HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA szeptember ECORYS Mayarorszá Kft Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat: ,

2 PROJEKT RÉSZTVEVÕI B E S Z Á M O L Ó (A) Mebízó Koordinátor Polármesteri Hivatal Havelka József Polármester Sebesiné Szlávik Klára Jeyzı Dékányné Zsifkó Éva Mőszaki üyintézı Szakértı Településrendezési szakértı Zábránszkyné Pap Klára (B) Terv készítõi Településfejlesztés, rendezés Ecorys Mayarorszá Kft Projektvezetõ Ecorys Mayarorszá Kft Gauder Péter Lelkes Nóra - 2 -

3 Pilisszentkereszt Közsé Önkormányzatának 15/2006.(XII.01.) sz. rendelete a Közsé Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Pilisszentkereszt közsé Önkormányzatának Képviselıtestülete az évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdése c.) pontjában biztosított jokörében a közsé iazatási területére vonatkozóan mealkotja a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, és eyúttal jóváhayja a település Szabályozási Tervét, valamint kötelezıen elrendeli azok eyüttes alkalmazást. I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya, alkalmazása 1. (1)Jelen rendelet hatálya Pilisszentkereszt közsé teljes köziazatási területére kiterjed. (2)A rendelet hatálya alá tartozó n a 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK) elıírásait e rendeletben folalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3)A HÉSZ füelékei: a) F-1: Mőemlék, valamint a mőemléki környezetbe tartozó telkek jeyzéke b) F-2: Réészeti lelıhelyek jeyzéke (4)A késıbbiekben elkészült szabályozási tervek a mindenkor érvényes HÉSZ mellékleteit képezik. (5)A rendeletben folalt elıírásoktól való eltérésre kizáróla a HÉSZ és a Szabályozási terv osításával van lehetısé. A szabályozási tervlap 2. (1) A település iazatási területén a HÉSZ elıírásainak területi értelmezéséhez szüksées térképi, rajzi információkat a Szabályozási terv tartalmazza. (2) A szabályozási terv az alábbi kötelezı elemeket tartalmazza: Tervezett szabályozási vonal. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt terület határa. Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa. Mőemlék jele. Mőemléki környezet határának jele. Helyi településszerkezeti jelentıséő terület határa. Eyedi védelem alá vonandó épületek mehatározása céljából vizsálandó terület határa. Nyilvántartott réészeti lelıhelyek határa. Védık, védıtávolsáok, védısávok. Nem beépíthetı tömbbelsı terület határa. Építési hely határa. Nemzeti park határa. (3) A szabályozási terven szereplı eyéb jelölések: A melévı, a meszőnı és a tervezett belterületi határ

4 II. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI Elvi alakítási enedélyhez kötött telkek szabályozási elıírásai. 3. (1) Elvi alakítási enedélyt kell kérni minden olyan területre, ahol a alakítás során (1) lealább 8 új építési keletkezik. (2) Az íy kialakult inatlanokra építési enedély csak a közmővek erincvezetékének (39. ) kiépítése után adható. Az Önkormányzat elıvásárlási joával érintett építési telkek, telkek szabályozási elıírásai 4. (1) Az elıvásárlási jo bejeyzésének célja a hiányzó közintézmények kialakításához szüksées k mevételének biztosítása közérdekbıl. (2) Az elıvásárlási jo bejeyzése a közérdekő tulajdonszerzés bekövetkeztéi áll fenn. (3) Pilisszentkereszt közsé területén elıvásárlási joal érintett k a TV-1 és TV-2 övezetek i. Elvi építési enedélyezés 5. (1) Önkormányzati tervtanács mőködése esetén, az alábbiakban mehatározott tervek csak a Tervtanács állásfolalásának fiyelembe vételével véleesíthetık: alakítási terv, Szabályozási terv, A TV övezetek területén létesítendı épületek, építmények építészeti-mőszaki tervei, A helyi településszerkezeti jelentıséő n, a településképet mehatározó, jelentısen befolyásoló új épület építésének vay jelentıs átépítésének építészetimőszaki tervei. (2) munkák közül elvi építési enedélyezési eljárást is le kell folytatni: a) minden olyan esetben, ahol azt SZT elıírja, b) Pilisszentkereszten: - A mőemlékek mőemléki környezetébe esı telkek esetében, - A Fı utca mentén, a helyi értékvédelmi n és az eyedile védendı létesítményeken, c) Doboókın: - A mőemlékek mőemléki környezetébe esı telkek esetében. (3) Az elvi építési enedélyezési eljárásban tisztázhatók a rendeltetése, az építmény(ek) elhelyezhetısée, a településképi követelmények, valamint a szomszédos telkekkel való kapcsolatok. - - A településképi feldolozás a tervezéssel érintett melletti re is kiterjeszthetıkét-két mértékéi. - A településfejlesztési bizottsá és a települési fıépítész véleménye nem köti a hatósáot

5 Enedélyköteles építmények körének bıvítése 6. (1) Az eyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenyséel kapcsolatos hatósái enedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben mehatározott enedélyköteles építési munkák köre bıvül, enedélykötelessé válik: a) helyi értékvédelem alatt álló településszerkezeti jelentıséő településrészeken, valamint az eyedile védett épületek/építmények esetében a homlokzatok nem szerkezeti jelleő meváltoztatása (színezés, festett vay plasztikus díszítés, tetıfedés anyaa, homlokzati nyílászárók cseréje, illetve átalakítása, amely az épület közterület felüli mejelenését meváltoztatja), a) bármilyen hirdetı berendezés létesítése annak helyétıl és naysáától füetlenül, utcabútorok elhelyezése. (2) Az Önkormányzati Tervtanács állásfolalása beszerezhetı: a) a helyi értékvédelem alatt álló településrész építményeire, b) 800 m 2 -nél nayobb bruttó összes alapterülető létesítményekre. (3) Az Önkormányzati Tervtanács értékeli a melévı és tervezett állapotra vonatkozóan a tervezett utcaképet, valamint az építmények tömevázlatát, színtervét rajzban vay fotómontázzsal. I I. F E J E Z E T A Z Ö V E Z E T E K R E V O N AT K O Z Ó Á L T A L Á N O S E L İ Í R ÁS O K Telekalakítás 7. (1) Telekalakítás az évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a 85/2000. (XI.8.) sz. FVM rendelet elıírásainak mefelelıen véezhetı. (2) Ha a alakítási terv készítése során a kialakítandó telkek mindeyike nem közelíthetı me a Szabályozási terv szerint kialakított közterületrıl, akkor a) amennyiben maánút kialakításával a probléma rendezhetı, azt a alakítási terv keretei között kell meoldani, b) amennyiben közterület kialakítása vay osítása (bıvítés, meszüntetés, szőkítés) válik szükséessé, a Szabályozási tervet osítani kell. (3) A település iazatási területén telket, építési telket csak úy szabad alakítani, hoy az a terület rendeltetésének mefelelı használatra alkalmas leyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsée a HÉSZ-ben meadott értékeknek, a szabályozási terveknek és a vonatkozó eyéb általános joszabályoknak is mefeleljen. (4) Ha ey re, építési re méis két övezet, építési övezet elıírásai vonatkoznak, akkor építési munka csak akkor véezhetı, ha a telket a szabályozási terven ábrázoltaknak illetve a szabályozási elıírásoknak mefelelıen meosztják. (5) A település iazatási területén építmény elhelyezése csak az építési szabályoknak mefelelıen kialakított és közútról vay önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott maánútról épjármővel közvetlenül meközelíthetı telken lehetsées.. Az eynél több telket kiszoláló maánutakat közforalom elıl nem szabad elzárni, biztosítani kell, hoy az általuk kiszolált telkek bármilyen jármővel (személyépkocsi, tőzoltó, mentı), akadályoztatás nélkül, bármikor meközelíthetık leyenek. (6) Építési övezetben új nyeles nem alakítható ki

6 Általános beépítési elıírások 8. (1) Az eyes telkek beépítési lehetıséét az általános elıírásokon túlmenıen az adott re vonatkozó ténylees övezeti, építési övezeti elıírások határozzák me. Építmény csak a HÉSZ vonatkozó általános és részletes elıírásának betartásával helyezhetı el. (2) A település iazatási területén a már melévı, kialakult beépítés fenntartható (azaz állameóvás, felújítás enedélyezhetı), de új építési munka már csak a HÉSZ elıírásainak betartásával véezhetı. (3) Melévınek kell tekinteni azt az építményt, amelyet meépítettek és használatba vettek, füetlenül attól, hoy enedéllyel vay enedély nélkül történt. (4) Kialakult, építési joal rendelkezı építési joosultsáa a naysáától füetlenül fennáll. Ez a jo csak építési tilalommal szőntethetı me. Melévı beépítési környezetben és új beépítés esetén az övezeti elıírásnál kisebb mérető nem alakítható ki. (5) Építmény elhelyezésénél fiyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint eyéb joszabályok által mealapozott, a szakhatósáok által meszabott védıt, védıtávolsáot, védısávot. (6) A tervezési mőveletben talajmechanikai vizsálatokkal kell iazolni az adott beépíthetıséét, ha: a) patak, vízfolyás mentén 50 méteren belül tervezett beruházásról van szó és az a vízüyi hatósá nyilvántartása szerint indokolt; b) a terület, hossz- vay keresztirányú átlaos lejtése eléri a 10%-ot; c) a terület építésföldtani adottsáai alapján valószínősíthetı a talajmechanikai probléma mejelenése; d) a tervezett építmény méretei, terhelése vay az alkalmazni kívánt szerkezet különleessée meköveteli a különlees körültekintést. (7) A Szabályozási tervlapon nem beépíthetı tömbbelsı terület -ként jelzett k beépítése csak az adott tömb teljes területére készített és jóváhayott szabályozási terv alapján történhet. (8) telken történı terepalakítás 10% alatti tereplejtésnél lefeljebb 1,0 m, %-os tereplejtésnél 1,5 m, 20%-ot mehaladó tereplejtésnél 2 m lehet az eredeti terepszinttıl mérten, melyet M=1:200 méretarányú szintvonalas helyszínrajzon kell dokumentálni. (9) Az új épületek utca felıli homlokzata hosszának lealább 50%-a kötelezıen az építési hely utca felıli határvonalára kell kerüljön. A település réebbi beépítéső részein az elıkert mehatározása tekintetében a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni, azaz elıkert nélküli építés is enedélyezhetı. A változó elıkertes beépítéső településrészeken tervezett beépítés esetén a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedı két-két kialakult beépítését is fiyelembe kell venni. (10) Az oldalhatáron álló beépítési esetén az elhelyezendı épületeknek az oldalhatártól mért lefeljebb 1,0 m-es távolsáon belül kell elhelyezkednie. (11) Az oldal és hátsókertek kialakítására az OTÉK 35. (3) és (4) bekezdéseinek elıírásai a mértékadók. (12) Beépítésre szánt n építmény elhelyezése csak teljes körő közmőellátás esetén lehetsées azokon a ken, ahol már rendelkezésre áll a vezetékes közcsatorna hálózat. Addi, amí az elvezetı hálózat ki nem épül, átmenetile részlees közmőellátással (hatósáila enedélyezett, korszerő és szakszerő közmőpótló berendezéssel) is elfoadható. A közcsatorna hálózat kiépítése után - 6 -

7 azonban ezekre az inatlanokra nézve ey éven belül kötelezı a közmőpótló felszámolása és a hálózatra történı rákötés. (13) A beépítésre nem szánt ken a közmőellátás tekintetében a vonatkozó joszabályok és jelen elıírások 39. -ában rözített felté teljesítése esetén adható ki építési enedély. (14) Az eyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítmények akkor helyezhetık el, rendeltetésük akkor változtatható, ha a létesítményben tervezett tevékenysé képes betartani az adott övezetre, építési övezetre a jelen rendeletben elıírt környezetvédelmi határértékeket. (15) Új építés, valamint a melévı tetıszerkezet átépítése, bıvítése és a héjazat cseréje során az eyes övezetekben elhelyezésre kerülı épületek tetıfedésére nem használható anyaok: eternitbıl készült sík és hullámpala, hullámfelülető táblás fedıanyaok eyike sem. A tetıhéjalás színe a natúr, a vörös és árnyalatai, a zöld illetve a barna és árnyalatai közül választható me. Az épületek homlokzati felületeinek színe elsısorban fehér és törtfehér, illetve csak a természetes színek pasztell árnyalata lehet. Beln az építési enedélyhez kötött (az inatlan közterülettel érintkezı határán álló) kerítés természetes kı, fa, téla, fém és vakolt felület felhasználásával építhetı (nyers betonfelület nem alkalmazható), a kerítés teljes maassáa maximum 1,7 m lehet. Doboókın az építési enedélyhez kötött (az inatlan közterülettel érintkezı határán álló) kerítés természetes kı, fa, kı és fa felhasználásával építhetı, melynek lábazata maximum 50 cm maassáú, a kerítésmezık (oszlopok és lábazat által határolt rész) átláthatósáa minimum 50 %-os, a kerítés teljes maassáa maximum 1,7 m lehet. Doboókı üdülın az inatlanok közti határon álló, - nem építési enedély köteles - kerítés anyahasználata fa, fa és drótháló, vadháló (a dróthálós, vadhálós kerítés lábazata maximum 20 cm maassáú beton is lehet), a kerítés teljes maassáa 1,7 m lehet. Kertes mezıazdasái n (MK) a közterülettel érintkezı határon álló kerítés anyahasználata természetes kı, fa, kı és fa, kı és fém, fa oszlop és drótháló, vadháló, átláthatósáa minimum 70 %-os, lábazata maximum 50 cm (a dróthálós kerítés lábazata maximum 20 cm maassáú beton is lehet), a kerítés teljes maassáa 1,70 m lehet. Ezen övezeten az inatlanok közti határon létesítendı kerítés anyaa fa oszlopok közötti drótháló, vadháló ( a dróthálós, vadhálós kerítés lábazata maximum 20 cm maassáú beton is lehet). Pilisszentkereszt eyéb külterületén a kerítés anyaa fa oszlopok közötti drótháló, vadháló, melynek lábazata maximum 20 cm. maassáú beton is lehet. (17) Kerítést létesíteni az OTÉK 44. -ának mefelelıen és kizáróla a kialakult települési sajátossáoknak mefelelıen szabad. (18) A közsé iazatási területén lakókocsi, üdülısátor csak az OTÉK-nak mefelelıen és csak szabályosan létesített és üzemeltett kempin területén helyezhetı el. (19) Hirdetı berendezés elhelyezése és mőködtetése nem zavarhatja a köz- és közlekedésbiztonsáot. (20) A település területén állattartás céljára szoláló építmény építésenedélyezési eljárásánál az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet elıírásait is be kell tartani. (21) A vízfolyások partélei mentén kialakítandó fenntartási sávval kapcsolatban jelen rendelet 39. -ában folalt elıírásokat is fiyelembe kell venni

8 Közk 9. (1) A közken az övezeti besorolásuknak mefelelı építmények helyezhetık el. (2) A közt úy kell kialakítani, hoy kerekesszékkel és yermekkocsival is használni lehessen. B E É P Í T É S R E S Z Á N T T E R Ü L E T E K L A K Ó Ö V E Z E T E K AZ Lk JELŐ KISVÁROSIAS LAKÓÖVEZETEK A KISVÁROSIAS LAKÓÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSAI 10. (1) Az övezeten belül a lakóépületen kívül az OTÉK 12. -ának 2) bekezdésében és 3) bekezdésének 2. pontjában felsorolt funkciójú épületek építmények helyezhetık el. (2) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), ), h), és m) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. (3) Az elıkert naysáa új beépítésnél minimum 5m, melévı beépítésnél a kialakult állapothoz alkalmazkodó. (4) Ebben az építési övezetben haszonállattartás céljára szoláló építmény nem helyezhetı el. A KISVÁROSIAS LAKÓÖVEZETEK RÉSZLETES ELİÍRÁSAI Az Lk -1 jelő lakóövezet 11. Lk -1 S 30 7,5 600 (1) Az övezetekben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázatok elıírásait betartva kell mehatározni: Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá Sorházas ,5-8 -

9 AZ Lf JELŐ FALUSIAS LAKÓÖVEZETEK A FALUSIAS LAKÓÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSAI 12. (1) Az övezeten belül a lakóépületeken kívül az OTÉK 14. -ának (2) bekezdésében szereplı 3., 4., 5. és 6. pontjaiban felsorolt funkciójú épületek építmények helyezhetık el. Az övezet területén ey telken lefeljebb két épület építhetı. (2) Az adott építési övezeti elıírásokban szereplı méretnél kisebb területő kialakult és lakóépülettel már rendelkezı építési telken is enedélyezni kell az építést, bıvítést, átalakítást, ha a réi helyett új lakóépület épül és az összes eyéb elıírás betartható. (3) övezetekben az elıkertek mélyséét elsısorban az adott építési környezetben kialakult beépítéshez iazodóan kell mehatározni. Az újonnan építési övezetté váló ken, vay ha nincs az adott építési környezetében kialakult beépítés, akkor az elıkert mélysée minimum 5 m, amely szabályozási tervben tovább növelhetı. Az új épületek utca felıli homlokzati hosszának lealább 50%-a kötelezıen az utca felıli építési határvonalra kell kerüljön. Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), ), h), i), az I) pontból csak a folyadék és áztárolót és az m) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el (4) A lakóépületeken csak maastetı alkalmazása lehetsées. A tetı hajlásszöe 30º- 45º között választható me, a szomszédos beépítéshez iazodva. (5) Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat mehaladó (pl. nay szállításiényő, zajos, bőzös, vay porszennyezıdést okozó) tevékenyséek nem enedélyezhetık. (6) Az övezet területén a kialakítandó új építési telkek minimális szélessée 16 méter, minimális mélysée 35 m lehet. Az értékek összetartozó értékként való kezelése kizárt. (7) (Ha a táryi építési szélessée 16 m-nél kisebb, akkor az építmények közti oldalkert méretet (az OTÉK-ban mehatározott számítási szerinti 6 m-rıl) lefeljebb 4 m-re lehet lecsökkenteni. Ezt a könnyítést csak akkor lehet alkalmazni, ha az illetékes tőzvédelmi szakhatósá (a környezetben kialakult beépítés fiyelembevételével) az építés enedélyezése elıtt külön nyilatkozatában elızetes enedélyt adott a csökkentett, 4 m-es oldalkert kialakítására, továbbá a szomszédos telkek építési joai ezáltal nem csorbulnak. (8) Ha bármely lakóövezetbe sorolt építési telkeknél az OTÉK szerint az utcai határtól mért 60 m-nél távolabb esı részen is építési hely alakulna ki, akkor a 60 m-en túli rész (házi kert) nem építhetı be, nem tekinthetı építési helynek, azaz ez a távolsá az építési hátsókerti építési határvonalának felel me. Melévı nyeles esetén ez a távolsá a nyélnek a beépíthetı részhez való csatlakozásától számítandó. (9) Ha a táryi építési szélessée mehaladja a 20 métert, és nayobb, mint 1500 m 2, a beépítési az építési hely szerint oldalhatáros marad, de azon belül a hatósá és az építtetı határozza me az építmény elhelyezését úy, hoy a szomszéd telkek rendeltetésszerő használatát ne akadályozza

10 A FALUSIAS LAKÓÖVEZETEK RÉSZLETES ELİÍRÁSAI Az Lf -1 jelő lakóövezet 13. Lf -1 OL 20 5,5 600 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Oldalhatáron álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 Az Lf -2 jelő lakóövezet 14. Lf -2 OL 30 4,5 600 Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Oldalhatáron álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5-10 -

11 Az Lf -3 jelő lakóövezet 15. Lf -3 SZ 30 5,5 900 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (2) Az épületek csak maastetısek lehetnek. A fıerinc vonalának az utcára merıleesnek kell lennie. (3) Amennyiben utcafronton a fıerincre merılees timpanon vay lizéna létesül, az nem lehet 8 m-nél szélesebb. Az Lf -4 jelő lakóövezet 16. Lf -4 OL 30 5,5 900 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Oldalhatáron álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (2) Az övezetben új telket alakítani csak a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet szerint szabad. (3) Az épületek csak maastetısek lehetnek. (4) Amennyiben utcafronton a fıerincre merılees timpanon vay lizéna létesül, az nem lehet 8 m-nél szélesebb

12 Az Lf -5 jelő lakóövezet 17. Lf -5 SZ 15 5, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (2) Az övezet területén a alakítás és az építési enedély kiadásának feltétele a alakítási terv elkészítése. V E G Y E S Ö V E Z E T E K A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSAI 18. (1) A településközpont veyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szoláltatási és eyéb, lakót nem zavaró funkciók elhelyezésére szolálnak. (2) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizáróla az a), b), c), d), e), h), és m) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. (3) Az övezetben elhelyezésre kerülı épületeken jellemzıen maastetıt kell alkalmazni. Az épületeken a maastetı alkalmazásától csak akkor lehet eltekinteni, ha az adott épület eyedi funkciója ettıl eltérı meoldást tesz szükséessé. A tetı hajlásszöe 30-45º között választható me, a szomszédos beépítéshez iazodva. (4) Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat mehaladó (pl. nay szállításiényő, zajos, bőzös, vay porszennyezıdést okozó) tevékenyséek nem enedélyezhetık. (5) A közintézményeket úy kell kialakítani, hoy azokat kerekesszékkel és yermekkocsival is használni lehessen. (6) Ezekben az építési övezetekben haszonállattartás céljára szoláló építményt nem szabad elhelyezni

13 A Vt -1 jelő övezet 19. Vt -1 SZ 40 6,0 600 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 A Vt -2 jelő övezet 20. Vt -2 SZ 45 6, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 A Vt -3 jelő övezet 21. Vt -3 OL 60 6, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni

14 Oldalhatáro n álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 (2) Az övezet építési telkein lakóépület nem létesíthetı, csak oktatási, kulturális, valamint eészséüyi tevékenysé számára építhetı és használható épület. (3) Az övezet területén az intézmény(ek) épületében lefeljebb ey, max. 50m 2 naysáú szolálati lakás kialakítható. (4) Az övezet területén lévı épületek átalakíthatók, felújíthatók, tetıtér-beépítéssel és/vay hozzáépítéssel bıvíthetık. A Vt -4 jelő övezet 22. Vt -4 OL 80 6, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Oldalhatáro n álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 (2) Az övezet építési telkein lakóépület nem létesíthetı, csak oktatási, kulturális, valamint eészséüyi tevékenysé számára építhetı és használható épület. (3) Az övezet területén az intézmény(ek) épületében lefeljebb ey, max. 50m 2 naysáú szolálati lakás kialakítható. (4) Az övezet területén lévı épületek átalakíthatók, felújíthatók, tetıtér-beépítéssel és/vay hozzáépítéssel bıvíthetık, új, önálló épület azonban nem alakítható ki

15 A Vt -5 jelő övezet 23. Vt -5 SZ 50 5,0 700 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 A Vt -6 jelő övezet 24. Vt -6 OL 30 5,0 800 (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit és a kialakítható építési méretét az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Oldalhatáro n álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 K Ü L Ö N L E G E S T E R Ü L E T E K A K Ü L Ö N L E G E S Ö V E Z E T E K Á L T A L Á N O S E L İ Í R Á S A I 25. (1) A különlees k építési övezeteibe a közsé területén a sportpálya (SP), a rekreációs - réészeti bemutató (R) k, a temetı (T), valamint a szennyvíztisztító telep (SZT) tartozik. (2) Az övezetek telkei a szabályozási terven rözített funkciók mellett nem oszthatók me. Funkcióváltásból eredı meosztási iény esetén szabályozási terv készítendı. A sportpályát és a temetıt úy kell kialakítani, hoy akadálymentes kialakítás követelményeinek mefeleljen. Ebben az építési övezetben a haszonállattartás céljára szoláló építmény nem helyezhetı el

16 A K-SP jelő különlees övezet 26. K-SP SZ 10 5, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadonálló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 (2) Az övezeten belül, az OTÉK 24. -ának 3) bekezdésében szereplı 5. pontjában felsorolt funkciójú épület, építmény helyezhetı el. (3) Az övezeten belül a telkeken a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. A K-T jelő különlees övezet 27. K-T SZ 10 4, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadonálló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (2) A temetı körül a szabályozási terven jelölt on 20 méteres védıtávolsáot kell kialakítani, melyen belül lakóépület nem helyezhetı el. A védızöld sávon belül, a határtól számított 30 m-es távolsáon túl urnás sírhelyek elhelyezhetık. (3) Az övezeten belül, az OTÉK 24. -ának 3) bekezdésében szereplı 7. pontjában felsorolt temetı és az ezzel a funkcióval összhanban lévı épület, építmény helyezhetı el. (4) Az övezeten belül a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), b), c), d), e), f), h), m) és n) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. (5) A temetıt kertépítészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani

17 A K-SZT jelő különlees övezet 28. K-SZT SZ 60 6, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,0 (2) övezetben az OTÉK 20. -ának (4) bekezdésében említett funkciók közül kizáróla a jelentıs területiénnyel bíró közmőtelephelyek létesítményei és berendezései helyezhetık el. (3) övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizáróla az a), b), c), d), f), h), l), m) és n) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. A K-R-1 jelő övezet 29. K-R-1 SZ 5 5,0 K (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá Kialakult ,0 (2) Az övezet területén épület csak elvi építési enedély kérésével, a réészeti és a természetvédelmi hatósáal eyeztetve építhetı, bemutatási, ismeretterjesztési és az odalátoatók kiszolálását szoláló céllal. A romok esetlees rekonstrukciójával összefüı építési tevékenyséet nem számítva, a beépítettsé max 5 %

18 A K-R-2 jelő övezet 30. K-R-2 SZ 3 5, (1) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá Kialakult ,0 (2) Az övezet területén épület csak elvi építési enedély kérésével, a réészeti és a természetvédelmi hatósáal eyeztetve építhetı, bemutatási, ismeretterjesztési és az odalátoatók kiszolálását szoláló céllal. A romok esetlees rekonstrukciójával összefüı építési tevékenyséet nem számítva, a beépítettsé max 3 %. A HT jelő övezet 31. (1) Az övezetbe tartozó telkeken és azok külön joszabályban mehatározott környezetében mind az építés, mind a alakítás tekintetében az illetékes honvédelmi, illetve belüyi szervezet joosult eljárni a rá vonatkozó és különbözı törvényi elıírásokban biztosított jokörök (sajátos szabályok) alapján. (2) Az övezet területén a melévı épületek, építmények állameóvási, valamint a terület Településszerkezeti terven jelölt jövıbeli rendeltetésének mefelelı, lefeljebb ey alkalommal, 30m 2 -rel történı bıvítése kivételével más építési munka nem enedélyezhetı. Ü D Ü L İ Ö V E Z E T E K Az üdülı övezetek általános elıírásai 32. (1) Az üdülıépületeken csak maastetı alkalmazása lehetsées. A tetı hajlásszöe 30º- 45º között választható me, a szomszédos beépítéshez iazodva. (2) övezetben a melléképítmények közül az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül kizáróla az a), b), c), d), e), f), ), h), i), valamint az l) pontból a folyadék- és áztároló és m) pontban mehatározott létesítmények helyezhetık el. (3) Az övezetben a haszonállattartás céljára szoláló épületet elhelyezni nem lehet

19 AZ Üh JELŐ HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLİ ÖVEZETEK RÉSZLETES ELİÍRÁSAI Az Üh -1 jelő övezet elıírásai 33. Üh -1 SZ 15 4, (1) Az övezet építési telkein ey darab, lefeljebb két üdülıeyséet maába folaló üdülıépület helyezhetı el. (2) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (3) Az övezetben kialakításra kerülı új telkek - minimális szélessée 14m, - minimális mélysée 25m, melyek nem összetartozó értékek. (4) Az övezetben az elıkert minimális mélysée 5m. Az Üh -2 jelő övezet elıírásai 34. Üh -2 SZ 15 4, (1) Az övezet építési telkein ey darab, lefeljebb két üdülıeyséet maába folaló üdülıépület helyezhetı el. (2) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 (3) Az övezetben kialakításra kerülı új telkek - minimális szélessée 14m. (4) Az övezetben az elıkert mélysée 5m

20 AZ Üü JELŐ ÜDÜLİHÁZAS ÜDÜLİ ÖVEZETEK RÉSZLETES ELİÍRÁSAI Az Üü -1 jelő övezetek elıírásai 35. Üü -1 SZ 20 9, (1) Az övezet építési telkeinek területén több üdülıeyséet is maába folaló üdülıépületek helyezhetık el. (2) Az övezetben az elıkert minimális mélysée 5m. (3) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5 Az Üü -2 jelő övezetek elıírásai 36. Üü -2 SZ 30 5, (1) Az övezet területén lefeljebb néy üdülıeysées üdülıépületek helyezhetık el. (2) Az övezetben az elıkert minimális mélysée 5m. (3) Az övezetben az enedélyezhetı beépítés paramétereit az alábbi táblázat elıírásait betartva kell mehatározni. Szabadon álló Lekisebb Lenayobb Beépítettsé Építménymaassá ,5-20 -

21 B E É P Í T É S R E N E M S Z Á N T T E R Ü L E T E K A K Ö Z L E K E D É S I Ö V E Z E T E K R E É S A K Ö Z M Ő V E K R E V O N A T K O Z Ó E L İ Í R Á S O K Közlekedési k és létesítmények A közlekedési ket és létesítményeket, azok szabályozási szélesséét és védıtávolsáát a szabályozási tervlap tartalmazza. 2. A közlekedési területre vonatkozó építésüyi hatósái enedély kiadása a n belüli építési tevékenysé folytatása csak az illetékes közlekedési hatósá és a közút kezelıjének elıírása szerint és hozzájárulásával történhet. 3. Orszáos út csak a lakott területi foralomszabályozás eyidejő bevezetése mellett, és az út kezelıjének hozzájárulásával vonható belterületbe. A lakott területi foralomszabályozás bevezetésének feltétele a lealább eyoldali beépítettsé, az útkateóriának mefelelı közviláítás és járda meléte. 4. A melévı utcák szabályozási szélessée a kialakult marad, kivéve a szabályozási tervlap szerinti korrekciókat. 5. Az új kiszoláló közutak szabályozási szélessée a szabályozási tervlap szerinti, de minimum 12 méter. 6. Az új veyeshasználatú közutak szabályozási szélessée minimum 8 méter. 7. A Fı utca településközponti szakaszán és csomópontjain a hayományos települési utcaképet kihansúlyozó közterület-rendezést eysées szemléletben készült közlekedési, kertépítészeti és közmő tervek alapján kell vérehajtani. 8. A veyeshasználatú utcák burkolatát csak eysées szemléletben készült közlekedési, kertépítészeti és közmő tervek alapján lehet kialakítani. 9. A n elhelyezésre kerülı minden új létesítmény parkolását az OTÉK elıírásainak mefelelıen, telken belül kell meoldani, kivéve a mészéetı kemencéket és a településközpont funkcióváltással átalakuló melévı épületeit, ahol, helyi parkolási rendelet alapján, közterületi parkolás is meenedhetı. Doboókı Közlekedési k és létesítmények 38. (1) A közlekedési ket és létesítményeket, azok szabályozási szélesséét és 1. védıtávolsáát a szabályozási tervlap tartalmazza. (2) A közlekedési területre vonatkozó építésüyi hatósái enedély kiadása a n belüli építési tevékenysé folytatása csak az illetékes közlekedési hatósá és a közút kezelıjének elıírása szerint és hozzájárulásával történhet. (3) Orszáos út csak a lakott területi foralomszabályozás eyidejő bevezetése mellett, és az út kezelıjének hozzájárulásával vonható belterületbe. A lakott területi foralomszabályozás bevezetésének feltétele a lealább eyoldali beépítettsé, az útkateóriának mefelelı közviláítás és járda meléte. (4) A melévı utcák szabályozási szélessée a kialakult marad. (5) A településközpontban a foadó központ jelleet kihansúlyozó közterület-rendezést eysées szemléletben készült közlekedési, kertépítészeti és közmő tervek alapján kell vérehajtani

22 (6) A közös jármő-yaloos burkolatú utcákat csak eysées szemléletben készült közlekedési, kertépítészeti és közmő tervek alapján lehet kiépíteni. (7) A n elhelyezésre kerülı minden új létesítmény parkolását az OTÉK elıírásainak mefelelıen, telken belül kell meoldani, kivéve a településközpont funkcióváltással átalakuló melévı épületeit, ahol, helyi parkolási rendelet alapján, közterületi parkolás is meenedhetı. Közmővek 39. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK (1.) Közmőlétesítmények és közmőhálózatok elhelyezésére vonatkozóla az OTÉK elıírásait, valamint a mefelelı áazati szabványokat és elıírásokat fiyelembe kell venni. Az elıírások szerinti védıtávolsáokat biztosítani kell. A védıtávolsáon belül mindennemő tevékenysé csak az illetékes üzemeltetı, az érintett szakhatósá hozzájárulása esetén enedélyezhetı. (2.) A melévı és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), eneriaellátás (villamoseneria ellátás, földázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok áazati elıírások szerinti biztonsái övezeteik számára közmőn, vay közn kell helyet biztosítani. Ettıl eltérı esetben -ha azt eyéb áazati elıírás nem tiltja- a közmővek és biztonsái övezetük helyiényét szolalmi joi bejeyzéssel kell fenntartani. Közmővek számára szolalmi joi bejeyzést csak olyan részre szabad bejeyezni, ahol új építési korlátozást nem okoz. Már szolalmi joal terhelt részen mindennemő (építési és eyéb) tevékenysé csak a szolalmi joal rendelkezı érintett hozzájárulásával enedélyezhetı. A szolalmi joot a Földhivatalnál be kell jeyeztetni. (3.) Felesleessé vált közmûvet fel kell bontani, felhayott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. (4.) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési enedély csak akkor adható, ha az OTÉK 8. -ban rözített közmővesítettsé mértéke szerint: a) lakóterületi építési övezet esetén a teljes közmőellátás rendelkezésre áll, ettıl eltérni csak a 9./d bekezdése és 14. esetén lehet, b) veyes n a teljes közmőellátás rendelkezésre áll, ettıl eltérni csak a 9./d bekezdése és 14. esetén lehet, c) üdülın - Az üdülıházas övezetté átsorolandó volt zártkerti terület esetén: Az átsorolás feltétele a lealább részlees közmőellátás kiépítése. Ehhez a telkek feltárását szoláló mefelelı közterület kiszabályozását kell meoldani úy, hoy az átsorolás pillanatában valamennyi a szippantó kocsival meközelíthetı leyen, továbbá a villamoseneria ellátás, a vezetékes ivóvízellátás kiépítése történjen me. A telkeket kötelezni kell az ivóvízhálózatra ey éven belül történı való rácsatlakozásra. Az átsorolt n új üdülıépületre a mefelelı alakítás mellett az üdülıtelkek 40 %-ának a beépítéséi részlees közmővesítés esetén is adható építési enedély, ha a feltárását szoláló közterület már az

23 építési enedély kiadásának idıpontjában a szippantó kocsi közlekedésére alkalmas, továbbá, ha a villamoseneria ellátás, a vezetékes ivóvízellátás biztosított és a keletkezı szennyvizet sziorúan zárt tárolóba yőjtik (a zárt tároló mérete lealább akkora, hoy az idıjárás viszontasáára felkészülve - eyhavi szennyvíz tárolására mefeleljen) és szippantó kocsikkal a kijelölt lerakóhelyre szállíttatják. Az átsorolt üdülıterület telkei 50 %-ának a beépítését mehaladóan új üdülıépület építésére már csak a teljes közmőellátás esetén adható építési enedély. A teljes közmőellátás keretében biztosítani kell a vezetékes ivóvízellátást, a villamoseneria ellátást, a zárt szennyvíz elvezetést és a mefelelı csapadékvíz elvezetést. A zárt szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követıen az érintett beépített üdülı inatlanokat kötelezni kell a csatornahálózatra ey éven belül történı rácsatlakozásra. - Új üdülıterületként jelölt ken belül az ÜÜ-2 övezet területén építési enedély csak a teljes közmőellátás meléte után adható. A teljes közmőellátás keretében biztosítani kell a vezetékes ivóvízellátást, a villamoseneria ellátást, a zárt szennyvíz elvezetést és a mefelelı csapadékvíz elvezetést. - Hétvéi házas övezetben: A hétvéiházas terület telkeinek a 50 %-át mehaladóan részlees közmővesítés esetén adható építési enedély, ha a feltárását szoláló közterület már az építési enedély kiadásának idıpontjában a szippantó kocsi közlekedésére alkalmas, továbbá ha a villamoseneria ellátás, a vezetékes ivóvízellátás biztosítható és a keletkezı szennyvizet sziorúan zárt tárolóba yőjtik és szippantó kocsikkal a kijelölt lerakóhelyre szállíttatják. (5.) A település beépítésre nem szánt in, bel- és küln lakás céljául szoláló, vay kereskedelmi, vendélátási célú, vay szállásférıhelyet nyújtó, vay azdasái célú tevékenysére szoláló új épület elhelyezése, ill. melevı épület felsorolt célra történı funkció váltása csak akkor enedélyezhetı, ha a 7. bekezdésnek mefelelı eészsées ivóvízellátás és a villamoseneria ellátás, valamint a szennyvízelvezetés a 9., a felszíni vízrendezés a 14. bekezdésben a beépítésre nem szánt területre vonatkozóan rözítetteknek mefelelıen biztosítható. VÍZELLÁTÁS (6 ) A vízvezetékek védõtávolsá iénye az MSZ 7487-es szabványban rözített elıírások szerint biztosítandó. (7.) A beépítésre nem szánt ken, bel- és a küln lakás céljául szoláló, vay kereskedelmi, vendélátási célú, vay szállásférıhelyet nyújtó új épület elhelyezése, ill. melevı épület felsorolt célra történı funkció váltása csak akkor enedélyezhetı, ha az ÁNTSZ által is elfoadott eészsées ivóvízellátás biztosítható. (8.) A vízbázis védelmét szoláló áazati elıírásokat be kell tartani. Az új a 123/1997. (VII.18.) sz. Kormányrendelet alapján készített, öt és ötvenéves elérési idı alapján kijelölendı- hidroeolóiai védıterület lehatárolási javaslatának jóváhayását követıen a szabályozási tervbe pontosítva, kötelezı elemként kell átvenni

24 VÍZELVEZETÉS (9.) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: a) A település toporáfiai adottsáa miatt a talaj és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes köziazatási területén tilos, az mé átmenetile rövid idıre - sem enedélyezhetı. b) A nyílt árkokra, patakra, tóra, eyéb idıszakos, vay állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhayott kutakba történı szennyvíz bevezetéseket me kell szüntetni. c) A csatornázott és a csatornázásra kerülı utcákban, a csatorna kiépítését követıen az érintett telkeket a közcsatornára való ey éven belül történı rákötésre kötelezni kell. d) A település központi belterületén lakóövezetben a fohíjként beépítésre kerülı, jelenle közcsatorna hálózattal nem rendelkezı környezetben fekvı lakóre l a k ó é p ü l e t építésénél a keletkezı szennyvizek összeyőjtésére átmenetile enedélyezhetı közmőpótló berendezés alkalmazása. A térsé közcsatorna hálózatának kiépítéséi, közmőpótlóként a szennyvizeket sziorúan ellenırzötten - zárt szennyvízyőjtı medencébe kell összeyőjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. A közcsatorna-hálózat kiépítését követıen az érintett valamennyi inatlant kötelezni kell a közcsatornára való ey éven belül történı rákötésre. e) Fohíjként beépítésre kerülı jelenle közcsatorna hálózattal rendelkezı környezetben fekvı lakó beépítésére építési enedély csak a közcsatorna hálózatra történı rácsatlakozással adható. f) Új alakítással, tömbfeltárással kialakításra kerülı telkek beépítésére enedély csak akkor adható, ha az a közcsatorna-hálózatra közvetlenül, vay a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztatható. Használatbavételi enedély feltétele a közcsatorna csatlakozás meléte! ) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhetı építményben keletkezı szennyvizeket, : - ha a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor a térsé közcsatorna hálózatának kiépítéséi, a szennyvizeket sziorúan ellenırzötten - zárt szennyvízyőjtı medencébe kell összeyőjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. - ha a közcsatorna-hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt t 100 m távolsáon belül meközelíti, akkor az érintett inatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. (10.) Lakótelkeken enedélyezett vállalkozások esetében is a kibocsátott szennyvíz szennyezettséének a közcsatornára való rákötési elıírásoknak me kell felelni, az ettıl eltérı szennyezettséő vizet telken belül létesítendı szennyvízkezeléssel - a meenedett szennyezettsé mértékéi - elı kell tisztítani. (11.) Közvetlen az élõfolyásba az ipari-vállalkozási-azdasái krõl, ipari eredető szennyvíz (hőtıvíz, stb.) csak a hatósáok által elõírt mefelelõ kezelés után és vízjoi létesítési enedéllyel az abban elıírtak sziorú betartásával - vezethetı be. (12.) A nayobb vízfolyások mellett partéleitõl 6-6 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévõ árkok partéleitõl 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az eyik oldalon lealább 3 m, a másik oldalon lealább 1 m szélesséő sáv karbantartás számára szabadon hayandó. (13.) Vízazdálkodási területként lejeyzett t (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.)

25 eyéb célra hasznosítani csak vízjoi létesítési enedély alapján a mindenkori elsı fokú vízüyi hatósá enedélyével szabad. (14.) A település hosszú távú arculatformálása és a kedvezıbb területazdálkodás érdekében a csapadékvíz elvezetésére: a) zárt csapadékvíz elvezetı rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, illetve beépítésre javasolt n. A beépített, illetve a beépítésre szánt n a melevı nyílt árkos felszíni vízelvezetés az útburkolat kiépítéséi, illetve a már burkolt utak soron következı rekonstrukciójái fennmaradhat. A szilárd burkolat építésével eyidejőle kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni. b) nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, illetve létesíthetı beépítésre nem szánt n illetve beépítésre szánt n hosszabb távon is, de csak szilárd burkolat nélküli utcák esetén. (15.) A csapadékvíz élıvízbe történı bevezetése elıtt hordalékfoó mőtáry elhelyezése kötelezı. (16.) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképesséét eész a vébefoadói ellenırizni kell minden nayobb (0,5ha-t mehaladó területő) beruházás enedélyezése esetén. A beruházásra építési enedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz mefelelı biztonsáal továbbvezethetı a befoadói. (17.) 20, illetve annál több épkocsit befoadó parkolókat kiemelt szeéllyel kell kivitelezni, hoy a felületén összeyőjthetı leyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekrıl a nayobb parkoló felületekrıl és a szennyezéssel veszélyeztetett azdasái k belsı útjairól összeyőlı csapadékvíz csak hordalék és olajfoó mőtáryon keresztül vezethetı a csatorna hálózatba. "Zöld" parkoló létesítése tilos! VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS (18) Településesztétikai és területazdálkodási szempontból a burkolt utakkal rendelkezı ken, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor beépített és beépítésre szánt n új (közép-, kisfeszültséő, valamint közviláítási) villamoseneria ellátási hálózatot építeni, melevı hálózat rekonstrukcióját enedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad. (19) Burkolat nélküli utakkal feltárt ken, valamint beépítésre nem szánt ken a villamoseneria ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat, területazdálkodási okokból, valamint az utca fásitási és utca-bútorozási lehetıséének a biztosítására a villamoseneria elosztási, a közviláitási és a távközlési szabadvezetéket közös eyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre eyben a közviláítást szoláló lámpafejek is elhelyezhetıek. (20) Új közviláítási hálózat létesítésekor, melevı közviláítási hálózat rekonstrukciója során csak eneriatakarékos lámpatestek elhelyezése enedélyezhetı. FÖLDGÁZELLÁTÁS (21) A települést érintı nayközépnyomású vezeték, a ázfoadó, a nyomásszabályozók helyét és áazati elıírás szerinti biztonsái övezetét szabadon kell hayni. Azt érintı tevékenysé csak a szoláltató hozzájárulásával enedélyezhetı. (22) Középnyomású földázellátású n telkenként eyedi nyomásszabályozókat kell

26 elhelyezni. A tervezett áznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetõek el. A berendezés a telkek elõkertjében, udvarán, vay az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetõek. TÁVKÖZLÉS (23) Településesztétikai és területazdálkodási szempontból beépített és beépítésre szánt n, a burkolt utakkal rendelkezı n, illetve utak szilárd burkolatának kiépítésekor új távközlési hálózatot létesíteni ill. melevı rekonstrukcióját enedélyezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad. A földfeletti vezetés a szilárd burkolattal nem rendelkezı utcákban eyelõre fennmarad, ezért területazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetõséének a biztosítására a 0,4 kv-os, a közviláítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni. (24) Beépítésre nem szánt ken a távközlési hálózatok földfeletti vezetése fennmaradhat, területazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utcabútorozási lehetıséének a biztosítására a távközlési szabadvezetéket, lékábelt és a villamos eneria elosztási, a közviláítási szabadvezetékeket, lékábelokat közös eyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre eyben a közviláítást szoláló lámpafejek is elhelyezhetıek. (25) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szüksées, elõirt maassái korlátozás betartandó. Z Ö L D T E R Ü L E T I Ö V E Z E T E K Zöldk 40. (1) Zöldterület a szabályozási terven közparkként lehatárolt, jellemzıen állandóan növényzettel fedett közterület. (2) Közpark területén csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terület fenntartási célját szoláló építmények helyezhetık el. Mélyarázs (terepszint alatti parkoló) nem létesíthetı. Közparkban vendélátást szoláló épület, építmény is elhelyezhetı. (3) Közpark területén a beépítettsé max. 2% lehet, max. 4,5 m építménymaassáal. Közpark közhasználat elıl elzárt az összterület max. 5%-a lehet. (4) Közpark területén az azt iénybe vevık számára szüksées épkocsiparkoló csak terepszinten, fásítva létesíthetı, max. a közpark területének 5%-án. (5) Közpark területét érintı építési, kertészeti tevékenysé (parkfenntartást kivéve) vézéséhez kertészeti szakvélemény vay kertépítészeti terv is szüksées. Amennyiben a közparkban építmény elhelyezés érdekében eltávolításra javasolt fa átültethetı, azt kiváni nem szabad. Zöldfelületi értékvédelem 41. (1) A közterületi zöldfelületek (közparkok, fasorok, közlekedési k zöldfelületei) és Doboókı teljes területének növényállománya lehetısé szerint maximálisan védendı. Ültetés, növénycsere, áttelepítés, visszaváás, fa csonkolása, esetle kiváása csak kertészeti szakvélemény, kertépítészeti terv alapján vézett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás esetén történhet. Fakiváás, csonkolás

27 enedélyezhetı mé közvetlen baleset- (vay élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biolóiai pusztulása esetén. (2) Közparkokat, közkerteket, utcai fasorokat, továbbá közintézmények kertjeit, valamint a temetıt érintı beavatkozások (létesítés, felújítás, rekonstrukció, átépítés stb.) csak kertépítészeti terv (kisebb jelentıséő esetekben kertészeti szakvélemény) alapján véezhetık. (3) A közsében közn és közintézményekben csak fásított parkolók létesíthetık és tarthatók fenn (OTÉK 42. (7) pont). Túlkoros fának a többször iskolázott, min. 8 éves fa számít. (4) Újonnan nyitott, minimum 12 méter szabályozási szélesséő utcákban lealább eyoldali utcafásítást kell telepíteni. (5) Természeti, mőemléki védelem, helyi értékvédelem alapján védettnek minısülı, továbbá az üdülı esetében kiemelt hansúllyal Doboókı teljes területére az építési enedélyezési terv kötelezı részét képezi az érintett re készített olyan kertépítészeti és tereprendezési terv is, amely feltünteti a melévı növényállományt, az esetleesen kiváásra javasolt fákat és cserjéket (faj-, kor- és értékmehatározással), továbbá a tervezett állapotot, tereprendezés esetén pedi az összes érintett kel és a közterülettel kapcsolatban a vízelvezetési meoldási javaslatot. KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelmének általános elıírásai 42. (1) A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi joszabályokban elıírtakat kell fiyelembe venni. (2) Új funkció létesítése esetén, ha az a létesítmény az érvényes joszabályok szerint hatásvizsálat köteles akkor a hatásvizsálatot el kell véezni, lekésıbb az építési enedély iránti kérelem beadásái. Leveıtisztasá-védelem 43. (1) Pilisszentkereszt teljes köziazatási leveıtisztasái szempontból a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 10. pontja alapján alábbi zónákba tartozik: kén-dioxid, nitroén-oxidok, szén-monoxid tekintetében F, szálló por tekintetében E, benzol esetén F zónába tarozik. (2) A közsé területén ennél alacsonyabb leveıtisztasái zónába tartozó terület nem jelölhetı ki. (3)Bőzt, kellemetlen szaot okozó tevékenyséek a belken és a kiemelten védett ken csak zárt térben folytathatók az esetben, ha a kellemetlen szaanyaok külsı térbe jutása a technolóiával meakadályozható. (4) Naylétszámú állattartó telep és eyéb, kellemetlen szahatást okozó létesítmény a közsé köziazatási területén nem létesíthetı

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1 Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

(3) hatályát vesztette**

(3) hatályát vesztette** Az Esztergomi Önkormányzat 43/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Királyi város (Királyi város, Hévíz, Szentanna, Csutimonostor városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását.

I. FEJEZET 1.. (1) Megalkotja a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét és elrendeli annak alkalmazását. 1 Jánossomorja Város Önkormányzatának a 14/2001.(X.18.) rendelettel, a 9/2003.(IX.4.) rendelettel, a13/2004.(x.28.) rendelettel, a 9/2005.(VI.2.) rendelettel, a 14/2005.(X.6.) rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ)

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2009. (I.22.), 44/2008. (XII.18.), 31/2007. (IX.21.), 37/2006. (XII.22.), 24/2006. (VI.20.), 5/2006. (II.24.), 2/2006. (I.17.),

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓPETRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. I /2. Tel/Fax:/46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu SAJÓPETRI

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

7/2 RENDELET-TERVEZET

7/2 RENDELET-TERVEZET Pécel Vá ros Ö nk or má nyzat polgár mesterét ıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám: SZ/612/5/2009 ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet

Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat. Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet Pilisszentkereszt Dobogókő VI. Településszerkezeti Terv 39/2011. sz. határozat Szabályozási Terv 9/2011. (V.03.) sz. rendelet PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TT HÉ 1 PILISENTKERET - DOBOGÓKŐ TELEPÜLÉSERKEZETI

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat

R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K. Helyi építési szabályzat R E N D E L E T T E L J Ó V Á H A G Y O T T R É S Z E K Helyi építési szabályzat Szabályozási tervek (Helyi Építési Szabályzat mellékletei) Külterület szabályozási terve m=1:20 000 SZT-1 Külterület szabályozási

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben