A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET"

Átírás

1 A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETİJE A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT leírása (mellékelve a HÉSZ (word) és a szabályozási tervlapok (pdf.) 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET Közigazgatási határ módosulása: A nagynyárádi országút mentén, a volt dögkút és a Versendi vízfolyás közötti területen Szajk község közigazgatási területébıl kb. 4,5 ha nagyságú terület a két település megegyezése alapján Bóly város közigazgatási területéhez lett csatolva. 1.1 Külterület Továbbra is a mezıgazdasági jelleg dominál, a birtokszerkezeteket a távlatban is meg kell ırizni, ennek biztosítására minimális telekméretet állapítottunk meg a HÉSZ-ban (lásd késıbb: mezıgazdasági területek). Szerkezeti változást jelent illetve pontosítást, a két gyorsforgalmi út végleges nyomvonalának tervbe kerülése jelent (M-6, M60, valamint az M60 úthoz kapcsolódó, Bólyt északnyugatról elkerülı tehermentesítı út); a tervben a tehermentesítı úthoz kapcsolódva, a várost délnyugati irányba tehermentesítı elkerülı út, amely az iparterületen keresztül kapcsolódhat a töttösi országúthoz; Az 1. számú termálkút jelenlegi állapot szerinti területe. Visszatermelı kút kb. 20 x 20 m-es területe Békáspusztán. az 1. számú termálkút mentén kb. 25 ha-os terület kialakítása, amellyel lehetıséget biztosítunk a termálprogram kiaknázására; az M60-hoz vezetı elkerülı út és a szederkényi bekötıút elágazásától északra az M60 autóút közelsége miatt kialakított, un. logisztikai terület kb. 19 ha; a települési szilárd hulladékok elhelyezésére kijelölt 4,5 ha terület Szajktól átcsatolt területen (volt dögkút és a Versendi vízfolyás közötti terület a nagynyárádi út mentén) a szennyvíztelep déli irányban történı bıvítésére kijelölt terület; Lovasprogram részére kialakított terület a 0119/1,2,3 HRSZ alatti, az Alkotmány és Rózsa utcáktól délre lévı, külterületi földrészleteken (Különleges terület idegenforgalmi célokra); Termálprogram idegenforgalom számára Békáspuszta mellett kb. 8,5 ha nagyságú terület. A Hool pincesor mögött, a volt hercegi téglaégetıtıl északra esı területeken Különleges terület idegenforgalmi célokra (lovas turizmus). Csak minıségi változást jelent az, hogy a volt tehenészeti telep marad külterület. 1.2 Belterület A szerkezeti fejlesztések elsısorban lakófunkciók elhelyezését szolgálják. A lakóterületek kialakítása során az országos közutak mentén további gazdasági funkciójú területek kijelölése is történik, déli irányban pedig bıvítjük az iparterületet. Mindezekhez az érintett, ma még külterületi ingatlanokat belterületbe kell vonni, a szükséges közterületeket ki kell alakítani.

2 Lakófunkció számára alkalmas területek: A Vörösmarty utcai telkek hátsókertje illetve az Altan Agr. Kft területének északi felébıl kialakítható új lakóterület (jelenleg is belterület Altannal meg kell egyezni) Kossuth u. Alkotmány utcai tömb-belsı (tulajdonosokkal meg kell egyezni) Sallai utca folytatása Rákóczi u. mögött (tulajdonosokkal meg kell egyezni) Manninger Bock utcák délnyugati sarka (jelenleg szántó (Főrész József Bóly, Rákóczi u. 35.) belterületbe vonandó földvédelmi járulék: Ft) Puskás Tivadar utcától nyugatra esı terület az elkerülı útig húzódva (I.ÜTEM) (belterületbe vonandó) Liszt Ferenc utcától északra esı terület az elkerülı útig húzódva (II. ÜTEM) (belterületbe vonandó) Bolyai utcától nyugatra esı terület az elkerülı útig húzódva (III. ÜTEM) (belterületbe vonandó) Gazdasági funkció számára alkalmas területek: a.) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület A borjádi és a szederkényi utak mentén a leendı lakóterületek szélességében (a lakóterületekkel együtt belterületbe vonandó) Az ipari park és a Vörösmarty utca mögötti új lakóterület közötti sáv (csökkentve lett a Vörösmarty utca alatti lakóterülettel) A Bóly-Töttös Mg. Zrt. központi majorjától északra, a tervezett tehermentesítı útig húzódó terület visszaminısítve mg-i területre b.) Iparterület (egyéb és zavaró) egyéb A jelenlegi ipari park (I. ÜTEM) területének bıvítése déli irányba a tervezett elkerülı útig (II. ÜTEM), illetve az elkerülı úttól délre (III. ÜTEM) (a ma még külterületi ingatlanok, folyamatosan belterületbe vonandók) Az Alkotmány utca folytatásában húzódó árok mentén, valamint az ároktól nyugatra, a tervezett tehermentesítı útig tartó ipari területeket sztornóztuk: ipari helyett mg.-i területek. 2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA 2.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK LAKÓTERÜLETEK A település lakóterületei továbbra is Kisvárosias lakóterület, illetve Kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategóriába tartoznak. Kertvárosias lakóterület Lke-1 építési övezetébe soroltuk az összes új lakóterületet (Azért, mert most erre van igény. Jelen pillanatban nem lehet megmondani, hogy amikorra ezen területeken (3 éven túl) telkeket alakítunk ki, milyen építtetıi igényekkel találjuk magunkat szemben. Ha mással, akkor majd módosítjuk ezen elıírásokat. A Sziebertpuszta és Békáspuszta területén kialakult lakófunkció továbbra is Falusias lakóterület területfelhasználási kategória Lf jelő építési övezeteibe tartoznak.

3 Tervezett fejlesztés Kertvárosias lakóterület - Lke jelő építési övezetek Az újonnan beépíthetı területek a következık: A Vörösmarty utca alatti terület: kb. 30 lakótelek Kossuth u. Alkotmány utcai tömb-belsı: 21 lakótelek Manninger Bock utcák délnyugati sarka: 8 lakótelek Puskás Tivadar utcától nyugatra az elkerülı útig: kb. 195 lakótelek Liszt Ferenc utcától északra az elkerülı útig: kb. 82 lakótelek Bolyai utcától nyugatra az elkerülı útig: kb. 120 lakótelek A település területén kertvárosias lakóterületen elhelyezhetı lakóépületek száma kb. 456 db. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló területeken kialakítható, illetve már kialakított, de még szabad lakótelkek száma: 38 db Manninger utca Szegfő utca mögötti része (kialakításuk folyamatban): 19 db, Manninger utca nyugati része (még szabad telek az utca elején): 7 db, Bok utca Manninger folytatásában (kialakításuk folyamatban): 12 db. Új lakóterületek A Vörösmarty utca alatti terület: az új utca szélessége 14 m. A szélességi méret a két szélén a Vörösmarty utcai telkek kertvégeinél húzódó földút északi vonalától, azoktól befelé pedig a déli vonalától lett figyelembe véve. Ezáltal az a Dobó utcai illetve a Töttösi országúti rácsatlakozást enyhe kanyar lassítja. Kossuth u. Alkotmány utcai tömb-belsı: Batthyány utcához hasonlóan kialakítva, a Damjanich u. 5. szám alatti ingatlanon (Tok Illés ingatlana, ma vegyesbolt) keresztül megközelítve, az Ady utca felöl zsákutcás kialakítással, az utca szélessége 14 m. Manninger Bock utcák délnyugati sarka: jelenleg külterületi szántóterület (Főrész József Bóly, Rákóczi u. 35.) belterületbe vonandó Északnyugati új lakóterület (Puskás Tivadar utcától nyugatra I. ütem, Liszt Ferenc utcától északra II. ütem, Bolyai utcától nyugatra III. ütem): kézenfekvı volt, hogy a város új lakóterületeit az elkerülı út és a mostani lakóterület közötti területsávban alakítsuk ki. Azért északnyugaton, mert délen az iparterület közelsége miatt nem szerencsés. A kialakítható lakótelkek számát tekintve 10 éven túl majd el lehet gondolkodni azon, hogy a bıvítés folytatódhat-e ebben az irányban, az elkerülı út Békáspuszta felıli oldalán bár az elkerülı utat nem lenne szerencsés lakó úttá visszaminısíteni (gondoljunk csak a Borjádi és Szabadság és Temetı utcákra). Bıvítési irány lehet a jövıben a Manninger utca mögötti terület az elkerülı útig, ahol kb. 180 lakótelket lehetne kialakítani, illetve ha a Gépmőhely mégis elköltözne, a szederkényi bekötıúton túl, a Liszt Ferenc utcával szemben lévı területek is igénybe vehetık erre a célra. Az elsı két ütemben 12 új utcában kb. 277 db lakótelket lehet majd kialakítani. A beépítési lehetıségek, azaz az építési elıírások hasonlóak a mostani délnyugati városrész illetve Liszt Ferenc utcai beépítésekhez. Egy kb m2-es intézményterülettel, a hozzá csatlakozó kb m2-es közparkkal egy hangulatos külvárosi központot lehet majd kialakítani. Az érintett terület a békáspusztai, illetve a szederkényi bekötıút mentén a jelenlegi beépítésektıl számított 400 m-es sávban követi az elkerülı utat.

4 Az új lakóterületeket a környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen az elkerülı út mentén védelmi (Ev) és turisztikai (Ee) rendeltetéső erdık védik az átmenı forgalom zajától. Az erdısávok környezetvédelem által elıírt minimális szélessége összesen kb m. Ebben a szélességben kellene védelmi erdıt telepíteni, de megpróbáljuk ebbe belecsempészni a turisztikai erdıt is, azért mert abban szemben a védelmi erdıvel (turisztikai célú)építményt is lehet elhelyezni. Kertvárosias lakóterületeken új elıírások (lásd HÉSZ): Az építhetı lakások száma korlátozva lett: 4 (6) lakás helyett max. 2 lakás építhetı. Kisvárosias lakóterület Lk jelő építési övezetek A kisvárosias lakóterületbe sorolt területeken a lakóépületek számának jelentıs változása egy-egy foghíj, illetve a Sallai utca nyugati oldalának beépülésével (10 telek) változhat. Mennyiségi változást az hozhat, ha ezeken a területeken ahol ezt a területnagyság lehetıvé teszi társasházakká épülnek át a meglévı épületek, illetve elbontásuk után helyettük új társasházak épülnek TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET ( Vt jelő építési övezetek) Területi lefedettsége változatlan. Továbbra is tartalék terület a hercegi víztorony és környéke, amely FUNKCIÓT KÖVETEL! Továbbra is tervezett fejlesztés a SPORTCSARNOK építés, a kertészet területén történı építés, valamint a Kiskastély és a református parókia közötti terület beépítése. A területen napkollektor, parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetıfelületen nem helyezhetı el. Lakóterületeken (Lk, Lke, Vt) megjelenı új fogalom: utcai és udvari épületek (lásd mellékletben lévı HÉSZ-ban) GAZDASÁGI TERÜLETEK Tervezett fejlesztés Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz jelő építési övezetei A borjádi és a szederkényi utak mentén a leendı lakóterületek szélességében lakófunkciót nem zavaró gazdasági, kereskedelmi tevékenységek céljára; 1. számú termálkút ca. 25 hektáros környezetében termál-energia hasznosítás céljára Az ipari park és a lakóterület közötti sáv lakófunkciót nem zavaró gazdasági, kereskedelmi tevékenységek céljára (csökkentve lett a Vörösmarty utca alatti lakóterülettel) Trischlerpuszta Továbbra is foglalkozni kell a meglévı területek közterület felıli látványának javításával (pl. temetı - gépmőhely). Ipari gazdasági terület Gip-E (egyéb) és Gip-Z (zavaró) jelő építési övezetek Ipari park területének bıvítése Gip-E A terület a 2. ütemben, déli irányban a tervezett elkerülı útig (kb. 22 ha) fejleszthetı (újonnan beépíthetı terület kb. 22 ha). Feltárása új iparterületi belsı útról történhet. További bıvítés a 3. ütemben, a tervezett elkerülı út alatt kb. 31 ha területtel.

5 Az övezetet nem osztottuk alövezetekre. Minimális telekméret (2000 m2) lett meghatározva, a kialakított területnagyságokhoz kötöttük az utcafronti telekszélességet illetve az építménymagasságot. A volt tehenészeti telep területe: Gip-E illetve Gip-Z Mezıgazdasági jellegő ipari tevékenységek elhelyezésére alkalmas terület. Ide tervezzük a bio üzemet. Minimális telekméret 5000 m2. Bıvítési lehetıségét a déli elkerülı útig megszüntettük. Az elkerülı út és a szederkényi bekötıút elágazásától északra Gip-E LOGISZTIKA M60-as autóút közelsége miatt kijelölve pl. logisztikai terület kb. 19 ha KÜLÖNLEGES TERÜLETEK A.) A település meglévı különleges területei: zömmel kialakultak, a terv távlatában megtartandók, esetenként bıvíthetık. A.1) Temetı A temetı bıvítése kijelölt területén (Kántor-rét) a temetı mőködéséhez szükséges parkolókat meg kell építeni. A.2) Sportpálya Területe megtartandó. A telekalakítás 8000 m2 fölött engedélyezhetı. A.3) Békáspuszta Tudomásunk van arról, hogy a Bóly Zrt. a terület hasznosítási programján dolgozik. Arról is van tudomásunk, hogy a hasznosítás keretében szálloda is épülne Békáspusztán. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH) folytatott elızetes egyeztetések alapján szinte kizárt, hogy a mőemléki környezeten belül (az egész terület az) az igényként mutatkozó 3 szintes szálloda megépíthetı. Véleményünket osztja abban a KÖH, hogy az igényeket nem függıleges, hanem vízszintes irányban kell kielégíteni. A békáspusztai Szent József kápolna (országos védelemre elıterjesztett) önálló építési övezetet kapott, ahol az építési szempontból kialakult állapotok megırzendık. A termálprogram keretében megfúrásra váró kút (visszasajtoló termál 2.) helye kijelölendı (20 x 20 m). A.4) Sziebertpuszta A hatályos elıírásokkal szemben új igény nem érkezett. A terület kialakult, megtartandó. B.) A település újonnan kialakított különleges területei B.1) A Khu jelő különleges területek hulladékgazdálkodási célokat szolgálnak. Települési szilárd hulladékok elhelyezése Szajk községtıl átcsatolt területen (volt dögkút és a Versendi vízfolyás közötti terület); Szennyvíztelep területe délkeleti irányban bıvítve. B.2) A Kid jelő különleges terület nagy zöldfelület-igényő, alapvetıen idegenforgalmi célokat szolgáló létesítmények számára fenntartott terület Termálprojekt Békáspuszta mellett kb. 8,5 ha Lovaspanzió A 0119/1,2,3 HRSZ az Alkotmány és Rózsa utcáktól délre lévı, jelenleg külterületi földrészleteken, a Hool pincesor mögött, a volt hercegi téglaégetıtıl északra esı területeken.

6 Pincesori kereskedelmi szálláshely a Kántor-réti nagykanyartól (Makkospincészettıl) a Kálváriáig tartó, út mentén lévı nagytelkes pincék az érintett területeken lévı pincék használatuk szerint alapvetıen szálláshelyszolgáltató, vendéglátó pincék. Jelenlegi beépítettségük, esetleges bıvítési szándékuk indokolja. B.3) A Kká jelő különleges területek országos védettségő Szt. Bálint kápolna, illetve az országos védelemre elıterjesztett Szt. József kápolna övezete építési szempontból kialakult állapotok megırzendık BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZLEKEDÁÉSI ÉS KÖZMŐTERÜLET A.) Beépítésre nem szánt területen A.1) Gyorsforgalmi utak A gyorsforgalmi úthálózatok (M6, M60) nyomvonala pontosításra kerültek. A.2) sz. elkerülı út Az sz. (harkányi) és sz. (nagynyárádi) utakat köti össze a várost délrıl elkerülve. Az út az iparterületen keresztül kapcsolódhat a töttösi illetve a nagynyárádi országúthoz. A.3) Kerékpárutak A Bóly-Villány (Kisjakabfalva) kerékpárút építési engedéllyel rendelkezik. B.) Beépítésre szánt területen B.1) sz. tehermentesítı út (Bóly elkerülı út az M60 irányába) Az út kettıs céllal valósítandó meg. Egyrészt a lakott területeket északról elkerülve, az sz. út városközponton átmenı forgalmának tehermentesítése. Másrészt az sz. és 5704 sz. (töttösi) utakat köti össze a város délnyugati szektorában, ennek feladata szintén a városközpont forgalmának tehermentesítése az sz. út felıl érkezı forgalomtól. B.2) Kiszolgáló utak Új kiszolgáló utakat az új lakó- és az új iparterületek feltárására kell építeni. Az iparterületi feltáró utak nyomvonala a kialakítandó telkek függvényében változó. Az elkerülı út nyomvonala az iparterület alatt végleges. Új építési elıírások közlekedési területek mentén (lásd HÉSZ): A 16 m közterületi szélességet elérı közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni. Az elıírás kül- és belterületre egyaránt vonatkozik. Közlekedési terület fásításához, új fasor létesítéséhez legalább kertépítészeti engedélyezési tervet kell készíteni, amelyet Bóly Város Jegyzıjéhez kell engedélyezésre benyújtani. A tervet a területen illetékes közmőszolgáltatókkal egyeztetni kell. Az egyeztetésrıl szóló emlékeztetı, vagy jegyzıkönyv a tervezési dokumentációhoz csatolandó. Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra elıírt faj kiválasztása során helyben honos fajokat kell alkalmazni. Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetıleg kétszer iskolázott sorfa minıségő faiskolai anyag telepíthetı. Fasoroknál a minimális telepítési tıtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen túlmenıen épületek homlokzata elıtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell lenni.

7 2.2.2 ZÖLDTERÜLET Meglévık, megtartandók. Ezen belül is: a Z-3 jelő övezetbe tartozó fıútvonalak menti zöldterületekre vonatkozóan a növények helyének, fajának, egészségi állapotának feltüntetésével növénykatasztert kell készíteni. Ez alapján alakítandó ki, majd hajtandó végre az övezet zöldfelületi rendszerének fejlesztési programja. Az övezetben épület nem helyezhetı el. A Z-4 jelő övezet a település területén megrendezésre kerülı különbözı rendezvények (vásárok, fesztiválok, borút programok) számára fenntartott terület. Az övezetben építmény csak ideiglenes jelleggel, a rendezvény idejére helyezhetı el ERDİTERÜLET A településen található erdıterületek az erdı rendeltetése szerint gazdasági rendeltetéső Eg, védelmi rendeltetéső (védı) Ev, és egészségügyi, szociális turisztikai rendeltetéső Ee jelő erdık. A Liszt F. és a Puskás T. utcák melletti új lakóterületeket védelmi rendeltetéső (védı) és egészségügyi, szociális turisztikai rendeltetéső erdık határolják. Minimális széleségük: Az egészségügyi, szociális turisztikai rendeltetéső (elkerülı út mentén) és a gazdasági rendeltetéső erdıterületen (Békáspuszta környéke, Herendi (borjádi) erdı) bármilyen építmény csak az erdı rendeltetésének megfelelı funkcióval, m2-t meghaladó területő földrészleten, az Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi Igazgatóságának bevonásával helyezhetı el A védelmi rendeltetéső erdık kialakítása az Állami Erdészeti Szolgálat Pécsi Igazgatósága engedélyével, elsısorban ıshonos, lombhullató fafajok alkalmazásával, erdıtelepítési terv alapján történhet. Védı erdıben építmény nem helyezhetı el MEZİGAZDASÁGI TERÜLET A.) Kertes mezıgazdasági területek Mk (a mostani pincesorok területe) új építési elıírásai: A területen gáztartály csak az építési helyen belül, a szükséges védıtávolságok megtartásával telepíthetı. A gáztartályt lombjukat télen is megırzı, vagy örökzöld, a tartály látványát takaró magasságú cserjesorral kell körbetelepíteni. BEÉPÍTETTSÉG: növeltük az általános beépítettséget - gazdasági és lakóépület esetén egyaránt 5%, de max. 150 m2 (100 m2 volt); Kivéve: -a 14 m-nél szélesebb, 3000 m2-t el nem érı telkeket, ahol a borút-programhoz kapcsolódó funkció elhelyezése esetén max. 200 m2. -a 14 m-nél szélesebb, 3000 m2-t elérı területő telkeket, ahol a borútprogramhoz kapcsolódó funkció elhelyezése esetén max. 250 m2. A + 1 épület építése hátsókert mérete: 14 m szélességet elérı telken a borútprogramhoz kapcsolódó és lakófunkció elhelyezése esetén az északi oldalhatáron álló, az utcai építési vonaltól számított legfeljebb 30 m (eddig 25 m volt) mélységig új épület építhetı. Tőzfal csak hagyományos, ún. macskalépcsıs záródású lehet. A területen napkollektor, parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton és utcafronti tetıfelületen nem helyezhetı el. Tetıtérbeépítés esetén a tetıfelület az utca felé továbbra sem nyitható meg.

8 Az utcai homlokzaton elıtetı, erkély, nyitott, vagy fedett terasz továbbra sem jelenhet meg. B.) Általános mezıgazdasági területek Má új építési elıírásai: B.1) Szántók A birtokrendszer védelme érdekében a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2, legkisebb szélessége 18 m. A területen bármilyen építmény csak az ingatlan mővelési ágához kötıdı funkcióval, az OTÉK (29.. lásd melléklet) szerinti területő telken és beépítettséggel helyezhetı el (eddig 1 ha volt). Gazdasági épület építése: min m2, 3 %; Lakóépület építése szılı, gyümölcsös, kert esetén: min m2, és a 3% fele egyéb területen: min m2, és a 3% fele B.2) Gyep, rét, legelı: A területen bármilyen építmény csak az ingatlan mővelési ágához kötıdı funkcióval, az OTÉK szerinti területő telken és beépítettséggel helyezhetı el. Továbbra sem beépíthetı a Versendi vízfolyás és a pincesorok közötti terület. B.3) Mocsár: A területen semmiféle építmény nem helyezhetı el. B.4) Halastavak környezete: lásd HÉSZ VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET A V jelő területek a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál (vízfolyások, árkok, vízmő területek). A V-3 jelő terület a horgásztó területe: A területen csak kiszolgáló építmény helyezhetı el (lásd HÉSZ) Egyéb újdonságok 1.) Kulturális örökségvédelem Régészeti lelıhelyek védelmére vonatkozó elıírások (KÖH az egyeztetés során fogja megadni. Várható: Békáspuszta, temetı környéke, Töttösi Nagynyárádi utak mentén) A nyilvántartott régészeti lelıhelyen és környezetében a beruházás feltételeként elıírt régészeti feltárás költségei a beruházót terhelik. 2.) Az élıvilág, a táj és a természet védelme A település zöldfelületeinek védelme érdekében beépítésre szánt területen mellmagasságban (1,3 m) mért 15 cm törzsátmérıt elérı, vagy meghaladó fa kivágása a gyümölcsfák kivételével kizárólag hatósági engedéllyel történhet. A hatóság a fa kivágását vagy megtiltja, vagy pótlási kötelezettség elıírása mellett engedélyezi. A település területén található védett természeti értékek listáját a HÉSZ 5.sz. melléklete tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel. NATURA 2000 HÁLÓZAT: A szabályozási terven jelölt erdıterületek; ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ: A szabályozási terven jelölt erdıterületek; (Borjádi erdı) TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET: A szabályozási terven lehatárolt terület (Bóly belterület, pincesor, Békáspuszta, Sziebertpuszta nyugati része, vasút fölött a Vetımagüzem mellett 163 HRSZ).

9 3.) Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere Elıvásárlási jog: közérdekő célok megvalósítása érdekében. Javaslat: Iparterület II. ÜTEM, Tok-ház - Damjanich utca (tömb-belsı megnyitáshoz), hulladékudvar területe, Kiszolgáló- és lakóút céljára történı lejegyzés: Kossuth-Alkotmány tömbbelsı; Sallai utca hosszabbítása: István utcai tömb-belsı; Vörösmarty utca mögötti új utca; Kodály Z. utcával párhuzamos, Park utcából nyíló új utca (Az érintett területeken, a közérdek megvalósítása érdekében, a lejegyzés eszközét - az építési törvény vonatkozó elıírásai szerint az önkormányzat csak akkor és csak olyan mértékben alkalmazza, amennyiben a közérdekő cél megvalósítására más lehetıség nincs.) Településrendezési kötelezések beépítési kötelezettség: 4 év Mediterrán Kft részére átadott Tompa utcai út végének státusza: Gazdasági területet kiszolgáló út Gksz-kö Azzal, hogy a fentiek miatt megszőnt a pincesorba való átjárás, a jövıben a rendezési terv József Attila u. 24. szám alatti ingatlanon keresztül biztosíthatja azt. Ehhez persze meg kell szerezni az ingatlan gyalogjárda kialakításához szükséges részét A MÓDOSÍTÁSOKAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELFOGADTA, A MÓDOSÍTOTT RENDEZÉSI TERVET KÉPVISELİ-TESTÜLENEK ELFOGADÁSRA JAVASOLJA! B ó l y, január 30. Bleil György sk.

10 MELLÉKLET az OTÉK-ból Mezıgazdasági terület 29. (1) A mezıgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás (a továbbiakban: mezıgazdasági hasznosítás) építményei helyezhetık el. (2) A mezıgazdasági terület: a) kertes, b) általános mezıgazdasági terület lehet. (3) A mezıgazdasági területen 1. a 720 m 2 -t el nem érı területő telken építményt elhelyezni nem szabad, 2. a m 2 közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó mővelési ágban nyilvántartottak kivételével - 3%-os beépítettséggel elsısorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhetı el, 3. az 1500 m 2 -t meghaladó területő telken építmény 3%-os beépítettséggel helyezhetı el. (4) A mezıgazdasági területen lakóépület szılı, gyümölcsös és kert mővelési ág esetén 3000 m 2, egyéb mővelési ág esetén 6000 m 2 telekterület felett helyezhetı el úgy, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet. (BIRTOKKÖZPONT) (5) A mezıgazdasági területen több önálló telekbıl az 1. számú melléklet 55/A. pontja szerinti birtoktest alakítható ki. A birtoktest esetében a 3%-os beépíthetıség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a m2-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerő használatára nincs korlátozó hatással, illetıleg azt nem veszélyezteti. A birtokközpont telkén a beépítettség a 45%-ot nem haladhatja meg. (6) A birtokközpont kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmaznia kell - a központhoz tartozó összes telekre vonatkozóan - azt a tényt, hogy az mely helyrajzi számú birtokközponthoz tartozik. Építési tilalmat, illetve építési korlátozást kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján - a tulajdonos érdekében - azokra a telkekre, amelyek területe a központ beépítettségének meghatározásakor - egészben vagy részben - beszámításra kerültek. (7) Indokolt esetben a birtokközponthoz tartozó más telken kiegészítı központ alakítható ki, ha a központ beépítettsége a központhoz tartozó összes telek területe után számított beépíthetıségi mértéket nem éri el. Ilyen esetben a telephely beépítettsége a bejegyzett korlátozás szerinti beépíthetıségi mértéket nem haladhatja meg. (8) A birtokközpont és a kiegészítı központ kialakításához elızetesen elvi építési engedélyt kell kérni. (55/A MELLÉKLET) Mezıgazdasági birtoktest: egy mezıgazdasági birtokközponthoz tartozó, attól - a közigazgatási egységtıl függetlenül - legfeljebb 20 km-es távolságon belüli, az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon bejegyzett és azonos családi mezıgazdasági vállalkozás tagjainak tulajdonában álló termıföldterületek és a mőködéshez szükséges üzemi és lakó építmények elhelyezésére szolgáló kivett területek összessége.

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép:

(1) A R. 1/B. címe helyébe a következő cím lép: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. számú rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város" külterületének valamint egyes belterületi területrészeinek szabályozási tervéről és helyi építési

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tisztelt Kollégák, az alábbiakban kékkel jelölt részekbõl fogunk a zárthelyiken kérdezni. A többit pedig érdemes elolvasni mert ez a rendelet Önöknek munkaeszköz. Ne feledjék továbbá, hogy az idei évben

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben