E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól"

Átírás

1 HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: /2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 92. -a alapján az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek gazdasági ellenırzésérıl az alábbiakban adok tájékoztatást. Az ellenırzés területei: A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 92. -a szerint az ellenırzési kötelezettség a város területén mőködı önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre terjed ki. A beszámolási idıszak alatt öt önkormányzati intézménynél volt átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzés, és négy esetben került sor célellenırzésre. A 324/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján elfogadott ütemezés szerint az alábbi intézményeknél volt átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzés. - Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat - Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény - Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium és tagintézménye - II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola - Barcsa János Általános Iskola Egy meghatározott tevékenységet magába foglaló célellenırzésre az alábbi esetekben került sor. - A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában végzett magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adóhatósági tevékenység ellenırzése - A Hajdúnánási Óvodában évben végrehajtott leltározási tevékenység utóellenırzése - Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az értékpapírok nyilvántartásának és kezelésének ellenırzése - A évi Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázaton nyertes pályázók támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek ellenırzése Az ellenırzés módszerei: Az átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzések során rendszerint a szúrópróbaszerő vizsgálati módszer került alkalmazásra, ugyanakkor a gazdálkodás számos területén csak tételes vizsgálat alapján lehetett egyértelmő következtetéseket levonni. Ennek okán a gazdálkodás kiemelten kezelt területeinek ellenırzése minden alkalommal tételesen történt. Mindezek mellett az ellenırzött szerv által elıre nem ismert az ellenırzés során meghatározott idıszakok szintén tételesen kerültek vizsgálatra. A célellenırzések sajátosságaikra tekintettel - mindig teljes körő vizsgálatot eredményeztek.

2 2 Az intézmények számára kötelezıen elıírt és a vezetıi számvitel keretében kialakított nyilvántartások vizsgálata, valamint a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján jelentésben került rögzítésre az ellenırzött intézmény gazdálkodásának minısítése, illetve a célellenırzések keretében vizsgált területek mőködésének értékelése. Az ellenırzésrıl készült jelentést az érdekeltek minden esetben megkapták. Az átfogó ellenırzések során feltárt hibák és hiányosságok kijavítására, illetve a célellenırzések alkalmával tapasztaltak hasznosulására vonatkozó teendıkrıl az érintett szervezetek vezetıi realizáló levélben kaptak tájékoztatást. A realizáló levél minden esetben tartalmazta az ellenırzés tapasztalatai alapján végrehajtandó intézkedések jegyzı általi elrendelését. Az intézmények, valamint az ellenırzött szervezeti egységek vezetıi ennek alapján intézkedési tervet készítettek, amelyben határidık és felelısök megjelölése mellett ütemezték a hibák és hiányosságok kijavításának feladatait. Az ellenırzésekrıl készült jelentések tartalmát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke minden esetben megismerte. Az átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzések tapasztalatai: A vizsgált intézmények gazdálkodásának szabályszerőségét az ellenır összességében jónak ítéli. Az ellenırzés alkalmával feltárt hibákat lehetıség szerint még az ellenırzés ideje alatt kijavították. Azokat a hiányosságokat, amelyek kijavítása az ellenırzés lezárásáig nem történt meg, az intézmény által készített intézkedési tervben meghatározottak szerint ütemezték évben az intézményi struktúra jelentıs változáson ment keresztül. A Képviselı-testület az önkormányzat közoktatási intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében még évben meghozta azokat a döntéseket, amelyek eredményeként a két középiskola szakmai és gazdasági összevonása, illetve a két óvodai egység szakmai összevonása augusztus 1-jei hatállyal megtörtént. Az általános iskolák és az óvodai egységek gazdasági feladatait a január 1-jén létrehozott Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény látja el július 1-jei hatállyal a Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár szakmailag két önálló intézményként mőködik tovább, Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ, illetve Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény néven. A két intézmény gazdálkodási feladatait július 1-jétıl új elnevezéssel szintén a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbiakban: GEI) végzi. A Képviselı-testület döntéseinek eredményeként január 1-jei hatállyal valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény gazdálkodással összefüggı feladatait a GEI végzi, ugyanis a fenti idıponttól a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium, a Szociális Gondozási Központ, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Városi Bölcsıde gazdálkodási jogköre is önállóan mőködı költségvetési szervre változott, amelyek gazdasági feladatait az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott GEI látja el. A GEI létrehozásának egyik elınye, hogy a gazdálkodással összefüggı feladatok ellátása egységes szabályok és eljárások szerint történik. A GEI mőködésének kezdetével egyidıben került sor az intézmény szabályzatainak ellenırzésére, amely a hiányosságok feltárásával meghatározta azokat a területeket, amelyek pótlásával, módosításával és pontosításával az intézményi feladatellátás következetesen és hatékonyan végrehajtható. A GEI által készített szabályzatokat a revizor az intézmények átfogó ellenırzése során minden alkalommal felülvizsgálta. Az ellenırzések során megállapított hiányosságokat folyamatosan kijavították, így az utolsó intézményi ellenırzés során történt felülvizsgálat alkalmával tett megállapítás szerint a GEI szabályzatai a jelenleg hatályos jogszabályok elıírásainak megfelelıek.

3 3 A gazdálkodási feladatok központosított ellátásának kezdeti hátrányaként mutatkozott a GEI székhelye és az intézmények közötti távolság, amely az adminisztrációs feladatok végrehajtását az önálló gazdálkodási formához képest nehézkesebbé tette. A GEI és az intézmények között mostanra kialakult kommunikációs és adminisztrációs gyakorlat megfelelı feladatellátást eredményez. Megállapítások és tapasztalatok intézményenként Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatot szervezett és felelıs gazdálkodás jellemezte. A mőködés és a gazdálkodás folyamatainak ellátása a vizsgált idıszakban is kiemelt szervezési feladatot jelentett az intézménynek, hiszen a tevékenységét több különbözı helyen és épületben látja el. A gazdálkodó szervezetek mőködésének zavartalanságához, valamint tervszerő és következetes viteléhez szükséges a jogszabályok által elıírt szabályzatokkal rendelkezik az intézmény. A szabályzatokkal szemben elvárás, hogy a mindenkori hatályos állapotnak megfelelıen tartalmazza az intézmény szervezetére és mőködésére vonatkozó tényeket, szabályokat. Mivel a mőködés szélesen vett környezeti tényezıinek (társadalmi-, gazdaságiés jogi környezet) állandóan változik, ezért nélkülözhetetlen a szabályzatok tartalmi helyességének rendszeres felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése. Az intézmény költségvetési tervszámainak meghatározására jelentıs hatással voltak az elmúlt években meghozott központi és önkormányzati döntések, amelynek eredményeként a személyi és járulék jellegő kiadások tervelıirányzatai évhez viszonyítva 33 millió Ft-tal csökkentek. Ennek egyik oka a közalkalmazottaknak törvény alapján járó korábbi juttatások megvonása, másik oka pedig a gimnáziumi képzés kifutó rendszerben történı megszüntetése miatti létszámcsökkentés, illetve az étkeztetés feladatainak átszervezése miatti létszámátadás volt. A dologi kiadások tervösszege szintén csökkent közel 26 millió Ft-tal, amely az étkeztetés feladatainak átszervezésébıl adódott. A kiadások teljesítése során betartották a gazdálkodási jogkörbıl adódó felelısségi szabályokat. A szabályzatokban meghatározott személyek által vállalt kötelezettségek kerültek teljesítésre a megfelelı ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási jogkörök érvényesítése mellett. Mivel a gazdálkodási jogkörök gyakorlása január 1-tıl megosztásra került a GEI és az intézmények között, és a GEI több intézmény gazdasági feladatait is ellátja, ezért a jogkörök gyakorlásának pontos végrehajtására nagyobb figyelmet kell fordítani, vagyis magasabb fokú kontrollt kell érvényesíteni a pénzügyi teljesítések elıtt, hogy az olyan hibák, mint a más intézmény vezetıje által történı utalványozás elkerülhetı legyen. Az intézmény befektetett eszközállományának bruttó értéke 4,5 millió Ft-tal emelkedett az ellenırzött idıszakban, amely nagyobb hányada az oktatást, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációt segítı számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzését jelentette. Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény gazdálkodása megfelelı volt. Az intézmény szabályzatai a felsıbb szintő jogszabályokkal összhangban tartalmaztak minden olyan rendelkezést, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tervszerő és pontos feladatellátás valósulhasson meg. Mindössze a belsı ellenırzés folyamatait meghatározó FEUVE szabályzatot és az ahhoz kapcsolódó ellenırzési nyomvonalat kellett utólag

4 4 elkészíteni, valamint szabályzatban kellett rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének rendjérıl. Az intézményi költségvetés tervezése bázisalapú tervezési módszerrel történt annak ellenére, hogy az intézmény önállósága július 1-tıl kezdıdött, viszont a költségvetési tervszámok a szétválást megelızı feladatellátásra tervezett összegek figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az intézmény költségvetését szintén érintették az elmúlt években meghozott központi és önkormányzati döntések, amelyek eredményeként a személyi és járulék jellegő kiadások tervelıirányzatai kb eft-tal csökkentek. Az intézmény befektetett eszközállományának bruttó értéke az átszervezés során átvett eszközökön túl leginkább ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzésére terjedt ki, amelynek eredményeként várhatóan a könyvtári adminisztráció kezelése egyszerőbbé válik. Az intézmény leltározási szabályzata a készletek vonatkozásában kétévenkénti leltározást ír elı. Mivel az intézmény július 1-tıl mőködik önállóan, ezért a tételes leltárfelvételre évben, az ellenırzést követıen került sor. Az intézmény készleteinek vizsgálata ezért a szétválás alkalmával készült átadás-átvétel helyességére terjedt ki. A dokumentumok és a nyilvántartó kartonok összevetése alkalmával több eltérés mutatkozott, amelyek nagy része adminisztratív hiányosság volt, ugyanis több eszköz, amelyik a kartonokon szerepelt, az átadás-átvételi dokumentumban nem, vagy nem olyan mennyiségben volt felvezetve. A revizor javasolta, hogy a évi leltározás során ténylegesen fellelt készletek megállapítását követıen indokolt egy új nyilvántartási rendszer kialakítása. Az intézmény vezetıjének szóbeli nyilatkozata szerint a évi leltározás már az új nyilvántartási rendszer alapján történt, amely az intézmény sajátosságaihoz igazodó rendszerezettséggel tartalmazza a készletek mennyiségét és egyéb adatait. Ennek vizsgálatára az intézmény soron következı pénzügyi ellenırzése alkalmával fog sor kerülni. A munkaerıvel történı gazdálkodást segítette, hogy érdemi változás nem következett be az alkalmazotti létszámban, így az elırelátható és pontos tervezhetıség a mőködés kiegyensúlyozottságát is fokozta. Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium és tagintézménye A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégiumot az elmúlt idıszakban is a felelısségteljes és takarékos gazdálkodás jellemezte. A gazdálkodó szervezetek mőködéséhez szükséges, jogszabályokban meghatározott szabályzatokkal rendelkezik az intézmény. Az összevonást követı átdolgozás eredményeként egy kellıen strukturált és áttekinthetı rendszer kialakítására került sor. A szabályzatok tartalmi meghatározásakor figyelemmel voltak az összevonásból adódó szervezeti és feladatmegosztási változások beépítésére, illetve az egyes szabályozási területek közötti összefüggésekre, így a rendszert alkotó szabályzatok minden tekintetben szinkronban vannak egymással. A tervezés helyességét az alkalmazott bázis alapú tervezési módszer nagyban elısegítette, hiszen a korábbi évek már igazolt tervszámaiból kiindulva került meghatározásra a tárgyévi költségvetési tételek alapösszege, amelyeket csak a hitelesen igazolt változásokkal korrigáltak évben került sor a két középfokú intézmény összevonására, amelynek eredményeként az intézmények költségvetése összeolvadt, és a jelenleg tagintézményként mőködı iskola idıarányos költségvetési elıirányzatai átvezetésre kerültek. Az intézmény az

5 5 elıirányzat-felhasználási jogkörét a képviselı-testület által jóváhagyott (kiemelt) elıirányzatkereten belül gyakorolta. Az intézmény az eszközgazdálkodás tekintetében sajátos helyzetben volt, hiszen olyan fejlesztési forráslehetıséggel rendelkezett, amely a szakképzési tevékenységhez kötıdött. A munkaerıvel történı gazdálkodás vonatkozásában a foglalkoztatási forma szerinti megoszlás tekinthetı sajátosnak, ugyanis a pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozók közül a határozott idejő kinevezéssel rendelkezık száma még mindig jelentıs. A technikai dolgozók munkakör szerinti megoszlása nem változott a vizsgált idıszakban. Az intézményi belsı ellenırzés hatékonysága is jelentıs hatással volt a gazdálkodás minıségének alakulására, mivel olyan ellenırzésekre is sor került, amely az állagmegırzést és a takarékossági intézkedések hatékonyságát vizsgálta. Az intézmény az ellenırzési szabályzatban meghatározott ellenırzési rendszert a gyakorlatban is eredményesen alkalmazta, amelybıl megállapítható volt a tervszerő, elırelátó és takarékos gazdálkodás. II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola gazdálkodására alapvetıen a kiegyensúlyozottság, az elırelátás és a takarékosság volt a jellemzı. A gazdálkodó szervezetek mőködéséhez szükséges a szervezetre, illetve az egyes feladatokra vonatkozó elıírásokat tartalmazó szabályzatokkal rendelkezik az intézmény. A szabályzatok tartalmi felépítése megfelel a jogi és egyéb követelményeknek. A költségvetés tervezése ennél az intézménynél is a bázis alapú tervezési módszerrel történt. A vizsgált idıszak éveiben a költségvetési kiemelt elıirányzatok tervszámainak meghatározásánál figyelemmel voltak a központi és felügyeleti döntésekre. Az elıirányzatok felügyeleti hatáskörben történı módosításán túl saját hatáskörben is kezdeményezett elıirányzat-változtatást az intézmény, ami a pénzmaradvány, illetve az átvett pénzösszegek felhasználásának dokumentálását jelentette. Az intézmény költségvetésére is hatással voltak a helyi és központi döntések, amelynek során közel 50 millió Ft-tal csökkent az intézmény eredeti elıirányzata a vizsgált idıszakban (2 év alatt). A személyi jellegő kiadások tervösszegei 10 millió Ft-tal csökkentek a közalkalmazotti juttatások egy részének megvonása, és a helyi racionalizálási döntések miatt bekövetkezett létszámcsökkenés miatt. A munkaadót terhelı járulékok 9 millió Ft-os csökkenése a fent említettek miatti járulékalap, illetve a járulék mértéke csökkenésének eredménye volt. A dologi kiadások elıirányzata a gyermekétkeztetés feladatainak átszervezése miatt csökkent 22 millió Ft-tal. Összességében elmondható, hogy a takarékosság és a megfontoltság jellemezte a kiadások felhasználását. A felelısségteljes gazdálkodást igazolja, hogy például évben eft értékben történt átcsoportosítás az egyes kiemelt elıirányzatok között, nevezetesen a személyi jellegő és járulék kiadások elıirányzatait csökkentették a dologi kiadások javára. Az intézmény eszközgazdálkodását a visszafogott beszerzések idıszaka jellemezte, ugyanis mindössze eft-tal nıt az intézmény eszközeinek állománya bruttó értéken az ellenırzési idıszakban. Ez is döntı mértékben számítástechnikai eszközök beszerzését jelentette.

6 Barcsa János Általános Iskola 6 A Barcsa János Általános Iskola gazdálkodását alapvetıen a kiegyensúlyozottság jellemezte az elmúlt idıszakban is, amit többek között a viszonylag stabil szakmai és gazdálkodási feltételek eredményeztek. A gazdálkodó szervezetek mőködésének zavartalanságához, valamint tervszerő és következetes viteléhez szükséges a jogszabályok által elıírt szabályzatokkal rendelkezik az intézmény. A szabályzatokkal szemben az is elvárás, hogy a mindenkori hatályos állapotnak megfelelıen tartalmazza az intézmény szervezetére és mőködésére vonatkozó tényeket, szabályokat. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kötelezı tartalmi kellékeit jogszabály állapítja meg, amelyet a szabályzat megalkotása során minimális követelményként figyelembe kell venni. Az intézményi költségvetés tervszámainak meghatározását a vizsgált idıszakban a központi és helyi döntések befolyásolták, amelynek eredményeként 29 millió Ft-tal csökkent az intézmény eredeti költségvetése. A személyi jellegő kiadások tervösszegeinek 5 millió Ft-os csökkenését egyrészt a közalkalmazotti juttatások egy részének megvonása, másrészt a helyi racionalizálási döntések miatt bekövetkezett létszámcsökkenés eredményezte. A munkaadót terhelı járulékok 6 millió Ft-os csökkenése a fent említettek miatti járulékalap, illetve a járulék mértéke csökkenésének eredménye volt. A dologi kiadások elıirányzata a gyermekétkeztetés feladatainak átszervezése miatt csökkent 18 millió Ft-tal. A mőködéshez szükséges év közben keletkezett források költségvetésbe való beépítése érdekében szükség volt az elıirányzatok évközi módosítására. A feszített gazdálkodás rákényszerítette az intézményt, hogy a személyi és járulék jellegő kiadásoknál keletkezett megtakarításait (2.500 eft) a dologi kiadások fedezetére átcsoportosítsa. A kiadások teljesítése során figyelemmel voltak a gazdálkodási jogkörbıl adódó felelısségi szabályokra. A kiadások felhasználását a takarékosság jellemezte. Csak nagyon minimális beszerzésre (1.260 eft) volt lehetısége az intézménynek, amelynek során kizárólag az informatikai eszköz- és szoftverállomány fejlesztése valósult meg. Az intézmény gazdálkodásával összefüggı feladatokat a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (továbbiakban: GEI) végzi. Mivel az intézmény és a GEI között létrejött megállapodás szerint az intézmény is ellát bizonyos elıkészítı feladatokat, ezért azok utólagos ellenırzésérıl belsı vezetıi ellenırzés formájában gondoskodni kell. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában végzett magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adóhatósági tevékenység ellenırzése A magánszemélyek kommunális adójának nyilvántartásával, kezelésével, a pénzügyi elszámolások vezetésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat pontosan és határidıre elvégezték. Az ellenırzési jelentésbıl az is látható, hogy az adminisztratív feladatok gépesítésével, valamint a munkafolyamatba épített és a vezetıi ellenırzés hatékony alkalmazásával jelentısen csökkenthetı a tömegszerő feldolgozásból adódó hibalehetıségek száma. A Hajdúnánási Óvodában évben végrehajtott leltározási tevékenység utóellenırzése A Hajdúnánási Óvoda évi átfogó ellenırzése során megállapítást nyert, hogy a tagóvodák által folytatott leltározási gyakorlat nem egységes elvek és eljárások szerint, hiányosan történt, ezért szükségessé vált a tagóvodákban a évben végrehajtandó leltározási tevékenység ellenırzése utóvizsgálat formájában.

7 7 Az intézményben végrehajtott leltározási feladatokat a vonatkozó jogszabályok és belsı szabályzatok szerint kell végrehajtani. Az óvoda egészére érvényes leltározási szabályzat megfelelıen biztosítja azt, hogy a tagóvodák egységes szempontok és eljárások szerint hajtsák végre a leltározás során elıálló feladatokat. Ahhoz, hogy a leltározás egységes elvek és eljárások szerint történhessen, a tagóvodák nyilvántartásnak és kezelésének is egységes szempontok szerint kell történnie. Ez a évi leltározásnál még nem érvényesült maradéktalanul. A tagóvodák nyilvántartása között volt olyan, amelybıl kisebb módosítással, illetve pontosítással kialakítható egy olyan nyilvántartási séma, amelyet valamennyi tagóvoda egységesen alkalmazhat. A Hajdúnánási Óvoda vezetıjének szóbeli nyilatkozata szerint évben már az egységesen nyilvántartott és kezelt dokumentumok alapján történt a leltározás, amelyrıl az intézmény évi átfogó ellenırzése alkalmával fog meggyızıdni a revizor. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az értékpapírok nyilvántartásának és kezelésének ellenırzése Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı értékpapírok nyilvántartásával és kezelésével összefüggı feladatokat a jogszabályoknak és a belsı szabályoknak megfelelıen végezték. Az önkormányzat értékpapírjait kezelı Polgármesteri Hivatal szabályzatai a jogszabályokkal összhangban tartalmazták az értékpapírok nyilvántartásának és kezelésének szabályait. A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokról olyan analitikus nyilvántartással rendelkeznek, amely megfelel a számviteli törvény által támasztott követelményeknek, amelybıl értékpapír típusonként megállapíthatóak az egyedi értékeléshez szükséges adatok. Az értékpapírok állományának változása során minden esetben betartották az elszámolásra és kivezetésre vonatkozó elıírásokat. Az értékpapírok értékelése az évvégi zárás során megtörtént, amelynek eredményeként értékkülönbözet elszámolására nem került sor. A évi Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázaton nyertes pályázók támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek ellenırzése A évben meghirdetett Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat -on nyertes pályázókkal kötött támogatási szerzıdésekben rögzített kötelezettségek teljesítése egy pályázó kivételével eredményesnek mutatkozott. Két pályázó a létszám bıvítésén túl vállalta, hogy bizonyos összegő beruházást is megvalósít, amelyet a vállalt összegben teljesítettek. A pályázók többsége a pályázat kiírásának évében indította a vállalkozást, így többen az új munkahely teremtését önfoglalkoztatással teljesítették. A 4 TÍZES Kft. volt az egyetlen pályázó, aki a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A Kft. tulajdonosai és ügyvezetıi a vállalkozás fennállása idején többször cserélıdtek, majd augusztus 4-én felszámolási eljárás keretében megszőnt a cég. A pályázó az elsı évben még teljesítette a létszámra vonatkozó kötelezettségét, de a

8 8 második évben már nem tudtak annyi személyt foglalkoztatni, hogy idıarányosan teljesítsék azt. Mivel a fent nevezett vállalkozás az ellenırzés idıpontjában már nem létezett, ezért az önkormányzat a támogatási szerzıdésben biztosítékként megjelölt ingatlan tulajdonosával szemben tudta igényét érvényesítni. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 294/2010. (IX. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatában döntött a követelés feltételeirıl, amely szerint a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségének részben eleget tevı 4 TÍZES Kft. részteljesítését teljesítéssel arányosan elismerte, és az elismert és ténylegesen átadott támogatási összeg különbözetét és annak kamatát ( Ft-ot) visszafizettette a kötelezettel. Fentiek alapján elıterjesztem az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t - ot: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartású költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban évben végzett pénzügyigazdasági ellenırzések tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja. Felelıs: - Határidı: - Hajdúnánás, április 19. Szólláth Tibor polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 11954-8/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 5797-5/2012. 4. Elıkészítık: Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 15-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/308-8/2012. TÁRGY: KÖZGYŐLÉSI HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL ÉS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELE- TEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 35/2010. (XI. 22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELET ÉS A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 506 /2007. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a 2006. évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

ELİTERJESZTÉS a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 9. Száma: 4853-8/2013. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Csegöldiné Tóth Erzsébet Adóügyi Csoport vezetıje Az elıterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 154 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. (...) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben