Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG"

Átírás

1 Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ. "Ez a fejlesztés a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok, Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása elıirányzatának keretében, a(z) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg. A támogatási döntés éve: 2009." Szolnok, November hó

2 HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános rendelkezések II. fejezet III. fejezet IV. fejezet Településrendezési elıírások Építési övezetek részletes elıírásai Övezetek részletes elıírásai V. fejezet Mővi és természeti értékvédelem VI. fejezet VII. fejezet VIII. fejezet Egyéb elıírások Sajátos jogintézmények Záró rendelkezések 2

3 HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 17/2010. (XI. 11.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. Törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 10. (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Földes Nagyközség Önkormányzata, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Kaba Város Önkormányzata, Tetétlen Község Önkormányzata, Derecske Város Önkormányzata, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, Állami Fıépítész, Debrecen Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Debrecen ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete, Hajdúszoboszló Hajdú Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debrecen Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak alföldi Regionális Igazgatósága, Debrecen Nemzeti Közlekedési Hatóság Légi közlekedési Igazgatósága, Budapest Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak alföldi Iroda, Debrecen Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen Hajdú Bihar Megyei Földhivatal, Debrecen Hajdú Bihar Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen Hajdú Bihar Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmővelésügyi Igazgatóság Debrecen Hajdú Bihar Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Debrecen Honvédelmi Minisztérium Hadmőveleti és Kiképzési Fıosztály, Budapest Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Bányakapitányság, Miskolc Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság, Debrecen Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt. Debrecen Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Vízmő Zrt. Debrecen TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen E-On Zrt. Debreceni Régióközpont Magyar Telekom Nyrt. Debrecen Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Debrecen 3

4 valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörébe eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Jegyzıje, mint építéshatóság Hajdúszovát községi Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2007.(V.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszovát Község Önkormányzata Képviselıtestületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya, alkalmazása (1) E rendelet területi hatálya Hajdúszovát község teljes közigazgatási területére kiterjed kivéve a (6) ben jelölt területre. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (mőtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi L. törvénnyel módosított évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad. (3) E rendelet elválaszthatatlan részét képezi: - SZ 1 jelő Közigazgatási terület szabályozási terve (térkép digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: SZ 2 jelő Belterület szabályozási terve (térkép digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: 4000 (4) A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve kötelezı. (5) E rendeletben foglalt elıírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával van lehetıség. (6) Továbbtervezésre szánt terület: - Sz 1 jelő tervlapon jelölt terület. 4

5 2. 2. Épületelhelyezés különös szabályai (1) Az építési helyen belül melléképület a fıépülethez csatlakozóan vagy a fıépület mögött helyezhetı el, a fıépület által meghatározott oldalhatárral párhuzamos építési vonalon. Az elı- és oldalkertben csak a közmőellátáshoz szükséges mőtárgyak helyezhetık el. (2) A lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetéső épületek területe nem haladhatja meg a lakófunkciójú épületek területét. (3) Építmények elhelyezése, építési telkek beépítése: a) Melléképítmény önállóan, fıépület nélkül nem építhetı. b) Ingatlanonként az építési helyen belül több fırendeltetéső épület is elhelyezhetı, a védıtávolságok betartásával. c) Kialakult beépítési területen foghíj beépítésnél az illeszkedés szabályait figyelembe véve az elıkert mérete egyúttal a kötelezı építési vonalat is jelenti. (4) Az építmény és telekhatár közötti távolság: a) Az elıkert mérete az egyes építési övezetekben került meghatározásra. b) Az építési vonal távolsága a szabályozási vonaltól megegyezik az adott építési övezetben az elıkert méretével, 0,00 m elıkert esetén az építési vonal megegyezik a szabályozási vonallal. c) Oldalhatáron álló beépítés esetén amennyiben az építtetı épület körüli járdát kíván létesíteni az építmény elhelyezése az oldalhatártól minimum 30 cm re kerüljön Építési övezetre és övezetre vonatkozó általános szabályok (1) A teljes közigazgatási területen új külszíni mővelési bánya nem nyitható a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület, a térségi tájrehabilitációval érintett terület és az ökológiai (zöld) folyosó övezetének védelme érdekében. (2) A belvíz által veszélyeztetett területeken és a vízállásos területeken továbbá a rendszeresen belvízjárta terület övezetének területein az SZ-1 és SZ-2 jelő tervlapon ábrázoltak szerint - az épületek földszinti padlószintje 0,50 0,70 m re emelendı ki a terepszinthez viszonyítva, talajvíz elleni szigetelés technológiájának kivitelezése mellett. 5

6 (3) A csatornahálózat kiépítése után az építési övezetekben a közmővesítettség mértéke teljes. (4) Az évi 500 m 3 vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítı, talajvizet kitermelı kutak maximális talpmélysége Hajdúszovát területén 30,00 m lehet. Építményektıl, létesítményektıl az alábbi távolságokra telepíthetık: a) lakóépülettıl: 10,00 m b) melléképülettıl: 5,00 m c) istállótól: 10,00 m d) szigetelés nélküli trágyatárolótól: 15,00 m e) őrgödrös árnyékszéktıl: 15,00 m f) szikkasztó aknától: 15,00 m g) azonos réteget beszőrızı szomszédos kúttól: 25,00 m 6

7 II. Fejezet Településrendezési elıírások 4. A területfelhasználási egységek általános elıírásai (1) Hajdúszovát község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelıen: a) Beépítésre szánt területek: aa) Lakóterület: falusias, (Lf 1, Lf 2 ) kertvárosias (Lke) kisvárosias (Lk) ab) Gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató (Gksz1, Gksz2) ipari terület (Gip1, Gip2) ac) Különleges terület: (K -) b) Beépítésre nem szánt területek: ba) Különleges terület (Kk-) bb) Közlekedési és közmő elhelyezési, hírközlési terület (Köu 1 6) bc) Zöldterület (Z) bd) Erdıterület (E G, E Göf ) be)mezıgazdasági területek bf) Vízgazdálkodási területek (V, V ü ) bg) Természetközeli területek (Tk, Tkö) (Má, Má TK, Má GYÖF, Má GYTK Má GYÖFTK ) (2) Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák. (3) A szabályozási terv kötelezı szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni. 7

8 III. Fejezet Építési övezetek részletes elıírásai 1. Lakóterületek 5. A lakóterületek tagolódása (1) A lakóterületek sajátos építési használatuk általános jellegük szerint Hajdúszovát községben a következı területfelhasználási egységekre tagolódnak: a) Falusias lakóterület: L f1 jelő építési övezet L f2 jelő építési övezet b) Kertvárosias lakóterület: L ke jelő építési övezet c) Kisvárosias lakóterület: L k jelő építési övezet 6. Falusias lakóterület (1) L f1 jelő építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint (jellemzıen nagyobb telkek) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület ab) mezıgazdasági (üzemi) építmény ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület ad) szálláshely szolgáltató épület, maximum 4 egység elhelyezésével ae) kézmőipari építmény af) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ag) sportépítmény b)az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m 2. c) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek esetén az épület az építési helyen belül mindkét utcára nézıen elhelyezhetı elıkerttel. d) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 8

9 e) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,00 m. f) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges. g) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %, melyen, termett talajon háromszintő, gyep+40db cserje/150m db nagy lombkoronájú fa/150m 2 növényzet telepítése kötelezı. h) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. i) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. j) Az építési övezetben az elıkert mérete: K (kialakult). k) Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani: - lakóépülettel azonos oldalhatáron építhetı. l) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: la) közmőbecsatlakozási mőtárgy, a közmőcsatorna megvalósulása után lb) közmőpótló mőtárgy lc) hulladéktartály tároló ld) kerti építmény le) háztartási célú kemence, húsfüstölı, jégverem, zöldségverem lf) állatól, állatkifutó lg) trágyatároló, komposztáló lh) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló m) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhetı el. (2) L f2 jelő építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint (kisebb lakótelkek) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület ab) mezıgazdasági (üzemi) építmény ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület ad) szálláshely szolgáltató épület, maximum 2 egység elhelyezésével 9

10 ae) kézmőipari építmény, maximum 60m 2 fıhelyiség tekintetében. af) helyi igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület ag) sportépítmény b) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 650 m 2. c) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek esetén az épület az építési helyen belül mindkét utcára nézıen elhelyezhetı elıkerttel. d) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. e) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,00 m. f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. g) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. h) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. i) Az építési övezetben az elıkert mérete: 5,00 m. j) Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani: lakóépülettel azonos oldalhatáron, a fıépülettıl kisebb, legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhetı. k) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: ka) közmőbecsatlakozási mőtárgy, a közmőcsatorna megvalósulása után kb) közmőpótló mőtárgy kc) hulladéktartály tároló kd) kerti építmény ke) háztartási célú kemence, húsfüstölı, jégverem, zöldségverem kf) állatól, állatkifutó kg) trágyatároló, komposztáló kh) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló l) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 15,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhetı el. 10

11 7. Kertvárosias lakóterület (1) L ke jelő építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint (lakótelkek a település központi részén) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület ac) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ad) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari építmény b) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 600 m 2. c) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló. Saroktelek esetén az épület az építési helyen belül mindkét utcára nézıen elhelyezhetı elıkerttel. d) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. e) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,00 m. f) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges. g) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % h) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. i) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. j) Az építési övezetben az elıkert mérete: K (kialakult). k) Melléképületek (lásd fogalom meghatározás) elhelyezése tekintetében az alábbi szabályokat kell betartani: lakóépülettel azonos oldalhatáron, a fıépülettıl kisebb, legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhetı. l) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: la) közmőbecsatlakozási mőtárgy, a közmőcsatorna megvalósulása után lb) közmőpótló mőtárgy 11

12 lc) hulladéktartály tároló ld) kerti építmény le) háztartási célú kemence, húsfüstölı, jégverem, zöldségverem lf) állatól, állatkifutó lg) trágyatároló, komposztáló lh) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló m) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 15,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhetı el. 8. Kisvárosias lakóterület (1) L k jelő építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (a belterület intézményi és lakóterülete) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) maximum négy lakóegységes lakóépület ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület ac) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ad) sportépítmény ae) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású a lakóterületekre meghatározott környezeti terhelési (zaj, rezgés, levegıtisztaságvédelem) értékeknél nem nagyobb kibocsátású kézmőipari (pl.: fazekas, kosárfonó, stb.) épület. b) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhetı: ba) szálláshely-szolgáltató épület bb) igazgatási épület bc) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény c) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 650 m 2. d) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, Saroktelek esetén az épület az építési helyen belül mindkét utcára nézıen elhelyezhetı elıkerttel. 25,00 m nél szélesebb telek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhetı. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. 12

13 h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) Az építési övezetben az elıkert mérete: K (kialakult) l) Az építési övezetre vonatkozó egyéb elıírások: Melléképület oldalhatáron, a fıépülettıl kisebb, legfeljebb 4,00 méter építménymagassággal építhetı. m) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: ma) közmőbecsatlakozási mőtárgy, a közmőcsatorna megvalósulása után mb) közmőpótló mőtárgy mc) hulladéktartály tároló md) kerti építmény me) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop n) Az építési övezet intézményterületein állattartó épület nem helyezhetı el, a lakóterületi funkciónál az utcai telekhatártól számított 15,00 méter távolságig (lakózóna lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhetı el. 9. (1) A lakóterület építési övezeteire vonatkozó elıírások: Sajátos építési használat szerinti Terület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Megengedett legnagyobb építmény magasság Zöldfelület legkisebb mértéke Elıkert mérete m 2 % m % m L f1 800 O 30 5,00 40 K Falusias Lakóterület L f2 650 O 30 5, ,00 Kertvárosias lakóterület Kisvárosias Lakóterület L ke 600 O 30 5,00 50 K L k 650 O 40 7,50 30 K 13

14 2. Gazdasági terület 10. Kereskedelmi, szolgáltató terület (1) Hajdúszováton a gazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelő építési övezetekbe sorolja: (2) G ksz1 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (a belterületen lévı kisebb telephelyek, üzemek területei) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) vendéglátó épület ab) kereskedelmi épület ac) mindenfajta, a lakófunkciót nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, ad) a gazdasági tevékenységő célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ae) igazgatási egyéb, irodaépület, af) sportépítmény b)az építési övezetben kivételesen elhelyezhetı: ba) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület bb) egyéb közösségi szórakoztató épület c) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m 2. d) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. 14

15 j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató építményekhez szükséges gépjármő parkoló igényt telken belül kell biztosítani. (3) G ksz2 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (a bel- és külterületen lévı nagyobb üzemi terület) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: aa) vendéglátó épület ab) kereskedelmi épület ac) mindenfajta, a lakófunkciót nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, ad) a gazdasági tevékenységő célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ae) igazgatási egyéb, irodaépület, af) sportépítmény b) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhetı: ba) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület bb) egyéb közösségi szórakoztató épület c) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 4000 m 2. d) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) A kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató építményekhez szükséges gépjármő parkoló igényt telken belül kell biztosítani. 15

16 11. Ipari terület (1) G IP1 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (belterületen lévı iparterület) a) Az építési övezetben elhelyezhetı: az ipar, energiaszolgáltatás és településgazdálkodás építményei b) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhetı: a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások c) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 3000 m 2. d) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. Az elıírt zöldfelületbıl a nem közterülettel csatlakozó telekhatárok mentén legalább 3,00 méteres fásított védıterületet kell kialakítani a csatlakozó területfelhasználások védelme érdekében a tulajdonosnak/üzemeltetınek a használatbavételi engedély megszerzéséig. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetık el. l) Parkolási lehetıséget, gépjármővek tárolását telken belül kell biztosítani. (2) G IP2 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (A külterületen lévı nagyobb iparterületek) 16

17 a) Az építési övezetben elhelyezhetı: az ipar, energiaszolgáltatás, energiahasznosítás (biogáz) és településgazdálkodás építményei b) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhetı: ba) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások bb) állattartó épület c) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: m 2. d) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,00 m. A technológiához tartozó toronyszerő építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, stb.) g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. Az elıírt zöldfelületbıl a sz. út melletti közterülettel határos telekhatár mentén 20,00 méter véderdısáv telepítendı. Az ipari területen belüli erdıterületek mővelési ága nem változtatható meg. A zöldterületen belül termett talajon háromszintő gyep+40db cserje/150m db nagy lombkoronájú fa / 150 m 2 növényzet telepítése kötelezı. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a technológiához szükséges építmények helyezhetık el. l) Parkolási lehetıséget, gépjármővek tárolását telken belül kell biztosítani. 17

18 12. (1) A gazdasági terület építési övezeteire vonatkozó elıírások: Sajátos építési használat szerinti terület Övezeti jel Kialakítható legkisebb telekterület méret Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke Megengedett legnagyobb építmény magasság Zöldfelület legkisebb mértéke m 2 % M % Kereskedelmi szolgáltató terület Egyéb ipari terület G KSZ SZ 30 6,00 30 G KSZ SZ 30 7,50 30 G ip SZ 30 7,50 30 G ip SZ 35 9, Különleges terület 13. (1) A különleges területek közé Hajdúszováton azok a területek kerültek besorolásra, amelyek a rajtuk elhelyezkedı építmények különlegessége miatt eltérnek jelen rendelet ok szerinti területektıl. (2) A beépítésre szánt különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelő építési övezetekbe sorolja: 14. (1) K IO jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (idısek otthona területe) a) A területen a rendeltetésnek megfelelı, a funkcióhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetık el. b) Az építési övezeten belül sportpályák, úszómedence, kerti pavilon elhelyezhetık. c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m 2. d) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. 18

19 h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: ka) közmőbecsatlakozási mőtárgy, a közmőcsatorna megvalósulása után kb) közmőpótló mőtárgy kc) hulladéktartály tároló kd) kerti építmény 15. (1) K SZV jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (tervezett szennyvíztisztító) a) Az építési övezetben a szennyvíztisztító technológiának és az üzemeltetésnek megfelelı épületet, építményt és mőtárgyakat lehet elhelyezni. b) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: m 2. c) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. d) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20 %. e) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. f) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: teljes. g) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. h) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. i) Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a technológiának megfelelı építmények helyezhetık el. 19

20 j) A telep nem erdıterülettel csatlakozó telekhatárainak mentén a telep kezelıjének legalább 20,00 méteres többszintes védıfásítást kell kialakítani. k) Az építési övezet védıtávolságán belül (300,00 m) lakóépület nem helyezhetı el. 16. (1) K LO jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (lovas turisztikai Szolgáltatás területe) a) A területen a rendeltetésnek megfelelı, a funkcióhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények (lovarda boxokkal, karám, lovaspálya) helyezhetık el. b) Az építési övezeten belül fogadóépület elhelyezhetık. c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 3500 m 2. d) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges, a csatornahálózat kiépítése után teljes. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %. i) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. j) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. k) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: ka) közmőpótló mőtárgy kb) hulladéktartály tároló kc) kerti építmény kd) takarmánytároló ke) eszköztároló 20

21 17. (1) K á1 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (állattartó telepek területe) a) A területen a rendeltetésnek megfelelı, a funkcióhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetık el. b) Az építési övezetben kivételesen hígtrágyatároló elhelyezhetı. c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m 2. d) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. A technológiához tartozó toronyszerő építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, stb.) g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %, melyen belül termett talajon kialakított, háromszintő, gyep+40 db cserje/150 m 2 +1 db nagy lombkoronájú fa /150m 2 növényzet telepítése kötelezı. i) Telekhatár mentén 20,00 méteres véderdısáv kialakítása kötelezı. j) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. k) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. l) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: la) hulladéktartály tároló lb) közmőpótló mőtárgy lc) állat ól, állatkifutó ld) trágyatároló, komposztáló le) siló 21

22 (2) K á2 jelő építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (állattartó és halgazdasági telepek területe) a) A területen a rendeltetésnek megfelelı, a funkcióhoz szükséges épületek és kiszolgáló építmények, valamint raktár épületek helyezhetık el. b) Az építési övezetben a melegvíző haltenyésztés, és algatenyésztés építményei és technológiai mőtárgyai elhelyezhetı. c) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 7000 m 2, de a települési gázfogadó területe: K (kialakult), ahol telekterülettıl függetlenül technológiai fejlesztés végezhetı. d) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. e) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. f) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. A technológiához tartozó toronyszerő építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, stb.) g) Az építési övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges. h) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %, melyen belül termett talajon kialakított, háromszintő, gyep+40 db cserje/150 m 2 +1 db nagy lombkoronájú fa /150m 2 növényzet telepítése kötelezı. i) Telekhatár mentén 20,00 méteres véderdısáv kialakítása kötelezı. j) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminıség védelmi területre vonatkozó elıírások. Légszennyezettség szempontjából a szennyezıanyagok szerinti zónacsoportok közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó elıírások biztosítandók. k) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhetı. l) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetık el: la) hulladéktartály tároló lb) közmőpótló mőtárgy lc) állat ól, állatkifutó ld) trágyatároló, komposztáló le) siló 22

23 18. (1) Különleges terület építési övezeteire vonatkozó elıírások: Sajátos építési használat szerinti terület Különleges terület Övezeti Jel Kialakítható legkisebb telekterület méret m 2 Beépítési mód Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % Megengedett legnagyobb építmény magasság m Zöldfelület legkisebb mértéke K IO 5000 SZ 40 7,50 50 K SZV 4000 SZ 20 7,50 40 K LO 3500 SZ 20 7,50 50 K á SZ 35 7,50 40 K á SZ 40 7,50 40 % IV. Fejezet Övezetek részletes elıírásai 4. Különleges, beépítésre nem szánt terület 19. (1) A különleges, beépítésre nem szánt területek Hajdúszovát közigazgatási területén a temetı, a sportpálya és a horgásztó elhelyezésére szolgáló területek. (2) A különleges, beépítésre nem szánt, temetı területet a terv a Kk t jelő övezetbe sorolja. a) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhetı: a rendeltetésnek megfelelı, üzemeltetéshez szükséges építmények, épületek b) A temetı bıvítési területén telken belül a telekhatártól mért 30 méteres védızöld telepítendı, melynek létesítése az üzemeltetı feladata. c) Temetıkápolna, ravatalozó építése esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,50 m. d) Az övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2 %. e) A telekterületméret: 5000 m 2, a temetı területe nem megosztható. f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 80% 23

24 g) Az SZ 2 jelő rajzon ábrázolt védett temetırész (izraelita temetı) területén új épület, építmény nem helyezhetı el. (3) A különleges, beépítésre nem szánt, sportpálya területet a terv a KK sp jelő övezetbe sorolja. a) A (3) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhetı: a rendeltetésnek megfelelı, üzemeltetéshez szükséges építmények, épületek b) A sportpálya telkén belül a telekhatárok mellett 3 fasor telepítendı, melynek létesítése az üzemeltetı feladata. c) Sportépítmény építése esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,00 m. d) Az övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2 %. e) A telekterületméret: K (kialakult). (4) A különleges, beépítésre nem szánt, horgász- tó területet a terv a KK ho jelő övezetbe sorolja. a) A (4) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhetı: aa) A rendeltetésnek megfelelı, üzemeltetéshez szükséges építmények, épületek ab) Az övezetben elhelyezhetı továbbá horgászstég, esıbeálló, csónak - kikötı, padok 5. Közlekedési és közmőterület 20. (1) Közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló terület Hajdúszovát közigazgatási területén a meglévı országos és helyi közutak, a meglévı és tervezett kerékpárutak, a gépjármő várakozóhelyek (parkolók), a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közmővek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. (2) Az általános közlekedési és közmőterületet a szabályozási terv KÖ U jelő övezetekbe sorolja. a) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhetı: közlekedési építmények 24

25 akkor, ha erre terület biztosítható, és az nincs zavaró hatással a környezetére, közlekedés biztonságára b) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közmővesítettség esetén létesíthetı. (3) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a (2) a.) ban meghatározottakon túl, utcabútorok elhelyezhetık, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthetı. (4) A tervezett közlekedési területeket, létesítményeket, azok útépítési szélességeit a szabályozási terv tartalmazza. (5) Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhetı. (6) A (2) bekezdés szerinti terület sajátos használata, rendeltetése szerint Hajdúszováton az alábbiakra tagozódik: a) KÖ U 1: (Debrecen Földes), (Hajdúszoboszló Hajdúszovát), (Hajdúszovát Derecske) jelő országos mellékút, tervezett országos mellékút Kaba - Derecske viszonylatban. Tervezett építési terület: 30,00 méter b) KÖ U 2: Települési kiszolgáló utak a település lakóterületén. Tervezett építési területe: 12,00 méter c) KÖ U 3 Tervezett kerékpárutak területe. Tervezett építési területe: 3,00 méter d) KÖ U 4 Tervezett külterületi fıfeltáró utak területei. Tervezett építési területe: 12,00 14,00 méter e) KÖ U 5 Dísztér, vegyes forgalmú út, utca díszburkolattal. (Hısök tere, Széchenyi utca) f) KÖ U 6 Gyalogút, sétány 21. (1) A közlekedési területek építési szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy szabad építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges védıövezete sem érinti korlátozóan az út használati értékét. (2) Külterületi mezı- és erdıgazdasági (üzemi) utak, dőlıutak esetén az út tengelyétıl mért m - en belül építmény nem helyezhetı el. (3) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. 25

26 (4) Az országos és győjtı utakat kétirányú jármőforgalomra alkalmas útburkolattal és a belterület, illetıleg beépítésre szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával, a kiszolgáló utakat egy- vagy kétirányú jármőforgalomra alkalmas útburkolattal és legalább egyoldali járdával kell kiépíteni- Területükön szegélymentén elhelyezhetık az út menti építmények közforgalmú gépkocsiparkolói. (5) Települési kiszolgáló és győjtıutak esetén amennyiben az útpálya szélessége és forgalomtechnikai adatok lehetıvé teszik kerékpársáv kialakítható. 22. (1) A terv közlekedési és közmőterületei közterületnek minısülnek. (2) Közmő és hírközlési létesítmény belterületen csak közterületen helyezhetı el, külterületen a hálózati infrastruktúrák és külterületi vezetékek biztonsági sávját a vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani. (3) Közmőépítéseknél ágazati elıírások szerinti védıtávolságait biztosítani kell. A védı távolságon belül mindennemő építési tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulása esetén engedélyezhetı. 6. Zöldterület 23. (1) Zöldterület Hajdúszovát a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közparkok területei. (2) A meglévı zöldterületeket a szabályozási terv Z jelő övezetbe sorolja. a) A Z jelő övezetben elhelyezhetı: aa) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenıhely, tornapálya, gyermekjátszószerek, sportolást szolgáló pályák, stb.) ab) szobrok, térplasztikák, emlékmővek, zászlótartó oszlop ac) utcabútorok (padok, hulladéktároló, kerékpár tároló stb.) ad) szökıkút, díszkút b) Az övezetben épületek, építmények legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetık el. c) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival megközelíthetı és használható legyen. d) A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetınek kell lennie. 26

27 7. Erdıterület 24. (1) Az erdıterületeket a szabályozási terv az alábbi jelő övezetekbe sorolja: Gazdasági célú erdıterület (2) E G jelő övezet: a közigazgatási területen lévı kisebb erdıfoltok, erdısávok. a) Az erdıterületen épület, építmény nem helyezhetı el. b) E GÖF jelő övezet, a megyei terv ökológiai hálózat övezetében a meglévı természetszerő mővelési ágak megtartandók. Az övezetben erdıtelepítés, erdıfelújítás ıshonos fajokkal, természetkímélı módon a termıhely-típusra jellemzı elegyarányoknak megfelelıen történjen. 8. Mezıgazdasági terület 25. (1) A mezıgazdasági terület Hajdúszováton a szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre. (2) A mezıgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységek területei, ezért itt jellemzıen a mezıgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetık el, azonban az övezeti elıírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhetı. (3) Az övezetben a földrészletnek csak a kivett mővelési ágú, illetve intenzív kertészeti mővelés alatt álló része keríthetı le, természetes anyag használatával. A beépítetlen és nem intenzív kertészeti mővelés alatt álló földrészlet nem keríthetı le. (4) Az övezetben épület, építmény csak szabadonállóan helyezhetı el. Legalább 10 m mélységő elıkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 6 méter oldaltávolságot kell biztosítani. (5) Az épületek földszinti padlószintje maximum 70 cm -rel emelhetı ki a terepszinthez viszonyítva. (6) Az övezetben elhelyezhetı építmények kivitelezése során hullámpala, fém, mőanyaglemez sem oldalfalként, sem héjazatként nem alkalmazható. 26. (1) Az övezetben birtokközpont alakítható ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen. 27

28 (2) A mezıgazdasági területeket a szabályozási terv az alábbi jelő övezetekbe sorolja: 1. Általános mezıgazdasági terület (3) M á jelő övezet: Hajdúszovát területén a mezıgazdasági szántó mővelési ág területei. a) Az övezetben elhelyezhetı tanyaépület (lakóépület) 6000m 2 telekterület felett, max. 4,50 m építménymagassággal, maximum 1,5% beépítettséggel. b) Az övezetben állattartó épület, mezıgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, és egyéb gazdasági építmény 1500m 2 telekterület felett, technológia függvényében max. 7,50 m építménymagassággal, maximum 3%-os beépítettséggel helyezhetı el. c) Az övezetben új lakóépület építése esetén a tetıhajlásszög o közé essen. d) Az övezetben a közmővesítettség mértéke: részleges. e) Az övezetben lakó (tanya) épület építhetı, tájba illıen elhelyezve, anyaghasználatban a hagyományos építıanyagok (tégla, vályog, nádfedés, cserépfedés, zsindely) felhasználásával, továbbá nyeregtetıs kialakítással, útra merıleges elrendezéssel megvalósítva. f) Az Má TK tájképvédelmi terület övezetében a tájkép védelme, valamint a tájba illesztés érdekében szélerımő, átjátszó torony, siló nem helyezhetı el. 2. Kertes mezıgazdasági terület (4) M K jelő övezet szabályozási terven jelölt kertes mezıgazdasági területek. a) Az övezetben kiskerti mővelés folytatható, az ehhez kapcsolódó szerszámtároló elhelyezhetı bruttó 20 m 2 es alapterülettel. Az övezetben más jellegő építmény nem helyezhetı el. b) Az övezetben intenzívebb mővelés nem folytatható, a jelenlegi mővelési ág nem változtatható meg. c) Az övezetben lakóépület nem építhetı. 3. Mezıgazdasági gyep terület (5) Mágy jelő övezet: Hajdúszovát területén a meglévı gyepek területei. a) Az övezetben a többségében gyep, legelı mővelési ágú területek viszonylag egybefüggı részei tartoznak, ahol a legeltetés, állattartás jelenti a fı gazdálkodási tevékenységet. 28

29 b) A természetközeli élıhelyek, ısgyepek területén a gyep általában elsıdlegesen védelmi funkciót lát el, a termelési, gazdálkodási funkció itt másodlagos. c) Az övezetben csak a legeltetı állattartáshoz szükséges építmény helyezhetı el, anyaghasználatban hagyományos építıanyagok (tégla, vályog, nádfedés, cserépfedés, zsindely) felhasználásával, továbbá nyeregtetıs kialakítással, útra merıleges elrendezéssel megvalósítva. d) M ágyöf jelő megyei ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki. A meglévı természetszerő mővelési ágak megtartandók. Gyepes területen fásítás nem történhet. e) Az Mágy öftk ökológiai folyosó övezetében a meglévı természetszerő mővelési ágak megtartandók. A tájképvédelem érdekében átjátszó torony, hírközlıtorony, szélerımő nem helyezhetı el. f) Az Mágy tk A tájképvédelem érdekében átjátszó torony, hírközlıtorony, szélerımő nem helyezhetı el. 9. Vízgazdálkodási terület 27. (1) A vízgazdálkodási terület Hajdúszováton a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre. (2) Az övezetben a jelentısebb vízfolyások (csatornák) medre, partja, hullámterének területei tartoznak. Az övezetben vízgazdálkodással kapcsolatos terület felhasználásnak megfelelı létesítmények helyezhetık el. (3) A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv az alábbi jelő övezetekbe sorolja: 28. (1) V ü jelő övezet: Hajdúszováton a vízmő területe. a) Az övezetben a vízbeszerzéshez és vízgazdálkodáshoz, vízkezeléshez szükséges építmények helyezhetık el. b) A vízbeszerzési területek (vízmőkutak) 10,00 méteres sugarú védıtávolságán belül (védıidom) mindenfajta tevékenység tilos. 29

30 (2) V jelő övezet: Hajdúszováton a jelentısebb csatornák (Kösely, Keleti fıcsatorna, stb.) területei. a) Az öntözı és belvízcsatornák partéltıl mért 3,00 3,00 méter széles fenntartási sávja a külterületen csak gyepként, rétként, legelıként alakítható ki. b) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban meghatározottak alapján lehet. 10. Természetközeli terület 29. (1) A Tk jelő természetközeli terület (nagyobb kiterjedéső mocsarak és nádasok területei) Hajdúszováton a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került kijelölésre. (2) Az övezet területén a mővelési ág nem változtatható, az élıhely fenntartandó. (3) Az övezetben épület, építmény nem helyezhetı el, az ökológiai (zöld) folyosó védelme érdekében is. (4) A Tkö jelő övezetben a helyi védett állat- és növényvilágot bemutató Ökoturisztikai központ létesíthetı. (5) A (4) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhetı: a) padok, esıbeállók, stég, hulladékgyőjtı, stb. b) tanösvény ismertetı táblákkal, tablókkal c) sportpálya, öko játszótér, jóléti tó csak természetes anyagokból. V. Fejezet Mővi és természeti értékvédelem 30. A település épített mővi értékeinek védelme. (1) A település és környékének épített építményeire, látnivalóira, a meglévı létesítmények megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani. (2) Egyedi mővi védelem: a helyi védelemre tervezett épületek jellemzı adatait a helyi értékvédelmi vizsgálat tartalmazza. 30

31 (3) A helyi védelemre javasolt épületekrıl az önkormányzati értékvédelmi rendelet rendelkezik. (4) A meglévı egyedileg védett épületek felújításánál, átalakításánál a meglévı stílusjegyek: megırízendık. a) egyedi tégla architektúra b) padlásmagasítás c) homlokzati nyílászárók arányai d) homlokzati nyílászárók körüli díszítések e) oromzat kialakítás f) zártsorúsodó beépítési mód 31. A mőemlék, a településszerkezet és a településkép védelme. (1) Egyedi mővi védelem: az országos mőemléki védelem alatt álló és a helyi védelemre tervezett épületek jellemzı adatait a helyi értékvédelmi vizsgálat tartalmazza. (2) A helyi védelemre javasolt épületekrıl önkormányzati értékvédelmi rendelet rendelkezik. 32. Természet és tájvédelem (1) A természet és tájvédelmi területeket a védett és védelemre tervezett területek alkotják. (SZ 1 és SZ 2 jelő szabályozási tervlap alapján.) (2) Látványtakaró fásítást kell telepíteni, illetve a meglévıt kiegészíteni, ami egyben véderdıként is funkcionál: a) iparterületek térségében b) gazdasági területek térségében c) szennyvíztisztító telep körül A védıfásítást a telep tulajdonosainak a tevékenység megkezdéséig kell elvégezniük. 31

32 33. Kulturális örökség (1) A régészeti érdekő területekrıl a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti érdekő területeken bármilyen földmunkával járó fejlesztés, beruházás megkezdése elıtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek hiányában minden földmunkához régészeti megfigyelést kell biztosítani. VI. Fejezet Egyéb elıírások 34. Telekkiosztás, telekrendezés általános szabályai (1) Telekmegosztással építési telket úgy lehet kialakítani, hogy a telekmegosztás után keletkezett építési telek elérje az övezetben elıírt kialakítható legkisebb telekterület méretet, és az építési telek minimális szélességét. Amennyiben ilyen elıírás nincs, akkor az illeszkedés elve szerint kell a telekméreteket kialakítani. Az elıírt telekterületméret betartása mellett az elıírt minimális telekszélesség és terület mérete 5% -kal csökkenthetı. (2) Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhetı, ha az ily módon kiegészülı telek elıírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben elıírt minimumnál, de az elcsatolással érintett telek továbbra is megfelel az övezeti elıírásoknak. (3) Nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. 35. Építmény elhelyezése közterületen (1) Közterületen gépkocsi tároló nem létesíthetı, egyéb építmény a vonatkozó övezeti elıírásoknak megfelelıen helyezhetı el. (2) Közterületen elhelyezendı építmények tekintetében jelen rendelet 20. (2), (3) bekezdéseit figyelembe kell venni. 36. Környezetvédelem (1) A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban elıírtakat kell figyelembe venni. 32

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány város Önkormányzatának

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ALÁBBI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN: Almagyar-Merengő Belváros Dobó tér és környéke Belváros-kelet Cifra hóstya és Tetemvár Csákó Déli iparterület Délkeleti

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben