Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA ig terjedı idıszakra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra"

Átírás

1 Füzesabony Város Képviselı-testületének november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 182/2006./XII.13./ határozatát a következı egységes szerkezetre módosítja: I. Bevezetı Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA ig terjedı idıszakra Füzesabony az Észak magyarországi régió meghatározó kisvárosa. Fontos szerepet tölt be logisztikai szempontból a környezı városok életében, hiszen közlekedési csomópont, itt találkozik a 3-as, a 33-as fıút és az M3-as autópálya, valamint a 80-as (Budapest Sátoraljaújhely), a 108-as (Füzesabony Debrecen) és a 87-es (Füzesabony Eger) vasútvonal. Füzesabony Város Önkormányzata célul tőzte ki, hogy a gazdasági program hatékony megvalósítása érdekében minden lehetséges uniós és egyéb forrást felkutat, illetve törekszik azok optimális kihasználására. A településen a kötelezıen és nem kötelezıen ellátandó feladatokat törekszik a leghatékonyabban ellátni. Törekszik a település hazai és nemzetközi kapcsolataink javítására, illetve a város minél szélesebb körben történı megismertetésére. II. Történeti áttekintés: A terület már az ıskorban is lakott volt, az ezt bizonyító leletanyagot ma a Nemzeti Múzeumban ırzik. Késıbb kelták és szarmaták is lakták. A települést 1261-ben, Obon alakban említik elıször. A törökök Eger elsı ostromának évében (1552) elpusztították, de gyorsan benépesült újra ig az egri püspökség, majd érsekség birtoka volt ben kezdıdött a vasútvonal kiépítése Miskolc és Hatvan között ben már Egerrel, 1891-ben Debrecennel is vasútvonal kötötte össze a települést, mely így a régió egyik legfontosabb vasúti csomópontjává fejlıdött ben kapott városi rangot. Ma Heves megye ötödik legnépesebb települése.

2 Korösszetétel : Év (jan. 1.) 0-13 év év év 60- év Összesen III.Helyzetelemzés Az infrastruktúra helyzete a településen A település ellátottsága infrastrukturális szempontból jó. A vezetékes vízhálózatba a lakások jelentıs része (95%) van bekapcsolva ben kiépült a település egész területén a csatornahálózat. A villamos energia szolgáltatás tekintetében a lakások 100 %-a be van kötve a hálózatba. A vezetékes gázellátás 1990-óta elérhetı a városban és a lakások jelentıs része rá van kapcsolva a hálózatra. Minden ingatlan esetében megoldott a szervezett hulladékelszállítás a Tiszafüredi regionális hulladékgyőjtı központba. Az út és járdahálózat folyamatos felújítást igényel. Vállalkozások a településen: Füzesabony alapvetıen mezıgazdasági terület, ahol az ipar szerepe nem jelentıs. Ipari feldolgozásra alkalmas nyersanyagban szegény területnek minısül, viszont az iparszerkezeten belül a nyersanyagokat feldolgozó ipar a domináns. Jelentıs gyárak a területen: Pikopack Rt., Duropack Kft., Fenstherm Kft. A 100. legnagyobb IPA fizetı a településen 2008: HTv szerinti nettó árbevétel HIPA mértéke 10 m-50 m 200 e e 50 mft-100 mft e e 100mFT-500 m e e Vállalkozások száma Vállalkozások típusa jellemzıen 51 Egyéni vállalkozás 21 Társas vállalkozás, Építı ipar, mezıgazdaság 24 Kereskedelmi vállalatok

3 500m-1.000m e e 1 Kereskedelmi vállalatok 1000m m e e 2 Kereskedelmi vállalatok mft e- 4 Bankszektor Összesen: 103 Önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok: - egészséges ivóvízellátás - óvodai nevelés - általános iskolai oktatás nevelés - egészségügyi és szociális alapellátás - gyermek és ifjúsági feladatok - közvilágítás - helyi közutak és köztemetı fenntartása - nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése - köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása - helyi hulladékgazdálkodás megoldása - helyi közmővelıdési tevékenység támogatása - helyi közösségi tér biztosítása - települési könyvtári ellátás - épített és természeti környezet védelme, településrendezés - vízgazdálkodás - vagyongazdálkodás - polgármesteri hivatal mőködtetése - helyi tőzvédelmi feladatok Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: - járóbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mőködtetése - középiskola, kollégium mőködtetése - középiskolai felsıoktatás - alapfokú mővészetoktatás - verseny sport támogatás - civil szervezetek, szervezıdések támogatása - bölcsıde mőködtetése - Városi Televíziózást Segítı Kht. Támogatása - Vállalkozás élénkítı környezet megteremtése - felsıoktatásban tanuló tehetséges fiatalok támogatása

4 Önkormányzati intézmény-és feladatstruktúra Polgármesteri Hivatal 1990.óta egységes hivatalként mőködik. Belsı szervezeti egységei jellemzıen az önkormányzati gazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztés, az intézményirányítás, az államigazgatási hatósági ügyintézés. Egészségügyi és Szociális Központ Jelentıs számú szakrendelés mőködik az intézményben, mely biztosítja a környéken élık ellátását.(jelenleg mőködı szakrendelések: szemészet, nıgyógyászat, orr-fül-gége, ultrahang, belgyógyászat, bırgyógyászat, pszichiátria, labor, fogászat, reumatológia, fizikotertápia, masszázs, gyógytorna, tüdıgyógyászat) Az öregek napközbeni ellátást is ez az intézmény biztosítja az északi és a déli városrészen egyaránt. Városi Intézményi Központ A Városi Intézményi Központ 2007-ben kezdte meg mőködését. Többfunkciós közoktatási és közmővelıdési feladatot ellátó intézmény. Elınye, hogy az intézményegységek szakmai önállóságának megtartása mellett olcsóbb, egységes irányítási rendszert valósít meg. Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer: A füzesabonyi kistérség 19 települését összefogó többcélú társulás 2005-ben jött létre füzesabonyi székhellyel. A települések közös céljai: -területfejlesztés, közoktatási feladatok összehangolása, egészségügyi és gyermekjóléti feladatok ellátása, közös belsı ellenırzés megvalósítása. Füzesabonynak egy testvérvárosa van, mellyel folyamatosan tartja a kapcsolatot. Kria Vissi (Görögország) SWOT Elemzés: Lehetıségek: - Meghatározó eleme a Város a kistérségnek - Középiskolai oktatás vonzó lehet a Erısségek: -Forgalmi csomópont, jól megközelíthetı közúti és vasúti útvonalon egyaránt

5 környezı településen élık számára - Kereskedelmi és munkahely teremtési lehetıségek kihasználásának szempontjából megfelelı fekvéső a város - kulturális központja lehet a kistérségnek a különbözı média segítségével (VTV, helyi rádió) - az elöregedı lakosság még színvonalasabb kiszolgálása - fiatalok idetelepülésének ösztönzése - kistérségi szinten a munkapiaci versenyképesség javítása érdekében továbbképzések megvalósítása - Ipari parkok kialakítása lehetséges a meglévı közlekedési csomópontok közelében - Megfelelı egészségügyi szakellátás mőködik a településen -Okmányirodai, gyámhivatali és építéshatósági központ a város Gyengeségek: - a várost két részre osztja a vasúthálózat Veszélyek: -közeli nagyvárosok vonzáskörzetébe tartozik Füzesabony - Fogyatkozó gyermeklétszám, korösszetétel változása, elöregedés - Középületek állagának folyamatos romlása IV. Fejlesztési koncepció Az önkormányzat elsıdleges feladatának tekinti a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését. Fokozottan érvényesíteni szeretné a fejlesztési elképzeléseket, az adópolitikai célkitőzéseket, az egyes közszolgáltatások színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. Továbbá érvényesíteni kívánja a befektetés-támogatási és városüzemeltetési céljait. Ezen fejlesztési célok érvényre juttatása a következı stratégiai fejlesztési célok megvalósulásával érhetık el. Adatok a munkanélküliségrıl, az álláskeresık számáról: szeptemberében a regisztrált álláskeresık száma: Füzesabony:296 fı volt; (ebbıl 159 nı). Kistérség: (1917 fı) (957 nı) (Év közben a regisztráltak száma 280 és 350 fı között ingadozik)

6 Munkanélküliek iskolai végzettség szerint: Iskolai végzettség Füzesabony Kistérség Nincs befejezett alapfokú 45 fı 271 fı végzettsége Alapfokú iskolai végzettséggel 84 fı 799 fı rendelkezik Középfokú végzettségő 148 fı 793 fı Felsıfokú végzettségő 18 fı 18 fı Munkanélküliek megoszlása életkor szerint: A legtöbben a éves korosztályhoz tartoznak: Füzesabonyban 137 fı, kistérségi szinten 862 fı. Többségében a regisztrált álláskeresık 12 hónapnál kevesebb ideig van regisztrálva. (12 hó alatti regisztrációs idı Füzesabonyban 194 fı, kistréségben 1100 fı. Mindenképp szükség van a munkaügyi központtal történı kapcsolattartásra, melynek egyik formája a Kistérségi Tanács üléseire való meghívás, befektetıkkel való közös tárgyalások kezdeményezése lehet. 1. Munkahelyteremtés és foglalkoztatás elısegítése A városban és a kistérségben a munkanélküliek száma jelentıs. Az önkormányzat fontos célnak tartja a munkanélküliség visszaszorítását, illetve a foglalkoztatási lehetıségek bıvítését. Szükséges a munkaügyi központtal történı együttmőködés és kapcsolattartás felülvizsgálata, illetve azon pontok feltárása, melyek lehetıvé teszik a hatékony foglalkoztatási politika kialakítását. Fontos célnak tartja az önkormányzat az álláskeresı lakosok továbbképzési lehetıségeinek elısegítését. Lehetıség szerint ki kell alakítani a vállalkozások és az önkormányzat között az együttmőködéshez szükséges kapcsolattartási formát, melyen keresztül optimális információáramlás mehet végbe. Ennek megvalósulási formája lehet az éves vállalkozói ankét megtartása. Fontos a hatékony közmunkaprogram kialakítása. Lehetıség szerint jelzéssel kell élni a törvényalkotók felé a közmunkaprogram átgondolását és korszerősítését illetıen.

7 2.Településfejlesztés A gazdasági és kulturális környezet megkívánja folyamatos fejlıdést. A fejlesztéseknél, beruházásoknál a helyi lakosok igényei a legmeghatározóbbak, ezen felül fontos célkitőzés az elhanyagolt épületek felújítása. Meg kell valósítani a következı fejlesztéseket, beruházásokat: - járóbeteg-ellátás bıvítése, korszerősítése (bıvítés: sebészet és urológia) -a szociális háló fejlesztése, bıvítése (jelzırendszeres házi segítségnyújtás kialakítása, idısek átmeneti otthona és/vagy idıskorúak számára appartmanházak létesítése) -csapadékvíz elvezetés - parkolási problémák megoldása -Városközpont kialakítása -közintézmények felújítása (Mővelıdési ház belsı felújítása, Teleki Blanka Általános Iskola) -utak, járdák folyamatos felújítása-karbantartása-kátyúzás -forgalomrendezés, forgalom irányító táblák elhelyezése a városban -szemét elhelyezési problémák megoldása (szelektív hulladékgyőjtés) -ipari park vagy iparterület kialakításának lehetıségei (munkahelyteremtés elısegítése) -a kötelezı tárgyi eszközbeszerzés biztosítás az intézményekben -a sportolási lehetıségek bıvítése (teniszpálya, mőfüves pálya kialakítása, termálfürdı vagy tanmedence kialakításának lehetıségét meg kell vizsgálni.), a sportpálya felújítása, folyamatos tartalmi bıvítése -A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájának felülvizsgálata annak érdekében, hogy a feladatellátás gyorsabb, hatékonyabb és szervezettebb legyen.(lakosságbarát feladatellátás kialakítása) -intézmények informatikai fejlesztése -Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút kiépítése - körzetközponti feladatok ellátása érdekében tárgyi feltételek biztosítása 3. Helyi adópolitika célkitőzései Felül kell vizsgálni a településen bevezetett helyi adó mentességeket, illetve kedvezményeket. Felül kell vizsgálni a helyi adók mértékét A behajtást hatékonyabbá kell tenni Meg kell vizsgálni a helyi adó csökkentésének lehetıségét a vállalkozások fellendítése és idetelepülése érdekében.

8 Lehetıvé kell tenni, a helyi munkavállalókat foglalkoztató cégek támogatásának lehetıségeit. Kidolgozásra került egy munkahelyteremtı támogatási forma, mely évtıl valósulhatna meg. Ennek lényege, a vállalkozások ösztönzése a füzesabonyi munkavállalók foglalkoztatására. A támogatás azon esetekben vehetı igénybe, ha a füzesabonyi állandó lakóhellyel rendelkezı munkavállalót legalább 1 éven keresztül foglalkoztat. A támogatás álláshelyenként /év, melyet a mindenkori éves költségvetésben erre a célra el kell különíteni. Cél: Füzesabonyi vállalkozások Füzesabonyiakat foglalkoztassanak. 4. A közszolgáltatások biztosítása és azok színvonalának javítása A jelenleg meglévı intézményhálózat felülvizsgálata, kihasználtság javítása, optimalizálás érdekében átalakítása pedagógiai-szakmai fejlesztés a közoktatási intézményekben (zeneiskola, általános iskola, gimnázium; új tanszakok, szakos képzések, új szakmai képzések) Szakmai minimumfeltételek vizsgálata A szociális ellátások területén az idıskorúakról való gondoskodás, házi segítségnyújtás, jelzırendszer kialakítása,és a házi betegápolás, házi segítségnyújtás magas színvonalú megvalósítása intézményfenntartó társulás formájában. Érvényesíteni kell a rászorultsági alapon történı szociális juttatásokat A városban mőködı szakrendelések számának növelése A betegségmegelızés és az egészséges életmódra nevelés az oktatási intézményekben. Közterületek, parkok, játszóterek folyamatos karbantartása, bıvítése, felújítása 5. Városüzemeltetési politika Városrendezési tervek kidolgozása, a fejlıdés irányvonalának meghatározása Közbiztonság javítása, ennek érdekében együttmőködés a rendırséggel és az önszervezıdı polgárırséggel A városüzemeltetési feladatellátás felülvizsgálata, hatékonyság növelése érdekében intézkedések megtétele, Önkormányzati tulajdonú társaság alapítása. A lakosság szélesebb körő kiszolgálása szolgáltatások bıvítésével.

9 6.Vagyongazdálkodás Közpénzekkel való hatékony és ellenırizhetı gazdálkodás megteremtése A mőködési hiány csökkentése minden rendelkezésre álló eszközzel Betartandó alapelvek: teljesség, részletesség valódiság egységesség áttekinthetıség és nyilvánosság Intézményrendszer mőködésének leghatékonyabb formáját kell megvalósítani és szakmai önállóság biztosítása mellett a gazdálkodáshoz szükséges pénzeszköz biztosításáról is gondoskodni kell. Hitelállomány felmérése és csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozása Önkormányzati vagyon gyarapításának lehetıségei (EU-s források, kötvényfelhasználás és egyéb pályázati lehetıségek kihasználása) Ki kell jelölni azon vagyonelemeket, melyek a késıbbiekben értékesítésre kerülhetnek, illetve az azokból származó bevétel felhasználási szabályait. 7. Egyéb elképzelések Nemzetközi kapcsolatok kiépítésére való törekvés, testvérvárosi kapcsolatfelvétel (külföldön és belföldön) A településen mőködı Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésének folyamatos biztosítása A sport támogatása Kulturális programok szervezése Kistérségi önkormányzatokkal való együttmőködés, lehetıségek feltárása közös pályázatokhoz (Szihalom- Füzesabony kerékpárút) Lakossággal, civil szervezetekkel történı együttmőködés kereteinek meghatározása és lehetıség szerint az együttmőködés optimalizálása. VI. Célok megvalósításához felhasználható források Helyi és központi források (helyi adók, központi támogatások, normatívák) Hitelfelvétel (éves hitelkeret felülvizsgálata, hitelkeret szerzıdés meghosszabbítása) Kötvénykibocsátás a fejlesztési célok megvalósításának érdekében, pályázati önerıkhöz, fejlesztési célú kiadásokhoz - Egyéb bevételek melyek lehetséges források lehetnek o Szabad kapacitások kihasználásának értékesítése o Fennálló követelés állomány csökkentése o Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása o Szabad pénzeszközök lekötésébıl származó kamatbevétel o Pályázati eszközök bevonása o Befektetési lehetıségek o Fiatalok idetelepülése esetén nı a központi források mértéke o Új beruházók esetén nı a helyi iparőzési adó

10 o A foglalkoztatottak körének növekedése az SZJA bevétel növekedését jelentheti VII. A program megvalósításának ütemezése Feladat, fejlesztés Ráfordítások éves ütemezése (e) megnevezése Továbbképzési lehetıségek feltárása Járóbeteg ellátás Folyamato s 250 Összes ráfordítás E bıvítése Forrás Költségvet ésben tervezve Pályázat, ez csak önerı és sikerdíj. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Költségvet ésben tervezve Idısek otthona Csapadékvíz elvezetés nappali Pályázat, ez csak önerı forrás lehet KÖTVÉN Y Pályázat, ez csak önerı és sikerdíj Parkolási problémák megoldása Adott költségveté si évben tervezve Városközpont Pályázat, kialalkítása ez csak önerı és sikerdíj KÖTVÉN Y Teleki Blanka Pályázat,

11 Ált.Isk. felújítása ez csak önerı és sikerdíj, Forrás lehet a KÖTVÉN Y Tüdıgondozó felújítása Pályázat, ez csak az önerı forrás lehet a KÖTVÉN Utak, járdák karbantartása Szabadság felújítása út Y Aktuális évek költségveté sévébe tervezve Pályázat, ez csak önerı Forgalomrendezés, forgalom irányító táblák Sportpálya mőfüves Polgármesteri Hivatal hatékonyságnövelés Intézmények informatikai fejlesztése, minıségi oktatás megvalósulás (Teleki) Adott költségveté si évben tervezve Aktuális év költségveté s (ingatlan értékesítés) Költségvet ésben tervezve Pályázat, ez csak önerı és sikerdíj Forrás lehet:

12 Füzesabony- Szihalom kerékpárút Körzetközponti feladatokhoz kapcsolódó tárgyi feltételek Közterületek, parkok, játszóterek karbantartása Városüzemeltetés hatékonyságának növelése Pályázati önerıkhöz való pénzeszköz elkülönítés Gyermekorvosi rendelık kialakítása KÖTVÉN Y Pályázat KÖTVÉN Y Aktuális költségveté s (ingatlan értékesítés) ben 0 pályázati önerı, 2010-ben költségveté sben tervezendı Aktuális költségveté s (ingatlan értékesítés) Költségvet ésben tervezve Pályázat, ez csak az önerı Kötvényfelhasználás, kötvényre vonatkozó kötelezettségvállalások Több évre kiható döntések: I. 35/2008 (IV.2) ÉMOP/2007/ Belterületi vízrendezés Bruttó költség Támogatás Önerı Összesen Önerı forrása a kötvénykibocsátás

13 II. 50/2008(IV.30) ÉMOP/2007/ Funkcióbıvítı településrehabilitáció Bruttó költség Támogatás Önerı Összesen Önerı forrása 2008 évre a fejlesztési céltartalék Önerı forrása évekre a kötvénykibocsátás III. 90/2008(VI.25) 51/2008(IV.30) és 66/2008(V.28) módosítása ÉMOP/2007/ Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Bruttó költség Támogatás Önerı Összesen Önerı forrása a kötvénykibocsátás IV. 91/2008 (VI.25) Kerékpárút tervezése Bruttó költség: Támogatás Önerı Füzeabony Önerı forrása a Kötvénykibocsátás Összesítve: Vállalt kötelezettség Összesen: Forrás kötvény

14 fejlesztési céltartalék Határidı: Felelıs: értelem szerint Laminé Antal Éva polgármester Dr. Kovács Csaba jegyzı Dudás Lászlóné gazd. ir.vez. helyettes 130/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 94/2008./VI.25./ határozatában megjelölt forrásokat a következıre módosítja: Mőködési célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Határidı: Felelıs: bruttó Forrás: általános tartalék bruttó Forrás : általános tartalék értelem szerint Laminé Antal Éva polgármester Dr. Kovács Csaba jegyzı Dudás Lászlóné gazd irodavezetıh. 131/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı testülete a november 4-én megtartott ülésén megtárgyalta a Füzesabony 1016 hrsz-ú Sport pálya kerítés felújítási munkáinak forrás kiegészítésére vonatkozó javaslatot és úgy határozott, hogy a Sport pálya kerítés felújítás kivitelezési költségének kiegészítésére bruttó ot, a mőszaki ellenır díjára bruttó ot, összesen bruttó ot a kötvény terhére biztosítja. Határidı: értelem szerint Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester Dr. Kovács Csaba jegyzı Dudás Lászlóné gazd. irodavez. Helyettes

15 132/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı testülete a november 4-én megtartott ülésén megtárgyalta a Füzesabony, Tábor úti járda felújításának forrás kiegészítésére vonatkozó javaslatot és úgy határozott, hogy a Füzesabony, Tábor út felújításával kapcsolatos kivitelezési költségének kiegészítésére bruttó ot a kötvény terhére biztosítja. Határidı: értelem szerint Felelıs: Laminé Antal Éva polgármester Dr. Kovács Csaba jegyzı Dudás Lászlóné gazd. irodavez. Helyettes 133/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 81/2008./VI.25./ határozatában foglalt Polgármesteri Hivatal Hatékonyságnövelı pályázatára vonatkozó önerejét nem a hitel terhére biztosítja, hanem a következı táblázat szerinti önerıket a 2009., illetve költségvetésébe betervezi a kommunális adóbevétel terhére. Idıszak Elszámolt Támogatás Önrész költségek I. félév II. félév I. félév II. félév Bruttó összesen: Határidı: Felelıs: azonnal és értelem szerint Laminé Antal Éva polgármester 134/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben /TÁMOP-3.1.4/08/2/ címő pályázaton való részvételt támogatja. Határidı: Felelıs: azonnal és értelem szerint Laminé Antal Éva polgármester Valyon István VIK igazgató

16 135/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a november 4-i rendkívüli, nyilvános ülésén úgy határozott, hogy elfogadja az Intézmény-fenntartó (mikro)társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidı: Felelıs: értelem szerint Laminé Antal Éva polgármester

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2010. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 315/2010./IX.22./ sz. h a t á r o z a t a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületet biztosítja a Tata, Dózsa György

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı

Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Hajdúnánás Városi Önkormányzat közép- és hosszútávú Vagyongazdálkodási terve I. Bevezetı Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Vagyonkezelıi szerzıdések

Vagyonkezelıi szerzıdések Vagyonkezelıi szerzıdések Prof. Dr. Nagy János Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Elnöke Baja, 2008. szeptember 16. 2007. évi CVI. törvény szerinti rendelkezések a felsıoktatási intézményekre vonatkozóan

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás biztosítása az Egészségházban Az elıterjesztést

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG MOÓR ESZTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/1283-2/2012 TÁRGY: A 2013. ÉVI STARTMUNKA PROGRAMHOZ ÖNERİ BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június 30-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Döntés a Várköz Szent László utca összekötı út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyúl község világörökségi érték közvetlen szomszédságában, nagyon szép természeti környezetben, a Sokoró-dombság lankáin fekszik. Itt található a Sokoró-dombság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet

31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében egyes önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2006. TARTALOMJEGYZÉK CÍMOLDAL.... 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal I. BEVEZETÉS.. 3. oldal II. A SZOCIÁLPOLITIKA KONCEPCIONÁLIS

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLETÉNEK TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette Budapest XXII. kerület Önkormányzatának megbízásából az EconoConsult Kft. 2008. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben