SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ: DR FAZEKAS SÁNDORNÉ TELEPÜLÉSTERVEZŐ KAMARAI REG.: TT KAPOSVÁR, SZEGFŰ U. 33 telefon/fax: 06/ mobil:06/ OKTÓBER

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ALÁÍRÓLAP... 2 TERVEZŐI NYILATKOZAT SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA HÉSZ MÓDOSÍTÓ RENDELETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE SOMOGYUDVARHELY, OKTÓBER. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 1

3 ALÁÍRÓLAP TELEPÜLÉSTERVEZÉS. DR FAZEKAS SÁNDORNÉ vezető településtervező: 7400 KAPOSVÁR, SZEGFŰ U.33. kam.reg.:tt tel. fax: 82/ TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ.. SZILÁGYI ANNAMARIA jogosultság (oklevél szám: TB/28/2011) 7400 Kaposvár, Buzsáki u-5. TEL:06/ MEGBÍZÓ. KISS KORNÉL polgármester 7515 SOMOGYUDVARHELY, JÓKAI U.2. telefon/fax: 82/ JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 2

4 TERVEZŐI NYILATKOZAT SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosításához Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14. alapján a tervezői munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok. A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban: - A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény; - az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT); - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv); - Somogy Megyei területrendezési terv (továbbiakban: SMTrT) - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rend. (továbbiakban OTÉK); - A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. (továbbiakban TFR); - Somogyudvarhely község helyi építési szabályozásáról szóló (továbbiakban HÉSZ) 7/2004.(IX.9.) Kt. számú rendelettel,- előírásainak. A településrendezési eszközök módosítása a TFR. 45., átmeneti rendelkezései alapján, az OTÉK augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült. Kaposvár, JÚLIUS.. Dr Fazekas Sándorné településtervező: TT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 3

5 1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA SOMOGYUDVARHELY hatályos helyi építési szabályrendeletét a Képviselő-testület 7/2004.(IX.9.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá, melyet eddig több alkalommal (10/2007.(VI.27.), 10/2009.(VI.29.), 21/2009.(XII.28.), 10/2011.((X.28.) Kt. rendeletekkel) módosítottak. A módosítások a településszerkezetet nem érintették, azok helyi építészeti értékek védelem alá helyezésére és törlésére vonatkoztak. A településrendezési terv módosításának célja, várható hatása: A most tervezett módosítások két célt határoztak meg. Egyrészt a belterület déli részén fekvő 618/1 és 618/2 hrsz-ú,- a hatályos belterületi szabályozási terv szerint, nem beépíthető kert területet (Mk0 övezet) és a mellette lévő 623 hrsz-ú, falusias lakóterületet (Lf1 övezet) kívánják kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területbe átsorolni (1. pont alatti módosítás). Másrészt a határra vezető 073/1 és 073/3 hrsz-ú utak ország határig terjedő szakaszának szabályozását kezdeményezték, az út jelenlegi paramétereivel (2. pont alatti módosítás). 1./ Jókai utca-rákóczi utca-udvarhelyi árok- Lakics árok által határolt tömb terület-felhasználásának módosítása A 618/1 és 618/2 hrsz-ú be nem építhető kertterület és az ettől nyugatra fekvő 623 hrszú falusias lakóterület egy tömböt alkot, mely jelenleg beépítetlen. Az ingatlanok magántulajdonban vannak. Nagyságuk, művelési águk az alábbi: hrsz művelési ág terület (m 2 ) 618/1 rét / kivett, beépített ingatlan (ténylegesen beépítetlen) 4123 A 623 hrsz-ú lakóingatlanon szántóföldi művelés folyik, a másik kettő rét. Az ingatlanok utcafronti része és Udvarhelyi árok melletti szakasza spontán beerdősült. A telkek déli része az árok irányába erősen lejt. A terület viszonylag kedvező közúti kapcsolatai alkalmassá teszik kisebb, döntően helyi lakossági igények kiszolgálására alkalmas kereskedelmi, szolgáltató létesítmény telepítésére. A tömböt keletről határoló 6801 számú, Iharosberény-Barcs összekötő út az ingatlan jó megközelítését biztosítja. A terület gazdasági jellegű épületekkel történő beépítése iránt már a korábbi években is mutatkozott igény, de ennek lehetőségét a hatályos szabályozás kizárta. Ezért döntött most úgy a Képviselő-testület, hogy kezdeményezi a településrendezési terv módosítását, segítve ezzel a helyi lakosság munkához jutását is. Mivel a kérdéses terület viszonylag közel fekszik a lakóterültekhez az önkormányzat csak olyan gazdasági tevékenység folytatását támogatja, mely környezeti hatásait tekintve a lakóterületen megengedett paramétereket kielégíti. A módosítás a belterületi szabályozási- és a településszerkezeti tervet egyaránt érinti. 2./ A határra vezető 073/3 és 073/1 hrsz-ú utak határig terjedő nyomvonalának szabályozása. Somogyudvarhely és a horvátországi Zsdála települések egymástól mindössze másfél km-re fekszenek A két települést korábban jelentős gazdasági, rokoni kapcsolatok kötötték öszsze, kapcsolatukat több út is biztosította. A II. Világháborút követően a két település kapcsolata megszűnt, az utak határ menti szakaszait felszántották. A határra vezető utak közül a legjelentősebb, a betonüzemig vezető 073/3 hrsz-ú út, nagyon rossz állapotban lévő burkolt út, melynek határra vezető szakasza, a 073/1 hrsz-ú földút, mintegy15-16 méter szabályozási szélességgel rendelkezik. Ez az út, jelenleg nincs kiszabályozva a határig. A hiányzó szakasz mindössze 240 méter. A természetben ez az útszakasz ma is létezik, több (069/2-5 hrsz) mezőgazdasági ingatlan megközelítésére szolgál. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 4

6 Az önkormányzat azért kérte a hiányzó útszakasz településrendezési tervben történő kiszabályozását, mert az a természetben létezik, és tudomásuk van arról, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tanulmánytervet dolgoztatott ki a határt átmetsző közlekedési kapcsolatok kialakítására, ennek egyik lehetséges alternatívájaként szóba került ez az út is. A kérdéses földút a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik, de nyomvonala már nem érint Natura 2000-es területeket. Az önkormányzatnak nem célja egy esetlegesen megvalósuló közúti határátkelőhely általuk még nem ismert paramétereinek a településrendezési tervben történő átvezetése, csupán azt szeretnék, hogy a mezőgazdasági földterületek feltárását biztosító, méter szabályozási szélességű út ténylegesen kerüljön a településrendezési tervbe, így biztosítva annak alaptérképen történő átvezetési feltételeit. A módosítás a külterületi szabályozási- és a településszerkezeti tervet is érinti. A módosítás keretében felülvizsgálatra kerül a ben jóváhagyott HÉSZ, melyet, az időközben történt jelentős jogszabályi változások is indokolnak. A Képviselő-testület 111/2014. (XI.25.) Kt. számú határozatával mindkét igényt támogatta, döntött az egyeztetésben résztvevő partnerekről, az egyeztetés módjáról, a vélemények nyilvántartásáról. A módosítások a településfejlesztési koncepciót nem érintik, így felülvizsgálatára nem kerül sor. A tervezett módosítások nem ellentétesek az OTrT és az SMTrT előírásaival. Ennek bemutatását az 5. pont alatt kerül sor. A ben jóváhagyott településrendezési terv az OTÉK előírásainak megfelelő szakági alátámasztó munkarészekkel készült, ezek felülvizsgálata, kiegészítése a tervezett módosítással összefüggésben nem indokolt, arra egy későbbi átfogó felülvizsgálat keretében kerül sor. A régészeti területeket az országos nyilvántartásnak megfelelően, a HÉSZ függelékében és a tervlapokon is, korrigáltuk. A módosítással érintett területek közül a 618/1 hrsz-ú ingatlan déli részét érinti kis mértékben a nyilvántartási számú lelőhely (temető-dűlő; a függelékben 2. sorszám alatt). A tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület várható környezeti hatása csekély, - a lakóterületre vonatkozó környezeti paramétereknek megfelelő,- ezért a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1.. (2) és (3) bekezdései figyelembevételével környezeti vizsgálat nem készül. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása: A tervezett módosítás egyeztetésére a TFR BAN szabályozott teljes eljárás keretében kerül sor. Kaposvár, október. Dr. Fazekas Sándorné vezető településtervező TT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 5

7 1./ Jókai utca-rákóczi utca-udvarhelyi árok-lakics árok által határolt tömb terület-felhasználásának módosítása (SZ-3 jelű belterületi szabályozási tervlap) Kezdeményező: önkormányzat 111/2014.(XI.25.) Kt határozattal Érintett helyrajzi szám: 623, 618/1, 618/2 Övezet a módosítás előtt: Övezet a módosítás után: belterületi szabályozási tervrészlet: Hatályos terv Lf1, Mk0 Gksz3 Módosítási terv JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 6

8 2./ A határra vezető 073/3 és 073/1 hrsz-ú utak határig terjedő nyomvonalának kiszabályozása. (külterületi szabályozási tervlap) Kezdeményező: önkormányzat 111/2014.(XI.25.) Kt határozattal Érintett helyrajzi szám: 069/5,069/4, 069/3, 069/2 Övezet a módosítás előtt: Má Övezet a módosítás után: KÖu Hatályos külterületi szabályozási tervrészlet: Hatályos terv Módosítási terv JELMAGYARÁZAT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 7

9 2. HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA módosuló és törölt bekezdések indoklás (1) bekezdés A HÉSZ mellékleteként jóváhagyásra kerülő szabályozási tervek hatálybaléptetése egy új IV/A. fejezettel, és 24./A -al történik, ezért e szakasz törlése indokolt. (4) bekezdés A HÉSZ-ben szabályozottakat magasabb szintű jogszabály szabályozza, ezért törlése javasolt. (6) bekezdés A HÉSZ-ben felsorolt védett területekkel kapcsolatos teendőket magasabb szintű jogszabályok rendezik, ennek helyi rendeletben történő szabályozása indokolatlan, törlése javasolt. (9) bekezdés A hatályos HÉSZ lehetőséget adott arra, hogy a szabályozási előírásoknál intenzívebb beépítettségű területen, a meglévő épület bontása esetén, az eredeti beépítettségnek megfelelően visszaépítés történjen. Ez a szabályozás törvénysértő, ezért módosítására tettünk javaslatot, úgy, hogy a visszaépítésre már csak a szabályozási előírásoknak megfelelően kerülhessen sor. 1. (10) bekezdés Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatkozással cseréltük fel, így az OTÉK esetleges módosításakor már nem lesz szükség a HÉSZ módosítására. Intézmények parkoló igényének közterületen történő kielégítésére vonatkozó szabályozás ellentétes az OTÉK előírásaival, ezért ezt a részt törölni javasoltuk. (11) bekezdés A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban ÉPR.) 6. számú melléklete az építésügyi hatósági eljárások során bevonható szakhatóságok körét és szakkérdését szabályozza, az ettől eltérő szabályozás hatályon kívül helyezésére tettünk javaslatot. (16) bekezdés Az építménymagasság övezeti előírásoktól eltérő szabályozásának lehetőségét az egyes övezetekre vonatkozó előírásoknál adtuk meg, ezért azt az általános előírásokból törölni szükséges. (20),(22), (24), (25) bekezdés Magasabb szintű jogszabályokban rendezett kérdésekben az önkormányzati szabályozás indokolatlan, ezért törlésük javasolt. (26) bekezdés A beültetési kötelezettséget a hatályos HÉSZ a különböző övezeti előírásoknál szabályozta. Célszerű ezt öszszevontan egy helyen szabályozni az általános előírások között, ezért az 1. kiegészítésére tettünk javaslatot, míg JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 8

10 a HÉSZ további részeinél ezt töröltük. Az előírt kötelezettségek a környezet és természetvédelmi hatóság észrevételeivel összhangban kerültek megfogalmazásra. (3) bekezdés Az épületek közötti távolságot magasabb szintű jogszabály szabályozza. A HÉSZ-ben szereplő szabályozás ellentétes az OTÉK előírásaival, ezért törlése javasolt. (7) bekezdése Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatkozással cseréltük fel. (9) bekezdése Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatkozással cseréltük és pontosítottuk a szabályozás szövegét. 3. (8) bekezdés Felesleges szabályozás, melyet magasabb szintű jogszabály is tartalmazza, ezért törlése javasolt. (10)) bekezdés A közművesítési feltételeket indokolt a kialakult állapotokhoz igazítva, rugalmasabbá tenni, a szabályozás ennek megfelelő módosítása javasolt. (11)) bekezdés 1. (26) bekezdése tartalmazza ezt a szabályozást, ezért törlése javasolt. (13) bekezdés Az ÉPR. az építési engedélykérelem mellékleteit, tartalmi előírásait rögzíti, az ebben meghatározott kör önk. rendelettel nem bővíthető, ezért az erre vonatkozó további előírások törlése javasolt. (3) bekezdés A 3. (10) bekezdésénél leírtakkal azonos. 4. (4) bekezdés A beültetési kötelezettség túlszabályozását jelentő előírás. A HÉSZ a beültetésre vonatkozó előírásokat az 1. (26) bekezdése már tartalmazza, ezért itt törlése indokolt. (3) bekezdés A 3. (7) bekezdésnél leírtakkal azonos. (5) bekezdés A gazdasági területekre vonatkozó közművesítési előírásokat a 4. (3) bekezdése tartalmazza, ezért itt felesleges. 5. (6) bekezdés A kialakítani tervezett Gksz3 övezet szabályozásával kiegészített előírásokat tartalmazza. (7) bekezdés A gazdasági területen indokolt az előírt építménymagasságot meghaladó, technológiai jellegű építmények esetében az általános övezeti előírásoktól eltérni, a szabályozás ezt tartalmazza. (2) bekezdés A 3. (7) bekezdésnél leírtakkal azonos. 6. (4) bekezdés Az 1. (11) bekezdésénél leírtakkal azonos. (6) bekezdés Az 5. (7) bekezdésénél leírtakkal azonos. 7. (6) bekezdés A 3. (10) bekezdésénél leírtakkal azonos. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 9

11 (2), (5) bekezdés A 3. (7) bekezdésnél leírtakkal azonos. 8. (4) bekezdés szövegpontosítást jelent (8) bekezdés A 20.. (12) bekezdésben szabályozott, ezért itt felesleges, törlése javasolt. (9) bekezdés A kocsibejárók szélességének szabályozása felesleges, ezért törlése javasolt (3) bekezdés A 3. (10) bekezdésénél leírtakkal azonos, továbbá az övezeti előírások közül hiányzó építménymagasságra vonatkozó előírást is pótolni kellett. (3) bekezdés A gazdasági erdők területének beépítését szabályozó előírás, melynek utolsó tagmondata felesleges, ezért törlése javasolt. (4) bekezdés Az 1. (11) bekezdésnél leírtakkal azonos. (9) bekezdés A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság észrevételeivel kiegészített szabályozási elem. 11. (3) bekezdés A szabályozás pontosítását jelentő módosítás (4) bekezdés A szabályozott előírás evidencia, ezért felesleges. 12. (4) bekezdés A 3. (7) bekezdésnél leírtakkal azonos (5) bekezdés Felesleges, mert a 13. (3) bekezdése szabályozza a beépíthetőség feltételeit, ezért törlése javasolt. (1) bekezdés Pontosítást jelentő módosítás. (5) bekezdés A szabályozás törvénysértő, ezért törlése javasolt. (2) bekezdés A környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó kötelezettséget magasabb szintű jogszabály tartalmazza, az erre vonatkozó kötelezettség megállapítása az önkormányzati rendeletben törvénysértő és felesleges, ezért törlése indokolt. (1), (2), (9) bekezdése Mindhárom szakasz evidens előírásokat tartalmaz. Helyi környezetvédelemről szóló rendelettel,- melyre hivatkozik,- az önkormányzat nem rendelkezik, ezért hatályon kívül helyezése javasolt. 17. (4) bekezdés A szabályozás második tagmondata felesleges, mert azt a mondat első fele már tartalmazza. (7) bekezdés Az 1. (11) bekezdésnél leírtakkal azonos. (10) bekezdés A szabályozás második mondatát elhagyni javasoljuk, mert a HÉSZ 3. mellékletének hatályon kívül helyezésére tettünk javaslatot. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 10

12 (13) bekezdés Mivel az övezeti előírások minden esetben meghatározzák a közművesítési feltételeket is, ennek megismétlése felesleges, törlése javasolt. (14) bekezdés Az állattartó épületek környezetvédelmi előírásait,- a hígtrágya elhelyezésére vonatkozó kötelezettséggel,- kiegészíteni javasoltuk. (15), (16) bekezdés Dögkonténer, hígtrágya-, és szennyvíz ürítő már nincs a községben, ezért az erre vonatkozó szabályozási előírás is felesleges. A védőtávolságokra vonatkozó előírások megváltoztak, az a szennyező létesítmény kapacitásától függően egyedileg kerül meghatározásra. Az ettől eltérő szabályozás megtartása nem lehetséges, ezért hatályon kívül helyezése indokolt. (17) bekezdés A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 42/A. anak megfelelően pontosítottuk a szabályozást. (19) bekezdés A parkolók műszaki előírásaira vonatkozó szabályozásnak nincs jogszabályi alapja és községi viszonylatban túlzott elvárásokat is jelent, ezért törlése javasolt. (20), (21) bekezdés A (20) bekezdés első mondata felesleges, mert ténymegállapítást és nem szabályozást tartalmaz. Kiegészítése a hulladékgyűjtő edényzet közterületen tartásának időbeli korlátozásával viszont indokolt. A (21) bekezdés az általános előírások között (1. (26) bek.) már szerepel, megismétlése felesleges, ezért törlése javasolt. 18. (2) bekezdés A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában kérte a védett természeti területeken és azok határán, a szilárd burkolatú utak kiépítésének korlátozását, a szabályozás kiegészítésével ennek tettünk eleget. (8) bekezdés A HÉSZ olyan feladatot határoz meg, mely nem tartozik hatáskörébe, ezért törlése javasolt. 19. (1) bekezdés Az út menti fásítási kötelezettség előírása nem tartozik az építési szabályozás körébe, ezért törlése javasolt. (5) bekezdés A vonatkozó jogszabály -ra történő utalás, indokolatlan, elhagyását javasoljuk. (3) bekezdés Törlése javasolt, mert azt magasabb szintű jogszabály szabályozza. 20. (6), (7), (8), (11) bekezdés Hatályon kívül helyezésüket indokolja, hogy más jogszabályokban meghatározott evidenciákat tartalmaznak. Nincs helyi örökségvédelmi rendelete az önkormányzatnak, így az erre történt utalást is ki kell vennie a HÉSZből. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 11

13 22. (1), (4),(5) (bekezdés (9) bekezdés d.) pontja (1), (4) bekezdés A régészeti lelőhelyeket és műemléki értékeket országos nyilvántartás tartalmazza, ezért indokolt, hogy ezek ne a HÉSZ mellékleteként, hanem függelékeként kerüljenek, ez teszi szükségessé az (1) bekezdés módosítását. Megváltozott az örökségvédelmi intézmények neve ezért, nevesítésük helyett az intézmények hatáskörére utaló megfogalmazást alkalmaztunk. A helyi védettségű épületek bontása esetén követendő kérdések szabályozása pontosítást igényel, erre tettünk javaslatot. Törlésük javasolt, mert az magasabb szintű jogszabály tartalmazza /A. (2) bekezdés A szakasz törlése javasolt, mert magasabb szintű jogszabály szabályozza. A HÉSZ mellékletei a szabályozási tervek, melyek egy kiegészítő paragrafussal léptethetők hatályba. 1. melléklet A helyi védelem alatt álló épületeket és egyéb objektumokat tartalmazza, az időközben történt változások átvezetésével. 3. melléklet A zaj és rezgésterhelési határértékek és a vonatkozó jogszabályok megváltoztak. Mivel ezt a kérdést magasabb szintű jogszabály rendezi, ennek önkormányzati rendeletben történő szabályozása nem lehetséges, ezért a melléklet törlése javasolt. 1. függelék A műemlékvédelem alatt álló épületeket tartalmazza, melyet a ban megsemmisült és a műemléki jegyzékből az 5/2015.(II.2.)MvM rend val törölt közkúttal korrigáltunk. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 12

14 3. HÉSZ MÓDOSÍTÓ RENDELETE Somogyudvarhely Község Képviselő-testületének 10/2015.(X.21.) önkormányzati rendelete Somogyudvarhely község helyi építési szabályzatáról szóló, 7/2004.(IX.9.) önkormányzati rendelet módosításáról Somogyudvarhely Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Somogyudvarhely Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2004. (IX. 9.) Kt. rendelet (továbbiakban: R) 1. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A helyi építészeti értékvédelemre vonatkozó előírások változtatásához előzetesen ki kell kérni a megyei főépítész véleményét. (2) A R 1. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(9) A szabályozási terv beépítési előírásainál, ha a K -val jelzett, kialakult állapot az övezeti előírásoknál intenzívebb beépítettségű, akkor a meglévő tömegen belül átalakítás, korszerűsítés végezhető, bővítés nem. (3) A R 1. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK előírásai alapján kell meghatározni, és azt az építési telken belül kell elhelyezni. (4) A R 1. -a a következő (26) bekezdéssel egészül ki: (26) Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget határoz meg, ott ezt honos, előnevelt (gyökérzet felett minimum 2,5 m magas) fafajokból, háromszintes növényállomány (talajtakaró cserje, illetve bokor, fa) telepítésével kell biztosítani.. A beültetésre szakági tervezővel telepítési tervet kell készítetni. A beültetési kötelezettséget a használatbavételi engedély kérelem benyújtásáig kell teljesíteni. (1) A R 3. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (9) A lakótelkekhez közvetlenül kapcsolódó, azzal azonos helyrajzi szám alatt lévő belterületi kertek, a kertgazdálkodás körébe tartoznak és azokon csak növényházak és az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények létesíthetők; a kirakatszekrény kivételével. (2) A R 3. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A területet, a vezetékes gáz kivételével, teljes közművesítéssel kell ellátni, ahol ennek műszaki feltételei nem biztosíthatók, ott a részleges közművesítés is megengedhető. (3) A R 3. (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 13

15 (13) A lakóövezetekre meghatározott maximális építménymagasság csak az utcaképi illeszkedési szabályok betartása mellett engedélyezhető. Az utcaképi illeszkedést a tervezett beépítés két oldalán álló 2-2 épület homlokzatát is feltüntető utcakép ábrázolásával kell igazolni. 3. A R. 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A területeket a vezetékes gáz kivételével, teljes közművel kell ellátni, ahol ennek műszaki feltételei nem biztosíthatók, ott a részleges közművesítés is megengedhető. (1) A R. 5. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek beépítési előírásai az alábbiak: 4. Övezet jele Beépítési mód Építménymagasság Max. (m) Beépítettség max. % Legkisebb telekméret (m 2 ) legkisebb telekszélesség (m) legkisebb telekmélység (m) Gksz1 SZ Gksz2 SZ K K Nem megosztható Gksz3 SZ 6, (2) A R. 5. a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A technológiai jellegű szárító, keverő építmények maximális építménymagassága 15 m lehet. 5. A R. 6. a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A technológiai jellegű szárító, keverő építmények maximális építménymagassága 20 m lehet. A R. 7. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A területeket, legalább részleges közműsítéssel kell ellátni A R. 8. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép (4) A közlekedési területek védőtávolságain belül az építési tevékenységhez a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulását, illetve más jogszabályban meghatározott hatóság engedélyét be kell szerezni. A R. 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A közparkban az OTÉK-ban felsorolt építmények helyezhetők el, annak legfeljebb 2 %-os beépítettségéig, és legfeljebb 4,5 méteres építménymagasságig (1) A R. 10. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A meglévő és a tervezett gazdasági erdők területén (Eg), - a 10 ha-nál nagyobb területen,- legfeljebb 0,5 % beépítettséggel lehet építeni, az erdő rendeltetésének megfelelő épületeket. (2) A R. 10. a következő (9) bekezdéssel egészül ki: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 14

16 (9) Eg, Ev övezetben, az új erdő telepítése során honos fafajokat kell alkalmazni. 10. A R. 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A területen vízi közművel ellátott építmény szennyvíz elvezetése a környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság előzetes szakvéleménye alapján kialakított közműpótló berendezésbe, vagy zárt szennyvíztárolóba történhet. 11. A R. 14. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A be nem építhető mezőgazdasági területek a belterületi szabályozási terven Mk0-val, a külterületi szabályozási terven M0-val jelöltek. 12. (1) A R. 17. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyező anyagkibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem lépi túl." (2) A R. 17. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. (3) A R. 17. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) ) Állattartó építmények, élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó létesítményektől, továbbá gyermekintézmény, iskola, egészségügyi intézmény és gyógyszertár telekhatárától 50 méteren belül nem építhetők. Az állattartás során keletkező trágya elhelyezéséről, annak elszállításáig,- megfelelő műszaki védelemmel ellátott trágyatároló megvalósításával kell gondoskodni. (4) A R. 17. (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (17) Országos közutak külterületi szakasza mentén, a tengelytől számított 50 méter távolságon belül lakóépület nem létesíthető. (5) A R. 17. (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (20)Hulladékgyűjtésre csak szabványosított zárt edény, konténer használható. A gyűjtőedények,- a szelektív gyűjtésre kialakított gyűjtőszigetek kivételével,- közterületen csak a szállítás napján tárolhatók, elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell biztosítani. A R. 18. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Védett természeti terület (érzékeny természeti terület, Natura 2000-es terület, és ex lege lápterületek) állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni tilos. Az ilyen területeken és azok határán szilárd burkolatú út nem építhető A R. 19. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 15

17 "(5) Mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken levő természetes növényállományt (mocsár, láp, rét, legelő) meg kell őrizni." 15. (1) A R 20. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A település műemléki értékeit és régészeti lelőhelyeit az 1. számú függelék tartalmazza. A helyi védelem alatt álló építmények, és egyéb objektumok helyét a szabályozási terv és az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A R 20. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A szabályozási terven műemléki környezetben (M) és régészeti területként nyilvántartott régészeti lelőhelyen (-R-el jelölt) más jogszabályban meghatározott tevékenység végzése esetén az örökségvédelmi feladat és hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozzájárulását, engedélyét be kell szerezni." (3) A R 20. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(5) Régészeti leletek és jelenségek előkerülése esetén az építési munkálatokat fel kell függeszteni, és a Múzeumok Igazgatóságát valamint az örökségvédelmi hatóságot a leletről, vagy jelenségről soron kívül értesíteni kell." (4) A R 20. (9) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d.) Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avulás beálltával kerülhet sor. A védettség megszüntetése e rendelet módosításával történhet. Az előterjesztéshez csatolni kell az épület felmérési és fotódokumentációját. 16. A R 23. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A helyi közutat illetőleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékéről, a megfizetés módjáról a képviselő-testület hatósági határozatban dönt." 17. A R. a következő IV/A. fejezettel, 24/A. -al és az azt megelőző fejezet- és alcímmel egészül ki: "IV/A. FEJEZET a rendelet szabályozási terv mellékletei 24/A. 3. számú melléklet: SZ-1, SZ-2, SZ-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv; 4. számú melléklet: SZK-1 jelű Külterületi Szabályozási Terv." Záró és vegyes rendelkezések 18. A HÉSZ 1.) 3. (7) bekezdésében az OTÉK 14. (2) bekezdésében szövegrész helyébe az OTÉKban szöveg lép. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 16

18 2.) 5. (3) bekezdésében az OTÉK 19. (1) és (2) bekezdésében szövegrész helyébe az OTÉK-ban szöveg lép. 3.) 6. (2) bekezdésében az OTÉK 20. (4) és (5) bekezdésben szövegrész helyébe az OTÉK -ban szöveg lép. 4.) 8. (2) bekezdésében az OTÉK 26. -ban szövegrész helyébe az OTÉK-ban szövegrész lép. 5.) 8. (5) bekezdésében az OTÉK 26. (3) pontjában szövegrész helyébe az OTÉK-ban szövegrész lép. 6.) 12. (4) bekezdésében az vonatkozó jogszabály szövegrész helyébe az OTÉK előírásai alapján szövegrész lép. 19. (1) A rendelethez tartozó SZ-3 jelű belterületi szabályozási tervlapnak a Jókai utca-rákóczi utca-udvarhelyi árok-lakics árok által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. számú mellékletének normatartalma lép. (2) A rendelethez tartozó SZK-1 jelű külterületi szabályozási tervlapnak a 068/1-5 hrsz-ú ingatlanok északi telekhatára, az országhatár- a 076/2 hrsz-ú árok- a 077 hrsz-ú árok-a Dombó csatorna-075 hrsz-ú árok és a 073 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 2. számú mellékletének normatartalma lép. (3) A R. e rendelet 4. melléklete szerinti 1. számú függelékkel egészül ki. (4) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (1) Ez a rendelet az elfogadást követően az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, illetve az egyeztetésben érintett államigazgatási szervek értesítését követő 30. napon, lép hatályba. 20. (2) Hatályát veszti a R. 1. (1), (6), (11), (16), (20), (22),(24), (25) bekezdése, 3. (3), (8), (11), (13) bekezdése, 4. (4) bekezdése, 5. (5) bekezdése, 6. (4) bekezdése, 8. (8), (9) bekezdése, 10. (4) bekezdése, 11. (4) bekezdése, 13. (5) bekezdése, 14. (5) bekezdése, 16. (2) bekezdése, 17. (1), (2), (7), (9), (13), (15), (16) (19), (21), 18. (8) bekezdése, 19. (1) bekezdése, 20. (3), (6), (7), (8), (11) bekezdése, 22. (1), (4) bekezdése, 23. (2) bekezdése és 3. számú melléklete. Somogyudvarhely, hó.-án. Kiss Kornél sk. polgármester Szarvas Zsolt sk. jegyző Kihírdetve: október 26. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 17

19 1. számú melléklet a.10/2015.(x.21.) számú Kt. rendelethez 2. számú melléklet a 10 /2015.(X.21.) számú Kt. rendelethez JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 18

20 3 számú melléklet a 10/2015.(X.21.) Kt. rendelethez " 1. számú melléklet a 7/2004.(IX. 9.) Kt. rendelethez" Helyi védelem alatt álló épületek és egyéb objektumok: sorszám címe: hrsz funkciója: 1 Zrínyi u lakóház 2 Zrínyi u lakóház 3 Zrínyi u. 1.előtt 184 kereszt 4 Szabadság tér 432 kereszt 5 Szabadság tér 432 Székelykapu 6 törölve a 10/2007. (VI.27.) Kt. rendelettel /életveszélyessé vált/ 7 Kossuth u lakóház 8 Kossuth u lakóház 9 Kossuth u lakóház 10 Kossuth u faluház 11 törölve a 21/2009. (XII.28.) Kt. rendelettel /életveszélyessé vált/ 12 Kossuth u Katolikus templom 13 Jókai u Polgármesteri hivatal 14 Jókai u. közpark 617 Világháborús emlékmű, bolgár sírok 15 Dózsa Gy. u lakóház 16 Jókai u lakóház 17 Jókai u.58.előtt 617 közkút 18 Rákóczi u. játszótér 268 kereszt 19 Jókai u lakóház 20 Református temető sír 21 Katolikus temető 621 kereszt 22 1 Kossuth u Katolikus plébánia 23 2 Kossuth u Református parókia 4 számú melléklet a 10/2015.(X.21.) Kt. rendelethez " 1. számú függelék a 7/2004.(IX. 9.)Kt. rendelethez" Műemlékvédelem alatt álló épület törzsszám: határozat címe: birság hrsz funkciója: száma: kat. M /1980 Ady E. u. M III. 114 Szeszgyár M törölve közkút M /1958 Kossuth u. 64. M III. 1 Református templom Műemléki környezet területe: Szeszgyár körül: 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119 hrsz. Református templom körül: 570, 571, 567, 566, 562, 743, 744, 616, 2, 3. hrsz. 1 10/2009. (VI.29.) Kt. rendelettel lett helyi védetté nyilvánítva 2 10/2011. (X.28.) Kt. rendelettel lett helyi védetté nyilvánítva 3 A közkút ban megsemmisült, 5/2015.(II.2.)MvM rend. 45. törölte JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 19

21 Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: sorszám azonosító név hrsz kor Berzence- Kétnyáralja-dűlő (MOL Vízvár 4. lelőhely) 088/4, 087/2, 0189/8, 0183, 0184 ismeretlen kor Temető-dűlő 629, 618/1, 619, 620, 628, 622, 621, 624, 627, 031/8, 033/1, 032, 033/2, 031/2, 031/1, 636, 635, 630, 633, 634, 631, 632, 623, 625, 031/3, 030/1 ismeretlen kor Dózsa utca 683, 685/1, 685/2, ismeretlen kor 686, 687, 688, 689, 690, 694, 695, 696, 698/1, 698/2, 698/3, 0104/2, 691/2, 691/3, 691/4, 692, 693, 700, 684, 682, 701, 691/1, 038, 0104/1, 671, 669, 668, 667, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 670, 672, 673, 680, 681, 674, 037, 035, Kétnyári mező 0133/6, 0132, késő Árpád-kor 0131/4, 0133/ Somogyudvarhely /4, 0133/3 Árpád-kor Kétnyári mező Kétnyári rét I. 0124, 0122, 0121 Árpád-kor, késő középkor Kétnyári rét II őskor Kétnyári rét III középkor Kétnyári rét IV őskor Kétnyári rét V őskor Kőszegesi szántó I. 084 középkor Kőszegesi szántó II. 084 Árpád-kor Kőszegesi szántó III. 084 Árpád-kor Kőszegesi szántó IV. 084 Árpád-kor Malátaszegi-táblák I Malátaszegi-táblák II Malátaszegi-táblák III Malátaszegi-táblák IV. 044/25, 044/20, őskor 044/21, 045, 046/3, 044/19, 046/4, 046/10 046/11 őskor 046/11 őskor 046/11, 046/17 őskor JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 20

22 Köbe-dűlő I őskor, Árpádkor Köbe-dűlő II őskor Köbe-dűlő III. 0106, 0108, 0107 rézkor, Árpádkor Köbe-dűlő IV rézkor Köbe-dűlő V rézkor Köbe-dűlő VI római kor Betonüzemtől délre 067/7, 067/5, 067/6 Árpád-kor Szúnyog-legelő I. 086/1 őskor, Árpádkor Szúnyog-legelő II. 086/1 Árpád-kor Szúnyog-legelő III. 086/1 őskor Kétnyáralja-dűlő I. 088/4 őskor, Árpádkor Kétnyáralja-dűlő II. 088/4 őskor Kétnyáralja-dűlő III. 088/4 Árpád-kor Kerék-hegy I. 051/1, 051/2, 051/3, 052, 054, 047, 046/10 vár, őskor Ex lege lápterület: 0135/3, 0145/b, 0181/1a, 0183/7a, 0183/7b, 0183/7c, 0183/7d, 0183/7f, 0282/6j JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 21

23 4. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Somogyudvarhely község Képviselő-testülete 88/2004.(IX.9.) Kt. határozatával hagyta jóvá a településszerkezeti tervet, melyet eddig még nem módosítottak. A településszerkezeti terv módosítása a szabályozási terv módosításával összhangban változik, az alábbiak szerint: 1 Jókai utca-rákóczi utca-udvarhelyi árok-lakics árok által határolt tömb terület-felhasználásának módosítása Hatályos terv Módosított terv 2. A határra vezető 073/3 és 073/1 hrsz-ú utak határig terjedő nyomvonalának kiszabályozása. Hatályos terv Módosított terv JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 22

24 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 23

25 5. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG Az Országos Területrendezési Terv községet érintő övezeteit a évi CCXXIX. törvénynyel módosított évi XXVI. törvény alapján mutatjuk be. A módosításra kijelölt területet országos övezet nem érinti. övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe országos ökológiai hálózat övezete kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a Zdála melletti területeken, foltokban érinti jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete a Zdála melletti területeken, foltokban érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 24

26 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete foltokban és a közigazgatási terület keleti felében jelentős kiterjedéssel érinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete világörökségi és világörökségi várományos terület övezete országos vízminőségvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti a község külterületének déli részét kismértékben érinti nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete. nem érinti nem érinti Az országos szerkezeti tervlap kivonata JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 25

27 A Somogy Megyei Területrendezési terv Somogyudvarhelyet érintő övezetei: A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004.(XII.27.) önk. rendeletével jóváhagyott és 13/2011. (IV.26.) önk. rendeletével, módosított területrendezési tervének kivonatai a község érintettségével: övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe Országos ökológiai hálózat övezetei a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület nem érinti Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület A megyei terv az övezet tekintetében eltér az OTrT-től! Történeti települési terület Kiemelten érzékeny felszín alatti vízvédelmi terület Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe nem érinti nem érinti nem érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 26

28 Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület érinti Együtt tervezhető térség Honvédelmi terület Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület nem érinti nem érinti a jelenlegi bánya, illetve a betonüzem területe került kijelölésre Nagyvízi meder Földtani veszélyforrás nem érinti érinti Vízeróziónak kitett terület érinti JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 27

29 Széleróziónak kitett terület érinti Somogy megyei szerkezeti tervlap kivonata JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 28

30 6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA A biológiai aktivitásérték számítására a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján került sor. A Jókai utca-rákóczi utca-udvarhelyi árok- Lakics árok által határolt tömb terület-felhasználásának módosítása során új beépítésre szánt kerül kialakításra, ezért a biológiai aktivitásérték számításával kell foglalkoznunk, míg a határra vezető út szabályozásánál nem. A Jókai utcától délre fekvő módosítással érintett terület összesen 2,0403 ha, melyből 0,4123 ha kivett lakóterület, míg a többi 1,6280 ha rét, mely a szabályozási terv szerint beépítésre nem szánt kertterület. A terület biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítás után úgy pótolható vissza, ha a déli, északi és nyugati telekhatárok mentén jelentős kiterjedésű, három szintes növénytelepítéssel számolunk. A beültetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírásokat a HÉSZ 1. (26) bekezdésében határoztuk meg, ezt a kötelezettséget, a használatbavételi engedély megadásáig kell teljesíteni. A biológiai aktivitásérték számítását a táblázat tartalmazza: terület terület (ha) eredeti területfelhasználás eredeti tervezett biológiai aktivítás változás változás előtt után terület (ha) módosult pontérték lakóterület 623 hrsz 0,4123 gazdasági terü- 0, , ,4123-0,82 618/1 1,2053 mg.terület 1, , ,4227-1,39 4, , ,2053-3,98 let 618/2 0,4227 összesen 2,0403 romlik összesen: -6,19 Visszapótlás: 623, 618/1, 618/2 három szintes növénytelepítéssel számoltunk, összesen 1 ha 2,0403 hrsz együttesen területen +7,00 Mindösszesen +0,81 A biológiai aktivitásérték visszapótlására a terület közel felén történő háromszintes növénytelepítéssel van csak lehetőség. Ez a kötelezettség bár az ingatlanok jelentős felületét érinti, figyelemmel az ingatlanok természetbeni állapotára, reálisan teljesíthető. A beültetési kötelezettséggel érintett terület jelentős része, a telek déli részén, már ma is spontán beerdősült, a patak irányába erősen lejtő terület, beépítésre egyébként sem igen alkalmas. A nyugati és északi részen viszont, ahol csekélyebb zöld sáv kialakításával számoltunk, szintén megtalálható az a növényállomány, mely kiegészítéssel, pótlással a kötelezettség teljesítését könnyíti. JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 29

31 7. KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 30

32 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 31

33 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 32

34 8. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 33

35 1.számú melléklet 83/2015. (X.20.) Kt számú határozathoz 2.számú melléklet 83/2015. (X.20.) Kt számú határozathoz JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 34

36 9. ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL Somogyudvarhely Településrendezési Terve M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosításának véleményezési szakasza, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint a településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend.(továbbiakban TFR.) 38. szerint befejeződött. Az eljárás során kiértesített államigazgatási szervek, és az önkormányzati határozatban megjelölt partnerek az alábbi észrevételeket tették: A.) A szabályszerű megkeresésre írásbeli véleményt nem adott: 1. Somogy Megyei Rendőr főkapitányság; 2. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltató Központ; 3. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. B.) A településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogást nem emelnek: 1. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 35200/1145-2/2015 ált. 2. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala; FD/RR/NS/A/1170/1/ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 36400/390-3/2015 ált. 4. Magyar Közút NZrt. Somogy Megyei Igazgatósága SOM-273/4/2015; 5. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ M-1/14-21/2015; 6. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság; CP/1146-4/2015, 7. Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászait Osztály; PBK/1139-2/2015; 8. Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész; SMÖ/0101-2/ Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől CS/852-4/2015 C.) Nyilatkoztak, hogy a további egyeztetésen nem kívánnak részt venni: 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/UH/159/1/2015; 2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHL/418-1/2015; 3. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatal /2015; 4. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve SOR/074/ /2015; 5. Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; SOG/39/489-2/2015; 6. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága; 7. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 23.2/98-2/2015 D.) Nyilatkoztak és észrevételt tettek: 1. Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály SOD/08/48-4/2015 a) Kéri a HÉSZ módosításának tervezetében, illetve a módosítás indoklásában foglaltakat összhangba hozni. b) Kéri a módosító rendelet bekezdéseit felülvizsgálni. c) Törölni javasolja, mivel magasabb szintű jogszabály már szabályozza; a HÉSZ1. (4) bekezdését, 20. (3) bekezdését, 22. (1) és (4) bekezdését (módosító rendelet 16. ), 23. (2) bekezdését (módosító rendelet 17. ) JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 35

37 d) Kéri a módosító rendelet 4., 5., 7. (1) bekezdés, 11., 12. (3) bekezdés, 13., 15. (3) bekezdés előírásaival módosított HÉSZ szövegszerű pontosítását, javítását. e) Kéri a HÉSZ 17. (17) bekezdésének törlését, mert azt már a HÉSZ tartalmazza. f.) Kéri a belterületi szabályozási tervlapnak a Gksz3 övezet legkisebb telekszélességre vonatkozó méretét javítani. Válasz: Észrevételeinek megfelelően a szükséges korrekciókat a szabályozási tervlapon és a HÉSZ-ben, illetve a módosító rendeletben átvezettük 2. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály /2015 A tervezett Gksz övezet Natura 2000-es területtel határos, ezért kéri, hogy az Eg, Ev erdőterületek övezetében és a beültetési kötelezettséggel érintett területeken kerüljön előírásra, hogy a fásítást honos, előnevelt (2,5 m magas) fafajok alkalmazásával kell teljesíteni, a fásításra telepítési tervet kell készíteni. A beültetési kötelezettséget a használatbavételi engedély megkéréséig teljesíteni kell. Válasz: Észrevétele alapján a HÉSZ-t 1. (26) bekezdéssel egészítettük ki, melyben a beültetési kötelezettség vonatkozásában a kért feltételeket megfogalmaztuk. Az Eg és Ev övezetbe sorolt erdőterületek vonatkozásában a honos fafajok alkalmazásának kötelezettségét előírtuk (HÉSZ 10. (9) bekezdés) az erdők esetében azonban,- melyeket a módosítás nem érint,- kizárólag a honos fafajok alkalmazására vonatkozó kötelezettség írható elő. Az erdőterületeken telepítendő fák méretére (előnevelt), az erdősítés tervezésére vonatkozó szabályozás azonban, a évi XXXVII. tv (Etv.) és a 68/2015.(III.30.) Korm. rendelet értelmében az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozik, azt helyi rendeletben az önkormányzat nem szabályozhatja. 3. Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály- Útügyi Osztály; SO/UO/131/7/2015 A módosításhoz az alábbi feltételekkel járul hozzá: a) Az új út kialakításánál, illetve nyomvonalának módosításánál figyelembe kell venni az OTÉK, valamint az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírások vonatkozó előírásait. b) A közlekedési létesítmények építése engedélykötelesek, melyben hatóságuk illetékes eljárni. c) Kéri figyelembe venni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóságának SOM-273/2/2015 számú hozzájáruló nyilatkozatában, és a Közlekedési Koordinációs Központ M-1/14-21/2015 számú tájékoztató levelében foglaltakat. Válasz: Észrevételeit tudomásul vettük, az önkormányzat annak figyelembevételével jár el. 4. Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; SO-04/D/EOH/198-5/2015 Jelzi, hogy a Jókai u.- Rákóczi u.-udvarhelyi árok - Lakics árok által határolt tömb régészeti lelőhelyet érint, ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti területet érintő engedélyezési eljárás során az örökségvédelmi hatóság bevonása szükséges. A földmunkával járó beruházásokkal a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Kötv.) 19. (1) bekezdés alapján a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a Kötv. 22. (1) bekezdés alapján az JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 36

38 érintett területen régészeti feltárást kell végezni. Ehhez a beruházónak biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket. Válasz: Észrevételét az önkormányzat tudomásul vette. Somogyudvarhely, július 1. Közreműködött: dr Fazekas Sándorné településtervező TT Kiss Kornél polgármester JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 37

39 A településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogást nem emelnek JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 38

40 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 39

41 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 40

42 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 41

43 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 42

44 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 43

45 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 44

46 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 45

47 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 46

48 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 47

49 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 48

50 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 49

51 Nyilatkoztak, hogy a további egyeztetésen nem kívánnak részt venni JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 50

52 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 51

53 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 52

54 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 53

55 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 54

56 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 55

57 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 56

58 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 57

59 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 58

60 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 59

61 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 60

62 Észrevételt tettek JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 61

63 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 62

64 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 63

65 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 64

66 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 65

67 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 66

68 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 67

69 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 68

70 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 69

71 10. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 70

72 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 71

73 JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ OKTÓBER 72

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ CSERKESZŐLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA GYÓGYHELY KIJELÖLÉSÉRE 2015. ÉVBEN EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be.

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be. Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének./2015.(...) önkormányzati rendelete Borzavár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10 /2005.(06.01.) számú önkormányzati

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.

N A G Y V E N Y I M É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. N A G Y V E N Y I M H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A É S SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA MEZŐFALVI ÚT ÉSZAKI OLDALA GAZDASÁGI TERÜLETEN A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti v é l

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete

HATÁROZAT. Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete HATÁROZAT Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselőtestületének 55/2011. (X.6.) határozata Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Nemesgörzsöny község településszerkezeti

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról

a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról ZÁMOLY község 11/2016. (IV.4.) Ökt. sz. rendelete a HÉSZ-ről szóló 1/2004. (I.29.) sz. Ökt. rendelet módosításáról POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA 2016. április 1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ U. 25. tel:1-3318494

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon: 06-23-367-693, 06-20-9369-607, E-mail: panyi@t-online.hu PAGONY TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA 1111. Budapest, Budafoki út 53. Telefon: 06-1-365-1805,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Kr. 36.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) K t r. s z. rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA ÖRVÉNYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083,

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben