Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási program II. rész szabályzatok"

Átírás

1 Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.o. II. Minőségfejlesztési rendszer A jogszerű működés biztosítása Tervezési stratégia Az intézmény működési rendjének biztosítása Normativitás a pedagógiai és nevelő munkában Az intézmény működésének mérése A partnerkapcsolatok irányítása Az intézmény önértékelése Kommunikáció a partnerekkel Teljesítményértékelés 3.o. 6.o. 7.o. 12.o. 22.o. 28.o. 30.o. 33.o. 36.o. 37.o. III. Melléklet

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Kópévár Óvoda, mint közoktatási intézmény feladatainak hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet, mely program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A programban meghatározzuk az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását törvényi előírás teljesítése érdekében kialakítjuk minőségirányítási rendszerünket. A minőségirányítási rendszer kiépítését segítik azon információk, amelyek az intézmény különböző területeinek működését vizsgálják. Minőségfejlesztési rendszer kiépítése Szakaszok Időtartam Tevékenységek,feladatok I. szakasz Támogató szervezet kialakítása, - Tájékoztatás, munkaterv elkészítése, - Feladat és erőforrás leletár II. szakasz III. szakasz IV. szakasz Nyitott önértékelés - Szabályzatok áttekintése - Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése - Igények elemzése - Célmeghatározás, prioritási sorrend felállítása - Intézkedési terv készítése - Minőségirányítási program elkészítése - Benyújtása fenntartóhoz Részletesen I.szakasz Idő(időtartam) Feladat Felelős Egyéb Minőségfejlesztési csoport Megalakítása Határozat a minőségfejlesztés Hogyanjáról Vezető Nevelőtestület megjegyzés Megbízási szerződés Műk.szab. Értekezlet Jegyzőkönyv Munkaterv összeállítása Min.csoport Munkaterv Tapasztalatok összegzése Min.csoport Rendelkezésre álló szakirodalom Tájékoztatás a technikai Min.csoport Értekezlet dolgozóknak

4 Idő(időtartam) Feladat Felelős Egyéb megjegyzés Feladat és erőforrásleltár Min.csoport Kérdőív összeállítása Min csoport Külső és belső intézménykép Nyitott önértékelés Teljes munkatársi SWOT analízis, kör kérdőív II.szakasz Nyitott önértékelés eredményeinek Értékelése Min.csoport Szabályzatok áttekintése Teamek SZMSZ,Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Javaslatok módosításra Teamek Szabályzatok módosítása Nevelőtestület jegyzőkönyv Kérdőívek összeállítása Igényfelméréshez Min. csoport teamek Szülői igényeinek felmérése Pedagógusok Szülői értekezlet Gyerekek igényeinek felmérése Pedagógusok Fogadó óra Egyéb partneri igények felmérése Min.csoport Önkormányzat, III. szakasz Partnerek igényeinek elemzése Teamek A felmérés eredményeinek írásbeli Min.csoport Rögzítése Célmeghatározás, prioritási sorrend Nevelőtestület Szakértői tájékoztatás Vezető Meghívott előadó Intézkedési terv elkészítése Min.csoport Intézkedési terv elfogadása Alkalmazotti köz. IV. szakasz 2008/2009 Irányított önértékelés (Klíma teszt) Nevelőtestület nevelési év Ir.önért.szabályozása Ir.önért. területeinek meghatározása Ir. önért. gyakoriságának meghatározása Ir.önért. módszerének megh. Ir. Önért végrehajtása (Vez.önért.) Vezető Ir.önért. összegzése Eredmények ellenőrzése, értékelése Min.csoport

5 V. szakasz Törvényi változások tanulmányozása Fenntartói kérdőívek kiértékelése Pedagógiai program felülvizsgálata Fenntartói minőségirányítási program megismerése Intézményi minőségirányítási (MIP) Vezető Min.csoport Teamek, nevelőtestület Vezető Min.csoport program kidolgozása MIP elfogadása Teljes munkatársi kör Egyeztetések nyilvánosságra hozatal MIP benyújtása fenntartóhoz Vezető Munka lezárása Teljes projekt értékelés Fejlesztési irányok kijelölése Záró beszámoló Minőségcélok A gyerekeket képességeik és tudásuk fejlesztése, nevelése mellett az önálló életvezetés elsajátítására készítjük fel. Törekszünk az én-kép megalapozására, az egyéni boldoguláshoz, a közösségi életben való eligazodáshoz, viselkedésformák kialakításához szükséges szokások, értékrend kiépítésére. Végső célunk az óvodáskorú gyermekek sokoldalú harmonikus, pozitív én-képű fejlődésének elősegítése, melyben nevelőmunkánk átfogja a gyermeki személyiség egészét. Számunkra a minőség az alábbiakat jelenti: szakmai felkészültséget, felelősségtudatot, biztonságos, nyugodt légkört, partneri kommunikációt Intézményünk minőségirányítási rendszert működtet. Ezzel kapcsolatos fő céljaink: az intézményi (szervezeti) folyamatok szabályozása, az intézmény valamennyi dolgozója legyen részese ennek a rendszernek (pedagógusok, dajkák, technikai és adminisztratív dolgozók) a hosszútávon elérendő siker fokmérője valamennyi partnerünk és a társadalmi igény. A program során kidolgozzuk az intézményben zajló folyamatok minőségének javítását, fejlesztését, irányítását. Ehhez szakmailag igényes és elkötelezett vezetőkkel (munkaközösség vezetők, a minőségirányítási folyamat kidolgozásában résztvevő minőségvezető, a minőségi körök vezetői és a közalkalmazotti tanács vezetője) és nevelőtestülettel rendelkezünk. A munkatársak képesek folyamatosan megújulni, együttműködni, egymástól tanulni. A

6 nevelőtestületen belül kialakult a partnerekkel való állandó párbeszéd és egyeztetés fontosságának tudata, ami mindinkább beépül a mindennapi tevékenységbe, a hétköznapi gyakorlatba. Személyes elkötelezettséggel és lelkesedéssel veszünk részt a minőségfejlesztési munkában, tisztában vagyunk azzal, hogy eddig elért eredményeink folyamatos kiegészítést, korrekciót, fejlesztést igényelnek. Minőségpolitikánk kialakításakor szem előtt tartjuk fenntartónk, a Budapest VII. kerületi Önkormányzat által kimunkált minőségi elvárásokat, intézményünkkel szemben támasztott igényüket. A partnerek jogos igényeinek figyelembevétele (partnerközpontúság) Személyes példamutatás A magas szintű szakmai felkészültség megőrzése, folyamatos ön- és továbbképzés lehetőségének biztosítása. A gyermekek személyiségének és környezetének mind jobb megismerése Fegyelem: egységes követelményrendszer kidolgozása, annak betartása és betartatása Tisztelet: emberi és gyermeki jogok, a másság tiszteletben tartása Biztonság: balesetmentes, esztétikus és fejlesztő környezet megteremtése, fenntartása Az intézményi kommunikáció javítása Belső: az intézményen belüli kommunikáció mindenki tegyen érte, hogy eljusson hozzá az információ. Külső: megfelelő dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, valamennyi partner számára az őket érintő információk eljuttatása Jogszerű működés biztosítása Intézményünkben a minőség fogalmát teljes körűen értelmezzük. Valljuk, hogy a minőség az óvoda valamennyi folyamatát áthatja és vonatkozik minden dolgozóra. Éppen ezért nem hiányozhat a működést szabályozó iratanyag, dokumentációk rendszerbe foglalása és folyamatos felülvizsgálata. A dokumentáció rendszerének kétszintű átfogója az intézményben folyó munka egészét jelenti. A működést szabályozó dokumentáció A pedagógiai munkát szabályozó dokumentáció A működést szabályozó dokumentumok, a biztonságos és kiszámítható működést szolgálják. A kiszámíthatóságot a törvényes kereteken belüli működést az intézmények jogi szabályozása segíti elő. Feladatunk, hogy valamennyi dokumentum a törvényes előírásoknak feleljen meg, folyamatosan kövessük azokat a változásokat, melyeket a jogszabályok előírnak a számunkra. Fontos, hogy időben tudjunk reagálni, szükség szerint módosítani a működésünkön. Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy a működését szabályozó dokumentumok, törvények, különböző szintű rendeletek és a fenntartó szerv vagy az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek. Az alkalmazottainak feladata ezek megismerése és a bennük foglaltak betartása. a) A jogszabályok és belső szabályozások hozzáférhetősége A nevelői szoba illetve vezetői iroda. b) Az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső szabályozásokat

7 A működést befolyásoló fontos információt a hirdetőtáblán tesszük közzé. Pedagógiai jellegű előírások, információk megismertetésére havi nevelőtestületi értekezleten kerül sor. Szűk határidő esetén rendkívüli nevelőtestületi vagy alkalmazotti értekezletet hívunk össze. c) A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle módon valósul meg intézményünkben Egyrészt a vezetői feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kisérése Másrészt az intézmény vezetője az érdekképviseleti fórumok közalkalmazotti tanács, szülői szervezet számára a véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll működését is lehetővé teszi. A működést szabályozó dokumentumok Alapító okirat SZMSZ Házirend Törzskönyv Tanügy igazgatási nyilvántartások Óvodai csoportok. Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzat Gazdálkodással kapcsolatos szabályzók Munkaügyi dokumentumok Pedagógiai munkát szabályozó dokumentumok Helyi nevelési program Továbbképzési program Minőségirányítási program Éves munkaterv Pedagógiai dokumentumok (csoport naplók, gyermekfejlődési lap, nevelési, fejlesztési tervek) Munkaközösségi-vezetők munkaterve Alkalmazható módszerek Jegyzőkönyvek, szóbeli és írásos elemzések, jelentések, összefoglaló és összehasonlító elemzések, értékelések. A fejlesztés várható irányai A dokumentumok elemzéséről jegyzőkönyvet, feljegyzést készítünk. A jegyzőkönyvek összesítése, értékelése ad választ arra, hogy milyen további feladataink lesznek. Határidő Egész évben folyamatos feladat. Felelős Óvodavezető, vezetőség Stratégiai tervezés fejlesztése 1. Stratégiai célok az intézményi munka lényegét foglalják magukban. A stratégiai célt a helyi program tartalmazza legrészletesebben, figyelembe véve az intézményvezetői

8 pályázat stratégiai vállalását is. Minőségirányítási tervezési rendszerünk preferált eleme a rövidtávú stratégiai célokat rögzítő éves munkaterv. A feladatok részletes kibontása a helyi nevelési programban megtalálható. Óvodánk minőségfejlesztési programjában a helyi nevelési programban meghatározott célok, feladatok megvalósulását kívánjuk figyelemmel kísérni. Folyamatos megfigyelés, ellenőrzés, mérés, hibajavítás segítségével korrigáljuk, optimalizáljuk az intézmény működését. A gyakorlatban a nevelőmunka egészére kell koncentrálnunk, azonban azt vizsgálni, mérni és értékelni csak előre meghatározott, reálisan végrehajtható ütemben lehetséges. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a helyi nevelési programban kijelölt célok és a fenntartó elvárásainak figyelembe vételével rangsorolja a vizsgálandó területeket, és elkészítse a 4 évre szóló mérési tervét. Ennek ismeretében évente konkretizáljuk a felvázolt mérési tervet. A mérések kijelölését követően a nevelőtestület dönt arról, mit, mikor és milyen mérőeszközzel mérünk. Az éves mérési terv összeállítására a nevelési év elején (szeptemberben) kerül sor. 2. A mérések során érvényesített alapelveink. Annyi mérést tervezünk amennyit óvodánk körülményei, környezete, személyi és tárgyi feltételei reálisan megvalósíthatóvá tesznek. Egy-egy évben csak néhány (1-3) nevelési terület vizsgálatára kerül sor. A négy évre szóló előzetes mérési tervünkben, a helyi nevelési programban megfogalmazott kiemelt feladatokat helyezzük a sor elejére. Vannak évente visszatérően vizsgálandó nevelési területeink, melyeket csoportonként folyamatosan mérünk. Vannak a fentieken kívül az adott évre vonatkozó vizsgálati célok. Legfőbb minőségügyi dokumentációnak a csoportnaplót. A mérés elsősorban be- és kimenetmérést jelent. A bement és kimenet mérések előre tervezett időpontjai: kis- és középső csoport év eleje és vége, nagycsoportban év eleje és január-február hónap. Külön figyelmet szentelünk a kimenetmérésnek az iskolára való alkalmassági vizsgálatnak. Az óvodáskor végére várható fejlődési jellemzőket a gyermekek belső érése, valamint a családi és óvodai nevelés együttes hatásai alakítják. Így lehetővé válik, hogy az óvodáskor végén a gyermek testi, lelki és szociális téren egyaránt elérje az iskolai munkához való alkalmasságot. Stratégia és operatív éves tervezése Törvényi keretek, partneri igények, saját célok, hagyományok, erősségek, lehetőségek, új kihívások feltérképezése. A szükséges fórumokon tájékoztatás, egyeztetés, közös platform kialakítása. Megvannak-e hosszútávra a közös célok? A helyi nevelési program koherenciájának felülvizsgálata, szükséges korrekciója munkaközösségi szinten. Rövid távú célkitűzések: Az éves munkaterv előkészítése az érvényes dokumentumok és aktuális feladatok ismeretében

9 Ényitó értekezleten az alapdokumentumot a testület megtárgyalja, kiegészíti határidőkkel, felelősökkel, meghallgatja a szülői szervezet véleményét majd elfogadja azt. A munkaközösségek munkatervei ennek alapján készülnek el. A dokumentumokat a vezető külön eljárás szerint jóváhagyja. Folyamat célja - Minőségi kör alakítása - Projektterv készítése a minőségi kör működtetésére Felelős: Vezető Határidő: szeptember-október - A pedagógiai program felülvizsgálata a megadott szempontok szerint - Partnerek igényeinek felmérése, beépítése - Munkaközösségekkel való megismertetése, esetleges módosítása, javítása Felelős: Vezetőség Határidő: 2007 november májusig -Pedagógiai program fenti elvek, javaslatok alapján történő átdolgozása Felelős: Vezető Határidő: 2008 február 2008 júniusig -Nevelőtestület megtárgyalja és elfogadja az átdolgozott pedagógiai programot, ennek szellemében végzi munkáját. Felelős: Vezető, nevelőtestület. Határidő: szükség szerint, de legalább négy évenként Éves munkaterv Célja: A szervezet rövid távú működésének biztosítása. A vezető készíti el az éves munkaterv tervezetét, melyben a: Vezetői pályázat stratégiai vállalásai szerepelnek Intézmény vezető elképzelései jelennek meg benne, az adott évre Nevelési év feladatrendszerét, határidejét, felelősök kijelölését, időbeli ütemezését tartalmazza Minőségi célok megjelenése Munkaterv ismertetése minden év első nevelési értekezletén. A folyamat célja: a munkatervben meghatározni az óvodai oktató-nevelő munkáját, szabályozva időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. A folyamat leírása 1. Vezetői tájékoztató a tanévre vonatkozó nevelési évre vonatkozó nevelési-oktató célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Alakuló értekezleten a személyi feltételek ismertetése. 3. A tárgyi és szervezeti feltételek ismertetése - nyári változások 4. A munkaközösségek meghatározzák a célokat. 5. A munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, a feladatok elosztása, felelősök, időkeretek az ellenőrzéshez, értékeléshez.

10 6. A vezető a munkaközösségi tervek alapján elkészíti az óvodai feladattervét az időpontok és felelősök megjelölésével. 7. A munkaközösségi tervekkel összhangban a vezető elkészíti a mérési feladattervet a mérések időpontjával, szereplőivel, felelőseivel. 8. A vezető összeállítja a nevelési évben várható események naptárát. 9. A tájékoztatási rendszer megtervezése. 10.A vezető az éves munkatervet összeállítja. 11.A nevelőtestület elfogadja az éves munkatervet. 12.A munkaterv elküldése (szept. 15.) a fenntartónak, elhelyezése az irattárban, a vezetői irodában. Dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő Megőrzési hely Megőrzési idő Jegyzőkönyv Jegyzőkönyvvezető Irattár 3 nevelési Pedagógus feladat beosztása Vezető helyettesek Vezetői iroda Irattár Másolatot kap év 2 év Óvónők Gyv. munkaterv Gyermekvédelmi felelős Vezetői iroda 2 év Munkaközösségi tervek Munkaközösség vezetők Vezetői iroda 2 év Munkaközösségvezetők Feladatterv Vezető Vezetői iroda 2 év Munkaközösségvezetők Éves program Vezető és helyettesek Vezetői iroda 2 év Szülők, alkalmazotti közösség Tájékoztatási rendszer Az intézmény munkaterve Vezető Irattár 2 év Vezető Vezetői iroda Irattár 2 tanév Fenntartó Stratégiai terv időszakos felülvizsgálata Stratégiánk célja, hogy hosszú távon (5-10 év) dokumentáltan meghatározza a tervezési folyamatokat. Ennek érdekében a vezetés: 1. Megalkottuk az intézmény minőségpolitikáját 2. Stratégiai fejlesztési irányokat határoztuk meg az Óvodai Nevelési Programunkban, mely tartalmazza az alapelveket, hosszú távú céljainkat, leírja a pedagógiai folyamatainkat. Az intézményi fejlesztésnek másik fontos dimenziója a partneri kör igényváltozásainak megfelelő szolgáltatások nyújtása ennek megfelelően jelenítettük meg a Jövőkép címszó alatt a változásokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat. 3. Éves munkatervet dolgozunk ki, melyben mérhető minőségi célokat fogalmazunk meg. Ebben fogalmazódik meg a pedagógusi feladatok optimális megosztása, valamint az intézmény részét érintő éves feladatok tervezése. Az óvodai nevelési program felülvizsgálatának folyamatszabályozása 1. ONP felülvizsgálata ciklusonként (5 évenként) történik, szeptemberben. A vezetés áttanulmányozza a közoktatási törvényt és a szükséges törvényi szabályozásokat.

11 2. Az óvoda vezetősége feltérképezi, majd azonosítja a ONP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a nevelőtestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a szabályozandó témakörökre. 4. Október elején a vezető nevelőtestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az első változat elkészítésének és előterjesztésének időpontjáról. 5. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 6. November közepéig a csoportok megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják azokat. 7. November közepén nevelő testületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a nevelőtestület megvitat. 8. A módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba, ha szükséges a korrekció, azt egy héten belül elvégzik. 9. Az SzMK ülésen a kiegészített NP-ot a szülőkkel is megismertetik. 10. December közepén az óvodavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi előírásokkal. a szükséges pótlásokat a munkacsoportok elvégzik. 11. Január közepén a vezető nevelőtestületi vitára és elfogadásra bocsátja a NP fejlesztési módosításait. Ha a nevelőtestület nem ért egyet a módosításokkal, akkor visszakerül a téma az adott munkacsoporthoz. 12. Elfogadás után január végén a végleges programot a vezető megismerteti a szülőkkel és más partnerekkel. 13. A vezető a második félév elején a módosított NP-ot felterjeszti az önkormányzathoz elfogadásra. A keletkezett dokumentumok és bizonylatok A bizonylat neve A HNP Vezetőség módosítandó területei A területhez Minőségi csoport rendelt vezetője munkacsoportok Módosító javaslatok kiegészítések Kiegészített HNP Munkacsoportok, vezetőség Kitöltő neve Megőrzési hely Megőrzési idő Másolatot kap Minőségügyi irattár Minőségügyi irattár Munkacsoportok Minőségügyi irattár Minőségügyi irattár 2 év Munkacsoportok 2 év Vezető 2 év Vezető 5 év Vezetői iroda A program sikerkritériumát "A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére" címmel kiemelt fejezet tartalmazza. Ehhez viszonyítva ellenőrizzük, elemezzük, értékeljük a gyermekek fejlettségi szintjét. Az évi két alkalommal (októberben és májusban) történő fejlettségmérések dokumentálása a gyermekek egyéni személyiségnaplójában történik. Minden esetben az óvoda határozza meg - a gyermekek egyéni képességének, szociokulturális körülményeinek ismeretében -, hogy egy-egy csoport esetében hány százalékos teljesítményt fogad el sikeres fejlesztő munkának. Munkánkat ellenőrzik és értékelik a szülők, az óvoda vezetője, a szakmai szervezetek és a fenntartó.

12 A folyamatszabályozás célja: a helyi Nevelési Pedagógiai Program eredményes, hatékony területének megerősítése, az elvégzett vizsgálatok eredményeiből következő módosítások folyamatának szabályozása. Dokumentumok, bizonylatok:- N/P Program, jegyzőkönyv, jelenléti ívek, vizsgálati lapok, mérő lapok, a partneri igény és elégedettség mérési vizsgálat összefoglalója. A folyamatleírás tartalma: a Nevelési és Pedagógiai Program beválási vizsgálatát négy évente kell elvégezni. Vizsgálandó területek: törvényességi felülvizsgálat, a célok és feladatok teljesültségének és összehangoltságának vizsgálata, dokumentációs rendszer beválása A vizsgálatot több csoport végezheti. A vezető felkéri a munkára a csoport vezetőjét, majd kéri a dolgozókat, hogy szervezeti egységenként vegyenek részt a munkában. (munkaközösség vezetők) A csoport legfőbb feladata a vizsgálati eszközök kidolgozása, indikátorok meghatározása, a vizsgálat elvégzése és a következtetések levonása. (elért eredmények, eltérések megfogalmazása a HNP-hoz képest) A módosítási javaslatok kidolgozását ugyanazon csoport végzi, amely a feltárást is végezte. (az értekezlet napjához képes 1 hónapon belül) Az értekezletről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül Az intézmény működési rendjének biztosítása Minőségirányítási munkaterv A munkatervi feladatok végrehajtása érdekében intézményi szintű minőségi csoport működik. MTSC tagok Intézmény Nagy Róbertné Kópévár Óvoda Polgár Csilla Tarr Erzsébet Komóczi Erzsébet Külső partnerek Intézmény Nevelési tanácsadó Baross Gábor Általános Iskola Egészségügyi Intézmény Családsegítő szolgálat Kerületi Pedagógiai Intézet Orvos és védőnő Fenntartó

13 Bölcsőde-óvoda Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Gyakorló Iskola Feladatok 1.1. Többcélú intézmény kapcsolata, a lehetőségek áttekintése, szakmai napok keretében: Felelős: vezetőség Határidő: folyamatos 1.2. Intézményi önértékelés előkészítése Felelős: Minőségfejlesztés felelősei Határidő: 2008 júniusig 1.3. Irányított önértékelés elvégzése az eljárásrend alapján. Felelős: Vezetőség Határidő: 2008/2009 nevelési év 1.4. Az önértékelés során feltárt fejlesztendő területekre intézkedési tervek készítése intézményi és intézményegységi szinten. Felelős: Minőségfejlesztés felelősei Határidő: 2008 május 1.5. Rövid távú intézkedési tervek végrehajtása. Felelős: Vezetőség Határidő: 2008 június 1.6. Az IMIP alapján beszámoló a tanévi mérésekről. Felelős: Minőségfejlesztés felelősei Határidő: 2008 június 1.7. A szolgáltató intézmények statisztikájának összehangolása. Felelős: Vezetőség Határidő: 2008 június 1.8. Egységes folyamatszabályozás elkészítése az alábbi területeken A kommunikációs rendszer működtetése A stratégiai tervek megismertetése a partnerekkel Hosszú távú intézkedési tervek felülvizsgálata Felelős: MTCS Határidő: Közvetett elégedettségi- és hatékonysági mutatók kialakítása. Felelős: MTCS Határidő: 2009 szeptember-október 2. Partnerkapcsolatok 2.1. A fenntartó rendszeres tájékoztatása az intézményi minőségfejlesztő munkáról. Felelős: vezetőség Határidő: évente

14 2.2. Az intézményegységek közötti együttműködési tapasztalatainak összegzése. Újabb együttműködési megállapodások megkötése. Felelős: MTCS Határidő: évente 2.3. A szülői munkaközösség fórumának félévenkénti megtartása, a visszajelzések értékelése. Felelős: vezető A folyamatos fejlesztés modellje az IMIP-ben Helyzetfeltárás (adatgyűjtés, partnervizsgálat). Probléma meghatározás. Okok feltárása, elemzése. Fejlesztési célok megfogalmazása, rangsorolása. Intézkedés, intézkedési terv a javításra, a problémamegoldásra. Végrehajtás. Mérés, ellenőrzés, értékelés. Ok problémamegoldás. Megoldások gyakorlatba ültetése. Standardizálás, új, egységes követelmény felállítása, elérendő szint kijelölése. Minőségirányítási csoport a szervezeti struktúrában Az óvoda szervezeti struktúrája kiegészül azzal a minőségirányítási csoporttal, melynek feladata az óvodában folyó minőségpolitikai tevékenység irányítása és koordinálása. A szervezeti struktúrát az alábbi felsorolás tükrözi: Óvodai vezetés Szakmai munkaközösség Minőségirányítási csoport, IMIP KT Nevelőtestület Technikai dolgozók Szülői választmány Az óvoda belső szabályzatai HNP SZMSZ Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Intézmény minőségirányítási rendszere A minőségfejlesztési támogató csoport (MTCS) tevékenységének szabályozása Folyamatleírás A szervezet feladatainak és jogkörének meghatározása önállóan és hatékonyan tudják a minőségbiztosítási rendszert kiépíteni. Hatókör: Team tagja Felelős: Intézményvezető Dokumentumok, bizonylatok: Jegyzőkönyvek

15 Emlékeztető lapok Feladattervek Minőségi köröktől elvárt dokumentumok A támogató csoport tagjai különböző szervezeti egységekből kerülnek ki (óvónő, munkaközösségi vezető, stb). A támogató szervezet tagjai azok lehetnek, akik a minőségbiztosítási alapkurzust elvégezték. A koordinátort a vezető kéri fel, személyéről a vezető dönt. A támogató szervezet tagjait nevelőtestületi értekezleten nyilvánosságra kell hozni és elfogadtatni. A támogató szervezet működési szabálya A támogató szervezet hetente tartja üléseit. Az üléseket a koordinátor hívja össze. Ezeken az üléseken részt vehetnek a minőségi körök tagjai, vagy bármely dolgozó. Megbeszéléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a végzett munkát, a jelenlevők neveit. A jegyzőkönyv írása az óvodatitkár feladata. Az MTCS döntési mechanizmusai A minőségbiztosítási rendszer kiépítéséről, feladatairól, céljairól közösen hozzák döntéseiket. Szavazategyenlőség esetén a team vezető szavazata dönt. Ha más dolgozó is részt vesz az ülésen, a döntés előtt az ő véleményét is ki lehet kérni. A koordinátor feladatai Ő irányítja a minőségbiztosítási rendszer kiépítését, a célok elérését, a küldetésnyilatkozatban megfogalmazottak teljesülését. A munkatársakat, a vezetőt munkaszakaszonként tájékoztatja. Felelős a határidők betartásáért, gondoskodik a feladat elosztásáról (utasításokat adhat), tartja a kapcsolatot a partnerek képviselőivel. A minőségi körök vezetőinek és tagjainak feladata A minőségi körök az MTCS tagjainak támogatásával, irányításával dolgoznak. Tagjait MTCS jelöli ki. A cél eléréséig dolgoznak együtt. A munka végén a koordinátornak leadják javaslataikat, és a cél elérése és megtartása érdekében erről a dolgozókat tájékoztatják. A minőségi körök feladatterv alapján végzik munkájukat. A feladattervből egy példányt ki kell tűzni a nevelői szobában. A feladatterv követéséről a minőségi körök vezetői beszámolnak a koordinátornak. A munka lezártával az összes anyagot átadják a dokumentációért felelős személynek. Minőségfejlesztési kör kialakítása Minőségirányítási csoport (minőségi körök) tagjainak munkaköri leírása: A csoport: Vezetői team, mely az intézményi minőségfejlesztés irányítását, felügyeletét vállalja. Felelősséget vállal a program teljesítéséért. A csoport tagjai: a feladat önkéntes vállalói, de a testület által delegáltak. Részt vesznek az intézményi éves minőségfejlesztési terv közös előkészítésében. Munkájukat a minőségirányítási vezető úrmutatása és ellenőrzése mellett végzik. Felelősek: egy-egy adott folyamat működtetéséért, annak ellenőrzéséért, értékeléséért. A program dokumentációjának, a vezetésnek, testületnek szóló beszámolók határidőre történő előkészítéséért. Segítséget kérhetnek bármely óvodai dolgozótól.

16 A csoport munkájának menete: A munkatervben meghatározott eljárásrendhez illeszkedő. A belső határidőket a csoport módosíthatja, melyről tájékoztatni kell a vezetőt. Az Intézményi Minőségirányítási Program bevezetése, ütemterve Nevelési Programunk és az IMIP céljait 4 éves távlatban határoztuk meg. Az IMIP bevezető szakaszát 5 évre ütemeztük. Kiindulásként feladataink: alapdokumentumaink áttekintése, felülvizsgálata, módosítása ill. elkészítése Nevelési Programunk felülvizsgálata (felelős: vezető, vezető-helyettesek, munkaközösségvezetők) Az IMIP elkészítése (felelős: vezető, minőségirányítási vezető) június 30.: Az SZMSZ, Házirend felülvizsgálata (felelős: vezető, vezető-helyettesek, közalkalmazotti tanács elnöke) Ütemezés: 1. Közös évzáró értekezlet és közalkalmazotti értekezlet: A minőségirányítási rendszer bevezetésének ütemezése ismertetés szeptember (felelős: Óvodavezető Nagy Róbertné, minőségirányítási vezető Komóczi Erzsébet) 2. A minőségi körök újjászervezése augusztus 28-ig 3. A minőségfejlesztési körök tagjainak felkészítése belső tanfolyamok szervezése szeptember-október (felelős: minőségirányítási vezető) 4. A négy kulcsfolyamat szabályozása: 1. Partnerkapcsolat 2. Humán erőforrás biztosítása 3. Oktatás-nevelés 4. Az intézmény működtetése november január 31-ig (felelős: minőségirányítási vezető és a minőségi körök vezetői) 5. A szabályozott folyamatok működtetése, folyamatos ellenőrzése február június -ig (felelős: vezető, MTCS) 6. Évzáró értekezleten a kulcsfolyamatok működésének értékelése, korrekciós javaslatok összegzése június 30-ig (felelős: vezető, vezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, minőségirányítási vezető) 7. Az éves munka és feladatterv összeállítása során a javaslatok beépítése augusztus 31. (felelős: vezető, munkaközösség-vezetők).

17 8. A minőségfejlesztési munka tervezése a minőségirányítási munkatervben április. (felelős: minőségirányítási vezető, minőségi körök vezetői) 9. A minőségirányítási rendszer beválásának értékelése nevelési értekezleten június (felelős: vezető, vezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők) 10. Közalkalmazotti értekezleten új helyzetelemzés felmérés, elemzés. A fejlesztésre váró kulcsfolyamatok meghatározása június (felelős: vezető, minőségirányítási vezető) A minőségi kör működési rendje A minőségi kör tagjai megbízás alapján a projekt időtartama alatt a munkaterv alapján szükséges és elégséges időt fordítják a minőségfejlesztési feladatok elvégzésére. Ennek sikeres megvalósításához az intézmény teljes eszközrendszere rendelkezésre áll. A minőségi csoport tagjainak díjazása a törvény által biztosított kereten belül történik, amennyiben teljesíti kötelezettségeit, elvégzi feladatait. A speciálisan minőségi körre szabott működési rendet (időkeretet) a megalakult kör vezetőjének munkatervében szükséges jeleznie: éves, havi és heti bontásban, óra (-tól-ig) megjelöléssel. A minőségi kör működési rendjének elfogadását az óvodavezető ellenjegyzése biztosítja. A minőségfejlesztési munka elismerése A minőségfejlesztési munka elismerését célzó 3/2002. (II. 15) OM. rendelet 9.. értelmében a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés jár annak, aki a Helyi Nevelési Programban szabályozott nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, minőségbiztosítási rendszerének munkájában részt vesz. Mivel az ÖMIP és a MIP összhangja egyértelmű a minőségi körök létrehozását célzóan, így intézményvezetőnk kereset-kiegészítéssel ismerheti el az átmeneti többletfeladatok ellátását a minőségfejlesztés területén is. Intézményünk minőségrendszerének működtetéséhez, folyamatos fejlesztéséhez nevelőtestületünk létrehozta a stratégiai céloknak és feladatoknak adekvát minőségi csoportját. (ÖMIP minőségcélok, feladatok: Intézményi minőségirányítási rendszer, program elkészítése, minőségi körök létrehozása.). A legitim 4 tagú testület vezetői megbízással végzi munkáját. A team tagjai aktívan vesznek részt a rendszer működtetésében (3/2002. (II. 15.) OM. rendelet 5. ) A minőségi kör a vezetés szerves része. Folyamatosan információt cserél a munkatársakkal és a partnerekkel, együttműködik a vezetéssel. A minőségi kör vezetése meghatározza a team feladatait, céljait, szabályozza működését. A team folyamatosan beszámol eredményeiről. Team tartalmi munkája: - helyzetértékelés, - kollegák bevonása, - csapatépítés (szervezeti kultúra fejlesztése), - fejlesztési javaslatok kidolgozása, - módszertani támogatás, - változások értékelése, elemzés, javaslatok megfogalmazása. Sikerkritériumok Eredménynek tekinthető, ha a mindennapi munka során egyfajta tudatosság jelenik meg, a kollégák igyekeznek beépíteni tevékenységükbe a PDCA ciklust.

18 P Tervezés (Plan) D Megvalósítás (Do) C Ellenőrzés (Check) A Intézkedés (Act) Az eredmények számos eleme beépül óvodánk tevékenységébe, az éves munkatervbe A minőségi kör vezetőjének feladata, kötelezettsége A team munka irányítása a minőségi kör éves munkatervének kidolgozása, melynek alapjául az intézményi minőségcélok szolgálnak. Kiválasztani a feladatoknak adekvát módszereket, eljárásokat, azokat szakszerűen kivitelezni Meghatározni a minőségi kör működési rendjét, a team-munka időbeosztását Elosztani a minőségi kör tagjainak feladatait, dokumentálásának szempontjait, időkereteit (elve: egyenlő leterhelés) A minőségi kör munkájának folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, a szükséges módosítások, beavatkozások megvalósítása Beszámolni, általános tájékoztatást adni évente két alkalommal (munka megkezdését követő fél év, majd év vége) a minőségi kör által végzett tevékenységekről, (rész)eredményekről, az óvoda vezetése, a nevelőtestület és a munkatársi közösség felé. Megválaszolni a felmerülő kérdéseket A kör tevékenységének dokumentálása, elhelyezése a minőségirányítási program dokumentációs rendszerében A munka lezárásakor szummatív értékelés készítése, mely tartalmazza a lehetséges továbbfejlődési alternatívákat, fejlesztési javaslatokat az adott területen A minőségi kör tagjainak kötelezettségei, feladatai A team tagjaként aktívan és önként közreműködni a kitűzött minőségcélok elérésében Követni a minőségi kör szakmai tervét, betartva a határidőket, sikeresen teljesíteni a feladatokat Innovatív elképzelésekkel támogatni, hatékonyabbá tenni a minőségi kör munkáját Az egyéni munkavégzés részletes dokumentálása a kidolgozott szempontrendszerek alapján A minőségi kör vezetője által készített szummatív éves értékelés elkészítésének segítése A minőségi kör vezetőjének hatásköre kiterjed 1. A minőségi kör munkájának ellenőrzésére, értékelésére az óvodavezetővel és önállóan (feladatcélok elérése, egyéni munkavégzés minősége) 2. Az óvodai kollektíva tevékenységének ellenőrzésére, értékelésére az óvodavezetővel és a munkaközösség-vezetőkkel közösen (minőségi kör feladatainak, minőségcéljainak megfelelő esetekben) Az IMIP felülvizsgálatának folyamata A rendszer működésének folyamatos figyelése, elemzése Eredmények feltárása, trendvizsgálatok 4 évente a teljes rendszer felülvizsgálata Elemzés, az ok feltárása Módosítás Véleményeztetés, elfogadás Fenntartói jóváhagyás

19 Az IMIP évenkénti értékelése Cél: Az IMIP működtetésének és a működés eredményeinek összegyűjtése, véleményeztetése, értékelése annak érdekében, hogy az intézményi gyakorlat egyre inkább közeledjen a kitűzött célok megvalósításához. Felelős: IMIP vezető Hatókör: Vezetőség, BECS (Belső Ellenőrző Csoport) Dokumentumok: Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, kérdéslista az SZMK szülőknek Intézményi statisztikák, munkatervek, (intézkedési tervek) Szempontsor az értékeléshez a mellékletben csatolandó dokumentumok Határidő: minden nevelési év vége május 31. A lépés tárgya 1. Adatok, statisztikák, eredmények összegyűjtése IMIP értékelési szempontsor alapján 2. Elemzések, összehasonlító elemzések, elért eredmények (Fenntartó, szülők) Felelős Határidő Folyamatos BECS Vezetőség MTCS Május 15-ig 3. Vezetői kiegészítés MTCS Május 20-ig Dokumentum Összesítő statisztikák Összesítő írásos anyag Kiegészítés Informált Adott ter. dolgozói Alkalmazotti kör U.a. 4. Az írásos anyag ismertetése az SZMK tagokkal. Véleményeztetés. (kiegészítés, javaslat) Vezetőség Május 30-ig Jelenléti ív, jegyzőkönyv, kérdéslista SZMK tagok 5. Szülői vélemények, javaslatok beépítése MTCS BECS vezető Kiegészült írásos anyag Alk.köz. 6. Az elkészült dok. véleményeztetése a munkaközösségekkel. (kiegészítés, javaslat) BECS vezető Munkaköz.vez. Jún. 1. hete Kérdéslista Munkaköz össégek 7. Az IMIP éves értékelésének ismertetése, elfogadása a nevelési évadzáró testületi ülésen. Vezető MTCS BECS vezető Jún. 3. hete IMIP értékelése jegyzőkönyv Nevelőtest ület Fenntartó Munkaköri leírások Munkaköri leírások tartalmi elemei, elfogadásának rendje Munkakörök leírása: A minőségügyi rendszer irányítását az vezető felügyeletével a minőségügyi vezető látja el a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. Munkáját a Minőségügyi Belső Támogató Csoport (BTCS) segíti. Az egyes feladatok elvégzéséhez Külső Támogató Csoportot (KTCS) alakítanak.

20 Minőségügyi vezető munkaköri leírása Munkáltatói jogkör gyakorlója : az intézmény vezetője Beosztása : minőségügyi vezető Közvetlen felettese : az intézmény vezetője Funkciója: a kibővített óvodavezetőség tagja Előírt képesítése : minőségügyi képzettség Juttatása : A KT alapján az évi XC. Törvény 87 (4) bek (10) bek. A miniszteri rendelet által előírt a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés alapján. A megbízás hatálya: Visszavonásig érvényes. Munkaköri feladatai: Irányítja az óvoda minőségbiztosítási tevékenységének folyamatos fejlesztését, amelynek célja a partnerek igényeinek minél jobb kielégítése. Elősegíti, hogy a minőségirányítási tevékenység betöltse egyik legfontosabb célját: hatékony vezetési eszköz legyen a vezetőség számára. Részt vesz az óvoda jövőképének megfogalmazásában, a minőségcélok és stratégiák meghatározásában és megvalósításában. Határidőre elkészíti az óvoda éves munkatervének részét képző éves minőségfejlesztési tervet. Koordinálja, segíti a minőségfejlesztésben tevékenykedő csoportok (minőségi körök) munkáját. Rendszeresen (negyedévente) beszámol a vezetésnek, (félévente) az alkalmazotti körnek a minőségbiztosítási tevékenységről, hatásáról és eredményeiről, valamint javaslatot tesz a megvalósítandó feladatokra. Tevékenyen részt vesz az óvoda minőségkultúrájának kialakításában és fenntartásában. Javaslatokat tesz a partnerek panaszainak gyűjtésére, kivizsgálására és orvoslására, megszüntetésére és megelőzésére, irányítja, ill. részt vesz az erre irányuló tevékenységben. Javaslatot tesz a minőségüggyel kapcsolatos pályázatok és projektek elkészítésére, illetve irányítja és részt vesz a kidolgozásában. Egyeztetési kötelezettsége: Minden új, minőségügyi tevékenységét illetően a vezetővel Hatásköre : javaslattételre jogosult a minőség folyamatos fejlesztésére, a kör tagjainak összehívása, az ülések napirendjének meghatározása, a kör képviselete különböző fórumokon, a tagok által vállalt feladatok ellenőrzése. Felelős: a dokumentáció határidőre történő elkészítéséért, leadásáért, a vezetésnek és a nevelőtestületnek szóló beszámoló elkészítéséért, az elkészült anyag óvodavezetés és nevelőtestület előtti prezentációjáért. Beszámolási kötelezettsége van: Intézkedést javasolhat a vezetőnek a nem megfelelő minőség okainak feltárására és megszüntetésére. Nem kellően hatékony intézkedések esetén felhívhatja a vezetőség figyelmét, és kérheti annak beavatkozását. Véleményezésre jogosult: Az óvoda minden minőséget érintő tevékenységéről. Javaslattételi és véleményezési joga van a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés elveinek kidolgozásában és elosztásában.

21 Döntésre jogosult: Az egyeztetett tevékenységek megvalósításában. Felelőssége: Erkölcsileg és anyagilag felel a vezetőnek, hogy a rábízott feladatokat érdekének, a kapott lehetőségeinek megfelelően, legjobb tudása szerint hajtja végre, Információadási, titoktartási kötelezettsége: A munkaterületével kapcsolatosan a vezető egyetértésével nyilatkozhat. Az óvoda vezetőségétől származó, tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. Aláírási jogosultsága: A minőséggel kapcsolatos dokumentumokon a vezető után második aláíró. Belső Támogató Csoportok (BTCS) munkaköri leírása A csoport meghatározása: Minőségfejlesztéssel foglalkozó team, mely az intézményi teljes körű minőségirányítás kiépítését, felügyeletét, irányítását vállalja. A csoport tagjai: A nevelőtestület által delegáltak. A feladat vállalása önkéntes. A tagokat a feladat elvégzésével az óvoda vezetője bízta meg, a megbízás fél évre szól. A megbízást a vezető visszavonhatja a csoport tagságának egyetértésével, ha a tag az általa ellátandó feladatot rendszeresen nem végzi el határidőre és ez a minőségi kör eredményes munkáját veszélyezteti. Felelősek: a rábízott feladatok elvégzéséért, a dokumentáció határidőre történő elkészítéséért, leadásáért, a vezetésnek és a nevelőtestületnek szóló beszámoló elkészítéséért. Beszámolási kötelezettségük van: az óvodavezetésnek, nevelőtestületnek és a csoport vezetőjének A tagok munkájának elismerése : Erkölcsi- a vezető és a csoportvezető gondoskodik a csoport munkájának bemutatásáról különböző fórumokon. Az anyagi elismerés lehetőségeit a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elosztásának szabályzata tartalmazza. A csoport munkájának menete: A munkatervben meghatározott eljárásrendhez illeszkedő. A belső határidőket a csoport módosíthatja, melyről a vezetőt értesíteni kell. A csoporton belüli döntések: a döntés elfogadása lehetőleg konszenzussal történik, ha nem lehetséges, akkor szavazással. Az elfogadáshoz 50%+ 1 fős szavazati arány szükséges. Dokumentáció: A BTCS köteles a munkájuk során készített összes dokumentációt a nevelőtestület részére elérhető módon közzétenni Indokolt esetben a minőségi kör dönthet bizonyos dokumentumok titkosításáról, bizalmas kezeléséről Belső kommunikáció a partnerekkel Belső kommunikáció szabályzata Az eljárás célja a partnerekkel való kommunikáció, az ezzel kapcsolatos panaszkezelés valamint az intézmény népszerűsítése.

22 I. Közvetlen partnerünkkel való kommunikáció szabályozása Pedagógusokkal Az óvoda vezetősége havonta egyszer, hétfőnként vezetői értekezletet, havonta egyszer, szintén hétfőnként a vezető tanácsi értekezletet (az óvodavezetés kiegészül a KT elnökével és az IMIP vezetőjével), és probléma esetén egyszer, hétfőként munkaközösségi vezetők értekezletet tart. Az értekezleteken megbeszélik, értékelik az elmúlt időszak munkáját és a következő hetek feladatait. Ezen túl a vezetői tanácsi értekezleten az éves munkatervben foglaltak szerinti ütemezésben beszámolnak a munkaközösség vezetők és a szakterületek felelős vezetői. Felelős: a vezető A fenti értekezletről illetve az aktuális problémákról minden hónap első szerdáján órakor nevelőtestületi értekezlet formájában rövid tájékoztatást ad a vezetőség. Felelős: a vezető. A nevelőtestülethez eljutandó információk megismétlésére és a testület véleményének a megfogalmazására teremt lehetőséget: az információs füzet, amit körbe visznek és aláírásukkal jelzik, hogy tudomást vettek az információról. Felelős: a vezető helyettesek Nem pedagógus dolgozókkal A vezető helyettesek napi rendszerességgel irányítják és ellenőrzik a technikai részleg munkáját, szükség esetén értekezletet hív össze. Felelős: vezető-helyettesek. Szülőkkel Fogadónapok: Minden hónap csütörtökén du. az éves munkatervben meghatározottak szerint: óra időtartamban várja a szülőket az óvoda vezetője. SZMK-val évente 3-4 alkalommal tart értekezletet a vezető. Felelős: vezető. Gyermekvédelmi felelős: minden héten szerdán du.: ig tart fogadóórát, illetve szülői igény alapján. Felelős: gy.v. felelős Szülői értekezlet: minden évben 2 alkalommal szülői értekezletet kell tartani (ősszel és az év végén). Ezen túl a vezető tájékoztató szülői értekezletet tart az újonnan érkezett gyerekek szüleinek. Óvónői fogadóóra: Minden óvónőnek meg kell jelölni egy napot, amikor fogadni tudja a szülőket Normativitás a pedagógiai és nevelőmunkánkban Az intézményi belső ellenőrzésének operatív irányítója és felelőse az intézményvezető. Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az általuk végzett munka helyességére és eredményességére, vagyis az intézmény teljes működésére. Az ellenőrzések többnyire előre bejelentett időpontban, és szempontok alapján történnek, azok célja a segítségnyújtás, közös elemzés, értékelés. Az ellenőrzések ütemezését az éves intézményi munkaterv tartalmazza. A vezetői ellenőrzések területei: 1. szakmai-pedagógiai tevékenység ellenőrzése, 2. gazdálkodás ellenőrzése, 3. munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés, 4. tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzése.

23 Az ellenőrzésekről írásos feljegyzés készül. A pedagógiai ellenőrzések változatos módszerekkel történnek. (Dokumentumelemzés, feltételek vizsgálata, megfigyelések, mérések, beszélgetés, interjú, ankét.). A vezető ellenőrzésén kívül a pedagógusok írásos értékelése dokumentálja az egyes gyermek és a csoport fejlődését, a pedagógiai feladatok megvalósulását. Kiemelt helyen szerepel a nevelési programban a gyermekek fejlesztésének és fejlődésének ellenőrzése (Fejlődés várható eredménye óvodáskor végén), a megfogalmazott célok és feladatok teljesítésének nyomon követése. A pedagógiai belső ellenőrzés célja: 1. a tervezett feladatok kellő időben, és megfelelő minőségben történő megvalósulása, 2. megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése 3. a tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal, 4. a megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés, 5. visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról, 6. a vezető tervező munkájának segítése. Belső ellenőrzési tervben határozzuk meg, és hozzuk nyilvánosságra 1. az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket (ennek keretében a működés azon területeit, amelyeket ellenőrzése során a vezető vizsgálni kíván), 2. a vezető mit kíván személyesen (vagy delegáltja útján) folyamatosan ellenőrizni, 3. mely területeken kíván véletlenszerű mintavételen alapuló rendszeres felülvizsgálatot végezni, 4. hogyan használja fel saját ellenőrzési rendszerében a folyamatokban keletkező ellenőrzési bizonylatokat, 5. az ellenőrzés során nyert információk felhasználási módját és az ellenőrzést követő beavatkozás lépéseit. A belső ellenőrzés, értékelés, mérés három területre irányul 1. az intézmény dolgozóira, 2. a gyermekek fejlődésének nyomon követésére, 3. a pedagógiai program megvalósítására. Belső ellenőrzési terv Az ellenőrzés területe: Tanügyigazgatási. Csoportnaplók ellenőrzése Mulasztási naplók ellenőrzése Statisztika Ünnepek, hagyományok Tematikus (nevelési területek) Kirándulás Szülői értekezlet Kapcsolattartás más intézményekkel Munkáltatói Kinevezések, elszámolások Átruházott jogkörök Dolgozók munkavégzése

24 Helyettesítés, túlóra Szabadságolás Gazdálkodási Takarékos gazdálkodás Beszerzések Eszköznyilvántartás, leltár Karbantartás Biztonságtechnikai előírások Térítési díj elszámolása Házipénztár kezelése Pedagógus továbbképzés elszámolása, szakkönyv Munkavédelmi oktatás, előírások betartása, baleset-megelőzés Tűzvédelmi oktatás A konyha higiéniája Az intézmény, udvar tisztasága 1. A vezetői ellenőrzés Célja: A hatékony működés elősegítése Problémák feltárása, hibák kijavítása Eredmények megerősítése Jó módszerek elterjesztése A vezetői ellenőrzés területei Pedagógiai ellenőrzés Az intézményben folyó gazdasági munka ellenőrzése Technikai területen végzett munka ellenőrzése. 2. Pedagógiai ellenőrzés Területei: Nevelési program Minőségirányítási program Pedagógus Továbbképzési Program SZMSZ Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Mindennapi működés ellenőrzése: Éves tervek ellenőrzése Mindennapos adminisztráció (naplók, hiányzások, késések) Csoportban folyó munka ellenőrzése Óvodai rendezvények ellenőrzése A vezető ellenőrzés formái: Dokumentumok elemzése Felmérések Beszélgetés

25 Csoportlátogatás Munkavégzés közbeni Az intézmény működésének értékelése, működésének javítása és fejlesztése A folyamat célja: az intézményi működés időszakos mérése, értékelése, vezetői ellenőrzés és a belső auditok eredményei Folyamata: elemzés (információk összegyűjtése, elemeire bontása, következtetések levonása, eredmények rögzítése)-strukturális elemzés (helyzetkép-megállapítás), értékelés (szembesítés) -formái: jelentések, beszámolók, egyéni vagy csoportmegbeszélések, minősítések, értekezletek ciklusos (szakaszosság - nem kampányszerű) - munkatervben tervezzük, -adott témakörök, év elején elfogadott munkaterv teljesítése, -év végi értekezlet ( éves munka egészéről kell helyzetképet adni ), -a következő év célkitűzései és tennivalói -elemzés: a gyerekek neveltségi állapota tanulmányi eredménye -korábbi értékelő beszámolók során elhangzott intézkedések megvalósulásának vizsgálata bevonás pedagógusok, munkaközösségek Az óvodai munka értékelése a különböző közösségek számára -félévenkénti, évenkénti tájékoztatás a nem pedagógus dolgozók részére, -szülői szervezet tájékoztatása az eredményekről, hogy véleményt, javaslatot tehessenek. Az értékelés formái: értekezlet (csak az érdekeltek részére), négyszemközti beszélgetések Az indikátorrendszer mutatóinak eredményei Pályázatok eredményei Helyi mérések eredményei Gyerekek nevelési szintjének felmérése Padagógusi eredmények: Csoportlátogatás Fejlettségi szintmérés Differenciálás Integrálás Felzárkóztatás, ezek eredményeinek összehasonlítása, elemzése, Fejlesztő tevékenységek eredményei Pedagógus továbbképzések, tanfolyamok Belső ellenőrzési szabályzat A vezető ellenőrzési jogköre kiterjed valamennyi intézményi egység szakmai munkájára. Célja: a hibák feltárása, időben történő javítása, a hatékonyság fokozása. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét, ütemezését a munkatervben rögzítjük, a munkaközösség vezetői javaslatot tehetnek. Eseti ellenőrzések lefolytatásáról a vezető dönt.

26 Belső ellenőrzésre jogosultak Vezetőség Munkaközösség-vezetők, pedagógusok vezető megbízása alapján. KT elnök A Fenntartó által megbízott személy Ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival, általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával nevelőtestületi, szak-alkalmazotti értekezleten összegezzük, értékeljük. A minőségügyi rendszer belső felülvizsgálata Belső ellenőrzések, auditok Célja: a teljes intézményi működésre és a minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó következtetések levonása. Az intézmény a belső értékelést annak érdekében végzi, hogy felmérje: - folyamatai mennyire felelnek meg a belső szabályozásoknak, - az alkalmazott folyamatok beleértve azok szabályozását is mennyire hatékonyak, célszerűek, mennyire segítik az intézményi célok megvalósítását. Gyakorisága: vezetői ciklusonként Intézményi X X önértékelés Partneri X X X elégedettség Auditok X X X Önkorm. Ell. terv Feltételek: - a vezetés együttműködjön a kijelölt auditorral, - az auditornak rendelkezni kell megfelelő képzettséggel. Jellemzője: - rendszeres, - házon belül szervezzük és bonyolítjuk, - szúrópróbaszerűen egy-egy területre korlátozódik, - olyan munkatárs végzi, akinek a felső vezetés ehhez a tevékenységhez jogosítványokat és felelősséget ad (belső auditorok), - a belső audit a minőségre vonatkozó dokumentumok, ill. a minőségbiztosítási rendszeren belül az egyes kijelölt személyekkel folytatott beszélgetésekből ellenőrzésekből áll. Tartalma: - Megfelel-e a vizsgált folyamat a hatályos jogszabályi előírásoknak? - Megfelelő-e a dokumentálás? - Alkalmazzák-e az érintettek a leírtakat? - Van-e eltérés a valóságos, észlelt és a leírt elvi működés között? - Hatékonynak ítéljük-e az eljárás leírás szerinti működését? - Hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni? - A vizsgált elem működése hatásos-e? (Az első időben az első 4 kérdésre keressük a választ, később a hatékonyságot is vizsgáljuk. Vannak-e újabb elemek, amelyek nem szerepelnek a dokumentumokban?)

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KAPOSFŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 1 A CME-IMIP modell adaptációját készítette: Általános Iskola Kaposfő Az alkalmazotti közösség elfogadó határozatának

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...

SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és... SALGÓTARJÁNI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Salgótarján, József Attila út 2. EL - 1.1.1. A működési dokumentumok tárolása, frissítése és...3 megismertetése...3 EL - 1.1.1. A működési dokumentumok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2.

DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 7570 BARCS KOSSUTH LAJOS U. 2. 1. MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Készítette: Vodenyák Imréné igazgató Iskolaszék véleményezte: 2005. szeptember 6. Szülık Tanácsa

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Szabályzata Készült: 2015 08.24. Készítette: Buc Horváth Gabriella Óvodavezető 1 Tartalom: 1. A Pesterzsébeti Gézengúz óvoda Belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása

Szervezeti és Működési Szabályzata. A projekt fő célja: A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY székhelyintézményének referencia-intézményi projektjének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben