6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról"

Átírás

1 Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001. (04.03.), 7/2001.(07.26.),8/2003.(08.25.)Ör., 8/2006.(VII.01.) Ör., 9/2008. (V.30.) Ör. rendelettel/ I. fejezet ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. /1/ E rendelet hatálya Recsk nagyközség igazgatási területére terjed ki. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni az országos érvényő rendelkezések mellett csak a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint szabad. 2. /1/ A rendezési terv tervlapjain jelölt kötelezı erejő szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabb elemek, ezért azok módosítása csak a rendezési terv felülvizsgálatával és módosításával történhet. Kötelezınek kell tekinteni: a belterületi határt, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek közötti határvonalat, a terület-felhasználást és a terület-felhasználásra vonatkozó elıírásokat, a kötelezı erejően jelölt szabályozási és építési vonalat, az övezeti besorolást és az övezeti elıírásokat. A kötelezı elemek módosítása esetén az érvényben lévı törvény és rendeletek elıírásai szerint kell eljárni. /2/ A terven szaggatott vonallal jelölt szabályozási vonalat, építési vonalat, továbbá a telekhatárt irányadónak kell tekinteni. Ezek az elemek az építési engedélyezési eljárás során az egyéb övezeti elıírások betartása mellett pontosíthatók, illetve az engedélyezésben érintett szakhatóságok hozzájárulásával módosíthatók. A telekalakítás és az építés engedélyezése 3. /1/ Azokon a területeken, ahol az építés feltételei terület-elıkészítés, vízrendezés, elıközmővesítés stb. hiánya miatt nem biztosítottak, építési engedély csak a szükséges teendık elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követıen adható. /2/ A település geológiai adottságai miatt a talajmechanikai szakvéleményben szereplı építési elıírások betartására (pl. alapok koszorúvasalása a térfogatváltozó talaj miatt, pincék szigetelése a talajvíz miatt, részletes talajmechanikai szakvélemény készíttetése stb.) az építési engedélyek megadásakor fel kell hívni a figyelmet.

2 2 /3/ A Búzásvölgyi tározó melletti új üdülıterület beépítése csak - az alátámasztó munkarészeket is tartalmazó - részletes szabályozási terv elkészítése, továbbá a szennyvízcsatorna-hálózattal együtt megvalósított ivóvízvezeték-hálózat kivitelezése után engedélyezhetı. 4. /1/ Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás, az övezet vagy építési övezet a településrendezési terv szerint megváltozik, a telekalakítás és építés a változásnak megfelelıen engedélyezhetı. /2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenıen az építés akkor is engedélyezhetı, ha a változás: a/ a legközelebbi jövıben (5 éven belül) következik be és az építés csak az élet-, vagyon-, közbiztonság, vagy az egészség védelme érdekében feltétlenül szükséges munkák elvégzésére irányul, b/ a terv távlatában válik idıszerővé, az építés ideiglenes jelleggel és csak akkor engedélyezhetı, ha a terv szerinti felhasználás megvalósulását nem akadályozza meg, az állag megóvására irányul, vagy a környezet védelme érdekében történik, illetve a távlati felhasználás megvalósulásának várható idejére bizonyíthatóan megtérül. II. fejezet TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 5. /1/ A település igazgatási területe bel- és külterületbe tartozik. /2/ A belterületi határ módosításáról a településrendezési tervnek és a jelen elıírásoknak megfelelıen kell gondoskodni. /3/ A belterületbıl ki kell vonni a/ az Akác utca melletti helyrajzi számú telkeket, b/ a Jámbor V. utca melletti helyrajzi számú telkeket. /4/ A belterületbe be kell vonni a/ az Ércbánya-telep terven ábrázolt területét, b/ a Repeczky utca északi oldalán jelölt területet a lakótelkek területének növelésére, c/ a Hunyadi utca északi végén lévı lakótelkek, továbbá a telek és a meglévı belterületi határ közötti területet, d/ a Várbükki utcától keletre fekvı meglévı telephely és a tervezett lakóterület és közpark terven ábrázolt területét, e/ a település délnyugati részén a meglévı belterület és a 24. sz. fıút elkerülı szakasza közötti - a terven ábrázolt - területet, f/ a Búzásvölgyi tározó melletti tervezett üdülıterületet. /5/ A településrendezési tervben kijelölt fejlesztési területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha az ezáltal belterületté nyilvánított terület tervezett felhasználása is idıszerővé válik. 6. /1/ A település igazgatási területe - függetlenül attól, hogy bel- vagy külterület építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekbe tartozik.

3 3 /2/ Recsk beépítésre szánt területei - építési használatuk általános jellege szerint - a következı terület-felhasználási egységekbe tartoznak: lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, üdülıterületek, különleges területek. /3/ Recsk beépítésre nem szánt területei közlekedési és közmőterületek, zöldterületek, erdıterületek, mezıgazdasági területek, egyéb területek körébe tartoznak. /4/ A terület-felhasználási egységeket a településszerkezeti terv és a szabályozási terv, azok tagozódását - övezeteit, építési övezeteit - a szabályozási terv tünteti fel. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA Lakóterület 7. /1/ A lakóterület a település beépítésre szánt területének elsısorban lakóépületek elhelyezésére szolgáló része. A lakóterületen elhelyezhetı: a/ lakóépület, b/ szálláshely szolgáltató épület, c/ a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, d/ igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, e/ a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari és egyéb gazdasági építmény, f/ gépjármőtároló. /2/ A lakóterület a szabályozási terven jelölteknek megfelelıen az alábbi övezetekre tagolódik: a/ II-SZ-K jelő építési övezet F+3 szintes, többlakásos lakóépületekkel beépített 14,5 terület, kialakult beépítés. b/ II-SZ-K jelő építési övezet F+1 szintes, többlakásos, szabadon álló lakóépüle- 7,5 tekkel beépített, illetve legfeljebb 7,5 m homlokzatmagasságú épületekkel beépíthetı terület. c/ II-SZ-K jelő építési övezetben többlakásos, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagas- 4,5 ságú, szabadon álló lakóépületek helyezhetık el. d/ III-SZ-K jelő építési övezetben legfeljebb 7,5 m homlokzatmagasságú, egy- 7,5 kétlakásos, szabadon álló beépítési módú épületek helyezhetık el. e/ III-O-K jelő építési övezetben legfeljebb 7,5 m homlokzatmagasságú, egy- 7,5 kétlakásos, oldalhatáron álló beépítési módú épületek építhetık. f/ III-O-K jelő építési övezetben legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasságú, egy- 4,5 kétlakásos, oldalhatáron álló beépítési módú épületek helyezhetık el.

4 4 g/ III-O-1 jelő építési övezetben legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasságú, egy- 4,5 kétlakásos, oldalhatáron álló beépítési módú épületek építhetık. h/ III-O-2 jelő építési övezetben legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasságú, oldal- 4,5 határon álló beépítési módú, egy-kétlakásos lakóépületek és kisüzemi termelı, szolgáltató létesítmények építhetık. i/ H-O-K jelő egyedi építési övezetben legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasságú, 4,5 oldalhatáron álló beépítési módú, egylakásos lakóépületek építhetık. /3/ A lakótelek mérete a/ új lakóterületen tervezett lakótelek esetén: a telek legkisebb területe 900 m 2, a telek legkisebb szélessége 18 m, a telek legkisebb mélysége 50 m; b/ meglévı lakóterületen történı telekalakítás esetén: a telek legkisebb területe 700 m 2, a telek legkisebb szélessége 16 m, a telek legkisebb mélysége 40 m; c/ meglévı lakótelek esetén: a telek területe és mérete a kialakult állapot szerinti. /4/ A lakóterület közterületi kapcsolattal nem rendelkezı telkei nem építhetık be. /5/ Az építési telek területén belül az épület elhelyezésére szolgáló területeket a következık szerint kell meghatározni: a/ Az elıkert mélysége új telekalakítású területen 5,0 m, meglévı utcákban a kialakult állapothoz igazodó, a szabályozási terven irányadó beépítési vonallal jelölt helyeken az elızıektıl el lehet térni a telek adottságai miatt. b/ Az oldalkert szélessége az új telekalakítású területen és a legalább 16,0 m szélességő, meglévı telkek esetében az országos elıírások szerint, a m közötti telekszélesség esetén legalább 4,5 m, a 12,0 m-nél keskenyebb telkek esetében legalább 3,0 m. c/ A hátsókert mélysége a II. és III. jelő építési övezetben nem lehet kevesebb sem 6,0 m-nél, sem az építmény hátsókertre nézı tényleges magasságának mértékénél, a telek utcavonaltól mért 60,0 m-nél hosszabb része hátsókertként kezelendı, a H jelő egyedi övezetben a hátsókert csökkenthetı, illetve az épület a hátsó telekhatárig is építhetı. /6/ A beépítés mértéke A lakótelek beépíthetı területe: a/ a 400 m 2 -nél nagyobb telkek esetében legfeljebb 30%, b/ a m 2 közötti telkek esetében legfeljebb 120 m 2, c/ a 300 m 2 -nél kisebb telkek esetében, a III. jelő építési övezetben, a telek területének legfeljebb 40%-a építhetı be, d/ a H jelő övezet 300 m 2 -nél kisebb telkei - az épületek közötti legalább 3,0 m megtartásával - legfeljebb 60%-ban, de maximum 120 m 2 -es épülettel építhetık be. A 200 m 2 -nél kisebb telkek esetében telekalakítás javasolható. /7/ A telek beépítési módjai

5 5 a/ Az O jelő, oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épület szabályozási terven kötelezı beépítési vonallal jelölt oldalhatárra, irányadó beépítési vonal esetén lehetıleg a megjelölt telekhatárra helyezendı. Ha a telekszélesség, a szomszédos telkek beépítési adottságai, a tájolás stb. indokolja, akkor az épület az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhetı. ha a terven csak az utcai beépítési vonal meghatározott, akkor az épület szaba-donállóan, illetve - tekintettel a szomszédos telkek beépíthetıségére - az utcában kialakult oldalhatárral ellentétes telekhatárra is építhetı. b/ Az SZ jelő, szabadon álló beépítési mód esetén az épületek az /5/ bekezdés a/ és c/ pontjának, továbbá az oldalkertre vonatkozó országos érvényő elıírások megtartásával helyezhetık el. /8/ A III. jelő építési övezetben új beépítés esetén lehetıleg egy fıépület épüljön. Meglévı beépítés esetén a telek rendeltetésszerő használatához szükséges egyéb épületek egy csoportban, a meghatározott építési hely szerinti területen belül, a lakóháztól különállóan is építhetık. /9/ Az épületek kialakítása magastetıvel történjen, a tetıgerinc iránya utcával párhuzamos, a tetı síkja közötti és szimmetrikus hajlású legyen, a keskeny telkek hosszú házai utcára merıleges nyeregtetıvel, oromfallal épüljenek. A tetıtér beépíthetı. Vegyes terület 8. /1/ A vegyes terület a település beépítésre szánt területének lakó, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, egyházi és olyan kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató létesítmények elhelyezésre szolgáló része, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. /2/ A vegyes terület lakással beépíthetı telkeire a 7. elıírásai vonatkoznak. /3/ Az intézmények területét a szabályozási terv tünteti fel. /4/ Az intézmények fejlesztési területei: a/ egészségügyi központ a Táncsics M. utcában, b/ óvoda a Kossuth - Bem utcák közötti tömbbelsıben, c/ iskola a Kossuth utcában, d/ polgármesteri hivatal - közösségi ház, Kossuth u. - József A. u. sarok, e/ mővelıdési - igazgatási létesítmények, Kossuth u. - Csalogány u., f/ kereskedelmi központ, Vásártér u. - Kossuth u. /5/ A többi meglévı létesítmény a jelenlegi telkén belül felújítható, fejleszthetı. /6/ Az INT-15 jelő építési övezetben a kialakult telekméret szerinti területen legfeljebb 7,5 15%-os beépítettséggel, maximum 7,5 m homlokzatmagasságú, szabadon álló beépítéső épületek építhetık. A zöldfelület területe a telek területének legalább 50%-a legyen. /7/ Az INT-30 jelő építési övezetben a telek területének legfeljebb 30%-os beépítésével 7,5 maximum 7,5 m homlokzatmagasságú, szabadon álló beépítéső épületek építhetık. A telken belül a rendeltetéshez szükséges nagyságú, de legalább a be nem épített terület 50%-át elérı terület zöldfelületként alakítandó ki.

6 6 /8/ 1 Az INT-50/7,5 jelő építési övezetben a telek területének legfeljebb 50 %-os beépítésével maximum 7,5 m építmény magasságú, szabadon álló épületek építhetık. A kialakítható legkisebb telekterület 600 m2. A zöldfelület a telek be nem épített területének legalább 50%-a legyen. /9/ Az INT-60 jelő építési övezet kialakult állapot, további beépítés nem lehetséges. 7,5 /10/ Az INT-50 jelő építési övezetben - a beépítési tervnek megfelelı - épületek építhetık. 4,5 A telek területének legalább 10%-a zöldfelületként alakítandó ki. /11/ A létesítmények elhelyezése, bıvítése, korszerősítése az (elvi) építési engedély részét képezı beépítési terv alapján történhet. A tervnek az építészeti kialakításon kívül a parkolást, az áruszállítást, a zöldfelületek kertészeti kialakítását, a közmőellátás megoldását is tartalmaznia kell. /12/ A lakóterületen is elhelyezhetı intézmények a lakóövezetre érvényes elıírásoknak megfelelıen, a /9/ bekezdés elıírásaira is tekintettel engedélyezhetık. Gazdasági terület 9. /1/ A gazdasági területet a település beépítésre szánt területének elsısorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló része. /2/ A település gazdasági területei kereskedelmi, szolgáltató, ipari területbe tartoznak. /3/ A KG jelő kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhetık a/ a kis- és nagykereskedelmi létesítmények, b/ alapfokú ellátást nyújtó (kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató) létesítmények, c/ üzemi jellegő szolgáltató építmények, d/ üzemi jellegő kutatóhelyek építményei, e/ mindenfajta, nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, f/ a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos (használó) számára szolgáló lakás, g/ iroda, szociális, közösségi létesítmények, h/ gépjármőtárolók, i/ üzemanyagtöltı állomás, j/ védıfásítás, telken belüli egyéb zöldfelületek. /4/ Az IG jelő ipari területen a/ ipari termelı üzemek, b/ raktárak és más tároló építmények, c/ bányászattal kapcsolatos üzemi építmények, d/ energiaszolgáltatás létesítményei, e/ közlekedési és szállítási építmények, f/ gépjármőtárolók, g/ a területhez tartozó védıfásítás, telken belüli egyéb zöldfelületek helyezhetık el. 1 Beépítette a 8/2006. (VII.1.) Ör. 1. -a a korábbi ok számozása ra változott..

7 7 /5/ A meglévı gazdasági területen telekalakítás csak a szabályozási terv beépítési terv mélységő módosításával engedélyezhetı. A telekmegosztással létrejövı telek területe nem lehet kisebb 2000 m 2 - nél. /6/ A tervezett gazdasági területen a funkcióhoz szükséges nagyságú, de legalább 2000 m 2 -es telek alakítható ki. /7/ A területen új épület csak szabadon álló építési móddal helyezhetı el. /8/ A telek területének legfeljebb 25%-a építhetı be. /9/ A területen elhelyezhetı épületek homlokzatmagassága legfeljebb 6,0 m, amelytıl csak technológiai elıírások betartásának indokával lehet eltérni. /10/ A gazdasági területen új épület elhelyezése, meglévı épület bıvítése, engedélyhez kötött felújítás csak a teljes telekre kiterjedı beépítési terv alapján történhet, amely az (elvi) építési engedélyezési terv részét képezi. A tervnek tartalmaznia kell a telepítést, az épületek építészeti kialakítását, a környezethez való illeszkedést, a parkolást, a belsı gépjármő-közlekedést, a rakodás területeit, a zöldfelületek kialakítását, a közmőellátás megoldását és az építés - beruházás környezetvédelmi követelményeinek szabályozását. A gazdasági terület lakóterülettel határos telekrészén összefüggı zöldsáv telepítendı. /11/ A terület növényzettel borított felülete a telek területének legalább 25%-a legyen, amelyet kertészeti kiviteli terv alapján kell megvalósítani. /12/ A gazdasági terület telekhatárán - különös tekintettel a lakóterülettel határos oldalra -többszintes zöldsáv (lombkorona-, cserje- és gyepszint) telepítendı a kedvezıtlen környezeti hatások mérséklésére és a kondicionáló hatás fokozásának érdekében. /13/ A környezetüket nem szennyezı, helyben maradó létesítmények csak akkor fejleszthetık, ha a fejlesztés a vonatkozó elıírásokban megengedett mértékadó határértékek betartását lehetıvé teszi, a környezet minıségét legalább a meglévı szinten biztosítja. /14/ A lakóterületen lévı, üzemi jellegő tevékenységet folytató létesítmények gazdasági területre való áthelyezését szorgalmazni kell. /15/ 2 A 24. sz. fıút elkerülı szakaszának déli oldalán kialakítandó iparterületen a telek területének legfeljebb 30%-os beépítésével maximum 7,5 m építmény magasságú, szabadon álló épületek helyezhetık el. A kialakítandó legkisebb telekterület 5000 m2. A zöldfelület a telek területének legalább 40 %-a legyen. Üdülıterület 10. /1/ Az üdülıterület a település beépítésre szánt területének elsısorban üdülıépületek elhelyezésére szolgáló része. /2/ Az üdülıterületek használatuk jellege szerint üdülıházas és hétvégi házas területbe tartoznak.

8 8 /3/ 3 Az Üü jelő üdülıházas területen szállás jellegő épületek (szálloda, panzió, üdülıházak), lakókocsi és sátorhelyek (üdülıtáborban és kempingben), ezen létesítmények kiegészítı és kiszolgáló funkcióit tartalmazó épületek és építmények (pl. fogadóépület, fızı-, mosdóhely, az aktív sportolás fedett és nyitott létesítményei, parkolók, stb.) kereskedelmi és vendéglátó épületek, szolgálati lakóépületek, kerti építmények helyezhetık el, nem helyezhetı el állattartó épület. /4/ a) Üü SZ 15 4, jelő építési övezet az üdülıfalu területe, ahol a kialakítható legkisebb telekterület 10 hektár, a telek területének legfeljebb 15%-a építhetı be szabadonálló beépítési mód szerint. Az üdülıházak építménymagassága legfeljebb 4,5 m. A szálloda és az aktív wellness központ építménymagassága 7,5 m lehet, de a 7,5 m építménymagasságú épületek összes beépített alapterülete nem haladhatja meg a 6000 m 2 -t. A zöldfelület a telek területének legalább 70%-a legyen. b) Üü SZ 10 4, jelő építési övezet a kemping területe, ahol a kialakítható legkisebb telekterület 80 hektár, a telek területének legfeljebb 10%-a építhetı be szabadonálló beépítési mód szerint. A fennmaradó szabad terület 30%-án helyezhetık el sátrak és lakókocsik. A telken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek építhetık. A zöldfelület a telek területének legalább 50%-a legyen. /5/ Az Üü jelő üdülıházas területen az építési engedélyezési eljárást megelızıen kötelezı az elvi építési engedélyezési terv, ezen belül az egész telekre kiterjedı beépítési terv elkészítése. Ebben az épületek építészeti kialakításán kívül meg kell tervezni a belsı közlekedés rendszerét (utakat, járdákat), a közmőellátás és felszíni vízrendezés megoldását, a durva tereprendezést és a zöldfelületek kertészeti kialakítását (a beültetési kötelezettségő telekrészek helyét és a felhasználható helyben honos, tájba illı fafajok jegyzékét) is. az üdülıházak csak hagyományos építıanyagok felhasználásával (tégla, terméskı, cserép) készülhetnek, faház nem építhetı. az építési hely határa a meglévı terepszintek figyelembevételével a Bf. 225 m magasságú rétegvonalig terjed. Az ennél magasabban fekvı területrészek nem építhetık be egyrészt a tájképvédelmi szempontok miatt, másrészt a vízellátás tervezett mőszaki megoldása miatt sem. /6/ Az Üh jelő hétvégiházas területen telkenként legfeljebb egy üdülıépület, 2 Beépítette: 8/2006. (VII.01.) Ör. 2. -a hatályos július 1-tıl 3 /3/.-/8/ bekezdést módosította a 8/2003.(08.25.)Ör.1. -a

9 9 kerti építmények (tőzrakóhely, játszóhely, lugas, legfeljebb 20 m 2 víz-szintes vetülető lábakon álló kerti tetı) helyezhetık el, nem helyezhetı el állattartó épület. /7/ a) b) Üh Üh SZ 15 4, jelő építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület 1000 m 2, a telek területének legfeljebb 15%-a építhetı be szabadonálló beépítési mód szerint, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épülettel. A zöldfelület a telek területének legalább 70%-a legyen. SZ 15 4,5 800 jelő építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület 800 m 2, a telek területének legfeljebb 15%-a építhetı be szabadonálló beépítési mód szerint, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épülettel. A zöldfelület a telek területének legalább 70%-a legyen. /8/ Telekalakítás, beépítés a) Az üdülıtelek szélessége legalább 16 m legyen, kivéve a korábbi zárt- kerteket, ahol a kialakult állapot szerinti. Telekösszevonás lehetséges. b) Az építési hely határa: az utcai telekhatártól mért 5,0 m és 30 m közötti terület, de a hátsókert nem lehet kevesebb 6,0 m-nél, illetve az oldalhatároktól mért 3,0-3,0 m közötti terület. c) Az épület földszinti padlómagassága a meglévı terep épület melletti legmagasabb terepszintjétıl mérve max. 50 cm. d) Az épület kialakítása magastetıvel történjen. A tetıgerinc iránya utcával párhuzamos legyen. e) A tetıfedés anyaga égetett agyag legyen. f) Az építménymagasság és a padlómagasság betartásával pince létesíthetı, de a rétegvizek miatt csak teknıszigeteléssel építhetı. g) A térfogatváltozó altalaj miatt - az alapozás felsı síkjában is - körbefutó vasbetonkoszorú beépítése szükséges. h) A létesítmények környezetében a csapadékvíz-elvezetés gondosan megol- dandó. i) 4 A telkek közterületi határán a kerítés létesítése építési engedély köteles. Tömör kerítés nem építhetı. A kerítés természetes, tájhoz illı (fa, kı) anyagú lehet. A tóparthoz legközelebbi teleksor hátsó kerítése (zöld drótfonattal megerısíthetı) élısövény legyen, ahol gépjármőkapu nem létesíthetı. Nem közterületi telekhatáron - a szomszédok megegyezésével közösen létesített élısövény esetében - a telepítési távolságra vonatkozó elıírások figyelmen kívül hagyhatók. 4 Módosította 9/2008. (V.30.) Ör. 1. -a hatályos: május 31-tıl

10 10 5 /9/ Az üdülıterületet teljes közmővesítettséggel kell ellátni. a) a vízellátást ivóvízvezetékkel, a tőzoltóvizet föld feletti tőzcsapokról, b) a szennyvízelvezetés közcsatornával - a Recsk községi szennyvíztisztítótelepig - kell megoldani, c) a csapadékvíz-elvezetést - vízrendezési terv alapján - közcsatornával, illetve nyílt árokrendszerrel, a völgyzáró-gát alatti bevezetéssel, d) a hıellátást földgázvezetékkel vagy villamosenergiával, illetve napenergiával lehet biztosítani. e) a villamosenergia-ellátást az újonnan beépülı területeken földkábellal kell kiépíteni, a meglévı légvezetékeket fokozatosan földkábelre kell cserélni. f) a hírközlési hálózat földkábellel épüljön. g) az üdülıterületen, illetve a Búzásvölgyi tavat közvetlenül környezı dombokon vezeték nélküli távközlési bázisállomás (adótorony), illetve mősorszóró adó nem építhetı. 6 /10/ Építési engedély csak akkor adható, ha az ivó- és szennyvízvezetékre való rácsatlakozás lehetısége az épület használatbavételéig biztosított. A használatbavételi engedély megadásának feltétele a szennyvízvezetékre és a csapadékvíz elvezetı hálózatra való rákötés megtörténte. /11/ A közmővezetékek (gerinchálózat és ágvezeték) megépítésének költsége az ingatlantulajdonosokat terheli. /12/ Az ivóvíz-szolgáltatásban részesülı - volt zártkerti - építmények tulajdonosait a szennyvízhálózat megépítésére, illetve a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötésre kötelezni kell. Különleges terület 11. /1/ A különleges területek a település területének a ok szerinti területektıl eltérı, beépítésre szánt részei. 7 /2/ A település különleges területein helyezhetık el a következı létesítmények: a) temetı, b) sportpálya, c) strand d) a kommunális üzemi területek, e) a bányászattal kapcsolatos üzemi területek és építmények, f) a külterületi idegenforgalmi területek, g) a külterületi lakott helyek. /3/ A T jelő övezetbe a temetı területe tartozik. Kertészeti kiviteli terv készítendı a temetı tervezett fejlesztési területére. 8 /4/ A Kst jelő övezetbe a Búzásvölgyi tó melletti strand területe tartozik. a kialakítható legkisebb telekterület m 2, a telek területének legfeljebb 15%-a építhetı be, 5 Módosította: 8/2003.(08.25.) Ör. 2. -a. Hatályos szeptember 1-tıl 6 a /10/ bekezdést módosította és /11/ és /12/ bekezdéssel kiegészítette a 8/2003.(08.25.)Ör.2. -a. Hatályos szeptember 1-tıl 7 a c)-f) pontokat d)-g) pontokra változtatta, és a c) pontot módosította a 8/2003.(08.25.)Ör.3. -a. Hatályos szeptember 1-tıl 8 a /4/ bek. helyébe új rendelkezés lép, a 4-12 bek. számozása eggyel magasabb sorszámot kapott a 8/2003.(08.25.)Ör.4. -a alapján. Hatályos szeptember 1-tıl

11 11 az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet, a beépítési mód szabadonálló beépítés, az építési telek teljes közmővesítettségő legyen, a zöldfelület a telek területének legalább 70%-a legyen, a beruházási program ismeretében az (elvi) építési engedélyezési terv részét képezı beépítési terv készítendı, amelynek az építészeti kialakításon kívül tartalmaznia kell a belsı közlekedés rendszerét (utakat, járdákat), a közmőellátás, vízrendezés megoldását, a durva tereprendezést és a zöldfelületek kertészeti kialakítását. /5/ Az Sp jelő övezetbe a községi sportpályák területei tartoznak. A sportpályák fejlesztési területét a terv tartalmazza. A telek területének legfeljebb 15%-os beépítésével max. 7,5 m homlokzatmagasságú épület helyezhetı el az építési engedélyezési tervet megelızıen elkészített, a teljes telek területére kiterjedı tanulmányterv szerint. /6/ Az E-K jelő övezetbe a regionális és helyi közmőlétesítmények elkülönített területei tartoznak: a/ a település szennyvíztisztító telepe (0236/19-c hrsz.), b/ a település átmeneti hulladéklerakója (0139/1 hrsz.). /7/ Az E-H jelő övezetbe tartoznak az alábbi honvédségi üzemi területek: a/ a Laki-pusztai terület (0344 hrsz.), b/ a Recsk és Sirok határában lévı terület (0214 hrsz.). /8/ Az E-B jelő övezetbe az alábbi, bányászattal kapcsolatos területek: a/ a Recski ércbánya földfelszínen kijelölt bányatelke (023 hrsz.), b/ a Csákány-tetıi mőködı kıbánya (0103, 098/1 hrsz.), és felhagyott, tájrendezést / rekultiválást igénylı területek tartoznak: c/ a Remete-hegyi felhagyott kıbánya (0203 hrsz.), d/ a Réz-tetıi felhagyott kıbánya (0226 hrsz.), e/ a belterülettıl északkeletre lévı felhagyott homokbánya (0275 hrsz.). /9/ Az E-ID jelő övezetbe a külterületi idegenforgalom, turizmus, szabadidıs tevékenység (vendéglátás, szállásférıhely, lovasiskola, állatbemutató, vízparti létesítmények stb.) számára leszabályozott alábbi területek tartoznak: a/ a Várbükki erdei pihenı területe, b/ a Recski munkatábor emlékhely területe, c/ a Diana vendégház, d/ a sípálya környezetének beépítésre szánt része, e/ a Kenyeres-tanya egyéb belterülettıl nyugatra lévı, 24. sz. út melletti terület. /10/ Az E-ID jelő területek egyedi beépítési elıírások szerint szabályozandók. Az egyedi szabályozás kötelezı elıírásaiként érvényesíteni kell a következıket: a kialakított teleknagyság min m 2, kivéve a /9/ bekezdés a/, b/ és c/ pontjában meghatározott területeket, ahol min m 2, a beépítettség max. 5%, de a max. szintterület 500 m 2, a homlokzatmagasság max. 4,5 m, kivéve rendezési terv alapján egyedileg szabályozva, de legfeljebb 7,5 m. /11/ A KTL jelő övezetbe (külterületi lakott hely) a külterületen kialakult, hagyományosan lakásként használt létesítmények területei tartoznak. A KTL jelő övezetben található, lakásként használt fıépületeket lakóépületnek, illetve lakásnak kell minısíteni az alábbi területeken: a/ Rögtön-tanya, b/ Jámbor Arborétum, c/ a település belterületétıl nyugatra, a 24. sz. úttól délre lévı ingatlanok,

12 12 d/ a Laki-pusztai "tiszti lakótelep" területe, e/ a Gyula majori lakóingatlanok területe, f/ a Nagy-Parlagi major lakóingatlanjainak területe. A KTL jelő övezetek egyedi beépítési elıírások szerint szabályozandók. /12/ Az E jelő különleges rendeltetéső területeken az építés, a területhasznosítás módosítása kizárólag szabályozási terv alapján történhet. /13/ Az E jelő, egyéb rendeltetéső területeken az építés, a területhasznosítás módosítása kizárólag szabályozási terv alapján történhet. Az E jelő, egyéb rendeltetéső területen építési hatósági engedély csak olyan építési, területhasznosítás-módosítási kérelemhez adható, ahol: a mővelési ágból a területet az igénybe vevık kivonták és a földvédelmi járulékot befizették, az építtetı finanszírozásában a létesítmény közúti megközelítése, teljes közmő-ellátása, segélykérési telefonkapcsolata, a hulladék ártalmatlanítása a környezet károsodása nélkül biztosítható, a létesítmény és a szomszédos területek használata egymást nem zavarja, a régészeti feltárás biztosított, a létesítmény környezet-, táj- és természetvédelmi, valamint városképi értékeket nem veszélyeztet. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közmőterületek 12. /1/ A közlekedési területeket és létesítményeket, valamint a közmővek területigényes létesítményeit, az azok számára szükséges építési terület szélességét és a védıtávolságot a szabályozási terv ábrázolja. /2/ Az utak meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. /3/ A /2/ bekezdés szerinti területsávba esı meglévı épületeken végezhetı mindennemő építési tevékenység csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek az épületsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatósági állásfoglalásának figyelembevételével engedélyezhetı. 13. A közúthálózat területbiztosítást igénylı elemei a következık: /sz.: a közlekedési terület szélessége/ /1/ Fıforgalmi út 24. sz. Gyöngyös-Parád-Egri II. rendő fıút új nyomvonala sz.: 40,0 m /2/ Forgalmi utak sz. Recsk-Mátraballa összekötı út sz.: 30,0 m sz. Szajlai bekötıút sz.: 22,0 m sz. Recsk-Parád állomáshoz vezetı út sz.: 30,0 m /3/ Belsı forgalmú győjtıutak Kossuth Lajos út sz.: 8,0-15,0 m

13 13 József Attila út sz.: 12,0-20,0 m Hunyadi utca északkeleti szakasza sz.: 11,0-25,0 m Repeczky utca sz.: 18,0 m Várbükki utca sz.: 15,0-30,0 m Rákóczi Ferenc utca sz.: 16,0 m /4/ Lakóutak sz.: 6,0-18,0 m /5/ Vegyes használatú utak sz.: 3,0-10,0 m /6/ Gyalogutak sz.: 3,0 m /7/ Kerékpárút sz.: 3,0 m /8/ Üzemanyagtöltı állomás Recsk - Parádfürdı határában, a 24. sz. fıút mellett /9/ Parkolás Az új közterületi gépjármő-várakozó helyek területei a terv szerint biztosítandók. /10/ Közlekedési területek védısávjai: a/ a 24. sz. fıút külterülettel határos szakasza mellett m, b/ az egyéb utak külterületi szakasza mentén m, c/ a vasútvonal mentén - a már beépített területek kivételével m védıtávolságot kell biztosítani. A védıtávolságon belül új építmény a közlekedési hatóság elıírásai szerint helyezhetı el. 14. /1/ A közmővek területigényes létesítményeit a közmő tervlapok tartalmazzák. /2/ A közmővek hálózati elemei számára szükséges területen belül építmény, növényzet telepítése csak az illetékes szakhatóság eseti elıírásai szerint és a megvalósítás idejét is figyelembe véve történhet. /3/ A település belterületén a/ a villamosenergia-ellátást légkábellel, légvezetékkel, b/ a vízellátást ivóvízvezetékkel, a tőzoltóvizet föld feletti tőzcsapokról, illetve tőzivíztárolóból, c/ a szennyvízelvezetést közcsatornával kell megoldani, d/ a csapadékvíz-elvezetés közcsatornával, fedett vagy nyílt árokrendszerrel is kialakítható, e/ a hıellátást fokozatosan földgázvezetékkel kell biztosítani, f/ a hírközlı és kábeltelevízió-hálózat légkábel esetén a MATÁV-val közös oszlopo kon vezetendı. /4/ A még hiányzó közmővezetékek kiépítésérıl gondoskodni kell, a rossz állapotú vezetékek folyamatos cseréjét meg kell oldani. /5/ A már kiépült közmőhálózatra való mielıbbi rácsatlakozást szorgalmazni kell. /6/ Szennyvízgyőjtés - zárt tárolóban - csak azokon a telkeken engedélyezhetı, ahol a köz-csatorna még nem épült meg.

14 14 /7/ A Búzásvölgyi tározó melletti tervezett üdülıterületen keletkezı szennyvizek elvezetése kizárólag közmőcsatornában történhet. A területen közmőves vízhálózat csak a szennyvízcsatorna egyidejő megépítésével létesíthetı. /8/ A szennyvízcsatornába, illetve a szennyvíztisztító telepre csak - a vonatkozó elıírá soknak megfelelı - káros és veszélyes anyagokat nem tartalmazó szennyvizek vezet hetık. A szennyvizek elıtisztítását a keletkezés helyén kell megoldani. /9/ A községen átvezetı patakokat a belterületi szakaszon rendezni kell. A rendezett mederéltıl 10,0 m-en belül építményt elhelyezni nem szabad. A ParádiTarna-patak mentén 6,0-6,0 m, a Ballakürti- és Csevice-patakok mentén 2,0-2,0 m-es karbantartási sáv fenntartása szükséges a rendezett mederél szélétıl mérve. Zöldfelületek, zöldterületi létesítmények 15. /1/ A zöldterület a belterület beépítésre nem szánt, jellemzıen növényzettel fedett része, amely közhasználatú rekreációs szerepet is betöltı, díszkertként is funkcionáló köztér. A zöldterület létesítményei a közparkok. /2/ A település zöldterületi létesítményei a következı közparkok, illetve a közpark létesítésére kijelölt területek: a/ a Tarna-patak - Kossuth L. u. - József A. u. által határolt park, díszkert, játszó- és pihenıkert, b/ a Volán-telep és a 24. sz. út között tervezett köztér, díszkert, c/ a Kıbánya utcai tervezett játszó- és pihenıkert, d/ a Csevice-kút körül tervezett külterjes kialakítású közpark. /3/ A közparkok területén csak az érvényben lévı országos építési szabályzat vonatkozó elıírásaiban meghatározott építmények, a 100 m 2 -nél nagyobb szintterülető épít-mények csak rendezési terv alapján helyezhetık el. /4/ A zöldterületi létesítmények, közparkok más célú területhasznosítása csak a település helyi építési szabályrendeletének módosításával engedélyezhetı. /5/ Az új parkolók csak fásított formában, egyoldali parkolótípus esetén három gépkocsiállásonként, kétoldali parkolótípus esetén hat kocsiállásonként egy-egy közepes növekedéső fafaj ültetésével létesíthetık. Erdıterület 16. /1/ Az erdıterület a település beépítésre nem szánt területének erdı céljára szolgáló része. /2/ A belterület védelmi rendeltetéső tervezett erdıterületei a következık: a/ a Hunyadi u. és az Akácfa u. szabályozási terven jelölt ingatlanjainak területe, illetve területrésze, b/ a Kıbánya u. és a vasút közlekedési területe között tervezett erdı. /3/ A belterületi erdık más célú területhasznosítása csak a település helyi építési szabályrendeletének módosításával engedélyezhetı. /4/ A külterületi üzemtervezett erdık fenntartásáról és kezelésérıl az érvényes erdészeti üzemterv rendelkezik.

15 15 /5/ Az EK jelő területek övezete az elsıdleges rendeltetés szerint üdülési - közjóléti céllal ütemtervezésre javasolt erdıterületek (irányadó szabályozási elem). /6/ Az EV jelő területek övezete az elsıdleges rendeltetés szerint védelmi céllal üzemtervezett és ilyen célú üzemtervezésre javasolt meglévı és létesítésre javasolt erdıterületek (kötelezı szabályozási elem). /7/ Az ET jelő területek övezete az elsıdleges rendeltetés szerint a természetvédelemnek alárendelt üzemtervezésre javasolt erdıterületek (irányadó szabályozási elem). /8/ Ha a véderdıt valamely tevékenység káros környezeti hatásának a csökkentése érdekében kell létrehozni, a véderdı telepítésérıl és fenntartásáról annak a területén és költségén kell gondoskodni, aki az újabb területfelhasználási igények miatt a környezeti konfliktust elıidézte. /9/ Az erdıterületen belül, szükség szerint esetleg más területfelhasználási egységként szabályozva (ld. E-ID terület - Várbükk), a valamennyi területfelhasználási egységben elhelyezhetı építményeken túl az alábbiak szerint meghatározott építmények helyezhetık el: a/ az erdı rendeltetésének megfelelı építmények, b/ szolgálati lakó- és szállásépületek, biztonsági okokból szükséges ırházak (erdészház stb.) és ezek melléképületei, melléképítményei, c/ közlekedési és szállítási építmények, továbbá d/ termékvezetékek. Közjóléti rendeltetéső erdıben a fentieken túl az alábbi építmények is elhelyezhetık: e/ a szabadidı eltöltését, f/ a testedzést és a turizmust szolgáló építmény, továbbá g/ az erdı által biztosított körülményeket igénylı gyógyintézmények építményei, valamint h/ üdülıtábor és kemping. /10/ Az erdıterületbe ékelıdı üdülési - idegenforgalmi célú egyéb idegenforgalmi területként (E- ID) szabályozott területen belül az üdülési - idegenforgalmi épületek, építmények rendezési terv alapján, de az építésre igénybe vehetı lehatárolt terület nagyságára vonatkozó maximum 5%-os beépítettség mellett helyezhetık el. Az erdı-területbe ékelıdı E-ID jelő területen elhelyezhetı egyegy épület max. szintterülete 500 m 2. /11/ A legalább 1 ha nagyságú erdıként nyilvántartott, építésre igénybe vehetı föld-részleten az építési hatóság által kijelölt lakóudvaron (tanyaudvar) - kivéve a védelmi elsıdleges rendeltetéső erdıket - a legalább 300 hektár erdıterület fenntartásához szükséges, egy szolgálati jellegő, másként el nem idegeníthetı lakást tartalmazó lakóépület létesíthetı. A földrészleten a max. beépítés 1 %, de legfeljebb 300 m 2, a max. homlokzatmagasság 4,5 m, a max. tanyaudvar-terület a földrészlet 20%-a. /12/ A nem védett területek erdıgazdasági mővelésénél a területeken található védett állatok és növények élıhelyének megóvását, az állatok vonulását és az élıhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását az üzemtervek felülvizsgálatakor a hatósági vélemények érvényesítésével biztosítani kell. /13/ A tervezett erdıtelepítés, illetve fásítás térségei külterületen: a/ a Búzásvölgyi-tározó északnyugati része, b/ az átmeneti hasznosítású hulladéklerakó környezete, c/ a 24. sz. út új, települést elkerülı szakasza menti tervezett véderdısáv,

16 16 d/ a belterület északi részének külterületbe csatolt és fásításra javasolt része, e/ a szennyvíztisztító körüli m széles sáv. /14/ A külterület erdıterületei más területfelhasználás számára nem szüntethetık meg, kivéve: a közútfejlesztés során más változatban nem megoldható nyomvonal kiépítésekor, valamint egyéb térségi közmő- és közbiztonsági építmények elhelyezésekor a vonatkozó építési elıírások betartása mellett. Mezıgazdasági rendeltetéső terület /1/ A mezıgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növény-termesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, együttesen mezıgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A mezıgazdasági terület a szabályozási terven jelölteknek megfelelıen az alábbi övezetekre tagolódik: a/ Az MG-1 jelő általános mezıgazdasági övezet a nagyüzemi jellegő mezıgazdasági területek övezete, ahol az építés és a földrészlet-alakítás feltételei a következık: Az övezet jele, neve Kialakítható földrészlet - min. területe - min. szélessége Gazdasági épülettel beépíthetı földrészlet - min. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Tanyagazdasággal beépíthetı földrészlet - min. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Termesztı felület m 2 nincs elıírás MG-1 jelő övezet 1 ha ( m 2 ) 30,0 m 3% 20 ha ( m 2 ) 50,0 m 3% a beépítetlen ter. min. 90%-a, kivéve intenzív állattartás b) Az MG-2 jelő mezıgazdasági övezet felaprózódott, illetve a külterületi lakott helyek környezetében lévı kismérető földrészletek, kisüzemi jellegő területek övezete, ahol az építés és a földrészlet-alakítás feltételei a következık: Az övezet jele, neve Kialakítható földrészlet - min. területe - min. szélessége Gazdasági épülettel beépíthetı földrészlet - min. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Tanyagazdasággal beépíthetı földrészlet - min. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Termesztı felület m 2 nincs elıírás m 2 30,0 m 3% MG-2 jelő övezet m 2 30,0 m 3% a beépítetlen ter. min. 90%-a, kivéve intenzív állattartás 9 Módosította: 7/2001.(07.26.) KT. Rendelet

17 17 c) az MG-K jelő mezıgazdasági övezet, amely korlátozott építési lehetıséggel hasznosítható terület a Mátrai Tájvédelmi Körzeten belül, Jámbor-Arborétum körül (0130/5, 0130/2, 0184/b hrsz), ahol az építés és földrészletalakítás feltételei a következık: Az övezet jele, neve Kialakítható földrészlet - min. területe - min. szélessége Gazdasági épülettel beépíthetı földrészlet - _ n. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Tanyagazdasággal beépíthetı földrészlet - min. területe - min. szélessége - max. beépítettsége Termesztı felület m 2 30,0 m MG-K jelő övezet 10 ha ( m 2 ) 50,0 m 3% 50 ha ( m 2 ) 50,0 m 3% a beépítetlen ter. min. 90%-a, kivéve intenzív állattartás d) az MG-Ü jelő beépítésre szánt mezıgazdasági terület az üzemi területek övezete, ahol: az övezetbe a mezıgazdasági rendeltetéső területen belül elkülönített, a mezı-gazdasági termelésbıl kivett, intenzív beépítéső mezıgazdasági üzemi terület, telephely tartozik, ahol a mezıgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények (terményfeldolgozó, tároló, mezıgazdasági gépjavító, állattartó létesítmények) helyezhetık el; új mezıgazdasági üzemi terület (major) - MG-Ü jelő övezetként - legalább 1 ha nagyságú földrészleten a település helyi építési szabályrendeletének módosítása nélkül, rendezési terv alapján létesíthetı; az engedélyezés feltételeként a szak-hatóság szükség esetén környezeti hatáselemzés vagy környezetvédelmi tanul-mány készítését írhatja elı; meglévı major területén található egyes létesítmények funkcióváltásához, más célú hasznosításához, illetve területének bıvítéséhez vagy megosztásához az ille-tékes szakhatóságok hozzájárulása szükséges. Ezen módosítások elbírálásához az építésügyi hatóság rendezési terv készítését írhatja elı. A teljes terület funkcióváltása csak a település helyi építési szabályrendeletének módosításával történhet; a major területén új épület vagy meglévı épület bıvítménye a rendezési tervben szabályozva max. 30%-os beépítettségig, tájba illı építészeti kialakítással létesíthetı; a megengedett max. homlokzatmagasság 4,5 m, amitıl eltérni csak technológiai kényszer (pl. magtároló, terményszárító stb.) esetén szabad; meglévı épület a saját területén belül átalakítható, vagy átépíthetı; meglévı major területén nagyüzemi állattartás akkor folytatható, ha a major területe és lakó- vagy intézményi épület telke (illetve tanya-udvar) között legalább 300 m-es védıtávolság biztosított és az állattartó telep határán min. 25 m széles védıfásítás létesül a használatbavételig; új létesítéső majoron belül lakás csak szolgálati jelleggel, a mezıgazdasági termelést szolgáló létesítményekkel osztatlan közös tulajdonban létesíthetı; a majorok mezıgazdasági mőveléshez nem kötıdı ipari jellegő hasznosítása, funkcióváltása nem engedélyezhetı.

18 18 Az övezetben az építés és a telephely-alakítás feltételei a következık: Az övezet jele, neve MG-Ü jelő övezet jelő övezet Kialakítható telephely - min. területe m 2 - min. szélessége 50 m Megengedett beépítési % max. 30% Megengedett homlokzatmagasság max. 4,5 m, kivéve a speciális mezıgazdasági technológiai építményt (pl. terményszárító), ahol egyedi hatósági elıírás a mértékadó Kötelezı zöldfelületi fedettség min. 20% Az övezetben szabályozott üzemi területek a következık: Kocka tanya (0189 hrsz), csigafeldolgozó üzem (0163/5 hrsz), Nagy Parlagi major (0327, 0328 hrsz), Gyula major (0395 hrsz). e) az MG-SZ jelő mezıgazdasági övezet, a mezıgazdasági terület azon beépítésre szánt része, amely a mezıgazdasági tevékenységhez kötıdı szolgáltató, ellátó, idegenforgalmi létesítmények számára biztosít területet, ahol a terület beépíthetısége max. 10%, az egy-egy épület max. szintterülete 300 m 2, a homlokzatmagasság maximum 4,5 m, kivéve rendezési tervben egyedileg szabályozva, de legfeljebb 7,5 m. Az övezetben szabályozható terület a Nagy Parlag major területén jelölhetı ki a tulajdonviszonyok és beruházói szándékok függvényében. Az övezetben az 1 ha-nál nagyobb területhasznosítási, illetve 300 m 2 -nél nagyobb beépítési szándék esetén rendezési tervben kell szabályozni a hasznosítás, illetve a beépítés módját. f) az MG-O jelő mezıgazdasági övezet a település belterületének beépítésre nem szánt területe, amelyen kizárólag növénytermesztés folytatható. A földrészletek - a településen belül elfoglalt helyük, méretük, adottságaik stb. miatt - nem építhetık be. /2/ Az övezeti elıírásokon túl az alábbi általános elıírások betartása kötelezı: a/ Az egyes övezetekben lakóépületet is tartalmazó tanyagazdaság létesítéséhez szükséges, az érvényben lévı országos építési szabályzat vonatkozó elıírásai szerinti feltételekrıl az építtetı maga köteles gondoskodni. Az elıírt feltételek biztosításának tényét az építési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell. b/ Az építési szabályzat vonatkozó elıírásai szerint az egyes beépíthetı földrészletnek gépjármővel közútról közvetlenül, de legalább magánútról megközelíthetınek kell lennie. c/ A területen keletkezı hulladékok ártalmatlanításához szükséges mőszaki feltételeket egyénileg kell biztosítani. Amennyiben a keletkezı szennyvizeket egyénileg mőködtetett kisberendezéssel kell tisztítani, akkor a vízügyi hatósági engedélyektıl függıen a tisztított szennyvizet vagy a jelölt befogadóig kell eljuttatni, vagy a saját területen öntözéssel vagy szikkasztással lehet véglegesen ártalmatlanítani. d/ Az érvényben lévı építési szabályzatban elıírt alapfokú ellátás és segélykérési lehetıség biztosítottnak tekinthetı, ha ezen létesítmények a tanyagazdaság lakó-épületétıl 20 percnél nem hosszabb idı alatt elérhetık. e/ A külterület alábbi mezıgazdasági hasznosítású területrészeinek földrészletein tanya-gazdaság nem létesíthetı: a belterület körüli 1000 m-es sávon belül, a település kommunális hulladéklerakója és a szennyvíztisztító közegészségügyi hatóság által rögzített védıtávolságán belül,

19 19 a vízmőkutak hidrogeológiai védıidomán belül. f/ A mezıgazdasági rendeltetéső területek beépítése az érvényben lévı építésügyi szabályzat vonatkozó elıírásain túl az alábbi megkötésekkel lehetséges: A m 2 területnagyságú földrészleten építhetı gazdasági épület homlokzatmagassága a környezı terep legalacsonyabb pontjától mérve legfeljebb 3,5 m lehet. Az alkalmazandó nyeregtetı max. hajlásszöge 45 o. A tetıhéjazat anyaga cserép, festett kiselemő pala, nád, zsindely lehet. A külterületi mezıgazdasági területeken kerítés az alábbiak szerint építhetı: a földrészlet határán vagy a külterületi terv szerint a külterületi, térszerkezeti jelentıségő földutak mellett legalább 8 m-es szabályozási szélesség megtartásával, a földutak tengelyétıl mért min. 4-4 m távolságra, a kerítés külterületen lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerő, áttört kapuzatú, dróthálós kialakítású, a környezı tájba semleges látvánnyal illeszkedı legyen, a kerítés építése engedélyköteles, a kerítés kialakítása az engedélyezés során rögzített szakhatósági állásfoglalás szerint a fentiektıl eltérı is lehet. A villamosenergia-hálózat kisfeszültségő (20 kv alatti) tartóoszlopai külterületen csak fából készülhetnek. Csak környezetbarát, tájba illı anyagok alkalmazhatók; hulladék anyagok építésre nem használhatók fel. g/ A tanyagazdaságok területén - a közegészségügyi elıírások betartása mellett - a gazdasági és a lakófunkciójú épületek egy területegységben, a kijelölt tanya-udvaron helyezendık el a mővelés alól kivett területek minimalizálása érdekében. A m 2 vagy ennél nagyobb földrészleten létesülı gazdaság épületeit az engedé-lyezési terven kijelölt "tanyaudvar" területén lehet elhelyezni. Egy földrészleten csak egy tanyaudvar jelölhetı ki. A kijelölt tanyaudvar területe nem haladhatja meg a földrészlet területének 20%-át. h/ Az állattartás feltételeit az alábbi, külterületre vonatkozó kiegészítésekkel az önkormányzati állattartási rendelet határozza meg: intenzív állattartás - mint elsıdleges gazdasági tevékenység - csak tanya-gazdaságban, legalább m 2 nagyságú földrészleten folytatható, üzemszerő állattartó gazdasági épület létesítése az állategészségügyi normák által meghatározott módon, csak az MG-Ü jelő övezetben, 1 ha-nál nagyobb földrészleten engedélyezhetı, az állattartó épületek közegészségügyi és állategészségügyi szempontból meghatározott távolságait egyéb épületektıl, illetve építményektıl be kell tartani. Az intenzív és üzemszerő állattartásnak minısülı állatlétszám nagyságrendjét az állattartási rendelet tartalmazza. i/ Nagyüzemi állattartásnak minısülı tevékenység a szakhatóságok állásfoglalása alapján egyedileg meghatározott védıtávolság mellett, de a település belterülete körül legalább 500 m védıtávolságot biztosítva is folytatható, amennyiben a technológia a szakhatóságok állásfoglalása szerint zárt és környezetkímélı. j/ Mezıgazdasági rendeltetéső terület beépítésre nem szánt részén az érvényben lévı országos építési szabályzat szerinti minden területfelhasználási egységben elhelyezhetı építmények létesíthetık. k/ Az egyes övezetekben a területet igénybe vevık ellátását szolgáló kiskereskedelmi, vendéglátó, kereskedelmi szállásépület, sportolási, idegenforgalmi célú létesítmény is elhelyezhetı, ha a földrészlet nagysága legalább m 2. A megengedett beépíthetıség 5%, a homlokzatmagasság maximum 4,5 m. A maximum 300 m 2 beépíthetı szintterület esetén rendezési tervet kell készíteni, melyben a maximális homlokzatmagasság 4,5 m. l/ Az egyes övezetekben a már beépített földrészleteken a beépítettség a jelen rendeletben meghatározott maximális mértékig növelhetı. Ha a már meglévı beépítettség a megengedett mértéket meghaladja, a meglévı épület felújítható vagy az általa korábban elfoglalt területen a megengedett maximális homlokzatmagasság betartásával átépíthetı, de nem bıvíthetı.

20 20 m/ A megengedett maximális beépítettségő földrészlet területe csak abban az esetben csökkenthetı, ha ezáltal a beépítettség mértéke nem haladja meg a megengedett mértéket (arányos megosztással vagy bontással egyidejőleg). n/ A mezıgazdasági hasznosítású területként leszabályozott területeket más terület-felhasználási egységbe sorolni csak a település helyi építési szabályrendeletének módosításával lehet. o/ A külterületen és a belterületen elhelyezett mindenféle hír- és adatközlı létesítmény környezetében betartandó építési korlátozást a létesítmény üzembe helyezési jegyzıkönyve rögzít, amelynek betartásáról az építési engedélyeztetéseknél gondoskodni kell. A település területén új hír- és adatközlı létesítmény kizárólag a környezeti adottságokkal egyeztetett mőszaki dokumentáció építéshatósági engedélyeztetése után létesülhet. Egyéb rendeltetéső területek 18. /1/ A település más területfelhasználási egységbe nem sorolható területét az egyéb rendeltetéső területek közé kell sorolni. /2/ Az egyéb rendeltetéső terület övezeteibe tartoznak a vízgazdálkodási területek. /3/ Az E-VI jelő övezetbe a vízmedrek, a vízgazdálkodási területek tartoznak: a/ a Búzásvölgyi tározó, b/ a Kürti-patak, c/ a Búzásvölgyi-patak, d/ a Tarna-patak és víztározói, e/ a Csevice-patak, f/ a Miklós-patak, g/ a Györke-patak, h/ a vízmővek területe, i/ a Csevice-kút kijelölt területe. /4/ Az E-VI jelő területeket érintı elıírások a következık: a/ A vízmővek belsı és külsı védıterületén túli hidrogeológiai védıterületet ki kell jelölni. b/ A Búzásvölgyi tározó idegenforgalmi hasznosítása csak a településrészre vonatkozó szabályozási terv és helyi szabályrendelet szerint, teljes közmővesítés mellett engedélyezhetı. c/ A vízfolyások mentén a szükséges mértékő ökológiai sáv szabadon hagyását biztosítani kell. KÖRNYEZETVÉDELEM 19. Talajvédelem, földvédelem /1/ A 15% feletti lejtéső területek beépítése csak az építészeti engedélyezési tervekkel együtt elkészített tereprendezési tervek alapján történhet. /2/ A létesítmények elhelyezésekor, illetve kialakításakor letermelt termıföldet deponálni kell. A deponált termıföld az építkezés befejeztével vagy helyben, vagy más építési helyen termıföldterítésként hasznosítandó. /3/ A külterület szabályozási tervlapon jelölt mezıgazdasági rendeltetéső területeket más célra felhasználni a föld védelme érdekében nem szabad, illetve csak a település helyi építési szabályrendeletének módosításával, valamint a Földhivatal engedélyével lehet.

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati úton történı értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám

432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 432. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 168/2010.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezésérıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: 96/418-373 Fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu MOSONSZENTMIKLÓS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 5/2005.(VII.1.)

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e a Kert u. - Váci M. u. - Debreceni u. - Szilfa u. - Laktanya tér közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben