.-ú Kővirág utca szabályozása, - a 4270 hrsz.-ú Nárcisz utca szabályozása, Naphegy utca 2181 hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozás. 2 Módosította a 18/2014. (V.27.) önkormányzati rendelet 25. -a. Hatályos június 11. napjától. 2

3 (2) Az Étv. és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 2. E rendelet alkalmazásában: a) 3 Aktív zöldfelület: Aktív zöldfelület: teljes területében ténylegesen háromszintű gyep, cserje, vagy lombkorona szinten - zöldfelülettel fedett felület. Az aktív zöldfelületen kell teljesíteni az övezet zöldfelületi minimuma alapján meghatározott zöldfelület területének minden megkezdett 100 m 2 -ére számítottan: legalább 1 db. nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fát, legalább 40 db. lombhullató vagy örökzöld cserjét és a többi, nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró telepítését. Az ajánlott fa- és cserjefajok listáját a 6. sz. függelék rögzíti b) Bruttó szintterületi mutató: A telken lévő építmények összes szintjének bruttó területe osztva a telek területtel. c) Fő rendeltetésű épület: Az övezeti előírásokban engedélyezett rendeltetéseket magába foglaló épület. d) 4 Hatásterület: A hatósági eljárások során, az építéshatósági eljárások kivételével, a hatásterület az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanokkal közvetlenül határos építési telkek, a közterületek és magánutak kivételével. e) 5 Hézagosan zártsorú mód: A zártsorú és az oldalhatáron álló mód között átmenetet képező speciális kisvárosias mód, ahol az építési hely megegyezik a zártsorú mód szerint meghatározott építési hellyel. f) 6 Homlokzatmagasság: Az építmény egy homlokzatának magassága, mely a homlokzat függőleges felületei összegének melybe nem számít bele kémény, egy oromfal, felépítmény, reklámhordozó és a homlokzat szélességének hányadosa. g) Irányadó szabályozási vonal: Közút vagy magánút kialakítására vonatkozó javasolt nyomvonal. h) 7 Kis mélységű telek: Azon építési telek, melynek hosszabbik oldala párhuzamos azzal a közterülettel vagy magánúttal, melyről a telek megközelíthető; a telek kiterjedése ezen irányában legalább kétszerese a rövidebb oldalának, és a rövidebb oldal nem hosszabb, mint a helyi előírások szerint kialakítható telek minimális szélességének 1,5-szerese. i) Korszerű csatorna-közműpótló: A környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró és rendszeresen ürített szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény. j) Látványterv: A legfontosabb rálátási irányokból készített fotómontázs, digitális műszaki rajz, melyen feltüntetésre kerül a tervezett építmény képe, kontúrvonala, reálisan tükrözi a tervezett épület környezetéhez való viszonyát. 3 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 4 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 5 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 6 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 7 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 3

4 k) 8 Magánút: Nem kizárólagosan önkormányzati, illetve állami tulajdonban lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott - a telek vagy telkek és a rajta vagy rajtuk lévő építmény(ek) megközelítését szolgáló - út, mely a közszolgálati járművek számára is megközelíthető l) Nem zavaró hatású kézműipari tevékenységek: Minden, a telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telephelyengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó, kézi erővel, egyszerű szerszámokkal vagy kisgépekkel, egyedi eljárással folytatott feldolgozó-ipari termelés, mely környezetét forgalmával, zajterhelésével, légszennyezésével, veszélyes hulladék termelésével nem zavarja. m) 9 Melléképület: Főrendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület, mely más épülettel legfeljebb csak a terepszint alatt van összeköttetésben. Nem önálló rendeltetési egység, hanem annak valamely szükséges, vagy kiegészítő részét tartalmazó épület. Melléképületnek minősül a pihenőház, a járműtároló, a háztartással kapcsolatos tároló épület, a műterem és a kazánház. n) Szabályozási vonal: A telek közterülettel közös homlokvonala, utcafronti telekhatára, mely egyben övezeti határvonal is. o) Terepszint alatti beépítettség: A terepszint alatti építmény által műszakilag igénybevett terület sík vetületének és a telek területének %-ban kifejezett aránya. p) 10 Irányadó építési vonal: a beépítés helyére vonatkozó javasolt vonal. q) 11 Lakó célú főrendeltetésű épület: Azaz épület, amely szintterületének legalább 50%-a lakás célú rendeltetési egységként kerül kialakításra. 3. A BSZT tervlapjai rögzítik e rendelettel egyidejűleg készített, Budaörs egyes területeire vonatkozó szabályozási tervet, azon belül: a) a belterület lehatárolását, b) az elővásárlási joggal érintett területek lehatárolását, c) a csúszásveszélyes területek lehatárolását, d) a látványvédelemmel érintett területek lehatárolását, e) a paraméterek alkalmazásakor együtt kezelendő lakótelepi tömblehatárolásokat, f) a beépítésre szánt területeken belüli építési övezetek, illetőleg a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetek rövidített övezeti jelét és lehatárolását, valamint a további kötelező, irányadó és tájékoztató szabályozási elemeket. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEI 4. (1) A BSZT-ben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek: a) A rendelet hatálya alá nem tartozó területek lehatárolása, b) Tervezett belterület határa, c) Építési övezetek és övezetek határa és jele, 8 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 9 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. által módosított szövegrész. Hatályos június A 30/2007. (IX.24.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos október elsejétől. 11 A 22/2010, (VI.01.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos július 31-től. 4

5 d) Tervezett szabályozási vonal, e) Tervezett szabályozási szélesség értéke, f) Lakótelepi tömbök lehatárolása, g) Közterület céljára kijelölt területek, h) Építési hely és határa, i) Közhasználatra átadandó terület lehatárolása, j) Védett természeti és művi értékek elemeinek lehatárolása, k) Elővásárlási joggal érintett terület lehatárolása, l) Beültetési kötelezettséggel érintett terület lehatárolása, m) Beépítési kötelezettséggel érintett terület lehatárolása, n) Látványvédelemmel érintett területek lehatárolása, o) Csúszásveszélyes területek lehatárolása. 12 p) Kizárólagos zöldfelületi hasznosítású terület q) Kötelező fásítás (2) A BSZT-ben rögzített irányadó érvényű szabályozási elemek: a) Irányadó szabályozási vonal, b) Irányadó telekhatár, c) Megszüntető jel, d) Élővízfolyás védőtávolsága, e) Természetvédelmi területek védőtávolsága, f) Nyomvonalas építmények védőtávolsága 13 g) Kerékpárút helye A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA 5. (1) A Szabályozási tervben rögzített tervezett szabályozási vonalak pontos helyét az építéshatósági eljárás során geodéziai felmérés alapján kell meghatározni. (2) Jelen rendeletben irányadó hatállyal szabályozott elemek a rendelet módosítása nélkül megváltoztathatók a vonatkozó általános és helyi előírások keretei között. II. FEJEZET 12 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 27- től. 13 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 27- től. 5

6 SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSJOGI KÖVETELMÉNYEK 6. (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítésnek számít: a) új főrendeltetésű épület, új főrendeltetési egység építése, b) meglévő épület bruttó szintterületének egyszeri, min. 25 m 2 -rel való bővítése, c) főrendeltetésű épület rendeltetésmódjának változtatása. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen új beépítés csak akkor létesíthető, ha: a) 14 a tervezett szabályozási vonalnak megfelelő telekalakítás kivéve az M1 és M7 autópályák területének bővítését jelentő szabályozás - átvezetése az ingatlannyilvántartásban megtörtént; b) beépítésre szánt területen a belterületi határ módosítása megtörtént, c) az övezeti előírásokban rögzített szükséges közművesítés a területen biztosítható, d) csúszásveszélyes területen az övezeti előírásokban meghatározott szükséges közművesítés biztosított. (3) Új beépítés esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció kertészeti tervvel egészítendő ki az alábbi esetekben: a) a telek beültetési kötelezettséggel érintett, b) kertvárosi, kisvárosi területfelhasználású lakóövezetekben, ill. üdülőövezetben, amennyiben a telek övezeti előírások alapján számított minimális zöldfelületének nagysága meghaladja az 1000 m 2 -t, c) a telek vegyes, gazdasági, és különleges területfelhasználású övezetben fekszik. (4) 15 Új beépítés esetén az építési engedélyezési (bejelentési) tervdokumentáció geotechnikai szakvéleménnyel egészítendő ki az alábbi esetekben: a) a telek csúszásveszélyes területen fekszik, b) a telek Lk-1VED építési övezetben fekszik, c) a telek vízmosás mellett fekszik. (5) 16 Ahol a már szennyvízcsatornával és ivóvízzel ellátott területen lévő telek területe közterület céljára történő szabályozás miatt csökken, és a terület külön szerződés alapján közterület céljára átadásra is kerül, ott a csökkentés előtti méretet kell figyelembe venni a telek inek meghatározásakor. A legkisebb zöldfelület a szabályozással kialakult telekre vonatkozik. TELEKALAKÍTÁS 14 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (1) által módosított szövegrész. Hatályos június A 38/2008. (IX.16.) rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos szeptember 16-tól. 16 A 46/2008. (XII.01.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos december elsejétől. 6

7 7. ((1)) 17.A tervezett közterület-szabályozások minden esetben végrehajthatóak; akkor is, ha a telek területe, egyéb mérete az övezetben előírt minimális méret alá csökken, illetve eleve kisebb az előírt telekminimumnál. Telekegyesítés és telekhatárrendezés minden esetben engedélyezhető, ha az így kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az előírásoknak jobban megfelelnek (2) Ha a telek területe az építésügyi szabályok szerint megosztható, de homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetővé, nyúlványos (nyeles) telek is kialakítható. (3) Ha a telek nyúlványszerű része 6,0 m-nél szélesebb, a telek nem tekinthető nyúlványos teleknek. (4) A telekalakítás során kialakuló telkek mélysége nem lehet kisebb az övezeti előírásokban rögzített legkisebb kialakítható telekszélességnél. (5) 18 ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLANOK 8. (1)A településrendezési feladatok megvalósítása, különösen a város intézményi ellátottságának és közúthálózatának fejlesztése érdekében Budaörs Város Önkormányzata elővásárlási jogot alapít az alábbi bekezdésekben rögzített ingatlanokra, a BSZT-ben jelölt lehatárolással: (2) A turizmus fejlesztése érdekében a 033, 036/2, 042/1, 036/1, 039, 040, 030/5, 052/1, 052/2, 053, 034, 037/1, 037/2, 038 hrsz.-ú zömében erdő, illetve gyep (rét) művelési ágú területek. (3) 19.Központi vegyes övezetű területek esetében az intézmények fejlesztése érdekében: a 8500/3, 8501/2, 8508/1 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a 8503, 8504, , 8509, 8510/2 hrsz.-ú ingatlanok BSZT-ben meghatározott része (4) A Budai Tájvédelmi Körzet részét képező Kőhegy természetvédelmi területének egységes tulajdonba kerülése érdekében: 1633/1, 1633/2, 1632 hrsz.-ú ingatlanok. (5) Farkasréti úti alapfokú intézmények bővítése érdekében a 2687/1, 2687/2, 2687/3, 2688, 2689, 2690 hrsz.-ú ingatlanok. (6) 20 (7) Beregszászi út alapfokú ellátásra kijelölt övezetének oktatási-nevelési intézmény elhelyezése érdekében a 3703/5, 3703/6 hrsz.-ú ingatlanok. 17 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (2) által módosított szövegrész. Hatályos június A 4/2009. (II.17.) rendelet 6. -a által a szövegrész március 2-től a hatályát vesztette. 19 A 28/2006. (V.02.) rendelet 4. a) által módosított szövegrész. Hatályos június A 8/2008. (II.20.) rendelet 1. -a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos március elsejétől. 7

8 BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 1. (1) 21 A városkép egységességének megőrzése érdekében kötelezettség terheli a) a Budapesti út egyes szakaszával - a Templom tértől az É-i oldalon a Tátra u.-ig, a D-i oldalon az Aradi utcáig - határos ingatlanokat: 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 105, 106, 107/2, 108, 3154/1, 3155, 3158, 3159, 3163, 3164, 3167/1, 3168, 3169, 3172, 3173, 3180, 3181, 3182/1, 3185, 3186/1, 3191, 3192, 3194, 3195, 3196, hrsz.-ú ingatlanok b) a Szabadság út déli oldalán a Stefánia utcától a Petőfi Sándor utcáig tartó szakaszával határos; a Károly király utca Szabadság út és Vasvári Pál utca közötti szakaszával határos ingatlanokat: 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343/2, 344,, 346, 350, 352, 353, 355, 356, 358/1, 358/2, 359, 364, 365, 367, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 592, 593, 595, 596, 597, 602, 603, 605/2, 607, 608, 613, 614/1, 618, 619, 623, 624/1, 627, 628, 629, 630, 631 hrsz." 22 (2) A kötelezettséget az övezeti előírásoknak megfelelő új főrendeltetésű épület építésével kell teljesíteni. (3) A kötelezettséget a telken lévő főrendeltetésű épület bontási engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 3 éven belül kell teljesíteni. (4) A kötelezettséget a 355 hrsz-ú - e rendelet hatálybalépésekor - beépítetlen építési telken, az erről szóló határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számítva a következők alapján kell teljesíteni: a) A jogerős építési engedélyt 1,5 éven belül kell megszerezni. b) A használatbavételi engedélyt 4,0 éven belül kell megszerezni. (5) A kötelezettség az utcafronti beépítéssel teljesül és a felsorolt telkek megosztása esetén csak az utcával határos telekre vonatkozik. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG. 2. (1)Az eltérő területhasználat egymást zavaró hatásának csökkentése érdekében a BSZT-ben jelölt helyen beültetési kötelezettség terheli az alábbi ingatlanokat: a) 1001/1 és 1002 hrsz.-ú ingatlanok keleti telekhatára menti részén, b) 1003 hrsz.-ú ingatlan északi és keleti telekhatárai menti részén, c) 1008 hrsz.-ú ingatlan északi és keleti telekhatárai menti részén, d) 4121/1 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára menti részén, 21 A 38/2008. (IX.16.) rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos szeptember 16-tól. 22 A 38/2008. (IX.16.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 16-tól. 8

9 e) 4108/1 és 4108/3 hrsz.-ú ingatlanok északi telekhatára menti részén, f) 3853/7 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára menti részén, g) 741/1 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára menti részén, h) 690 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatára menti részén, (2) A beültetési kötelezettséggel érintett területen aktív zöldfelület kialakításáról kell gondoskodni. (3) A beültetési kötelezettséggel érintett területen a telek megközelítése érdekében a növényzet telepítése legfeljebb 10,0 m hosszúságban szakítható meg. (4) A beültetési kötelezettséget az elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül az érintett tulajdonosoknak teljesítenie kell. (5) A beültetési kötelezettséggel érintett területek azon szakaszán, ahol épület található, a beültetési kötelezettséget az épület/épületrész bontási engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül kell teljesíteni. III. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BELTERÜLETBE VONÁS HELYI SZABÁLYAI 3. (1)Földterület belterületbe vonási és a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárás kezdeményezése legalább közterületek és/vagy magánutak által határolt telektömbök esetén lehetséges. (2) A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. A járulék megfizetése a termőföldet igénybe vevőt terheli. Az eljárás megindítása előtt megállapodás köthető az Önkormányzat és igénybe vevő között a járulék összegének megelőlegezésére. KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4. (1)Közterület csak a BSZT és e rendelet vonatkozó előírásai alapján szabályozható ki, szüntethető meg. (2) A BSZT-ben irányadó szabályozási vonallal ábrázolt új tervezett közterületek helyett közforgalom számára átadott magánutak is kialakíthatók. (3) A BSZT-ben közterület céljára kijelölt területként nem ábrázolt, de az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott ingatlanok közterületi jellege megszüntethető, átminősíthető. 9

10 (4) A közterületek rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása, a közművek elhelyezése. Közterületeken az (5) bekezdésben felsorolt építmények akkor helyezhetők el, ha az építmény a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint elhelyezkedésével, használatából eredő sajátos hatásaival nem akadályozza a közterület rendeltetésének megfelelő használatát. (5) Közterületen, közhasználat céljára átadott területen elhelyezhető építmények: 23 a) közlekedési-, közmű- és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges műtárgyak és köztárgyak, b) alkalmi vásárok építményei, c) esővédő, autóbuszváró, d) telefonfülke, e) hírlapárusító és virágárusító pavilon, f) vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz, g) mélygarázs, h) szabadtéri reklámhordozó, i) park és játszótér építményei. (6) Az (5) bekezdés e) és g) pontjában felsorolt építmények elhelyezésének közművesítési feltétele: a) közüzemi energiaszolgáltatás, b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás, c) közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás, d) közterületi csapadékvíz elvezetés. (7) Az (5) bekezdés e) és f) pontja szerinti rendeltetési célú építmény tervének készítője az építési engedélyezési tervdokumentáció benyújtása előtt köteles kikérni Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának szakmai véleményét. (8) A közterületeken a köztárgyakat és építményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a gépjármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozzák. (9) Közterület kialakítása és rendezése, felújítása során - a domborzati adottságok figyelembe vételével - biztosítani kell az akadálymentes használatot. (10) A közvilágítási oszlopok és a járdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor az egyes utcaszakaszokon, az egyes köztereken, közparkokban azonos kivitelűeknek kell lenniük. (11) A telefonfülke és szemétgyűjtő nem telepíthető közvetlenül az épület homlokzati fala elé. 23 A 30/2007. (IX.24.) rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos október elsejétől. 10

11 (12) Az övezetbe sorolt közterületekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket az adott övezet előírásai tartalmazzák. (13) 24 Új közterület kialakítása, meglévő közterületet érintő átalakítása esetén a közterülethasználat intenzitásának megfelelő számú hulladék- v. szemétgyűjtő elhelyezése szükséges. MAGÁNUTAK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 5. (1) Új magánút minimális szélessége a) legfeljebb 10 telek megközelítése esetén legalább 4,0 m, b) 10-nél több telek megközelítése esetén legalább 6,0 m. (2) A magánút telkére nem vonatkoznak a telek szélességére és minimális területére vonatkozó övezeti előírások. (3) 25 (4) 26 (5) A 8,0 m, vagy annál szélesebb magánút esetén legalább egyoldali fasor helybiztosítása kötelező. (6) 27 A telekalakítás során, a legalább 4 építési telket kiszolgáló magánút kialakítása esetén feltételként kell előírni az útburkolat és a felszíni vízelvezetés kiépítését. (7) Magánút természetvédelmi területek rovására nem alakítható ki. (8) Magánúton csak a 12. (5) a) pontban szereplő építmények helyezhetők el. VÉDŐTÁVOLSÁGOK 6. (1) Nyomvonalas építmények és élővízfolyás védőtávolságán belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység az illetékes szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. (2) Az autópálya tengelyétől mért 100 m-en belül reklámtevékenység nem végezhető. 24 A 22/2010. (VI.01.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos július 31-től. 25 A 28/2006. (V.02.) rendelet 4. b) által hatályon kívül helyezett szövegrész. Hatályos június A 38/2008. (IX.16.) rendelet 5. -a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos szeptember 16-tól. 27 A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. (3) által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 11

12 (3) Az M-K jelű övezetben a fokozottan védett területek védőtávolsága 50 m. A szabályozási terven jelölt, a fokozottan védett természeti területek telken belüli védőtávolságának a természetvédelmi terület határától számított 20 m-es sávjában épület, a védőtávolság további 30 m-ében lakóépület csak a táj- és természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhető el. (4) A beépítésre szánt területen a fokozottan védett és védett területek határától számított 20 m-en belül épület csak a táj- és természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhető el. ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 7. (1) Egy telken több épület is létesíthető, kivéve, ahol az övezeti előírások másképp rendelkeznek. (2) Vegyes rendeltetésű épület minden építési övezetben, övezetben elhelyezhető. (3) Vegyes övezetű telek különböző övezetű részei külön-külön beépíthetők, az egyes övezeti előírásoknak megfelelően. Az egyes telekrészek építési lehetőségei nem vonhatók össze. (4) Melléképületek mindenhol elhelyezhetők, ahol az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek az alábbi korlátozással: a) melléképület csak önálló rendeltetési egység létesítésével egyidejűleg, vagy azt követően létesíthető. b) a melléképület beépített alapterülete nem haladhatja meg a megengedett mérték 25 %-át. c) 28 melléképület megengedett legnagyobb építménymagassága 3,0 m, d) melléképület lapos tetővel vagy magastető kialakítás esetén a kiszolgált rendeltetést tartalmazó épület tetőhéjalásával azonos anyaggal fedhető. (5) 29 Kis mélységű telkek építési helyének megállapításakor a hátsókert mérete szabadonálló mód esetén az övezetben előírt oldalkert szélességével egyenlő; oldalhatáronálló mód esetén 0,0 m, ha a mögötte lévő telek/telkek a hátsó telekhatárral ellentétes oldalon épültek/épülhetnek be, ellenkező esetben az övezetben előírt oldalkert szélességével egyenlő. Az előkert mérete az övezetben előírt mértékhez képest a kialakult állapot figyelembevételével csökkenthető. (6) 30 Terepszint alatti építményt létesíteni csak abban az esetben lehetséges, ha biztosított, hogy az eredeti tereptől a tervezett terepszint alatti építmény legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki. (7) Az előkertben létesített támfalgarázs terepszint alatti építményként és a főrendeltetésű épülethez csatlakozóan is kialakítható az alábbi feltételek mellett: a) a támfalgarázs hátsó határfalánál már teljes magasságában az eredeti terepszint alá esik, vagy azzal egymagasságú, 28 A 28/2006. (V.02.) rendelet 4. c) által módosított szövegrész. Hatályos június A 28/2006. (V.02.) rendelet 1. (4) által módosított szövegrész. Hatályos június A 28/2006. (V.02.) rendelet 4. d) által módosított szövegrész. Hatályos június 1. 12

13 b) 31 a közterület felőli önálló bejáratainak száma nem lehet kettőnél több telkenként és a bejáratok együttes szélessége nem haladhatja meg a 7,0 m-t, c) a támfalgarázs mélysége az épületszerkezeteket is beleértve - nem haladja meg 8,0 m-t, kivéve, ha pinceszintben folytatódik. (8) Magastető legfeljebb 45 fokos hajlásszöggel létesíthető. (9) Hézagosan zártsorú módú építési övezetekben a telekegyesítéssel létrejövő telkek esetében az új beépítésnek az utcai homlokzaton tükröznie kell az eredeti telekstruktúrát. (10) 32 Hézagosan zártsorú mód esetén a homlokzatot tűzfalasan kell kialakítani, ha az oldalkert felöli telekhatár és ezen homlokzata között kisebb a távolság, mint az építési övezetben engedélyezhető legnagyobb építménymagasság fele. (11) Hézagosan zártsorú mód esetén a teleknyél, magánút, út utcafronti telekhatárán beépíthető, a hatóságok által előírt szükséges űrszelvény megtartása mellett, a tulajdonos hozzájárulásával. (12) A telek övezeti előírások szerint számított minimális zöldfelületének legalább 75%-a aktív zöldfelületként alakítandó ki. (13) Állattartás céljára szolgáló építmény kizárólag M-K mezőgazdasági övezetben helyezhető el. Az állattartással és az állattartó épületekkel kapcsolatos egyéb szabályokat külön önkormányzati rendelet állapítja meg. (14) 33 Oldalhatáron álló mód esetén az épület és a telekhatár között legalább 0,5 m távolságot kell tartani (csurgó). (15) 34 Ha a telek jelenlegi beépítése, vagy az útszabályozást követően kialakuló állapot nem felel meg az építési övezet módja szerint meghatározott építési helynek, az építési munkára vonatkozó építési engedély megadható, ha az az építési helyen kívül álló meglévő főrendeltetésű épületen tervezett tetőtérbeépítés, emeletráépítés, egyszeri bruttó 25 m 2 t meg nem meghaladó toldaléképítés, átalakítás, korszerűsítés új főrendeltetési egység kialakítását nem eredményezi, és az építménymagasság 1,0 métert meghaladó mértékben legfeljebb egy alkalommal - nem növekszik. 31 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (5) által módosított szövegrész. Hatályos június A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (6) által módosított szövegrész. Hatályos június A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (7) által beiktatott szövegrész. Hatályos június A 8/2007. (III.20.) rendelet 2. által módosítva. Hatályos március 20-tól. 13

14 (16) 35 Az övezeti előírásokban szereplő, kivételesen elhelyezhető főrendeltetésű épületek engedélyezése során fokozott figyelemmel kell vizsgálni a várható forgalomnövekedést, a terület terhelhetőségét, a környezeti hatásokat. Az építési munka építészeti-műszaki terveinek készítője az engedélyezési kérelmének benyújtása előtt köteles kikérni Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának szakmai véleményét. A Tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentációnak a bekezdésben felsorolt vizsgálatokat is tartalmaznia kell. (17) 36 Az irányadó szabályozási vonal által határolt területre, és az attól mért 5-5 méteres távolságon belül épületet elhelyezni nem lehet. 37 (18) Többszintes tetőtér nem építhető. (19) Az előkert mérete az építési övezetben előírt mértékhez képest eltérhet abban az esetben, ha az újonnan elhelyezni kívánt épület megjelenése a településképi célok érvényre juttatása érdekében a kialakult utcaképbe illeszkedik és ezen tervezett épület a szomszédos beépített építési telkeken kialakult építési vonalat megtartja. A KERÍTÉSEK 8. (1) 38 Az Lke területfelhasználású övezetekben a 12,0 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződéseinél a telek sarokpontjától számított 4,0-4,0 m-en belül tömör kerítés nem építhető, a kilátás biztosítása érdekében sűrű növényzet nem telepíthető (2) Üveg vagy műanyag kerítésként nem alkalmazható, kivéve a zajvédő falakat. (3) Természetvédelmi területtel határos telekhatáron kapu nem nyitható. (4) 39 Az Lke, Lk, Ü és Mk területfelhasználású övezetekben a közterülettel határos telekhatáron telkenként egy felszíni gépkocsibehajtó létesíthető. Ettől eltérni kivételesen, műszaki indokoltságát alátámasztva, a közútkezelővel egyeztetett módon többlakásos, két üdülőegységes épület vagy több különböző közterület által határolt telek esetében lehet, de a felszíni gépkocsibehajtók száma ekkor sem lehet kettőnél több és szélességük összege nem haladhatja meg a 7,0 m-t. 35 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (9) által beiktatott szövegrész. Hatályos június A 29/2007. (IX.24.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 24-től. 37 A 38/2008. (IX.16.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 16-tól. 38 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (10) által módosított szövegrész. Hatályos június 1 39 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (11) által beiktatott szövegrész. Hatályos június 1 14

15 (5) 40 Gazdasági övezetekben a közterület felőli telekhatáron kerítés építése kötelező, ha a telek közterületi határát övező 10 m-es teleksávon belül állandó jelleggel (180 napot meghaladóan) késztermék, vagy nyersanyag tárolása történik. ZÖLDFELÜLETEK 9. (1) Az építési övezetben és övezetben előírt minimális zöldfelület az alábbi szabályok szerint számítandó: a) gyeprácsos talajborítás 25%-os értékben beszámítható, b) gyephézagos talajborítás 10%-os értékben számítható be, c) tetőkön létesített zöldfelület: ca) min. 50 cm termőréteg vastagság esetén 50%-kal, cb) cm termőréteg vastagság esetén 75%-kal, cc) 1,0 m termőréteg vastagság felett 100%-kal, d) a növényzettel fedett homlokzatfelület max 6m-es magasságig a felület 25%-a, e) vízfelület 150% számolható be az előírt minimális zöldfelület mértékébe. (2) Az aktív zöldfelület értékébe az (1) bekezdésben felsorolt felületek nem számíthatóak be. (3) 41 A kizárólag zöldfelületi hasznosítású területként jelölt parti sávon épület, szilárd burkolat és kettőnél több szintes zöldfelület nem létesíthető. IV. FEJEZET A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEN BELÜLI ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI 10. A kertvárosias lakóterület építési övezetei: a) Lke-1/SZ Szabadonálló beépítésű, intenzív kertvárosias lakóterület b) Lke-1/O Oldalhatáron álló beépítésű, intenzív kertvárosias lakóterület c) Lke-1/IK Ikres beépítésű kertvárosias lakóterület d) Lke-1/HZ Hézagosan zártsorú beépítésű, intenzív kertvárosias lakóterület e) Lke-2/SZ Szabadonálló beépítésű, kertvárosias lakóterület f) Lke-2/O Oldalhatáron álló beépítésű, kertvárosias lakóterület 40 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 27- től. 41 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 27- től. 15

16 g) Lke-3/SZ Szabadonálló beépítésű, domboldali kertvárosias lakóterület h) Lke-3/O Oldalhatáron álló beépítésű, domboldali kertvárosias lakóterület i) Lke-4/SZ Szabadonálló beépítésű, nagytelkes kertvárosias lakóterület j) Lke-4/O Oldalhatáron álló beépítésű, nagytelkes kertvárosias lakóterület k) Lke-INT Alapintézményi kertvárosias lakóterület 11. A kisvárosias lakóterület építési övezetei: a) Lk-1/HZ Hézagosan zártsorú, intenzív kisvárosias lakóterület b) Lk-1/VED Védett kisvárosias lakóterület c) Lk-1/SZ Szabadonálló, intenzív kisvárosias lakóterület d) Lk-2/HZ Hézagosan zártsorú kisvárosias lakóterület e) Lk-2/O Oldalhatáron álló kisvárosias lakóterület 12. A nagyvárosias lakóterület építési övezetei: a) Ln-Ltp10 10 emeletes nagyvárosias lakóterület b) Ln-Ltp4 4 emeletes nagyvárosias lakóterület 13. A vegyes területek építési övezetei: a) Vt-Al Alapellátás intézményeinek településközponti vegyes területe b) Vt-R1 Rehabilitációs intenzív településközponti vegyes terület c) Vt-R2 Rehabilitációs településközponti vegyes terület d) Vt-1 Szabadonálló beépítésű településközponti vegyes terület e) Vt-2 Szabadonálló beépítésű, kistelkes településközponti vegyes terület f) Vt-F Intenzív fejlesztésű településközponti vegyes terület g) Vk-Ig Igazgatási intézmények központi vegyes területe 42 h) Vt-KF Kiemelt fejlesztésű településközponti vegyes terület i) Vt-HZ Hézagosan zártsorú beépítésű településközponti vegyes terület j) Vt-SZ Szabadonálló, egységes beépítésű településközponti vegyes terület k) 43 Vt-R3, R4, R5 Rehabilitációs átmeneti településközpont vegyes területek l) 44 l) Vt-R6, R7, R8 Rehabilitációs átmeneti településközpont vegyes területek A gazdasági terület építési övezetei: a) Gksz-1; Gksz-2; Gksz-3; Gksz--4; Gksz-5; Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet b) Gksz-Int Intézményjellegű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet c) Gksz-A Alacsony intenzitású kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet d) Gip-1; Gip-2; Egyéb ipari gazdasági övezet e) Gip-Tg Egyéb településgazdálkodási gazdasági övezet 42 A 30/2007. (IX.24.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos október elsejétől. 43 A 38/2008. (IX.16.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos szeptember 16-tól. 44 A 22/2010. (VI.01.) rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos július 31-től. 45 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. -a által módosítva. Hatályos szeptember 27- től. 16

17 15. Az üdülőterület építési övezetei: a) Üh-1/O Oldalhatáron álló beépítésű hétvégiházas üdülőterület b) Üh-2/SZ Szabadonálló beépítésű hétvégiházas üdülőterület c) Üh-3/O Oldalhatáron álló beépítésű, hegyvidéki hétvégiházas üdülőterület A különleges terület építési övezetei: a) K-1 Különleges terület övezete b) K-Int Intézményi, rekreációs és idegenforgalmi különleges terület övezete c) K-Sp Sportcélú különleges terület övezete d) K-T Temető különleges terület övezete KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 17. (1) A kertvárosias lakóterület elsősorban laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kertvárosias lakóterületi építési övezetek területén ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) legfeljebb 2 lakásos lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. (3) A kertvárosias lakóterületen főrendeltetésű épületként kivételesen elhelyezhető: a) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint, b) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, c) sportcélú építmény. (4) Kertvárosias lakóterületen fekvő telken annyi főrendeltetésű épület helyezhető el, ahányszorosa a telek mérete az övezetben előírt minimális telekméretnek. (5) A Kertvárosias lakóterületen melléképület az Lke-4/INT jelű építési övezetben nem helyezhető el. (6) A kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) közüzemi energiaszolgáltatás, b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás, c) közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás. 46 A 38/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. -a által módosítva. Hatályos szeptember 27- től. 17

18 LKE-1/SZ, LKE-2/SZ, LKE-3/SZ, LKE-4/SZ SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 18. (1)A kertvárosias lakóterület szabadonálló beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgáló része. (2) Az építési övezetekben a 12,0 m-nél keskenyebb telken/telekrészen új főrendeltetésű épület nem építhető. (3) Az építési övezetben a) az előkert mérete 5,0 m, b) az oldalkert mérete a megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de minimum 3,0 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m, kivéve a kis mélységű telkeket. (4) Az Lke-1/SZ jelű, Lke-2/SZ jelű, Lke-3/SZ jelű és Lke-4/SZ jelű építési övezetek paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lke-1/SZ , ,0 6,5 Lke-2/SZ , ,0 6,0 Lke-3/SZ , ,0 5,5 47 Lke-4/SZ , ,0 5,0 (5) Az Lke-3/SZ és az Lke-4/SZ jelű építési övezetekben a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 6,5 m. 47 A 28/2006. (V.02.) rendelet 2. (12) által módosított szövegrész. Hatályos június 1 18

19 LKE-1/O, LKE-2/O, LKE-3/O ÉS LKE-4/O OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ, KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 19. (1)A kertvárosias lakóterület oldalhatáron álló beépítésű, 6,0 m-es építménymagasságot meg nem haladó része. (2) Az építési övezetekben a 10,0 m-nél keskenyebb telken/telekrészen új főrendeltetésű épület nem építhető. (3) Az építési övezetben a) az előkert méret: 5,0 m, b) az oldalkert mérete a megengedett legnagyobb építménymagassággal egyenlő, c) a hátsókert mérete 6,0 m, kivéve a kis mélységű telkeket. (4) Az Lke-1/O, Lke-2/O, Lke-3/O, Lke-4/O jelű építési övezetek paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lke-1/O , ,0 6,0 Lke-2/O , ,0 6,0 Lke-3/O , ,0 5,0 Lke-4/O , ,0 5,0 (5) Az Lke-2/O jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb homlokzatmagassága 7,5 m; az Lke-3/O jelű és az Lke-4/O jelű építési övezetekben 6,5 m. 19

20 (6 48 ) A Szabadság út Lejtő utca Koszorú utca által határolt területen a) Bármely épület legfeljebb 200 m2 földszinti bruttó alapterületű lehet. b) Az üzletek működési rendjére vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó kiskereskedelem címszava alatt felsorolt tevékenységek szerinti kereskedelmi funkció különálló rendeltetési egységének alapterülete legfeljebb 200 m2 lehet az azt kiszolgáló létesítményekkel együttvéve. LKE-1/HZ HÉZAGOSAN ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ, INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 20. (1)A kertvárosias lakóterület hézagosan zártsorú beépítésű, intenzív, 6,0 m-es építménymagasságot meg nem haladó része. (2) Az építési övezetben a) az előkert mérete 0,0 m, b) a hátsókert mérete 6,0 m. (3) Az építési övezetekben az építési vonal az utcai telekhatár. Új épület utcai homlokzatának legalább a telekszélesség felén illeszkednie kell az építési vonalra. (4) Az Lke-1/HZ jelű építési övezet paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lke-1/HZ , ,0 6,0 LKE-1/IK - IKRES BEÉPÍTÉSŰ, KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 21. (1)A kertvárosias lakóterület ikres beépítésű, 6,0 m-es építménymagasságot meg nem haladó része. (2) Az építési övezetben a) az előkert mérete 5,0 m, b) az oldalkert mérete 6,0 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. 48 A 28/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelet 1. -a által kiegészítve. Hatályos október 7-től, a rendelkezést a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 20

21 (3) Az Lke-1/IK jelű építési övezet paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lke-1/IK , ,0 6,0 LKE-INT - KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ALAPINTÉZMÉNYI TERÜLETE 22. (1)A kertvárosias lakóterület szabadonálló módú, a 7,5 építménymagasságot meg nem haladó, elsősorban intézmények elhelyezésére szolgáló része. (2) Az építési övezetben fekvő telken új építés esetén a lakások bruttó összterülete nem haladhatja meg az építhető bruttó szintterület 50%-át. (3) Az építési övezetben a) az előkert mérete: 5,0 m, b) az oldalkert mérete 3,75 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. (4) Az Lke-INT jelű építési övezet paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége szélessége bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lke-INT , ,0 7,5 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 23. (1) A kisvárosias lakóterület elsősorban sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A kisvárosias lakóterületi építési övezetek területén főrendeltetésű épületként elhelyezhető: a) lakóépület, b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint, c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, d) sportcélú építmény, e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 21

22 (3) A kisvárosias lakóterületen főrendeltetésű épületként kivételesen elhelyezhető: a) szálláshely szolgáltató épület, b) igazgatási épület, c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, d) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény a 3. sz. mellékletben részletezettek szerint. (4) 49 A Kisvárosias lakóterületen melléképület az Lk-1/VED, Lk-1/HZ, és az Lk-1/SZ jelű építési övezetekben nem helyezhető el. (5) 50 A Kisvárosias lakóterület Lk-2/HZ, Lk-2/O jelű építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) közüzemi energiaszolgáltatás, b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás, c) közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás. (6) 51 A Kisvárosias lakóterület Lk-1/VED, Lk-1/HZ, Lk-1/SZ jelű építési övezeteiben az új beépítés közművesítési feltétele: a) közüzemi energiaszolgáltatás, b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás, c) közüzemi szennyvízelvezetés és tisztítás, d) közterületi csapadékvíz elvezetés. LK-1/HZ, LK-2/HZ - HÉZAGOSAN ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK 24. (1)A kisvárosias lakóterület speciális, kisvárosias hézagosan zártsorú módú, a 7,5 m építménymagasságot meg nem haladó része. (2) Az Lk-1/HZ és Lke-2/HZ jelű építési övezetekben a) az előkert mérete 0,0 m, b) a hátsókert mérete 6,0 m. 49 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 50 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 51 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 22

23 (3) Az építési övezetekben az építési vonal az utcai telekhatár. Új épület utcai homlokzatának legalább a telekszélesség felén illeszkednie kell az építési vonalra. (4) Az Lk-1/HZ jelű, Lke-2/HZ jelű építési övezetek paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb területe szélessége bruttó szintterületi mutatója terepszint alatti zöldfelületi építménymagassága m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lk-1/HZ , ,0 7,5 Lk-2/HZ , ,0 6,0 (5) Az Lk-1/HZ jelű építési övezetben egy telken 6 lakás helyezhető el. Az 500 m 2 feletti telekterület minden megkezdett 150 m 2 -re után további 1 lakás építhető. (6) Az Lk-2/HZ jelű építési övezetben egy telken 2 lakás helyezhető el. Az 500 m 2 feletti telekterület minden megkezdett 150 m 2 -re után további 1 lakás építhető. LK-1/VED - VÉDETT KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 25. (1) A kisvárosias lakóterület kistelkes, hézagosan zártsorú módú, helyi védettség alatt álló, 5,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó része. (1a) 52 Az építési övezetben az üzletek rendjére vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó kiskereskedelem címsora alatt felsorolt tevékenységek szerinti kereskedelmi funkció különálló rendeltetési egységének alapterülete legfeljebb 200 m 2 lehet az azt kiszolgáló létesítményekkel együttvéve. (2) Az építési övezetben a) az előkert mérete 0,0 m, b) a hátsókert mérete 0,0 m. (3) 53 Az Lk-1/VED jelű építési övezet paraméterei: 52 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által kiegészítve. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 53 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 23

24 Az építési övezet jele a telek megengedett az épület megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb bruttó terepszint alatti szélessége zöldfelületi területe szintterületi építménymagassága mutatója m 2 m % m 2 /m 2 % % m m Lk-1/VED , ,5 4,5 (4) 54 Az építési övezetben egy telken legfeljebb 1 rendeltetési egység, a 300 m 2 feletti területű telken legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. (5) 55 Az építési övezetben fekvő telken bármely épület bruttó szintterülete legfeljebb 250 m 2, földszinti bruttó alapterülete 100 m 2 lehet. (5a) 56 Az építési övezetben fekvő telken bármely épület legfeljebb pince + földszint+ tetőtér kialakítású lehet. (6) 57 A 35% feletti mérték a lakófunkción kívüli egyéb rendeltetések céljára létesült épületek rendeltetésmódosítása esetén sem megengedett lakófunkció létrehozására, az övezetben csak egyéb rendeltetés helyezhető el. (7) A védett területen építési munka építészeti-műszaki terveinek készítője az engedélyezési kérelmének benyújtása előtt köteles kikérni Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának szakmai véleményét. A Tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentációnak utcaképet és fotódokumentációt is kell tartalmaznia. (8) 58 A területen tervezett épületek építészeti karakterének követelményei: a) Az épület elhelyezésével illeszkedni kell az eredeti beépítéshez, az épületeket a lejtő felőli közterületi határhoz közelebb kell elhelyezni úgy, hogy azok megközelítse is csak erről a közterületről legyen biztosított, és a hegyoldal felőli közterülethatártól a lehető legtávolabb legyen épület, épületrész. 54 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 55 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 56 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által kiegészítve. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 57 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 58 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 24

25 b) Az övezetben új épületek kizárólag magastetős kialakítással épülhetnek. Magastető fok közötti hajlásszöggel létesíthető, az utcára merőleges gerinccel. Az épület eredeti terepszinttől mért gerincmagassága legfeljebb 9,0 m lehet a lejtő felőli oromzatos homlokzaton mérve. c) A présház jellegű kialakítás fal-nyílás arányaival új épület közterület felőli oromzatos oromfal nélkül homlokzat magasságának és szélességének arányát 1:1 és 1:3 között kell kialakítani. d) Meglévő pince kizárólag életveszély-elhárítás esetén szüntethető meg. e) A terület hagyományos épületeire jellemző osztott ablakok és kőkeretezés megtartandó és az új épületek esetében is alkalmazandó megoldás. f) A területen csak természetes pala vagy cserépfedés készíthető, a homlokzatok kialakításánál vakolt felszín és kőburkolat alkalmazandó. g) Az épületek falazati és födém tartószerkezeteinek kialakításánál csak kiselemes építőanyag, tető tartószerkezeteinél csak fa szerkezetek alkalmazhatók. h) Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén is törekedni kell az a)-f) pontokban foglaltak érvényesítésére. (9) 59 Az építési övezetben az épület egy homlokzatának magassága maximum 5,0 m lehet. LK-1/SZ - SZABADONÁLLÓ KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 26. (1) A kisvárosias lakóterület, szabadonálló módú, intenzív, 12,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó része. (2) Az építési övezetben: a) az előkert mérete 5,0 m, b) az oldalkert mérete 6,25 m, c) a hátsókert mérete 6,0 m. (3) Az Lk-1/SZ jelű építési övezet paraméterei: Az építési övezet jele az épület a telek megengedett megengedett legkisebb kialakítható legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb 59 A 18/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. -a által módosítva. Hatályos május 29-től, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 25

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások

A szabályozási tervlappal és a mellékletekkel kapcsolatos módosulások Az Esztergomi Önkormányzat 40/2005.(XI.5.) ör. rendelete Esztergom, Szenttamás városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelek módosításáról Esztergom Város Önkormányzatának

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete 44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet módosításáról.

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben