Sárospatak Város Polgármesterétıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétıl"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! A belsı ellenırzési feladatok ellátása évben a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tagönkormányzatainál és így Sárospatak Város Önkormányzatánál is a Társulási Megállapodás, valamint a belsı ellenırzési feladat ellátásának módjára kötött, az önkormányzat képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján került végrehajtásra. Új, a belsı ellenırzési feladatra kötött együttmőködési megállapodás készítését részben a megváltozott jogszabályok, részben a megváltozott sajátosságok eredményezték. A megváltozott sajátosságok között említeném meg a képviselı-testület június 28-ai ülésén szereplı módosított Társulási Megállapodást, mely a Társulás további mőködését támogatta, és azt a lényeges tényt, hogy a december 31-én megszőnt önállóan mőködı és gazdálkodó Munkaszervezet helyett a belsı ellenırzési feladatokat valamennyi tagönkormányzatnál a Sárospataki Polgármesteri Hivatal látja el január 1- jétıl, és a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján továbbra is fogja végezni. A megállapodás célja, hogy a Társulás tagönkormányzatainál és az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a belsı ellenırzés ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (3)-(6) bekezdése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai szerint valósuljon meg. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet a belsı ellenırzési feladat ellátás módjáról szóló együttmőködési megállapodás tervezetét tárgyalja meg és hagyja jóvá. Sárospatak, június 19. Aros János Készítette: Móré Istvánné belsı ellenır Törvényességi szempontból ellenırizte: dr. Vitányi Eszter jegyzı

2 TERVEZET EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról A megállapodás létrejött: A Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Tagtelepülési Önkormányzatai (továbbiakban: Tagönkormányzatok) között, melyek: 1) Bodrogolaszi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2) Erdıhorváti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3) Györgytarló Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4) Háromhuta Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5) Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6) Kenézlı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7) Komlóska Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8) Makkoshotyka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 9) Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 10) Sárazsadány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11) Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 12) Tolcsva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 13) Vajdácska Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 14) Vámosújfalu Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 15) Viss Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 16) Zalkod Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1) A megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazás: A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás (2013. július 1-jétıl: Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás) 14/2013. (VI. 17). határozattal módosított Társulási Megállapodása, melyben a belsı ellenırzési feladatok végzését társulásban, a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Sárospataki Polgármesteri Hivatala látja el. 2) A megállapodás célja A megállapodás célja, hogy a tagönkormányzatoknál és az általuk felügyelt költségvetési szerveknél a belsı ellenırzés ellátása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (3)-(6) bekezdése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet elıírásai szerint valósuljon meg. 3) A feladatellátás hatóköre kiterjed: a) a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) belsı ellenırzési feladatra társult önkormányzataira, az általuk felügyelt költségvetési szervekre. b) A belsı ellenırzés vizsgálati köre kiterjed továbbá: a tagönkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezı társulásaira, Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 1/8

3 a tagönkormányzatok és a felügyelt költségvetési szerveik által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekre és a lebonyolító szervekre, az önkormányzatok irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló évi CXXII. törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, az önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, a nemzetiségi önkormányzatok és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre, valamint irányításuk alá tartozó gazdasági társaságokra, a Társulás tagönkormányzatai és a nemzetiségi önkormányzatok között kötött megállapodás alapján. 4) A feladatellátás formája feltételrendszere: A belsı ellenırzési feladatokat a Társulás munkaszervezeti feladatát ellátó Sárospataki Polgármesteri Hivatal keretében funkcionálisan és szervezetileg független, végrehajtási szervektıl elkülönült belsı szervezeti egysége látja el. A feladat ellátás helye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., illetve a tagtelepülések önkormányzatainak hivatalai, intézményei. A közösen foglalkoztatott belsı ellenırök létszáma 2 fı. 5) A belsı ellenırzési feladat végrehajtásának módja: A belsı ellenırök tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi belsı ellenırzési standardok, a nemzetközi legjobb gyakorlat követelményeinek alkalmazásával, az államháztartásért felelı miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belsı ellenırzési vezetı által kidolgozott, a Sárospataki Polgármester Hivatal jegyzıje által jóváhagyott Belsı Ellenırzési Kézikönyv szerint végzik. A belsı ellenırzés feladatát a Bkr a határozza meg, mely alapján a belsı ellenırzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A belsı ellenırök a Bkr. 19. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján bizonyosságot adó ellenırzési és a belsı ellenırzési standardokkal összhangban lévı tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be. A belsı ellenırzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belsı kontrollrendszerek kiépítésének, mőködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint mőködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelıségét, a beszámolók valódiságát; c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezık, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelızése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv mőködése eredményességének növelése és a belsı kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 2/8

4 d) nyilvántartani és nyomon követni a belsı ellenırzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. A belsı ellenırzés tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: a) vezetık támogatása az egyes megoldási lehetıségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerıforrás-kapacitásokkal való ésszerőbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; c) a vezetıség szakértıi támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv mőködése eredményességének növelése és a belsı kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belsı szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetıen. A belsı ellenırök ellenırzési feladataikat összesített éves terv (munkarend) alapján végzik, melynek összeállítása, véglegesítése a belsı ellenırzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett önkormányzatok jegyzıi írásos véleményének figyelembevételével történik. Az összesített terv (munkarend) jóváhagyója a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıje. 6) A belsı ellenırök jogai, kötelességei: A belsı ellenırök jogaira és kötelességeire a Bkr ában leírtak az irányadók, munkavégzésük során kötelesek az Etikai Kódexben foglaltakat betartani. A belsı ellenırök különös tekintettel kötelesek: minden egyes ellenırzésre vonatkozóan ellenırzési programot készíteni; megállapításaikat, következtetéseiket, javaslataikat jelentésbe foglalni; a jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldeni az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egység vezetıjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást, vagy javaslatot tartalmaz; Az ellenırzéssel kapcsolatos esetleges észrevételek elfogadása után a véglegesített jelentést megküldeni az ellenırzött szerv, szervezeti egység vezetıjének. amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az ellenırzött költségvetési szerv vezetıjének, illetve az ellenırzött költségvetési szerv vezetıjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetıjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelı eljárások megindítására. 7) A belsı ellenırzési vezetıi feladat ellátása A belsı ellenırzési vezetı feladatát belsı ellenırzési feladatra társult önkormányzatoknál a Sárospataki Polgármesteri Hivatal állományába tartozó, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıje által megbízott belsı ellenır látja el, aki feladatát a vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Belsı Ellenırzési Kézikönyvben foglaltak szerint köteles elvégezni. Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 3/8

5 A belsı ellenırzési vezetı feladata: a) belsı ellenırzési kézikönyv elkészítése, melynek hatálya valamennyi belsı ellenırzési feladattal érintett önkormányzatra kiterjesztésre kerül, b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenırzési tervek összeállítása, az érintett jegyzık írásos véleményének figyelembevételével, az érintett tagönkormányzatok képviselıtestületeinek jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; c) az ellenırzések összehangolása; d) amennyiben az ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az ellenırzött költségvetési szerv vezetıjének, illetve az ellenırzött költségvetési szerv vezetıjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetıjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelı eljárások megindítására; e) a lezárt ellenırzési jelentés, illetve annak kivonatának az ellenırzött költségvetési szerv vezetıje számára történı megküldése a Bkr. 43. (4) bekezdésének megfelelıen; f) az éves ellenırzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenırzési jelentés Bkr ban foglaltak szerinti önkormányzatonként külön-külön összeállítása. A fenti feladatokon túl a belsı ellenırzési vezetı köteles: a) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelıs miniszter által közzétett módszertani útmutatók; b) gondoskodni a belsı ellenırzések nyilvántartásáról, az érintett jegyzık döntésétıl függıen a külsı ellenırzések nyilvántartásáról, valamint az ellenırzési dokumentumok megırzésérıl, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; c) a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıje által jóváhagyott éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról; d) a belsı ellenırzési feladatra társult önkormányzatok jegyzıit az éves ellenırzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekrıl tájékoztatni; e) kialakítani és mőködtetni az Bkr ban meghatározott nyilvántartást; f) a belsı ellenırzési tevékenység során kezelt adatokat illetıen betartani az adatvédelmi és minısített adatok védelmére vonatkozó elıírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belsı ellenırzést végzık tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék. g) A belsı ellenırzési vezetı megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelısséggel tartozik. 8) A Sárospataki Polgármesteri Hivatala jegyzıjének feladata: A belsı ellenırzési tevékenység megszervezése, biztosítása, irányítása. A belsı ellenırzéssel kapcsolatos dokumentumokat (ellenırzési program, ellenırzési jelentés, éves terv, stratégiai éves terv), a belsı ellenırzési egység útján megküldi az az ellenırzött szervezetek, szervezeti egységek részére. Az önkormányzatok részére a belsı ellenırzési vezetı által elkészített éves-, összesített éves jelentéseket legkésıbb március 20-ig az érintett jegyzı részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejőleg képviselı-testület elé terjeszthesse. Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 4/8

6 Gyakorolja a munkáltatói jogkört a belsı ellenırök felett. Biztosítja, hogy a belsı ellenırzési egység tevékenysége a belsı ellenırzésre vonatkozó jogszabályok alapján mőködjön. A belsı ellenırzési vezetı által - a vonatkozó jogszabályok, nemzetközi standardok, a módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján elkészített belsı ellenırzési kézikönyv jóváhagyása. A belsı ellenırök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosítása. A belsı ellenırzést végzık iskolai végzettségére szakmai képesítésére gyakorlatára vonatkozó jogszabályi követelmények betartása. A belsı ellenırök szakmai továbbképzésének biztosítása. Az összesített éves és stratégiai terv Társulási Tanács elé terjesztése tájékoztatásul a tárgyidıszakot megelızı év december 31-ig. A társult feladatellátásra vonatkozó ellenırzések megtörténtérıl szóló összesített beszámolót a Társulási Tanács elé terjeszti tárgyévet követı év június 30-ig. 9) A tagönkormányzatok jegyzıinek feladata: - írásos véleményt adni, a társult önkormányzatok stratégiai ellenırzési tervének és éves ellenırzési tervének összeállítása a belsı ellenırzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében, - a belsı ellenırzési vezetı által elkészített stratégiai ellenırzési tervet, az éves ellenırzési tervet, illetve a tervek módosítását a képviselıtestület felé jóváhagyás végett elıterjeszteni, és a jóváhagyó határozatot, a jóváhagyást követı 15 napon belül (az éves és a stratégiai tervek vonatkozásában legkésıbb a tárgyidıszakot megelızı november 30-ig) megküldeni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Jegyzıje részére. - Az önkormányzat és az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek rendszeresen aktualizált ellenırzési nyomvonalát (nyomvonalait) a belsı ellenırzési vezetı rendelkezésére bocsátani. - Gondoskodni a belsı ellenırzési jelentésben tett javaslatokra készített intézkedési terv belsı ellenırzési vezetı részére történı megküldésérıl, a jelentésben megadott határidın belül. - Gondoskodni az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidı lejártát követı 8 napon belül a feladatok végrehatásáról (a Bkr a értelmében) elkészített beszámolót tájékoztatásul megküldeni a belsı ellenırzési vezetı részére. - biztosítani a megfelelı nyilvántartásokhoz és fizikai eszközökhöz való hozzáférést, az alkalmazottakkal való kapcsolattartást; 10) Az éves tervek részét képezı soron kívüli ellenırzésekre vonatkozó szabályok: Az éves ellenırzési terv összeállításakor a soron kívüli ellenırzések elvégzésére az éves ellenırzési kapacitás egy részét tartalékolni kell. A tartalék felhasználására az év során folyamatosan, a tagönkormányzatok jegyzıi írásban tehetnek javaslatot a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıjénél. Az igényeket a beérkezés sorrendjében a Jegyzı hagyja jóvá, melyrıl az érintett önkormányzatot írásban tájékoztatja az ellenırzés elvégzésére kijelölt idıszak megjelölésével. A tartalékidı kimerülése után az igényeket csak a következı évi terv összeállításakor lehet figyelembe venni. A soron kívüli ellenırzésekre tartalékolt idı kimerülése után új ellenırzés elvégzésére, csak az érintett önkormányzat ellenırzési tervének módosítása után van lehetıség. Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 5/8

7 11) Az éves ellenırzési terv módosítására vonatkozó szabályok Az éves ellenırzési tervben foglaltakhoz képest ellenırzést elhagyni vagy új ellenırzést indítani az ellenırzési terv módosítását követıen lehet. Az ellenırzési terv módosítását az érintett jegyzı írásos véleményének figyelembevétele után a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıje a belsı ellenırzési egység útján az érintett önkormányzat képviselıtestületénél kezdeményezheti. 12) A belsı ellenırök kapcsolattartási módja: A belsı ellenırök telefonon, írásban, elektronikusan folyamatos kapcsolatot tartanak az érintett önkormányzatok polgármestereivel, jegyzıivel, az intézményvezetıkkel. 13) Tájékoztatás A társult települési önkormányzatok polgármesterei, jegyzıi: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal jegyzıjétıl, a feladatellátás szervezésérıl, feltételeinek alakulásáról tájékoztatást kérhetnek. jogosultak az érintett önkormányzat vonatkozásában végzett ellenırzésekrıl a belsı ellenıröktıl tájékoztatást kérni, az ellenırzés során keletkezett dokumentumokba betekinteni. 14) A feladatellátás finanszírozása A belsı ellenırzés mőködtetésének finanszírozását a Társulás biztosítja, melynek forrása a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulása. A hozzájárulásra vonatkozó szabályokat tagönkormányzatok hatályos Társulási Megállapodása tartalmazza. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal a belsı ellenırzés ellátásához kapcsolódó bevételekrıl és kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezet, amely az éves elszámolást szolgálja. 15) Megállapodás idıtartama, jóváhagyása, felmondása A megállapodást az érintett önkormányzatok jegyzıinek véleményére figyelemmel a tagönkormányzatok határozatban fogadják el. Felmondásra, kizárásra, megszőnésre a Társulási Megállapodásban foglaltak az irányadók. 16) Hatálybalépés A megállapodásban foglaltak a tagönkormányzatok képviselı-testületei által meghozott határozatok jóváhagyásával, lép hatályba, legkorábban július 1-jével és határozatlan idıre szól. Jelen megállapodás hatálybalépésével egyidejőleg a tárgyban született korábbi megállapodás hatályát veszti. A társult önkormányzatok, a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Sárospatak, A megállapodást Bodrogolaszi Község Önkormányzata. számú határozatával Erdıhorváti Község Önkormányzata. számú határozatával Györgytarló Község Önkormányzata. számú határozatával Háromhuta Község Önkormányzata. számú határozatával Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 6/8

8 Hercegkút Község Önkormányzata. számú határozatával Kenézlı Község Önkormányzata. számú határozatával Komlóska Község Önkormányzata. számú határozatával Makkoshotyka Község Önkormányzata. számú határozatával Olaszliszka Község Önkormányzata. számú határozatával Sárazsadány Község Önkormányzata. számú határozatával Sárospatak Város Önkormányzata. számú határozatával Tolcsva Község Önkormányzata. számú határozatával Vajdácska Község Önkormányzata. számú határozatával Vámosújfalu Község Önkormányzata. számú határozatával Viss Község Önkormányzata. számú határozatával Zalkod Község Önkormányzata. számú határozatával jóváhagyta. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követıen a megállapodást kötı felek képviseletében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal mindenben megegyezıt saját kező aláírásával látják el Bodrogolaszi Község Erdıhorváti Község Györgytarló Község polgármestere polgármestere polgármestere..... Háromhuta Község Hercegkút Község Kenézlı Község polgármestere polgármestere polgármestere..... Komlóska Község Makkoshotyka Község Olaszliszka Község polgármestere polgármestere polgármestere..... Sárazsadány Község Tolcsva Község Vajdácska Község polgármestere polgármestere polgármestere..... Vámosújfalu Község Viss Község Zalkod Község polgármestere polgármestere polgármestere.... Sárospatak Város polgármestere Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 7/8

9 A együttmőködési megállapodás tervezetével egyetértek, azt az önkormányzatok képviselı-testületei felé elfogadásra javaslom. Települési önkormányzat Jegyzı neve Az aláírás idıpontja Jegyzı aláírása 1. Bodrogolaszi Község Önkormányzata 2. Erdıhorváti Község Önkormányzata 3. Györgytarló Község Önkormányzata 4. Háromhuta Község Önkormányzata 5. Hercegkút Község Önkormányzata 6. Kenézlı Község Önkormányzata 7. Komlóska Község Önkormányzata 8. Makkoshotyka Község Önkormányzata 9. Olaszliszka Község Önkormányzata 10. Sárospatak Város Önkormányzata 11. Sárazsadány Község Önkormányzata 12. Tolcsva Község Önkormányzata 13. Vajdácska Község Önkormányzata 14. Vámosújfalu Község Önkormányzata 15. Viss Község Önkormányzata 16. Zalkod Község Önkormányzata Együttmőködési megállapodás a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról 8/8

10 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (VI. 28.) KT. határozata a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és a belsı ellenırzési feladatok ellátásának módjáról szóló együttmőködési megállapodást, az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezésérıl

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6684/2011 Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés - a képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról

36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet. az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról hatályos: 2013.05.25 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelésének Szabályzata Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Szabálytalanságok kezelésének Szabályzata Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2. sz. melléklet Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Szabálytalanságok kezelésének Szabályzata Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Szabálytalanságok kezelésének

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - együttmőködési megállapodástól való elállásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat GAzDAsÁGI MŰKÖDTETÉsI KÖzPoNT 1158 Budapest, Ady E. u.31-33 Telefon:06/l / 8151-700 fax:06-o 1-607-1144 web: www. gmkxv.hu Iktatószám:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzéssel összefüggı módosításáról Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 Az egészségügyrıl

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testületnek az anyakönyvi események

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-252 Fax: 47/513-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu JAVASLAT - Képviselő-testületnek - az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben