VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG"

Átírás

1 VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 59/2014.(V.29.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / (XI.8.) KORM. RENDELET 36. SZERINTI TELJES ELJÁRÁS ALAPJÁN 3 8. S Z E R I N T I V É L E M É N Y E Z É S R E július 21.

2 Vonyarcvashegy Nagyközség Településrendezési eszközeinek részleges módosítása Készítette: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata megbízásából 2014-ben: Felelős tervező: NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT Településtervezés: Munkatárs: Építészet: Feldolgozó: NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT VARGA ORSOLYA okl. településmérnök NÉMETH FERENC okl. építészmérnök PLANTEUS KFT Monoszló, Fő u. 23.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Véleményezési szakasz leírás II. Megalapozó vizsgálat III. Alátámasztó javaslat IV. Határozat tervezet V. Rendelet tervezet VI. Mellékletek Tervezői nyilatkozat A településfejlesztési döntésről szóló kt. határozat A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntés Helyszínrajz Az államigazgatási szervek előzetes tájékoztatói Az előzetes tájékoztatók összefoglalása A Helikon Taverna bővítésére készült séma-vázlattervek VII. Rajzi mellékletek Településszerkezeti terv módosítás (M-SZE) Szabályozási terv módosítás (M-SZT1)

4 I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEÍRÁS 1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló módosított évi CXII. Törvénynek megfelelően készültek. A jelenleg érvényes településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2/2003. (I.30.) számú képviselőtestületi határozatta fogadta el. A koncepció felülvizsgálatát kezdeményezte az Önkormányzat ban, az egyeztetési eljárás ennek tárgyában jelenleg is zajlik, jelen lejárástól függetlenül. A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 52/2004. (VII. 01.) számú képviselőtestületi határozattal fogadta el. A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: Hész) és szabályozási tervről szóló döntése a 15/2004.(VII.5.) sz. rendelettel került elfogadásra, és a 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) számú, 11/2011.(IX.14.) számú rendelettel módosításra került. 2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése Vonyarcvashegy Nagyközség Képviselőtestülete a jelen településrendezési terv módosításról szóló szándékát az 59/2014.(V.29.) számú kt. határozatban fogalmazta meg. A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45. (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik, a 37. szerinti előzetes tájékoztatás jelen dokumentációval történik. A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45. (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani. A tervezett változtatások nem érintik a település érvényes illetve az egyeztetés alatt álló településfejlesztési koncepcióját. Nem tartalmaznak olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális adottságait. A jelen eljárásban szereplő (3. pontban ismertetett) módosítások alapján változik a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv 1-es szelvénye. Az 1-es szelvény korábban 2009-ben módosult a belterületi határ Cseri utca Mulató utca Helikon utca által határolt területen. Egységes szerkezetben a tervlap nem került dokumentálásra. Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlap részletén kerül bemutatásra. Elfogadása után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra. A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 31/2013.(III.28.) sz. kt. határozatban foglaltaknak megfelelően történik. A településrendezési eszközök módosítása céljából az önkormányzat előzetes tájékoztatót küldött az érintett államigazgatási szervek, a területi és települési önkormányzatok részére. A tájékoztatások figyelembe vételével került sor a módosítás tervezet elkészítésére. A véleményezés jelen dokumentációval történik és a módosítások összetettsége miatt az Eljr-ben szereplő összes érintett véleményező szerv bevonásra kerül.

5 3. A módosítások leírása A módosítás indoka: A módosítás célja hogy lehetőséget biztosítson a Helikon Taverna korabeli épületéhez kapcsolódó 2011-ben épült szálloda kis mértékű bővítésére, valamint a környezetében lévő területeken az építés rendjének módosítása az eltérő funkciók egymást zavaró hatásának kiküszöbölése érdekében. Érintett terület: A Helikon Taverna műemléki védelem alatt álló épülete az 1820-as években épült Festetics György megbízásából, és több mint száz évig az uradalom diási és vonyarci szőlőinek központja volt. Jelenleg felújított állapotban vendéglátó funkciót tölt be. A tőle északra található 2007/1 hrsz-ú ingatlanon a hozzá kapcsolódó szálloda épülete helyezkedik el. Jelenleg 35 szobával működik, földszint + három emelet magas, lapostetővel ellátott. Elrendezése, tömegformálása, építészeti kialakítása a terepviszonyokat figyelembe veszi, lépcsős teraszház kialakítású. Tájképi megjelenésében a semlegességre törekedtek, mely a tervezett bővítéssel is megmaradna. Az épület együttes lakóterületek gyűrűjében helyezkedik el, nyugat és dél felől többnyire beállt területekkel. A kelet felől szomszédos telkek azonban csak részben épültek be, a beépítés lehetőségét a helyi építési szabályzatban szereplő paramétereknek megfelelően a szabályozási tervlapon szereplő építési helyen lehet megvalósítani. A módosítás célja, hatása: Az elképzelések szerint a Vt-1 övezetbe sorolt, meglévő szálloda épülete a telek hátsó kertje felé bővül, valamint az eredeti lépcsőzetes tömegformálást követve a hátsó épülettraktus egy emelet magasítást kap. Ezzel a szállás férőhelyek száma szobával nő, ami megfelelő az épület-együttes gazdaságos üzemeltetése szempontjából, ugyanakkor forgalma a jelenlegi állapothoz képest nem számít jelentős tehernek. Az épület kialakítása a meglévő épületéhez hasonlóan továbbra is figyelemmel lesz a kilátás- és rálátás védelmére, a műemléki szomszédságból adódóan a fejlesztés óvatos beavatkozásokat igényel. A szálloda keleti szomszédságában található Lke-41 besorolású ingatlanok beépítése során figyelemmel kell lenni az üdülő funkció közelségére. A kölcsönös zavaró hatás elkerülése érdekében az épületek közti minél nagyobb távolság megtartása volna szükséges, a jelenlegi szabályozási tervben szereplőnél szélesebb beépítetlen terület kialakítása. A további építési paraméterek meghatározása során azokat pedig a kilátás védelem szempontjainak kell megfeleltetni. A módosítás céljának megfelelően az érintett területek építészeti, tájkép-védelmi szempontú átgondolása történik. Az érintett övezetek módosulnak például az építési hely, az építmények megengedhető magassági paraméterei, vagy a beépítési százalék vonatkozásában. A változások a szállodát és szűkebb környezetét érintik, és a jelenlegi beépítés állapotához képest nem számítanak jelentős beavatkozásnak. A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása: A Vt-1 övezetet érintő módosítások: A Vt-1 övezetben lévő 2007/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett épületbővítés okán az övezetben kialakítható építménymagasság 7,2 m-re, a beépítés megengedett intenzitása 40%-ra nő, ezzel párhuzamosan a minimális aktív zöldfelület értéke 35 %-ra csökken és az építési hely az északi telekhatár felé nő. Az Lke-41 övezetet érintő módosítások: Az övezetben elhelyezhető épületek építménymagassága 4,5, lejtő felőli legnagyobb homlokzatmagassága 5,0 m-re csökken, melyben legfeljebb egy egységes lakó, egyházi, oktatási,

6 egészségügyi, szociális, kulturális vagy a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari épület helyezhető el. Az építési hely törlésre kerül a 2007/2 hrsz-ú ingatlan nyugati feléről, valamint a 2007/5 hrsz-ról, így itt épületet elhelyezni nem lehet. A 2007/5 és 2007/4 hrsz-ú ingatlanok összevonása javasolt. A 2005/10 hrsz-ú ingatlanon Különleges beépítésre nem szánt szőlészeti bemutató terület került kijelölésre. A terület célja hogy a közparkokhoz hasonlóan a település aktív zöldfelületeként funkcionáljon, valamint hogy az alacsony beépítési intenzitás kedvező kilátásvédelmet biztosítson. A szabályozási terv grafikai hibájának javítása: A szabályozási terv a Helikon utca északi Mulató utca teljes szakaszán tervezi az út szélesítését, melyet részben szabályozási vonallal, részben hibásan vastagabb fekete vonallal jelöl. Ez utóbbi kijavításra kerül a Helikon utca 2005/ hrsz-ot érintő szakaszán, valamint a Mulató utca északi felén.

7 II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT A megalapozó vizsgálatok az Eljr. 1. melléklete alapján készültek. A módosítások érinti Vonyarcvashegy Településszerkezeti tervét, Helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. Az Eljr. 16. (4) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosítása közös megalapozó vizsgálatra alapozva, együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak. Jelen vizsgálat és alátámasztó javaslat ennek megfelelően készül. Mivel jelen módosítás nem a település egészére készül, ezért a megalapozó vizsgálatok a településrendezés várható hatása szerinti területre terjednek ki, melyre az Eljr. 16. (6) bekezdése lehetőséget biztosít. A megalapozó vizsgálatot a tervezési munka súlyának, adottságainak megfelelő részletességgel végeztük el, az 1. mellékletben meghatározott egyes elemek összevonásra, illetve elhagyásra kerültek, melyre az Eljr. 9. (6) bekezdése és a 11. (6) bekezdése lehetőséget biztosít. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Településhálózati összefüggések A tervezési terület a település észak-nyugati felén, a 71. sz. főúttól északra helyezkedik el. A Helikon Taverna épülete, a megközelítését szolgáló út elhelyezkedése meghatározó eleme volt az egykori szőlőhegyi terület használatnak és így a jelenlegi településszerkezetnek. A hagyományos tájhasználat, a gazdálkodás visszaszorulásával párhuzamosan igény a lakóterületek kijelölésére jelentkezett, mely jellemző volt a Balaton környékén, és jelenleg is meghatározó folyamat. A szintén a Balaton közelségéből adódó üdülő funkciójú területek kijelölésére jellemzően a parthoz közeli területeken került sor. A Helikon Taverna emblematikus épülete nagyságrendjével, építészeti kialakításával jelenleg is kiemelkedik a körülötte fekvő területek felosztása során kialakult lakóterület szövetéből. A bővítése során kialakított épületekkel együtt vendéglátó és szálloda funkciója és településközpont vegyes besorolása az adottságainak megfelelő területfelhasználás. A területfejlesztési tervekkel való összefüggések vizsgálata Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában általánosságban megfogalmazott jövőkép alapján a megye a Zöld Zala programra építve a gyógy- és egészségturizmusra, ipari, logisztikai és mezőgazdasági fejlesztésre támaszkodik elsősorban. Ezen alapul az az átfogó célrendszer, amely a gazdaság, a településhálózati és térségi kapcsolatok, az oktatás, az energia- és élelmiszerellátás, és a társadalmi kohézió fejlesztését tűzte ki célul. A Balatoni térség fejlesztése a kreatív tudásra és a természeti értékekre épül. Vonyarcvashegy, mint a vízparti vagy fürdővel rendelkező települések számára a gyermek- és családbarát üdülés megvalósítását nevezi meg a terv. A Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója a térség jövőképét a következők szerint fogalmazta meg: Legyen a Balaton Magyarország és Európa kertvárosa! Ez alapján átfogó célként jelenik meg a helyi társadalom életminőségének javítása érdekében a Balaton térség versenyképességének javítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésével. Mindez kiterjed a vállalkozások versenylépességének, a környezet minőségének javítására, valamint a területi kohézió

8 megvalósítására, ami nem más, mint a parttól távolabbi településeken a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatottság bővítése a szereplők együttműködésével. Kisebb területegységet tekintve, a Nyugat-Balaton térségének fejlesztési irányait is meghatározza a koncepció, külön kiemelve hogy a Keszthely és Balatongyörök közti szakasz a pihenni, fürdőzni vágyók célterülete. A térség kezdeményező szerepet tölt be a balatoni turizmusfejlesztésben. Ezen távlati célok megvalósításával összhangban van Vonyarcvashegy településrendezési eszközeinek kis mértékű módosítása. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A módosítással érintett telektömb a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének Szerkezeti terve alapján települési terület. A besorolás megfelelő a tervezett funkciók számára. Szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó megállapításai Keszthely Város polgármestere nyilatkozott arról, hogy a tervezett módosítások és Keszthely rendezési eszközei nincsenek hatással egymásra. A tervezési terület közelebbi szomszédságában lévő Gyenesdiás településrendezési eszközei nem tartalmaznak a módosítással érintett területet befolyásoló elemet. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A tervezett változtatások nem érintik a település érvényes illetve az egyeztetés alatt álló településfejlesztési koncepcióját. Nem tartalmaznak olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális adottságait. A hatályos településrendezési terv vizsgálata A hatályos településrendezési eszközök a Helikon Taverna és a hozzá kapcsolódó épület-együttes területét településközponti vegyes területfelhasználással illetik. A jelenleg meglévő beépítés a szabályozási előírások adta keretek között található, azonban kis mértékű bővítést sem tesz lehetővé. A környező, módosítással érintett lakóterületek besorolása Lke-41, és az övezet beépítésére még csak igen kis arányban került sor. Jellemző, hogy az építési hely igyekszik a domborzathoz igazodni és a szomszédos ingatlanok kilátásának védelmére is gondot fordít. A kialakítható építménymagasság 5,0 m, a lejtő felőli legnagyobb homlokzatmagasság 5,5 m lehet. A település társadalma, humán infrastruktúrája Jelen módosítások nem jelentenek olyan súlyú változtatást, mely a település társadalmára, humán infrastruktúrájára érdemben hatást gyakorolnak. A település gazdasága A Helikon Taverna és a fejlesztésével kialakított épület-együttes a meglévő kapacitásával jelentékeny adó-befizető az Önkormányzat felé. A szálloda kismértékű bővítése ezt a bevételt várhatóan növelni fogja. A település gazdálkodása, településüzemeltetési szolgáltatások Jelen módosítások nem kezdeményeznek olyan jellegű változtatást, mely a település gazdálkodására, településüzemeltetési szolgáltatásokra érdemben hatást gyakorolnak. Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer vizsgálata

9 A módosítással érintett terület és tágabb környezete (szomszédos telektömbök) jellemzően beépítésre szánt területként szerepelnek a település rendezési eszközeiben. A beépítés aránya azonban rendkívül eltérő, a tervezési területtől délre, a Helikon utca mentén, és keletre, az Lke-4 és Lke-41 övezeti besorolású területeken gyakoriak beépítetlen ingatlanok. Részben ez is oka annak, hogy a terület jelentős zöldfelületi potenciállal rendelkezik, valamint hogy kiváló kilátással rendelkezik a Balatonra. A helyi építési szabályzatban előírt minimális aktív zöldfelületi arány a lakó területeken 50%, az településközponti területeken 40%. A beépített telkek jellemzően rendezett zöldfelülettel, gazdag növényállománnyal rendelkeznek. Azonban az egykor jellemző szőlőművelés ma már nem jellemző, kevés telken találunk szőlő-sorokat. Közpark, vagy egyéb köz célú rekreációs terület a tágabb környezetében nem található. Az épített környezet vizsgálata A vizsgált terület és tágabb környezetére jellemzőek a hosszú, keskeny szalagparcellák, melyeken az épületek elhelyezését elsősorban a közterülethez való közelség és a telek domborzati viszonyai határozták meg. Ez a beépítési szemlélet mára a jelentősen megváltozott. Nem cél a telkeken gazdálkodásra alkalmas terület lehatárolása, a telkek alakját és beépítését is elsősorban a minél kedvezőbb kilátás vezérli. Az ingatlanok rövidebb és szélesebbek, az épületek elszakadnak az utcától. Az épületek többségében lakó funkciójúak, a Taverna épületegyüttese vendéglátó és szálloda funkciót tölt be. Önkormányzati tulajdonú terület vagy intézmény nem található a vizsgálat területen. A vizsgált területen a terep adottságainak kihasználásával jellemzően pince szint + földszint magas épületeket helyeztek el a tetőtér beépítésével. Ennél magasabb épület jelent meg az Lke-41 övezetben valamint a szálloda épületének kialakításakor.

10 Az építési helyet a szabályozási terv határozza meg alapvetően. Az egymással szomszédos lakó és vendéglátó funkciók közötti területen nem határoz meg különösebb előírásokat mely a kölcsönösen zavaró funkciók hatását enyhítené. A Helikon Taverna épülete műemléki védelem alatt áll, mely a műemléki környezet kijelölésével együtt szerepel a szabályozási terven. Közlekedés A módosítással érintett terület megközelítése a Helikon utca felől történik. A szabályozási terv szerepelteti az utca szélesítését 8,0 m-es szabályozási szélességgel. Az Lke-41 jelű lakóterület feltárása a szabályozási terv szerint kialakított lakóutcák felől történik. A vendéglátó és szálloda funkcióhoz szükséges parkoló létesítését az Önkormányzatnak a parkoló létesítési kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 11/2009.(IV.23.) sz. rendeletnek megfelelően oldották meg. Jelenleg 55 db parkolóhely van kialakítva a 2028 és a 2038/2 hrsz-ú ingatlanokon. A fejlesztésből adódó szükséges mértékű bővítés megoldható. Közművesítés A tervezett módosítással érintett terület közművesítése megoldott, a változtatások a meglévő közműhálózatot nem terhelik jelentős mértékben. A szálloda energia ellátását napelemes energiatermelő rendszer biztosítja. A Helikon utca északi szakaszának felszín alatti csapadékvíz elvezetésére engedélyezett tervek készültek, megvalósítására a közeljövőben sor kerül. Környezetvédelem, katasztrófavédelem, ásványi nyersanyag lelőhely A módosítás során nem jön létre a környezetet jelentősen terhelő létesítmény, katasztrófavédelmi veszélyforrás nem ismert. Ásványi nyersanyag lelőhely a területet nem érinti. HELYZETELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS A tervezési terület Vonyarcvashegy jelentős múltú, napjainkban átalakuló, formálódó területe. A Taverna műemlék épülete meghatározó, karakteres elem a környező lakószövetben. Fejlesztése vendéglátó és szálloda funkcióval történt, mely a szabályozási terv adta lehetőségeknek adta keretet jelenlegi állapotában kitölti. A terület zöldfelületi aránya jelenleg megfelelő, azonban ez részben annak köszönhető hogy számos ingatlan jelenleg még beépítetlen. Ez a terület kedvező kilátási viszonyait is erősíti. A területre korábban jellemző szőlő művelés jelentősen visszaszorult. Közkert, közpark a közelben nem található. A telkek beépítésének helyét alapvetően a domborzat és a kilátási lehetőségek határozzák meg, melyet a szabályozási terv lehatárol. A vendéglátó és lakó funkciójú területek elválasztása céljából azonban nem határoz meg elvárásokat.

11 III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT Az alátámasztó javaslat az Eljr. 3. melléklete alapján készült. A környezetalakítás elve A módosítás során biztosításra kerül, hogy a Helikon Taverna épületegyüttese szobás egységgel bővülni tudjon. Mindehhez a Vt-1 övezet paramétereinek kis mértékű módosítására valamint az építési hely növelésére van szükség. A bővítés során az ezidáig is alkalmazott, a műemléki környezetnek és tájképvédelmi szempontoknak is megfelelő építészeti kialakítással történik. A bővítés elvi vázlatát tartalmazó terveket a mellékletben szerepeltetjük. A szomszédos településközponti és lakó területek közötti kölcsönös zavaró hatás mérséklése a másik feladat, ami a módosítást indokolja. A Helikon Taverna együttesétől délre található területek jelenlegi területhasználata és a szabályozási terv adta lehetőségek nem eredményeznek konfliktust. Ugyanez a helyzet a nyugati szomszédos területekkel, mivel beépítése többnyire kialakult, és a megközelítésük is más utcán (Meredély utca) történik, valamint a csatlakozó területhatárokon terepviszonyai is elhatárolják egymástól őket. A keleti szomszédos területek azonban egyenlőre formálódó, kialakulatlan beépítettségű telkek, melyek szorosabb kapcsolatban vannak a meglévő épület együttessel. Ezen a területen az építési paraméterek módosítása valamint az építési helyek csökkentése történik. Ezáltal a szomszédos, eltérő funkciójú telkeken szereplő építési helyek távolabb kerülnek egymástól. A zavaró hatás mérséklése ezek által a lakóterületek jelenlegi állapothoz képest történő korlátozásával történik. Részben a kedvező zöldfelületi ellátottság fenntartása, részben a zavaró hatás mérséklése az oka annak, hogy a jelenleg Lke-41 övezeti besorolású 2005/10 hrsz-ú ingatlan beépítésre nem szánt terület besorolást kap. A telek meredek terepviszonyai lehetőséget biztosítanak arra, hogy szőlő telepítésével kiválóan visszaadja a terület egykori jellegét. A tájkép gazdagítása és a kilátás alakítása szempontjából is előnyös ez a területfelhasználás. A módosítás során beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre. A változással érintett területek összefoglalója A változtatások részletes leírását az I. fejezet 3. pontja tartalmazta. Egyéb alátámasztó elemek A változtatások nem kívánják meg a szakági javaslatok készítését vagy módosítását, nem jelentenek változást a település fejlesztési koncepciójában, nem érintik a fő infrastrukturális elemeket, a környezetre nem gyakorolnak káros hatást. Tájékoztató a Környezeti vizsgálatról Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a Hész kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást, jelen ismertetővel együtt megküldött dokumentáció szolgálja egyben a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 4..(2) bekezdése

12 értelmében a tervezendő területen a várható környezeti hatás jelentőségének, illetve a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez szükséges vélemény kikérését a környezet védelméért felelős szervektől1. A település a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek, melyről jelen dokumentációban az illetékes szakhatóságokat tájékoztatja és véleményét a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján (külön kérelemben) megkéri. 1 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete II. pont

13 IV. HATÁROZAT TERVEZET Vonyarcvashegy Nagyközség Képviselő-testületének. Számú határozata Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Vonyarcvashegy Nagyközség Településszerkezeti tervének módosítását, miszerint: (1) a Településszerkezeti tervlap jelen határozat mellékletét képző M-SZE jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosul. (2) A településszerkezeti terv az alábbi fejezettel egészül ki: Különleges beépítésre nem szánt szőlészeti bemutató terület (Kb-sz) Az övezet a település észak-nyugati felén került kijelölésre. Célja a településrész zöldfelületi ellátottságának fenntartása, valamint a tájra egykor jellemző szőlőkultúra bemutatása. A tájkép gazdagítása és a kedvező kilátási viszonyok megőrzése szempontjából előnyös helyen fekszik. A terület hasznosítása legalább 35 %-ban szőlő telepítéssel kell hogy történjen. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Vonyarcvashegy, Péter Károly polgármester Bertalanné Dr. Gallé Vera jegyző Kihirdetve: Bertalanné Dr. Gallé Vera jegyző

14 V. RENDELET TERVEZET Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testületének önkormányzati rendelete TERVEZET Vonyarcvashegy Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.), 8/2010. (X.28.) számú rendelettel módosított 15/2004. (VII. 5.) Önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. -ában (továbbiakban: Étv.) 6/A. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 5. (3) bekezdésének táblázata az alábbi módon változik: SZ(O*) 20 (15)* 4,5 900 Szabadonálló / oldalhatáron* álló beépítés A legnagyobb beépítettség (%) maximális építménymagasság (m) Új telek kialakítása esetén a minimális teleknagyság (m2) 2. A Rendelet 5. (3) bekezdésének 1. pontja az alábbi módon változik: Elhelyezhető funkciók: - legfeljebb egy egységes (lakásos) épület, - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális épület, - a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari épület. 3. A Rendelet 5. (3) bekezdésének 11. pontja az alábbi módon változik: A lejtő felőli oldalon a maximális homlokzatmagasság 5,0 m lehet. 4. A Rendelet 6. (2) bekezdésének táblázata az alábbi módon változik: SZ 40 7, Szabadonálló beépítés A legnagyobb beépítettség (%) Maximális építménymagasság (m) Új telek kialakítása esetén a minimális teleknagyság (m2)

15 5. A Rendelet 6. (2) bekezdésének 4. pontja az alábbi módon változik: Minimális aktív zöldfelület: 35 % 6. A Rendelet az alábbi 12/A -sal egészül ki: (1) A különleges beépítésre nem szánt szőlészeti bemutató terület a szabályozási terven Kb-sz jellel szabályozott terület. (2) Az övezetben építmények az alábbi feltételekkel helyezhetők el: SZ 2 4,0 K Szabadonálló A legnagyobb beépítettség (%) Minimális maximális építménymagasság Minimális teleknagyság (kialakult) Beépítési mód: szabadonálló Legnagyobb beépítettség: 2 % Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,0 m Minimális telekterület: kialakult állapot szerint. Telekalakítás engedélyezhető kizárólag útvagy közmű terület kialakításának érdekében. 1. Elhelyezhető funkciók: - a pihenést szolgáló építmények, - vendéglátó épület, - a terület fenntartásához szükséges épület, - a gépjárműforgalom céljára tervezett út, parkoló, - sétány, pihenőhely, gyermekjátszótér, köztárgy, - szőlészeti építmények. 2. Telken való elhelyezés: - a szabályozási terven jelölt építési helyen belül. 3. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó egyéb megkötések: - Jellemzően magastetős épület helyezhető el. - Tetőhéjazat: cserép, nád*, fa zsindely*, részben üveg. Nem építhető: kék bitumenes zsindely, bitumenes lemezfedés, kék színű fémlemez fedés (pl. Lindab), hullám- és szabvány rombusz palafedés (azbesztcement fedés kizárva!). * csak Tűzoltósági engedéllyel! 4. Az övezet területének legalább 70 %-a biológiailag aktív zöldfelületként, 35%-a szőlő telepítéssel alakítandó ki. 7. A Rendelet mellékletét képező SZABÁLYOZÁSI TERV tervlap Meredély utca Helikon utca Mulató utca Cseri utca Kökény utca belterület határ közigazgatási határ által határolt telektömb normatartalma helyébe az e rendelet M-SZT1 tervlap normatartalma lép.

16 8. Záró rendelkezések: (1) E rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. Vonyarcvashegy, Péter Károly polgármester Bertalanné Dr. Gallé Vera jegyző A rendelet kihirdetve: Bertalanné Dr. Gallé Vera jegyző

17 VI. MELLÉKLETEK TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Németh Ferenc TT-1É nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek. A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült. Vonyarcvashegy, július 21. Németh Ferenc

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI. dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI VOLT NEVELŐOTTHON ÉS KÖRNYÉKE dr. Óvári Ferenc Verseny utca József Attila utca által határolt terület SZABÁLYOZÁSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE

BALATONALMÁDI KRISTÓF KEMPING YACHT KEMPING ÉS KÖRNYÉKE BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI (Balaton tó 2313/17 hrsz ú terület 2314 hrsz ú terület Véghelyi Dezső utca 2299 hrsz ú közpark Széchenyi sétány által határolt terület) SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE

TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE PÁTY TELKI ÚT MELLETTI TERVEZETT GOLFPÁLYA ÉS KÖRNYEZETE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK A tervezési terület jelentős részére 2005-ben

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HEREND Város Településrendezési terv felülvizsgálat TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyandó munkarész ELFOGADVA: 2011. FEBRUÁR 23. 1 Herend Településszerkezeti terv Készítette Herend Város önkormányzata

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal. Dr. Tárnoki Richárd jegyző. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS Az előterjesztés jogszabállyal POLGÁRMESTERI HIVATAL nem ellentétes POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Dr. Tárnoki Richárd jegyző Szám:.../2005. Előkészítő: Lipták János

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ABA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA szakmai véleményezésre 2015. augusztus Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK: JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása Csobánka Község Képviselı-testületének 26/2005.(XII.1.) KTr. sz. rendeletével módosított* 8/2001 (IV. 26.) ÖK...sz. rendelete A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (* -a módosításokkal egységes szerkezetben,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/

RENDELET-TERVEZET /A 314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakasz/ EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A DK-I VÁROSRÉSZ TIHAMÉRI SZŐLŐK TERÜLETRÉSZEN, A VOLT KŐBÁNYA - BOLYKI PINCÉSZET TERÜLETÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN RENDELET-TERVEZET /A 314/2012.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LEPSÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016.

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA

I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA I. ELŐZMÉNYEK, ÉS A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA Alcsevica Pomáz legnagyobb újonnan beépítésre szánt területe; a teljes kiépülés után közel 1000 lakással, és a hozzá tartozó alapfokú intézményekkel, valamint

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2016. (III.24.) számú határozatához É R D MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG BALATONALMÁDI 1 EGYEZTETÉSI ANYAG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014.(XI.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy, 087/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelemről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/230, 229, 295 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: epitesipont@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu : ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágy,

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Településrendezési és Műszaki Társulás 5001 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel: (56) 419-087 e-mail: tmt@chello.hu Szám: 45 / 2005. HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZ ALATTYÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - I. ÜTEM 10 II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK (a hatályos előírásokhoz képest történő változásokat pirossal kiemelve jelöltük) TÖRÖKBÁLINT, SZABADHÁZI-HEGY

Részletesebben

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma:

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma: REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET : - TÁRGY: Településrendezési terv módosításának programja E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március 10-i

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete 44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet módosításáról.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT.

KISVÁRDA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2013. ÉVI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 21.. (3) BEK. A.) PONT, ÉS A VÁRFÜRDŐ TÖMBJÉT ÉRINTŐ TRT. NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben