I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat"

Átírás

1 I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

2 I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon elhelyezkedő 1597 lakosú, ha területű, kiterjedt pusztai szétszórt tanyavilággal rendelkező település.(belterület: 133,42 ha, külterület: 8856,43 ha területtel) A mai tanyavilágban 343 tanyán 456 fő él. Az itt élő emberek ragaszkodnak ehhez az életformához, gazdálkodáshoz. A tanyákon a hagyományos gazdasági tevékenység található meg. Az Önkormányzat elsődleges feladata az alapellátás biztosítása, a népességszám stabilitásának megteremtése. A népességszám legalább 1500 főben való megtartása, a közösségi intézmények működési feltételeinek biztosítása. A település nagy kiterjedésű, a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő - részben Natura terület A település fejlődését az intenzív mezőgazdasági kultúrák, a környezettudatos gazdálkodás és a nem nagy zavaró hatással rendelkező vállalkozások vihetik előbbre. 2. Célok a további tervezési feladatokhoz A település átfogó fejlesztését szolgáló cél a mezőgazdaság-, és az ahhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztés és a természetvédelmi szempontok együttes érvényesítése. A gazdaságfejlesztésen belül a biogazdálkodási tevékenységek elsőbbsége biztosítandó. Tevékenységek alatt itt erdő-, mező-, tájgazdálkodás, vidékfejlesztés és élelmiszertermelés értendő. Belterületen a közösségi célú területek megtartása és intenzifikálása, gazdasági célú terület-kijelölések. Külterületen a természetmegőrzést, tájfenntartást szolgáló beépítések megtartását és szükséges mértékű fejlesztése. Az épített örökségi értékek (egykori kúriák) a helyi védettség intézményrendszerén keresztül megtartandók. Hasznosításuk a lehetőség szerint közösségi célú legyen. A hagyományos tanyák, mint táji elemek -funkcionális váltással akár- megőrzésre érdemesek. Növelni célszerű a tanyai gazdálkodás szerepét. A helyi termékek piacra juttatása a lakossági javak gyarapodását segíthetik. Lakásfejlesztés A település meghatározó, legjellemzőbb felhasználása a lakóterület. Belterületen a nagytelkes falusias lakóházas beépítésnek van hagyománya, ami folytatható. A már kialakított, de még nem beépített lakótelkek összevonására lehetőséget kell teremteni, mivel azok szélessége csak m. Belterületen beépíthető lakás -telekszám- cca 100 db. Külterületen a lakásépítés (tanyaépítés) hagyományosan jelen van, ezt a távlatban is biztosítani kell. Külterületi lakásszám becslés nem történik, beépítési kötelezettség ott nincsen. Intézményfejlesztés A település nagyságából az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények csoportos (községközponti) elhelyezése következik. A település rendelkezik a jelen igényeket kiszolgáló intézményekkel. A vállalkozási típusú intézmények elhelyezésére a Kunszentmiklósi út mentén kell helyet biztosítani. Gazdasági területek fejlesztése Lakó és intézmények közé gazdasági területek ne kerüljenek. Belterületen a környezeti határértékeken túl a gazdasági tevékenységhez kötődő forgalomra is tekintettel kell lenni. Belterületen a nem zavaró hatású gazdasági tevékenységek működjenek. I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció

3 Zöldterületfejlesztés Belterületi zöldterület fejlesztés elemei az alábbiak lehetnek: - már meglévő közpark intenzívebbé tétele - utcafásítások - beépítés védelmét szolgáló erdősítés A lakó-, és intézmények telkeire a reálisan érvényesíthető legnagyobb növényzeti fedettségre kell törekedni. Külterületen a természetvédelmi törvényi kötelezésből adódó természeti területeket és értékeket a természetes erdőket és gyepeket feltétlenül meg kell tartani. Az út menti fásításokat és a mezővédő erdősávokat a lehető legteljesebb mértékben elő kell írni. Infrastruktúrafejlesztés A térség községeivel való jobb összeköttetés érdekében indokolt a Kunadacs - Szabadszállás és a Kunadacs - Kunpeszér összekötő út (országos közútkénti) kiépítése. A település távlati fejlődését, az országos úthálózatra való rákötését a Veszprém-Szolnok közötti M8 jelű gyorsforgalmi út nagyban javítaná, ennek helybiztosítási szinten a település rendezési tervbe is be kell kerülnie. Ivóvízellátás reálisan a belterületen és a hozzá közvetlenül kapcsolódó telkeken biztosítható csak a vezetékes hálózatról. Jelenleg folyik a Kék víz ivóvíz minőségjavító program megvalósítása. A települési szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító telepre van szükség. A szennyvíz hálózat és tisztítómű kiépítése a év végéig megvalósul. 3. A megvalósítás eszközei és azok nyomon követése A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer a települési rendezési terv és az ennek megvalósítására fedezetet biztosító központi és önkormányzati költségvetés. A változások nyomon követésére és szükség szerinti felülvizsgálata évente képviselő-testület munkaterve szerint kerül sor. I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció

4 I. 2. M e g a l a p o z ó v i z s g á l a t 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Kunadacs Bács-Kiskun megyében a Felsı-Kiskunságban a Kunszentmiklósi Járás települése. Területfejlesztési-statisztikai térségi körzetközpontja: Kunszentmiklós A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata Az 1254/2012.(VII.19.) Kormányhatározat alapján készülı Országos Területfejlesztési koncepcióból a komplex homokhátsági program végrehajtása érinti a települést A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A 19/2011.(XI.29.) Önkorm. rendelettel módosított Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervben foglaltak vizsgálandók és feleltetık meg a koncepcióalkotásban A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai A szomszédos települések (Kunszentmiklós, Kunpeszér, Kunbaracs, Kerekegyháza, Szabadszállás) fejlesztési területei (beépítésre szánt területei) nem határosak a községgel Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai Lakásfejlesztés A település meghatározó, legjellemzıbb felhasználása a lakóterület. B e l t e r ü l e t e n a nagytelkes falusias lakóházas beépítésnek van hagyománya, ami folytatható. A foghíjtelkek beépítését az építésjogi kötelezésen keresztül biztosítani kell (beépítési kötelezettség a helyi építési szabályzatban). Új lakótelkek a kijelölésénél a tulajdonviszonyokra és a közmő ill. útépítési lehetıségekre figyelemmel kell lenni. A már kialakított, de még nem beépített lakótelkek összevonására lehetıséget kell teremteni, mivel azok szélessége csak m. Belterületen beépíthetı lakás -telekszám- cca 100 db. K ü l t e r ü l e t e n a lakásépítés (tanyaépítés) hagyományosan jelen van, ezt a távlatban is biztosítani kell. Külterületi lakásszám becslés nem történik, beépítési kötelezettség ott nincsen. Intézményfejlesztés A település nagyságából az önkormányzati felelısségi körbe tartozó intézmények csoportos (községközponti) elhelyezése következik. A vállalkozási típusú intézmények elhelyezésére a Kunszentmiklósi út mentén kell helyet biztosítani. Gazdasági területek fejlesztése Lakó és intézmények közé gazdasági területek ne kerüljenek. Belterületen a környezeti határértékeken túl a gazdasági tevékenységhez kötıdı forgalomra is tekintettel kell lenni. Külterületen a meglévı majorok gazdasági területi besorolást kaphatnak. Új üzemi épületek elhelyezésére gazdasági terület jelölendı ki. Zöldterületfejlesztés Belterületi zöldterület fejlesztés elemei az alábbiak lehetnek: - már meglévı közpark intenzívebbé tétele - utcafásítások - beépítés védelmét szolgáló erdısítés I.2. megalapozó vizsgálat 1

5 A lakó-, és intézmények telkeire a reálisan érvényesíthetı legnagyobb növényzeti fedettségre kell törekedni. Külterületen a természetvédelmi törvényi kötelezésbıl adódó természeti területeket és értékeket, a természetes erdıket és gyepeket feltétlenül meg kell tartani. Az út menti fásításokat és a mezıvédı erdısávokat a lehetı legteljesebb mértékben elı kell írni. Infrastruktúrafejlesztés A térség községeivel való jobb összeköttetés érdekében indokolt a Kunadacs - Szabadszállás és a Kunadacs - Kunpeszér összekötı út (országos közútkénti) kiépítése. A település távlati fejlıdését, az országos úthálózatra való rákötését a Veszprém-Szolnok közötti S8 jelő gyorsforgalmi út nagyban javítaná, ennek helybiztosítási szinten a település rendezési tervébe is be kell kerülnie. Ivóvízellátás reálisan a belterületen és a hozzá közvetlenül kapcsolódó telkeken biztosítható csak a vezetékes hálózatról. Jelenleg folyik a Kék víz ivóvíz minıségjavító program megvalósítása. A települési szennyvíz kezelésére szennyvíztisztító telepre van szükség. A szennyvíz hálózat és tisztítómő kiépítése a év végéig megvalósul. Szilárd hulladékkezelés térségi szinten megoldott, a jövıben sem tervezett a község területén belül Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerzıdések Nincsenek és a közeljövıben nem is várhatók A település településrendezési tervi elızményeinek vizsgálata A hatályban lévı településrendezési eszközök Településszerkezeti terv május 6-án határozattal került jóváhagyásra. 2/2000. (IV.10.) rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és annak szabályozási tervi mellékletei hatályosak A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek jelő út mentén jelölt gazdasági területek beépültek A település társadalma Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminıség Demográfiai adatok a településfejlesztési koncepciót követı években: év Lakónépesség Élveszületés Halálozás Természetes össz. szaporulás ill. fogyás belföldi vándorlási különbözet I.2. megalapozó vizsgálat 2

6 Térbeli-társadalmi rétegzıdés, konfliktusok, érdekviszonyok A településen a társadalom nem szakad merıben ketté a kül- és a belterület között. A külterületi lakosságnál az ellátottság gyengébb minıségő. Az esélyegyenlıséget az önkormányzat a szociális és a tanyagondnoki szolgálat mőködtetésével igyekszik biztosítani. A településen nem jellemzıek a rétegzıdésbıl adódó konfliktusok Települési identitást erısítı tényezık (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötıdés, civil szervezıdések, egyházak stb.) A több évszázados együttélés után Peszéradacs településbıl június 1-tıl alakult meg Kunadacs és Kunpeszér község. Az 1960-as években a több majorságból álló területbıl kialakult a mai településszerkezet. A település a mai napig ırzi kun gyökereit és ápolja hagyományait. A település közösségi életében az önszervezıdés fontos szerepet játszik. A hagyomány megırzését és ápolását szolgálja a falunapi rendezvény és a szüreti felvonulás is. Településünkön nemzetiségek nem élnek. A civil szervezıdések fontos szerepet töltenek be a település életében. A település lakossága a katolikus és a református hitéletet gyakorolja A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) Az Igazgyöngy óvoda két csoporttal az önkormányzat fenntartásában mőködik. A nyolc osztályos általános iskola a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmiklósi Tankerületéhez tartozik. A járóbeteg ellátást egy háziorvos, a védınıi szolgáltatást egy védını biztosítja. A közmővelıdés és a könyvtári tevékenység egy épületben található. A helyi igazgatási feladatokat közös önkormányzati hivatal látja el. A településen körzeti megbízott teljesít szolgálatot Esélyegyenlıség biztosítása A Képviselı-testület az 58/2013.(III.25.) sz. Kth. fogadta el az Önkormányzat Települési Esélyegyenlıségi Programját A település gazdasága A település gazdasági súlya, szerepköre A településen egy fafeldolgozással foglalkozó ipari üzem van. A környezı településekre (Kerekegyháza, Kecskemét, Budapest vonzáskörzete, stb.) szervezett módon is szállítják a munkavállalókat. A lakosság nagy része a mezıgazdaságban dolgozik. Ebbıl következik, hogy a település gazdasági súlya és szerepköre nem meghatározó A település fıbb gazdasági ágazatai, jellemzıi A településen legtöbb a mezıgazdasági ıstermelı. A mezıgazdaság után az ipari és a kereskedelmi szolgáltató ágazatban dolgoznak. Ezek a tevékenységek fıként családi kereteken belül, egy-két fı alkalmazásával mőködnek A gazdasági szervezetek jellemzıi, fontosabb beruházásai települést érintı fejlesztési elképzelése A településen kizárólag ıstermelık, egyéni vállalkozók és mikro vállalkozások vannak. Alkalmazotti létszám 1-2 fı, a mezıgazdasági munkában idényjelleggel foglalkoztatva. A gazdasági szervezetek számottevı beruházást nem végeznek. A település gazdasági életét érintı fejlesztés nincs elıkészítés alatt A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezık (elérhetıség, munkaerı képzettsége, K+F stb.) A település csak négy számjegyő (5211) közúton érhetı el. Változást az M8 gyorsforgalmi út megvalósulása jelentene. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a befektetésekre is jó hatással lennének. Alapvetıen a mezıgazdaságban ismeretekkel rendelkezı munkaerı áll rendelkezésre. Az ipar területén a szakmunkás képzettség a jellemzı. A vállalkozások nyertes I.2. megalapozó vizsgálat 3

7 pályázatokkal fejlıdnek. Fejlıdés leginkább a mezıgazdasági termékek feldolgozásában és a falusi turizmus fejlesztésében érhetı el Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) A településen az ingatlanforgalom minimális. A településen az építési telkek iránt is csekély az érdeklıdés. Igény esetén kész lakóházak és építési telkek rendelkezésre állnak Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az önkormányzat költségvetése stabil, a jogszabályokban elıírt kötelezı feladatait ellátja. A feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlanvagyon rendelkezésre áll. Az önkormányzat rendelkezik vagyongazdálkodási tervvel és gazdasági programmal. Az önkormányzat közszolgáltatási feladatellátásra gazdasági társaságokban vesz részt és feladat ellátási szerzıdéseket köt Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere Az önkormányzat a településfejlesztés eszközeivel igyekszik elısegíteni a gazdaság fejlıdését és kialakítani a lakhatóbb, élhetıbb környezetet. Az önkormányzat biztosítja az építési telkek és az ipari területek megfelelı kínálatát Gazdaságfejlesztési tevékenység Az önkormányzat a konkrét gazdaságfejlesztéshez a környezet megteremtésével ad támogatást. Olyan szabályozórendszert alkot az önkormányzat, mely vonzóvá teszi Kunadacsot Foglalkoztatáspolitika Kunadacs legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat. A kötelezı és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására engedélyezett létszámát a képviselı-testület évente határozza meg. A közmunka program keretében a évben 32 fı dolgozik Lakás- és helyiséggazdálkodás Az ingatlan szabadpiacon túlkínálat van. Az önkormányzat a feladatellátásához kapcsolódóan nyolc lakással rendelkezik Intézményfenntartás Az önkormányzat a jogszabályban elıírt intézményhálózatot mőködteti. A két csoportos Napközi Otthonos Óvoda önkormányzati fenntartásban és mőködtetésben van. A nyolc osztályos általános iskolát a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ mőködteti és tartja fenn, a Kunszentmiklósi Tankerülete felügyeli. A tanyagondnoki, a mezııri, a védınıi szolgálatot az önkormányzat biztosítja. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat, a házi szociális gondozás, az orvosi ügyelet, a bölcsıdei ellátás feladatellátási megállapodás alapján biztosított. Az egészségügyi alapellátásban egy fı háziorvos tevékenykedik Energiagazdálkodás Szolgáltatóktól vásárolt energia a jellemzı. A családi házaknál a vegyes tüzelés (fa) fordul elı nagyobb számban. A természeti erıforrásokból nyert energia nem releváns Településüzemeltetési szolgáltatások A településen az alapvetı infrastruktúra, kommunális szolgáltatás biztosított. Az ivóvíz ellátást, a szilár hulladékkezelést önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el. A szennyvízberuházás várhatóan a évben megvalósul. A kereskedelmi szolgáltatások kiépültek. I.2. megalapozó vizsgálat 4

8 1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Kunadacs a Kiskunsági Hátság északi részén fekszik, közigazgatási területe: ha. A települést nem a legjobb termıhelyi adottságú mezıgazdasági területek jellemzik. Az észak-keleti határrész erdısültsége jelentıs. A külterületének több mint fele országos védettségő természeti terület: Peszéradacsi rétek elnevezéssel a Kiskunsági Nemzeti Park része, de jelentıs a NATURA és az ex lege védett láp érintettség is. Helyi védettségő természeti területek kijelölésre kerültek, az erdımőveléssel összefüggésben a hodályi fenyves és gyöngyvirágos tölgyes lehatárolása felülvizsgálatra szorul Tájhasználat, tájszerkezet Alföld nagytáj, Duna -Tisza közi hátság középtáj, Felsı-Kiskunság kistáj települése. Az ármentesítésekkel összefüggı vízrendezéseket megelızıen (Dunavölgyi Fıcsatorna elıtt) a terület nagy része vízzel borított volt, amelybıl homokbuckás magaslatok emelkedtek ki. A külterületi dőlıút-úthálózat a szélbarázdált felszínhez igazodva ÉNY-DK-i rányúak. Ma a homokos felszínő keleti rész erdısült, a déli és keleti határrész mezıgazdasági hasznosítású. A mélyebb területek gyep, a magasabb részek szántó hasznosításúak. A táj változásait a mellékelt katonai térképeken szemléltetjük. A katonai felmérések jól szemléltetik, hogy a magasabb területeken beépítések: majorságok alakultak. A külterület betelepülése - a tanyásodás - egészen az 1900-as évek közepéig folyamatos. Kisadacson kijelölt belterülettel állt meg a folyamat Védett, védendı táji-, természeti értékek, területek Az igazgatási terület természet és tájvédelmi érintettsége jelentıs. A védett területek aránya az igazgatási terület cca 70%-a. Természetvédelmi oltalom alatt álló területek A Kiskunsági Nemzeti Park Peszéradacsi rétek (5757 hektár) mozaikjából 2633 ha Kunadacs területén van. A ritkán lakott vidék különleges tájképi értékeket hordoz. Változatos élıhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, mocsárrétek, nedves kaszálok, valamint az itt található homokterületek és homoki erdık. Lápi és homoki nyírfás erdırészletei kivételes értéket képviselnek. Erdırezervátumai évszázados tölgyfákat ıriznek. Számos példa van itt, a homoki, a szikes és lápi szukcesszió változataira és átmeneteire. A sziki növénytársulások vakszik-fokkal tarkított ürmös-veresnadrág csenkeszes részeinek védett növény a törpe nıszirom (Iris pumila), a poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). Homoki legelıi számos csüdfő-félét rejtenek. A lápréteken számos védett és fokozottan védett faj található, mint a vitézkosbor (Orchis militaris), a szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadénia conopsea), vagy a légybangó (Oprhys insectifera). Ritka faja még a területnek a közép-európai-mediterrán elterjedéső a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris), melynek állományait a mocsárlecsapolások szinte teljesen eltüntettek. A Kiskunság turjánosaiban több helyen is elıfordulnak ennek az egész Európában fokozottan védett növényfajnak kisebb populációi. Számos ritka lepkefaj állandó élıhelyei a dúsan virágzó mocsár- és láprétek, de több fokozottan védett gerinces faj jelentıs állományai is megtalálhatók itt. Hüllıfaunájának érdekesebb képviselıi a védett és ritka rézsikló (Coronella austiraca), az elevenszülı gyík (Lacerta vivipara) és a veszélyeztetett rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis). A Kunadacs határában mőködı Vipera védelmi központ Európai Uniós támogatással igyekszik megmenteni ezt az egész Európában kipusztulással fenyegetett kígyót. A programot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irányítja a nemzeti park szakembereinek koordinálásával. Területén mind a szikes, mind a homokterületekre jellemzı fészkelı madárfaj elıfordul. A láprétek ritka madara a nagypóling I.2. megalapozó vizsgálat 5

9 (Numenius arquata), nála sokkal gyakoribbak a bíbicek. A pusztákon itt is jó dürgı helyeket találnak a túzokok. A madarak télen biztonságos táplálkozó helyet találnak a szántóföldeken. A ragadozó madarak közül a kerecsensólyom (Falco peregrinus) és a kékvércse (Falco vespertinus) is kedvezı életfeltételeket talál az erdıs területeken. NATURA terület (Területi lehatárolások mellékletekben) az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet Kunadacs különleges madárvédelmi területekkel érintett földrészleteinek helyrajzi számos jegyzéke: (8.4. Felsı-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék (HUKN10001) 096, 0109/6, 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0112, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/7, 0113/8, 0113/9, 0113/10, 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0115/1, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5, 0117/6, 0117/7, 0117/8, 0117/9, 0117/11, 0117/12, 0117/14, 0117/15, 0117/16, 0117/17, 0117/18, 0117/19, 0117/20, 0117/21, 0117/22, 0117/23, 0117/24, 0117/25, 0117/26, 0117/33, 0117/34, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 0124, 0125/9, 0141 Kunadacs 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerinti különleges természetmegırzési területnek jelölt területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzéke: Felsı-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/12, 068/14, 068/15, 068/17, 068/18, 068/20, 068/22, 068/24, 068/25, 068/26, 068/30, 068/31, 068/32, 068/33, 068/34, 068/35, 068/36, 068/37, 068/38, 068/39, 068/40, 096, 097/6, 097/10, 097/18, 097/22, 097/23, 097/24, 098, 0101/2, 0101/6, 0101/12, 0101/13, 0101/15, 0101/16, 0101/18, 0101/19, 0101/21, 0101/23, 0101/24, 0101/25, 0101/26, 0101/27, 0101/28, 0101/29, 0101/30, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107/1, 0107/2, 0109/6, 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0112, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/7, 0113/8, 0113/9, 0113/10, 0114/2, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0115/1, 0115/4, 0115/5, 0115/6, 0117/2, 0117/3, 0117/4, 0117/5, 0117/6, 0117/7, 0117/8, 0117/9, 0117/11, 0117/12, 0117/14, 0117/15, 0117/16, 0117/17, 0117/18, 0117/19, 0117/20, 0117/21, 0117/22, 0117/23, 0117/24, 0117/25, 0117/26, 0117/33, 0117/34, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0123/15, 0124, 0125/9, 0127/2, 0127/3, 0127/5, 0127/6, 0127/7, 0127/8, 0127/13, 0127/14, 0127/15, 0127/17, 0129/3, 0130/2, 0130/3, 0130/5, 0130/6, 0130/7, 0131, 0132/1, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0132/5, 0132/7, 0132/8, 0132/9, 0133, 0134/2, 0134/3, 0134/4, 0134/5, 0134/6, 0134/7, 0134/8, 0134/9, 0134/10, 0134/11, 0135/2, 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/11, 0135/12, 0135/14, 0135/15, 0135/16, 0135/17, 0135/18, 0135/20, 0135/21, 0135/22, 0135/23, 0135/24, 0135/25, 0135/26, 0135/27, 0135/28, 0135/29, 0136, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0138, 0139/2, 0139/3, 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0139/7, 0139/9, 0139/10, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 0149/7, 0149/8, 0149/9, 0149/10, 0149/11, 0149/13, 0149/14, 0149/18, 0149/19, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0151, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/7, 0152/8, 0153, 0154/2, 0154/3, 0154/4, 0154/6, 0154/7, 0154/8, 0154/9, 0154/11, 0154/12, 0154/13, 0154/14, 0154/15, 0155, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18, 0157, 0158/2, 0158/3, 0158/4, 0158/5, 0158/6, 0158/7, 0158/9, 0158/10, 0158/11, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0160/4, 0160/5, 0160/6, 0160/7, 0161/1, 0161/2, 0162/1, 0162/2, 0163/1, 0163/2, 0164/2, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/9, 0164/10, 0164/11, 0164/13, 0164/14, 0164/15, 0164/16, 0164/17, 0164/18, 0164/19, 0164/22, 0164/23, 0165/2, 0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6, 0165/7, 0165/8, 0165/9, 0165/10, 0165/11, 0166, 0167/1, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0168/1, 0168/2, 0169, 0170/1, 0170/2, 0170/4, 0170/5, 0170/6, 0171/2, 0171/4, 0171/5, I.2. megalapozó vizsgálat 6

10 0171/6, 0172, 0173/2, 0173/3, 0173/4, 0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0173/9, 0173/10, 0173/11, 0173/12, 0173/14, 0173/15, 0173/16, 0173/17, 0173/18, 0173/19, 0173/20, 0173/21, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176/2, 0176/3, 0176/4, 0176/6, 0176/7, 0176/8, 0176/9, 0176/10, 0176/11, 0176/12, 0176/13, 0176/14, 0176/15, 0176/16, 0176/17, 0176/18, 0176/19, 0176/20, 0177, 0178/2, 0178/3, 0178/4, 0178/5, 0178/7, 0178/8, 0178/10, 0178/11, 0178/12, 0178/13, 0178/14, 0178/15, 0178/16, 0178/17, 0178/18, 0178/19, 0178/20, 0178/21, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184/1, 0184/2, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 0185, 0186, 0187/2, 0187/3, 0187/4, 0187/5, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0187/12, 0187/13, 0187/14, 0187/15, 0187/16, 0187/17, 0187/18, 0187/19, 0187/20, 0187/21, 0187/22, 0187/23, 0187/24, 0187/25, 0188, 0189, 0190/1, 0190/2, 0190/3, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0191/3, 0191/4, 0191/7, 0191/8, 0191/9, 0191/10, 0191/11, 0191/12, 0191/13, 0191/14, 0191/15, 0191/16, 0191/17, 0191/18, 0191/19, 0191/20, 0191/21, 0191/22, 0191/23, 0191/24, 0195, 0196, 0197/2, 0197/3, 0197/4, 0197/5, 0197/6, 0197/8, 0197/9, 0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/14, 0197/15, 0197/16, 0197/17, 0197/18, 0197/19, 0197/20, 0197/22, 0197/23, 0197/24, 0197/25, 0197/26, 0198, 0199, 0200/1, 0200/2, 0201/2, 0201/4, 0201/5, 0201/8, 0201/9, 0201/11, 0201/12, 0201/13, 0201/14, 0202, 0203/2, 0203/3, 0203/4, 0203/5, 0203/6, 0203/7, 0203/8, 0203/9, 0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/13, 0203/14, 0203/15, 0203/16, 0203/17, 0203/18, 0203/19, 0203/20, 0203/21, 0203/22, 0203/23, 0203/24, 0203/25, 0204, 0205/2, 0205/3, 0205/4, 0205/6, 0205/7, 0205/8, 0205/9, 0207, 0208/2, 0208/3, 0208/4, 0208/5, 0208/6, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0209/6, 0209/7, 0209/8, 0209/9, 0209/10, 0209/11, 0210, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/6, 0211/7, 0211/8, 0211/9, 0211/10, 0211/11, 0211/12, 0211/13, 0211/14, 0212, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0213/7, 0213/8, 0214, 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0215/5, 0215/7, 0215/8, 0215/13, 0215/14, 0215/15, 0215/16, 0215/17, 0215/18, 0215/19, 0215/20, 0215/21, 0215/22, 0215/23, 0215/24, 0215/25, 0216, 0217/2, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10, 0217/11, 0218, 0219/2, 0219/3, 0219/4, 0219/5, 0219/6, 0219/7, 0219/8, 0219/9, 0219/10, 0219/11, 0219/12, 0219/13, 0219/14, 0220, 0221/1, 0221/2, 0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/10, 0222/11, 0222/13, 0222/14, 0222/15, 0222/16, 0222/17, 0222/18, 0222/19, 0222/20, 0222/21, 0222/22, 0222/23, 0222/24, 0222/25, 0222/26, 0222/27, 0222/28, 0222/29, 0222/30, 0222/31, 0222/34, 0222/35, 0222/36, 0222/37, 0222/38, 0222/39, 0222/40, 0222/41, 0222/42, 0222/43, 0222/45, 0222/46, 0222/47, 0222/48, 0222/50, 0222/51, 0222/52, 0222/53, 0222/54, 0222/55, 0222/56, 0222/57, 0223, 0224, 0225, 0239/1, 0239/2, 0241, 0258, 0260/2, 0260/3, 0260/4, 0260/5, 0260/7, 0260/11, 0260/12, 0260/13, 0260/14, 0260/15, 0260/16, 0260/17, 0260/18, 0260/19, 0260/20, 0260/21, 0260/22, 0260/23, 0260/24, 0260/25, 0260/26, 0260/27, 0260/28, 0260/29, 0260/30, 0260/31, 0260/32, 0260/34, 0260/35, 0260/36, 0260/37, 0260/38, 0260/39, 0260/40, 0260/41, 0260/43, 0260/44, 0260/45, 0260/46, 0260/49, 0260/50, 0261, 0262, 0264/2, 0264/3, 0264/4, 0264/5, 0264/6, 0264/7, 0264/10, 0264/11, 0264/12, 0264/13, 0264/14, 0264/15, 0264/16, 0264/17, 0264/18, 0264/19, 0264/20, 0265, 0266/2, 0266/3, 0266/4, 0266/5, 0266/8, 0266/9, 0266/10, 0266/11, 0266/12, 0266/13, 0266/14, 0266/15, 0266/19, 0266/20, 0266/21, 0266/22, 0266/23, 0266/24, 0266/25, 0266/26, 0266/27, 0266/28, 0266/30, 0266/31, 0266/32, 0266/33, 0266/34, 0266/35, 0266/36, 0266/37, 0266/38, 0266/39, 0266/40, 0266/41, 0266/42, 0266/44, 0266/45, 0266/46, 0266/47, 0266/48, 0266/49, 0266/50, 0266/51, 0266/52, 0266/53, 0266/54, 0266/55, 0266/56, 0266/57, 0266/58, 0267, 0268/2, 0268/3, 0268/4, 0268/5, 0268/6, 0268/7, 0268/8, 0268/10, 0268/11, 0268/12, 0268/13, 0269/1, 0269/2, 0270/2, 0270/3, 0270/4, 0270/5, 0271/32, 0271/39, 0271/40, 0271/41, 0271/42, 0271/43, 0271/44, 0271/45, 0271/47, 0271/48, 0271/49, 0271/50, 0271/51, 0271/52, 0271/54, 0271/55, 0271/56, 0271/57, 0272 A természetvédelmi törvénybıl következıen ex lege védett láp Kunadacs területén a nemzeti parktól nyugatra lévı sávban mozaikosan találhatók. I.2. megalapozó vizsgálat 7

11 Területrendezési tervben kijelölt ökológiai hálózattal (magterület, folytonos folyosó, pufferterület egyaránt) érintett a település. Magterület és ökológiai folyosó övezetben beépítésre szánt terület csak kivételesen: területrendezési hatósági eljárás keretében jelölhetı. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése A természetvédelem és az intenzív mezıgazdálkodás szempontjai közötti különbségek teremtenek konfliktushelyzetet. A tanyás beépítések, külterületi lakott helyek kiszolgálása, infrastruktúrális ellátási igénye és a tájvédelmi szempontok érvényesítése is feszültségforrás Zöldfelületi rendszer vizsgálata A zöldfelületi rendszert a belterületre vizsgáljuk. Megállapításai a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat alátámasztását szolgálhatják. Hálózati elemeinek az utcafásításokat tekintjük. Területi elemei az intézményekhez kapcsolódó és a bevezetı út menti zöldterület. A beépítés jellegébıl következıen a közhasználatú zöldfelület meglévı elemei elégségesek. A nagytelkes családiházas beépítések növényzettel fedett udvarai, kertjei kondicionáló szempontból jelentısek. Az intézményjellegő zöldterületek a sportpálya és a temetı. A sportpálya a település nagyságának megfelelıen az iskolai és a községi sportterületként egyaránt funkcionál Az épített környezet vizsgálata A belterület szabályos derékszögő utcahálózata jól mutatja kialakításának elızményét az 1960-as évek tervszerő mérnöki osztását. A tömbök a Kunszentmiklós-Kecskemét útról nyugatra nyitott 3 utcára főzıdnek fel. nyugati oldalán hosszanti lakótelkek sorolásával alakították ki. A tájolás szempontjainak figyelembevételével errıl a három utcáról nyílnak a fésős beépítéső lakótelkeket tartalmazó lakóutcák. A Kossuth utca településsúlypontjában lévı szakaszán helyezkednek el a községi intézmények. Településszerkezeti hangsúlyuk a Kossuth utcára forduló beépítéssel teremtıdik meg. Az intézmények kapacitása település méretének és lakosszámának megfelelı. Beépítésre szánt szabad területek lakóterületi célra állnak rendelkezésre. A telekstruktúra a szabályos kiosztásból következıen egységesnek mondható. A lakótelkek: 12-19x m-es nagyságúak. Az intézménytelkek szélessége általában nagyobb. A belterületi épületállomány mőszaki állaga egységesen jónak mondható, építési idejük az 1970-es évektıl 2000-ig terjedı idıszakra tehetı. Beépítési mód jellemzıen oldalhatáros, beépítés mértéke és sőrősége a falusias lakóterületre érvényesnek felel meg. Földszintes beépítés (esetenként tetıtér-beépítéssel) a meghatározó. Településkaraktert a fésős elıkertes vagy utcafrontos családi házas beépítés adja. Jellegzetes utcaképeket a mellékletként csatoljuk. Mővi értékvédelem A nyilvántartási számú 309/4 hrsz-ú telken álló cselédház összedılt, jelenleg nincs mőemlék a településen. Mőemlékvédelem sajátos tárgyaként kezelhetık az egykori pusztatemetık, amelyek történeti és tájképi jelentıséggel bírnak. I.2. megalapozó vizsgálat 8

12 Helyi értékvédelemre érvényes épületek: az egykori kúriák, egy kivétellel 1 külterületen találhatók. (Ld. melléklet). Modern építészet korszakos épületének tekinthetı a belterületi rk. templom (tervezı: Kerényi József), ezért helyi védelemre javasolt. Önkormányzati tulajdon kataszter Az Önkormányzat Képviselı-testülete a 14/2012.(VI.26.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat vagyonát és a vagyongazdálkodás szabályait. A rendelet mellékletei tételesen tartalmazzák az ingatlan vagyon felsorolását. Az épített környezet konfliktusai, problémái A természeti környezetre alapozott szabadidıs tevékenységek beépítési szándékait a természetvédelmi szempontokkal összeegyeztethetıen kell kialakítani Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok Kunadacs vasúttal nem rendelkezik, kiemelt országos úthálózathoz nem kapcsolódik. Közúti közlekedés A közúti közlekedés az 5211 számú úton biztosított Kunszentmiklós és Kerekegyháza, Lajosmizse városok irányába. Szabadszállás várossal szilárd burkolatú mezıgazdasági úton történik a közlekedés. (nem része az országos közútnak) Közösségi közlekedés Kunadacs község közösségi közlekedését a Kunság Volán járatai biztosítják. Kerékpáros és gyalogos közlekedés A település nagy részén a szilárd burkolatú járdákat az ingatlan tulajdonosok kiépítették. A belterületi önkormányzati közlekedı utak szilárd burkolattal ellátottak. Településen belüli és a településközi kirándulóforgalomra tervezett kerékpáros közlekedéssel egyaránt számolhatunk. Parkolás Igény a közforgalmú épületekhez kapcsolódó közterületen jelentkezik Közmővesítés Víziközmővek, vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tőzoltó-, öntözıvíz, termálvíz hasznosítás) A Bácsvíz Zrt. biztosítja a település vízellátását. (Kunszentmiklósi Kirendeltség) Ipari vízigény a településen nem jelentkezik. A tőzoltó víz a köztéri tőzcsapokkal biztosított. A mezıgazdasági öntözés a Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat által kezelt csatornákból biztosítható. A társulat érdekeltségi területe ha, a kezelésében lévı csatornahossz 759,993 km. Mintegy magánszemély, 37 önkormányzat és 168 gazdasági társaság tartozik a tagjai közé. A település termálvízzel nem rendelkezik. Szennyvízelvezetés A szennyvízberuházás folyamatban van, év végére várható a befejezés. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés A csapadékvíz nyílt árkokban kerül győjtésre. Az árkok nincsenek egymással kapcsolatban Energia Energiagazdálkodás és energiaellátás A villamos energia, közvilágítás, gázellátás, országos szolgáltatók által biztosított. 1 mai községháza, egykori Fekete-kúria I.2. megalapozó vizsgálat 9

13 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetıségei Megújuló energiaforrások alkalmazása nem jellemzı és nem számottevı. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése Az önkormányzati intézmények az 1960-as években épültek, gyenge energiahatékonysággal Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) Vezetékes telefonhálózat, szélessávú internet és Kábeltévé kiépült. A vezeték nélküli telefonszolgáltatók átjátszó toronnyal rendelkeznek a településen Környezetvédelem (és településüzemeltetés) A település rendelkezik környezetvédelmi programmal. Talaj Gyenge termıhelyi adottságok, fıként gyep mővelési ágban. Felszíni és a felszín alatti vizek Mélyen fekvı felszín alatti vizek. Levegıtisztaság és védelme Légszennyezı források nincsenek. Zaj- és rezgésterhelés Zaj és rezgésterhelés nincs a településen. Hulladékkezelés A hulladékkezelést az önkormányzati tulajdonú IZSÁK-KOM Kft. látja el a településen. Katasztrófavédelem (terület felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezık) Belvízveszélyes terület és mély fekvéső területek a belterület telepített jellegébıl következıen nem számottevıek. A belvízveszélyességgel az Arany János utcában és a Bem utca-józsef Attila u. -Árpád utca keresztezésében számolhatunk.. 2. HELYZETELEMZİ ÉS ÉRTÉKELİ ÖSSZEFOGLALÁS Kunadacs mezıgazdasági település. A természeti adottságok figyelembevételével külterületi területhasználata az 1900-as évek fordulójára: a vízrendezések következtében mozaikossá vált. Erdık, természetes gyepek és szántóföldek, kertkultúrák, tanyás beépítések váltakozása jellemezte. Az 1960-ban indított szabályos telepítéső belterülettel a tanyásodás megállt. A belterületi lakás és intézményfejlesztése erıteljes fejlıdése jellemzı az 1980-as évek végéig. Az ezredfordulóra a belterületi népességkoncentráció egyértelmővé vált. A külterületi beköltözésekkel nem számolhatunk. A határhasználatot a természetvédelmi szempontok prioritása és a birtokméretek növekedése jellemzi. Az extenzív ökológiai gazdálkodás munkaerı-szükséglete alacsony. Ezért a népességmegtartás és munkahely megteremtés érdekében a termékfeldolgozást biztosító gazdasági tevékenységek lehetıségét biztosítani kell. Foglalkoztatási lehetıséget jelenthet továbbá az ökoturizmus és falusi vendéglátás. I.2. megalapozó vizsgálat 10

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt. HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3. 1.1. Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.1 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.3.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETİ Mérnöki és Gazdaságfejlesztı Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: +36 76/486-610 Fax: +36 76/506-199 vonalvezeto@vonalvezeto.hu Msz: VV-T 2016 07 www.vonalvezeto.hu

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft)

MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG. Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök K1 01-5013/04 (Pagony Kft) 1 MAGYARBÁNHEGYES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV EGYEZTETÉSI ANYAG Megbízó Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 1. Szokola Béla polgármester Tervező: Benedek Kft - Településrendezési

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.

Részletesebben

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PÉCSÉPTERV STÚ DIÓ VÁROSRENDEZÉS s ÉPÍTÉSZET s BELSÕÉPÍTÉSZET s SZAKTANÁCSADÁS s TERVEZÉS s LEBONYOLÍTÁS MADOCSA EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Jóváhagyva az 50/2006 (VI.21.)

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. 2 HELYZETELEMZÉS: A Körös-Maros Nemzeti Park mozaikos felépítéső, 5 tájegységben, 13 területi egységbıl áll. Teljes területe 50 956 hektár,

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL

2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-6. SAJÓ A BÓDVÁVAL közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve

SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉG Településszerkezeti terve EREDETI LEÍRÁS ÉS MÓDOSÍTÓ HATÁROZATOK (2015. decemberig bezárólag) VÁROS ÉS HÁZ BT 2016 JANUÁR SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4 1. TELEPÜLÉSSZERKEZET

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30.-i ü l é s é r e Tárgy: Elıterjesztı: Elıadó: Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek

Részletesebben

városépítészeti ötletpályázat

városépítészeti ötletpályázat ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Újpest, Váci út 121. Fıvárosi Vízmővek Zrt. a Nagyfelszíni Víztisztító mő hasznosítását célzó szabályozási terv készítését megalapozó városépítészeti ötletpályázat 2009-2010

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 26-án (kedden) 18,30 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

I. 2. M e g a l a p o z ó v i z s g á l a t

I. 2. M e g a l a p o z ó v i z s g á l a t I. 2. M e g a l a p o z ó v i z s g á l a t 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Kunadacs Bács-Kiskun megyében a Felsı-Kiskunságban a Kunszentmiklósi

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció

Településfejlesztési Koncepció Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös Fő tér 13. Településfejlesztési Koncepció Megalapozó vizsgálatok Egyeztetési verzió Készítette: 2015 Bevezetés Gyöngyös Város Önkormányzata 2015-ben döntött a

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Hajdúdorog Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015-2020 (előzetes munkaközi egyeztetési anyag) Készítette: Kassai Zsolt építész Régió Terv Kft 4032 Debrecen, Böszörményi út 161.

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére X. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: a 052/37 hrsz-ú út szélesítése Az elıterjesztést készítette: Kovács Gábor fıtanácsos Tárgyalásra

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához

1.sz. melléklet. Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének. 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához 1.sz. melléklet Bátaszék Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2004.(Vl.1.) KTH. határozatához Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 147/2006. (Vlll.29.), 253/2009.(Xll.22.), 149/2011.(Xll.15.)

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK Településszerkezeti terv módosításának leírása I. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK 1.1. Tervi előzmények: 2010-ben kezdődött el Kocs község településrendezési tervének módosítása. A módosítás célja új területfelhasználások

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal]

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÉKLÁDHÁZA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ [314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal] 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések,

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04

VÁMOSSZABADI. Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 VÁMOSSZABADI Településrendezési terv módosítás Teljes eljárás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. május TH 16-02-04 2 Vámosszabadi településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben