RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete"

Átírás

1 RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. (3) bekezdésében és 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 253/1997.(XII. 20.) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrıl szóló Kormányrendelet és mellékletei, (továbbiakban: az OTÉK) rendelkezéseinek figyelembe vételével, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet állapítja meg, és jóváhagyja a szabályozási tervet. I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK A rendelet hatálya (1) Jelen elıírások területi hatálya Rábatamási község közigazgatási területére terjed ki. 1. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 1,00 m szintet meghaladóan terepet rendezni, épületet átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni az OTÉK és az egyéb általános érvényő törvényi és hatósági elıírások, valamint a helyi településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad. (3) A jelen helyi építési szabályzatot és a mellékletét képezı SZ-K és SZ-B jelő szabályozási tervlapokat együtt kell alkalmazni. Szabályozási elemek 2. (1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelezı szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosításával lehetséges, kivéve a (3) bekezdésben szereplı esetet. (2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelezı szabályozási elemek az alábbiak: a) bel- és külterület határa, b) a külterületen beépített és beépítésre szánt, illetıleg beépítésre nem szánt területek határa, 1

2 c) meglévı és tervezett szabályozási vonal, d) területfelhasználási egység határa, e) építési övezet, övezet határa és elıírásai, f) helyi védett területek határa, és azokra vonatkozó elıírások, g) helyi védıterületek határa, és azokra vonatkozó elıírások, h) kötelezı fásítás, beültetési kötelezettség, i) sajátos jogintézmények határvonalai. (3) A területfelhasználási egységek, övezetek határai az aktuális tulajdon viszonyok figyelembe vételével változtathatók, amennyiben a változás az érintett telkek összterületének legfeljebb 15%-át érintik, valamint a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövı telkek az egyéb hatályos jogszabályoknak és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek. (4) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendı, amelyektıl eltérést az elsıfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a jogszabályi kereteken belül, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül az önkormányzat véleménye alapján engedélyezhet. Sajátos jogintézmények 3. A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven az Étv. elıírásai szerint alkalmazott településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények a következık: a) Kiszolgáló és lakóút céljára történı lejegyzés: új beépítésre szánt területek szabályozási vonallal lehatárolt területe. b) Beültetési kötelezettség: A szabályozási terv építési övezetbe sorolt ingatlanokon a telek egy részére növénytelepítés kötelezettségét írja elı. Fogalom meghatározás 4. A jelen rendelet elıírásainál az OTÉK 1. sz. mellékletében meghatározott fogalmakon kívül az alábbi fogalmak értelmezendık: a) Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. b) Építési hely: amelyet a mindenkori telekhatárhoz képest kell értelmezni. c) Rendezett telek: a szabályozási vonallal érintett telekalakításának végrehajtása az építési jog feltétele. Telekalakítás általános szabályai 5. (1) Új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben elıírt minimális telekméret figyelembevételével lehet. (2) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegőek, a kedvezıbb telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. (3) A szabályozási terven nem szereplı telekosztás csak akkor engedélyezhetı, ha az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti elıírásoknak. 2

3 (4) Kialakult telkek esetén telekegyesítés, telekhatár rendezés abban az esetben is engedélyezhetı ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg az övezeti elıírásoknak, de a telekhatárok megváltoztatása az elıírt méretekhez közelít, vagy azoknak jobban megfelel. (5) Az új közlekedési közterületek nyomvonala a terven ábrázolt úttengelytıl 10,0-10,0 m-es sávban elmozdítható a rendezési terv módosítása nélkül, ha ezt a terepadottságok, a domborzati viszonyok, a talajmechanikai állapotok, vagy a forgalomtechnikai megoldások indokolttá teszik. (6) Telekcsoport újraosztással kialakuló új telekszerkezet esetén a terület egészére telekalakítási tervet kell készíteni. (7) Lakóterületen belül nyeles telek nem alakítható ki. Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó általános elıírások 6. (1) A területen az egyes övezetekben meghatározott rendeltetéső építmények illetve az ennek megfelelı funkciók helyezhetık el. Az övezetben meg nem határozott, és jelen rendelet, illetve az OTÉK alapján nem tiltott funkció elhelyezhetıségérıl az építésügyi hatóság a településrendezési szempontú elvi építési engedély alapján dönt, és határozza meg a létesítéssel kapcsolatos feltételeket. Az elvi építési engedélyben ki kell térni a környezet vizsgálatára, a tervezett létesítmény környezetterhelési értékeit (pl: zaj-, légszennyezés) is meg kell határozni. 1 (2) A belterületen, meglévı telkek esetén a csatornahálózat kiépítéséig új épületet csak megfelelı zárt, vagy szakszerő közmőpótló berendezés megléte vagy létesítése esetén lehet elhelyezni (szikkasztani tilos). (3) Az építési hely a beépítési mód figyelembevételével az illeszkedés elve alapján a következı: a) Az építési övezet igazodási elıírásai alapján a kötelezı elıkertet 2-2 szomszédos épület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelıen kell megállapítani és a helyszínrajzon igazolni, ha ez egyértelmően nem állapítható meg, akkor 3,0 m-ben kell megadni. b) Az oldalkert szélessége: - szabadonálló beépítési módnál: az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 méter, - oldalhatáron álló beépítési módnál: kialakult esetben az épületet a telekhatáron, vagy attól max. 1,0 m-re lehet elhelyezni, új építés esetén 1,0 m-re lehet elhelyezni. A szomszédos épületek közötti távolság legalább 6,0 méternek kell lennie, de az övezetben elıírt építménymagasságnál, kialakult helyzetben 4,5 m-nél kisebb nem lehet. - zártsorú beépítési módnál: az épület elhelyezésére szolgáló építési sáv 20,0 m, (az egyik oldalon oldalkert tartható). Az épület a meglévı állapothoz igazodóan oldalhatáron állóan is elhelyezhetı. Az oldalhatáron álló épületrésznél a csatlakozás lehetıségét biztosítani kell (pl.: tőzfalképzés). A csatlakozás mélysége legalább 10,0 m legyen. c) a hátsókert mélysége ha az övezeti elıírások másképp nem rendelkeznek, a 40 m telekmélységet meg nem haladó telek esetén legalább 10,0 m, a 40 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 25,0 m, 65 m-nél mélyebb telek esetén 35 m legyen. 1 A környezeti vizsgálat terjedelme 4-5 oldal, melyeken a kérelmezı részletezi a tervezett létesítmény hatásait a kialakult környezetre forgalom, környezetvédelmi paraméterek stb.) 3

4 (4) Pincét csak talajmechanikai szakvélemény alapján engedélyezhetı. (5) Közterület felıli kerítés elhelyezéséhez az I. fokú építési hatóság engedélyét kell kérni. (6) Állattartó épület építésének tervezésénél és engedélyezési eljárásánál az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. (7) A helyi védelmő épületek átépítésérıl, bıvítésérıl értékvédelmi vizsgálat alapján készített elvi építési engedélyt kell kérni. (1) A település közterületein elhelyezhetı: Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok a) hirdetı (reklám) berendezés A/2-es méretig, b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik), c) köztisztasággal kapcsolatos építmények, d) szobor, díszkút, e) távbeszélıfülke. 7. (2) Közterületalakítási és kertészeti terv készítendı a településszerkezetileg, településképileg vagy forgalomtechnikailag együtt kezelendı közterületekre (a képviselı-testület határozata alapján). 2 A szabályozási terv területfelhasználási egységei 8. (1) A község beépítésre szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési használata szerint a következı építési övezetekbıl áll: a) Lakóterületek: falusias lakóterület b) Vegyes területek: településközpont vegyes terület c) Gazdasági területek: kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület mezıgazdasági telephelyek területe d) Különleges területek: temetı területe külszíni bányaterület Lf-1 Lf-4, Vt-1, Vt-2, Gksz-1, Gksz-2 Gm-1, Gm-2 (2) A község beépítésre nem szánt területe az építés általános jellege, valamint sajátos építési használata szerint a következı övezetekbıl áll: a) Közlekedési és közmőterületek: Közút területe Kötöttpályás közlekedés (vasút) területe Kt Kb Köu Kök 2 A tervfajta tartalmazza a helyszínrajzi elrendezést, a magassági méreteket, keresztmetszeteket, berendezéseket, utcabútorzatot, burkolatokat, közmőhálózat kialakítását, köz- és díszvilágítás, valamint a parkolás megoldását, a terület kertészeti kialakítását. 4

5 a) Zöldterületek Z-1, Z-2, Z-3, b) Erdıterületek Védelmi (védett és védı erdı) Egészségügyi, szociális, turisztikai erdı Gazdasági erdı c) Mezıgazdasági területek: általános mezıgazdasági terület d) Vízgazdálkodási területek V. Ev Ee Eg Má-1, Má-2, II. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK,ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELİÍRÁSAI Falusias lakóterület 9. (1) A falusias lakóterületen elhelyezhetı: a) legfeljebb 2 lakásos (két önálló lakóegységet magába foglaló) lakóépület, b) egyházi, egészségügyi-, szociális épület, c) a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó épület, d) a lakófunkció mellett, azt nem zavaró hatású mezıgazdasági építmény, (pl.: terménytároló, pajta, állattartó épület, pince), ill. egyéb gazdasági-, kisüzemi-, kisipari épület. (2) A lakótelkek mérete a kialakult telekszerkezet függvénye, de 10 m-nél keskenyebb, vagy 300 m 2 -nél kisebb telek kialakult esetben sem építhetı be. A már beépült telkeken álló épületek újjáépítése akkor engedélyezhetı, ha az OTÉK 36. -sa szerinti épületek közötti távolság biztosított. Telekhatár rendezés révén kialakuló telkek legkisebb mérete nem lehet kevesebb 12,0 m-nél, a telekosztás után kialakult telkek legkisebb szélessége az építési vonalon min. 16,0 m. (3) Az övezeti elıírások a beépítés jellegének megfelelıen, határozzák meg a beépítési módot. Ha a telek utcai telekhatára nem merıleges az oldalsó telekhatárra, akkor az utcai homlokzatnak legalább egy ponton, illeszkednie kell a kötelezı elıkert határához. A kötelezı elıkert mélysége az illeszkedés elve alapján határozandó meg. (4) Az épületek a beépítési módnak megfelelı építési helyen helyezhetık el: a) Meglévı épületeket bıvíteni csak az új épületekre megfogalmazott szabályok betartásával szabad. b) Meglévı épület elbontása esetén új épület lehetıleg az eredeti helyére épüljön, az építési helyen belül. c) Építési helyen belül a lakófunkciójú épületnek mindig az utca felıl kell elhelyezkednie az utcaképet formáló módon. (5) Az épületek tervezésénél figyelembe veendı építészeti karakteri jellemzık az alábbiak: a) Az utcára oromfalas megjelenéső épület-részek homlokzati szélessége max. 8,0 m lehet. b) Saroktelken oldalhatáron álló épületnek utcaképet formáló homlokzattal kell rendelkeznie (tőzfalas nem lehet) c) A védett utcaképő területeken külön szabályok érvényesek, amelyek az értékvédelmi elıírások között szerepelnek. 5

6 d) Az épületek fogadószintje az Lf- 1 és az Lf-2 építési övezetben az eredeti terepszinthez képest max. 60 cm lehet, a többi lakóövezetben 1,2 m-en lehet. e) Az épületek kialakítása csak magas tetıvel történhet. Az illeszkedés elve alapján a tetı formája a szomszédos 2-2 telken álló épület tetıformájához igazodó legyen. A tetı hajlásszöge az Lf- 1 és az Lf-2 építési övezetben 35-45, a többi lakóövezetben közötti legyen. f) Tetıtér-beépítés esetén csak egy szintes tetıtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetıablak (álló vagy síkban fekvı) létesíthetı. g) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetıfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékő korszerő pikkelyes fedıanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és mőanyaghullámlemez, trapézlemez, felületkezelés nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható), terrakotta barna színek használatával (világos zöld, kék, fekete szín nem alkalmazható).. h) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bıvítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszínt alatti beépítés legfeljebb 35% lehet. (6) A zöldfelületek kialakítására az alábbi elıírások vonatkoznak: a) az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát az egyes építési övezetek elıírásai tartalmazzák. b) a SZ-B jelő szabályozási tervlapon a vasútterület szomszédságában jelölt lakóterület-fejlesztési területek beépítése esetén a vasútterület mellett legalább 25 m széles, többszintő növényzetbıl álló védı zöld sávot kell kialakítani. (7) A falusias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: a) Lf 1 szabálytalan alaprajzú, keskeny, mély telekosztás, oldalhatáron álló beépítés alkalmazandó. A beépítés mértékének meghatározásánál az 1500 m 2 feletti terület 25%-a számítható be. b) Lf 2 szabálytalan felaprózódott telekosztás, oldalhatáron álló épületekkel. Az övezetben az épületek a hátsó telekhatárig építhetık. c) Lf 3 szabályos telekosztás, kisebb mérető telkek, oldalhatáron álló beépítés, Az építési övezetben a kialakult építménymagasság egyes esetekben 6,0. Ezek felújíthatóak, új épület építése esetén a mellette lévı 2-2 épület építménymagasságához igazodóan kell az építménymagasságot megállapítani. d) Lf 4 szabályos telekosztás nagyobb mérető telkek, oldalhatáron álló beépítés. A beépítés mértékének meghatározásánál az 1200 m 2 feletti terület 25%-a számítható be. A lakóterület-fejlesztési területek és a vasútterület között a környezeti zaj elleni védelem érdekében a vasúttal közös telekhatártól 25 m mélységben védı zöldfelületi sáv alakítandó ki. (8) Az építési övezetekre vonatkozó határértékeket a következı táblázat tartalmazza: építési övezet telekalakításra építmények elhelyezésére építményekre vonatkozó elıírások vonatkozó elıírások vonatkozó elıírások Lf legkisebb telek- kötelezı legkisebb legnagyobb terület szélesség mélység építési elıkert zöldfelület beépítettség ép.mag. szintter. m 2 m m mód m % % m mut. Lf O ,5 0,5 Lf O ,5 0,6 6

7 Lf O ,5,K 0,6 Lf O I ,5 0,5 I=Igazodó (9) Az kerítésre vonatkozó különös elıírások: a) Az Lf-1 építési övezetben az utcafronton csak az utcaképnek megfelelı, elsıdlegesen tömör kerítés max. 2,0 m magasságig dísztégla, vagy festett, vakolt tégla falazat építhetı. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és nyers beton felülető fal nem lehet. b) A többi építési övezetben utcafronton tömör és áttört kerítés is megengedett. A tömör kerítés max. 2,0 m magasságig (festett, vakolt tégla falazat), valamint max. 2,5 m magasságig áttört (faléc, farács, fémháló kitöltı mezıvel) tömör lábazatos kialakítással is készülhet. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és nyers beton felülető tömör fal nem lehet. Településközpont vegyes terület 10. (1) A településközpont vegyes terület több önálló funkcionális egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintő intézmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az egyes funkciók önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetıek. (2) A településközpont vegyes területen elhelyezhetı funkciók: a) igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi, szociális épületek, b) OTÉK 16. (2) 4. pontjában meghatározott (közösségi, szórakoztató, kulturális) épület, c) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató (legfeljebb 6 vendégszoba) épületek, d) lakóépületek, e) játszókertek, közkertek, f) önálló új üzemi gazdasági funkció nem létesíthetı. (3) A területen közforgalom számára megnyitott meglévı kereskedelmi- szolgáltató- igazgatási-, intézményi létesítmény elhelyezése esetén hely hiányában, a parkolási lehetıséget közterületen kell biztosítani. 3 (4) Az épületek a beépítési módnak megfelelı építési helyen helyezhetık el: a) meglévı épületek bıvítése az új épületekre vonatkozó szabályok betartásával lehetséges. b) meglévı épület elbontása esetén új épület lehetıség szerint az eredeti helyére épüljön. (5) Az épületek tervezésénél figyelembe veendı építészeti karakteri jellemzık az alábbiak: a) A homlokzati nyílások ritmusát, az alkalmazott anyagokat, jellemzı építészeti tagozatokat, épületszínezést a környezethez igazodó módon kell megtervezni. Az építési engedély mellékleteként az utca szakaszon, a szomszédos 3-3 épület bemutatásával együtt kell, az épület homlokzatát ábrázolni. b) Az épületek kialakítása csak magas tetıvel történhet. Az illeszkedés elve alapján a tetı kialakítása a szomszédos 2-2 telken álló épület tetıformájához igazodó legyen (az utcával párhuzamos gerincő nyeregtetı, vagy oromfalas kialakítású). A tetı hajlásszöge közötti lehet. c) Az épületek fogadószintje az eredeti terepszinthez képest max. 60 cm lehet. 3 OTÉK elıírástól való eltérés 7

8 d) Tetıtér-beépítés esetén csak egy szintes tetıtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetıablak (álló vagy síkban fekvı) létesíthetı. e) Az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetıfedési anyaga cserép, vagy hasonló esztétikai értékő korszerő pikkelyes fedıanyag lehet (azbesztcement hullámlemez és mőanyag-hullámlemez, fémlemezfedés nem alkalmazható), terrakotta barna színek használatával (világos zöld, kék, fekete szín nem alkalmazható). f) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bıvítése, átalakítása csak saját telken belül történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti meg. Telkenként a térszínt alatti beépítés legfeljebb 35% lehet. (6) Az építési övezetekben utcafronton csak az utcaképnek megfelelı, elsısorban tömör kerítés max. 2,0 m magasságig dísztégla, vagy festett, vakolt tégla falazat építhetı. Kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fém, alumínium lemez, hullámlemez és nyers beton felülető fal nem lehet. (7) A zöldfelületek kialakítására az alábbi elıírások vonatkoznak, melyeknek megvalósítását az építési engedélyben kell kikötni: a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintő (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintő (gyep- és cserjeszint, vagy gyep- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. b) új közintézmény (pl. óvoda, iskola, szociális otthon) kialakítása, ill. meglévı közintézmény átalakítása esetén az intézménykert kialakítására vonatkozóan az engedélyezési terv részeként kertészeti tervet kell készíteni. (A kertészeti tervnek favédelmi tervet, kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet, és az e munkarészekhez tartozó mőleírásokat kell tartalmaznia.) c) a parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendı. (8) A településközpont vegyes területek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: a) Vt a fıutca környéke, településmag (9) Az építési övezetekre vonatkozó határértékek: építési övezet telekalakításra építmények elhelyezésére építményekre vonatkozó elıírások vonatkozó elıírások vonatkozó elıírások legkisebb telek- kötelezı legkisebb legnagyobb Vt terület m 2 szélesség m mélység m építési mód elıkert m zöldfelület % beépítettség % ép.mag. m szintter. mut. Vt O,Z K, 4,5 0,6 Gazdasági terület (1) Gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására az alábbi elıírások vonatkoznak: 11. a) az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát az egyes építési övezetek elıírásai tartalmazzák. b) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintő (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintő növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/4-ét boríthatja. c) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelezı zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén 8

9 egybefüggıen kell kialakítani. Az oldal és a hátsókertben legalább 10 m széles, többszintő növényzetbıl (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv, az elıkertben legalább kétszintő növényzetbıl (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzet létesítendı. d) telken belül a parkolók fásítva alakítandók ki: 3 parkolóhelyenként legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendı. 20 parkoló felett a parkoló-felületet kiemelt szegéllyel, hordalék és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani. e) a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására vonatkozóan az engedélyezési terv részeként kertészeti tervet kell készíteni. (A kertészeti tervnek favédelmi tervet, kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet, és az e munkarészekhez tartozó mőleírásokat kell tartalmaznia.) f) a növényfajok kiválasztásakor a honos fajok elıtérbe helyezése javasolt. (2) A környezetre jelentıs mértékben hatást gyakorló tevékenység (e tevékenységek körét a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet tartalmazza) megkezdése elıtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére kötelezett tevékenység kizárólag az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıségtıl kapott környezetvédelmi engedély birtokában folytatható. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 12. (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben elsısorban: a) A lakosság ellátását biztosító, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató funkciók létesítményei, b) közösségi, szórakoztató, kulturális épületek, c) mindenfajta, környezetet nem szennyezı, nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, d) a gazdasági funkciójú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 2 lakás hozható létre. (2) Az épületek tervezésénél fegyelembe veendı építészeti-karakter jellemzık az alábbiak: a) Az épületek kialakítása a Gksz-2 jelő övezetben csak magas tetıvel történhet, a Gksz-1 jelő övezetben vegyes-tetı (lapos és magastetı együtt) alkalmazása is megengedhetı. A tetı hajlásszöge magastetı esetén közötti lehet. b) A telken lévı épületek és építmények anyaghasználata, tetıfedı anyaga azonos legyen. (3) A kereskedelmi gazdasági területek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak: a) Gksz 1 a 85- sz út menti terület, Az övezetben kapubehajtó csak a Rákóczi Ferenc utca felöl létesíthetı. Az elıkert mérete a 85-ös út irányából legalább 12,0 m, a Rákóczi Ferenc utca felöl legalább 15, 0 m. Az oldalkert legalább 30 m. b) Gksz 2 vasút melletti terület, (4) Az építési övezetekre vonatkozó határértékek: építési övezet telekalakításra vonatkozó elıírások építmények elhelyezésére vonatkozó elıírások építményekre vonatkozó elıírások legkisebb telek- kötelezı legkisebb legnagyobb Gksz terület m 2 szélesség m mélység m építési mód elıkert m zöldfelület % beépítettség % ép.mag. m szintter. mut. Gksz SZ 15, ,0 0,5 Gksz SZ ,0 0,4 9

10 (5) A Gksz-1 építési övezetben elsısorban a tranzit túrizmushoz kapcsolódó igényesebb létesítmények helyezhetık el. Mezıgazdasági telephelyek területe 13. (1) A mezıgazdasági telephelyek területe a mezıgazdasági tevékenységet szolgáló, koncentrált hasznosítású üzemi terület. (2) A mezıgazdasági telephelyek területe az elhelyezhetı épületek, építmények szerint az alábbi övezetekre tagolódik: a) Gm-1: mezıgazdasági üzemi övezet, b) Gm-2: mezıgazdasági major övezet. (3) A mezıgazdasági üzemi terület (Gm-1) az üzemi mérető árutermelı mezıgazdasági tevékenység, állattenyésztés és állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló terület. (4) A mezıgazdasági üzemi terület övezet területén: a) a mezıgazdasági termeléshez, továbbá az ott tartózkodók alapfokú ellátásához szükséges építmények, b) állattartó épületek, c) terménytárolók, d) szerszám- és géptárolók, e) vegyszertároló, f) terményfeldolgozó, g) mezıgazdasági gépjavító, h) biztonsági okokból szükséges ırházak, i) termékvezetékek és mőtárgyaik, j) komposztáló telepek építményei, k) a mezıgazdasági tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok átmeneti tárolására szolgáló építmények helyezhetık el. (5) A mezıgazdasági major területe (Gm-2) az extenzív jellegő ökológiai gazdálkodás, a természetközeli élıhelyek megırzésével összhangban álló mezıgazdasági termelés (az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsolatos mezıgazdasági tevékenység) üzemi területe. (6) A Gm-2 jelő mezıgazdasági major övezet területén a (3) bekezdésben meghatározott épületek, építmények kivéve az e), f), g) és k) pontokat valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, továbbá a mezıgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a falusi turizmushoz kapcsolódó szálláshely szolgáltató épület helyezhetık el. (7) A mezıgazdasági major övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájbaillı, hagyományos szerkezetőek, magastetıs, tetı hajlásszögőek lehetnek. (8) A mezıgazdasági telephelyek terület övezeteinek részletes elıírásai: építési övezet jele szintterület mutató min.kialakítható. / min.beépíthetı telek ter. (m 2 ) min.telekszélesség (m) építési mód max.beépíthetıség/ (%) min. zöldfelület (%) max. építmény magasság (m) Gm-1 0, SZ ,5* Gm-2 0,3 K K SZ ,5 * terményszárító, silótorony, víztorony magassági korlátozás nélkül helyezhetı el a telkeken belül 10

11 (9) A mezıgazdasági telephelyek területén létesítmények a Rendelet V. fejezetének környezetvédelmi elıírásai és az alábbi környezeti feltételek együttes biztosítása esetén engedélyezhetık, ill. üzemeltethetık: a) az övezetben a kellemetlen szagok és a bőzhatás csökkentése érdekében: i) az állattartó köteles a felgyülemlett trágyát rendszeresen elszállítani és a trágyatárolót legalább évente kétszer (tavasszal és ısszel) fertıtleníteni, ii) a szagártalom csökkentése érdekében a trágyába és az alomanyagba az állattartó épületeken belül és kívül is ammóniaképzıdést csökkentı szereket (pl.: 5dkg/nap szuperfoszfát, zeolit vagy klórmészpor) kell keverni. b) a felszín alatti vízkészlet használata (pl.: öntözési célra) csak vízjogi engedély és a talajvédelmi hatóság engedélye alapján történhet. c) a volt állattartó telepek (pl. volt TSZ telep, a 028/13 hrsz-ú, üzemanyagtöltı terület) környezeti állapotát funkcióváltás esetén talajszennyezés szempontjából meg kell vizsgálni. d) a trágya tárolása földbe, vagy föld fölé épített - más hulladéktól elkülönítetten - zárt rendszerő (szivárgásmentes) trágyakezelési módszerrel történhet. e) a mezıgazdasági üzemi terület övezetben elhelyezésre kerülı nagy létszámú állattartó telep bőzhatása és fertızésveszélye miatt az adott létesítmény körül a közegészségügyi követelmények miatt védelmi övezetet kell kialakítani. A védelmi övezet nagyságát a létesítmények, ill. tevékenységek engedélyezése során a környezetvédelmi hatóság az engedélyezı határozatban állapítja meg. A mezıgazdasági major övezetben nagy létszámú állattartás nem folytatható. f) a mezıgazdasági üzemi terület szélén az esetleges környezetszennyezések (pl. bőzhatás) csökkentése, valamint a tájképvédelem érdekében a hiányzó helyeken legalább 25 m széles védı zöld sáv telepítendı. Különleges területek 14. (1) A különleges területek területfelhasználási egységbe a külszíni bányaterületek, valamint a temetı területe tartoznak. Külszíni bányaterületek (1) A külszíni bányaterület övezetbe az SZ-K jelő szabályozási tervlapon Kb jellel jelölt területek tartoznak (2) Az övezetben kizárólag a bányamőveléshez kapcsolódó építmények, létesítmények helyezhetık el, a terület legfeljebb 5 % beépítésével. (3) A telekterületen belül a feltáró út környezetében, a technológiai folyamatot nem zavaró helyen helyezendı el a bányamőveléshez kapcsolódó építmény. (4) A külszíni bányaterület övezet részletes elıírásai: Építési övezet jele szintterület mutató min.kialakítható min.beépíthetı telek ter. (m 2 ) min.telek szélesség (m) Építési Mód max.beépíthetıség/ (%) min. zöldfelület (%) max. építmény magasság (m) Kb 0,05 K K SZ ,0* * indokolt esetben pl. speciális technológia esetén egyedi elbírálással építési hatósági engedély alapján magasabb épületek, építmények is elhelyezhetık

12 (5) A bányatelekkel lefedett területen telket alakítani, a telken épületet, építményt elhelyezni, az építésügyi hatóságnak, a bányvállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben meghatározott feltételek megtartásával szabad. (6) A bányavállalkozónak a mővelés során a környezetbe illesztésrıl, valamint a humusz védelmérıl, összegyőjtésérıl, megfelelı kezelésérıl és újrahasznosításáról gondoskodnia kell. (7) A bányászati hasznosítás során átalakított terület tájbaillesztése, ill. a terület újrahasznosítása érdekében az övezetben a bányászati tevékenység felhagyását követıen tájrendezési terv alapján komplex tájrehabilitációt kell végezni, melyet a bányászati tevékenység felhagyásának ütemében folyamatosan kell megvalósítani. (A tájrehabilitáció tereprendezést, vízrendezést, talajtakarást és növénytelepítést kell, hogy magába foglaljon.) (8) Bányamővelés folytatása, bányászati építmények, létesítmények elhelyezése kizárólag a Szabályozási tervben bányaterületként lehatárolt területeken engedélyezhetı. (9) Ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, új bányatelek fektetése, meglévı bányatelek bıvítése, új bányanyitás: a) természeti területen, b) erdıterületen, c) belterületen és a belterület határától, ill. a Szabályozási tervben jelölt tervezett belterülethatártól számított 500 m-en belül, d) országos közút tengelyétıl számított 100-en belül nem engedélyezhetı. (10) A bányászati tevékenység zavarásának elkerülése érdekében a védıpillér megállapításakor legalább az alábbi távolságokat kell figyelembe venni: a) lakó, üdülı és gazdasági célú épület körül 200 m, b) természeti terület körül 100 m, c) vízfolyás mellett 50 m. (11) Új bányanyitás kizárólag abban az esetben engedélyezhetı, ha a kérelmezınek a közigazgatási területen már mőködı bányájában a teljes ásványi vagyon kitermelésre került és a már felhagyott bányája szakszerő rekultiválása megtörtént. Temetı területe 16. (1) Az SZ-B jelő szabályozási tervlapon temetıként (Kt) lehatárolt területen a temetkezés céljait szolgáló, valamint azt kiegészítı épületek, építmények - ravatalozó, kápolna, a terület fenntartásához szükséges épületek, építmények, szerszámtároló, biztonsági okokból szükséges ırházak helyezhetık el. (2) A temetı övezet részletes elıírásai: Építési övezet jele szintterület mutató min.kialakítható. telek ter. (m 2 ) min.telek szélesség (m) Építési mód max.beépíthetıség/ (%) min. zöldfelület (%) max. építmény magasság (m) Kt 0,05 1 ha* 100 SZ ,5 *A barokk kıkereszt köré 5 m 2 telek alakítandó (3) A temetık telekhatára mentén többszintő növényzetbıl álló (fasor alatta cserjesávval) növénysáv létesítendı. (4) A temetı bıvítési területén a telken belül legalább 30 m széles, többszintő növényzetbıl (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) álló védıterület alakítandó ki. 12

13 (5) A temetıben 100 m 2 -ként legalább 1 db nagy koronájú lombos fát (6,0 m-nél nagyobb lombkoronát nevelı fa) kell telepíteni. (6) A temetı bıvítése kertépítészeti engedélyezési terv alapján történhet. III. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, ÖVEZETEK ELİÍRÁSAI Zöldterületek 17. (1) A zöldterületek funkciójuk, valamint az elhelyezhetı épületek, építmények alapján az alábbi övezetekre tagolódnak: b) Z-1: sportterület övezet, c) Z-2: közpark övezet, d) Z-3: közkert övezet. (2) A Z-1 övezetben kizárólag a pihenést, testedzést szolgáló épületek, építmények, szabadidı-létesítmények (pl. lelátó, öltözıépület, szertár), továbbá a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetık el a terület legfeljebb 2 %-os beépítettségével. (3) A Z-2 övezetben kizárólag a pihenést szolgáló építmények (pl.: sétaút, pihenıhely, zenepavilon) köztárgyak, mőtárgyak, valamint a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetık el, a terület legfeljebb 1%-os beépítettségével. (4) A Z-2 övezetben tó kialakítható, melynek vízfelülete 0,5 ha-nál nem lehet kisebb. A tervezett vízi létesítmény megvalósítása vízjogi engedély és kertépítészeti terv alapján történhet. (5) A kialakítandó tó vízminıség-védelme érdekében az alábbi környezeti feltételek tartandók be: a) a tó bármilyen jellegő szennyezése tilos. b) a tóba szennyvizek, összegyőjtött csapadékvizek nem vezethetık. c) a tóparti sávot a szennyezıanyagok bemosódásának megakadályozására úgy kell kialakítani, hogy a környezı területre hulló csapadékvíz a tóba ne jusson be. (6) A közpark zöldfelülettel borított területének legalább 1/3-át háromszintő növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintő növényzet (gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja. (7) A tájkarakter megırzése érdekében a Z-2 övezetben növénytelepítés során honos, ill. a termıhelyi adottságoknak megfelelı növényfajok alkalmazandók. (8) A Z-3 övezetben pihenést szolgáló építmények (pl.: sétaút, pihenıhely), valamint köztárgyak, mőtárgyak (pl.: szobor, emlékmő, díszkút) helyezhetık el, épületek nem alakíthatók ki. (9) Az egyes övezetek részletes elıírásai az alábbiak: övezet jele szintterület mutató min.kialakítható. / min.beépíthetı telek ter. (m 2 ) min.telek szélesség (m) építési mód max.beépíthetıség/ (%) max. építmény magasság (m) Z-1 0,05 K K SZ 2 4,5 Z-2 0,01 K K - 1 4,5 Z-3 0 K K

14 (10) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévı zöldterületek átépítése kizárólag tervezési jogosultsággal rendelkezı táj- és kertépítész mérnök által készített kertépítészeti terv alapján történhet. (A kertépítészeti tervnek favédelmi tervet, kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet, részletterveket és az ezekhez tartozó szöveges munkarészeket kell tartalmaznia.) (11) Az engedély alapján kivágott, elhalt növényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendı növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként meg kell határozni. (12) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetıség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetésérıl általában - az építési tevékenység megkezdése elıtt kell gondoskodni, különösen ha a visszapótlásra nem az építési területen kerül sor. Erdıterület (1) A közigazgatási területen található erdıterületek az elhelyezhetı építmények szerint: a) Eg: gazdasági, b) Ev: védelmi és c) Ee: egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésőek. 18. (2) Gazdasági rendeltetéső erdıterületen (Eg) kizárólag az erdı rendeltetésének megfelelı épületek, építmények (pl.: erdészház, közösségi vadászház, gazdálkodást szolgáló épület) helyezhetık el, ha azt az erdıhasználat, az erdımővelés indokolja és az elhelyezéshez az ÁESZ hozzájárul. (3) A (2) bekezdés szerinti épületek legalább m 2 (10ha) nagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel helyezhetık el. Az épületek építmény magassága legfeljebb 5,5m lehet. (4) A védelmi rendeltetéső erdıterületen (Ev) kizárólag vonalas létesítmények (pl. nyomvonal jellegő közmő és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetık el, amelyek az erdıt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. (5) Az egészségügyi-szociális, turisztikai erdıterületen (Ee) az (4) bekezdésben felsorolt létesítményeken túlmenıen a szabadidı eltöltését szolgáló, nem épület jellegő létesítmények - pihenıhely, erdei tornapálya, sportpálya, játszótér stb. - helyezhetık el. (6) Az épületek, építmények kizárólag tájbaillı, hagyományos szerkezetőek, magastetıs, tetı hajlásszögőek lehetnek. (7) Az egyes övezetek részletes elıírásai az alábbiak: övezet jele szintterület mutató min.kialakítható/ beépíthetı telek ter. (m 2 ) min.telek szélesség (m) építési mód max.beépíthetıség/ (%) max. építmény magasság (m) Eg 0, (10ha) K SZ 0,5 5,5 Ev 0 K K Ee 0 K K (8) A SZ-K jelő szabályozási tervlapon jelölt természeti területként jelölt erdıterületeken a táji, természeti értékek megırzése, a természetes, ill. természetközeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. Erdıtelepítés, erdıfelújítás során kizárólag ıshonos fafajok alkalmazhatók. 14

15 Mezıgazdasági területek 19. (1) Az SZ-K jelő szabályozási tervlapon mezıgazdasági területként lehatárolt területek használatuk jellege szerint általános mezıgazdasági területek. (2) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megırzése érdekében az általános mezıgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik: a) Má-1: védendı tájhasználatú övezet, b) Má-2: hagyományos árutermelı mezıgazdasági övezet. (3) Az egyes mezıgazdasági övezetek részletes elıírásai az alábbiak: övezet jele szintterület mutató min.beépíthetı telek ter. (m 2 ) min.telek szélesség (m) építési mód max.beépíthetıség/ (%) max. építmény magasság (m) Má-1 0,015 G (10ha) 50 SZ 0,1 (max 400 m 2 ) G 5,0 F nem alakítható ki Má-2 0,075 G (3ha) F (10ha) SZ 0,5 (max 500 m 2 ) 0,5 (max 1000 m 2 ) G 5,5 T 5,5 G: gazdasági épület: a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei F: farmgazdaság lakóépülettel: lakóépületet is magába foglaló egyéni gazdaság területe (4) A mezıgazdasági övezetekre az alábbi általános elıírások vonatkoznak: a) Az egyes övezetekben bármilyen rendeltetéső épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelı, tájbaillı építészeti kialakítással, tetı hajlásszögő magastetıvel létesíthetı. b) llakóépületet is magában foglaló egyéni gazdaságok kizárólag a hagyományos árutermelı mezıgazdasági övezetben (Má-2) létesíthetık. c) A gazdasági épületek egy max. 20 m 2 -es ideiglenes tartózkodásra alkalmas részt is magukba foglalhatnak. d) Az egyes építmények kizárólag az OTÉK 36. -ában elıírt távolságok betartásával helyezhetık el. e) Az egyes övezetekben megengedett épületek a külterületi feltáró utaktól és a vízfolyásoktól legalább 50 m távolságra helyezhetık el. (5) Mezıgazdasági területeken építési szándék esetén az építési engedélyben a Rendelet V. fejezetében meghatározott környezeti feltételekre ki kell térni. Védendı tájhasználatú mezıgazdasági övezet 20. (1) Az övezetbe a SZ-K jelő szabályozási tervlapon Má-1 szabályozási jellel jelölt, tájképi, természetvédelmi szempontból értékes mezıgazdasági területek, mezıgazdasági hasznosítású természeti területek tartoznak. (2) Az övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhetı el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévı növényállományt, ökoszisztémákat és egyéb természeti képzıdményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. 15

16 (3) Az övezet területén ösztönözni kell az extenzív jellegő, természet-, ill. környezetkímélı gazdálkodást. (4) A védendı tájhasználatú mezıgazdasági övezetben: a) a gyep, nádas mővelési ágak, továbbá a vízfelületek (vízfolyások, csatornák) partjait kísérı erdısávok megtartása kötelezı, más mővelési ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhetı, b) fásítás kizárólag az adott termıhely adottságainak megfelelı honos fafajokkal történhet. (5) Az övezetben kerítések nem létesíthetık. Általános mezıgazdasági övezet (1) Az övezet területén kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m 2, legkisebb szélessége 30 m. 21. (2) Farmgazdaság épületei, építményei és a hozzájuk tartozó udvar, szérőskert számára a telken belül területet kell elkülöníteni (udvar), amely nagysága nem haladhatja meg a 6000 m 2 -t. (3) A farmgazdaság lakóépületének alapterülete a megengedett beépítési % által elfoglalt terület felét nem haladhatja meg. (4) Farmgazdaság lakóépülete kizárólag abban az esetben helyezhetı el, ha az OTÉK 33..-ban felsorolt feltételek biztosíthatók. A szükséges feltételek biztosításának módját az építési engedélynek tartalmaznia kell. (5) Az udvar körül csak fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból álló lábazat nélküli, áttört kerítés létesíthetı. Tömör kerítés az övezetben nem alakítható ki. (6) Az övezetben a Szabályozási terven jelölt tartalék területeken az átmeneti idıszakban épületek nem alakíthatók ki. Vízgazdálkodási terület 23. (1) Vízgazdálkodási terület övezetbe a vízfolyások, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, valamint a vízjárta területek tartoznak. (2) A partélektıl számítva a vízfolyások parti sávja 6-6 m, a csatornáké 3-3 m mélységben szabadon tartandó vízminıség védelme és a karbantartás céljára. (3) A parti sávban kizárólag gyep vagy nádas mővelési ágú terület alakítható ki. (4) Az övezetben létesítmények kizárólag a vízügyi hatóság és a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával helyezhetık el. A parti sávban épületek nem létesíthetık. (5) A vízfolyások mentén partrendezési munkálatok kizárólag a vízkezelı létesítési engedélye alapján végezhetık. (6) Az övezetben nem folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vízfolyások, továbbá a talajés a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak. 16

17 IV. KÖZLEKEDÉSI- ÉS, KÖZMŐLÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Közlekedési és közmő területek 24. (1) A közlekedési területek a meglévı és tervezett (szabályozott) közutak és a vasút, a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmény területével együtt. (2) A közúti közlekedési területeken a közlekedési mőszaki létesítmények elhelyezésén túl csak a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények (pl.: várakozó helyiség, forgalomirányító helyiség) és legfeljebb A/2 mérető reklámépítmények helyezhetık el a forgalom biztonságának figyelembevételével valamint az út kezelıjének hozzájárulásával. (3) A közúthálózat elemei számára az alábbi szabályozási szélességő területeket kell biztosítani: a) Országos fıút: 85 sz. II. rendő fıút: meglévı, csomópont térségében 30 m (K.IV.A. t.o.) b) Országos mellékút: 8604 sz. összekötı út: meglévı m között változó (B.V.c. t.o.), tervezett M85 85 sz utak közötti összekötı út. c) Külterületi feltáró út: 14 m (K.VIII.), d) Beépítésre szánt területek új lakó- és kiszolgáló útjainak legkisebb szélessége 14,0 m. (B.VI.d. t.o.), e) A település egyéb kiszolgáló útjainak tervezési osztály szerinti besorolása belterületen: B.VI.d.B., külterületen: K.VIII.A. f) A beépítésre nem szánt területeken az utak védıterülete: - a gyorsforgalmi út és fıút esetén m az úttengelytıl mérve, - országos mellékút esetén: m az úttengelytıl mérve, védıtávolságon belül létesítményt elhelyezni csak a közút kezelıjének hozzájárulásával és a közúti hatóság engedélyével szabad. g) A külterületi feltáró utak számára a jelenlegi területüket, valamint az úttengelytıl számított m-t szabadon kell hagyni. (4) A vasúti területeken belül a vasúti és a közúti üzemi célú építmények és épületek helyezhetık el. A vasútállomás épülete a meglévı épület 10%-val bıvíthetı. (5) Kerékpáros nyomvonalat kell kialakítani a település területén: A 8604 sz. út települési szakaszán. (6) Jármővek elhelyezése - A meglévı közintézmények (pl.: iskola, Rk. Templom) parkoló igénye közterületen alakítandó ki. - Kerékpártárolót kell elhelyezni a településközpont vegyes terület közterületi szakaszán. (7) A Szabályozási terv -en jelölt útvonalak és lakóutcák mentén a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembevételével kétoldali fasor telepítése, a meglévı hiányos fasorok kiegészítése kötelezı. A fasorok legfeljebb 8 m tıtávolsággal, azonos korú és fajú egyedekbıl, elınevelt faiskolai útsorfákból alakítandók ki. (8) A tervezett összekötı engedélyezési tervének részét képezı kertészeti tervnek megfelelıen kétoldali fásítást kell megvalósítani. (9) A burkolatlan felületeket, ahol ezt mőszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonság figyelembevételével. 17

18 Közmővek létesítményei 25. (1) A közmőlétesítmények és hálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK elıírásait, valamint a megfelelı ágazati elıírásokat, szabványokat be kell tartani. Az elıírások szerinti védıtávolságokat biztosítani kell. A védıtávolságon belül mindennemő tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulásával engedélyezhetı. (2) A meglévı közmővek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szabványos keresztezés kiépítésekor annak szükség esetén egyidejő rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közmővet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben. (3) A térség közcsatorna hálózatának kiépítésig, a szennyvizeket ellenırzötten zárt szennyvízgyőjtı medencébe kell összegyőjteni és szippantó kocsival a kijelölt, engedéllyel rendelkezı leürítıhelyre szállítani. A közcsatornahálózat kiépítését követıen építési engedély a hálózatra való rákötés feltételével adható meg. (4) Vállalkozási, gazdasági területrıl (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is!) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési elıírásoknak meg kell felelni az ettıl eltérı szennyezettségő vizet telken belül létesítendı szennyvízkezeléssel a megengedett szennyezettség mértékéig elı kell tisztítani. (5) 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyőjthetı legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlenül a zöldfelületre. Ezeknél nagyobb parkoló felületekrıl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belsı útjairól összegyőlı csapadékvíz csak hordalék és olajfogó mőtárgyon keresztül vízjogi létesítési engedéllyel vezethetı a csatornahálózatba, illetve a nyílt árkokba. (6) Az egyes telkek gázellátása középnyomású hálózatról létesült bekötéssel történik, ezért helyi egyedi nyomáscsökkentı elhelyezése szükséges, amelyet telkeken belül, a zöldsávba, az elıkertben növényzettel takartan kell elhelyezni. (Ha továbbtervezés során a nyomáscsökkentıt az épület falára szeretnék elhelyezni, akkor csak alárendeltebb homlokfalra történı elhelyezés engedélyezhetı.) (7) A vízhálózaton föld feletti tőzcsapokat kell telepíteni, a 100 méteres megközelítési távolságok figyelembevételével. (8) Az elválasztott rendszerő csapadékvíz-elvezetı hálózatot a településrészen kialakult állapotnak megfelelıen nyílt vagy fedett árok, illetve zárt csatornaként kell kialakítani. V. KÖRNYEZETVÉDELEM Általános elıírások 26. (1) A település közigazgatási területén a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: a) legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, b) megelızze a környezetszennyezést, c) kizárja a környezetkárosítást, d) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévı ártalmakat és szennyezéseket. 18

19 (2) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi elıírásokat. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, amelyek a környezı területek jelenlegi és tervezett használati módját jelentıs mértékben zavarják, vagy lehetetlenné teszik. Levegıtisztaság-védelem 27. (1) Légszennyezı létesítmény, technológia kizárólag abban az esetben engedélyezhetı, ill. üzemeltethetı, ha a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen, az elérhetı legjobb technikát és a település zónabesorolását figyelembe véve megállapításra kerülı kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja. (2) A közigazgatási terület az alábbi légszennyezettségi zónákba tartozik: a) kén-dioxid: F, b) nitrogén-dioxid: F, c) szénmonoxid: F, d) szilárd (PM 10): E, e) benzol: F 5. (3) A 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek esetében védelmi övezetet kell kialakítani. A védelmi övezet nagyságát az engedélyezési eljárás során a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság határozza meg. (4) A levegıvédelmi rendelet szerinti védelmi övezetet igénylı tevékenység (Korm. rend. 2. sz. melléklet) kizárólag abban az esetben folytatható, ha védı övezete lakóterületet, vegyes területet, vagy rekreációs célú területet (turisztikai erdı, zöldterület stb.) nem érint. Védelmi övezeten belül állandó, idıszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (pl. oktatási, egészségügyi, üdülési stb. célt szolgáló létesítmény) nem helyezhetı el. A védıövezet területén levegıterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra nem termeszthetı. (5) Diffúz légszennyezést, kellemetlen szagot, bőzt okozó tevékenységek belterületen nem folytathatók. A külterületi gazdasági területeken diffúz légszennyezést, kellemetlen szagot, bőzt okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy abban az esetben folytathatók, ha megfelelı technológiával (pl. elszívási technológia) a légszennyezı anyagok külsı légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható. Talaj- és földvédelem 28. (1) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környezı területeken a talajvédı gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A mővelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelıen kell végrehajtani, a mővelés alóli kivonásig az eredeti mővelési ágnak megfelelı területhasznosítást kell folytatni. (2) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület elıkészítése során a beruházónak a termıföld védelmérıl, összegyőjtésérıl, megfelelı kezelésérıl és újrahasznosításáról gondoskodnia kell. A termıföldet lehetıség szerint a beruházással érintett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet. 5 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint E: a légszennyezettség a felsı és az alsó vizsgálati küszöb között van. F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 19

20 (3) Feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minısített, vagy szabványosított termék és anyag használható. Kotrási iszap mőszaki beavatkozás során történı felhasználása, továbbá környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építési hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti az alkalmazni kívánt anyagok vizsgálatát. (4) A telkeken rézsők kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézső állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. (5) Talajszennyezést okozó tevékenységek a tevékenységtıl függıen - kizárólag víz- és szénhidrogénzáró aljzaton végezhetık. Felszíni és felszín alatti vizek védelme 29. (1) A település közigazgatási területe a felszín alatti vizek minıségét érintı egyes tevékenységekrıl szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet szerinti B érzékeny besorolású terület. A Rendelet hatálya alá tartozó területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák alkalmazhatók, amelyek során a 10/2000 (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben elıírt, a felszín alatti víz és a földtani közeg minıségi védelméhez szükséges, a B érzékeny besorolású területre vonatkozó határértékek teljesíthetık. (2) Az övezetben a felszín alatti vizek minıségérıl szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kizárólag a Korm. rendeletben elıírt hatósági engedéllyel folytathatók. (3) A vízfolyások, árkok, csatornák bármilyen jellegő szennyezése tilos. (4) Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezetı árkokba, továbbá élıvízfolyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még elıtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. (5) Az összegyőjtött csapadékvizek élıvízfolyásba, befogadóba, felszíni csapadékelvezetı árokba kizárólag abban az esetben vezethetık, ha minıségük a 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet 3. általánosan védett felszíni vízminıség-védelmi területre vonatkozó elıírásainak megfelel. (6) A bányászati tevékenység eredményeként kialakult bányatavakba összegyőjtött csapadékvizek nem vezethetık, a tavakat befogadónak kijelölni nem lehet. (7) A vízfolyások környezetében nem folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vízfolyások, továbbá a talaj- és a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést okozhatnak, így különösen növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növényvédıszer veszélyességétıl függıen m-en belül nem, ill. korlátozottan folytatható (5/2001. (I.16.) FVM rendelet). (8) A vízfolyások, csatornák, csapadékvíz-elvezetı árkok rendszeres tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. (9) A vízfolyások öntisztulásának elısegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli nádas, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. (10) A felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes élıhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A rendezéssel megbontott árkok rézsőjét biológiai védelemmel kell ellátni. (11) A felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítandó a belterület külvizek és belvizek elleni megfelelı védelme. Hulladékkezelés 20

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról

VÉRTESSOMLÓ. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról VÉRTESSOMLÓ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (V. 11.). önkormányzati rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2016. január 21. 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete

Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(VII.05.) Önkormányzati rendelete Balatonszőlős Község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VI.29.)

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben