A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje 14 IV. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 18 V. A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 18 VI. A vezetık közötti feladatmegosztás 20 VII. Az igazgató vagy igazgatóhelyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 20 VIII. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések 21 IX. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 22 X. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 24 XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 25 XII. Az intézményi védı, óvó elıírások 26 XIII. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık 28 XIV. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 30 XV. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 33 XVI. Felnıttoktatás formái 34 XVII. A diákönkormányzat, a diákképviselık és az iskolai vezetık közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása 35 XVIII. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 40 XIX. Az iskolai könyvtár mőködése a Nyíregyházi Fıiskolával kötött megállapodás alapján történik 40 XX. Aláírások 41 2

3 A Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának nevelıtestülete a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 57. (1) b. pontjában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel ugyanezen törvény 40. (1), (2) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. -ában foglaltakra a szervezeti és mőködési szabályzatot (továbbiakban: SzMSz) az intézmény igazgatójának elıterjesztése alapján nevelıtestületi értekezleten az alábbi módon fogadta el. I. Általános rendelkezések I.1 A szervezeti és mőködési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményben dolgozó közalkalmazottak belsı kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és mőködési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és miniszteri rendeletek: évi LXXIX. törvény a közoktatásról, továbbiakban Kt., - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl, továbbiakban R., - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, továbbiakban K.r évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrıl. A szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája (továbbiakban szakközépiskola) szervezeti felépítésére és mőködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetıjének elıterjesztése alapján a nevelıtestület március 26. napján elfogadta. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogát gyakorolta a Diákönkormányzat (továbbiakban:dök), amelyet a XIX. fejezetben aláírásukkal igazolták. Jelen szervezeti és mőködési szabályzatot a fenntartó, Nyíregyházi Fıiskola a tanulási kompetenciák az oktatás és szakképzés fejlesztéséért közhasznú alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá. A szervezeti és mőködési szabályzatot a tanulók, valamint szüleik megtekinthetik a szakközépiskola tanári szobájában, továbbá a szakközépiskola honlapján ( Tartalmáról és elıírásairól az intézmény igazgatója, valamint az igazgatóhelyettes ad felvilágosítást. 3

4 A szervezeti és mőködési szabályzat személyi és idıbeli hatálya A szervezeti és mőködési szabályzat betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára és tanulójára nézve kötelezı érvényő, megszegése esetén az intézmény vezetıje jogkörében intézkedik. A szervezeti és mőködési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával visszamenılegesen szeptember 1. napjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. I.2 Az intézmény általános jellemzıi: Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája székhelye: Nyíregyházi Fıiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. OM azonosító szám: Az intézmény alapítója: Nyíregyházi Fıiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. Az intézmény fenntartója: Nyíregyházi Fıiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és a szakképzés fejlesztéséért közhasznú alapítvány (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.) Az alapító okirat kelte: május 14. Az intézmény jogállása: Részben önállóan gazdálkodó alapítványi gazdálkodó szervezet. Az intézmény típusa: Szakközépiskola 4

5 Feladatként ellátott alaptevékenységek, kiegészítı tevékenységek azok forrásai, jogszabályi háttere Alaptevékenység Száma Neve Jogszabály Forrás Feladatmutató 8531 Általános középfokú Kt. normatív támogatás tanulói létszám oktatás 8532 Szakmai középfokú Kt., Szkt. normatív támogatás, tanulói létszám oktatás térítési díj 8541 Felsı szintő nem Kt., Szkt. normatív támogatás, tanulói létszám felsıfokú oktatás térítési díj Kiegészítı tevékenység Száma Neve Jogszabály Forrás Feladatmutató 8510 Iskolai elıkészítı Kt. térítési díj igénylık száma oktatás 8560 Oktatás kiegészítı Kt., Szkt. normatív támogatás, igénylık száma tevékenység térítési díj Szakmai tanfolyamok, Kt., Szkt. térítési díj igénylık száma továbbképzések Nyelvvizsgára elıkészítı felsıfokú térítési díj igénylık száma oktatásra elıkészítı tanfolyamok szervezése A mőködést meghatározó alapvetı jogszabályok: évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl, évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl, 30/1999. (II. 14.) Kormányrendelet a diákigazolványról, 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl, évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a évi LXXXVI tv. végrehajtásáról, 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról, 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrıl, 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól, évi CLCI törvény a közhasznú szervezetekrıl 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a szakképzésben résztvevı tanulók juttatásairól, évi CI. tv. a felnıttképzésrıl. 5

6 A gazdálkodáshoz szolgáló számlaszám: Az alapítvány számlavezetı hitelintézete: OTP ZRt. A hitelintézetnél vezetett elszámolási számla száma: Az alapítvány adószáma: I.4 Költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködési rendszere A szakközépiskola szakmailag önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény, melynek élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll. Megbízatása jogszabályokban megfogalmazott módon és idıtartamban történik. Az igazgató jogszabályokban rögzített felelısségének és döntési jogköreinek meghagyásával vezetıi feladatait megosztja az iskolavezetés tagjaival munkaköri leírásban részletezettek szerint: - igazgatóhelyettes, - gyakorlati oktatásvezetı, - gazdasági ügyintézı, - minıségfejlesztési vezetı. A vezetık megbízását az igazgató véleményének kikérésével a Kuratórium Elnöke adja. Vezetı csak a tantestület tagja lehet. Az igazgató munkáját segítik jogszabályi keretek között, munkaköri leírásban rögzítettek szerint: - a munkaközösség-vezetık mint középszintő vezetık, - a KTI és a Kuratórium alkalmazottai közül a Kuratórium elnöke által megbízott belsı ellenırzési vezetı, akinek feladata a belsı ellenırzésérıl szóló belsı ellenırzési tevékenység megszervezése, a belsı ellenırre elıírt általános és szakmai követelmények betartásával, - az ifjúságvédelmi felelıs mint nevelı-oktató munkát segítı, - diákmunkát segítı tanuló (DMS), - biztonságvédelmi felelıs. 6

7 I.4.1 A szakközépiskola szervezeti felépítése Igazgató Igazgatóhelyettes Minıségfejlesztési vezetı Gazdasági ügyintézı Iskolatitkár adminisztrátor Biztonságvédelmi felelıs Gyakorlati oktatásvezetı Munkaközösség vezetık Minıségfejlesztési csoport Munkaközösség tagjai Ifjúságvédelmi felelıs DMS tanár Az iskola alkalmazottai kinevezési megbízási jogkörét a KTI vezetıje, illetve a Kuratórium Elnöke gyakorolja. A szakközépiskolában végzendı munkával kapcsolatosan az iskola igazgatójának feladat-meghatározási, utasítási, ellenırzési és számonkérési jogköre van, illetve a szervezeti felépítés alapján illetik meg a jogkörök a szakközépiskola különbözı beosztott dolgozóit. I.5. Gazdálkodás A szakközépiskola az Alapítvány részben önállóan gazdálkodó intézménye. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a gazdasági ügyintézı látja el. A feladatellátást szolgáló vagyon felett az Alapítvány rendelkezik. I.5.1. Bélyegzık használata Cégbélyegzık: Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája középen a Magyar Köztársaság címere. A fenti bélyegzıvel ellátott, cégszerően aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, illetve a jogról való lemondást jelent. Cégszerő aláírás: igazgató, gazdasági ügyintézı. 7

8 Az intézményben használatos bélyegzıkrıl, a használók körérıl, a bélyegzık nyilvántartásáról, a nyilvántartással megbízott személyrıl, továbbá a bélyegzık beszerzésérıl, kiadásáról, cseréjérıl és az évenkénti leltározásról a Bélyegzık használati rendje címő melléklet rendelkezik. II. A mőködés rendje II.1 Általános szabályok - A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási és kulturális miniszter rendeletben állapítja meg. - Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai éves munkaterv határozza meg. Nevelıtestületi elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. Ismertetésére az osztályfınökök közremőködésével az osztályfınöki órákon kerül sor. - Az éves munkatervhez ki kell kérni: a tanulókat érintı programok vonatkozásában az iskolai Diákönkormányzat, gyakorlati képzés esetében, ha a képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezıjének véleményét. - Az iskolai tanév éves munkatervében meg kell határozni: az iskolai tanítás nélküli munkanapok idıpontját, felhasználását, a szünetek idıtartamát, a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének idıpontját, a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. - A nevelı-oktató munka a tantárgyfelosztás alapján elkészített heti órarend szerint, a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben történik. - Tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelezı tanítási órák megtartása után tarthatók. Ezek idıpontját és helyét az igazgatóhelyettes által készített kimutatás tartalmazza, amelyen változtatni csak igazgatói engedéllyel lehet. - A tanórán kívüli foglalkozások tervezése és szervezése során mindenki felelıssége betartani a következıket: fenntartó által biztosított órakeretet, az igazgató által engedélyezett óraszámot, a tanuló jogszabályokban rögzített maximális napi, illetve heti óraszámát, a jogszabályokban meghatározott csoportlétszámot, kivételt képeznek az egyéni foglalkozások a rendelkezésre álló órakereten belül. - Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint az igazgatóhelyettes ellenırzi. - A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak, a szaktanárral történı egyeztetés után. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben csak az igazgató tehet. 8

9 II.2 A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) - Az intézmény szorgalmi idıben tanítási napokon: reggel tıl a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésıbb 20 óráig van nyitva. - Az intézmény tanítási szünnapokon és tanítási szünetben zárva van. - Az intézménynek az elıbb szabályozott idıponttól való eltérı nyitva tartására elızetes kérelem alapján az intézmény igazgatója adhat engedélyt. - Az intézmény tanulóinak munkarendjét a Házirend tartalmazza. A tanítási nap rendje A tanítás reggel 8 órakor kezdıdik. A tanítási nap hosszát minden osztály és tanuló esetében az órarend határozza meg. Az órák megtartásának rendje: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Az iskola tanulói felnıtt korúak, ezért két órát összevontan is meg lehet tartani. II.3 A vezetık nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény mőködésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetıi feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetık nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje a következı: - a vezetık heti munkaideje 20 óra, - munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelı idıben és idıtartamban látják el, - ügyeleti napokon az iskolában tartózkodás ideje: ig. Vezetıi beosztás megnevezése: - igazgató, - igazgatóhelyettes, - gyakorlati oktatásvezetı. A vezetık ügyeleti beosztását a mindenkori éves munkaterv tartalmazza. 9

10 Az ügyeletes vezetı napi feladatai: - nyitja 7 45 órakor a naplótartó szekrény ajtaját, - gondoskodik az elıre nem látható távollétek miatti szaktanári helyettesítés aznapi megszervezésérıl, - az igazgatót értesíti az intézmény mőködését veszélyeztetı eseményekrıl, gondoskodik a probléma idıszakos megoldásáról, a tőz-, baleset- és vagyonvédelmi szabályok betartásáról, - ellenırzi a tanárok pontos órakezdését és óratartását, - ellenırzi a tanulók reggeli iskolába érkezését, - ellenırzi a tanórán kívüli foglalkozásokat, - az esetleges munkafegyelemmel kapcsolatos észrevételeket jelzi az intézmény vezetıjének, - 18 órakor ellenırzi a naplók visszakerülését, gondoskodik a szekrény bezárásáról. II.4 Pedagógusok munkarendje - A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékleteként megtalálhatók. - A közoktatási törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó fıállású pedagógus heti teljes munkaidege (40 óra) a kötelezı órákból, valamint a nevelı, illetve nevelı-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. - A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan mőködésének biztosítását kel elsıdlegesen figyelembe venni. A pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. - A pedagógus köteles 5 perccel tanítási, foglalkozási beosztása elıtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elıtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon 7 30 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetıjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetıje a helyettesítésrıl intézkedhessen. - A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítı tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti elırehaladást. - Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetıtıl vagy távolléte esetén az igazgatóhelyettestıl kérhet engedélyt legalább két nappal korábban a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettıl eltérı tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi. - A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetıség szerint szakszerő helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítı pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása elıtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint elırehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és két hétnél hosszabb távollét esetén kijavítani. 10

11 - A pedagógusok számára a kötelezı óraszámon felül a nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézmény vezetıje adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés elve. - A pedagógus alapvetı kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen érdemjegyekkel értékelje, valamint számukra a számszerő érdemjegyeken és osztályzatokon kívül visszajelzéseket adjon elırehaladásuk mértékérıl, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendı feladatokról. II.5 Az intézmény nem pedagógus dolgozóinak munkarendje - Az intézményben a nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan mőködése érdekében. Munkaköri leírásuk az SZMSZ mellékletei között megtalálhatóak. A törvényes munkaidı és pihenıidı figyelembevételével az igazgatóhelyettes tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és az alkalmazottak szabadságának kiadására. - A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az elızı bekezdés utolsó mondatában rögzítettek szerint az intézményvezetı határozza meg. - A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét mellékletben található szabályzat tartalmazza. az iskolatitkár-adminisztrátor, gazdasági ügyintézı nevelı-oktató munkát segítı: ifjúságvédelmi felelıs biztonságvédelmi felelıs - A napi munkaidı megváltoztatása az intézményvezetı szóbeli, esetenként írásos utasításával történik. II.6 Kártérítési kötelezettség, anyagi felelısség Az intézmény valamennyi dolgozója anyagilag is felelıs a gépek, eszközök megóvásáért, a berendezési tárgyak rendeltetésszerő használatáért. Az alkalmazott az alkalmazotti jogviszonyból eredı kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelısséggel tartozik. - Szándékos károkozása esetén az alkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. - Az alkalmazott vétkességre való tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandó ırzésre, kizárólagos használatra vagy kezelésre, jegyzék vagy elismervény alapján vett át. - Amennyiben a kárt többen okozták a fenti feltételek esetében, munkabérük arányában felelnek. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve a az irányadó. - Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés közben bekövetkezett kárért vétkességre való tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megırzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. - Az intézmény nem vállal felelısséget a munkába járáshoz használt jármőért nem megoldott biztonságos ırzése miatt. 11

12 - A dolgozó a szokásos személyi tárgyakat meghaladó mértékő és értékő használati értékeket csak az intézményvezetı engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet onnan ki. II.7. A szabadság és megállapításának rendje Valamennyi dolgozó szabadságával kapcsolatos szabályokat a Munka Törvénykönyve szabályozza. A szabadság ütemezése Az év elején, március 1-jei határidıvel az intézményvezetı és a gazdasági ügyintézı elkészíti a szabadságok ütemezését. Az ütemezés során lehetıség szerint tekintettel kell lenni a munkavállalók tervezett hosszabb, egybefüggı szabadságára. Tájékoztatás Az intézmény valamennyi dolgozóját tájékoztatni kell az ütemezésrıl legkésıbb minden év április 1-jéig. Fizetés nélküli szabadság A munkavállaló kérésére a munkáltató fizetés nélküli szabadság igénybevételét engedélyezheti. Az engedély megadása, vagy megtagadása a munkáltató kizárólagos mérlegelési hatáskörébe tartozik. Tanulmányi szabadság A tanulmányi szabadsággal kapcsolatos kérdésekben a Munka Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A tanulmányi szabadságot az intézmény vezetıje és a gazdasági ügyintézı állapítja meg a továbbtanuló által benyújtott, a képzıhely által kiadott tanrend alapján.,a tanulmányi szabadságon lévı helyettesítésének adminisztrálása az erre a célra rendszeresített helyettesítési füzetbe történik. A szabadság nyilvántartása A szabadság kiírása és nyilvántartása a gazdasági ügyintézınél történik, az igénybevétel elıtt legkésıbb egy nappal. Érvényesíteni csak intézményvezetıi és a gazdasági ügyintézı aláírása után lehet. Az igénybevett szabadságról, valamint annak típusáról nyilvántartást kell vezetni. Felelıs: gazdasági ügyintézı. Tanév közbeni szabadság igénybevétele Pedagógusok esetében a teljes szabadság kiadására elsısorban az iskolai szünetben kerülhet sor. Indokolt esetben ettıl intézményvezetıi engedéllyel lehet eltérni. 12

13 II.9 Az intézmény mőködési rendjét meghatározó további dokumentumok Alapdokumentumok: - Alapító okirat, - Pedagógiai Program, - SZMSZ, - Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP) - Házirend, - Éves munkaterv, illetve mellékleteként szereplı egyéb munkatervek. További dokumentumok belsı szabályzatok: - az SZMSZ mellékleteiként szereplı szabályzatok és utasítások, - Esélyegyenlıségi terv, - Felnıttoktatási szabályzat, - Továbbképzési szabályzat, - Informatikai biztonsági szabályzat, - Számítástechnikai- és szoftver-védelmi szabályzat, - Az iskola számítógépeinek és számítógépes hálózatának felhasználói szabályzata, - Iratkezelési szabályzat, - Diákigazolvány kezelési szabályzat, - Pedagógusigazolvány kezelési szabályzat, - Iskolai bizonyítványok másodlatának, pótbizonyítványok kiadásának rendje. 13

14 III. A pedagógiai munka belsı ellenırzési rendje III.1 A pedagógiai munka belsı ellenırzésének fogalma, célja A pedagógia munka belsı ellenırzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének célja az esetlegesen elıforduló hibák mielıbbi feltárása, majd a feltárást követı helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenırzés célja másrészrıl a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. III. 2 A pedagógiai munka belsı ellenırzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belsı ellenırzésével szemben támasztott követelmények: - fogja át a pedagógiai munka egészét, - segítse elı valamennyi pedagógiai munka emelkedı színvonalú ellátását, - a helyi tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, - támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerőbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, - a diákönkormányzat észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenırzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplıjének megfelelı pedagógiai módszerek megtalálását, - biztosítsa, illetve segítse elı a fegyelmezett munkát, - támogassa különféle szintő vezetıi utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, - hatékonyan mőködjön a megelızı szerepe. III.3 A pedagógiai munka belsı ellenırzésére jogosultak A pedagógiai munka belsı ellenırzésére általános jogkörben jogosult: - az intézmény vezetıje, - igazgatóhelyettes, - gyakorlati oktatásvezetı. A pedagógiai munka belsı ellenırzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösség-vezetık. A szakmai munkaközösség-vezetık a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenırizni. A pedagógia munka belsı, valamely témájú, területre vonatkozó ellenırzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. Az intézmény vezetıje jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenırzési feladat elvégzésére kijelölni. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének feladatai: - biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint elıírt) mőködését, - segítse elı az intézményben folyó nevelı-oktató munka eredményességét, hatékonyságát, - az iskolavezetés számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzésérıl, 14

15 - szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı-oktató munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı-oktató munka belsı ellenırzése során: - a pedagógusok munkafegyelme, - a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, - a nevelı-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, - a tanterem rendezettsége, tisztasága, - a tanár-diák kapcsolat, - a tanulók jogainak és személyiségének tiszteletben tartása, - a tanár személyiségének és jogainak tiszteletben tartása, - a nevelı és oktató munka színvonala a tanítási órákon: az órára történı elızetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra felépítése és szervezése, a tanítási órán alkalmazott módszerek, multimédiás eszközök használata, a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése. III.4 A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formája A pedagógiai munka belsı ellenırzésének megszervezéséért és hatékony mőködéséért az intézmény vezetıje felelıs. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formái különösen a következık lehetnek: - szóbeli beszámoltatás egyénileg vagy csoportosan, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - tanórán kívüli foglalkozások látogatása, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok, kérdıívek, - dokumentumok tanulmányozása, - eredmények elemzése. Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal, szükség esetén a munkaközösség tagjaival és a tanulókkal meg kell beszélni. A pedagógia munka belsı ellenırzésének kiemelt, konkrét tartalmát, az érintettek körét és ütemezését az éves munkaterv tartalmazz. Az iskolai élet egészére vonatkozó ellenırzések konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését, felelısök megnevezésével a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében található Belsı ellenırzési szabályzat tartalmazza. 15

16 III.5 A pedagógiai munka belsı ellenırzésének helye az iskola belsı ellenırzési rendszerében A belsı ellenırzés területei az iskolában I. Pedagógiai II. Tanügyigazgatás III. Munkáltatói feladatok naplók, törzslapok, átruházott jogkörök, Lásd: A pedagógiai beírási naplók ellenırzése (munkaırzés ellen- ellenırzık, közösség-vezetı, színterei bizonyítványok, iskolac. táblázatot statisztika, vezetés), tantárgyfelosztás, személyzeti munka, órarend a munkaidı pontos hiányzások, betartása beiratkozás, jelenléti ív, beiskolázás, pályakezdı kollégák, vizsgák megszervezése új kollégák, (osztályozó, köztes, pedagógus azonosítók modulzáró, különbözeti, megléte. szakmai), tanév rendje (eseménynaptár), tanulói azonosítók megléte IV. Gazdálkodás V. PR-tevékenység VI. Egyéb szakleltárak, biztonságtechnikai elıírások betartása, túlóra, helyettesítés adminisztrálása, elszámolása, normatív támogatás igénylése. az iskola közéleti tevékenysége, az iskola menedzselése, kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal, pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége. munka-, tőz- és vagyonvédelem, informatikai biztonság, rendszeres orvosi ellátás megszervezése és biztosítása, tanulóbalesetek megelızése, adminisztrálása, az iskola belsı helyiségeinek külsı területeinek állaga, rendezettsége, tisztasága, iratkezelés, szabályzatok megléte, aktualizálása, bélyegzı használat, diákigazolványkezelés bizonyítványkezelés, pedagógus igazolvány kezelés, pedagógus azonosítók. 16

17 A pedagógia ellenırzés színterei Tanórához és tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódó óralátogatás különbözı céllal (pályakezdı, új kolléga; tantárgygondozás, aktivitásmérés), dokumentumok ellenırzése (tanmenet, munkatervek, napló, törzslap, bizonyítvány, ellenırzı). taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága, rendezvények, ünnepségek, Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek gyakorlati területek, DÖK közmővelıdési intézmények (múzeum, színház, könyvtár, (levéltár), Minıségfejlesztés tanulói szokásrendszer, értékelés (osztályzatok aránya, eloszlása, szülıi tájékoztatás), mérések, vizsgálatok (tantárgyi, attitőd vizsgálata). partneri elégedettség mérése, belsı szabályozók betartásának ellenırzése. HR fejlesztés. Pedagógiai attitődök, módszerek, eljárások szociális érzékenység, empátia, bánásmód, pozitív értékelés. Egyéb ifjúságvédelem, beiskolázás, házirend, tanítás nélküli munkanapok felhasználása, kötelezı pedagógus továbbképzések (hétévenkénti továbbképzés teljesítése), vizsgák elıkészítése szervezése, lebonyolítása. Az SzMSz mellékleteként szerepel a belsı ellenırzések területenkénti éves ütemterve: - A pedagógiai munka éves ellenırzési terve - A gazdálkodás belsı ellenırzésének éves ellenırzési terve. 17

18 IV. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A szakközépiskola a Nyíregyházi Fıiskolától annak részét képzı bérelt helyiségekben mőködik és ezek nem szeparálhatók el a Fıiskolától, így az iskolával jogviszonyban nem állók benntartózkodási rendje a Nyíregyházi Fıiskoláéval egyezik meg. Tájékoztatást és segítséget a KTI titkársága és az intézmény vezetıje ad. V. A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje V.1 Munkaközösségek összetétele Osztályfınöki munkaközösség Tagjai: osztályfınök, DMS tanár, ifjúságvédelmi felelıs V.2 Kapcsolattartás, információáramlás Iskolavezetés Kibıvített vezetıség Nevelıtestület Tagjai Ideje Célja Kéthetente Intézményvezetı Igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatásvezetı Minıségfejlesztési vezetı Iskolavezetés Ifjúságvédelmi felelıs DMS tanár Munkaközösségek vezetıi Pedagógusok Gazdasági ügyintézı Ifjúságvédelmi felelıs Szükség szerint: DÖK elnök Kéthavonta Beszámolás és értékelés az elızı hét eseményeirıl. Soron következı feladatok kitőzése, döntések. Aktuális problémák megbeszélése A közoktatási törvényben meghatározott különbözı jogok érvényesítése, tájékoztatás a soron következı feladatokról. Vezetık egységes informálás, beszámoltatás, jelzés visszajelzés, értékelés. Félévente A közoktatási törvényben meghatározott különbözı jogok érvényesítése, tájékoztatás a soron következı feladatokról. Aktuális feladatok, problémák megbeszélése. Megelızı idıszak eredményeinek, történéseinek elemzése, érté-kelése. Szakmai munkaközösség Munkaközösség tagjai Aktualitáskor Aktuális szakmai feladatok, problémák megbeszélése. Jogszabályokban meghatározott különbözı jogok érvényesítése. 18

19 Diákközgyőlés Minıségfejlesztési csoport Tagjai Ideje Célja Az intézményvezetı és a Diákönkormányzat elnöke Évente egy alkalommal Diákönkormányzat Iskolavezetés Tanulóifjúság Nevelıtestület Aktualitáskor beszámol az elızı diákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetérıl és érvényesülésérıl. Problémafelvetés, kérdésfeltevés az intézmény vezetıjéhez és DÖK elnökhöz. Minıségfejlesztéssel intézményi Minıségirányítási programmal (ISO, COMENIUS, IMIP) kapcsolatos feladatok. A különbözı szintő megbeszélések idıpontját az éves munkaterv tartalmazza. A nem tervezett megbeszélések idıpontjáról tájékozódhatnak: Iskolavezetés Kibıvített vezetıség Nevelıtestület Szakmai munkaközösség Diákönkormányzat Minıségfejlesztı csoport iskolatitkári értesítés iskolatitkári értesítés tanári szoba hirdetıtáblája útján tanári szoba hirdetıtáblája útján, személyes tájékoztatás DMS tanár értesítése útján Személyes tájékoztatás, tanári szoba hirdetıtáblája útján 19

20 VI. A vezetık közötti feladatmegosztás Az igazgató kizárólagos (munkatársaira át nem ruházható) hatáskörébe tartozik: - az intézmény képviselete, - a pedagógusok feletti egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása, - az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, - a nevelıtestület vezetése, - a nevelı-oktató munka koordinálása, - a nevelıtestület véleményezési, egyetértési, továbbá teljes jogkörő döntési jogosítványait illetı ügyek elıkészítése, valamint a végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése, - az intézmény feladataiból és a rendelkezésére álló költségvetésbıl következıen a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - együttmőködés a Diákönkormányzattal, - rendszeres kapcsolattartás a munkaközösség-vezetıkkel, - belsı ellenırzési terv elkészítése és végrehajtásának ellenırzése. Az iskolavezetés tagjai az SZMSZ mellékleteként szereplı munkaköri leírások szerint segítik az igazgató munkáját. VII. Az igazgató vagy igazgatóhelyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az igazgató távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén 4 hetet meghaladó folyamatos távollét a fenntartó által írásban is megbízott igazgatóhelyettes, az igazgató kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Ha az igazgatóhelyettes távol van, illetve akadályoztatva van akkor a helyettesítés az igazgató által kijelölt személyre hárul. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági ügyintézı látja el. Az igazgató, illetve igazgatóhelyettes helyettesítésére vonatkozó további elıírások: - a helyettesek csak a napi, zökkenımentes mőködés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg az igazgató, vagy igazgatóhelyettes helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belsı szabályzataiban rendelkezéseiben kizárólag a vezetı jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 20

21 VIII. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A nevelıtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: - a szakmai munkaközösségre, - Diákönkormányzatra, - pedagógusok egy csoportjára. A nevelıtestület nem ruházhatja át a következı jogköreit: - Pedagógiai Program elfogadása és a módosítás elfogadását, - a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása és módosítás elfogadását, - a fentiek esetében a jóváhagyási döntés elleni kereset benyújtásáról való döntést. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár, a befejezést követı nevelıtestületi megbeszélésén. Indokolt esetben rendkívüli nevelıtestületi megbeszélés összehívásával melyrıl a tanári szoba hirdetıtábláján tájékoztatja a nevelıtestületet. VIII.1 A nevelıtestület átruházhatja a következı jogköreit VIII.1.1 Döntési jogkörét - Intézményi Minıségbiztosítási Program elfogadása, valamint végrehajtásának értékelése, - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése, - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, - a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - a házirend elfogadása és módosítása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, - jogszabályban meghatározott más ügyek. Az iskolában a nevelıtestület nem él a döntési jogköreinek átruházásával. VIII.1.2 Javaslattételi jogkörét A nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. VIII.1.3 Véleménynyilvánítási jogkörét - a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, - a tantárgyfelosztás elfogadása elıtt, - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, - az igazgatóhelyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása elıtt, - más, a fenti pontokban nem szereplı, de jogszabályban meghatározott esetekben. 21

22 A nevelıtestület esetenként a tagjaiból bizottságot hozhat létre a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, meghatározott idıre vagy alkalmilag, továbbá a felülbírálati kérelmek elbírálására. VIII.1.4 Jogkörök gyakorlása A nevelıtestület döntéseit értekezleten nyílt szavazással, szótöbbséggel, személyi ügyekben titkos szavazással dönt. Szavazatok egyenlısége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntési és véleményezési jogkörbe tartozó kérdések határozatáról jegyzıkönyv készül, amit a nevelıtestület minden tagjának be kell tartani. A pedagógusokat titoktartási kötelezettség terheli a nevelıtestület tagjainak és a tanulók személyes magánügyeinek tekintetében, továbbá jogszabályokban rögzített esetekben. A tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: - tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, - félévi és év végi osztályozó értekezlet, - félévente munka- és tájékoztató értekezlet, - nevelési értekezlet, - rendkívüli értekezletek (szükség szerint). IX. A külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: - egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: a fenntartóval, más oktatási intézményekkel, az intézményt támogató szervezetekkel, - az egészségügyi szolgáltatóval, - egyéb közösségekkel, - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival. IX.1 Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás IX.1.1 A fenntartóval való kapcsolat: Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsısorban a következı területekre terjed ki: - az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, - az intézmény tevékenységi körének módosítására, - az intézmény nevének megállapítására, - az intézmény ellenırzésére, - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: - az intézmény SZMSZ-e, Házirendje, Pedagógiai Programja jóváhagyása és módosítása tekintetében. 22

23 A fenntartóval való kapcsolattartás formái: - szóbeli tájékoztatás adása, - írásbeli beszámoló adása, - egyeztetı tárgyalásokon, értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel. - a fenntartó által kiadott rendelkezések átvétele annak végrehajtása céljából. A kapcsolattartásért felelıs: - intézményvezetı. IX.1.2 Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolatok lehetnek: - szakmai, - kulturális - és egyéb jellegőek. A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétıl függıen alakulhat. A kapcsolattartásért felelıs: - intézményvezetı, - iskolavezetés. IX.1.4 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy - támogató megfelelı tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetérıl, támogatással megvalósítandó elképzelésérıl, és annak elınyeirıl, - az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerősége, stb. egyértelmően megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthetı legyen. Az intézményvezetı és az iskolavezetés feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. A kapcsolattartásért felelıs: - intézményvezetı, - igazgatóhelyettes, - gazdasági ügyintézı. IX.3 Az iskola-egészségüggyel való kapcsolattartás Az intézményben az iskola-egészségügyi ellátást, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat jogszabály határozza meg. Az iskola-egészségügyi ellátást a Preventív és Kuratív Kft. Dr. Veisz Katalin háziorvos vállalkozóval kötött megállapodás alapján mőködik. 23

24 Az iskolavezetés rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola-egészségügyi ellátást, az egészségügyi alapellátás részeként biztosító - iskolaorvossal, - iskolai védınıvel. (akik az iskola dolgozói részére a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtják jogszabályi elıírásoknak megfelelıen). A kapcsolattartásért felelıs: - igazgatóhelyettes. IX. 4 Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösséget formáló és alakító, kulturális tevékenység jellemzı. A külsı kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegő programokban jelenik meg. X. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok X.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az iskola hagyományainak kialakítása, ápolása, ezek fejlesztése és bıvítése, valamint az iskola jó hírnevének megırzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó idıpontokat, valamint a szervezési felelısöket a nevelıtestület az éves munkatervben határozza meg. X.2 Jogszabályokban elıírt megemlékezések Október 23. A köztársaság kikiáltásának évfordulója Az 1956-os forradalom emlékünnepe Március 15. Nemzeti Ünnep Felelıs: igazgatóhelyettes igazságvédelmi felelıs. X.3 Az intézmény egyéb hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei - Tanévnyitó, tanévzáró, - Az iskola 5 évenként évkönyvet jelentet meg, - Diákközgyőlés. A nevelıtestület tagjai kötelezı jelleggel vesznek részt: - jogszabályokban elıírt kötelezı jellegő iskolai ünnepségek, rendezvények, - tanévnyitó, tanévzáró, nyílt nap. A Melléklet tartalmazza: - az intézmény zászlajának, jelvényének mindenkori leírását. 24

25 XI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot az intézmény biztosítani köteles. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása az iskola-egészségügyi szolgálat keretében történik, jogszabályokban rögzítettek szerint. (külön megállapodás alapján). Az iskola-egészségügyi ellátás: - az iskolaorvos és - védını együttes szolgáltatásából áll. Az ellátásnak biztosítania kell: - az iskolaorvos heti egy alkalommal történı rendelését, valamint a védını tevékenységét az iskolában (tanévenként meghatározott napokon és idıpontban). Az iskolában szervezett egészségügyi vizsgálatok során figyelembe kell venni az egészségügyrıl szóló évi CLIV. Törvény rendelkezései közül kiemelten: a beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapot által indokolt, az egészségügyrıl szóló törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható, az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetıleg annak során mely beavatkozás elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, az egészségügyi ellátás során tiszteletben kell tartani a beteg emberi méltóságát, biztosítani kell a beteg jogainak védelmét mely alatt nem feltétlenül a ténylegesen beteg személyt kell érteni. Az iskola-egészségügyi ellátásról jogszabály rendelkezik. Részletesen rendezi a résztvevık feladatait, a kötelezıen elvégzendı vizsgálatok fajtáit. Az iskolaorvos és a védını a feladatok elvégzésére és ütemezésére éves munkatervet készít. Az egészségügyi ellátás rendje a védını szervezésében, irányításával az intézményvezetı által megbízott személy közremőködésével zajlik. Abban az esetben, ha a tanuló betegsége a többi tanuló egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti és a tanuló megtagadja beleegyezését a vizsgálathoz, illetve a beavatkozáshoz, az iskola az illetékes egészségügyi hatóság közremőködését veszi igénybe. 25

26 XII. Az intézményi védı, óvó elıírások XII.1 A közoktatási törvény alapján az iskola feladatai: - meg kell teremtenie a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeit, - fel kell tárnia és meg kell szüntetnie a tanulóbaleseteket elıidézhetı okokat, - ki kell vizsgálnia és nyilván kell tartania a tanulóbaleseteket, - a balesetekrıl készített jegyzıkönyvek jogszabályban elıírt, elektronikus úton történı továbbítása. A fenti feladatok megszervezése, irányítás és ellenırzése az intézmény vezetıjének feladata. Az intézményvezetı munkáját közvetlenül segíti: - az iskolavezetés, - a biztonságvédelmi felelıs, - ifjúságvédelmi felelıs, - az iskolaorvos, - az iskolai védını, - iskolatitkár. XII.2 Az iskola dolgozóinak tanuló- és gyermekbalesetet megelızı feladatai XII.2.1 Az igazgató feladata: - az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, - az iskola belsı szabályzatainak körültekintı összeállítása (tőz-, baleset- és munkavédelmi szabályzat, - a részterületek felelıseinek megbízása (elsısegélynyújtók, balesetvédelmi felelıs), - megszervezni, hogy a tanulók, a pedagógusok és az iskola valamennyi dolgozója megismerhesse az általános és helyi szabályokat, - az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek megteremtése, folyamatos ellenırzése ezek dokumentálása, - a tanulóbaleseteket elıidézhetı vagy elıidézı okok feltárása, megszüntetése, - a balesetvédelmi szabályok betartásának ellenırzése dokumentálása. XII.2.2 A balesetvédelmi felelıs feladatai: - az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, - tanév elején az iskolai élet egészére vonatkozó munka-, tőz- és balesetvédelmi oktatás megtartása ennek dokumentálása, - az egészséges és biztonságos iskolai környezet, munkavégzés feltételeinek folyamatos ellenırzése ezek dokumentálása. XII.2.3 Az iskola pedagógusainak tanuló- és gyermekbaleseteket megelızı feladatai: - ismerje és tartsa be az intézmény munka-, tőz- és balesetvédelmi szabályzatában elıírt szabályokat, utasításokat, - minden gyakorlati, technikai jellegő feladat, illetve tanórán kívüli program elıtt a tanulókat ki kell oktatni a baleseti veszélyforrásokra, a kötelezı viselkedés 26

27 szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendı magatartásra gondoskodik a dokumentálásról, - tudatosítani kell a tanulókkal a balesetek megelızésével kapcsolatos kötelességeiket, - baleseti veszélyforrás esetén azonnal jelenti az intézmény vezetıjének. Az osztályfınök balesetvédelmi feladatai a pedagógus általános feladatain túl: - el kell látnia osztályának felügyeletét az osztály tanórán kívüli közösségi foglalkozásain, kirándulásokon, - figyelemmel kell kísérnie a tanulók egészségi állapotát, ellenırzi, hogy a tanulók megjelentek-e az iskolai egészségügyi ellátás keretében megszervezett szőrıvizsgálatokon, - osztályfınöki órák keretében foglalkozik a különbözı állandó és idényjellegő baleseti veszélyekkel, - az osztályban történt tanulói baleseteket nyilvántartja és jelenti az intézmény vezetıjének. A különösen balesetveszélyes tantárgyakat tanító szaktanárok baleset-megelızési feladatai a munkaköri leírásuk tartalmazza. Ezek: - testnevelés, - számítástechnika. XII.2.4 Az iskola tanulóinak a tanulói baleseteket megelızı feladatai: - óvja saját és társai testi épségét, egészségét, - ismerje és tartsa be a saját és mások egészségét és biztonságát védı ismereteket, szabályokat, - azonnal jelentse az iskola pedagógusának vagy más dolgozónak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet észlel. Az iskola dolgozóinak teendıi tanulóbaleset esetén: - azonnal megkezdi a szükséges ellátási, mentési feladatokat, - értesíti: szükség esetén a mentıket, elsısegélynyújtókat, az intézmény vezetıjét, a balesetvédelmi felelıst. Az iskola tanulóinak feladata tanulóbaleset után: - értesíti a legközelebbi pedagógust (felnıttet) a baleset tényérıl, - szükség esetén irányítás mellett közremőködik az ellátásban, mentésben. Teendık tanulóbaleset után: - az intézmény vezetıje gondoskodik a balesetet elıidézı ok vagy okok megszüntetésérıl, - a balesetvédelmi felelıs (vagy más megbízott személy) jegyzıkönyvet vesz fel, - az intézmény vezetıje gondoskodik a tanulóbalesetek kivizsgálásáról felelısség megállapításáról, - az intézményvezetı jelentési kötelezettsége. 27

28 XIII. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık Az iskola mőködésében rendkívüli eseménynek kell minısíteni minden olyan elıre nem látható eseményt, amely a nevelı-oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minısül különösen: - természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), - a tőz, - a robbantással történı fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegetı rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetıjével, illetve valamely intézkedésre jogosult felelıs vezetıvel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelıs vezetık: - intézmény vezetıje távolléte esetén, - igazgatóhelyettes, - továbbiakban a vezetık helyettesítési rendjében rögzítettek szerint. A rendkívüli eseményrıl azonnal értesíteni kell: - a fenntartót, - tőz esetén a tőzoltóságot, - robbantással történı fenyegetés esetén a rendırséget, - személyi sérülés esetén a mentıket, - egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelı rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezetı vagy az intézkedésre jogosult felelıs vezetı utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tőzriadó tervnek megfelelı módon értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tőzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található Kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületbıl való kivezetéséért és a kijelölt területen történı gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelısek. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következıkre: - az épületbıl minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelınek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban, stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell, - a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell, - a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelı hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon gyızıdni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben, - a tanulókat a tanterem elhagyása elıtt és a kijelölt várakozási helyre történı megérkezéskor a nevelınek meg kell számolnia. 28

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben