TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old. 4. old. 4. old. V. Az intézmény minıségirányítási rendszere 5. old. 1. Minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása 2. Minıségirányítási rendszer mőködése 3. A partnerközpontú mőködés 4. Tervezés 5. Ellenırzés 6. Mérés, értékelés Eljárásrendek: Pedagógusértékelési rendszer Vezetıi feladatokat ellátók értékelési rendszere Teljes körő intézményi önértékelés 17. old. 23. old. 38. old. 1

2 Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Nagykırös I. Minıségirányítási programjának céljait megalapozó helyzetelemzés Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola tevékenysége Nagykırös város Képviselı-testülete által felülvizsgált és elfogadott Alapító okirat szerint, az abban foglaltak figyelembevételével készített Pedagógiai Program és Helyi tanterv alapján készült. Iskolánk az alapfokú mővészetoktatás mővészeti területei közül a táncmővészeti és zenemővészeti ágban vállal fel nevelési-oktatási feladatokat, ezen belül hangszeres, elméleti és népzenei területen folyik oktatás. 1. Az iskola szerepe a kistérség oktatási-nevelési és kulturális életében /külsı környezet/ Iskolánk tanulói és tanárai tevékenyen részt vesznek Nagykırös és térsége kulturális, zenei életének szervezésében, arculatának formálásában, hangversenyein és egyéb alkalmain. Ez a hosszú évek óta aktív tevékenység kialakított elvárásokat is iskolánkkal szemben. Mivel hagyományaink, egyéni ambícióink és az idırıl-idıre jelentkezı igények is ezt igazolják vissza, fenntartandó a helyi zenei életben betöltött szerepünk. Ennek pedagógiai hatását közvetlenül és közvetve is lemérhetjük. 2. A mőködés személyi feltételei /belsı környezet/ A nevelıtestület 4 szakmai munkaközösséget, tanszakot alkot Fa- réz és ütıhangszeres tanszak Szolfézs tanszak Vonós- gitár tanszak: hegedő, brácsa, gordon, gordonka, gitár, népi hangszerek Zongora tanszak: zongora, szintetizátor Továbbképzéseken a tanári kar minden tagja részt vesz, az erre készített ütemterv és egyéni szakmai ambíciók figyelembevételével. Ehhez az iskola a központi támogatásból, ill. azt kiegészítve saját forrásaiból is részben hozzájárul, de a kollégák is jelentıs összeget áldoznak önképzésre. 2

3 Összességében megállapíthatjuk, hogy a tanári kar tudását megújítani, fejleszteni kívánó pedagógusokból áll. Feladatunk a szakmai továbbképzéseken való részvétel, aktivitás további erısítése. végzi. A tanári kar munkáját az igazgató az igazgatóhelyettes és a tanszakvezetık segítségével A székhelyen kívül összesen három kihelyezett tagozaton oktatunk; Kocsér Nyársapát Csemı A pedagógusok és alkalmazottak bére a közalkalmazotti bértáblázat normái, arányai szerint alakul. Jelentıs mértékben befolyásolhatja a pedagógusok elégedettségét munkájuk anyagi elismerése. Az iskola mőködését, gazdálkodását a gazdasági vezetı irányításával végzik munkatársaink, az iskolatitkár (aki egyben pénztáros is), és a hivatalsegédek. Iskolánkban a tanulás önkéntes jelentkezés alapján történik, ezért az egyes tantárgyakat tanulók létszáma valamelyest minden egyes tanévben változik. A szakmai eredmények azt igazolják, hogy innovatív, fejlıdésre képes, az új módszerekre és a hagyományokra építı tanári közösség alkotja az iskola nevelıtestületét. Évtizedek óta hagyományosan jól szerepelnek növendékeink a legkülönfélébb tanulmányi versenyeken, bemutatókon, fesztiválokon. Tanáraink közül sokan tartanak elıadásokat, bemutató órákat, készítenek CD felvételt, közremőködnek kamaraegyüttesekben, zenekarokban vagy zsőriznek meghívottként versenyeken. A tantestület szakmai ambícióit a minıségirányítás és folyamatos fejlesztés területén további szervezeti fejlesztéssel kívánjuk erısíteni. 3. Az iskola minıségpolitikáját megalapozó kritériumok 3.1./ Küldetésnyilatkozatot megalapozó kritériumok: - több mint 50 éves hagyomány a zeneoktatásban - számos zenei pályát választó növendék - korai fejlesztés elindítása és megtartása - rugalmas alkalmazkodás a kulturális környezethez - jó partnerkapcsolat - nagy tapasztalat a versenyszervezésben és felkészítésben - jelentıs gyakorlat a rendezvényszervezésben 3.2./ Az oktatás-nevelés fejlesztési stratégiáját megalapozó kritériumok: - Nagykırösi zenepedagógiai hagyományok ápolása, fejlesztése - a pedagógiai eredményesség folyamatos, kvalitatív értékelése fejlesztése - a pedagógus közösség partneri együttmőködésének fejlesztése - az alkalmazotti kör minıség iránti elkötelezettségének mélyítése - a tanulók évközi és év végi kimaradásának csökkentése 3

4 3.2./ A vezetés elkötelezettsége: - törvényes mőködés mellett - folyamatos fejlesztés mellett - a belsı szabályozás hatékonyágának növelése, a szabályozottság teljes körővé tétele és alkalmazása - a folyamatok dokumentálása, végrehajtása, ellenırzése, értékelése 4. Célok, elvárások a fenntartó részérıl (ÖMIP) - a PDCA elveinek érvényesítése - a fenntartó által elvárt minıségbiztosítási tevékenység - az intézményi munka átláthatóbbá tétele, mérhetısége, értékelése - intézmények közötti átjárhatóság - partnerközpontú folyamatszabályozás - intézmények, intézményfokozatok közötti kommunikáció 4

5 Az Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola II. Küldetésnyilatkozata Feladatunknak tekintjük, hogy a zeneszeretı és értı gyermekeket neveljük, akik nyitottá válnak az értékekre és kialakul bennük a belsı igény a fejlıdésre a mővészetek megértése iránt. Arra törekszünk, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, lehetıségeinek optimumáig jusson el a mővészeti és erkölcsi fejlıdésben. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat. III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata A küldetésünkben megfogalmazottakat szakmailag jól felkészült kollégákkal, lelkiismeretes munkavégzéssel biztosítjuk. Intézményünkben olyan oktató-nevelı munka folyik, melynek szilárd alapja a szülıkkel és a tanulókkal való jó kapcsolat. Céljaink elérése érdekében munkánkat a Comenius Minıségfejlesztési Program alapján végezzük. IV. Intézményi minıségcélok: A minıségirányítás rendszerét, ezen belül iskolai programunkat a Pedagógiai Program és Helyi Tanterv megvalósítását szolgáló eszközrendszernek tekintjük. Kiépítésével, mőködtetésével kívánjuk biztosítani a programban megfogalmazott célok teljesítését. Ennek érdekében a minıségirányítási munkacsoport javaslatára a nevelıtestület az éves munkaterv összeállításához minıségcélokat fogad el, melyek elérését, mérését, értékelését éves tervében rögzíti. 5

6 V. Az intézmény minıségirányítási rendszere 1. A minıségirányítási rendszer feltételeinek biztosítása Az igazgató a minıségirányítási program elkészítésére, mőködésére minıségirányítási csoportot hozott létre, melynek továbbmőködtetésében elkötelezett. A csoport 5 taggal mőködik. A csoport tagjait és vezetıjét az intézmény vezetıje bízza meg. A csoport munkáját közvetlenül az igazgató vagy az általa megbízott személy irányítja, ellenırzi. A minıségirányítási munkacsoportot és annak vezetıjét el kell helyezni az intézményi struktúrában, jogkörüket, feladataikat meg kell határozni a munkaköri leírásokban. 2./ A minıségirányítási rendszer mőködése 2.1./ A vezetés szerepe a minıségirányítási rendszerben: A vezetıség kinyilvánítja elkötelezettségét: - a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén - a minıségpolitikai és a minıségcélok meghatározásában betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában - a minıségirányítási rendszer idıszakos átvizsgálásában - a minıségirányítási rendszer mőködtetéséhez szükséges erıforrások - költségvetés lehetısége szerinti biztosításában A vezetés vállalja, hogy a kiépített rendszert mőködteti, fenntartja és folyamatosan fejleszti a partneri elégedettség megtartása és fejlesztése céljából. 2.2./ Jogszerő mőködés: A vezetés feladata az iskola életét szabályozó jogi dokumentációs folyamatos és teljes körő karbantartása, fejlesztése, a jogszabályi változások és a gyakorlati megvalósíthatóság figyelembevételével. 2.3./ Jogi dokumentumok azonosítása: 2.4./ Tervezés - Törvények - Rendeletek - Fenntartói szabályozás - Belsı, iskolai szabályozás A tervezési struktúra kialakítása során célunk, hogy a tervezés, mint eszköz legyen kiszámítható, ellenırizhetı. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása. 6

7 2.5./ Célok megfogalmazása Az iskola szervezeti céljait az igazgató és a munkatársak egyetértésben határozzák meg. A célokat a jogi környezet elvárásai és az ÖMIP elvárásai alapján stratégiai, operatív és napi mőködés szintjén tervezzük. 2.6./ Feladatok kijelölése Az iskola meghatározza és lefekteti azokat a feladatokat (folyamatokat), amelyek szükségesek a partnerek által igényelt szolgáltatások minél teljesebb végrehajtásának tervezéséhez. A feladatok hatékony megoldása érdekében az intézmény megfelelı hatáskörrel ruházza fel a munkatársakat. 2.7./ Erıforrások biztosítása Az igazgató határozza meg az éves munkatervben dokumentáltan a szükséges erıforrásokat a minıségügyi folyamatok fenntartásához és mőködtetéséhez. - Humán erıforrás fejlesztése: Az intézmény csak olyan szolgáltatásokat megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a megfelelıen képzett és alkalmas szakemberekkel, ill. képzésük, továbbképzésük ennek érdekében megoldható. Az egyes munkakörök, beosztások ellátásának feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A személyi feltételek megteremtése, fejlesztése, fenntartása a vezetı feladata. - Tárgyi feltételek fejlesztése: A kötelezı taneszköz jegyzék elıírásainak betartása és a Pedagógiai program szükségletei szerint, folyamatosan fejlesztjük. Az épített környezet fejlesztésébe bevonjuk a szülıket, de nem nélkülözhetjük a fenntartó gondoskodását sem. 2.8./ A minıségi kör mőködése Jelen dokumentum a szervezet struktúráját, feladatrendszerét, kapcsolatrendszerét, jogosítványait, kötelezettségeit tartalmazza. Cél: Az intézményi minıségpolitika megvalósulásának segítése. Az intézményi minıségcélok elérésének támogatása. A vezetés és az intézményi folyamatok közötti minıségügyi szemlélető kommunikáció és kapcsolat fenntartása. Az intézményi szervezeti mőködés folyamatos fejlesztésének indukálása. A csoport tagjainak az intézmény vezetıje ad megbízást a feladatra. 7

8 2.9./ Mőködési jellemzık: - Az intézmény vezetıje garantálja a jogszerő mőködés feltételeit. Kedvezmények megállapítása, beépítése. - Rendszeres kommunikáció: Csoportszinten Csoport intézményvezetı szinten Csoport alkalmazotti közösség (vagy kisebb egységei) szinten A kapcsolattartást a minıségi kör és az intézmény vezetıje koordinálja. Minden formális megbeszélésen feljegyzés, szükség esetén jegyzıkönyv készül. - A csoport vezetıjének koordinálásával operatív módon irányítja a MIR mőködtetését. Ennek érdekében: munkatervet készít szervezi a feladatok végrehajtását kommunikációs csatornákat mőködtet, tájékoztat ellenırzi a feladatok végrehajtását kezdeményezi az intézményi szervezeti mőködés fejlesztésének tartalmát, módját (folyamatok további azonosítása) gondoskodik az adminisztratív fegyelemrıl (kidolgozza és szabályozza a folyamat közben keletkezı dokumentumok tárolási rendjét, biztosítja a követhetıséget, a külsı kontrolt. kezdeményezi a MIP felülvizsgálatát, fejleszti saját tevékenységét 3. A partnerközpontú mőködés 3.1. Cél: A partnerközpontú mőködés kialakítása, fenntartása, fejlesztése. A partnerek igényeinek és elégedettségének folyamatos figyelemmel kisérése, folyamatos kommunikáció biztosítása, a partneri igények és a pedagógiai célok összhangjának megteremtése. Az együttesen, több partnertıl jelentkezı igények koordinálása, prioritási sorrend megállapítása. A lehetıségekhez mérten az igények kielégítése. Közvetlen partnereink: a tanuló az alkalmazotti közösség a szülık fenntartó A kapcsolatok meghatározása, fenntartásának módja, ápolása az intézmény kötelessége és érdeke. Azonosítani kell a közvetett partnereket is és meg kell határozni a partnerekkel való kapcsolattartás tartalmát és formáját. Közvetett partnerek: gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szociális intézmények egészségügyi intézmények közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények közvetett kapcsolatot fenntartó oktatási intézmények 8

9 3.2. Kommunikáció a közvetlen partnerekkel Cél: Meg kell tervezni a közvetlen partnerekkel a napi mőködéshez szükséges információk belı áramlásának rendszerét, folyamatát. Partnereink tájékoztatására különbözı csatornákat, fórumokat használunk. Ezek intézményesült formai megoldásait nevezzük kommunikációs rendszernek. 3.3 Kommunikációs eszközök Belsı kommunikáció havi rendszerességgel munkaértekezletet tartunk üzenı füzettel névre szóló fach-rendszerrel erısítjük a gyorsabb információ-áramlást Kapcsolattartás a külsı partnerekkel: - kapcsolattartó személyek kijelölésével, munkájuk koordinálásával - a tájékoztatás és információgyőjtés korszerő eszközeinek hatékony felhasználásával - személyes konzultációval, megbeszélésekkel tovább erısítjük a kommunikációt, különösen a tanulókkal és szüleikkel 3.5. Partneri igény és elégedettségmérés Az eljárás célja a 2 éves ciklusokban felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat. Az eljárás magában foglalja: - partnerazonosítás frissítését - a partneri igény és elégedettségmérés lebonyolítását - az igények elemzését - a célok, prioritások meghatározását - intézkedési tervek készítését - intézkedési tervek megvalósítását - a beavatkozás ellenırzését A partneri igény- és elégedettség felmérésére alkalmazott módszerek az intézmény azon céljait szolgálják, hogy megfelelı információkkal rendelkezzünk az állandó minıségjavításhoz. A szolgáltatásokkal kapcsolatban a minıségügyi rendszer kiépítésének elsı fázisában elıször 2004-ben, majd rendszeres idıközönként legalább 2 évenként minden partneri kör vonatkozásában felmérjük partnereink igényét. A partneri igényfelmérés kiterjed: - elvárásokra, igényekre - elégedettségre, elégedetlenség - oktató-nevelı munkánk véleményezésére 9

10 Kérdıíveket alkalmazunk a partneri igények, és elégedettség felmérésére. A kérdıíveket a minıségi kör vezetıjének irányításával rendszeresen felülvizsgáljuk, újabb alkalmazás elıtt elvégezzük a szükséges módosításokat. A tervezés fázisában összevetjük a partneri igényeket az intézmény által megállapított szakmai és minıségi követelményekkel. Az adatokat és feldolgozásokat minıségügyi feljegyzés formájában rögzítjük. Az alkalmazott módszerek használatáért a minıségi kör vezetıje a felelıs Panaszkezelés: Az intézmény munkatársainak minden egyes partneri panaszt, ill. a megelégedettségre vonatkozó észrevételt dokumentálniuk kell, és elemzésre át kell adni a minıségi kör vezetıjének. A partnerek azonosításával, igényeik és elégedettségük mérésével kapcsolatos követelményeket a Comenius modell leírását követi intézményünk Munkatársak bevonása a programba Cél: a minıségpolitika megvalósítása érdekében minél több kolléga vegyen részt a program megvalósításában. Az intézmény vezetése személyes példamutatásával segíti a cél elérését. A program eredményes mőködtetése motivációt jelent a kollégáknak. A minıségi kör tagjai személyes példájukkal és szakszerő, célzott és széleskörő fejlesztı munkájukkal segítik a kollégák minıségügyi motiválását Pedagógiai tevékenység Cél: az iskolánk által vállalt értékeknek, feladatoknak megfelelı módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása. Megállapodás a feladatok megvalósítását segítı módszerekrıl, eszközökrıl. 10

11 4. Tervezés: 4.1. Stratégiai tervezés Az intézményi folyamatok hosszú távú, meghatározó jelentıségő tervezése, ezek dokumentálása elsısorban az intézmény Pedagógiai programjában történik. A tervezés folyamatában a munkatársak közösen vesznek részt. A stratégiai tervezéshez kapcsolódó feladatokat az igazgató koordinálja. A tervezés teljes folyamatában minıségirányítási csoport egyetértı közremőködésére van szükség. A tervezéskor figyelembe kell venni - Közoktatási törvény, Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Számviteli törvény, az Államháztartás rendjérıl szóló törvény, illetve kapcsolódó törvények - Rendeletek, végrehajtási utasítások - Fenntartói elvárások, Alapító okirat - Egyéb jogszabályi elıírások - Partneri elvárások A stratégiai tervezés részét képezik a mőködést meghatározó belsı iskolai dokumentumok rendszeres, tervszerő és a jogszabályokon, ill. ezzel összhangban álló gyakorlati feladatellátáson alapuló programkészítés felülvizsgálat. Pedagógiai program és Helyi tanterv készítése, módosítása: Cél: tükrözze az iskola küldetésnyilatkozatát, jövıképét, pedagógiai alapelveit, legfontosabb értékeit, céljait és feleljen meg a jogszabályi elıírásoknak. A feladat elvégzéséért az igazgató felelıs. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata: Cél: a szervezeti struktúra fejlesztése, optimalizálása. Jellemezze a dokumentumot a kapcsolatrendszer teljes körő bemutatása, az aláfölérendeltségi viszonyok átláthatósága, a mőködés paramétereinek leírása, a szervezeti feladatok elosztása, a munkaköri feladatok megfogalmazása. Minıségfejlesztési program készítése és módosítása: Cél: az iskola Pedagógiai programban és Helyi tantervben megfogalmazott céljaink és feladatainak eredményes és hatékony megoldása. Biztosítja a minıségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítását. Elkészítéséért az igazgató a felelıs. A feladat elvégzését a minıségirányítási csoport segíti. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján végzik, a tantestület bevonásával. 11

12 4.2./ Operatív tervezés Éves munkaterv elkészítése Cél: az iskola rövid távú tervezett mőködésének biztosítása Elıkészítés: A megfelelı törvényi és rendeleti idıpontok és elemek figyelembevétele. A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tevık meghatározása: - a tanszakok - a minıségirányítási csoport - a Közalkalmazotti Tanács tagjai - Szülıi Szervezet A korábbi munkaterv figyelembevétele, mérési, értékelési eredmények elemzése, számbavétele. Az éves munkaterv elkészítésének folyamata: - A fıbb tartalmi elemek megfogalmazása, fı tevékenységi területek meghatározása. - A stratégiai dokumentumok és javaslatok alapján a prioritások megállapítása. Feladatok meghatározása sikerkritériumokkal, felelısökkel, határidıkkel. - Feladatok delegálása, megbízások. - A tartalmi területek közötti egyeztetés Az éves munkaterv elfogadása: A munkaterv elfogadásához be kell szerezni a törvényben meghatározott szervezetek véleményét. Az éves munkatervet a nevelıtestület fogadja el. (Kt (1) bek. c) pontja), de ki kell kérnie a Szülıi Szervezet véleményét. (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2.. (1) bek.). Az éves munkaterv a tanítási évre szól. Tartalmazza: - a tanításnélküli munkanapok idıpontját, felhasználását, - a szünetek idıtartamát, - a megemlékezések, ünnepségek, kiemelt események, versenyek, hangversenyek, egyéb rendezvények idıpontját, - a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. 12

13 5. Ellenırzés 5.1./ A vezetıi ellenırzés Cél: az intézmény jogszerő mőködésének, belsı szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetıi ellenırzése. A rendszeres és szakszerő vezetıi ellenırzés célja: - segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenımentes mőködését, - jelentsen motiváló erıt a beosztottak számára - segítsen megerısíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket - mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre - adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez - adjon támpontot a személyek munkájának, illetve a folyamatok értékeléséhez! 5.2./ A vezetıi ellenırzés területei: A stratégiai folyamatok ellenırzése: - a Pedagógiai program - a vezetıi program - a Minıségirányítási program - a helyi tantervek - a pedagógusok továbbképzési terv - az éves beiskolázási terv - a humán erıforrás biztosítása - a tárgyi feltételek alakulása: kötelezı taneszköz-beszerzés felújítások beruházások leltár és selejtezés a költségvetés ezen belül kiemelten a bérgazdálkodás alakulása A belsı szabályozók mőködése: szervezeti és mőködési szabályzat házirend kollektív szerzıdés - a hagyományos iskolai rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása - az iskolai adminisztráció mőködése: adatkezelés tanügyi dokumentumok kezelése irattározás munkaegészségügy 13

14 - tőz- és balesetvédelmi tervek ellenırzése - bombariadó terv ellenırzése 5.3./ A mindennapi mőködés ellenırzése - a munkaidı, tanóra pontos betartása - a mindennapos adminisztráció (órakezdés, befejezés, hiányzók, késık beírása, túlórák, jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartás alkalomszerő adminisztrálása, megrendelık, úti rendelvények, elszámolások, stb.) - helyettesítések - a tanórán folyó pedagógiai munka - a házirend betartásának ellenırzése: késések dohányzás tilalma szülıi igazolások felmentések stb. - az iskolai rendezvények ellenırzése - eseti beszámolók, jelentések határidıre, ill. az elvártak szerinti teljesítésének ellenırzése - tőz- és bombariadós készültség ellenırzése 5.4./ A vezetıi ellenırzés szintjei: - igazgatói szint - igazgatóhelyettesi, gazdasági vezetıi szint - tanszakvezetıi szint - titkárság szintje 5.5./ Vezetıi ellenırzés formái: - dokumentumok elemzése - kérdıívek, felmérések - interjúk, beszélgetések - óralátogatások - munkavégzés közbeni ellenırzı látogatás (takarítás, karbantartás, díjak beszedése, rendezvények lebonyolítása stb.) - személyes feljegyzések készítése - alsóbb vezetıi szintrıl kért beszámoló 5.6./ A vezetıi ellenırzés dokumentálása: - jegyzıkönyvek - beszámolók 14

15 5.7./ Minıségügyi ellenırzés A felülvizsgálat kiterjed a következıkre: - partneri elégedettség - belsı helyzetelemzések eredménye - erıforrások helyzete - szolgáltatások hatékonysága, megfelelısége - helyesbítı, megelızı tevékenységek - korábbi átvizsgálások eredményeinek ellenırzése - a minıségügyi rendszer tökéletesítése, szükséges változtatások - erıforrások fejlesztése Dokumentálása: táblázatok, feljegyzések, jegyzıkönyvek, beszámolók formájában 15

16 6. Mérés, értékelés 6.1/. Mérés: / Mérés fogalma a közoktatásban: A mérés ellenırzési módszer, amely a tanulók teljesítményének kimutatására szolgál. Magában foglalja: a tantárgyi (a tantervi követelményeknek való megfelelést vizsgáló tudás szintmérés) és a neveltségi szintmérést 6.2. Mérési szempontok, és idırendi eloszlása a tanulási folyamatban Tanulási folyamat kezdetén: Az intézménybe kerüléskor: képesség felmérés 2 alkalommal csoportos órán (KEK- EK), de egyénileg adott tanév október 15-ig II. félév végén Feladat sor: szabadon választott gyermekdal önálló eléneklése ua. gyermekdal más kezdıhangról dallam fordulatok visszaéneklése ritmus fordulatok visszatapsolása Az adott feladat sor összeállítása a szolfézs tanszakon tanító tanárok kompetenciája! Tanulási folyamat közben: Képesség felmérés: 2 évenként A felmérést a hangszeres tanárok végzik. A feladatsort a szolfézstanárokkal egyeztetve alakítják ki! Hangszeres alkalmasság vizsgálata: hangszer választáskor vagy hangszer váltáskor történik. Elmélet: az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a szaktanár kompetenciája a feladatsor összeállítása. Fizikai alkalmasság: testi épség fizikai sajátosságok felmérése Egyéb: szülıvel, tanulóval történı beszélgetés alapján a megfelelı egyénre szabott tananyag tervezhetısége miatt. Beszédhiba Tanulási folyamatot érinthetı betegség (pl. asztma, epilepszia, testi fogyatékosság stb.) Tanulási problémák: korrepetálás, szövegértési nehézségek, csökkent koncentrációs képesség, diszlexia, diszgráfia stb. Egyéb nevelési problémák: magatartás zavar, hiperaktivitás stb. 16

17 Tanulási folyamat végén: Lezáró- minısítı értékelés: Adott tanév végén szaktárgyi beszámoló Késıbbiekben bevezetésre kerülı mővészeti alap és záró vizsga 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletet módosította a 23/ (V. 24.) OM rendelet 6.3. Értékelés: Az értékelés feladata a közoktatásban: Az értékelés a központi oktatásirányítás, a fenntartó és a közoktatási intézmény által elfogadott dokumentumokban megfogalmazott pedagógiai célkitőzéseket hasonlítja össze a tényleges mőködés eredményeivel Az értékelés szerepe: - minısítheti az eddig elért eredményeket, értékeket - feltárhatja a hibákat, hiányosságokat és így korrekció, fejlesztés szükségességét fogalmazhatja meg Az értékelés célja: visszajelzés a tanár és a tanuló részére a tanulás hatékonyságának ellenırzése a teljesítmény alapján korrekció kijelölése a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez Helye a tanítás folyamatában: Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán Egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után ( csoportos órán felelés: dolgozatírás, beszámoltatás, feleltetés Hangszeres fıtárgyból: célszerő hangversenyen történı szerepléssel) Súlypontok: a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenırzése a továbbhaladás feltételeként az elıírt minimum szint ellenırzése féléves, éves összegzés: (félévi meghallgatás, tanszaki hangverseny, év végi elméleti és hangszeres beszámoló) 6.4. Országos mérés, értékelés Iskolánk alapfokú mővészetoktatási intézmény, de erre az intézménytípusra nem került kidolgozásra az országos mérési, értékelési rendszer, így intézményi szinten történik mérés, értékelés. 17

18 Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leo Zeneiskola Nagykırös, Patay u. 19. Pedagógusértékelési rendszer Minıségirányítási eljárás Azonosító: ME Érvényesség kezdete Változatszám: 0 Oldalak száma: 7 Az eljárást karban tartja: minıségi kör vezetıje A fenti eljárással egyet értek és jóváhagyom. A fenti eljárás végrehajtását elrendelem. Barna Elekné igazgató 18

19 1. Érvényességi kör: Az intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. 2. Cél: A pedagógusok munkájának objektív és reális értékelése. 3. Fogalmak: Pedagógusértékelés: A pedagógus tárgyilagos, megbízható képet kap arról, hogy az eredetileg tervezett céloknak megfelelı irányban és ütemben, a partneri elvárásokkal összhangban végzi e munkáját. Az ellenırzés és értékelés az önértékelési folyamattal párhuzamosan, az intézményvezetéssel közösen kialakított szempontok szerint és egyeztetett értékelési módszerekkel történik a helyi Pedagógiai Programnak és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak megfelelıen. 4. Felelıs: igazgató 5. Együtt érvényes dokumentumok: Pedagógiai Program Szervezeti és Mőködési Szabályzat 6. Feljegyzések: Feljegyzés neve: A megırzés Helye Ideje Pedagógusértékelı munkalap Személyi anyagban Munkaviszony Pedagógusértékelésrıl szóló jegyzıkönyv megszünéséig Óralátogatási lap 7. Folyamat meghatározása: A folyamat bemenete: A vizsgálatban résztvevı pedagógus megnevezése. A folyamat kimenete ill. eredménye: A nevelıtestület és a vizsgált pedagógus számára: a pedagógusok meghatározott területeken objektív képet kapnak a nevelı- és oktatómunka teljesülésérıl a partneri elvárásokhoz képest, közvetlen segítséget kaphatnak az értékelés alapján szükségessé vált korrekcióhoz, cselekvési programot fogalmazhatnak meg a pedagógiai munka fejlesztése érdekében. Az intézményvezetı számára: A vezetı az értékelés objektív információinak segítségével követheti az intézmény szakmai munkájának eredményességét, információkra építve hozhat szervezet átalakítási döntéseket az objektív véleményeket figyelembe veheti a pedagógusok jutalmazáskor illetve szakmai elımeneteli döntéseknél. A folyamat indul: elızı tanév végén a vizsgálatra kijelölt pedagógus megnevezésével. A folyamat lezárul: A vizsgált pedagógusról készített megállapítások, fıbb jellemzık megismertetése a tantestülettel. 19

20 8. Eljárás: Határidı: A vizsgálatban résztvevı pedagógusok megnevezése Elızı tanév vége A vizsgálatot végzı ( elemzı, értékelı ) pedagógusok megnevezése, team-ek kialakítása Adott tanév eleje - augusztus Az ellenırizendı területek, ezek aránya, ismertetése a vizsgált pedagógussal Szeptember eleje Dokumentációs anyag elkészítése, ill. megismertetése ( kérdıívek, partneri elégedettségmérés kérdései, Szeptember 15. szempontsorok interjúhoz, óralátogatáshoz, stb. ) A vizsgált pedagógusnak mindet ismernie kell! Óralátogatások helyének és idıpontjának kijelölése ( Legalább három óralátogatás javasolt, melybıl kettıt Szeptember 30. a vizsgálatvezetı határoz meg, egyet pedig a vizsgált személy választhat.) Interjúk, megbeszélések idıpontjának egyeztetése (pl. dokumentum ellenırzés október végén ) Szeptember 30. Folyamatos ellenırzés, esetmegbeszélések, elégedettségi-mérések, óralátogatás, tanszaki hangversenyek látogatása, ellenırzése, vizsgálata, beszámoltatás a végzett munkáról Októbertıl április végéig folyamatosan A feltárt tényekbıl, eredményekbıl a vizsgálatot végzı team következtetéseket, állításokat fogalmaz meg írásban Május eleje Záró értékelı megbeszélés- tanulságok, megállapítások, elıre mutató javaslatok megfogalmazása Május közepe A vizsgált pedagógusról készített megállapítások, fıbb jellemzık megismertetése a tantestülettel Május vége 9. Dokumentáció: 20

21 A fenti vizsgálatok eredményeit, illetve a megfigyelés, ellenırzés során feltárt tényeket minden esetben, írásban kell rögzíteni. A dokumentumoknak tartalmaznia kell a vizsgálat pontos helyét, idejét, a vizsgálatot vagy ellenırzést végzı személyek nevét. Mindig a vizsgált személy tudomására kell hozni a dokumentumban foglaltakat. A személyes megbeszéléseken, interjúkon tett megállapításokat is tényszerően dokumentálni kell (jegyzıkönyv), törekedve az objektív, reális megközelítésre. 10. Fejlesztés: - A vizsgált pedagógus a vezetıi méréssel és értékeléssel párhuzamosan önértékelést végez. - A külsı- és az önértékelés eredményei összevetésre kerülnek a vizsgálati idıszak végén, és ezek alapján újabb célok és konklúziók fogalmazódnak meg. - A vizsgálati idıszakot minden estben egy záró- értékelı megbeszélés zárja, melyen minden kolléga részt vesz, aki az ellenırzési folyamat bármely fázisában részt vett. - Elvárás lehet, hogy a vizsgált pedagógus az eredmények ismeretében fogalmazzon meg legalább három olyan területet saját munkája során, melyen mindenképpen javítani szeretne. 11. Ütemezés, résztvevık: - Egy adott vezetési ciklus alatt, az intézmény minden pedagógus munkakört betöltı tagja ellenırzı- értékelı vizsgálaton megy keresztül - Egy vizsgálat egy tanéven keresztül tart - Tanévenként a tantestület 25 %- ára kerül sor A vizsgálatot végzık javasolt összetétele: 3 fı - Maga a vizsgált pedagógus (önértékelést is végez) - Intézményvezetı vagy az általa megnevezett 1 fı ( intézményvezetı- helyettes, munkaközösség-vezetı stb.) - 1 fı a tantestületbıl (akit a vizsgált személy is delegálhat) Megjegyzés: A másik két fıt az adott évben nem értékelik. 12. Értékelési területek és módszerek: 21

22 OKTATÁSI TERÜLET Módszer Tervezés tanmenet (csoportos foglalkozás) dokumentumelemzés egyénre tervezett tananyag Szakmai munka: óravezetés óralátogatás megbeszélt szempontsor alapján tanszaki hangverseny megfigyelés megbeszélt szempontsor alapján iskolán kívüli fellépések (gyakoriság növendék interjú, statisztika létszám) tanórán kívüli tevékenység interjú, statisztika - tehetséggondozás - felzárkóztatás Ellenırzés, értékelés a tervezett anyag és a végzett anyag kiegyenlítettsége, egyensúlya NEVELÉSI TERÜLET dokumentumelemzés Iskolai rendezvények iskolai rendezvények szervezése, elıkésztése, lebonyolítása városi, megyei, országos versenyeken, találkozókon való aktív részvétel EGYÉB TERÜLETEK beszámoltatás Tanügyi nyilvántartások, dokumentációk Munkafegyelemmel kapcsolatos területek fıtárgyi és kötelezı tárgyi naplók naprakész, precíz vezetése törzskönyvek, jegyzıkönyvek, bizonyítványok megfelelı, hibátlan kitöltése tanszakonként mérés-értékelés beszámoló készítése egyénre szabott feladatok betartása feladatterv teljesítése pontos órakezdés, befejezés dokumentumok ellenırzése megfigyelés, ellenırzés Képzés, önképzés továbbképzési kötelezettség teljesítése beszámoltatás, önként vállalt továbbképzés megfigyelés Szabályozó dokumentumok elkészítése helyi szabályozó dokumentumok összeállításában, korrekciójában való aktív részvétel (PP, Házirend, IMIP, SZMSZ) 22

23 13. Az ellenırzött területeken mért eredmények javasolt aránya a pedagógus értékelés folyamatában: Oktatási terület 40% Nevelési terület 30 % Egyéb terület 30 % Tervezés 5 % Iskolai rendezvények szervezése, elıkészítése, lebonyolítása Szakmai munka 30 % Városi, megyei országos versenyek, Ellenırzés, értékelés 20 % Tanügyi nyilvántartások 10 % 10 % Munkafegyelem 10 % találkozók 5 % Képzés, önképzés 5 % Szabályozó dokumentumok összeállítása, korrekciója 5 % Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Nagykırös Patay u

24 Vezetıi feladatokat ellátók értékelési rendszere Minıségirányítási eljárás Azonosító: ME Érvényesség kezdete: Változatszám: 0 Oldalak száma: 4 Melléklet oldalainak száma: 11 Az eljárást karban tartja: A minıségi kör vezetıje A fenti eljárással egyet értek: A fenti eljárást elrendelem. Barna Elekné igazgató Munkáltató képviselıje: Érvényességi kör: Az intézmény vezetıi beosztásában foglalkoztatott. 24

25 2. Cél: Az intézmény vezetıjének értékelése. 3. Fogalmak: Vezetésértékelés: Összefüggı képet ad az intézmény vezetıjérıl és annak teljesítményérıl. Az önértékelési folyamattal párhuzamosan, megadott szempontok szerint készül egy külsı reális értékelés, megítélés. Ezzel kell a vezetıi önértékelést szembesíteni. A jegyzékek végsı összesítését és értékelését a munkáltató által megnevezett szakértı végzi. 4. Felelıs: Az intézmény fenntartója 5. Együtt érvényes dokumentumok: 6. Feljegyzések: Pedagógiai program Szervezeti és mőködési szabályzat Feljegyzések neve A megırzés Vezetésértékelı jegyzékek Vezetésértékelésrıl szóló jegyzıkınyv Helye Polg. Mest. Hiv.: személyi anyagban Ideje Kinevezés vissza visszavonásáig 7. Folyamat meghatározása: A folyamat bemenete: A teljes körő intézményi önértékeléssel együtt a vezetıértékelés elrendelése A folyamat kimenete illetve eredménye: Az intézményvezetırıl alkotott reális megítélés szakértı bevonásával A folyamat indul: A vizsgálatot megelızı tanév végén, a vezetıértékelésben résztvevık megnevezésével A folyamat lezárul: A vizsgált vezetırıl készített megállapítások, fıbb jellemzık megismertetése a tantestülettel és a Szülıi Szervezettel ill. annak képviselıivel. 8. Eljárás: Határidı: A vizsgálatban résztvevık megnevezése Elızı tanév vége 25

26 Az intézményben, a vizsgálatot, elemzést, értékelést végzı pedagógus és pedagógiai munkát segítı munkatársak megnevezése, team kialakítása. A vezetésértékelı jegyzék szempontjainak ismertetése a vizsgálatban résztvevıkkel. A vezetésértékelı jegyzék eljuttatása a vizsgálatban résztvevıkhöz. A vezetésértékelı jegyzék begyőjtése, feldolgozása, értékelése az intézményben. Adott tanév eleje Adott tanév II. félévében Március hónap eleje Március hónap közepe Az intézményben végzett összesítés eredményének megküldése a fenntartó részére Március 31. A fenntartó szakértıvel végzett értékelése Az értékelés eredményének megbeszélése az érintet vezetıvel, valamint a tantestület és a Szülıi Szervezet tájékoztatása az értékelésérıl. Április, május Május, június közepéig. 9 Dokumentáció: A fenti vizsgálat eredményeit minden esetben, írásban kell rögzíteni A dokumentumnak tartalmaznia kell a vizsgálat idejét, a vizsgálatot végzı személyek nevét. Mindig a vizsgált személy tudomására kell hozni a dokumentumban foglaltakat, törekedve az objektív reális megközelítésre. 10. Ütemezés, résztvevık: Egy adott vezetési ciklus végét megelızıen, a teljes körő intézményi önértékeléshez kapcsolódóan javasolt az értékelést végrehajtani. Az értékelésben részt vesznek: 26

27 - A vezetı közvetlen munkáltatója, felettese - A intézmény Szülıi Szervezetének vezetısége - Az intézmény teljes alkalmazotti közössége - Az intézmény vezetıje önértékelést végez Megjegyzés: A Szülıi szervezet és az intézmény alkalmazotti közössége által kitöltött vezetıi jegyzéket, az intézményben feldolgozzák az erre a feladatara megbízást kapott team tagjai, összesítik és 1-1 összesített példányt köteles eljuttatni a vezetıi önértékeléssel együtt, a fenntartó számára további feldolgozásra. 11. Értékelési területek: A jegyzék tíz részbıl áll, melyeken belül ugyancsak tíz- tíz tétel van. A jegyzék részei: 1. Személyes tulajdonságok 2. A vezetı, mint változtató 3. Az elképzelés megalkotása 4. A csapat kialakítása 5. Az értékek tisztázása 6. A helyzet meghatározás 7. A kommunikálás 8. A képessé tétel 9. A felkészítés 10. A mérés 12 Melléklet: vezetésértékelı jegyzék és értékelı lap Melléklet: Vezetésértékelı jegyzék 27

28 Kérjük, hogy olvassa el valamennyi állítást gondosan, majd osztályozza az egyes tételek szerint magát, illetve az intézmény vezetıjét 1-5 -ig osztályzattal a következı skála szerint: 5 = igen nagy mértékben 4 = elég nagy mértékben 3 = mérsékelt mértékben 2 = csekély mértékben 1 = igen csekély mértékben 0 = egyáltalán nem A jegyzék elkészítése után számolja össze mind a tíz fejezetben elért pontokat és jegyezze fel a VEZETİI JELLEMZÉS táblázatba! 1. SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK 28

29 1.1 Elfogadja és kedveli a vezetı szerepét. 1.2 Magabiztos személyiség. 1.3 Lelkes és önálló. 1.4 Igen céltudatos és elkötelezett. 1.5 Tevékenységközpontú, erıs késztetése van teljesíteni és eredményt elérni. 1.6 Tiszta értékrend vezeti. 1.7 Kész a kiállásra, még ha népszerőtlen dologról is van szó. 1.8 Döntésre képes személyiség. 1.9 Becsületes személyiség Folyamatosan tanul, fejlıdik, kibontakoztatja magát. Összesen: 2. A VEZETİ, MINT VÁLTOZTATÓ 2.1 Képes elképzelni az új valóságot és segíteni. 2.2 Képes elhagyni az elavult feltevéseket és más elvi változásokkal kísérletezni. 2.3 A dolgok megtörténését kiváltó személyiség. 2.4 Képes egy gondolat formálására és mozgásba. hozására, amíg az hasznosítható alakot nem ölt. 2.5 Képes elég erıt összegyőjteni a munkatársai és az erıforrások mozgósítására, az új dolgok kezdeményezése és megvalósítása céljából. 2.6 Tevékenyen bevonja munkatársait a változás tervezésébe. 2.7 A változást normának elismerı magatartást fejleszt ki. 2.8 Képes a változást minimális ellenállással elfogadtatni. 2.9 Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját Képes saját területén kiválóságot elérni. Összesen: 29

30 3. AZ ELKÉPZELÉS MEGALKOTÁSA 3.1 Jól megragadja a szervezeti egység lényegét és haladásának módját. 3.2 Jól megragadja a nagyobb szervezet céljait, stratégiai terveit. 3.3 Képes a kritikus jelentıségő kérdésekre összpontosítani. 3.4 Képes gondolkodásában a napi teendıket meghaladni, látni a távlati elképzelést, amely a mindennapi tetteket a jövı céljaihoz kapcsolja. 3.5 Képes a hatáskörébe tartozó szervezeti egység részére új irányt kijelölni. 3.6 Meghatározza azt az átfogó célt, amely összefogja egységbe sajátságos erejét és az egységnek közös célt ad. 3.7 Képes világos és összefüggı képet alkotni arról, amivé a szervezeti egység válhat. 3.8 Képes átültetni elképzelését valamennyi csapattag gondolatvilágába arról amivé a szervezeti egység válhat. 3.9 Képes valamennyi csapattagot az elképzelés tulajdonosává tenni Képes az egységben mindenki figyelmét az elképzelésre összpontosítani. Összesen: 30

31 4. A CSAPAT KIALAKÍTÁSA 4.1 Képes csapatot kialakítani a kulcsemberekbıl akik a vezetıvel közösen felelnek az egység sikeréért. 4.2 Szorgalmazza a csapatszellem kialakítását miközben támogatja a nagy szervezet céljait is. 4.3 Bizalmat tápláló légkört teremt a csapattagok között. 4.4 Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoport céljainak kialakításába 4.5 Eléri, hogy a csapattagok a csoport céljai iránt elkötelezetté váljanak. 4.6 Tevékenyen bevonja a csapattagokat a munkájuk befolyásoló döntésekbe 4.7 Tanácsért, konzultációért folyamodik a csapattagokhoz. 4.8 Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést az összes csapattag között 4.9 Szorgalmazza a közös gyızelem módszerét a konfliktusfeloldásban Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoportteljesítmény értékelésébe és a korrekciós lépésekrıl való döntésbe. Összesen: 31

32 5. AZ ÉRTÉKEK TISZTÁZÁSA 5.1. Példát mutat az egységnek a szervezeti értékek valóra váltásában Kimutatja, hogy világosan érti a szervezeti értékrendszert Képes kifejezni az élettel telíteni a szervezeti értékrendszert Közvetíti a szervezeti értékeket az adott témákhoz kapcsolódó megfelelı megállapításokkal A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak iránytőt adni és megmutatni nekik a helyes irányt A szervezeti értékrendszerrel összhangban dönt és cselekszik Hőségesen ragaszkodik a szervezeti értékrendszerhez Tettei és szavai összhangban vannak A dolgozókat a szervezeti értékekhez való ragaszkodás szerint jutalmazza Sikeresen alakítja valósággá a szervezeti értékeket, ami a dolgozók mindennapi magatartásában nyilvánul meg. Összesen 32

33 6. HELYZET MEGHATÁROZÁS 6.1. Képes reálisan hidat építeni a szervezeti egység jelene és jövıje között Jól érzékeli a csoportjára ható külsı körülményeket Jól érzékeli a partnerek szükségleteit és igényeit Jól érzékeli szervezeti egységének erısségeit és korlátait Megállapítja a fı szakmai célkitőzéseket és azokra összpontosít Kidolgozza a célokat, a cselekvési sorrendeket és az erıforrásokat összefogó éves írásos terveket Bevonja az alkalmazotti közösséget a tervek kidolgozásába Mi lesz ha? kérdéseket tesz föl, a váratlanra is terveket dolgoz ki A terveket idıszakonként felülvizsgálja és kellıképpen módosítja Rendszernek felhagyási politikája van, tudja mikor vonuljon ki egy adott területrıl. Összesen

34 7. A KOMMUNIKÁLÁS Képes a befogadó nyelvén kommunikálni Jó meghallgató Hatásos elıadó Hatékony és eredményes értekezletet tart Jól fogalmaz írásban Tudatja az alkalmazotti közösséggel, merre tart a szervezet, hogyan tervezi, hogy oda eljusson és mit jelent mindez számára Tudatja az alkalmazotti közösséggel állásfoglalását a kulcskérdésekkel kapcsolatban Az alkalmazotti közösséget ellátja pontos és teljes információval Körbejárással vezet, hogy közvetlen párbeszédbe kerüljön munkatársaival Tettei összhangban vannak szavaival. Összesen

35 8. KÉPESSÉ TÉTEL 8.1. Az embereket a legfontosabb vagyonnak fogja fel Az emberekhez méltósággal és megbecsüléssel viszonyul 8.3. Igaz érdeklıdést mutat a személyzet, mint személyiség minden tagja iránt Képes megérteni emberi szükségletét Hatékonyan kapcsolja össze a dolgozók és a szervezet szükségleteit Nyilvánvaló elkötelezettséget tanúsít a kiválósághoz Képes a partnerek érdeklıdését felkelteni s mozgósítani a jövı izgalmas elképzelése irányában Másokat motivál lelkesedéssel és optimizmusával Képes az emberekbıl a legjobbat kihozni, jobbik énjükre emeli ıket Képes a dolgozókkal érzékeltetni, hogy ık a gyıztesek. Összesen

36 9. A FELKÉSZÍTÉS 9.1. Eleget foglakozik az emberekkel, idıt szentel rá, hogy személyes kapcsolatot létesítsen velük Személyesen érdekli a csoport valamennyi tagjának pályájának fejlıdése Az intézményi dolgozókkal adódó találkozásait a tanulás elısegítésére hasznosítja Jól hasznosítja a munkamegbízásokat, mint a dolgozók fejlesztésének legjobb eszközét Hatékony, megbízható Egyenes, ıszinte visszajelzést ad a kellı idıben A teljesítményértékelést a személyiség fejlesztés eszközeként használja Hatékonyan közremőködik tehetséges beosztottjai vezetıvé való képzésében Tevékenyen dolgozik egy vagy több helyettese kinevezésében Szorgalmazza, hogy az életen át tartó tanulás belsı indíttatása legyen valamennyi csoporttagnak. Összesen

37 10. A MÉRÉS Jól érzékeli a rendszer természetét, amelyért felelıs Jól érzékeli a rendszer állapotát bármely idıpontban Jól érzékeli az okbeli, a közbensı és az eredményváltozók közötti kapcsolatot a rendszerben, amelyért felelıs Képes megállapítani a kritikus sikertényezıket : azt a néhány területet, amelyben elért sikeres eredmény sikeres teljesítményre vezet Folyamatosan adatokat és információkat győjt a kritikus sikertényezıkrıl, amelyek a mőködéshez a legfontosabbak Kiegyensúlyozottan értékeli a tárgyi és az eszmei értékeket egyaránt Folyamatosan értékeli a tervhez viszonyított haladását A értekezleteket hatékonyan használja fel általános teljesítményértékelésre A problémákkal fontosságukkal arányosan foglalkozik Hatékony a korrekció azonnali megtételében, ha az eredmények jelentısen eltérnek a tervtıl. Összesen 37

38 VEZETÉSI JELLEMZÉS Az egyes fejezetekben elért pontokat jelölje be a megfelelı oszlopba, majd a pontokat kösse össze színes ceruzával vagy tollal. 1. Személyes tulajdonságok A vezetı mint változó 3. Az elképzelés megalkotása 4. A csapat kialakítása 5. Az értékek tisztázása 6. A helyzet-meghatározás 7. A kommunikálás 8. A képességtétel 9. A felkészítés 10. A mérés Kitöltés idıpontja: Kitöltötte: Alkalmazotti közösség tagja: Szülıi Szervezet vezetısége: Intézményvezetıje /önértékelés/: 38

39 Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Nagykırös Patay u. 19. Teljes körő intézményi önértékelés Minıségirányítási eljárás Azonosító: ME Érvényesség kezdete: Változat szám: 0. Oldalak száma (ezen oldalon felül): 3 Az eljárást karban tartja: a minıségi kör vezetıje A fenti eljárással egyet értek A fenti eljárást elrendelem Barna Elekné igazgató 39

40 1. Érvényességi kör: Az intézmény pedagógusai és a pedagógiai munkát segítı munkatársak 2. Cél: Az intézmény teljes körően mérje fel adottságait és elért eredményeit, s ennek segítségével azonosítani tudja a szervezet erıs és gyenge pontjait; kijelölje a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztési területeket; meghatározza a továbbfejlıdés irányait 3. Fogalmak: Intézményi önértékelés: tényekre alapozva állapítja meg az erısségeket, fejlesztendı területeket, és ez alapján tervezi meg a szükséges beavatkozásokat és fejlesztéseket. 4. Felelısök: Igazgató Igazgató-helyettes Minıségi kör vezetıje Minıségi csoport 5. Együtt érvényes dokumentumok: Pedagógiai program Intézményi minıségirányítási Program Fenntartó minıségirányítási programja Szervezeti és mőködési szabályzat Házirend Egyéb szabályozó dokumentumok 6. Feljegyzések: Feljegyzés neve A megırzés Felelıse Helye Ideje Összefoglalók Elemzések, mérılapok Táblázatok Záró összegzés Min. kör vez. Könyvtár 5 év Irattár 7. A folyamat meghatározása: A folyamat bemenete: A vizsgálat elrendelése 40

41 A folyamat kimenete illetve eredménye: Mélyreható, alapos értékelı jelentés készül, amely bemutatja a szervezet helyzetét a kijelölt területeken és folyamatokban Objektív alapokra helyezi az intézmény erısségeinek és javítandó területeinek meghatározását. Számszerő értékelést ad, ami lehetıvé teszi a szervezet fejlıdésének figyelemmel kísérését, és az elızı idıszakban mért eredményekkel való összehasonlítását. A folyamat indul: A vizsgálatban résztvevık (team) megnevezésével (a minıségi kör tagjain kívül még 2-3 fı) A folyamat lezárul. Az irányított önértékelés alapján a célok, prioritások megfogalmazásával. 8. Az önértékelés területei: I. az intézmény, irányítási és mőködési jellemzıi és adottságai: a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása a meglévı folyamatok szabályozottsága a szabályozási rendszer teljes körősége az erıforrások figyelembevételének módja a partneri igények figyelembevételnek módja II. Az intézmény által elért eredmények: A munkatársak bevonásának mértéke A folyamatos fejlesztés eredményei A partnerek elégedettsége A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei Kitőzött célok elérése, megvalósítása Erıforrások felhasználásának hatékonysága 41

42 9. A teljes körő intézményi önértékelés módszerei: Mőködési jellemzık és az adottságok értékelése Az irányítási és a mőködési adottságok értékelés témakörben azt kell vizsgálni és számszerően értékelni, hogy az egyes területekhez tartozó tevékenységeket hogyan végzik az intézményben vagy mennyire jellemzıek ez egyes megfogalmazások. A mérések eszköze: felmérı- és értékelılapok Az eredmények értékelése Az intézmény eredmények területen a vizsgálódás mérhetı adatok elemzésére épül (tanulmányi átlagok, elégedettségi mutatók, elıfordulási számadatok stb.). Elképzelhetı, hogy van olyan értékelési szempont, amelyekrıl eddig nem győjtöttek adatokat. Ennek pótlásáról gondoskodni kell és a továbbiakban, ezeket az adatokat is győjteni kell. 10. A teljes körő intézményi önértékelés periódusa: Négy évente kötelezı elvégezni, kétévente javasolt. Kötıdhet vezetési ciklushoz vagy a pedagógiai program felülvizsgálatához, figyelembe véve azt a tényt, hogy az intézmény olyan komplex értékelésére kerül sor, amely fejlesztések, intézkedések stratégiai célok módosítása követhet. 11. Melléklet: nincs 42

43 ZÁRADÉK Készítette: az iskola nevelıtestülete Jóváhagyta: az intézmény Szülıi Szervezete Az Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP) a Weiner Leó Zeneiskola valamennyi alkalmazottjára érvényes dokumentum. Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége Elfogadás dátuma: március 27. Jóváhagyta: az intézmény fenntartója Jóváhagyás dátuma:... Bevezetésének idıpontja: március 31. Tervezett felülvizsgálati idıpontja: 4 év A dokumentum érvényessége: március 31. Az IMIP-ben foglaltakkal egyetértünk, bevezetését támogatjuk Szülıi Szervezet elnöke Közalkalmazotti tanács vezetıje... Barna Elekné igazgató Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 43

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Baross Ovi Kindergarten Baross

Baross Ovi Kindergarten Baross Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 OM 034711 Honlap.www.barossovi.hu Baross Ovi Kindergarten Baross Készítette: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRVÉ YESSÉG: 2007-2012 Bélteczkyné

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú. Közbeszerzési Szabályzata. A szabályzat hatálya JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (III.25.) számú Közbeszerzési Szabályzata Jánossomorja város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Balatonszemes, 2009. szeptember Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonszemes SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2009. szeptember 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény legfontosabb adatai A/ Az intézmény megnevezése:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai

Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai 2 Az éves ellenırzési terv összeállításának fıbb szempontjai A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló, többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben