(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL"

Átírás

1 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az évi LXV. törvény 16. -ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVlll. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - az országos szabályoknak megfelelıen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatosan, a telkekhez főzıdı sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg: A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya Bóly közigazgatási területére terjed ki. (2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, építményt, építményrészt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő elıírások megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a mellékleteként szereplı TT-0605 jelzıszámú, a Kokas és Társa Építész és Településtervezı Iroda által véglegesített (1: m.a. V-1 jelő, 1:2000 m.a. V-2, V-3 és V-4 jelő, valamint 1:4000 m.a. V-5 jelő) szabályozási tervek együttes alkalmazásával szabad. A rendeletben nem szabályozott esetekben a 36/2002.(lll.7.) Korm. rendelettel módosított 253/1997.(Xll.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) elıírásai szerint kell eljárni. (3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintıen minden természetes és jogi személyre nézve kötelezı elıírásokat tartalmaz. A szabályozási elemek értelmezése 2. (1)A szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni és meg kell tartani: a)a szabályozási vonalat és a szabályozási szélességet, b)az építési övezeti és övezeti besorolást, lehatárolást és az övezeti jellemzıket, c)az építési vonalat, d)az építési helyet, e)az egyes területek felhasználásának módját és határát, f)a védıterületeket, g)a közigazgatási és a belterületi határvonalat. (2)Bontásból eredı új építéseknél a kötelezı erejő utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a szabályozási terv, vagy a vonatkozó övezeti elıírás másképp nem rendelkezik. (3)A kötelezı elemektıl való eltérés csak e rendelet, ill. a szabályozási terv módosításával történhet.

2 2 (4)Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek módosítása nélkül változtatható szabályozási elemek a)a helyi védettségő épületek törlése, vagy újabbak védetté nyilvánítása jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek módosítása nélkül, önálló önkormányzati rendelettel történhet az Önkormányzati Fıépítész, ennek hiányában vezetı tervezıi jogosultsággal rendelkezı építész szakvéleménye alapján. b)a sajátos jogintézmények törlése, vagy újabbak bevezetése (az építésjogi követelmények és a telekalakítás kivételével) jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek módosítása nélkül, önálló önkormányzati rendelettel történhet. c)a szabályozási tervlapokon beépítésre szánt területként jelölt területek jelen rendelet módosítása nélkül belterületbe vonhatók. d)hírközlési magaslétesítmény (adótorony) elhelyezése jelen rendelet 3. (3) bekezdése figyelembevételével jelen rendelet módosítása nélkül engedélyezhetı. e)amennyiben a védıterületek határvonala (kiterjedése) jogszabályi változások következtében a szabályozási terven jelölttıl eltér, az jelen rendelet módosítása nélkül, szakhatósági eljárás keretében pontosítható. f)szántó mővelési ágú terület erdısítése jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek módosítása nélkül történhet az illetékes szakhatóságok (a területileg illetékes Földhivatal, valamint az Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi Igazgatósága) beleegyezı szakvéleménye alapján. Építésjogi szempontból az adott területen a tulajdoni lapra bejegyzett mővelési ág szerinti elıírások érvényesek. (5)A szabályozási terven jelölt irányadó szabályozási elemek a következık: a)az irányadó telekhatár, b)a tervezett utak tengelyvonala. (6)Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektıl való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, ill. a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhetı. (7)Az irányadó szabályozási elemek a következıképpen értelmezendık: a)az irányadó telekhatár jelen rendelet keretei között az érintett tulajdonosok szándékától függıen, az építési övezeti és övezeti elıírások adta lehetıségeken belül módosítható javaslat. b)a tervezett utak tengelyvonala, hossz- és keresztszelvényei az engedélyezési tervek készítése során pontosítandók. (8)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló esetén: a)észak-déli, vagy ahhoz közelítı irányú közterületre főzött építési telkek esetén az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként. b)kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítı irányú közterületre főzött építési telkek esetén az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a telek keleti oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként. (9)A kötelezı elemek értelmezése irányadó telekhatárral lehatárolt építési telken: a)a kötelezı elemek helye a telekhatár függvénye, véglegessé a telekalakítási eljárás lefolytatása után, a telek pontos kitőzése és földhivatali átvezetése után válik.

3 3 (10)Az övezeti elıírásokban szereplı épületszélesség fogalom értelmezése: a)négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret. b)épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete. (11)Az övezeti elıírásokban szereplı homlokzatmagasság fogalom értelmezése: a)a homlokzatmagasság az építmény egyes homlokzatai terepcsatlakozása feletti vetületének átlagos magassága, melynek számítása során figyelmen kívül kell hagyni a1)a kémények, szellızıkürtık, tetıszerelvények magasságát, a2)a vizsgált homlokzatfelülettıl 12 m-nél távolabbi (hátrább álló) építményrészeket, a3)a vizsgált homlokzatfelület vízszintes összhosszának egyharmadát meg nem haladó összhosszúságú és legfeljebb 3 m magasságú -tetıfelépítmény, építményrész, attika, álló tetıablak stb., -a terepbevágás mögötti homlokzatrész magasságát, a4)a magastetı és oromfalainak 6 m-t meg nem haladó magasságú részét. A gömb, félgömb, donga, vagy sátortetı alakú építmények homlokzatmagasságát, ha az a -12 m magasságot nem haladja meg, a vetületmagasság felében, -12 m magasságot meghaladja, a vetületmagasság 6 m-rel csökkentett értékében kell meghatározni. (12)Az építési övezeti elıírásokban szereplı utcai épület és udvari épület fogalom értelmezése: a)utcai épület az építési telek tel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda tervezett, az adott területhasználat fı funkciójának (itt lakó, vagy intézményi funkció) megfelelı funkciójú épület. b)udvari épület az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az adott területhasználat fı funkcióját kiegészítı, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs) épület. Engedélyhez kötött építési munkák l. Fejezet Építési engedélyezés általános szabályai 3. (1)A Képviselı-testület a külön jogszabályban rögzített tevékenységeken túlmenıen az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja: a)mőemléki környezetben és helyi védettségő építményen közterületrıl látható helyen bármilyen reklám, hirdetés elhelyezése. b)építményen, illetve attól különállóan bármilyen telken 1,0 m2-nél nagyobb felülető hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla elhelyezése. c)helyi védettségő építményen végzett bármilyen külsı és belsı felújítási és korszerősítési munka akkor is, ha a teherhordó szerkezetet, illetve a homlokzati megjelenést nem befolyásolja. (2)A település területén távközlési, illetve hírközlési magasépítmény (adótorony) helyének kijelölése a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szabványok elıírásain túlmenıen az

4 4 alábbi feltételekkel történhet: a)adótorony a település belterületén, valamint külterületi, természeti értéket képviselı földrészleten (ld. 5. sz. melléklet) nem helyezhetı el. 4. (1)Az elvi építési és építési engedélykérelmekhez a külön jogszabályban rögzített tartalmi követelményeken túlmenıen a következı mőszaki munkarészeket kell csatolni: a)mélyfekvéső, magas talajvízállású területeken, továbbá a szabályozási terven V-1 övezeti jellel jelölt vízfolyások és árkok medertengelyétıl számított m-en belüli építési igény esetén az építési engedélykérelmekhez a várható magas talajvízállás hatásainak kiküszöbölésére építés-hidrológiai munkarésszel kiegészített talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni. b)azokban az esetekben, ha a tervezett építmény 2 m magasságot meghaladó természetes, vagy mesterségesen kiképzett falat, vagy 45 foknál meredekebb rézsőt 10 m-en belül megközelít, a késıbbi felszínmozgások elkerülése érdekében az alkalmazandó mőszaki megoldások kidolgozására az építési engedélykérelmekhez geotechnikai és mérnökgeológiai munkarésszel kiegészített talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni. c)mőemléki környezetbe, illetve helyi területi védelem alatt álló utcaszakaszba tartozó ingatlanokon az utcai épületet, kerítést érintı építési engedélykérelmek esetén a kérelemhez homlokzatszínezési tervet, valamint legalább a két-két szomszédos utcai épületet is bemutató utcaképi fotómontázst, vagy látványtervet kell csatolni. d)gazdasági területen és birtokközpont területén az építési engedélykérelemhez az építési övezeti elıírások figyelembevételével a terület térhatároló és belsı növényesítését meghatározó kertépítészeti tervet kell csatolni. e)lakóterületi új építkezéseknél az építési engedélyezési tervnek az terveit is tartalmaznia kell. (2)Az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenıen helyi egyedi védelem alatt álló építmény esetében az építési hatósági engedélyezés során az építésügyi hatóság elrendelheti a)az Önkormányzati Fıépítész, ennek hiányában a Megyei Fıépítész eseti véleményének megkérését, b)az építmény(ek)en még meglévı, illetve rontott homlokzat esetén az eredeti homlokzati tagozatok, részletek, valamint az eredeti arányú nyílászárók visszaállítását, c)meghatározhatja az építmény homlokzati burkolatát, színezését. (3)Gazdasági és általános mezıgazdasági területen technológiai jellegő építmények elhelyezési igénye esetén az építésügyi hatóság az építési övezeti elıírásokban elıírt nál megengedıbb értéket is megállapíthat technológiai és mőszaki indoklás alapján. (4)A magasabb rendő jogszabályban rögzített telepítési távolságot el nem érı beépítés esetén a kialakult állapotra való tekintettel lakóterületen a történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett telkeken az eredetit meg nem haladó gal és épületszélességgel épülı, D-E tőzveszélyességi osztályba sorolható bıvítmények, illetve új épületek esetében a kialakult telepítési távolságok tarthatók, de az alkalmazható szerkezeti elemek meghatározására az építési engedélyezési eljárás során tőzvédelmi szakértıi véleményt kell beszerezni.

5 5 (5)A Baranya Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a)szakhatóságként mőködik közre: Termıföldön történı beruházások megvalósításának és üzemeltetésének engedélyezéséhez, valamint a más célra idılegesen hasznosításra kerülı vagy hasznosított termıföld újrahasznosítására készített tervhez. (jóváhagyáskor az 1994.évi LV. tv.70. (2) bek. értelmében). b)engedélyezı hatóságként mőködik közre: Bármilyen külterületi mezıgazdasági mővelési ágba tartozó földrészleten történı mezıgazdasági célú tereprendezés esetén (jóváhagyáskor az 1994.évi LV. tv. 62. (4) bek. b) pontjának, valamint a 69. (1) bek. a) pontjának értelmében). (6)A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát az építési engedélyezési eljárásba a következı esetekben kell bevonni: a)3 m-nél nagyobb földvastagságot érintı tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás), b)ezen túlmenıen azon esetekben, amikor a lakosság, a tervezı, vagy az Önkormányzat kedvezıtlen, az altalajjal összefüggı jelenségeket észlel, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatalát értesíteni kell. (7)A Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges a termıföldrıl szóló törvényben meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésével járó építési, tereprendezési és vízrendezési tevékenységek engedélyezési eljárásaiban, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyérıl elszállításra, illetve nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerően hasznosul, értékesül. (8)A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget a külön jogszabályokban rögzítetteken túlmenıen külterületi beépítésre nem szánt területen építményen, illetve attól különállóan bármilyen telken 1,0 m2-nél nagyobb felülető hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla elhelyezése esetén az építési engedélyezési eljárásba véleményezı szakhatóságként be kell vonni. (9)A mőemléki környezetben, illetve bármilyen fokú régészeti védettségő területen lévı építmények építési hatósági ügyeibe a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt véleményezı szakhatóságként be kell vonni. (10)Erdıterületen lévı építmények építési hatósági ügyeibe az Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi Igazgatóságát véleményezı szakhatóságként be kell vonni. (11)Termıföld más célú hasznosításához a területileg illetékes Földhivatal engedélye, ezen túlmenıen érzékeny természeti területet érintı esetekben a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség engedélye is szükséges. Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai 5. (1)Építés, illetve telekalakítás a szabályozási tervvel nem egyezı terület-felhasználás esetében akkor engedélyezhetı, ha: a)az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul, b)a terv szerinti terület-felhasználás nagyobb távlatban (legalább tíz év) válik esedékessé, és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi

6 6 költségesebbé, c)a terv szerinti terület-felhasználás nagyobb távlatban (legalább tíz év) válik esedékessé, és végrehajtását a kérelmezett állapot költségesebbé teszi ugyan, de az építtetı meghatározott idıre vállalja a kártalanítás nélküli elbontás kötelezettségét és ezt az ingatlan-nyilvántartásba be is jegyzik. (2)Ha a szabályozási terv a telken tervezett szabályozási vonalat jelöl, a telket érintı telekalakítást, illetve építést engedélyezni a szabályozási vonallal csökkentett építési telek paramétereinek figyelembevételével szabad. Ezen engedélyek kiadásának nem feltétele a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtása. (3)Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (terület-elıkészítés, köz- és magánterületeken a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése, közmővesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell. (4)Közmővesítettséggel kapcsolatos elıírások a)a település beépítésre szánt területein az építési telkek teljes közmővesítettség esetén építhetık be. b)a szennyvízcsatorna kiépítéséig korszerő közmőpótlóként zárt szennyvíztároló, vagy szennyvíztisztító berendezés alkalmazandó. c)szennyvíz-csatornával rendelkezı területen az építési engedély megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése. (5)Épület építése csak olyan telken engedélyezhetı, amelynek közterületrıl, vagy önálló helyrajzi számmal rendelkezı magánútról gépjármővel közvetlenül történı megközelítése biztosított. (6)A település területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerő használatához szükséges jármőtárolót, parkolóhelyet, rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet a város parkolási rendeletében rögzítetteken túlmenıen az OTÉK vonatkozó elıírásai szerint kell kialakítani. ll. Fejezet Településszerkezet, terület-felhasználás 6. (1)A belterületi határvonalat a szabályozási tervlapok tüntetik fel. (2)Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek a)a település igazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különbözı terület-felhasználási egységekre osztja fel, b)a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különbözı építési övezetekbe, c)a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különbözı övezetekbe sorolja, d)az építési övezeteket, illetıleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minısülı területekre osztja. (3)A település igazgatási területének beépítésre szánt területei a következık: a)lakóterület

7 7 kisvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület, b)vegyes terület településközpont vegyes terület, c)gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, d)különleges terület temetkezési célra, sportolási célra, idegenforgalmi célra, hulladékgazdálkodási célra, kápolna területe, Békáspuszta területe. (4)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következık: a)közlekedési és közmőterület, b)zöldterület, c)erdıterület, d)mezıgazdasági terület, e)vízgazdálkodási terület. (5)A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsukat a szabályozási tervek mutatják be. (1)Környezetterhelési határértékek BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Általános elıírások 7. a)az új létesítmény kialakításánál, a meglévı, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegıtisztasági követelményeket és a levegıtisztaságvédelmi elıírásokat, valamint határértékeket. [Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévı, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegı védelmével kapcsolatosan kiadott és többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülı jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási határértékeit a szintén többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések légszennyezı anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirıl a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.] b)élıvízbe bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezıanyagtartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.]

8 8 c)zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetı, illetve üzemeltethetı, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elıírt zajterhelési határértéket a zajtól védendı területeken. [Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendı területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.] d)meglévı közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezéső, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelı beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelı tájolással, illetve mőszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elıírt zajterhelési határértékek teljesülését. [Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] e)új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményezı felújítás, korszerősítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentı létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén elıírni. [Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] f)épületek zajtól védendı helyiségeiben az épület rendeltetésszerő használatát biztosító különbözı technikai berendezésektıl és az épületen belıl vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységbıl eredı együttes zaj nem haladhatja meg az elıírt határértékeket. [Jelenleg: Az érvényesítendı zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] (2)A terepszint alatti építmények a)beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény bárhol létesíthetı, ahol nem gátolják mőszaki megoldásokkal ki nem küszöbölhetı építéshidrológiai, mérnökgeológiai, vagy egyéb geotechnikai adottságok, illetve ahol nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. c)pince csak épített szerkezettel alakítható ki. d)terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintbıl. e)terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá. Kisvárosias lakóterület 8. (1)A területen az OTÉK vonatkozó elıírásai szerinti építmények és melléképítmények helyezhetık el. (2)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elıírások a következık: a)az Lk-1 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

9 9 telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki 800 m2, saroktelek esetében 500 m2 (ezt az értéket kialakultan el nem érı területő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) legkisebb utcai telekszélesség 12 m (ezt az értéket kialakultan el nem érı szélességő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) zártsorú legnagyobb beépítettség 40%, de legfeljebb 500 m2, 700 m2-t meg nem haladó területő saroktelkek esetében 75%, de legfeljebb 500 m2 utcai épület esetében 4,50 m / 5,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 5,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) a kialakult utcaképhez igazodjon (ld. jelen rendelet 4. (4) bekezdést is) az utcafronttól számított 60 m építhetı be, de legalább 6 m zöldfelületi mutató min. 30%, 700 m2-t meg nem haladó saroktelkek esetében min. 20% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög magastetı fok hajlásszöggel, tetıgerinc az utcával párhuzamos legyen tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni tetıablakok Az utcai homlokfal külsı síkja és a tetıhéjalás külsı síkja metszésvonalára állított, a vízszintessel 73 fokot bezáró sík fölé tetıfelépítmény nem nyúlhat. A tetıablak névleges magassága nem haladhatja meg az 1,20 m- t. A tetıfelépítmény a tetıre merıleges gerincő, illetve félköríves záródású nem lehet. A tetıfelületben bevágás nem hozható létre. Oldalhatáron álló, vagy hézagosan zártsorú beépítéső telkeken építhetı épített jellegő, tömör, 1,8-2,0 m magas lehet, hagyományos építıanyagok, díszítések és formák felhasználásával (pl. falazott pillérek közötti falazott betét tömör fa kapuzattal). b)az Lk-2 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki 700 m2, saroktelek esetében 500 m2 (ezt az értéket kialakultan el nem érı területő telek az

10 10 legkisebb utcai telekszélesség legnagyobb beépítettség övezeti elıírások betartásával beépíthetı) kialakult 8 m, újonnan kialakítható 13 m oldalhatáron álló 30%, de legfeljebb 500 m2 700 m2-t meg nem haladó területő saroktelkek esetében 75%, de legfeljebb 500 m2 utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) az István u.-sallai u. közötti tervezett utca mentén 3 m, a Kossuth u. Ny-i oldalán szabályozási terv szerint, egyebekben a kialakult utcaképhez igazodjon (ld. jelen rendelet 4. (4) bekezdést is) az utcafronttól számított 60 m építhetı be, de legalább 6 m zöldfelületi mutató min. 40% 700 m2-t meg nem haladó saroktelkek esetében min. 20% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög magastetı fok hajlásszöggel, tetıgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni A Kossuth L. u. nyugati oldalán épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,8 m magas, egyebekben épített jellegő, tömör, 1,8-2,0 m magas lehet, hagyományos építıanyagok, díszítések és formák felhasználásával (pl. falazott pillérek közötti falazott betét tömör fa kapuzattal). c)az Lk-3 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki kialakult 150 m2, újonnan kialakítható 400 m2 legkisebb utcai telekszélesség kialakult 10 m, újonnan kialakítható 13 m oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség m2 telekterület esetén 60%, m2 telekterület esetén 50%, 720 m2-t meghaladó telekterület esetén 40% utcai épület esetében 3,50 m / 4,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon)

11 11 zöldfelületi mutató a kialakult utcaképhez igazodjon, ennek hiányában 3 m (ld. jelen rendelet 4. (4) bekezdést is) 0 m m2 telekterület esetén min.25% m2 telekterület esetén min.30% 720 m2-t meghaladó telekterület esetén min.40% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög magastetı fok hajlásszöggel, tetıgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon, ennek hiányában az utcafrontra merıleges legyen tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni Oldalhatáron álló, vagy hézagosan zártsorú beépítéső telkeken építhetı épített jellegő, tömör, 1,8-2,0 m magas lehet, hagyományos építıanyagok, díszítések és formák felhasználásával (pl. falazott pillérek közötti falazott betét tömör fa kapuzattal). d)az Lk-4 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki 450 m2 legkisebb utcai telekszélesség 18 m oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög magastetı fok hajlásszöggel, tetıgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni Az övezetben építhetı épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas legyen, a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával.

12 12 e)az Lk-5 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki 450 m2 legkisebb utcai telekszélesség 18 m oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 5,00 m / 6,00 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 6 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög magastetı fok hajlásszöggel, tetıgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni Az övezetben építhetı épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas legyen, a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával. f)az Lk-6 jelő építési övezet f1)az övezetben további telekalakítás nem engedélyezhetı. f2)az övezet a (max.10,0 m) és beépítettsége kialakult, nem növelhetı. f3)a lapostetıs épületekre a meglévı növelése nélkül fok hajlásszögő, égetett agyagcseréppel fedett magastetı építhetı, amelynek tetıtere beépíthetı. f4)a lakóépületek közötti utak és zöldfelületek közhasználatúak. Az övezet egészére vonatkozó zöldfelületi mutató 40%, ami távlatban is tartandó. f5)a szükséges gépjármő-tárolás az épületek földszintjén kialakított garázsokban és közterületi parkolókban megoldott. (3)Udvari épületek elhelyezése: a)oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendı. Az olyan saroktelkek esetében, ahol a lakóépület az utca felé nézı oldalhatáron áll, gazdasági épület, garázs a másik oldalhatárra építendı, a szomszéd telken létesítendı hasonló funkcióval ikresítve. b)szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendı. c)zártsorú beépítésnél a környezı épületekkel azonos oldalhatáron álló keresztszárnyként, vagy különálló épületként jelenhet meg. d)garázs, illetve az Lk-3, LkL-4 és Lk-5 jelő építési övetekbe tartozó gazdasági épület gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. Az Lk-1 és az Lk-2 jelő

13 13 övezetekben a gazdasági épületek gerincmagassága a lakóépületét legfeljebb 0,5 m- rel meghaladhatja. e)újonnan épülı gazdasági épület és a lakóépülettıl különálló garázs az utcafrontra nem telepíthetı, ezért amennyiben megépítésükre a lakóépületét megelızıen kerül sor, az építési engedélykérelemben szereplı helyszínrajzon a lakóépület késıbbi elhelyezhetıségének biztosítása érdekében annak várható helyét is jelölni kell. f)az oldalhatárra merılegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsőrök, istállók, górék) szabályozása oldalhatáron álló esetén f1)kialakult épületek átépítése A történetileg kialakult épületek az eredetit meg nem haladó gal és épületszélességgel eredeti helyükön átépíthetık, a kialakult telepítési távolságok tarthatók, de az alkalmazandó szerkezeti elemek meghatározására az építési engedélyezési eljárás során tőzvédelmi szakértıi véleményt kell beszerezni. f2)új épületek elhelyezésének feltételei -legalább 25 m -mindkét véghomlokzat tőzfalas kialakítása esetén a szomszéd telken álló hasonló adottságú épülettel zártsorúsítható g)lakóépülettel szembeni gazdasági épületek szabályozása g1)kialakult épületek átépítése A történetileg kialakult épületek az eredetit meg nem haladó gal és épületszélességgel eredeti helyükön átépíthetık, a kialakult telepítési távolságok tarthatók, de az alkalmazandó szerkezeti elemek meghatározására az építési engedélyezési eljárás során tőzvédelmi szakértıi véleményt kell beszerezni. g2)új épületek elhelyezése Nem engedélyezhetı. (5)A területen a gáznemő égéstermékek homlokzati kivezetése az országos és helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzata, valamint a mőemléki környezetbe tartozó, vagy helyi területi védelem alatt álló, egyedileg nem védett épületek utcai homlokzata kivételével a mindenkor érvényben lévı országos szabványok betartásával engedélyezhetı. (6)A területen napkollektor, parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetıfelületen nem helyezhetı el. (VÁLTOZNI FOG: csak belsvárosra korlátozva!) Kertvárosias lakóterület 9. (1)A területen az OTÉK vonatkozó elıírásai szerinti építmények és melléképítmények helyezhetık el. (2)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elıírások a következık: a)az Lke-K1 jelő építési övezet telekalakítás lakásszám nyeles telek nem alakítható ki építési telkenként legfeljebb.2 db 600 m2 (ezt az értéket kialakultan el nem érı területő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı)

14 14 legkisebb utcai telekszélesség legnagyobb beépítettség 12 m (ezt az értéket kialakultan el nem érı szélességő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) oldalhatáron álló 30%, de legfeljebb 500 m2 (ezt az értéket kialakultan meghaladó beépítettség bontásból eredı új építés esetén is megtartható, de tovább nem növelhetı) utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon (ld. 4. (4) bekezdést is) az utcafronttól számított 60 m építhetı be, ennél rövidebb telkek esetében 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni Épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával a következı utcákban: Alkotmány u., Matuzsa u., Dobó u. NY-i oldala, Arany J. u. É-i oldala. Épített jellegő, tömör, 1,8-2,0 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések (pl. falazott pillérek közötti falazott betét tömör fa kapuzattal) felhasználásával a következı utcákban: Arany J. u. D-i oldala, Vörösmarty u. b)az Lke-K2 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.2 db 720 m2 (ezt az értéket kialakultan el nem érı területő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) legkisebb utcai telekszélesség 14 m (ezt az értéket kialakultan el nem érı szélességő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m (A Bólyai utca hrsz., a Fáy A. u hrsz., valamint a Park u hrsz. ingatlanok esetében a megengedett legnagyobb 5,0 m, ezen belül az utcai homlokzat magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t. A tetıidom nem lehet aszimmetrikus.)

15 15 udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a szabályozási terven jelölt építési vonalhoz, ennek hiányában a kialakult utcaképhez igazodjon. hátsó szervízút esetén 0 m, egyébként 6 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával c)az Lke-K3 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.2 db 720 m2 (ezt az értéket kialakultan el nem érı területő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) legkisebb utcai telekszélesség 18 m (ezt az értéket kialakultan el nem érı szélességő telek az övezeti elıírások betartásával beépíthetı) szabadonálló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával d)az Lke-K4 jelő építési övezet telekalakítás lakásszám nyeles telek nem alakítható ki építési telkenként legfeljebb.2 db 720 m2

16 16 legkisebb utcai telekszélesség 14 m oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 5,50 m / 7,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 6 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával e)az Lke-K5 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.2 db 720 m2 legkisebb utcai telekszélesség 18 m szabadonálló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 6,50 m / 7,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával f)az Lke-K6 jelő építési övezet telekalakítás legkisebb utcai telekszélesség nyeles telek nem alakítható ki 450 m2 9 m zártsorú

17 17 legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög a kialakult utcaképhez igazodjon tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával g)az Lke-1 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.2 db 900 m2 / 1500 m2 telekterület utcai 20 m / 25 m telekszélesség oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 3,50 m / 4,00 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,00 m 5 m, ezen túlmenıen az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága 5-8 m között változhat (az a Manninger utca nyugati oldali lakótelkeinél a keleti telekhatártól értendı) 6 m (a a Manninger utca nyugati oldali lakótelkeinél a nyugati telekhatártól értendı) zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög Az építmény bruttó alapterületének legalább 70%-át magastetıvel kell fedni. A tetıhajlásszög fok legyen, a tetıgerinc iránya a környezethez igazodjon, kontyolás kötelezı. tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával

18 18 h)az Lke-2 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.2 db 900 m2 / 1200 m2 telekterület utcai 18 m / 25 m telekszélesség oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m 5 m, ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága is 6 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög Az építmény bruttó alapterületének legalább 70%-át magastetıvel kell fedni. A tetıhajlásszög fok legyen, a tetıgerinc iránya a környezethez igazodjon, csonkakonty megengedett. tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával i)az Lke-3 jelő építési övezet telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám építési telkenként legfeljebb.1 db 600 m2 legkisebb utcai telekszélesség 13 m zártsorú legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 4,00 m / 4,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m 5 m, ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága is 0 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre és építményekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög Az építmény bruttó alapterületének legalább 70%-át magastetıvel kell fedni. A tetıhajlásszög fok legyen, a tetıgerinc iránya az utcafronttal párhuzamos legyen.

19 19 tetıhéjalás homlokzatszínezés hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával, vagy hasonló magasságú élısövény j)az Lke-4 jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 500 m2 lakásszám építési telkenként legfeljebb 2 db utcai 13,5 m / 30 m telekszélesség oldalhatáron álló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetében 3,00 m / 4,50 m, udvari épület esetében 2,00 m / 4,50 m a Bem utca felıl a kialakult utcaképhez igazodjon, a tömbbelsıkben 5 m, ez egyben az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága is 3 m zöldfelületi mutató min. 50% Épületekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög A Bem utca felıl a kialakult utcaképhez igazodjon, a tömbbelsıkben az építmény bruttó alapterületének legalább 70%-át magastetıvel kell fedni. A tetıhajlásszög fok legyen, kontyolás kötelezı. tetıhéjalás elsısorban hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni A Bem utca felıl a kialakult utcaképhez illeszkedjen, a tömbbelsıkben épített jellegő, legfeljebb 1,5 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával k)az Lke-int jelő építési övezet Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 2500 m2 legkisebb utcai telekszélesség 30 m szabadonálló legnagyobb beépítettség 30%, oktatási létesítmény esetén 25% 2,00 m / 7,50 m

20 20 5 m 5 m zöldfelületi mutató min. 50% Épített jellegő, áttört, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építendı a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával (4)Udvari épületek elhelyezése: a)oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendı. Az olyan saroktelkek esetében, ahol a lakóépület az utca felé nézı oldalhatáron áll, gazdasági épület, garázs a másik oldalhatárra építendı, a szomszéd telken létesítendı hasonló funkcióval ikresítve. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. b)szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendı. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. c)újonnan épülı gazdasági épület és a lakóépülettıl különálló garázs az utcafrontra nem telepíthetı, ezért amennyiben megépítésükre a lakóépületét megelızıen kerül sor, az építési engedélykérelemben szereplı helyszínrajzon a lakóépület késıbbi elhelyezhetıségének biztosítása érdekében annak várható helyét is jelölni kell. (5)A területen a gáznemő égéstermékek homlokzati kivezetése a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzata, valamint a helyi területi védelem alatt álló, egyedileg nem védett épületek utcai homlokzata kivételével a mindenkor érvényben lévı országos szabványok betartásával engedélyezhetı. (6)A területen napkollektor, parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetıfelületen nem helyezhetı el. (VÁLTOZNI FOG: csak belsvárosra korlátozva!) Falusias lakóterület 10. (1)A terület a város különálló belterületein (Békáspuszta, Sziebertpuszta) kialakult lakófunkció elhelyezésére szolgál. (2)A területen az OTÉK 14. (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetık el az 5-8. pontban felsoroltak kivételével. (3)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elıírások a következık: a)az Lf-1 jelő építési övezet (Sziebertpuszta) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám telkenként legfeljebb 2 lakás építhetı 720 m2 / 1200 m2 telekterület utcai kialakult 15 m, telekszélesség új osztás esetén 20 m / 25 m

21 21 oldalhatáron álló (Új építményt értelemszerően az északi oldalhatárra kell építeni. A néhány kialakult, ikresen csatlakozó építmény megtartható.) legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetén 3,50 m / 4,50 m, udvari épület esetén 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon 6 m zöldfelületi mutató min. 40% Épületekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög az illeszkedés szabályai szerint tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés és díszítés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést és díszítést kell alkalmazni épített jellegő, legfeljebb 1,5 m magas kerítés a településen hagyományos építıanyagok, formák és díszítések felhasználásával b)az Lf-2 jelő építési övezet (Békáspuszta) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás a kialakult telekstruktúra megtartandó lakásszám telkenként legfeljebb 2 lakás építhetı kialakult legkisebb utcai telekszélesség kialakult szabadonálló legnagyobb beépítettség 30% utcai épület esetén 3,50 m / 4,50 m, udvari épület esetén 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon - zöldfelületi mutató min. 40% Épületekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög az illeszkedés szabályai szerint tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés és díszítés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést és díszítést kell alkalmazni legfeljebb 1,5 m magas élısövény c)az Lf-3 jelő építési övezet (Békáspuszta) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek

22 22 telekalakítás nyeles telek nem alakítható ki lakásszám telkenként legfeljebb 2 lakás építhetı legkisebb/ legnagyobb 750 m2 / 1200 m2 telekterület utcai 13 m / 18 m telekszélesség ikresen csatlakozó legnagyobb beépítettség 20%, de legfeljebb 200 m2 utcai épület esetén 3,50 m / 4,50 m, udvari épület esetén 2,00 m / 4,50 m a kialakult utcaképhez igazodjon az utcafronttól számított 40 m építhetı be zöldfelületi mutató min. 60% Épületekre vonatkozó megkötések tetıidom és hajlásszög az illeszkedés szabályai szerint tetıhéjalás hagyományos színezéső égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetıfedı anyag homlokzatszínezés és díszítés a homlokzatokon a településen hagyományos színezést és díszítést kell alkalmazni legfeljebb 1,5 m magas élısövény (4)Udvari épületek elhelyezése: a)oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendı. Az olyan saroktelkek esetében, ahol a lakóépület az utca felé nézı oldalhatáron áll, gazdasági épület, garázs a másik oldalhatárra építendı, a szomszéd telken létesítendı hasonló funkcióval ikresítve. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. b)szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendı. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. c)ikresen csatlakozó lakóépületek esetében a közös telekhatárra, a szomszéd telken létesítendı hasonló funkcióval ikresítve helyezhetı el. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg. d)újonnan épülı gazdasági épület és a lakóépülettıl különálló garázs az utcafrontra nem telepíthetı, ezért amennyiben megépítésükre a lakóépületét megelızıen kerül sor, az építési engedélykérelemben szereplı helyszínrajzon a lakóépület késıbbi elhelyezhetıségének biztosítása érdekében annak várható helyét is jelölni kell. (5)A területen a gáznemő égéstermékek homlokzati kivezetése a mőemléki környezetbe tartozó, de egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzata kivételével a mindenkor érvényben lévı országos szabványok betartásával engedélyezhetı. (6)A területen napkollektor, parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetıfelületen nem helyezhetı el. (VÁLTOZNI FOG: csak belsvárosra korlátozva!)

23 23 Vegyes terület Településközpont vegyes terület 11. (1)A terület több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, elsısorban lakó- és olyan helyi települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, mővelıdési, egészségügyi és szociális építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. (2)A területen az OTÉK 16. -a szerinti építmények helyezhetık el parkolóház és üzemanyagtöltı kivételével. (3)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési elıírások a következık: a)a Vt-1 jelő építési övezet. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek telekalakítás a kialakult telekstruktúra megtartandó kialakult legkisebb utcai kialakult telekszélesség zártsorú legnagyobb beépítettség 80% Magtár-tömb A tömbre vonatkozó általános elıírás: Zártsorúan csatlakozó szomszédos épületek párkánymagassága legfeljebb 1,0 m-rel, de legalább 40 cm-rel térjen el egymástól. Speciális elıírások -Széchenyi tér (észak) felıl 4,5 m/6,0 m. Ezen belül a nyugati saroktelek (736 hrsz) Hısök terére nézı homlokzatának magassága legfeljebb 5,8 m lehet. -Hısök tere (nyugat) felıl 4,5 m/7,0 m. Ezen belül az utcaszakasz legmagasabb épülete az Inkubátorház legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatmagassággal. Az utcaszakasz északi és déli sarka felé haladva a homlokzatmagasság az általános elıírásokban megadottak figyelembe vételével fokozatosan csökkenjen. -Hısök tere (dél) felıl 3,5 m/5,5 m. Védett épületek kialakult építmény-, homlokzat- és párkánymagassága megtartandó. -Széchenyi tér (kelet) felıl 3,5 m/6,6 m. Védett épületek kialakult építmény-, homlokzat- és párkánymagassága megtartandó.

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

SZEMELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZEMELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire

B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire B) SZABÁLYOZÁSI TERV Kétvölgy község építési övezeteire és belterületi beépítésre nem szánt övezeteire Kétvölgy 2000. 1 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (SZERKEZETI

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben