Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás március Véleményezési tervdokumentáció TH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14"

Átírás

1 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás március Véleményezési tervdokumentáció TH Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É /2005 Borosné Kovács Marina építészmérnök Közlekedéstervező: Közműtervező: Tájrendezési tervező: Bogár Zsolt K-1d-1/ Horváth Ervin TE-T TV-T Szűcs Gábor TK/

2 Tartalomjegyzék 1 TERVEZÉSI FELADAT ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A településrendezési tervmódosítás által érintett területek A településrendezési terv módosításának célja MELLÉKLETEK Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumai TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti tervmódosítás M=1: felbontású Határozattervezet LEÍRÁS A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai A rendezési terv készítése során figyelembe vett magasabbrendű területfejlesztési dokumentumok. 8 Országos területrendezési terv (OTrT)... 8 A évi XXVI. tv évi módosításának érvényesítésével (2013. évi CCXIX tv.) A tervezési terület biológiai aktivitás értékének változása A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció Rendelet tervezet LEÍRÁS A szabályozás alapelvei A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési javaslat Közműfejlesztési javaslat Elektronikus hírközlés EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelem TERVJEGYZÉK FÜGGELÉK

3 1 TERVEZÉSI FELADAT 1.1 ELŐZMÉNYEK Kajárpéc község önkormányzata a évek folyamán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. (3) (4) továbbá a 13. (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében és a 16. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a település rendezési tervét, melynek helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a 2/2006. (III.28.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a településrendezési terv előzményeként az önkormányzat képviselő testülete a 21/2003 (III.18.) számú határozatával elfogadta a település fejlesztési koncepcióját. Az azóta eltelt időben egy alkalommal került sor a településrendezési terv módosítására, amelyet a 4/2010. (VI.18.) számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá a képviselő testület. A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. A legutóbbi módosítás óta eltelt időben a településen néhány kisebb módosítási igény fogalmazódott meg, melynek következtében a képviselő testület úgy döntött, hogy a településrendezési tervet módosítani kívánja. A tervezett módosítások egy része a településszerkezeti és szabályozási tervet, más része csak a szabályozási tervet érinti. A korábban elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési elképzeléseknek a tervezett módosítások megfelelnek, így nincs szükség a településfejlesztési koncepció módosítására. A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás elkészítése, a hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt. A településszerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft-t bízta meg. Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény) és módosítása Győr-Moson-Sopron Megye Rendezési Terve Kajárpéc Rendezési Terve és hatályos módosítása Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti előzetes tájékoztatási eljárás során megtették észrevételeiket, melyeket figyelembe vettünk. Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési szakaszhoz elkészített anyaga. 3

4 1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA A településrendezési tervmódosítás által érintett területek A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti: I. sz. tervezési terület: 0251/206 hrsz.-ú ingatlan. III. sz. tervezési terület: 0158/1-19, 0160, 0161/8, 0161/10, 0161/13, 0161/14, 0161/17, 0170/1 hrsz.-ú ingatlanok, illetve az ingatlanokat tartalmazó tömb. IV. sz. tervezési terület: 0251/81, 0251/199 hrsz.-ú ingatlanok. V. sz. tervezési terület: 0117/14, 0122/1-2, 0124 hrsz.-ú ingatlanok. VI. sz. tervezési terület: 260 hrsz.-ú ingatlan A településrendezési terv módosításának célja 1. sz. tervezési terület A 0251/206 hrsz.-ú, jelenleg gazdasági kereskedelmi-szolgáltató besorolású területen valósult meg a regionális hulladékgazdálkodási program keretében a helyi hulladékudvar. A hulladékudvar által igénybe vett terület számára nem alakítottak ki külön helyrajzi számú ingatlant. A hulladékudvar által igénybe vett terület lehatárolása, és a terület különleges hulladékgazdálkodási területbe sorolása tervezett. Biztosítani kell a hulladékudvar területének közúttal való megközelíthetőségét is a szabályozási tervben. 2. sz. tervezési terület A mezőgazdasági kertes területeken lévő kialakult nagyságú telkek beépíthetőségét szabályozott keretek között kívánjuk biztosítani. Ennek érdekében HÉSZ 21. előírásainak módosítását kezdeményezte a település, úgy hogy a beépíthetőségre vonatkozó területnagysághoz kötődő korlátozás feloldásra kerüljön. 3. sz. tervezési terület A 0158/ /17, 0158/18 hrsz.-ú területeket érintő mezőgazdasági feltáró út valós, kialakult nyomvonal szerint az ingatlanokat keresztülszeli. A településrendezési tervben az elkészült felmérési vázrajznak megfelelően kívánjuk szerepeltetni az utat. Ennek érdekében szükséges a szabályozási terv módosítása. Az út kialakult nyomvonalának rögzítése a fent felsorolt három ingatlanon túlmenően az út nyomvonalát érintő további ingatlanoknál is telekhatár rendezést igényel. 4. sz. tervezési terület A 0251/199 hrsz.-ú ingatlan egy része jelenleg a településrendezési tervben közlekedési terület területfelhasználási kategóriába van sorolva. Ezt a területrészt, amely jelenleg rét művelési ágban található, a szomszédos 0251/81 hrsz.-ú telephely tulajdonosa meg kívánja vásárolni, és a saját telephelyéhez csatolni. Az érintett közlekedési terület a jelenlegi területhasználatok mellett semmilyen funkciót nem tölt be, róla ingatlan kiszolgálás nem történik. A terület közlekedési területből gazdasági terület területfelhasználási kategóriába kerül. A 0251/199 hrsz.-ú ingatlan erdő művelési ágban lévő része továbbra is erdőterület besorolásban marad. 5. sz. tervezési terület A 0122/2 hrsz.-ú terület tulajdonosa a Magtár kft. indítványozta a területét feltáró illetve a területe mellett elhaladó utak szerepének, illetve besorolásának megváltoztatását. Jelenleg a 0124 hrsz.-ú önkormányzati út a telephely közforgalmi kapcsolata, valamint a környező területek átmenő mezőgazdasági forgalmának lebonyolítója. A tervek szerint a közforgalmi kapcsolat a továbbiakban a kialakított 0122/1 és 0117/14 hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott úttá minősítendő területeken zajlana. A 0124 hrsz.-ú terület a gazdasági telephely területéhez csatlakozna. 4

5 A telephely tulajdonosa kérte továbbá, hogy a területen a technológiai célú építmények (pl. terményszárító) magassága haladhassa meg az előírt maximális építménymagasságra vonatkozó előírást. A terület közútkapcsolatának módosítása szükséges a tervezett megosztási vázrajznak megfelelően. 6. sz. tervezési terület A Rákóczi utca 260 hrsz.-ú telek megoszthatósága érdekében az érintett tömbön belül az övezeti paraméterek megváltoztatása illetve övezeti határ kijelölésével az érintett ingatlanok másik övezetbe sorolása szükséges. A 260 hrsz.-ú telek hátsó részéből a 144 hrsz.-ú útról megközelíthetően önálló ingatlant kívánnak kialakítani. 5

6 1.3 MELLÉKLETEK Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumai 6

7 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Kajárpéc község képviselőtestülete a 21/2003 (III.18.) számú képviselő-testületi határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson- Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban került meghatározásra. Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások illetve szabályozási elemek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekkel nem ellentétesek. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására nem volt szükség. 3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 3.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti tervmódosítás M=1: felbontású Határozattervezet Kajárpéc község Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) Ök. sz. Határozat tervezete a 12/2006 (III.21.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Kajárpéc Településszerkezeti Terv módosításáról. Kajárpéc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX tv. 13. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot hozza: A Településszerkezeti tervet módosítja a TH számú É-4/M terv szerint. 7

8 3.2 LEÍRÁS A módosítással érintett tervezési területek településszerkezeti és területfelhasználási vonatkozásai A településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriái érdemben az I. számú tervezési terület esetében változnak. I. sz. tervezési terület A 0251/206 hrsz.-ú, jelenleg gazdasági kereskedelmi-szolgáltató besorolású területen valósult meg a regionális hulladékgazdálkodási program keretében a helyi hulladékudvar. A hulladékudvar által igénybe vett terület számára nem alakítottak ki külön helyrajzi számú ingatlant. Az érintett terület gazdasági kereskedelmi- szolgáltató területfelhasználási kategóriából különleges beépítésre szánt hulladékudvar területfelhasználási kategóriába kerül. A hulladékudvar területének közúttal való rendeltetésnek megfelelő megközelíthetősége a 0251/4 hrsz.-ú útról kerül biztosításra A rendezési terv készítése során figyelembe vett magasabbrendű területfejlesztési dokumentumok Országos területrendezési terv (OTrT) A évi XXVI. tv évi módosításának érvényesítésével (2013. évi CCXIX tv.) Kivonat az országos területrendezési tervből Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területeket illetve környezetét az alábbiak érintik: Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 8

9 Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Az OTrT-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Kajárpéc vonatkozásában: a település környezetét érintő közlekedésfejlesztési elemeket az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Kajárpéc és térségére vonatkozó természetvédelmi domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat A fent említett elemeket a rendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük, azok a tervezett módosítást nem befolyásolják. 9

10 Megyei területrendezési terv Kivonat a Megyei Területrendezési tervből A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv, által meghatározott övezetek közül a tervezési területeket illetve környezetüket, valamint a település területét az alábbiak érintik: Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 10

11 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezete A tervezési területeken tervezett módosításoknak a megyei területrendezési terv övezetei által meghatározott előírások szempontjából érdemi hatásuk nincs A tervezési terület biológiai aktivitás értékének változása Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló évi L. tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke nem csökkenthet. (Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitás érték számítás nem szükséges. 11

12 4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 4.1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TH sz. dokumentáció SZ-1/M1 számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású, SZ-2/M2 számú Szabályozási terv M=1:4 000 és M=1:8 000 felbontású Rendelet tervezet Kajárpéc község Önkormányzatának képviselőtestülete / ( ) Ök. sz. Rendelet tervezete a 2/2006. (III.28.) számú rendelettel jóváhagyott Kajárpéc Helyi Építési szabályzata és a Szabályozási Terv módosításáról. Kajárpéc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX tv. 13. (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A HÉSZ 1. (3) bekezdés szerinti SZ-1/K1 jelű Szabályozási terv az SZ-1/M1 jelű tervlap szerint, az SZ-2/K2 jelű Szabályozási terv az SZ-2/M2 szerint módosul, amely jelen rendelet melléklete. A HÉSZ 5. kiegészül az alábbiak szerint: különleges terület hulladék gazdálkodási terület K hu A HÉSZ 16. kiegészül az alábbiak szerint: /6/ A G ip övezetekben az előírt maximális átlagos építménymagasság értékét meghaladó magasságú technológiai célú építmény építhető. Az ilyen technológiai célú építmények összes bruttó alaprajzi kiterjedése nem haladhatja meg az övezetben előírt maximális beépíthetőség 20 %-át, illetve a telek területének 5 %-át. A technológiai célú építmény építménymagassága maximum 25 m lehet. A HÉSZ 17. kiegészül az alábbiak szerint: K hu különleges hulladékudvar terület A területen a hulladékudvar működéséhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el az alábbiak szerint: Övezeti jel Beépítési mód SZTM (szintterületi mutató-m2/m2) A megengedett legnagyobb beépítettség (%) A legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) Szélessége (m) A beépítéshez szükséges telek legkisebb Mélysége (m) Területe (m2) Az épület megenge dett építmény magassá ga Legkisebb (m) Legnagyobb (m) Az építhető terepszint feletti szintek száma Megjegyzés Egyéb előírások 12

13 K hu SZ 0, ,5 1 A HÉSZ 21. módosul az alábbiak szerint: /5/ A mezőgazdasági kert területek elsősorban a házi jellegű szőlő-, gyümölcs-, és zöldségtermesztés területei. A területen állattartó épületek, siló, trágyatároló és provizórikus jellegű épület nem helyezhető el. Hatálybalépés 2. /1/Jelen rendelet az elfogadás napjától számított 30. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Kajárpéc község képviselőtestületének 2/2006. (III.28.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul. /2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult, valamint a folyamatban lévő eljárásokban kell alkalmazni. (3) Az SZ-1/M1 Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-1/K1 jelű Szabályozási terv, valamint az SZ-2/M2 Szabályozási tervlapon szabályozott területre vonatkozóan az SZ-2/K2 Szabályozási terv hatályát veszti... jegyző.. polgármester A rendelet kihirdetésre került: Kajárpéc, jegyző 13

14 4.2 LEÍRÁS A szabályozás alapelvei 1. sz. tervezési terület A 0251/206 hrsz.-ú, jelenleg gazdasági kereskedelmi-szolgáltató besorolású területen valósult meg a regionális hulladékgazdálkodási program keretében a helyi hulladékudvar. A hulladékudvar számára kialakított telek nagyságának megfelelően kerültek meghatározásra a beépítési paraméterek, beépítési mód. A hulladékudvar telkének megközelíthetősége közforgalom számára kialakított úttal a 0251/4 hrsz.-ú útról biztosított. Az út kialakítása teherforgalom számára megfelelő paraméterekkel került meghatározásra. HÉSZ: kiegészül. Az 5. /1/ táblázat kiegészül a beépítésre szánt különleges hulladékgazdálkodási területtel. A 17. kiegészül a különleges hulladékgazdálkodási területre meghatározott beépítési paraméterekre vonatkozó táblázattal. A tervezési terület besorolása területfelhasználási szempontból a jelenlegi gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területből, beépítésre szánt különleges hulladékudvar területre módosul. A megvalósult létesítmény kialakítása alapján az alábbi főbb szabályozási paraméterek tervezettek: maximális beépíthetőség 10 % minimális zöldfelület 50 % maximális építménymagasság 4,50 m A területet feltáró 0251/4 hrsz.-ú út szabályozási szélessége változó, azonban mindenhol meghaladja a 16 m-t. A 0251/4 hrsz.-ú út és a környező csatlakozó utak csomópontjában a megfelelő ráfordulási ívek kialakíthatóak az utak tervezett szabályozási szélességén belül. A tervezett terület hulladékudvar által igénybe nem vett részén beültetési kötelezettséget írtunk elő, amely telken belül valósítható meg. 2. sz. tervezési terület A mezőgazdasági kertes területeken lévő kialakult nagyságú telkek beépíthetőségét szabályozott keretek között kívánjuk biztosítani. Ennek érdekében HÉSZ 21. előírásainak módosítását kezdeményezte a település, úgy hogy a beépíthetőségre vonatkozó, területnagysághoz kötődő korlátozás feloldásra kerüljön. HÉSZ: módosul, illetve kiegészül. A 21. /5/-ben meghatározott telekterületre vonatkozó minimum követelményeket töröljük. A mezőgazdasági kertes területek beépíthetőségére a 21 /7/ táblázatban meghatározott követelmények maradnak hatályban. 3. sz. tervezési terület A 0158/ /17, 0158/18 hrsz.-ú területeket érintő mezőgazdasági feltáró út valós, kialakult nyomvonal szerint az ingatlanokat keresztülszeli. A településrendezési tervben az elkészült felmérési vázrajznak megfelelően kívánjuk szerepeltetni az utat. Ennek érdekében szükséges a szabályozási terv módosítása. Az út kialakult nyomvonalának rögzítése a fent felsorolt három ingatlanon túlmenően az út nyomvonalát érintő további ingatlanoknál is telekhatár rendezést igényel. Szabályozási terv: módosul Az úthoz kapcsolódó érintett mezőgazdasági területek határa változik a nyomvonalnak megfelelően HÉSZ: nem módosul. 4. sz. tervezési terület A 0251/199 hrsz.-ú ingatlan egy része jelenleg a településrendezési tervben közlekedési terület területfelhasználási kategóriába van sorolva. Ezt a területrészt, amely jelenleg rét művelési 14

15 ágban található, a szomszédos 0251/81 hrsz.-ú telephely tulajdonosa meg kívánja vásárolni, és a saját telephelyéhez csatolni. Az érintett közlekedési terület a jelenlegi területhasználatok mellett semmilyen funkciót nem tölt be, róla ingatlan kiszolgálás nem történik. A terület közlekedési területből gazdasági terület területfelhasználási kategóriába kerül. A 0251/199 hrsz.-ú ingatlan erdő művelési ágban lévő része továbbra is erdőterület besorolásban marad. Szabályozási terv: módosul A gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület kiegészül az érintett közlekedési területtel. HÉSZ: nem módosul. 5. sz. tervezési terület A 0122/2 hrsz.-ú terület tulajdonosa a Magtár kft. indítványozta a területét feltáró illetve a területe mellett elhaladó utak szerepének, illetve besorolásának megváltoztatását. Jelenleg a 0124 hrsz.-ú önkormányzati út a telephely közforgalmi kapcsolata, valamint a környező területek átmenő mezőgazdasági forgalmának lebonyolítója. A tervek szerint a közforgalmi kapcsolat a továbbiakban a már kialakított 0122/1 és 0117/14 hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott úttá minősítendő területeken tervezett. A 0124 hrsz.-ú terület a gazdasági telephely területéhez csatlakozik. A területen a technológiai célú építmények (pl. terményszárító) megvalósíthatósága érdekében az előírt maximális építménymagasságra vonatkozó előírásokat kiegészítettük. A terület közútkapcsolata módosításra kerül a tervezett megosztási vázrajznak megfelelően. Szabályozási terv: módosul A gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület kiegészül az érintett közlekedési területtel, a közút nyomvonala módosul. HÉSZ: az érintett gazdasági ipari terület maximális építménymagasságára vonatkozó előírások kiegészítésre kerülnek. 6. sz. tervezési terület A Rákóczi utca 260 hrsz.-ú telek megoszthatósága érdekében az érintett tömbön belül az övezeti paraméterek megváltoztatása illetve övezeti határ kijelölésével az érintett ingatlanok másik övezetbe sorolása tervezett. A 260 hrsz.-ú telek hátsó részéből kialakítandó ingatlan a 144 hrsz.-ú útról lesz megközelíthető. Szabályozási terv: A tömbön belül az övezeti paraméterek nem teszik lehetővé a 260 hrsz.-ú telek tervezett megosztását, így a 260 és 261 hrsz.-ú ingatlanok Lf-6 övezetből Lf-5 övezetbe kerülnek át. A két övezetben a beépítési paraméterek azonosak, csak a kialakítható legkisebb telekméretekben van eltérés. HÉSZ: nem módosul A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása A tervezett kisléptékű módosítások jelentős hatást nem gyakorolnak a településre, részben már folyamatban lévő és megvalósult területhasználatokhoz történő szabályozási terv igazításokról van szó, illetve a valós használat szabályozási tervi feltételeit kívánjuk megteremteni A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi vonatkozásai A szabályozási terv módosításának hatályba lépésével az önkormányzatnak pénzügyi kötelezettség-vállalása nem keletkezik. 15

16 4.3 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Tájrendezési javaslat A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. Külön felhívjuk a figyelmet a növényalkalmazásra vonatkozó javaslatok jelen módosítás során való érvényesítésére is. Az I. és IV. sz. tervezési terület országos jelentőségű védett illetve közösségi jelentőségű HUFH20008 Pannonhalmi dombság elnevezésű Natura 2000 területen helyezkedik el. Az érintett területen a tervezett módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kialakításra, a területek jelenleg is telephelyként funkcionálnak, gazdasági terület területfelhasználási kategóriában. A területen nem található védett érték, vagy jelölő élőhely. Előzetes állásfoglalásában a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a tervezett módosítással kapcsolatban nem fogalmazott meg eltérő véleményt. A tervezett módosítás érdemi tájrendezési változással nem jár. A tervezett módosítások közül a III. és a IV. sz. tervezési terület üzemtervezett erdőrészleteket érint: Kajárpéc 0158/1-15 hrsz.-72 I, J, K, N erdőrészletek, illetve Kajárpéc 0251/199/c-18CE1 egyéb részlet. Az erdőterületek igénybevétele a évi XXXVII. tv. előírásainak megfelelően történhet. A III. sz. tervezési terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat puffer területéhez tartozik. A módosítással érintett többi tervezési területen illetve közvetlen környezetében országos vagy helyi védett vagy védelemre tervezett természeti terület, természeti érték, ex lege terület, továbbá európai jelentőségű élőhely, ún. Natura 2000 terület nincs. Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a biológiai aktivitás érték szinten tartását igazoló számítás nem szükséges. A zöldfelületek kialakításánál a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények alkalmazását. Javasolt fák: tölgy, kőris, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, házi berkenye, vagy barkóca berkenye, fehéreper, dió. A mérgező részeket tartalmazó növények, allergén növények, a kártevők által gyakran károsított, átlagosnál több ápolási és fenntartási munkát igénylő növények mellőzendők. A tervezett módosításoknak tájrendezési szempontból nincs hatása a jelenlegi állapothoz képest Környezetalakítási javaslat A hatályos településrendezési eszközökben közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) - megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a fejezet csak kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat Víz A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet szerint a nitrátérzékeny területek listáján szerepel. 16

17 A terület vízgazdálkodását nem befolyásolják negatívan a szabályozási terv alapján megvalósítható építmények elhelyezése. A szennyvíz kezelése, valamint a hulladék folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. A tervezési területeken belül elhelyezhető létesítmények alacsony kockázati szintűek. A csapadékvíz elvezetésénél amennyiben jogszabály előírja műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell, hogy szennyező anyag ne juthasson a talajba Levegő A tervezési területeken belül a szabályozási terv által lehetővé tett beruházások a klímaviszonyokat nem módosítják. A területen jelenleg nincs jellegzetes, a lokális levegőminőséget dominánsan meghatározó légszennyező (ipari) pontforrás. A területen a domináns közlekedési eredetű légszennyező anyagokkal jellemezhető levegőminőség átlagos értékei megfelelő tartalékkal rendelkeznek, kritikus, határérték közeli összetevő nincs. A tervezett módosítás számottevő mértékben nem növelik a terület forgalmát Föld- és talajvédelem A tervezési terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, ezért különös figyelmet kell fordítani a hulladék, és a szennyvízkezelés környezetkímélő megoldásaira. A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés kialakítása, a hulladéktárolás, illetőleg a burkolt felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. A termőföldről szóló évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet értelmében a tervezési területeken a kivitelezés és a használat során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak. Kivitelezési munkák esetén a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával. Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak. A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes hatóságtól Klíma, éghajlati viszonyok A tervezett módosítás a terület klímájában változást nem okoz Élővilág A tervezett módosítás a terület élővilágára nincs jelentős hatással Épített környezet 17

18 A tervezett módosítás az épített környezetet nem befolyásolja kedvezőtlen módon Zaj és rezgésvédelem A területen kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben foglaltak betartandóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben meghatározott határértéket kell figyelembe venni. A tervezett fejlesztéseknél fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és porral lehet számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű Hulladékgazdálkodás A tervezési területen belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: papír és karton csomagolási hulladékok műanyag csomagolási hulladékok fa csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok * nikkel kadmium elemek * higanyt tartalmazó elemek 17 Építési és bontási hulladékok teljes spektruma olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek papír és karton üveg biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék * veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek *-től egyéb települési hulladékok lom hulladék közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 164/2002 (X.18,) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. A keletkező települési hulladékok kezelését a 213/2001. (XI.14.) a települési hulladékokkal kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint történjen. A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó rendeletek betartására. A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 18

19 Közlekedésfejlesztési javaslat A tervezett módosítások jelentős közlekedésfejlesztési igénnyel nem járnak. Az I. sz. tervezési területen megvalósult hulladékudvar közútkapcsolata a 0251/4 hrsz.-ú útról biztosított. Az út szabályozási szélessége változó, azonban mindenhol meghaladja a 16 m-t, amely a teherforgalmi megközelítés igényeit kielégíti. Az V. sz. tervezési területre vezető 0125 hrsz.-ú út 22 m szabályozási szélességű, amely szintén elegendő a teherforgalmi megközelítés igényeinek. A telephely mellett a közforgalmi mezőgazdasági forgalom a továbbiakban a már kialakított 0122/1 és 0117/14 hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott úttá minősítendő területeken tervezett, amelyek 12 m szabályozási szélességgel kerülnek kialakításra Közműfejlesztési javaslat A tervezett módosítások érdemi közműfejlesztési igénnyel nem járnak, az igények a meglévő községi hálózatokról kielégíthetőek. Kajárpéc közműves vízellátása a Pannon-Víz Győrszemerei Kistérségi Vízellátó rendszeréről biztosított. A község közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az elvezetett szennyvizek tisztítása az 5833 m3/d kapacitású Tét térségi szennyvíztisztító telepen történik. A felszíni vízkészlet-gazdálkodás szempontjából a település a Sokoróaljai Bakony-ér (Bornát-ér) és a Csuki-ér vízgyűjtő területébe tartozik. Az V. sz. tervezési területen tervezett utak a határos vízfolyás mederkezelési előírásainak megfelelően kerüljenek kialakításra Elektronikus hírközlés A tervezési területek a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemeket nem érintenek EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK Örökségvédelem A tervezett módosítással érintett területek közvetlenül nem érintenek épített örökségi értékeket. A tervezési területek közvetlen környezetében műemlék nem található. Ugyanakkor Kajárpéc község a történeti települési terület övezetébe tartozik, ez a VI. sz. tervezési területet érinti. A Forsters központ előzetes véleményében a tervezett módosítással egyetértett. A tervezési területek közül az I. III. IV. VI. számú területek nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintenek, ezeken a területeken régészeti leletek előkerülésére számítani kell. Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény rendelkezik. Irodalomjegyzék Magyarország Vármegyéi és Városai, Győr Vármegye, szerk. Dr. Borovszky Samu én. Budapest Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, szerk.: Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor Budapest 1990 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve VÁTI OTrT VÁTI

20 5. TERVJEGYZÉK Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1: É-4/K Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből M 1: É-4/M Településszerkezeti tervmódosítás M 1: SZ-1/K1 Szabályozási terv belterület- Kivonat M 1: SZ-2/K2 Szabályozási terv külterület- Kivonat M 1: 4 000/ SZ-1/M1 Szabályozási terv belterület- Módosítás M 1: SZ-2/M2 Szabályozási terv külterület- Módosítás M 1: 4 000/ FÜGGELÉK Ortofotó az I. és V. területről Mintakeresztszelvény M 1: 100 Térképmásolat 20

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. szeptember TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06

Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Tata Május 1. úti körforgalom és környéke Szabályozási terv módosítás 2011. június Végleges szakmai véleményezési tervdokumentáció TH-10-02-06 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

LIPÓT. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17

LIPÓT. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17 LIPÓT Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. október TH-13-02-17 2 Lipót településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19

FENYŐFŐ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 FENYŐFŐ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. november TH-13-02-19 2 Fenyőfő Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be.

3. (3) A R 6. (5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az övezet telkei csak ütemezetten a jelenlegi belterület felől folyamatosan építhetők be. Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének./2015.(...) önkormányzati rendelete Borzavár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10 /2005.(06.01.) számú önkormányzati

Részletesebben

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012.

VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész. Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL Község Településrendezési tervek módosítása TSZT SZT jóváhagyandó munkarész Készítette: EUROVIA Kft. 2012. VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 1 VÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet

Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat hatálybaléptetése 21/2013. (XII.23.) sz. rendelet PILISSZENTKERESZT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYBA LÉPTETÉSE Megbízó: Pilisszentkereszt Önkormányzat

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2006./IV.13./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós II. RÁKÓCZI FERENC ÚT MELLETTI 0252/1-46 és 0252/58-59 hrsz.-ú terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK

MŰSZAKI LEÍRÁS TENK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 1. ELŐZMÉNYEK EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 122008/16 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ

KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) MUNKASZÁM: Rv59 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK M Ó D O S Í T Á S A MUNKASZÁM: Rv59 VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ (314/2012.(XI.8.) KORM. R. 38. ) 2016. FEBRUÁR HÓ KÉTVÖLGY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALTUS

Részletesebben

A rendelet hatálya. A szabályzat alkalmazása

A rendelet hatálya. A szabályzat alkalmazása BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 7/2002. (III. 12.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest X. kerület, Gitár utca - Mádi utca - Téglavető utca - Harmat utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 07.22. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.1- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ. Rábán-aluli terület 1853-2015. K Ö R M E N D V Á R O S TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 314/2012. (XI.8.) KORM. R. 38.. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ Rábán-aluli terület 1853-2015. MUNKASZÁM: KMD 2015_1 KÖRMEND, 2015. OKTÓBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben

CSERÉPFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE. egységes szerkezetben PROVINCI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002. (X.03.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ TERVEZET Újhartyán Önkormányzata Képviselő Testületének./2012. (.) számú határozata Újhartyán Község Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben