Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közös szükségletek kielégítése, a természeti erıforrások megóvása és a jövı nemzedék szükségleteinek figyelembe vétele. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 1. (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megilletı jogok gyakorlásáról a képviselı-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat) más részére történı átengedés feltételeit és módját a Nvt. állapítja meg. Az Nvt. 7. (1) bekezdése szerint a nemzeti vagyon ezen belül az önkormányzati vagyon alapvetı rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A vagyongazdálkodási terv megalkotását a január 1. napján hatályba lépett Nvt. 9. (1) bekezdése írja elı a helyi önkormányzatok részére. A terv megalkotása kapcsán figyelembe vételre kerültek a központi jogszabályok, különös tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, valamint az Ntv. és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az Önkormányzat által alkotott helyi rendeletek. Ezen koncepció célja, hogy számbavegye az önkormányzat vagyonának alakulását, annak összetételét, a vagyongazdálkodás érdekében tett intézkedéseket, valamint megfogalmazza a hatékony vagyongazdálkodás legfontosabb célkitőzéseit és feladatait. A vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elven alapuló, átható, hatékony és költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, átlagának védelme, értéknövelı használata, hasznosítása, gyarapítása, és a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. A Vagyongazdálkodási Terv alapvetı célkitőzései: - a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése, - kiszámítható és átlátható gazdálkodás, - pénzügyi egyensúly biztosítása, - vagyon értékének megırzése, növelése, - vagyon piaci alapon történı bérbeadásának biztosítása. II. Az Önkormányzat vagyona Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatkör vagy hatáskör ellátását szolgálja, így korlátozott rendelkezési jog társul hozzá. A törzsvagyon körébe azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket törvény kizárólag önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgynak minısít, és azok, amelyeket törvény 1

2 vagy önkormányzati rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyonnak minısít. E vagyontárgyak alkotják együttesen a forgalomképtelen törzsvagyont. A jogszabályokban meghatározott vagyonkategóriák csoportosítása az alábbi: Az önkormányzati vagyon funkciója kettıs: mindenekelıtt egyrészt infrastruktúrát biztosít a törvényben elıírt kötelezı, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához, másrészt bevételt teremt az önkormányzat számára a közfeladatok ellátásához, a vagyon állagmegóvásához, felújításához, a beruházások megvalósításához. Ezen alapul az önkormányzati vagyon törvény szerinti felosztása is: a forgalomképtelen vagyon funkciója elsıdlegesen az infrastruktúra biztosítása, míg a forgalomképes (üzleti) vagyon funkciója a bevételteremtés, hozam elérése. A korlátozottan forgalomképes vagyon mindkét célt szolgálja, elsısorban infrastrukturális célja van, viszont a közfeladatok ellátása szempontjából nélkülözhetı vagyonelemek az alapfeladatok sérelme nélkül hasznosíthatóak. A forgalomképes vagyonnal való gazdálkodás is specifikus. Meg kell felelni a befektetések maximális biztonságával szemben támasztott követelménynek, azaz csak olyan vállalkozásba lehet befektetni, ahol a kockázat mértéke nem haladja meg a bevitt vagyon értékét, az üzleti vállalkozás tevékenysége nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátásának biztonságát. A törzsvagyon részeként kell nyilvántartani azokat a vagyontárgyakat is, amelyeket törvény vagy Önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít. Az Önkormányzat törzsvagyonába nem sorolt vagyontárgyak üzleti vagyonnak minısülnek. E vagyonelemek felett 2

3 az Önkormányzat a tulajdonosi jogait szabadon gyakorolhatja a törvényekben rögzített korlátozásokkal. Az önkormányzat legfontosabb vagyonelemei: tárgyi eszközök (ingatlanok), tartós befektetések,(társasági tulajdonok, befektetési célú értékpapírok), követelés és készpénzállomány. Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a vagyonát az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából kezelésbe, üzemeltetésbe adja. Az Önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlását Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete szabályozza, melyet az Önkormányzat saját vagyonkataszterében tart nyilván és évente aktualizál. A év végi állapotot tükrözı ingatlanvagyon-statisztika szerint: Összesen: 1388 db ingatlant jelent, melyek összterülete: 9408 ha, és 4922 m 2, értékbecslés alapján értékük: ,- Ft. Forgalomképtelen ingatlanvagyon: 330 db ingatlan, melyek összterülete: 8496 ha, és 7288 m 2, értékbecslés alapján értékük: ,- Ft. Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon: 579 db ingatlan, melyek összterülete: 469 ha, és 9983 m 2, értékbecslés alapján értékük: ,- Ft. Üzleti ingatlanvagyon: 479 db ingatlan, melyek összterülete: 441 ha, és 7651 m 2, értékbecslés alapján értékük: ,- Ft. Lakás és helyiségállomány összetétele, értéke: Lakásadatok szobaszám szerint 1 szobás 115 db 1+ fél szobás 75 db 2 szobás 126 db 2+fél szobás 1 db 3 szobás 7 db Lakások száma összesen: Becsült értéke: évre vonatkozó lakásadatok komfortfokozat szerinti bontásban: 324 db ,- Ft Lakásadatok komfortfokozat szerint Összkomfortos komfortfokozatú Komfortos komfortfokozatú Félkomfortos komfortfokozatú Komfortnélküli komfortfokozatú Szükséglakás Lakások száma összesen: 119 db 173 db 5 db 23 db 4 db 324 db 3

4 2012. évi nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó adatok rendeltetésük szerinti bontásban: Nem lakás célú helyiségek száma Garázs Üzlet Nem lakás célú helyiségek száma összesen: 24 db 6 db 30 db évi földterület, lakóút és járda területek, értékek: Ingatlan csoport Beépítetlen földterület összesen Termıföld (belterület, külterület) összesen Belterületi kiszolgáló és lakóutak (kiépített, kiépítetlen) összesen Terület Bruttó érték (Ft) 516 ha 264 m ha 645 m ha 1000 m Járda összesen 92ha 9200 m III. Az Önkormányzat vagyongazdálkodással foglalkozó átfogó rendeletei 1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 4. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 5. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2012. (X. 18.) Önkormányzati Rendelete a Hajdúnánás Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 4

5 6. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelete a közterület-használat szabályozásáról IV. Az Önkormányzat közép- és hosszútávú ingatlangazdálkodása A célok meghatározásához célszerő SWOT-analízist készíteni, elıtérbe helyezve Hajdúnánás természeti adottságait, az épített környezetet, a gazdaságot, társadalmi környezetet, közlekedést, intézményeket, valamint a lakásviszonyokat. HAJDÚNÁNÁS SWOT analízis Erısségek Lehetıségek Gyengeségek Veszélyek 1. Természeti adottságok - NATURA 2000-s - A Hortobágyi - Mezıgazdasági - A gazdasági recesszió területek a város Nemzeti Park gazdálkodás szem- miatt értékes nyugati határában madárvédelmi és természetmegırzési területek. tervezett területként figyelembe a NATU- RA 2000-s területeket. bıvítési veszi pontjából ideális nagyságú területek kialakítását nehezítı tulajdonviszonyok. - Mezıgazdasági termékek piacvesztése. földterületeket lehet optimálisan kihasználni. nem -A mezıgazdasági termékeket nem lehet a kívánt mértékben és módon helyben feldolgozni. -Nagy számú tanyás gazdaság. - Jó minıségő mezıgazdasági termelésre alkalmas löszháti területek. -Gyógy- és termálvíz vagyon. -Téglagyári tavak, magán horgásztavak. -Keleti-fıcsatorna - Kerékpáros és lovas túravonalak kiépítése. -Erdısítés, környezetépítés. - Tedej városrész adottságaira épülı lovas iskola és lovas - Nagy számú tanya kihasználatlansága a mezıgazdasági termeléshez szükséges földterület hiánya miatt. 5

6 2. Épített környezet - Sugaras halmazos településszerkezet. turisztikai fejlesztések. -Mezıgazdaságból élık körének fejlesztése. -Agroturizmus -Mőemléki védelem alatt álló épületek (Református templom, Tájház, Zrínyi M. u. 17. sz.) - A város számos épülete érdemel figyelmet helyi hagyományos építészeti értékei alapján. - Szılıskerti csıszkunyhók 3. Gazdaság - Jó elérhetıségő, vállalkozásra alkalmas területek állnak rendelkezésre. - Hiányzó mőködı tıke. - Feldolgozóipar jelentıs elmaradottsága. - Befektetık, tıkeerıs vállalkozások hiányában, vagy nem reálisan megfogalmazott fejlesztési elképzelések hiányában sikertelenné válhatnak a tervezett fejlesztések Általános gazdasági recesszió gátolhatja a város fejlıdését. Nem sikerül: - megfelelı befektetıt találni a gyógy- és termálturizmus fejlesztésére, - befektetıt találni a tervezett gazdaságfejlesztéshez - Jó minıségő termıföldek. -Gyógyés termálvíz vagyon. - M3 autópálya közeli csomópont kapcsolata (kapcsolat Budapest és Nyíregyháza-Záhony- -Gyógy és termálturizmus, valamint a kapcsolódó üdülıterületek fejlesztése - Gyógy és termálturizmus kiépítetlensége. - A kistérség és a járás települései közötti idegenforgalmi koncepció hiánya miatt Hajdúnánás idegenforgalma Debrecen, Hajdúszo- 6

7 Ukrajna felé) boszló és a Hortobágyi Nemzeti Park árnyékában marad. - M35 autópálya közelsége (12 km, kapcsolat Debrecen felé) -Autópálya kapcsolat Miskolc megyeszékhellyel - Európai közlekedési folyosók mentén hosszú távon megvalósuló fejlesztések kedvezıen érintik a térség közlekedésföldrajzi pozícióját. - Az M35 autópálya továbbépítése Berettyóújfalu- Nagykereki-Románia (észak- erdélyi autópálya) irányába. A fentiekre alapozott új vállalkozások betelepítése az elıkészített ipari területekre. 4. Társadalmi környezet - START közmunkaprogram szervezettsége jó lehetıség a szakképzetlen munkaerı kiaknázására. - Munkahellyel az aktív korú lakosság 42 %-a rendelkezik -Csökkenı intézményi kapacitás-igénybıl eredı létszámleépítések tovább növelik a munkanélküliek táborát. - Munkahely hiányában megkezdıdött a lakosság elvándorlása. - Az üres, elhanyagolt ingatlanok száma nı 5. Közlekedés - Keleti fıcsatorna - Tiszalök-Debrecen vasútvonal -Együttmőködési lehetıségek a közeli Hajdúdorog várossal és a kialakítandó járás településeivel. -A kistérség közúti átjárhatósága és a belsı úthálózat minısége rossz. 7

8 A kialakítandó járási településekkel csak közúton teremthetı kapcsolat viszonylag rossz tömegközlekedéssel. - Szezonális jellegő vízi közlekedés beindítása Tiszalöktıl Hajdúszoboszlóig. A város úthálózata felújításra szorul. - A városi úthálózat önkormányzati önerıbıl történı fejlesztése megoldhatatlan, alacsony önerejő pályázatok hiányában a kivitelezés elmarad. -Akadálymentesített gyalogos és kerekesszékes közlekedési lehetıség korlátozott a városban. - Kerékpárút hálózat fejlesztés, kiemelt figyelemmel Tedej településrész hálózatba kapcsolásával, illetve a Keletifıcsatorna partjára tervezett kerékpárút hálózat kiépítésére. - új győjtıutak kialakítása során meg kell ırizni a város kialakult körgyőrőssugaras közlekedési rendszerét. - A vasúti közlekedésfejlesztés alkalmával Vásártér megállóhely -Városképi szempontból vasútállomás lerom- a 8

9 áthelyezése a Rákóczi út térségébe lott állapotú épülete kifogásolható. 6. Intézmények - Jól mőködı sportlétesítmények - Szabadidı-, sport, kulturális centrum építése. - Egyes sportágakban a létesítmények teljes hiánya. - Egyházak, civil aktivisták közremőködése - Megújuló energiaprogramok kihasználása.. - A gyógyászati részleg továbbfejlesztése.. - Gazdaságtalan energetikai rendszerek. - Az egészségügy elhelyezését szolgáló épület felújítandó, bıvítendı - Gyógy és termálturizmus kiépítetlensége. -Az intézményhálózat elhelyezésére szolgáló épületek egy része leromlott állagú. -A kiüresedı épületek hasznosítására, értékesítésére korlátozottak a lehetıségek. -Meglévı épületállomány felújításra szorul. - Pályázatok és befektetık hiányában, vagy nem reálisan megfogalmazott fejlesztési elképzelések hiányában sikertelenné válhatnak a tervezett fejlesztések. - Az önkormányzati saját erıbıl történı fejlesztés megoldhatatlan, 9

10 alacsony önerejő pályázatok hiányában nincs lehetıség a fejlesztésre 7. Lakásviszonyok - A nagykörúton kívüli városrészek és a zártkertek biztosítják az építési telkek kialakítását. -Tömbbelsık továbbosztásával építési telkek kialakítása. - Meglévı üres telkek beépítése -Önkormányzati bérlakás-állomány jelentıs része felújításra szorul - A lakásépítés mélyponton áll a városban. - Az új építtetık nem a hajdúságra jellemzı, hanem amerikai, mediterrán típusú épületeket terveztetnek. IV. 1. Középtávú célok 1. Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelıs módon, rendeltetésszerően kell gazdálkodni. 2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsıdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos mőködtetése, értékének megırzése, állagának védelme, értéknövelı használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bıvítés, felújítás) céljait a Képviselıtestület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése Önkormányzati tulajdonú lakások tekintetében az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására létrejött 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet szabályozásai az irányadók. A rendelet kimondja, hogy azon jogosultak, akiknek folyamatos bérleti jogviszonyuk idıtartama meghaladta a 6. évet, valamint az elmúlt 3 év folyamán hatvan napot meghaladó lakbér és közüzemi díj hátralékuk igazoltan nem volt, vásárlási szándéknyilatkozatukat benyújthatják az önkormányzathoz. A Közgazdasági Iroda feladata megvizsgálni az elıvásárlási jog fennállását és elıterjesztést készíteni a képviselı-testület ülésére az elidegenítésre kerülı önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhetı forgalmi értékének 10

11 megállapítására. Ha Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint tulajdonos adásvételi ajánlatot tesz, ajánlatához 90 napig van kötve. Ezen idı alatt élhet a jogosult az elıvásárlási jogával, jelentheti be vételi szándékát. Ha a lakás üres és beköltözhetı, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján értékesíthetı. Ha a hátralékos bérlı kilakoltatására végrehajtó bírósági ítélet van, akkor a lakás nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján lakottan is értékesíthetı. A kikiáltási ár ebben az esetben azonos a lakás üres és beköltözhetı forgalmi értékének 50%-ával. A pályázónak a végrehajtás alá vont lakáson fennálló tartozás összegének megfizetésére kötelezettséget kell vállalni. A bérlık december 31-ig nyújthatták be a vásárlási szándéknyilatkozatukat. A Képviselı-testületnek határozatot kell hozni arról, hogy újra értékesíthetıek legyenek az önkormányzati tulajdonú lakások. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. kimondja, hogy helyi önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelızı elıvásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elıvásárlási jogát megelızıen illeti meg. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elıvásárlási joga a lakásban élı bérlı, bérlıtárs, társbérlı, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke elıvásárlási jogát követi. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára ha azt az elıvásárlási jog jogosultja vásárolja meg azonos a helyiség beköltözhetı forgalmi értékével. A helyiség vételárából le kell vonni a bérlı által az önkormányzatnak vagy jogelıdjének megfizetett igénybevételi díjat. Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgyalás útján kell értékesíteni. A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltözhetı forgalmi értékével. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházásáról a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezik a következıkkel: Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) tartalmazza. Az ÖR. 10. az alábbiakban foglalja össze az értékesítés szabályait: Az 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyak elidegenítésének joga a képviselı-testület hatáskörébe tartozik, míg az 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak elidegenítési joga a polgármester hatáskörébe tartozik. Az önkormányzat tulajdonában lévı 1 millió értékhatár feletti vagyontárgyakat csak a képviselıtestület által elfogadott szabályzatban elıírt versenytárgyalás útján lehet értékesíteni, az 1 millió Ft értékhatár alattiakat pedig nyilvános vagy zártkörő pályázat útján. 11

12 b) Használatba adás, bérbeadás A képviselı-testület hatáskörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában lévı olyan vagyontárgyak használati, vagy hasznosítási jogának átengedése, amelyek 12 hónapra számított bérleti díja meghaladja az 500 ezer Ft-ot, vagy bérletének idıtartama az 1 évet meghaladja vagy határozatlan idejő. A polgármester hatáskörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában lévı olyan vagyontárgyak használati vagy hasznosítási jogának átengedése, amelyek 12 hónapra számított bérleti díja nem haladja meg az 500 ezer Ft-ot, vagy bérletének idıtartama eseti, vagy legfeljebb 1 év. Az 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyak használatát, hasznosítási jogát csak a képviselı-testület által elfogadott szabályzatban elıírt versenytárgyalás útján lehet átengedni a legjobb ajánlatot tevı részére. A versenytárgyalást a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le. Az 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak használatát, hasznosítási jogát csak a képviselı-testület által elfogadott szabályzatban elıírt nyilvános vagy zártkörő pályázat útján lehet átengedni a legjobb ajánlatot tevı részére. Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. Az önkormányzat a tulajdonában lévı vagyontárgyakat a képviselı-testület döntése alapján adhat ingyenes használatba, az eseti vagy az 1 évet meg nem haladó ingyenes használatba adás kivételével, mely esetben a polgármester jogosult dönteni. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletét a 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet szabályozza. A helyiség bérletezésébıl származó bevétel egyrészt finanszírozza a szociális bérlakás fenntartását, másrészt költségvetési bevételt jelent, így a helyiségek hasznosításának elsıdleges formája a bérletezés. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása egyaránt pályázati úton történik. c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység indítása Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhetı vagyonnal vállalkozás folytatható. A vállalkozások a kötelezı feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történı bevitelére csak közgazdasági megalapozás (hozamszámítás) alapján, a Városfejlesztési, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok véleményével együtt lehet javaslatot tenni. A Ntv. 9. (2) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. 6. Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés szükséges. 7. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetıségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja. 8. Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. 12

13 9. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat elsısorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megırizve tulajdonában tartja. 10. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggı fenntartási és karbantartási költségek elıreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgynak az idımúlás során várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthetı. Az elidegenítés során a piacon elérhetı legmagasabb árra vagy az összességében az önkormányzat számára legkedvezıbb ellenérték elérésére kell törekedni. Hajdúnánás Városi Önkormányzat konkrét középtávú vagyongazdálkodási tervei: A Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvodai intézményegység épületenergetikai felújítása (KEOP-4.9.0/ ): a pályázat megvalósítása során a hrsz-ú Hajdúnánási Óvoda intézményének Kasza u. 3. szám alatti 8. sz. Óvodai intézményegységének épületenergetikai felújítása fog megtörténni. A felújítás megába foglalja az épületek nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok hıszigetelését, a főtés- és elektromos rendszer korszerősítését megújuló energiaforrás bevonásával. A Somorjai László Városi Sportcsarnok felújítása ( Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítása ): a projekt során az épület szociális részének külsı felújítása, tetıszerkezet héjazatának felújítása, külsı hıszigetelés, nyílászárócsere. Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson (ÉAOP-3.1.2/A ): A pályázat célja elsısorban a közlekedés biztonságának javítása mellett a kiskörút környezetének zöldebbé tétele. A pályázat keretében megvalósulnak: járdafelújítás, kerékpártároló építése, buszöblök átépítése, utcai hulladékgyőjtık kihelyezése, gyalogos átkelıhelyek létesítése, víznyelı aknák átépítése, új aknák kiépítése, útburkolati jelek festésének frissítése, fatelepítés, közlekedésbiztonsági táblák kihelyezése, új közvilágítási oszlopok és lámpatestek kihelyezése. Tanyai termelık a hajdúnánási piacon (Tanyafejlesztési Program TP ): a pályázat célja a tanyai termékek piacra jutásának elısegítése. A pályázat keretein belül a piactér mintegy 500 négyzetméteres nagyságú területe újul meg: új aszfalt- és térkıburkolat kialakítása, víz- és áramellátás kiépítése, csapadék- és szennyvízelvezetés kiépítése, elárusító faházak kihelyezése. A közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán (ÉAOP-3.1.4/A ): a pályázat keretében új autóbuszöblök létesülnek, illetve megtörténik a meglévık szabványossá alakítása, bazaltbeton burkolattal való ellátása, a buszmegállók utasperonjai szükség szerint felújításra vagy átalakításra, valamint akadálymentesítésre kerülnek, új utasvárópavilonok kerülnek elhelyezésre, vagy a már meglévık felújítására kerül sor. IV. 2. Hosszútávú célok 1. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 13

14 2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem elıtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendı, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 3. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásokra kell fordítani. 4. Az önkormányzat szempontjából kedvezı pályázati lehetıségek maximális kihasználására kell törekedni. 5. Minden önkormányzati intézmény, közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Hajdúnánás Városi Önkormányzat konkrét hosszútávú vagyongazdálkodási tervei: A Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával (ÉAOP-4.1.1/A-11/ ): A hrsz-ú, a természetben a Magyar u szám alatt található épületében óvodai rész kialakítása. Az óvodai rendeltetési egység földszintjén kap elhelyezést egy tornaszoba szertárral, logopédiai foglalkoztató, szülıi fogadó, orvosi szoba, elkülönítı, mozgássérült WC, óvónıi pihenı, zsibongó és egy nagy mérető óvodai foglalkoztató hozzá kapcsolódó öltözıvel és vizes blokkal. Az emeleti részen három foglalkoztató és egy egyéni foglalkoztató kerül elhelyezésre, továbbá kialakításra kerül egy óvodavezetıi iroda, pihenı, a dolgozók részére öltözı-zuhanyzó, teakonyha. Bocskai Általános Iskola esélyegyenlıség növelı fejlesztése intézmény átalakítással (ÉAOP-4.1.1/A ): A hrsz-ú, a természetben a Magyar u szám alatt található épületben iskolai rész kialakítása. Az iskolai rendeltetési egység földszintjén kap helyet két tanterem, könyvtár-klubszoba, tornaterem, szertár, öltözık, orvosi szoba, mozgássérült WC, tanári és diák WC-k, tanári szoba, igazgatói iroda, teakonyha, aula. Az emeleti részen két tanterem, egy csoportszoba, két szertár, nemenkénti WC-k. Városi Rendelıintézet energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12): A projekt keretében a hıközpont felújításra kerül. Új szabályozó szelepek, energiatakarékos szivattyú, a mőködéshez szükséges motoros szelepek, és egyéb szerelvények kerülnek beépítésre, amelyekkel a meglévı főtési köröket lehet az igény szerinti hıszükségletnek megfelelıen energiatakarékosan szabályozni. Hajdúnánás, Iskola u szám alatti meglévı iskola épületének épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12): Megvalósul a közoktatási intézmény teljes oldalfalasa külsı hıszigetelése, a nyílászárók cseréje, gépészeti korszerősítés történik, kicserélésre kerülnek az épületben található radiátorok szelepei, továbbá az épületben világításkorszerősítés is történik. A Hajdúnánás, Magyar u szám alatt található iskolai épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (KEOP /B/12): homlokzati hıszigetelı rendszer felhordása, nyílászárók cseréje, tetık szigetelése, főtési rendszerek korszerősítése, épületvillamossági rendszer korszerősítése. 14

15 A Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévı iskolai épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/12): homlokzati hıszigetelı rendszer felhordása, nyílászáról cseréje, tetık szigetelése, főtési rendszerek korszerősítése, épületvillamossági rendszer korszerősítése. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat energiaellátásának fejlesztése (KEOP /A/12): napelemes rendszer kiépítése. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Energiaellátásának fejlesztése (KEOP /A/12): napelemes rendszer kiépítése. Hajdúnánás, Városi Rendelıintézet energiaellátásának fejlesztése (KEOP /A/12): napelemes rendszer kiépítése. Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium energiaellátásának fejlesztése (KEOP /C/12): napelemes rendszer kiépítése. Hajdúnánás Városi Önkormányzat energiaellátásának fejlesztése (KEOP /C/12): napelemes rendszer kiépítése. Hajdúnánás geotermikus energia hasznosítása (KEOP /B/12): a beruházás alapvetı célja egy megújuló, geotermikus energiahordozóra alapozott korszerő, környezetbarát, hosszútávon fenntartható hıellátó rendszer létrehozása. A meglévı termál kutak felújításával, új visszasajtoló kút kiépítésével részben megvalósul a város főtési célú energiafüggetlensége, valamint a termálvízbázis védelme. Hajdúnánás, április 17. Szólláth Tibor polgármester Záradék: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete ezen vagyongazdálkodási tervet a../2013. ( ) számú Képviselı-testületi Határozatával fogadta el. 15

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 5797-5/2012. 4. Elıkészítık: Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(V.31) önkormányzati rendelete Süttő község nemzeti vagyonáról Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések

Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról. 1. Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról Tát Nagyközség Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS

HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKELÉS Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı Szakképzés A-IV. modul A jelzáloghitelezés története: ie.. II-III. III. évezred: Egyiptom, Babilónia Magyarországon a XIV. sz-tól tól: mortum

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egységes szerkezetbe foglalva 2005. december 12. Pánd Község Önkormányzata 4/2003./V.12./ r e n d e l e t e a 20/2005. /XI.29./ rendelet módosításaival, kiegészítéseivel, amely az önkormányzati vagyonról

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. március 30. (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. 2.. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.23.) rendelete Hosszúhetény község önkormányzati nemzeti vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hosszúhetény Községi

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Füzesgyarmat Város

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának 13/2012. (XII.19.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Vagyonkezelıi szerzıdések

Vagyonkezelıi szerzıdések Vagyonkezelıi szerzıdések Prof. Dr. Nagy János Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Elnöke Baja, 2008. szeptember 16. 2007. évi CVI. törvény szerinti rendelkezések a felsıoktatási intézményekre vonatkozóan

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (VIII.) Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK

IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK IV. STRATÉGIA...1 IV.1. Bevezetés... 2 SWOT analízis... 6 A stratégiát megalapozó trendek... 8 IV.2.) Illeszkedés... 9 IV.3. Érd hosszú távú jövıképe... 10 IV.4.) Jövıbeni

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

A beépített telkek földérték meghatározása

A beépített telkek földérték meghatározása A beépített telkek földérték meghatározása Mottó: Földet kell vásárolni, mert annak gyártása befejezıdött /Mark Twain/ 1 A beépített és nem beépített telkek értékének meghatározása Alapkérdés: Kérdések

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati úton történı értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A TRÓFEA HOTEL Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 4. Tájékoztató az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben