Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról"

Átírás

1 Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -a, valamint Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 7. (3) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján Aba Nagyközség Szabályozási Tervére (továbbiakban: SZT) és Helyi Építési Szabályzatára (továbbiakban: HÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Aba Nagyközség teljes közigazgatási területére.. 1. (2) Az elıírásokat az annak mellékletét képezı szabályozási tervekkel együtt kell alkalmazni: rajzszám: Helyi Építési Szabályzat mellékletei méretarány SZT-1 Aba belterületi Szabályozási Terve M=1:4 000 SZT-2 Bodakajtor-Felsıszentiván belterületi Szabályozási Terve M=1:4 000 SZT-3 Belsıbáránd belterületi Szabályozási Terve M= 1:4000 SZT-4 Külterületi Szabályozási Terv M=1: Szabályozási elemek 2. (1) A településszerkezeti tervet érintı kötelezı szabályozási elemek: a) a közigazgatási határ, b) a közutak (országos közutak, győjtıutak, településszerkezeti jelentıségő utak) nyomvonalvezetését, csomópontjainak helyét érintı szabályozási elemek, c) az övezeti besorolás szerinti területfelhasználási mód, d) az országos védelem elemei (ökológiai szempontok alapján védett területek, régészeti, mőemléki védelem területei). (2) Kizárólag a szabályozási tervet érintı kötelezı szabályozási elemek: a) a közutak (országos közutak, győjtıutak, településszerkezeti jelentıségő utak) nyomvonalai, szabályozási szélességei és védıtávolságai, b) lakó-, illetve kiszolgáló utakat érintı szabályozási vonalak, c) azonos területfelhasználási egységen belüli övezethatárok és övezeti jellemzık, d) egyéb védıtávolságok határa. (3) Irányadó szabályozási elemek: a) belterületi határvonal, b) irányadó (tervezett) telekhatárok. (4) Az kötelezı szabályozási elemektıl való eltérésre csak a településszerkezeti, illetve szabályozási terv megfelelı módosításával kerülhet sor. 1

2 (5) Az irányadó elemektıl való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között engedélyezhetı. (6) Az építési övezetek építési lehetıségeit a HÉSZ és az övezeti jel tartalmazza, amelyben: a) a jel bal oldali számlálója a beépítési módot jelzi: szabadonálló (SZ) oldalhatáron álló (O) kialakult (K) b) a beépítettség mértékét a számláló jobboldali eleme mutatja be (%), c) a kialakítható legnagyobb építési magasságot a nevezı bal oldali eleme mutatja be (m), d) a kialakítható legkisebb telekterület a nevezı jobb oldali eleme szerinti lehet (m 2, kialakult K). Engedélyezési rendelkezések, engedélyhez kötött építési munkák 3. (1) Kialakult beépítés esetén, amennyiben az övezetre meghatározott paraméterek nem tarthatók be, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építeni: a) ha a tervezett szabályozás után a telek mérete nem felel meg az elıírásnak, de a beépítésre vonatkozó egyéb elıírások betarthatók, a telek beépíthetı, b) ha a telek beépítettsége nem felel meg az elıírásoknak, a meglévı épület az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság betartása mellett felújítható. Az épületek meglévı szintterülete nem növelhetı, kivéve a tetıtér beépítéssel járó növekedést, c) ha a meglévı építmények magassága meghaladja az elıírt értéket, az építmény bıvíthetı az elıírt magasság betartása mellett. Ha az építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítettlennek kell tekinteni, d) az átsorolással érintett kialakult állapot esetén az övezeti elıírásokban szabályozott kötelezı zöldfelületi fedettség mértékénél a többszintes növényállománnyal (lombkorona-, cserje-, gyep-v. talajtakaró) kialakított zöldfelület területét az OTÉK 25 -ban foglaltaknak megfelelıen lehet figyelembe venni. Gépjármővek elhelyezése 4. (1) Az OTÉK 42. -a által elıírt mennyiségő jármővek elhelyezését az építési telken belül kell biztosítani, amennyiben jelen Rendelet ettıl eltérıen nem rendelkezik. (2) Lakótelkek új beépítése esetén a lakáshoz tartozó gépjármővek épületben történı elhelyezését biztosítani kell, legalább az építési hely helyszínrajzon való feltőntetésével. (3) Amennyiben településképi vagy közlekedésbiztonsági követelményeknek nem mond ellent, a közterületi parkoló helyeket fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 parkoló hely után 1 nagy lombkoronájú fával kell megoldani úgy, hogy a fa a parkoló területébe, ne pedig azon kívüli területre kerüljön. (4) A közterületek, illetve közterületi parkolók nem vehetık igénybe 3,5 t. önsúlynál nagyobb gépjármővek parkolására. 2

3 II. FEJEZET A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA Belterület külterület 5. (1) A település igazgatási területe az alábbi részekre tagolódik: a) meglévı belterület, b) beépítésre szánt (tervezett) területek, c) külterület (meglévı, illetve a tervezett belterületekkel a megvalósítás szakaszolásának megfelelıen csökkentett terület). (2) A beépítésre szánt területek a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása után belterületbe vonhatók, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a meglévı belterülethez. A belterületbe vonás a Képviselı Testület hozzájárulásával, ütemezetten történhet. (3) Belterületbe vonás, és új utcanyitás illetve új közterület létrehozásának feltétele, hogy a területen valamennyi infrastruktúra (vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvíz elvezetés, gázvezeték, elektromos hálózat, közvilágítás, szilárd burkolatú út, szükség esetén szilárd burkolatú járda) kialakítása megtörténjen, az Étv.24. (3) és a 28. (2) bekezdése szerint. Építési övezetek, övezetek 6. (1) A terület-felhasználási egységek területei közterületekre és egyéb (közterületnek nem minısülı) területekre tagolódnak. (2) Az egyéb (közterületnek nem minısülı) területek: a) a beépített illetve beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, b) a beépítésre nem szánt területek esetén övezetekre tagolódnak. (1) A terv közterületei: Közterületek kialakítása és használata 7. a) területfelhasználási egységekként lehatárolt területek: KÖu közúti közlekedési területek, Z- Közpark. b) egyéb, adott területfelhasználási egységek közterületi részei: lakó- és kiszolgáló közutak (KÖu), kerékpárutak, közterek, gyalogutak, gyalogos terek. 3

4 III. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELİÍRÁSAI L Lakóterületek általános elıírásai 8. (1) Lakóterületen lakófunkció és az azt kiegészítı funkciók számára helyezhetı el építmény, a következı feltételek mellett: a) újonnan épülı épület homlokzatán égéstermék kivezetése nem lehetséges, kivéve a turbó rendszerő gázkazánok légcserélójét és a hátsó homlokzaton épített kéményeket. b) közterülettel határos telekhatáron kerítés csak úgy létesíthetı, ha annak 1,3 m feletti felülete a kerítés síkjára merılegesen 50%-nál nagyobb mértékben áttört és magassága nem haladja meg az 1,7 métert. A kerítés anyaga a lábazat és tartóoszlopok kivételével nem lehet beton, c) építési telken belül a természetes terepfelszínt egy lépcsıben legfeljebb 1,0 méter magasságban lehet módosítani, a telekhatáron a természetes terepszint megtartandó, d) a csapadékvíz győjtése és elvezetése minden esetben saját területen kell megtörténjen. A terepszint megemelése nem okozhat csapadékvíz-rávezetést a szomszédos telkekre, (2) Lakóterületen nem helyezhetı el önálló parkoló terület és garázs a 3.5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára. (3) Az övezetben telephelyengedély köteles tevékenység csak a lakóterületi környezeti normáknak megfeleltethetıen engedélyezhetı (4) A területen új építési telek - kivéve a saroktelkeket - csak a terv szerinti minimális telekterület, illetve szélességi- és mélységi mérettel alakítható ki. Saroktelkek megosztása esetén az építési övezetre elıírt telekterület és telekmélység felének megléte elegendı, az OTÉK által elıírt legkisebb mértékek betartása mellett. (5) Az övezetben csak magastetıs épület létesíthetı a szomszédos épületekhez illeszkedı gerinciránnyal o közötti tetıhajlásszöggel Ettıl eltérı igény esetén utcaképi munkarésszel is alátámasztott elvi építési engedély igénylése szükséges. (6) Elhelyezhetı melléképítmények; garázs, közmőpótló mőtárgy, kerti építmények, játék céljára szolgáló építmények, víz- és fürdımedencék, kerti lugasok, 20 m 2 t meg nem haladó lábon álló kerti tetık. (7) A zöldfelületi mutatóba beszámít a haszonkert, illetve a víztükrök. (8) Amennyiben az övezetben az épületek, építmények homlokzatainak javasolt színezése jelentıs mértékben eltér az utcaképet meghatározó színezésektıl, az építési hatóság a tervezıt és az építtetıt felszólíthatja új, megfelelı színhasználatra. Amennyiben fennmarad a nézetkülönbség, a 252/2006.(XII.7.) korm.rendelet szerinti helyi építészetimőszaki tervtanács álláspontját megkérve, az önkormányzat határozatban dönt. Lk Kisvárosias lakóterület 9. (1) A kisvárosias lakóterület elsısorban sőrő beépítéső, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 9,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 4

5 (2) A területen az OTÉK 12. (2) (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetık el. Szolgáltató épületek csak az irodai, illetve a nem zavaró javító- karbantartó tevékenységek számára helyezhetık el. (3) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhetı el az OTÉK 12 (4) bekezdésében foglaltakon túlmenıen: a) üzemanyagtöltı állomás, b) önálló gazdasági építmény. (4) Beépítési mód: a) elıkert: a kialakult állapothoz illeszkedı, új telekalakítások esetén min. 3m, b) oldalkert: az övezetben elıírt építménymagasság fele, de min. 3m, illetve oldalhatáron álló beépítés esetén min. 4m, c) hátsókert. min 6m. (5) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Lk típusú kisvárosias lakóterület építési övezetei: Lk-1 Lk-2 Lk-3 mértékegysége Kialakítható legkisebb telekméret: m Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Beépíthetıségnél figyelembe vehetı legnagyobb telekmélység m Beépítési mód: O O Sz A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építménymagasság: legkisebb m - - 7,5- legnagyobb m K 7,5 9,5 A zöldfelület legkisebb mértéke: % Max. építhetı szintterület 1,3 1,1 1,3 Közmőellátás: teljes teljes teljes Lke Kertvárosias lakóterület 10. (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítéső, összefüggı nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2) A területen az OTÉK 13. (2) (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetık el. Szolgáltató épületek csak az irodai, illetve a nem zavaró javító- karbantartó tevékenységek számára helyezhetık el. (3) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13.. (4) bekezdésében foglaltakon túlmenıen nem helyezhetı el üzemanyagtöltı állomás. (4) Az övezetekben legfeljebb két telek összevonása (de legfeljebb az elıírt telekszélesség minimumának két és félszeresével azonos telekszélesség mellett) engedélyezhetı. Ennél nagyobb számú telekösszevonások szabályozási terv alapján engedélyezhetık. (5) Beépítési mód: 5

6 a) két utcára nyíló telek esetén annak mindkét utcafrontjára építhetı egy-egy lakóépület, melynek mindegyike csak egy lakást tartalmazhat, b) elıkert: a kialakult állapothoz illeszkedı, új telekalakítások esetén min. 3m c) oldalkert: az övezetben elıírt építménymagasság fele, de min. 3m, illetve oldalhatáron álló beépítés esetén min. 4m. d) hátsókert. min 6m (6) Az átmenetileg kerthasználatra megjelölt telekrészek abban az esetben kerülhetnek beépítésre, ha a közmő és energiaellátás forrás oldalról biztosíthatóvá válik. (7) A kerthasználatra megjelölt telekrészek nem vehetık figyelembe a beépítettség mértékének a kiszámításánál. (8) A 2000 m 2 -nél kisebb egyedi telkeken legfeljebb kettı fırendeltetéső épület, de csak egy lakóépület létesíthetı, legfeljebb két lakással. (9) A 2000 m 2 -nél nagyobb egyedi telkeken, egy telekre több fıépület, ill. kettınél több lakásos lakóépület is építhetı. Az engedélyezési tervnek kötelezı tartalma a kertépítészeti terv. (10) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Lke típusú kertvárosias mértékegysége lakóterület építési övezetei: Lke-1 Lke-2 Kialakítható legkisebb telekméret: m Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Beépíthetıségnél figyelembe vehetı legnagyobb telekmélység m - - Beépítési mód: O O A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építménymagasság: legkisebb m - - legnagyobb m 5,5 4,5 A zöldfelület legkisebb mértéke: % Max. építhetı szintterület 0,55 0,45 Közmőellátás: teljes teljes Lf Falusias lakóterületek 11. (1) A falusias lakóterület laza beépítéső, összefüggı nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló terület. (2) A területen az OTÉK 14.. (2) szerinti épületek helyezhetık el. (3) Az övezetben elsısorban lakóépületek és a külön rendeletben meghatározott mértékő haszonállattartás, valamint az ehhez kapcsolódó kiszolgáló létesítmények helyezhetık el. Az egyes lakótelkeken egy lakóépület helyezhetı el, melyben két lakás alakítható ki. (4) A kiegészítı funkciójú épületek közül az övezetben elhelyezhetı: jármőtároló, háztartással-gazdálkodással összefüggı egyéb tárolóépület, barkácsmőhely, mőterem, 6

7 fóliasátor, üvegház, valamint az állattartási rendelet szerint tartható állatok elhelyezésére szolgáló épületet az abban meghatározottak szerint. Az állattartó épület beépített alapterülete nem lehet több a telek 20%-ánál. (5) Lakóépület nélkül önállóan - a környezetét nem zavaró - kereskedelmi, szolgáltató és egyéb létesítmény csak a terület ellátása számára létesíthetı. (6) A falusias lakóterületen nem helyezhetı el: a) üzemanyagtöltı állomás, b) szálláshely szolgáltató épület a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely-épület kivételével, (7) Beépítési mód: a) az övezetben csak magastetıs épület létesíthetı a szomszédos épületekhez illeszkedı gerinciránnyal és o -os tetıhajlásszöggel, b) az oldalhatáron álló építési helyen belül az épületeket lehetıleg az oldalsó telekhatáron vagy attól 1 m-re kell elhelyezni. Amennyiben a telekszélesség lehetıvé teszi, az épületek az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhetık, ha a beépíthetı telekhatárnál legalább 3 m oldalkert biztosítható, c) elıkert: a kialakult állapothoz illeszkedı, új telekalakítások esetén min. 3m, d) oldalkert: az övezetben elıírt építménymagasság fele, de min. 3m, illetve oldalhatáron álló beépítés esetén min. 4m, e) hátsókert: min. 6 m. f) az építési helyen belül legfeljebb 200 telek-négyzetméterenként egy épület létesíthetı, g) kiegészítı funkciójú épületet lehetıleg a fıfunkciójú épülettel egy tömegben kell elhelyezni. Amennyiben ez nem megoldható, önállóan csak egyszintes, tetıtérbeépítés nélküli, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú és legfeljebb 8,0 m gerincmagasságú épület létesíthetı. (8) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: (9) Lf típusú falusias lakóterület építési övezetei: Lf-1 Lf-2 Kialakítható legkisebb telekméret: m Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Kialakítható legnagyobb telekmélység m - - Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m Beépítési mód: O O mértékegysége A beépítettség legnagyobb mértéke: % 30 30* Építménymagasság: legkisebb:: m 4,5 4,5 legnagyobb: m 5,0 5,0 A zöldfelület legkisebb mértéke: % 40 40* Max. építhetı szintterület: 0,4 0,4* Közmőellátás: részleges részleges *a telek beépítésre figyelembe vehetı részére vetítve 7

8 Vt Településközpont vegyes területek 12.. (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintő igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az övezetben elhelyezhetı lakóépületnél a teljes ısszint alapterületen lehetnek lakások. (2) A településközponti területen az OTÉK 16.. (2) bek pont szerinti épületek, építmények helyezhetık el. (3) A beépítés módját, valamint az építménymagasságot az adottságokhoz és a környezı beépítéshez illeszkedıen elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell meghatározni a (6) pont szerinti elıírások keretei kközött. (4) Az övezetben az elıírások szerinti parkolószám az önkormányzattal történı megállapodás esetén közterületen is biztosítható. (5) Az övezetben a beépítettség mértéke a felhasználástól függıen változik: a) kizárólagos lakófelhasználás esetén; 30%, b) ha az intézményi hasznosítás eléri a beépített szintterület 25%-át; 35% lehet, c) kizárólagos intézményi felhasználás esetén; 60% lehet, d) a zöldfelület legkisebb mértéke a beépítettség függvényében 5-10%-kal csökkenthetı. (6) Gépjármő tároló kapuja közterületre közvetlenül nem nyílhat. (7) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Vt településközpont vegyes mértékegysége terület építési övezetei: Vt Kialakítható legkisebb telekméret: m 2 K/400 Kialakítható legkisebb telekszélesség: m K/20 Kialakítható legkisebb telekmélység m K/20 Kialakítható legnagyobb telekmélység m - Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m - Beépítési mód: SZ A beépítettség legnagyobb mértéke*: % Építménymagasság: legkisebb: m 4,5 legnagyobb: m 9,5** A zöldfelület legkisebb mértéke: % 20 Max. építhetı szintterület 1,2 Közmőellátás: teljes *(5) pont szerint ** Belsıbáránd és Bodakajtor esetében 6,5 m 8

9 G Gazdasági területek általános elıírásai 13. (1) Gazdasági területen a termelés, szolgáltatás, raktározás és azt kiegészítı funkciók számára helyezhetı el építmény, az egyes területekre vonatkozó részletes elıírások betartásával. (2) A területen egy ingatlantest, amely megfelelı közúti kapcsolattal rendelkezik tovább osztható közforgalom részére megnyitott magánutak kialakításával. Ezekrıl építési telkek nyithatóak. Az utak minimális szabályozási szélessége 16,0 m. (3) Az építési helyen belül több épület is elhelyezhetı, de legfeljebb a telekméret minden 750 m 2 -e után 1-1 épület lefelé való kerekítéssel. (4) A fı-, győjtı- és településszerkezeti jelentıségő utak melletti 50 m széles teleksávon belül szabadtéri raktározás nem folytatható, kivéve a késztermékek rendezett, kereskedelmi célú raktározását és bemutatását. (5) Az övezetben a minimális építménymagasság 4,5 m. A technológiai berendezések, építmények (pl: kémények, tornyok, tároló tartályok, stb), magassága az egyes övezetekre elıírt maximális építménymagasságot meghaladhatják. (6) A területen legfeljebb 20 m 2 beépített alapterülető egyszintes portaépület az elıkertben is elhelyezhetı, amennyiben az elıkert legalább 10 m szélességő. (7) A vízellátás, szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, illetve kezelése a közhálózat kialakításáig mőszakilag megfelelı helyettesítı berendezéssel pótolható, a közhálózat kiépítéséhez pénzügyileg hozzájárulást kell megfizetni és a közhálózat kiépítése után arra meghatározott idın belül csatlakozni kell.. Gksz Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 14. (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsısorban nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. (2) A területen az OTÉK 19. (2)-(3) bekezdésekben szereplı építmények helyezhetık el,. (3) Belterületi, vagy belterülettel közvetlenül szomszédos területen telephelyengedély-köteles tevékenység csak a lakóterületi környezeti normáknak megfeleltethetıen engedélyezhetı. (4) Az építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési mértékegysége övezete: Gksz Kialakítható legkisebb telekméret: m 2 K/600 Kialakítható legkisebb telekszélesség: m K/20 Kialakítható legkisebb telekmélység m - Kialakítható legnagyobb telekmélység m - Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m - Beépítési mód: SZ A beépítettség legnagyobb mértéke: % 60 Építménymagasság: legkisebb: m 4,5 legnagyobb: m 7,5* 9

10 A zöldfelület legkisebb mértéke: % 20 Max. építhetı szintterület 1,2 Közmőellátás: teljes * Bodakajtor esetében 5,5 m Gip Ipari gazdasági területek 15. (1) Az ipari gazdasági terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetık el. (2) A kijelölt területeken az OTÉK 20 (2)1 pont szerinti jelentıs mértékő zavaró hatású létesítmények nem helyezhetık el. (3) A területen további építmények elhelyezése is engedélyezett az OTÉK 20 (5) pontjában foglaltak szerint: a) az ipari-gazdasági tevékenységhez kapcsolódó irodaépület, szociális épület, parkolóház, b) üzemanyagtöltı állomás, c) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb két lakás). (4) Építészeti - településképi követelmények: a) az övezetben megengedett funkciójú épületek, építmények speciális technológiai elıírások miatt szükséges egyedi építménymagasságát eseti módon a településképi szempontokat figyelembe véve elvi engedélyezési eljárás keretében kell meghatározni, b) a biztonsági védıövezet (kúpos felület, belsı vízszintes felület, megközelítési felület, átmeneti felület) által alkotott akadályfelületekkel érintett területeken az egyes építmények építési engedélyezési terveit a légügyi hatósággal egyeztetni kell. c) a fıutak és településszerkezeti jelentıségő utak melletti 50 m széles teleksávon belül szabadtéri raktározás nem folytatható, kivéve a késztermékek rendezett, kereskedelmi célú raktározását és bemutatását, d) a technológiai és vonzott forgalom számára a parkolást a létesítmény területén belül kell biztosítani, úgy, hogy a szükséges parkolóhelyek 50%-a közterületrıl közvetlenül és szabadon elérhetı legyen, e) a telkek oldal- és hátsó telekhatárai mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú és a környezeti terheléseket tőrı fa telepítése számára területet kell biztosítani. f) az elıkertet parkosítani kell. (5) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Ipari gazdasági területek építési övezetei: mértékegysége Gip-1 Gip-2 Gip-3 Kialakítható legkisebb telekméret: m * Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Kialakítható legnagyobb telekmélység m

11 Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m Beépítési mód: SZ SZ SZ A beépítettség legnagyobb mértéke: % legkisebb: m 4,5 4,5 4,5 Építmény-magasság: 15,0- legnagyobb: m 11,5 19,0 25,0** A zöldfelület legkisebb mértéke: % Max. építhetı szintterület 1,2 1,5 Közmőellátás: teljes teljes * Bodakajtor esetében 2000 m2 ** Bodakajtor esetében 6,5 m ** a leszállópálya tengelyétıl mért 255 m-tıl 470 m-ig a legnagyobb megengedett magasság nem haladhatja meg a 15,0 m-t, 470 m-en túl a 25,0 m-t. A (4) b pont szerint az építési magasság minden esetben a légügyi hatóság által egyeztetett nagyságú lehet Gm Mezıgazdasági major területek 16. (1) A mezıgazdasági major terület a mezıgazdasággal összefüggı termelı és szolgáltató létesítmények számára beépítésre szánt üzemi terület major. Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetık el: a) terménytároló, b) terményfeldolgozó, c) gépjavító és tároló mőhelyépületek, d) állattartó épületek, e) egyéb mezıgazdasági tevékenységet szolgáló gazdasági épületek, f) a terület ırzéséhez, üzemeléséhez szükséges tulajdonosi vagy szolgálati lakások, g) az energiaszolgáltatás létesítményei. h) vízellátás, szennyvíz- és hulladékkezelés létesítményei. (2) Az övezetben megengedett funkciójú épületek, építmények speciális technológiai elıírások miatt szükséges egyedi építménymagasságát eseti módon a településképi szempontokat figyelembe véve elvi engedélyezési eljárás keretében kell meghatározni, de ez nem lehet több 9,0 m-nél, kivéve a technológiai tornyokat (Pl.: siló, víztorony). (3) Új mezıgazdasági üzemi terület (major) a településszerkezeti terv módosításával, a jogszabályokban elıírt alátámasztó munkarészeket is tartalmazó szabályozási terv alapján létesíthetı. (4) Meglévı major területen található egyes létesítmények funkcióváltásához, más célú hasznosításához, illetve területének bıvítéséhez vagy megosztásához az illetékes szakhatóságok hozzájárulása szükséges. A teljes terület funkcióváltása csak a településszerkezeti terv módosításával, szabályozási terv alapján történhet. (5) A major telekhatárán teljes hosszban védıfásítást többszintes fa-, cserjesávot kell telepíteni a kedvezıtlen környezeti hatások mérséklésének és a kondicionáló hatás fokozásának érdekében. 11

12 (6) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Mezıgazdasági major gazdasági területek építési övezetei: Gm mértékegysége Kialakítható legkisebb telekméret: m 2 K/5000 Kialakítható legkisebb telekszélesség: m 40 Kialakítható legkisebb telekmélység m - Kialakítható legnagyobb telekmélység m - Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m - Beépítési mód: SZ A beépítettség legnagyobb mértéke: % 40 Építménymagasság: legkisebb: m 4,5 legnagyobb: m 7,5 A zöldfelület legkisebb mértéke: % 30 Max. építhetı szintterület 0,6 Közmőellátás: részleges K Különleges területek általános elıírásai 17. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek felhasználásuk vagy a rajtuk elhelyezendı építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külsı hatásaitól is védelmet igényelnek) eltérnek az egyéb területfelhasználási kategóriába sorolt területektıl. (2) A különleges területek a tervben jelölteknek megfelelıen az alábbi építési övezetekre tagozódnak: (3) Meglévı különleges területek: a) Kt jelő jelentıs zöldfelülető temetkezési célú terület (temetı) b) Ktk jelő jelentıs zöldfelülető felhagyott temetık (kegyeleti park) c) Kkü közüzemi területek (vízmő, szennyvíztisztító, gázfogadó) d) Kr rehabilitációs központ területe (4) Tervezett új különleges területek: a) Ktf jelő termálfürdı és kapcsolódó fejlesztések területe, b) Ko jelő oktatási célú létesítmények területei, c) Kkk jelő Kastély-klub programterület d) Kbk jelő Borkultúra programterület. (5) Az övezetekben található, külön funkcionális egységként kezelendı területeket egymástól, és a környezı övezetektıl tájba illı, növényzetbıl alkotott térfalakkal kell elkülöníteni. 12

13 (1) A Kt jelő övezetekre vonatkozó elıírások: Meglévı különleges területek 18.. a) az övezetekben a temetık rendeltetésszerő üzemeltetéshez szükséges, valamint a temetık ellátását szolgáló létesítmények helyezhetık el. b) a temetık 50 m-es körzetében a temetı használatát zavaró, valamint kegyeletet sértı létesítmények nem helyezhetık el. (2) A Ktk jelő övezetekre vonatkozó elıírások: a) az övezetekben a fennmaradt létesítmények kegyeleti jellegő rehabilitációja kapcsán szükséges létesítmények helyezhetık el. b) a kegyeleti parkokat önálló rehabilitációs és kertépítészeti terv alapján kell kialakítani. (3) A Kkü jelő területek elıírásai: a) a területen az üzemi célnak megfelelı technológiai és egyéb kiszolgáló építmények helyezhetık el. b) a létesítményeket úgy kell elhelyezni a területen, hogy az esetleges védıtávolságok területen belül legyenek biztosítva. (4) A Kr jelő területre vonatkozó elıírások: a) a területen a meglévı szolgáltatások minıségi fejlesztéséhez szükséges kiegészítı létesítmények helyezhetık el. (5) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Meglévı különleges területek építési övezetei Kt Ktk Kkü Kr mértékegysége Kialakítható legkisebb telekméret: m 2 K/5000 K K/600 K Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Kialakítható legnagyobb telekmélység m Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m Beépítési mód: SZ SZ SZ SZ A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építménymagasság: legkisebb: m legnagyobb: m 6,0 3, ,5 A zöldfelület legkisebb mértéke: % Max. építhetı szintterület 0,06 0,01 1,2 1,2 Közmőellátás: teljes teljes részleges teljes 13

14 (1) A Ktf jelő övezetre vonatkozó elıírások: Tervezett különleges területek 19.. a) az övezetekben a temálfürdı és kapcsolt létesítmények, az ehhez funkcionálisan kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató létesítmények, valamint üdülıépületek, üdülıtáborok és kempingek helyezhetık el, b) a területen csak olyan gazdasági célú tevékenységek folytathatók, amelyeknek környezeti terhei nem haladják meg a lakóterületen megengedett szinteket, c) a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára szolgáló lakások alakíthatók ki, d) a területen nem helyezhetı el parkolóház és üzemanyagtöltı állomás, e) a területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetık el, 3,5 t önsúlyt meg nem haladó gépjármővek számára. f) A telkeken belüli zöldfelületeket parképítészeti terv alapján kell kialakítani. (2) A Ko jelő övezetre vonatkozó elıírások: a) az övezetben oktatási-kutatási célokat szolgáló létesítmények, valamint az ezek üzemeltetéséhez tartozó kiszolgáló épületek helyezhetık el, b) a területen kivételesen közösségi szálláshelyek is elhelyezhetık, c) a terület nem osztható tovább. (3) A Kkk jelő övezetre vonatkozó elıírások: a) az övezetben szálláshely, szabadidı-sport szolgáltatások, valamint az ezek üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló létesítmények helyezhetık el, (4) a Kbk jelő övezetre vonatkozó elıírások: a) az övezetben a helyi értéket képviselı, a szılıtermesztéssel és feldolgozással kapcsolatos tevékenységekkel összefüggı létesítmények helyezhetık el, b) az övezetben már meglévı lakáscélra használt épületeken túlmenıen új lakóépületek nem építhetık, (5) Az egyes építési övezetek építési telkein betartandó telekalakítási és beépítési elıírások: Tervezett különleges területek építési övezetei mértékegysége Ktf Ko Kkk Kbk Kialakítható legkisebb telekméret: m K K K Kialakítható legkisebb telekszélesség: m Kialakítható legkisebb telekmélység m Kialakítható legnagyobb telekmélység m Beépítésnél számításba vehetı legnagyobb telekmélység m Beépítési mód: SZ SZ SZ O A beépítettség legnagyobb mértéke: % Építmény-magasság: legkisebb: m 3,5 - - legnagyobb: m 9,5 12,5 9,5 4,5 A zöldfelület legkisebb mértéke: %

15 Max. építhetı szintterület 2,0 0,2 k Közmőellátás: IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELİÍRÁSAI KÖ Közlekedési és közmőterületek 20. teljes teljes teljes részleges (1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévı és tervezett közutak és csatolt területeik, a vasúti területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt. (2) A település területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani. (3) A közutak szabályozási szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közmővek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetık el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthetı. (4) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: Megnevezés Országos fıutak Szabályozási szélesség Tervezési osztály 63 sz. II. rendő fıút külterületi szakasza kialakult K.IV.B. Országos mellékutak külterületi szakaszai bekötı út (63-as Bodakajtor) kialakult K.V.B sz. összekötı út (Seregélyes-Belsıbáránd- Szabadbattyán) Országos mellékutak belterületi szakaszai kialakult, 30 m. K.V.B bekötı út (Bodakajtor belterületi szakasz) kialakult B.V.c.A sz. összekötı út (Belsıbáránd belterületi szakasz) kialakult B.V.c.A sz. bekötıút (Rákóczi utca) kialakult B.V.c.A. Települési gyüjtıutak Bodakajtor-Felsıszentiván-079 Lajos utca-bethlen Gábor utca hrsz.-kossuth Dózsa György utcának a Rákóczi utca - Bethlen Gábor utca közötti szakasza Dózsa György utcának a Bethlen Gábor Árpád utca közötti szakasza Dózsa György utca Rákóczi utcától északra esı szakasz Vörösmarty Mihály utca Rákóczi utcától délre esı szakasz kialakult Vörösmarty Mihály utca Rákóczi utcától északra 13,0 m B.V.c.A. 18,0 m B.V.c.A. 25,0 m B.V.c.A. 14, m B.V.c.C 18,0 m B.V.c.B. B.V.d.C 15

16 esı szakasz Dózsa György utca északi szakasza 0948 hrsz. - Kálvin utca közötti átkötés-kálvin utca-kossuth utca közötti szakasz Települési kiszolgáló utak 12,0 m B.V.d.C. Lakóutcák 9,0-12,0 m B.VI.d.C. Külterületi közutak Egyéb közutak 12,0-16,0 m K.VIII.(A,B) (5) A 63-as fıút beépítésre nem szánt területek menti szakaszai esetében a közlekedési terület védısávja az úttengelytıl m. Beépítésre szánt területek mentén a védıtávolság 50 m. (6) Egyéb országos közút beépítésre nem szánt területen lévı szakasza mentén a közlekedési területek védısávja m az úttengelytıl mérve. (7) A védıtávolságokon belül a területek felhasználása a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelıjének hozzájárulásával lehetséges. (8) Külterületi mezı- és erdıgazdasági (üzemi) utak, dőlıutak esetén az út tengelyétıl mért m-en belül épület, építmény nem helyezhetı el. (9) A külterületi önkormányzati közutak szabályozási szélessége 12 m, az országos mellékutaké 16,0 m.. A jelenlegi szélességek mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény a fenti szélességek kialakítását nem igényli. (10) Újonnan kialakítandó lakóterületen lakóutakon legalább 5,5 m széles burkolat és egyoldali járda, településközponti vegyes, gazdasági és különleges területen 6 m széles burkolat és szükség szerint járda létesítendı. (11) Új feltáró utak, utcák nyitásakor kétoldali fasor telepítendı. Ahol a szabályozási szélesség, ill. a közmőadottságok lehetıvé teszik, a meglévı utcákon is fasorokat kell telepíteni. (12) Új utak burkolásakor az útburkolat legmagasabb szintje legfeljebb 10 cm-rel, az egyes utak burkolati felújításakor legfeljebb 20 cm-rel haladhatja meg az út menti átlagos telekszinteket, amennyiben a csapadékvíz-elvezetés, vagy a szikkasztás lehetısége egyébként biztosított. (13) Közúti közlekedési területen a közlekedési mőszaki létesítményeken túl a) a tömegközlekedést kiszolgáló épületek, építmények )pl. váróhelyiség, esıbeálló, forgalomirányító-helyiség, stb.) b) üzemanyag töltıállomás szabályozási terv alapján, ott, ahol ezt a jelen HÉSZ egyéb elıírása ezt egyébként nem zárja ki. KÖk Vasút területe 21. (1) A területen kizárólag a vasútüzemmel kapcsolatos létesítmények helyezhetık el. (2) A vasúti közlekedés fejlesztése önálló terv alapján történik. a) minden, a megvalósítással és mőködéssel kapcsolatos szabályozás ennek a tervnek az alapján történik. 16

17 b) amennyiben a fejlesztések a meglévı vasútterületen kívül új területek igénybe vételével is járnak, a szerkezeti tervet megfelelıen módosítani kell. Z Zöldterületek (1) A zöldterületi övezetekbe tartozó területek a jellemzıen növényzettel fedett közterületek, illetve a közterületen kívüli közhasználatra átadott egyéb területek. (2) A Z jelő közpark övezetben, valamint a Zr rekultiválandó zöldterületi övezetben kertészeti tervvel is alátámasztottan az alábbi létesítmények helyezhetık el: a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények, b) vendéglátó-, c) a terület fenntartásához és használatához szükséges építmények, d) nyomvonal jellegő építmények és mőtárgyak, e) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minısülı építmények helyezhetık el, a terület 2%-át nem meghaladó beépítés mellett. (3) Az elhelyezhetı épületek magassága legfeljebb 3,5 m lehet. (4) A terület gépkocsi parkolásra nem használható fel. A szükséges parkoló helyeket 50 m- en belül közterületen, vagy közhasználatra megnyitott területen kell biztosítani. E- Erdıterületek 23. (1) Az erdıterületek övezetei beépítésre nem szánt területek, jellemzıen az erdı folyamatos fenntartásának céljára szolgálnak. Az övezetbe tartoznak továbbá azok a nem erdı mővelési ágban nyilvántartott területek is, amelyek az erdımőveléshez, az erdıhasználathoz, valamint a vadgazdálkodáshoz szükséges építmények, létesítmények elhelyezésére szolgálnak. (2) A település erdıterületei gazdasági és védelmi célt egyaránt szolgálnak. A külterületi erdık fenntartásáról és kezelésérıl a körzeti erdıterv rendelkezik. (3) Az E jelő övezetekben csak kivételesen indokolt esetekben az alábbi építmények helyezhetık el: a) az erdıgazdálkodást szolgáló létesítmények, b) nyomvonal jellegő építmények és mőtárgyak c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minısülı építmények d) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló mőtárgyak. (4) Az Ee jelő egészségügyi-turisztikai rendeltetéső területen 3%-os beépítettséggel a rendeltetésszerő használatot biztosító építmények helyezhetık el. (5) Minden konkrét erdı igénybe vételt külön eljárásban kell engedélyezni, melyrıl az erdészeti hatóság határozatban rendelkezik. (6) A szélerımővek elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az övezetben található erdıterületek igénybe vételére nem kerülhet sor és az erımővek üzemeltetése nem akadályozhatja az üzemtervek szerinti erdıgazdálkodást. 1 Lásd még 27 17

18 M- Mezıgazdasági területek 24. (1) A mezıgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (együttesen: mezıgazdasági termelés) és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A mezıgazdasági terület a szabályozási terven jelölteknek megfelelıen az alábbi övezetekre tagolódik: a) Mk jelő kertes mezıgazdasági területek, b) Má jelő általános mezıgazdasági területek, c) Má-kö környezetvédelmi és ökölógiai szempontokból korlátozott használatú általános mezıgazdasági területek, d) Má-kr a repülıtér üzemeltetési biztonsága céljából korlátozott használatú általános mezıgazdasági területek, (2) A mezıgazdasági rendeltetéső területek beépítése az OTÉK 29 -ban foglaltakon túlmenıen az alábbi megkötésekkel engedélyezhetı: a) birtoktest kialakítása több, összesen legalább 50 ha nagyságú mezıgazdasági mővelés alatt álló terület esetén lehetséges, b) a birtokközpont épületek/építmények elhelyezésére szolgáló központi telke min. 3 ha nagyságú kell legyen, c) egy földrészleten csak egy beépíthetı telek (birtokközpont) jelölhetı ki. A kijelölt telek környezetét rendezett zöldfelülettel, udvar körüli védıfásítással kell ellátni. d) birtokközpont/ létesítése mezıgazdasági területen legalább részleges közmőellátás (víz, villany, egyedileg engedélyezett szennyvízkezelési rendszerben) kiépítése után lehetséges. e) az OTÉK 1 sz. melléklet 55/A pontja szerint kialakított birtoktestek beépíthetıségének a számításánál a birtoktesthez tartozó összes telek 100 ha feletti része csak 20 %-al vehetı figyelembe, f) a mezıgazdasági területeknek a szabályozási tervben vízjárta területként jegyzett részein épületek/építmények nem helyezhetık el. g) ökölógiai szempontokból korlátozott használatú általános mezıgazdasági területeken építmények elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a terület természeti értékei ne károsodjanak. (3) Mezıgazdasági területen csak magastetıs épület építhetı, o tetıhajlásszöggel. (4) A külterületi mezıgazdasági területeken kerítés csak az Mk és Má jelő övezetekben a kijelölt tanyagazdaságoknál létesíthetı az alábbiak szerint: a) a földrészlet határán vagy a külterületi terv szerint a külterületi, térszerkezeti jelentıségő földutak mellett legalább 12 m-es távolságra ennek tengelyétıl, b) külterületen a kerítés lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerő, áttört kapuzatú és kialakítású, a környezı tájba semleges látvánnyal illeszkedı kell legyen. (5) Az állattartás feltételeit a külterület mezıgazdasági hasznosítású területeire vonatkozó alábbi elıírások határozzák meg: a) állattartó telepek létesítése csak az állategészségügyi normák által meghatározott módon, 1 ha-nál nagyobb telken (földrészleten) jelen paragrafus (2)-(3) bek. által szabályozott módon engedélyezhetı. 18

19 b) a kijelölt ökofolyosó, valamint a belterület körüli 500 méteres területsávon belül a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 1 sz. és 2 sz. melléklete szerinti állattartásnak minısülı tevékenység nem folytatható. (6) A terület övezeteiben betartandó telekalakítási és építési elıírásai a következık: (7) Mezıgazdasági övezet: Mértékegység Mk Má Szántó, gyep, rét, nádas mővelés alatt Má Szılı, kert, gyümölcsös mővelés alatt Má-kö* Épület lakóépület elhelyezésé esetén m re igénybe vehetı telek gazdasági legkisebb épület esetén m mérete Beépítési mód: - SZ SZ SZ Kizárólag Épület rendeltetése: - Lakó és Lakó és a Gazdas gazdasági gazdasági fenntartás ági épületek/építmén épületek/épít t szolgáló épület yek mé-nyek épületek/é pítmények A beépítettség legnagyobb mértéke: Építmé nymagass ág: A zöldfelületének értéke: Terepszint beépítettség: Közmőellátás: %-a 3 3% Birtokközpontnál 40% 3% Birtokközpont nál 40% Legkisebb: m Legnagyobb: m 3,5 7,5 7,5** 4,5** tanyaudvar legkisebb % Má-kr, alatti terület %-a Legalább részleges közmőellátás, zárt szennyvíztározóval vagy szennyvíztisztító kisberendezéssel (kivéve a legfeljebb 30 m2 beépített területő gazdasági épületet és pincét) *birtokközpont és lakáscélú épület az övezetben nem építhetı ** kivéve technológiai építmények Az övezetekben építmények nem helyezhetık el V Vízgazdálkodási területek 25. (1) A vízgazdálkodással összefüggı övezetekbe az alábbi területek tartoznak: a) a Sárvíz csatorna medre és parti sávja, b) a Dinnyés-Kajtor csatorna medre és parti sávja, c) a közcélú nyílt csatornák medre és partja a vízgazdálkodási területként szabályozott szélességben, d) a vízállásos területek, e) a felszíni vízfolyások hullámterei. 19

20 V. FEJEZET KÖZMŐVESÍTÉS ELİÍRÁSAI Közmővesítésre vonatkozó általános elıírások 26. (1) Közmőlétesítmények és közmőhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK elıírásait, valamint a megfelelı ágazati szabványokat és elıírásokat figyelembe kell venni. Az elıírások szerinti védıtávolságokat biztosítani kell. A védıtávolságon belül mindennemő tevékenység csak az illetékes üzemeltetı, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhetı. (2) A meglévı és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati elıírások szerinti biztonsági övezetei számára közmőterületen (közmőtelephelyek területén), vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettıl eltérı esetben (ha azt egyéb ágazati elıírás nem tiltja) a közmővek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közmővek számára új szolgalmi jog bejegyzést csak olyan telekrészekre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemő építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkezı érintett hozzájárulásával engedélyezhetı. (3) A célvezetékek és az elıírások szerinti védıtávolságának helyigényét szintén közterületen kell biztosítani, ettıl eltérı esetben megegyezıen és azonosan eljárva a közcélú vezetékekkel szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyét fenntartani (4) Felhagyott, feleslegessé vált közmővet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. Vízellátás 27. (1) A beépítésre nem szánt bel- és a külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférıhelyet nyújtó új épület elhelyezése, ill. meglevı épület felsorolt célra történı funkció váltása csak akkor engedélyezhetı, ha az egészséges ivóvízellátás biztosítható. Vízelvezetés 28. (1) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek, valamint az élıvizek védelme érdekében a településen a szennyvizekkel a környezetet nem szabad szennyezni, ezért: a) nyílt árokra, patakra, tóra, egyéb idıszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint felhagyott kutakba történı szennyvízbevezetéseket létesíteni tilos, az elıforduló esteket meg kell szüntetni. b) a szennyvizek szikkasztásos kezelése - kivéve a már régebben engedélyezetteket - a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhetı,. c) azokon a területeken, ahol az övezeti elıírás szerint a közcsatorna hálózatra való rákötés kötelezı, új beépítésre csak akkor adható engedély, ha telkeken létesítendı építmények a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztathatóak. Használatbavételi engedély kiadásának elıfeltétele a közcsatorna csatlakozás megléte. 20

21 (2) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhetı építményben keletkezı szennyvizeket: a) ha a napi keletkezı szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m 3 -t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor a szennyvizeket zárt szennyvízgyőjtı medencébe kell összegyőjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani vagy egyedi tisztítómőben kell ártalmatlanítani. Ha a közcsatornahálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezıen rá kell kötni a közcsatornára. b) ha a napi keletkezı szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m 3 -t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelı befogadó rendelkezésre áll, önálló kisberendezés alkalmazásával kell megoldani a szennyvízkezelést. A kisberendezés védıtávolság igénye nem nyúlhat túl az engedélyt kérı telkén 2. (3) Bármely építési övezetben létesített gazdasági célú létesítménybıl kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési elıírásoknak meg kell felelnie, az ettıl eltérı szennyezettségő vizet telken belül létesítendı szennyvízkezeléssel elı kell tisztítani. (4) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség hozzájárulásával szabad. (5) A csapadékvíz élıvízbe történı bevezetése elıtt hordalékfogó mőtárgy elhelyezése kötelezı. (6) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenırizni kell minden nagyobb (1 ha-t meghaladó telekterülető) beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelı biztonsággal továbbvezethetı a befogadóig. (7) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a felületén összegyőjthetı legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekrıl a nagyobb parkoló felületekrıl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belsı útjairól összegyőlı csapadékvíz csak hordalék és olajfogó mőtárgyon keresztül vezethetı a csatorna hálózatba. Villamosenergia ellátás 29. (1) Burkolat nélküli utakkal feltárt területeken, valamint beépítésre nem szánt területeken a villamosenergia ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetıségének a biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetıek. 2 Amennyiben a keletkezı szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 3 m 3 -t, de a Közép - Dunántúli Vízügyi Felügyelet nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítése nem engedélyezhetı, ki kell építtetni a közcsatorna csatlakozást, különben építési engedély nem adható! 21

22 (2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevı közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhetı. (3) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad. Földgázellátás 30. (1) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetık el. A berendezés a telkek elıkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetõk. (2) Földgázvezetéket közterületen csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. Hírközlés 31. (1) Beépített és beépítésre szánt területen új vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni ill. meglevı rekonstrukcióját engedélyezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad. (2) Beépítésre nem szánt területeken a vezetékes távközlési hálózatok földfeletti vezetése elfogadott. (3) Közszolgálati hírközlési antennák, illetve azok tartószerkezete csak építési engedéllyel helyezhetık el. Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás 32. (1) A területen keletkezı kommunális hulladékot és azzal együtt kezelhetı termelési hulladékot a szervezett hulladékgyőjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani. Azokon a területeken, amelyek a szervezett szemétszállításba nincsenek bekapcsolva, ott a hulladék környezetkímélı ártalmatlanításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (2) Az ellenırzött összetételő és minıségő építési törmelék - a talajvédelmi hatóság engedélyével - az építéshatóság által kijelölt területek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható. (3) A veszélyes hulladékok győjtésérıl, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetıleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelınek a vonatkozó jogszabályok szerint kell gondoskodni. (4) A különleges kezelést igénylı lakossági hulladékok győjtése a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén, a lakossági hulladékudvar területén történhet. VI. FEJEZET AZ ÉRTÉK- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYAI Települési értékvédelem 33. (1) Aba közigazgatási területén régészeti szempontból érintett területek az alábbiak: a) régészeti védelem alatt álló területek, b) nyilvántartott régészeti lelıhelyek, 22

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ABA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2008 július TARTALOMJEGYZÉK KÉSZÜLT A MONS REGALIS KFT GONDOZÁSÁBAN 8000 Székesfehérvár, Géza utca 43 sz. Tel/fax: 22/349

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ELADÓ INGATLANOK Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati úton történı értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról

Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2009. (IX.30.) rendelete. Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról Kistokaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009. (IX.30.) rendelete Kistokaj község Helyi Építési Szabályzatáról KISTOKAJ Község Önkormányzatának Képviselő testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben