RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Dátum: Gyır, január hó Msz.:Rp.I.255-1

2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök táj- és kertépítész vezetı tervezı vezetı településtervezı... Tervezıi névjegyzék szám.:tk Tervezıi névjegyzék szám.: TT Szeredi Gábor Településrendezés településmérnök közgazdász regionális fejlesztı... Ferenczi Huba okl. gépészmérnök Réder Tibor Közmőrendszer... Tervezıi névjegyzék szám: TH-T TE-T TV-T Közlekedési szakág okl. építımérnök okl. közlekedésépítımérnök szakmérnök... Tervezıi névjegyzék szám: K1d-1/ Munkatársak: Ficzek Istvánné, Juhász Mária, Kalmár Ágnes, Németh Gergely Ügyvezetı igazgató Pekkerné Szabó Piroska GYİR, január Felelıs tervezıink a Gyır-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai.

3 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Msz.: Rp.I MŐSZAKI LEÍRÁS 1. ELİZMÉNYEK Megbízási elızmények Egyeztetési elızmények ALAPADATOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖSSZEFÜGGÉSEK A KORÁBBI GYORSFORGALMI ÚTI FEJLESZTÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ÉRTÉKELÉSE A MÓDOSULÓ NYOMVONAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉRTÉKELÉSE A módosuló nyomvonal közvetlen területi hatásai A módosuló nyomvonal közmőveket érintı hatásai A módosuló nyomvonal közlekedésszerkezeti hatásai A módosuló nyomvonal közvetlen településszerkezeti hatásai A módosuló nyomvonal közvetett településszerkezeti hatásai TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS A módosuló nyomvonal környezeti hatásai Domborzati adottságok Talajjellemzık és talajvédelem Építésföldtani adottságok Ásványvagyon Vízvédelem Levegıvédelem Zaj- és rezgésvédelem Táj- és élıvilág védelem KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KÖZLEKEDÉS Elızmények Az M86 jelő gyorsforgalmi út tervezése A tervezett M86 jelő gyorsforgalmi út létesítményi tervei Külsı közlekedési kapcsolatok... 37

4 9 Belsı közúti közlekedési hálózat Szabályozási szélességek, keresztmetszeti elrendezések Közforgalmú közlekedés Jármőtárolás Gyalogos és kerékpáros közlekedés KÖZMŐVEK TERVIRATOK... 42

5 10 1. ELİZMÉNYEK Megbízási elızmények A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı (NIF) Zrt. megbízásából az ÚT-TESZT Kft. készíti a Rábakecöl község területét is érintı M86 jelő gyorsforgalmi út engedélyezési tervét. A hatályos településrendezési tervekben foglaltakhoz képesti gyorsforgalmi úti nyomvonal változást a közlekedésfejlesztési elhatározások megváltozása tette szükségesség. A korábbi változathoz képest nemcsak a gyorsforgalmi út nyomvonala és csomóponti területének helye változott, hanem átalakult a fıúti és mellékúti hálózati rendszer is. Rábakecöl község hatályos településszerkezeti terve a jelenleg tervezett nyomvonallal közel megegyezı helyen ábrázolja az M86 jelő gyorsforgalmi út új nyomvonalát, - így annak módosítását nem igényli külterület szabályozási tervvel azonban nem rendelkezik a település, így a módosítással érintett területre vonatkozóan szükséges annak elkészítése, valamint a helyi építési szabályzat módosítása, hogy az utak és csomópontjaik megépíthetık legyenek. A települési önkormányzat Képviselı-testülete 52/2010. (X.18.) határozatával a NIF Zrt., mint kezdeményezı kérésére, az általa bemutatott M86 jelő gyorsforgalmi út tervezett új nyomvonala és a kapcsolódó, kiépítendı földúti szakaszok településrendezési tervekbe illesztése céljából döntött a településrendezési terv módosításának megindításáról. A terv módosítását az ÚT-TESZT Kft. altervezıjeként a REGIOPLAN Kft. készíti. Egyeztetési elızmények Az ÚT-TESZT Kft. Gyır-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Nyugat-dunántúli Állami Fıépítész Irodával (továbbiakban: Fıépítész) történt egyeztetése során a Fıépítész megállapította, hogy a fejlesztéssel érintett települések közül Rábakecöl község településszerkezeti terve is jó megközelítéssel ábrázolja az M86 jelő gyorsforgalmi út új nyomvonalát, ezért csak a szabályozási terv elkészítése szükséges. Állásfoglalása szerint, amennyiben a módosítás védett területeket nem érint, a településrendezési eljárás az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9/A. alapján egyszerősített eljárással két lépésben elvégezhetı. Fentiek alapján összevont elızetes és véleményezési dokumentáció került összeállításra.

6 11 I. TERVEZÉSI SZAKASZ 2. ALAPADATOK Az út nyomvonalának mőszaki tervezése jelenleg folyamatban van. Elkészült az M86 jelő gyorsforgalmi út Gyır-Moson-Sopron megyehatár - Csorna észak km közötti szakasz Környezeti hatástanulmánya (Készítette: UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ Kft.; Bp ). Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség 14/ /2008 határozatában elfogadta az elızetes környezeti vizsgálatot és a kiválasztott nyomvonalra elıírta környezeti hatástanulmány készítését. Az UTIBER Kft. által elkészített Környezeti Hatástanulmány 2008 decemberében benyújtásra került az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére, amely dokumentáció alapján a Felügyelıség 2009 májusában 14/ /2009 számon környezetvédelmi engedélyt adott ki. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008-ban a Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány részeként régészeti hatástanulmányt készített a tervezett nyomvonal által érintett területekre. Rábakecöl község hatályos településszerkezeti tervét 18/2005. (V.04.) Kt. határozattal, helyi építési szabályzatát és belterület szabályozási tervét a 11/2005. (XI.29.) rendelettel állapította meg a település Képviselı-testülete A településrendezési terv környezetvédelmi, természetvédelmi és örökségvédelmi alátámasztó munkarészekként a fenti szakanyagokat használja fel. 3. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az Országos Területrendezési Tervet (OTrT) az Országgyőlés április 28-i ülésnapján fogadta el törvény formájában (2003. évi XXVI. tv.). Az OTrT 2008-ban került módosításra (2008. évi L. törvény). A törvény 2. sz. mellékletén, az Ország Szerkezeti Terve címő tervlapon ábrázolt gyorsfogalmi út nyomvonala megfelel az új nyomvonal változatnak.

7 12 Rábakecöl Országos Területrendezési Terv Kivonat az Ország Szerkezeti Tervébıl A fejlesztési területet és környezetét érintı vonalas elemek: gyorsforgalmi út (M86 jelő) ( ) fıút (86 számú) ( ) egyéb országos törzshálózati vasútvonal (16 számú) ( ) /Beled területén/ 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték elemei ( ) /Beled területén/ A fejlesztési területet és környezetét érintı terület-felhasználási kategóriák mezıgazdasági térség ( ) vízgazdálkodási térség ( ) /Beled területén/ A évi XXVI. tv. 1. -a szerint: Mezıgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított terület-felhasználási kategória, amelyben elsısorban mezıgazdasági mővelés alatt álló területek találhatók. Vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfel-használási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik. A térségi terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok: A tv. 6. -a: (1) Az országos terület-felhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriák kijelölése során a következı szabályokat kell alkalmazni: a)

8 13 b) a mezıgazdasági térséget legalább 75%-ban mezıgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó észén a városi ranggal rendelkezı települések kivételével - városias települési térség nem jelölhetı ki; c) d) e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhetı ki; Az országos övezetek közül az alábbiak érintik a fejlesztési területet és/vagy környezetét: az országos ökológiai hálózat övezete a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete Rábakecöl Országos Területrendezési Terv Kivonat az Országos ökológiai hálózat övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabályok: A tv a: (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élıhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elıírások alkalmazásával lehet. (3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.

9 14 Országos Területrendezési Terv Kivonat a Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabályok: A tv. 13/B. -a: (1) Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetıség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

10 15 Országos Területrendezési Terv Kivonat az Országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabályok: A tv. 14/A. -a: (1) Az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhetı ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan terület-felhasználási egység jelölhetı ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenırzéséhez a tájképet jelentısen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Az országos övezetekkel való érintettség miatt a tájrendezés, környezetalakítás címő fejezetben részletezettek szerint kell eljárni.

11 16 A Gyır-Moson-Sopron megyei területrendezési tervet (MTrT) az önkormányzat közgyőlése 85/2005.(VI.10.) határozatával és 10/2005.(VI.24.) számú rendeletével állapította meg. A megyei terv módosítását a Közgyőlés 12/2010. (IX. 17.) számú rendeletével, valamint 190/2010.(IX.17.) határozatával fogadta el. Gyır-Moson-Sopron Megye Térségi Szerkezeti Terve tartalmazza az új közlekedésfejlesztési terveknek megfelelı gyorsforgalmi úti nyomvonalat és csomópontokat. Rábakecöl Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a Térségi szerkezeti tervbıl A megyei területrendezési terv a fejlesztési területet és annak környezetét az alábbi fı területfelhasználási kategóriákba sorolja: mezıgazdasági térség erdıgazdálkodási térség A megyei tervi övezetek közül a fejlesztési területet és/vagy környezetét az alábbiak érintik: a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete a szélerımő elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete az ökológiai folyosó és a pufferterület övezete (egy tervlapon megjelenítve a magterület övezettel) a nagyvízi meder övezete

12 17 a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete A település területét érinti, de a fejlesztési területet és annak környezetét nem: az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete a magterület övezete Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabály: A tv a: (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján jelölhetı ki.

13 18 Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a szélerımő elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete tervlapból Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület övezete tervlapból

14 19 Az övezetre vonatkozó szabályok: A tv a: Ökológiai folyosó övezete (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, kivéve, ha a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. (2) Az (1) bekezdésben szereplı kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetı ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élıhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mőködése. (3) Az övezetben közmővezetékeket és járulékos közmőépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. (4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkezı magterület természetes élıhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok mőködését nem akadályozó mőszaki megoldások alkalmazásával helyezhetı el. (5) Az övezetben új külszíni mőveléső bányatelek nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bányatelek nem bıvíthetı. A tv a: Pufferterület övezete 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a nagyvízi meder övezete tervlapból Az övezetre vonatkozó szabály: A tv. 13/A. -a: 24. Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki.

15 20 Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat a kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete tervlapból Gyır-Moson-Sopron Megye Területrendezési terve Kivonat az országos jelentıségő tájképvédelmi terület övezete tervlapból A megyei tervi övezetek kijelölése során a gyorsforgalmi úti fejlesztések figyelembe vételre kerültek, így a jelen tervben foglaltak a megyei tervi elhatározásokkal nem ellentétesek. Az

16 21 ökológiai folyosó és pufferterület övezet érintése miatt a tájrendezés, környezetalakítás címő fejezetben részletezettek szerint kell eljárni. 4. A KORÁBBI GYORSFORGALMI ÚTI FEJLESZTÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ÉRTÉKELÉSE Rábakecöl község hatályos településszerkezeti terve szerint a tervezett M86 jelő út a mai 86 számú út és a Keszeg-ér között szeli át a település területét DNy-ÉK-i irányban. Keresztezi a Kis-Rába folyót, a Répce-árapasztó csatornát, a tervezett, Dénesfával kapcsolatot adó településközi utat és több mezıgazdasági utat, ezen kívül azonban teljes egészében mezıgazdasági területeket érint. A terv nem tartalmaz csomópontot a gyorsforgalmi út települési szakaszán, ezért a kedvezı közlekedési tényezık hiányában gazdaságfejlesztéssel sem számolt az út térségében. A terv az út mentén m széles sávban védelmi erdıterületet jelölt ki. Az erdıterületek kijelölése a jelen dokumentáció alapját képezı környezeti hatástanulmány vizsgálatai alapján sem zajterhelési, sem levegıterhelési szempontból nem indokolt. Kivonat a település hatályos terület-felhasználási helyszínrajzából

17 22 5. A MÓDOSULÓ NYOMVONAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉRTÉKELÉSE A módosuló nyomvonal közvetlen területi hatásai Az új nyomvonal a hatályos tervben rögzítettıl mintegy 100 m-rel délre halad, majd a Miklós major és a Rábakecöl-Vásárosfalui közigazgatási határvonal közötti szakaszon tér el jelentısebben a hatályos tervtıl, de az ott jelölt alternatív nyomvonallal megegyezik. Az eltérés abból ered, hogy az új nyomvonal az árapasztó csatornától az említett közigazgatási határig egyenesen vezet, így a terven jelölttıl mintegy 500 m-rel délre éri el azt. A változtatás elsısorban mezıgazdasági területeket érint, az út számára szükséges területeket közlekedési területbe kell sorolni, így azok elvesztik termıképességüket, mezıgazdasági besorolásuk megszőnik. Az új nyomvonal érinti a Keszeg-ér vízfolyást, ahol mederkorrekcióra lesz szükség. A módosuló nyomvonal közmőveket érintı hatásai A nyomvonal az árapasztó csatorna térségében meglévı 20 kv-os vezetéket, valamint tervezett üzemi hírközlı kábelt, Miklós major térségében meglévı 20 kv-os vezetéket, valamint tervezett üzemi hírközlı kábelt érint. A módosuló nyomvonal közlekedésszerkezeti hatásai A módosítás a település meglévı és tervezett közlekedéshálózatában annyiban jelent változást, hogy az új nyomvonal a Miklós major és a központi belterület közötti mezıgazdasági utat kis mértékben délebbre keresztezi, míg ettıl ÉK-re a 046/1 hrsz-ú mezıgazdasági úttal való keresztezése megszőnik. A település a fentiekben említett tervezett településközi úttal már nem számol, annak települési szakaszát, mint mezıgazdasági utat veszi figyelembe. A gyorsforgalmi út számára a közlekedési terület határait úgy kell kijelölni és szükség szerint a mezıgazdasági utak számára úgy kell területet biztosítani, hogy a nyomvonal által érintett telkek gépjármővel való megközelítése a telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.) FVM rendeletben elıírtaknak megfelelıen továbbra is biztosított legyen. A módosuló nyomvonal közvetlen településszerkezeti hatásai A gyorsforgalmi út tengelyétıl mért m-es területsávon, a fıút tengelyétıl mért m-es területsávon belül az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XI.20.) Korm.r a (6) bekezdése szerint nem jelölhetı ki beépítésre szánt terület, kivéve a gazdasági területet és a különleges területek közül a nyersanyag-kitermelés, a hulladékkezelés és a mezıgazdasági üzemek területeit. A (7) bekezdés szerint gyorsforgalmi út tengelyétıl mért m-es területsávon belül egészségügyi-szociális, turisztikai erdı nem jelölhetı ki. A módosuló nyomvonal közvetett településszerkezeti hatásai A gyorsforgalmi út a Miklós majortól nagyobb távolságra kerül kijelölésre, így az arra kifejtett zavaró hatás csökkenni fog, valamint annak terület-felhasználását sem fogja befolyásolni.

18 23 6. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS A módosuló nyomvonal környezeti hatásai (forrás: - M86 jelő gyorsforgalmi út Gyır-Moson-Sopron megyehatár Csorna észak km közötti szakasz környezeti hatástanulmány; UTIBER 2008, - Rábakecöl község hatályos településrendezési terve, Diamant Kft. 2005) Domborzati adottságok A település területe a Kapuvári-sík kistáj része, melynek jelentıs része magas-ártéri helyzető medencesíkság. A település tengerszint feletti magassága északi irányból déli irányba növekszik, a tervezett nyomvonal mentén m közötti. Talajjellemzık és talajvédelem A tervezett nyomvonal a település területén fiatal, nyers öntéstalajon húzódik, melynek alapképzı kızete glaciális (jég által szállított) és alluviális (a jelenkorban kialakult áradmányos, vagy hordalékos) üledék. A vályog fizikai féleségő talajtípus szervesanyag készlete t/ha, a termıréteg vastagsága meghaladja a 100 cm-t. A talaj víznyeléső és vízvezetı, valamint vízraktározó és víztartó képessége jó. A nyomvonal által érintett talajok a közepesnél nem jobb termıképességőek, meliorált terület nincs. Építésföldtani adottságok Az elsı összefüggı vízzáró réteg méteres mélységben található, azonban kialakult agyag, illetve homokos agyaglencsék ettıl feljebb is (Rábakecölnél a terepszintig is) elhelyezkednek. A 2-6, illetve 5-15 méter között megjelenı kavics - homokos kavics rétegek tekinthetıek a talajvíztartónak, így jó vízvezetı képességük miatt ezen területeken a talajvizek érzékenyebbek. Ásványvagyon A Veszprémi Bányakapitányság tájékoztatása szerint a településen a tervezett nyomvonal környezetében bányatelek és kutatási joggal rendelkezı terület nincs. Vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti vizek a 219/2004. (VII. 22.) sz. Korm. rendelet szerint a 2a 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású érzékeny területek közé tartoznak. Felszíni vizek A tervezett nyomvonal környezetében természetes tavak, víztározók nem találhatók, de a nyomvonal keresztezi az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévı, árvízvédelmi töltéssel ellátott Répce árapasztó csatornát; a Kis-Rába folyót, valamint metszi a Keszeg-ér vízfolyást, ahol mederkorrekció szükséges. A mederkorrekciónál törekedni kell az eredeti állapotnak leginkább megfelelı állapot kialakítására.

19 24 A létesítmény hatására módosul a Keszeg-ér jelenlegi vízgyőjtı területe. A gyorsforgalmi út átszeli a vízgyőjtı területet és rész-vízgyőjtıket alakíthat ki. A megváltozó felszíni lefolyási viszonyok a vízfolyások egyes szakaszainak terhelés, illetve vízhozam változását okozhatja. E hatásokat részben kompenzálják a kiépíteni tervezett átereszek. A felszíni csapadékvizek szikkasztása lehetséges. A befogadók közelében elıforduló, viszonylag magas talajvízállású helyeken azonban arra kell törekedni, hogy a csapadékvíz minél nagyobb hányada felszíni befogadóba kerüljön. A csapadékvízzel szállított hordalék, iszap befogadóba jutását meg kell akadályozni. A felszíni víz befogadóba vezetendı csapadékvíz minıségének mindenkor ki kell elégítenie a 220/2004.(VII.21). Kormányrendelet és a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet elıírásait. Az érintett terület élıvizei a 4. Általános védettségő területek befogadói kategóriába tartoznak. Mindkét élıvíz a keletkezı csapadékvizek tervezett befogadója. Levegıvédelem A 306/2010.(XII.23.) Korm. r. szerint gyorsforgalmi utak tengelyétıl számított 50 méteren belül az autóút, autópálya mőködésével összefüggı építmény kivételével nem lehet és nem helyezhetı el lakóépület, üdülıépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület. A tervezett nyomvonal közvetlen környezetében védendı ingatlan nem található. Az üzemelés során kialakuló légszennyezés közvetlen hatásterülete a település térségében a tervezett gyorsforgalmi út középvonalától maximálisan 21 méterre kiterjedı hatásterület (NOx). A hatásterület növekedése a távlati idıszakban a forgalom növekedésével egyenes arányú változást mutat, így a 2028-as tervidıszakra a várható maximális hatásterület 40 méterre nı (NOx). Az építkezés alatt a védendı, lakott területeken határérték feletti levegıterhelés kialakulása kizárható. Zaj- és rezgésvédelem A nyomvonal környezetében nincs zajtól védendı terület. Határértéket meghaladó közlekedési zaj a település védendı területeit a módosuló nyomvonalú útról nem éri. Táj- és élıvilág védelem Jellemzı tájszerkezeti elem a mezıgazdasági mővelés. A mezıvédı erdısávok, fa- és cserjesorok azonban hiányoznak, vagy kedvezıtlen a fajösszetételük, egészségi állapotuk. A nyomvonal érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat Ökológiai folyosó övezetét, valamint NATURA 2000 területet (Kis-Rába folyó) és a Pufferterület övezetét (a Kis-Rába folyó és a Répce árapasztó csatorna közötti terület, beleértve a csatorna területét is). A nyomvonal egészére jellemzı, hogy kettévágja a Rábaközben mindenütt nagy számban elıforduló mezei nyúl és ız populációit. A természetes élıhelyek védelme érdekében az élıhelyeket a lehetı legkisebb területen kell érinteni, a beruházást követıen a terület minél elıbbi rendezésével, utókezelésével kell a káros hatást csökkenteni. Az állatok szabad vonulásának lehetıségét a szükséges helyeken kijelölt vadátjárókkal kell biztosítani.

20 25 A tájképet a keresztezéseknél kialakított magas töltések érintik károsan. Növénytelepítéssel káros hatásukat enyhíteni kell. 7. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM (forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány; KÖSZ, 2008) Régészeti lelıhelyek: A 2008-ban elkészített örökségvédelmi hatástanulmány megállapította, hogy a település területén a gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala három régészeti lelıhelyet érint. - Rábakecöl-Kökényesi-alsó-táblák A lelıhelyet a kmsz. között metszi a nyomvonal 1180 m² területen. A lelıhely intenzitása és a több korszak léte egyaránt indokolja a teljes megelızı feltárását. Elképzelhetı, hogy a lelıhely a feltárás során valamivel nagyobbnak fog jelentkezni a jelenleg tapasztaltnál. (0176/45-48 hrsz) - Rábakecöl-Újhidi-alsó-táblák I kmsz között 353 m² (0176/33-34 hrsz.) - Rábakecöl-Újhidi-alsó-táblák II kmsz. között 402 m² (0176/13-15 hrsz.) Szórványos, kis kiterjedéső régészeti jelenségek, amelyek azonban kis területen szóródva elég intenzíven jelentkeztek ahhoz, hogy régészeti lelıhelynek minısüljenek. A nyomvonal a lelıhelyeket kis területen metszi, ezeken a metszéspontokon próbakutatás elvégzése javasolt, hogy a lelıhely helyzete és jellege egyértelmően tisztázódjon. A próbakutatás eredményeinek ismeretében ugyancsak a KÖH illetékes Regionális Irodája dönt a további beavatkozás szükségességérıl és annak mértékérıl. Mivel a gyorsforgalmi út megvalósítása nagyberuházásnak minısül, a Hivatal várhatóan a nyomvonal teljes egészén régészeti szakfelügyelet biztosítását fogja elıírni. 8. KÖZLEKEDÉS Elızmények Jelen településrendezési terv módosítás közlekedési munkarészének alapját a ma hatályos Rábakecöl községre vonatkozó településrendezési terv közlekedési munkarésze képezi. A módosítás egyik célja az, hogy a tervezett és most pontosított vonalú M86 jelő Szombathely Csorna gyorsforgalmi út érintett szakasza a ma ismert megvalósítási helyén, a ma ismert paramétereivel szerepeljen a község településrendezési tervében. Ennek érdekében a tervezés során figyelembe vettük az OTrT ide vonatkozó elıírásait és elhatározásait, a megyei területrendezési tervi elhatározásokat, az érintett szomszédos települések elvárásait, hatályos rendezési terveiket és nem utolsósorban az M86 jelő gyorsforgalmi út készítés alatt álló engedélyezési terveit. Rábakecöl község ma hatályos rendezési tervében már szerepel az M86 jelő gyorsforgalmi út vonala, a 86 számú Rédics-Mosonmagyaróvár országos II. rendő fıút vonalán, illetve

21 26 jelzésszerően, Alternatív nyomvonal megnevezéssel, a fıút vonalától délre. Ez megközelítıleg megegyezik a mostani útépítési tervben jelölt vonallal. Ez a változtatás a település közlekedési kapcsolataiban azonban nem jelent alapvetı változást a hatályos rendezési terv megállapításaihoz képest, mivel a gyorsforgalmi út mostani útépítési tervben jelölt vonala, illetve az itt létesülı tervezett csomópont típusának és helyének megváltozása azok távolsága miatt közvetlenül nem befolyásolhatja a település meglévı és tervezett közúthálózatát, illetve térségi közlekedési kapcsolatait. A hatályos településrendezési tervben rögzítésre került, hogy az M86 jelő gyorsforgalmi út és a 8611 jelő Kapuvár-Celldömölk összekötı út keresztezıdésében létesül csomópont. Ezt tartalmazzák a településrendezési terv Rábakecöl Kistérségi Kapcsolatok és Településszerkezeti terv megnevezéső tervlapjai is, illetve a Településszerkezeti Terv -ben rögzítésre került a gyorsforgalmi út akkor ismert vonala, csomópontja és az ezeket kísérı, körülvevı védelmi célú erdık területe is. A belterületi szabályozási tervre, a belterület és a tervezett gyorsforgalmi út távolsága miatt, a tervezett gyorsforgalmi útnak nincs megjelenített, közvetlen hatása. A hatályos településrendezési terv külterület szabályozást nem tartalmaz. A gyorsforgalmi út korábban ismert változatához képest tehát jelentıs változást nem jelent az, hogy módosult annak vonalvezetése. A korábbi tervekben, Rábakecöl, Vásárosfalu, Beled térségében, többnyire a 86 számú fıút vonalához igazodott a gyorsforgalmi út vonalvezetése, bár attól délre a szerkezeti terv jelölt egy alternatív vonalváltozatot is, ám a hatályos szabályozási terv egyértelmően a 86 számú fıúttól délre vezetett melletti változatot vette figyelembe. Jelen módosítás során, ahogy a megyén átvezetı szakaszon általában, Rábakecöl térségében is változik a tervezett M86 jelő út vonalvezetése, ám itt a megyei szakasztól eltérıen nem északra, hanem a 86 számú fıúttól még délebbre mozdul el. Ennek eredményeképpen azonban nem változik annak kapcsolódása a térségének, illetve a településnek az úthálózatához, csak az építendı gyorsforgalmi út által érintett szomszédos, eltérı felhasználású tömbök határai változnak. A hatályos rendezési tervben jelölt gyorsforgalmi úti változathoz képest a tervezett 8611 jelő úti csomópont teljes egészében Vásárosfalu település közigazgatási területére került /egy féllóhere kialakítású csomópont/, ezzel a meglévı és tervezett külsı közlekedési kapcsolatokat biztosító úthálózathoz való kapcsolódási lehetıség továbbra is itt adódik. A gyorsforgalmi út hálózatba kerülése kapcsán megerısödik a település belsı úthálózatának a gerincét adó, a külsı közlekedési kapcsolatot biztosító fı vonalának, a 8611 jelő útnak a közlekedéshálózatban, illetve a település életvitelében betöltött szerepe. Jelen településrendezési tervi módosítást a rendelkezésünkre bocsátott útépítési tervek figyelembevételével, a helyszín és a község fejlesztési elképzeléseinek ismeretében készítettük.

22 27 Az M86 jelő gyorsforgalmi út tervezése A tervezett gyorsforgalmi út figyelembevétele az ÚT-TESZT UNITEF Konzorcium 634 munkaszámon, az érintett, Szeleste-Csorna ( ) közötti szakaszra készített engedélyezési terve alapján történt.

23 28 Forrás: ÚT-TESZT

24 29 1. Az M86 jelő gyorsforgalmi út tervezési elızményei Az M86 jelő gyorsforgalmi út fejlesztési feladatai, köztük 86 számú fıút Szombathely-Csorna közötti szakasz (távlati M86) szakasz a KözOp programban szerepelnek. Az M86 jelő gyorsforgalmi út Szombathely Csorna közötti szakaszát ütemezhetıség és elıkészítettség szerint öt alszakaszra osztották: - Szombathely-Vát szakasz ( ) (Jelenleg építés alatt várható befejezés 2011.IV.n.é.) 1/1. szakasz km sz. 86 számú fıút négynyomúsítása 1/2. szakasz km sz.2x2 sávos új kiépítés - Vát elkerülı szakasz ( ) (2009. júniusában forgalomba helyezve) - Szeleste elkerülı szakasz ( ) (forgalomba helyezés dec.) - Szeleste-Csorna közötti szakasz - Csorna elkerülı szakasz (engedélyezési terv fázis) M86 jelő gyorsforgalmi út két vég pólusát jelentı Vas megyei Szombathely és Gyır-Moson- Sopron megyei Csorna városát a 86 számú Rédics-Szombathely-Rajka fıútvonal köti össze. A fıutak forgalma fokozatosan növekszik, az uniós csatlakozást követıen a 86 számú fıúton a nehézteher forgalom száma háromszorosára növekedett. Az M86 gyorsforgalmi út (GyMS megyei) szakaszára a NIF Zrt. megbízásából 2007 júliusában a Távlati M86-os gyorsforgalmi út lehetséges nyomvonalainak értékelése, összehasonlítása a Vas megyehatár Hanságliget közötti szakaszon címő döntés-elıkészítı tanulmány, decemberben pedig, az M85-M86 jelő gyorsfogalmú utak Csorna várost elkerülı szakasz csomópont rendszerének és keresztmetszeti kialakításnak eldöntéséhez szükséges címő egyszerősített tanulmányterv készültek el. Az elkészült döntés-elıkészítı tanulmány és egyszerősített tanulmányterv alapján a KKK és ÁAK véleményének figyelembevétele mellett a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a fentiek alapján, azt a döntést hozta, hogy a gyorsforgalmi út észak-déli átvezetés, az A változat szerint kerüljön kialakításra, Csorna városát keletrıl elkerülve, a Csorna keletnyugati átvezetés vonala pedig a K változat szerinti legyen. Az ÚT-TESZT Kft. által 2008 márciusában - a fentiek figyelembevételével - elkészített M86 jelő gyorsforgalmi út Gyır-Moson-Sopron (Vas) megyehatár - Csorna közötti szakasz nyomvonal felülvizsgálati tanulmány és EKVD dokumentáció, amely tartalmazta az M85- M86 gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerülı szakasz csomóponti és helyszínrajzi kialakítását is, jóváhagyásra került. Az elızetes környezetvédelmi dokumentációt az OKTVF 14/ /2008 ikt. számon elfogadta, és az A nyomvonalváltozatra környezeti hatástanulmány elkészítését írta elı. Az UTIBER Kft. által elkészített Környezeti Hatástanulmánya 2008 decemberében benyújtásra került Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség részére, amely dokumentáció alapján a Felügyelıség 2009 májusában 14/ /2009 számon környezetvédelmi engedélyt adott ki.

25 30 Az M86 gyorsforgalmi út jelen tervezés tárgyát képezı Szeleste-Csorna közötti szakasza: - Tervezési szakasz elején a UVATERV Út-, Vasúttervezı Zrt /501 tervszámú 86 számú fıút Szeleste elkerülı szakasz km. 2/1 és 2/2. szakasz kiviteli tervéhez csatlakozik, amely tervezési szakasz építése jelenleg folyamatban van. A 86 számú fıút Szeleste elkerülı szakasza decemberében forgalomba lesz helyezve. - Tervezési szakasz végén az ÚT-TESZT Kft tervszámú M85-M86 jelő gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerülı szakasz I. ütem engedélyezési tervéhez csatlakozik, amely tervdokumentációkra a NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága KU/KF/28/59/2010 számon és NKH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága KA/48-35/2010 számon építési engedélyt adott ki. A fenti elızményeket követıen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. megbízása alapján, az ÚT-TESZT UNITEF Konzorcium feladatát képezi az M86 jelő gyorsforgalmi út Szeleste- Csorna közötti szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése a hozzá kapcsolódó közmőkiváltási, vízépítési, környezetvédelmi, mőtárgy, településrendezési és kisajátítási tervekkel együtt engedélyezési terveinek elkészítése. A tervezési feladatot két megyei szakaszra osztották, melyek közül az érintett szakasz a megyehatár Csorna elkerülı közötti, a km szelvények között. A tervezett mőszaki megoldások az érvényben lévı Mőszaki Elıírások, tervezési szerzıdés, valamint a Megrendelı és a Kezelık bevonásával - korábban elkészült csatlakozó szakaszok figyelembevételével - rögzített tervezési diszpozíció alapján készültek el. Az általános tervezési diszpozíció, hogy a tervezett M86 jelő gyorsforgalmi út 2x2 sávos, 3,50 m forgalmi sáv szélességő, osztott pályás kiépítéső, tervezési osztály K.II.A a tervezési sebesség vt.: 110 km/h. A korona szélesség 25,60 m, a leállósáv, üzemi sáv 3,0 m szélességő stabilizált padkával alakítandó ki. 2 km-ként burkolt 4,0 m szélességő leálló öblöket kell kialakítani. A tervezési szakaszon a leálló öblök segélykérı telefonjai elhagyandóak. A töltésrézsők meredeksége 3 m felett és alatt 1:1,5, ezért vezetıkorlát elhelyezése szükséges a gyorsforgalmi út mindkét oldali padkájában. A gyorsfogalmi út árkai mellett 1,5 m széles tisztító padka alkalmazandó. Ferdegerinc nem alkalmazható. A tervezett különszintő csomópontok szintbeni kapcsolatai körfogalmi kialakításúak. Az országos II. rendő fıutak tervezési osztály K.IV.A a tervezési sebessége vt.: 90 km/h., a korrekciós szakaszokon a koronaszélessége 12,00 m (forgalmi sáv 3,50 m, padka 2,50 m, amelybıl 1,50 m nemesített padka, a burkolat szélesség 7,50 m). A keresztezı országos közutak, mellékutak tervezési osztálya K.V.A. a tervezési sebesség elızetesen vt.: 90 km/h. A tervezett különszintő csomópontok térségében a szintbeni kapcsolatok kiépítésével, csökkentett tervezési sebesség is alkalmazható (vt.:60, 70 km/h). (A tervezési sebesség egyedileg a Kezelıkkel történt egyeztetéseknek megfelelıen került meghatározásra) Korona szélessége 11,00 m (forgalmi sáv 3,50 m, padka 2,00 m, amelybıl 1,50 m nemesített padka, a burkolat szélesség 7,50 m). Az elkészített engedélyezési tervek alapjául a jelen idıszakban hatályos ÚT :2008 számú Közutak tervezése címő Útügyi Mőszaki Elıírás (továbbiakban ÚME) szolgált.

26 31 2. A tervezett M86 jelő gyorsforgalmi út tervezési területének bemutatása, a meglévı állapot ismertetése A tervezési szakasz részben mezıgazdasági mőveléső, részben bozótos erdıs területen a meglévı 86 számú fıúttal és a 16. számú Csorna-Szombathely vasútvonallal közel párhuzamosan halad. A terület síkvidékő. Közúthálózati elemek közül a tervezés a 8611,8428,8607,8605,8604,8602 jelő összekötı utakat valamint a 86. sz. fıutat érinti. A közutak 1-2 m-es töltésen haladnak. A jelenlegi 86 számú másodrendő fıút külterületi jellegő 2x1 sávos kialakítású. A környezetvédelmi engedélyben elıírt és a tervezés során a pontosított szelvényezés alapján a tervezett nyomvonal a km szelvények között, Szilsárkányi-gyepek természeti területet érint. Az autóút területén található a Répce-árapasztó csatorna, valamint a Keszeg-ér vízfolyás. 3. A tervezett M86 jelő gyorsforgalmi út mőszaki jellemzıi az autóútra és a csomópontokra A tervezett létesítmények geometriai jellemzıi a tervezési diszpozíciónak, valamint az ÚT :2008 Közutak tervezése címő Útügyi Mőszaki Elıírás feltételeinek megfelelnek. A tervezett autóút a diszpozíció szerinti tervezési osztálya és tervezési sebessége: Tervezett út Tervezési osztály Környezeti körülmény Tervezési sebesség M86 autóút K.II. A 110 km/ó Közvetlen (direkt) összekötı ág Közvetett (indirekt) összekötı ág 60 km/ó 40 km/ó A tervezési sebességnek megfelelı geometriai paraméterek a megengedett, illetve alkalmazott szélsıértékei az M86 jelő autóúton következık: Pálya jellemzı Megengedett szélsı érték Alkalmazott szélsı érték R min (m) P min (m) e max (%) 5,0 2,0 Rd min (m) Rh min (m) A tervezési szakasz km szelvényében az M jelő út egyoldali fél-lóhere alakú különszintő csomópont, míg a km szelvényében az M j. út átlós fél-lóhere alakú különszintő csomópont került kialakításra. Megrendelıi döntés értelmében km szelvényben távlatban kiépülı kétoldali komplex pihenıhely (Rábaköz pihenıhely) került kialakításra. Jelen tervdokumentációban a pihenıhely helyigénye, és a gyorsforgalmi úti csatlakozása került megtervezésre.

27 32 A tervezett M86 jelő gyorsforgalmi út létesítményi tervei 1. Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezett M86 jelő autóút km sz. közötti szakasza Gyır-Moson- Sopron megyében Rábakecöl, Beled, Vásárosfalu, Magyarkeresztúr, Zsebeháza Szil Sopronnémeti, Szilsárkány települések közigazgatási területén halad. Az M86 jelő autóút érintett tervezési szakasza Vas GyMS közötti megyehatáron, (Rábakecöl község) a km szelvényben csatalakozik a gyorsforgalmi út Szeleste- Csorna ( ) közötti szakasz (Vas megye) engedélyezési tervéhez (tervezı ÚT-TESZT-UNITEF Konzorcium). A tervezési szakaszon a nyomvonal É-K-i irányban halad közel párhuzamosan vezetve a Csorna-Szombathely vasútvonallal. A tervezési szakasz elején a nyomvonal R=3000 m sugarú bal ívvel csatalakozik a megelızı tervezési szakaszhoz. A gyorsforgalmi út km szelvényben felüljáróval keresztezi a Répce-árapasztó csatornát. Az ezt követı közel 4 km-es egyenes szakaszon az autóút a km szelvényben aluljáróval keresztezi K1224 jelő keresztezı földutat. Vásárosfalu térségében a km szelvényében az M jelő út egyoldali fél-lóhere alakú forgalmi csomópont került kialakításra. A csomópontot követıen a nyomvonal R=5000 m sugarú jobb ívvel kerüli el északról Vásárosfalu települést, és km szelvényben felüljáróval keresztezi Keszeg-ért. Ezt követı 1400 m-es egyenes szakaszon közel 80 fokban keresztezi aluljáróval a tervezett 8428 jelő út korrekciót és kerékpárutat a km szelvényben. A tervezett autóút Beled térségében R=4000 méter sugarú bal ívvel fordul északi (Magyarkeresztúr) irányba. Az ívben keresztezi felüljáróval a km szelvényben a Keszeg-ért és a vízfolyás mellett kialakított vadátjárót, majd a km szelvényben aluljáróval a tervezett 86 sz. fıút korrekciót. Közel 1 km-es egyenes szakasz következik, amely alatt aluljáróval keresztezi a tervezett 8607 jelő út korrekciót a km szelvényben. Magyarkeresztúr térségében - a településtıl keletre - R=3000 m sugarú jobb ívvel fordul a nyomvonal a Csorna-Szombathely vasútvonallal párhuzamos irányba a vasútvonaltól m-re vezetve. A km szelvényben aluljáró került kialakításra vadátjáró alatt. K1311 jelő keresztezı földút aluljáróval került átvezetésre km szelvényben az autóút felett. Az ívet követı, vasútvonallal párhuzamos, közel 4000 m hosszú egyenes szakasz Magyarkeresztúr, Zsebeháza, Szil és Sopronnémeti településeket érinti. A tervezett gyorsforgalmi út a km szelvényben felüljáróval keresztezi a Keszeg-ért, majd a km szelvényében Zsebeháza térségében az M jelő út átlós fél-lóhere alakú különszintő csomópont kerül kialakításra. A km szelvényben távlatban kiépülı kétoldali komplex pihenıhely (Rábaköz pihenıhely) került kialakításra. A pihenıhelyet követıen Sopronnémeti és Szilsárkány térségében R=6000 méter sugarú bal, illetve R=5000 m sugarú jobb ívekkel ellenívek kerülnek kialakításra. Ezen a szakaszon az autóút aluljáróval keresztezi a km szelvényben a 8604 jelő út korrekciót, majd a

28 km szelvényben a 8602 jelő út korrekciót. Felüljáróval keresztezi a nyomvonal a km szelvényben a Keszeg-ért, ezt követıen a R=6000 m sugarú ívben a km szelvényben aluljáróval kerül átvezetésre a K1379 jelő keresztezı földút az M86 autóút felett, de ez már Szilsárkány közigazgatási területére esik. A környezetvédelmi engedélyben elıírt és a tervezés során a pontosított szelvényezés alapján a tervezett nyomvonal a km szelvények között, Szilsárkányi-gyepek természeti területet érint. Ezen a szakaszon az autóút Keszeg-ért és a vízfolyás mellett kialakított vadátjárót felüljáróval keresztezi a km szelvényben. A tervezési szakasz végén R=2000 m sugarú bal ívvel csatlakozik az ÚT-TESZT Kft munkaszámú engedélyezési tervéhez a ,39 km szelvényben. 2. Magassági vonalvezetés Az autóút magassági vonalvezetése a tervezési osztálynak megfelelı paraméterek betartásával, valamint geotechnikai szakvélemény javaslatainak figyelembevételével készült. A tervezett autóút a teljes tervezési szakaszon sík terepen halad, a nyomvonal végig töltésen vezet km szelvények között az autóút két - egymáshoz közel, 500 m-re elhelyezkedı felüljáróval keresztezi a Kis-Rába és Répce árapasztó vízfolyásokat, ezen a szakaszon a töltésmagasság ,00 m. 3. Keresztmetszeti kialakítás Az autóút az tervezési diszpozíciónak és a K.II.A tervezési osztálynak (UME 2008 szerint) megfelelı 2x2 forgalmi sávval épül ki. Fıbb geometriai adatok Forgalmi sáv szélessége: Száma: Középsı elválasztó sáv szélessége : A belsı biztonsági sáv szélessége : A külsı biztonsági sáv szélessége : Fıpálya kopóréteg szélessége: 2x2 sáv esetén: 2x2 sáv gyorsító-lassítósáv esetén: Leállósáv szélessége (burkolt): Külsı vízvezetı szegély esetén: Leállósáv kopóréteg szélessége: Külsı vízvezetı szegély esetén: Leállósáv szélessége (stabilizált padka): Leállósáv kopóréteg szélessége: Külsı vízvezetı szegély esetén: 3,50 m 2x2 3,60 m 0,25 m 0,25 m 7,50 m 11,00 m 3,00 m 3,20 m 2,75 m 2,95 m 3,00 m 2,75 m 2,00 m

29 34 Leálló öböl szélessége: Külsı vízvezetı szegély esetén: Leálló öböl kopóréteg szélessége: Külsı vízvezetı szegély esetén: Padka Leállósáv és leálló öböl mellett: Gyorsító-lassítósáv mellett: Korona szélesség: leállósáv esetén: gyorsító-lassítósáv esetén: Csomóponti ágak Forgalmi sáv szélessége: Száma: A belsı biztonsági sáv szélessége : A külsı biztonsági sáv szélessége : Kopóréteg szélessége: Padka: Korona szélesség: 4,00 m 4,20 m 3,75 m 3,95 m 1,00 m 2,00 (1,75)m 25,60 m 27,10 m 3,50 m 1 sáv 0,25 m 0,25 m 6,00 m 1,25 m 8,00 m Üzemi lehajtó Kopóréteg szélessége 3,50 m Padka 1,25 m Korona szélesség 6,00 m A burkolat oldalesése egyenesben kifelé 2,5%, ívekben túlemelve. A földpadkák oldalesése min. 5%. 4. Különszintő csomópontok Különszintő csomópontok a beruházói döntés szerinti, valamint a környezetvédelmi engedélynek megfelelı helyeken a kerültek kialakításra. A különszintő csomópontok tervezése (KTSZ kiegészítése) tervezési útmutató figyelembevételével, valamint a beruházóval, a kezelıvel és az érintett önkormányzatokkal való egyeztetéseknek megfelelıen a történik. A csomóponti elemek tervezési sebességei az ÚT : 2008 sz. mőszaki elıírás 110 km/ó fıpálya tervezési sebességhez tartozó értékeinek felelnek meg. M jelő út egyoldali fél-lóhere alakú forgalmi csomópont A tervezett egyoldali fél-lóhere alakú különszintő csomópont, Vásárosfalu térségében kerül kialakításra. A közvetve a 86. számú fıút, valamint a 8611 jelő út segítségével a szomszédos települések (Beled, Rábakecöl Vásárosfalu) kapcsolatát biztosítja M86 jelő autóúthoz.

30 35 Tervezett csomópont a tervezési szakasz km szelvényében kerül kialakításra. A 8611 jelő út átvezetésre kerül a csomóponton keresztül, szintbeni kapcsolatok az autóút két oldalán kialakított körforgalmi csomópontban biztosítottak. A tervezett kialakítás szintbeli keresztezıdéseiben, a forgalom biztonságos lebonyolítását körforgalmú csomópontok biztosítják. A körforgalmú csomópontok 3 ágúak. M jelő út átlós fél-lóhere alakú forgalmi csomópont Zsebeháza térségében az M jelő út átlós fél-lóhere alakú különszintő csomópont kerül kialakításra A közvetve a 86 számú fıút, valamint a 8605 jelő út segítségével a szomszédos települések (Zsebeháza, Magyarkeresztúr, Szil, illetve Magyarkeresztúron keresztül Sopronnémeti) kapcsolatát biztosítja M86 autóúthoz. Tervezett csomópont a tervezési szakasz km szelvényében kerül kialakításra. A 8605 jelő út átvezetésre kerül a csomóponton keresztül, a szintbeni kapcsolatok az autóút két oldalán kialakított körforgalmi csomópontban biztosítottak. A tervezett kialakítás szintbeli keresztezıdéseiben, a forgalom biztonságos lebonyolítását körforgalmú csomópontok biztosítják. A körforgalmú csomópontok 4 ágúak. 5. Országos közutak, egyéb utak, vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések Országos közutak A tervezési szakaszon található országos közutak a következı tervezési osztályba sorolhatók: 86 számú II. rendő fıút: K.IV.A. összekötı utak: (8611, 8428, 8607, 8605, 8604, 8602 j.) K.V.A. Egyéb utak Keresztezı földutak: Megelızı M85 szakaszokon alkalmazott kialakításnak megfelelıen, a tervezési osztálya K.VI.C. A keresztezı földutak koronaszélessége 8,00 m. 2x2,75 m széles forgalmi sáv és 1,25 m széles földpadka, a burkolatszélesség 5,50m (1.25-5,50-1,25) a burkolat tetıszelvényő kialakítású. Egyenesben kétoldali tetıszelvény tervezendı. Kialakításukkor az elıírásoknak megfelelı szélesítések (kis sugarú ívekben) alkalmazandók. Ezek a földutak teljes szakaszon burkoltak. A tervezési sebesség vt.: 30 km/h. 3 m töltésmagasság felett az árok mellett 1,00 m széles tisztítópadka alkalmazandó. Párhuzamos földutak: 5,50 m koronaszélességgel építendık ki úgy, hogy a burkolatszélesség megegyezik a koronaszélességgel. Gazdaságossági okokból a földutak esetében a kisajátítási határ, amennyiben van árok, akkor annak külsı élénél, ha nincs árok, akkor pedig a rézső talpánál lettek meghatározva. A földutak melletti árok szükségességét és kialakítását tervezés során mértezéssel, a helyi viszonyok felmérésével lehet, illetve kell meghatározni. A földút autóúttal párhuzamosan vezetett szakaszán a gyorsforgalmi út árkába bevezethetık a földutakról lefolyó vizek, nem szükséges a két egymás melletti árok kialakítása. A stabilizált burkolat (M56) 3,5%-os egyoldali eséssel kerül kialakításra.

31 36 A stabilizált burkolatú párhuzamos földutakat, külterületi fıutakhoz való csatlakozásainál a lekerekítı ív szélétıl (vagy a kerékpárút burkolatának szélétıl) 50 m hosszon sárrázó burkolattal (15 m hosszban aszfalt, 35 m hosszban mechanikai stabilizáció) kell ellátni. A sárrázó burkolatú szakasz keresztmetszeti kialakítása a keresztezı földúttal megegyezı. A sárrázó szakasz aszfaltburkolata a fölérendelt út rétegrendjével egyezı kialakítású. A tervezéssel érintett szakaszon 3 db M86 jelő autóutat keresztezı (K1224, K1311, K1379 j. földutak), és 33 db párhuzamos földút, valamint 4 db Vízügyi Igazgatóság kezelésébe kerülı üzemi rámpa került kialakításra. Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezések A tervezési szakaszon vasútvonal keresztezése nincs. 6. Földmunka A tervezés során alkalmazott paraméterek Az autóút töltésének rézsőhajlása tervezési diszpozíciónak megfelelıen 3 m alatti és feletti töltés magasság esetén is 1:1,5, ennek megfelelıen a trapéz keresztmetszető árok mellett 5% eséső 1,50 m széles vízcsendesítı padkát kell építeni.. A csomóponti elemek rézsőhajlása egységesen 1:1.5. A hossz-szelvényeken pontszerő helyeken a geotechnikai szakvéleményben meghatározott becsült maximális talajvízszintek és töltésalapozási javaslatok kerültek figyelembevételre. 7. Pályaszerkezetek M86 jelő gyorsforgalmi út pályaszerkezete Az M86 jelő autóút pályaszerkezeti rétegrendje R forgalmi terhelési osztályra, a Minisztérium KHEM/1008/3/2010. sz. levele alapján, a évtıl hatályos ÚT :2008 ÚME elıírásnak megfelelıen kerültek meghatározásra, és a NIF Zrt. által kiadott típuspályaszerkezetek Útmutatója figyelembevételével, valamint beruházói és a tervezési diszpozíciónak megfelelıen kerül kialakításra. 8. Az M86 jelő gyorsforgalmi út közúti üzemmel kapcsolatos létesítményei Mérnökségi telep Az érintett szakaszon üzemmérnökség a tervezési szerzıdés alapján Szilsárkány és Nemesbıd térségében lesz. Üzemi átjárók Az üzemi átjárókban 100 m hosszban a teljes elválasztó sávot le kell burkolni. A pályaszerkezet megegyezik a fıpálya pályaszerkezetével. Az üzemi árjárók hosszában a vezetıkorlátot oly módon kell kialakítani, hogy a szükség esetén eltávolítható legyen. Üzemi átjárók a következı helyeken épülnek: km sz.

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA A 156/2013.(XII.16.) HATÁROZATTAL

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96 418 373; Fax: 96 418699; email: talent_plan@arrabonet.hu; www.talent plan.hu Győr Rendezési terv

Részletesebben

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373

T P KÖRNYE TT1 08-0066. K1d-1/08-513 TK 08-0373 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Előlap KÖRNYE Településrendezési eszközök

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma:

REGIOPLAN PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Dokumentálás dátuma: REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu PANNONHALMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu JÁNOSSOMORJA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT

REGIOPLAN TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ FELÜLVIZSGÁLAT 0 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐRÁKOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu DUNAVARSÁNY VÁROS

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ

2. melléklet. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 2. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat módosítása jóváhagyási TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településszerkezeti Terv és Építési Szabályzat

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA A JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK VÉGLEGESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓJA PESTTERV Kft. Budapest, 2005. november hó Törzsszám: 2-03-365 Délegyháza

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás

EMESBŐD. Településrendezési eszközök módosítása. Partnerségi egyeztetés. Tárgyalásos eljárás NEMES EMESBŐD Településrendezési eszközök módosítása Partnerségi egyeztetés Tárgyalásos eljárás Megrendelő: Nemesbőd Község Önkormányzata 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos u. 15. Email: akkerg6@gmail.com Tervező:

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 105/2011.(XI.29.) határozattal

Részletesebben

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember

VÁROSLŐD Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁR ROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEKK MÓDOSÍTÁSA A 8. SZ. Ú FŐÚT KIEMELT ELSŐRENDŰ FŐÚTTÁ FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN Egyeztetési anyag Város Teampannon Kft. 2015. szeptember VÁROSLŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 1 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ tervezési terület CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2015 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ CSanádpalota Város Településrendezési Tervének módosítása 2015 TARTALOMJEGYZÉK CSANÁDPALOTA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Műszaki leírás. 2. A tervezett beavatkozás...

KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Műszaki leírás. 2. A tervezett beavatkozás... 8 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Msz.: Rp.I.247-2 KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.)

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ

MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 1 ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK JÓVÁHAGYÁS ELŐTTI SZAKASZ Megbízó: Mórahalom Város Önkormányzata 06/62/281-022 Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. Megrendelő képviselője: Ferenczy Gáborné Polgármester Kéri Katalin Telpülési főépítész

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ALBERTIRSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS ALAPJÁN MÓDOSÍTOTT DOKUMENTÁCIÓ 2011. november PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST 1085,

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezésérıl

Részletesebben

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18

LEVÉL. Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 LEVÉL Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás Tárgyalásos eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. december TH-15-02-18 Aláírólap Felelős tervező: Munkatársak: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT 3. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT Ostffyasszonyfa Vas megye északkeleti részén fekszik. A térségben található városokhoz Sárvár, Celldömölk viszonylag közel helyezkedik el. Főútvonal a község közigazgatási

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

9. TERVIRATOK. 9.1. Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 9.2. Emlékeztetők

9. TERVIRATOK. 9.1. Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 9.2. Emlékeztetők 25 9. TERVIRATOK 9.1. Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 9.2. Emlékeztetők 26 9.1. Képviselő-testületi határozat a partnerségi egyeztetés szabályairól 27 28 29 30 9.2.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés

Közérthető összefoglaló. N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély. Helyszínrajzi vonalvezetés Közérthető összefoglaló N-IX. 13 Nógrád V. előkészítési szakasz 41+500 48+100 Jogerős építési engedély Helyszínrajzi vonalvezetés A tervezési szakasz kezdetén és végén csatlakozik a már megépült 2x2 sávos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben