MUNKATERV. OM azonosító: óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP / Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: OM azonosító: MUNKATERV Készítette: 2013/2014 1

2 Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP / Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Keltezés: Keltezés: Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Szülői szervezet nevében véleményezte: 10/2013. ( ) Bogdányné Horváth Ildikó Konecsny Éva A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható az óvoda honlapján. A Fenntartóhoz történő benyújtás időpontja: Iktatószám: V-340/2013. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Készült: 9 példányban 2

3 Személyi feltételek Helyzetelemzés Nevelési gyakorlat folyamata Humán erőforrás fejlesztés Szervezeti működésünk folyamata Ellenőrzési rendszer folyamata Külső kapcsolatrendszer működtetése Mellékletek Tartalom 1. sz. Hársfa Óvoda intézményi minőségirányítási munkaterve 2. sz. A 2013/2014-es nevelési év gyermekvédelmi feladatai 3. sz. Kompetencia alapú nevelés és a Zöld óvoda munkaközösség munkaterve 4. sz. Nevelés nélküli munkanapok rendje 5. sz. A szülői értekezletek témái, fogadóórák rendje 6. sz. Jeles napok, ünnepnapok óvodánkban 7. sz. Felelősi megbízatások 8. sz. Munkaidő beosztás 1. Személyi feltételek Csoportlétszám adatok 3

4 I. Süni vegyes csoport II. Csiga vegyes csoport III. Méhecske vegyes csoport IV. Lepke vegyes csoport V. Maci vegyes csoport VI. Katica kiscsoport 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő A gyerekekkel foglalkozó felnőttek Csoport Óvodapedagógus Dajka 1. Süni Bogdányné Horváth Ildikó Varsányi Emese 2. Csiga Ács Babett Hetey Szilvia Pap Lívia 3.Méhecske Keller Ferencné Báródi Andrea Csukárdi Tiborné 4. Lepke Válekné Németh Ildikó Machil Istvánné Nyárádiné Turbucz Margit 5. Maci Farkas Gabriella Zách Mariann Takácsné Pék Erzsébet 6. Katica Istók Mária Kovács Ágnes Tasák Zoltánné A pedagógiai munkát közvetlenül segítők beosztása Gyógypedagógus Farkas Erzsébet H-SZ-CS-P ig Logopédus H-SZ-P ig Pedagógiai asszisztens Czégény Zoltánné H-P 8-16 óráig Pedagógiai asszisztens Fehérdiné Tóth Alexandra H-P 8-16 óráig Egyéb munkakörben dolgozók beosztása Óvodatitkár Tóth Istvánné ig Kertész, karbantartó Steinberger István 6-14-ig 2. Helyzetelemzés A munkaterv összeállításánál figyelembe vettem: a 2012/2013-as nevelési évzáró értekezleten nevelőtestületi határozat formában elfogadott feladatokat. 4

5 Az új közoktatási törvény 2013/2014. nevelési évre vonatkozó érvényes rendelkezéseit, a megelőző nevelési év fenntartói értékeléséből fakadó célokat, feladatokat, a TÁMOP azonosítószámú pályázat bevezetéséhez már megtett lépéseit. A 2013/2014-es év kiemelt feladatai A célok és feladatok megfogalmazásában az új közoktatási törvény érvénybe lépett rendeleteit, az ÖMIP, az IMIP, a, a MT., a költségvetési törvény, ONOAP, a módosított HOP és a TÁMOP pályázatban vállalt feladatok. Az új törvényi változások a megjelenő végrehajtási rendelet változásokat jelenthetnek a munkatervi feladatokban. A Fenntartó intézményünkre a következő feladatokat határozta meg; Legfeljebb 6 csoport működtetése; A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, Integrált nevelése, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek. Egészséges életmódra nevelés (reformtáplálkozás, preventív torna), környezet nevelés ( esztétikus környezetben élni és nevelni ) hangsúlyozása a nevelési programban. Nevelési programunkban alapvető célként határoztuk meg; Az óvodások harmonikus fejlődésének biztosítását; A gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításával; A gyermekek testi, értelmi és szociális képességeinek sokoldalú fejlesztését; A természet szeretetére, értékelésére nevelést; A meggyőződésen alapuló, aktív tevékenységre ösztönző, környezetvédő személyiség formálását; Az esélyegyenlőség megteremtését a sajátos nevelést igénylő gyermekek kiemelten a beszédfogyatékos gyermekek számára; A kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek tudatos tovább fejlesztését, tehetséggondozását. A kompetencia alapú nevelés tartalmi elemeinek megvalósítása mind a hat csoportban. Intézményünk 2013 szeptemberében harmadszor is szeretné megpályázni a Zöld Óvoda címet. Rövid és hosszú távú terveinket a címnek való megfelelés határozza meg. Célunk a munkatervben és a projektben meghatározott feladatok megvalósítása. 5

6 A 2013/2014-es nevelési év értékelése során felmerült hiányosságok és kompetenciás feladatok alapján a következők megvalósítását tűzzük ki: Az új közoktatási törvény életbe lépő rendelkezéseinek nevelőtestületi szintű értelmezése. Az intézmény szabályzatainak, dokumentációjának törvényhez igazítása esetleg új készítése. A kompetencia alapú nevelés minőségi megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák és tárgyi feltételek további bővítése, szemléletformálás. A kompetencia alapú nevelés megvalósítása az udvari élet során, újabb udvari játékok beszerzése, erre sikeres pályázat esetén az óvoda fejlesztéssel kapcsolatos Uniós pályázat adhat elsősorban lehetőséget. Az esélyegyenlőség megteremtésének maradéktalan megvalósítása. Tehetséggondozás pályázaton való részvétel (sikeres pályázat esetén munkatervi feladatainkat nagyban meghatározza). A zöld program tartalmi elemeinek bővítése a hatékonyabb nevelés érdekében (konyhakert és gyógynövénykert telepítése, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság) kertgondozás. - "Zöld óvoda" cím harmadszori megpályázása. Vezetői ellenőrzés, értékelés folytatása a MásKépp modell alapján. A szakmai munkaközösség-vezető és a vezetőhelyettes kompetenciája is e tevé kenység (MásKépp, és csoportos dokumentáció ellenőrzés, értékelés). A feltárt módszertani hiányosságok korrigálása a belső munkaközösségi foglalkozások segítségével. Az óvoda és a család sikeresebb együttműködése. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének további segítése (családok mentális támogatása, mérőeszközök kidolgozása). A szülők által igényelt szolgáltatások színvonalának felülvizsgálata a gyermek személyiségfejlődésének megfelelő kiválasztása. 3. Nevelési gyakorlat folyamata Pedagógiai terv Felelős Résztvevők Határidő Ellenőrzi Módszer Eredménykritérium Cél: * A módosított HNP-ban és a Óvodapeda- Óvodapeda Óvoda- Cél, feladat A kompeten- 6

7 IMIP-ben rögzített gógusok hosszú távú minőségcélok elérése Nevelőmunkát érdekében végzett segítők/ dajkák nevelőmunka *Óvodásaink testi, lelki, szellemi védelme, ápolása, erősítése, fejlesztése, és ezek harmóniájának megteremtése, a gyermekek biztonságos higiénés környezetben való nevelése a kompetencia elemeivel, a tehetséggondozás biztosításával. gógusok Dajkák illetve évszak szerinti napirendhez igazodó vezető megvalósításához cia alapú ne- óvónő velés elvén által szabadon nyugvó pedagógiai választott gya- korlat. A gyermek látható, mérhető elégedett-sége. Feladatok: - óvodán belül összehangolt szokásszabályrend szerinti nevelőmunka. - együttműködésre törekvés a szülőkkel. Pedagógiai terv Felelős Résztvevők Határidő Ellenőrzi Módszer Eredménykritérium * Egészségnevelés, környezettudatos szemlélet és tudatos környezet formálása. Feladatok: 7

8 - Környezetünk alakítása, formálása. - A Zöld óvoda rövid és hosszú távú feladatainak tervezése, ütemezése, megvalósítása, udvari élet, kiskert gondozás, gyakori séták, kirándulások lehetőségének megteremtése. - A környezettudatos magatartás alakítása az óvodában és a családban. - Szelektív hulladékgyűjtés folytatása. - Komposztálás. -Energia-takarékos szemlélet kialakítása. Keller Ferencné Pap Lívia Istók Mária folyamatos Óvodapedagógusok Pályázati feltételek megismerése, egyeztetés, pályázat elkészítése, megbeszélések, előadás készítés, meghallgatás, beszámolás. 8

9 - Óvodai könyvtár és Óvodapedagógusok játéktár folyamatos fejlesztése - A kompetencia alapú nevelés elemeink gyakorlati megvalósítása mind a hat csoportban Válekné Németh Ildikó Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok Folyamatos Programterv alapján A f e l a d a t Tanulás 1. Cél: Az értelmi képességek fejlesztése a környezet adta lehetőségekkel. Zöld projekt szemléletformálása a kompetencia alapú nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása 2. Cél: A prevenció hatékony alkalmazása a gyermekek mindenek felett álló érdekében Feladatok: - iskola előtti célirányos felmérés - a fejlesztőpedagógia módszereinek széleskörű alkalmazása, elsősorban játékba, tevékenységbe ágyazva - prevenció, korrekció, Nyárádiné Turbucz Margit Gyermekvédelmi felelős- Kovács Ágnes Óvodapedagógusok Óvodapedagógus ok Külső partnerek Iskolák, bölcsőde Óvodapedagógus től m e g v a l ó s í t á s á h o z ó v ó n ő á l t a l s z a b a d o n v á 9

10 10 l a s z t o t t M ó d s z e r t a n i p r o g r a m c s o m a g b a n l e í r t a k s z e r i

11 n t S z a k m a i b e m u t a t ó C é l, f e l a d a t 11 m e g v a l ó

12 s í t á s á h o z ó v ó n ő á l t a l s z a b a d o n v á l a s z t o t t 12

13 Vezető pályázati koncepció ütemezése A 2013/2014. nevelési év értékelése alapján Feladat Felelős Határidő Ellenőrzi Visszacsatolás Pályázati koncepció ütemezése Óvónők A programterv alapján 1. A kompetencia alapú nevelés elemeinek gyakorlati megvalósítása mind a hat csoportban. KOMP. Szakmai vezető 2. A Zöld óvoda rövid és hosszú távú feladatainak tervezése, ütemezése, megvalósítása, udvari élet, kiskert gondozás, gyakori séták, kirándulások lehetőségének megteremtése (lásd: melléklet) 3. A gyermeki személyiség sok oldalú fejlesztése új lehetőségek felkutatása, kiaknázása (óvodai könyvtár és játéktár) 4. A Hársfa Óvoda normáinak, pedagógiai színvonalának kötelező teljesítése, az elvárásnak megfelelő színvonal fenntartása, emelése mérőeszköz kidolgozása (március) Team: Kellerné Papp Lívia Minden óvónő Minden óvónő folyamatos Folyamatos Folyamatos Mk. vezető óv.vez.h. Mk.vezető óv.vez.h. Írásos beszámoló Nevelési év végén beszámoló 13

14 Humán erőforrás fejlesztése Pedagógiai terv Minőségfejlesztés (lásd 1. sz. melléklet) Cél: Intézményünk minőségirányítási rendszerének működtetése az IMIP megfeleltetése a kompetencia alapú nevelésnek Feladat: A munkaterv elkészítése, tájékoztató a nevelési évre eső feladatokról Partneri igény, elégedettség mérés. Az alkalmazottak véleményezési, javaslattételi jogainak, kötelességeinek erősítése Az információs, kapcsolattartási dokumentálási rendszer tökéletesítése Az irányított önértékelési intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása Az elvégzett munkákról intézkedési terv és jelentés elkészítése Továbbképzések rendszere Cél: Ismeretbővítés, képességfejlesztés Feladat: Továbbképzés törvényi előírásainak betartása. Intézményi és belső személyi igény harmonizálása. Dokumentumok naprakész vezetése. Kerületi szakmai munkaközösségeken való aktív részvétel. Önképzés tartalmát a kompetencia alapú nevelés adja kiegészítheti a sikeres Tehetségpályázat feladatrendszere Könyvtárhasználat rendszeressége KOMPOS és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok tanulmányozása. Cikkek, folyóiratok rendszeres olvasása. HOP, IMIP igénye szerinti önképzés. Dokumentációs technikák erősítése. A dajkák önképzésének segítése, kiválasztott szakmai anyagok átadásával. Munkatervek készítése - Gyermekvédelmi munkaterv felelőse: Kovács Ágnes (lásd 2. sz. melléklet) - Zöld óvoda szakmai munkaközösség munkaterve vezetője: Istók Mária (3. sz. melléklet) Zöld óvoda projekt - Kompetencia alapú óvodai nevelés munkaközösség munkaterve Válekné Németh Ildikó (4. sz. melléklet) Logopédussal, fejlesztőpedagógussal kapcsolatfelvétel a korrekció érdekében. 14

15 Szervezeti működésünk folyamata Működési terv Feladatok: Előzetes egyeztetések, időben való tájékoztató kiírások Törvényesség betartása KIR országos információs rendszerbe pontos adatszolgáltatás Dokumentumkészítés Házirend, SZMSZ, HOP törvényi megfeleltetése Képzettség növelésére irányuló programterv Kompetenciák, vezetői team működése Felelősök, megbízottak feladat ellátásához szükséges szervezési, kapcsolattartási időütemterv Munkaköri leírások újragondolása. Nevelés nélküli munkanapok (lásd 5. sz. melléklet) Cél: A kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi megvalósítása A tehetségfejlesztés, gondozás módszereinek, tematikájának átgondolása, gyakorlati megvalósítása (pályázat). Mindenkinek legyen ideje, lehetősége gondolatai kifejtésére, vélemény cserére, a téma megvitatására, határozathozatalra. Feladat: Igényes, tájékozott szakmai felkészülés. Igény szerint a szükséges ügyelet megszervezése, biztosítása. Ügyeletes a Bóbita óvoda Nevelői értekezletek Téma Felelős Időpont Dokumentáció Ellenőrzi 1. A 2013/2014-es nevelési Jegyzőkönyv Opóczki Ist- 15

16 év munkatervi feladatainak meghatározása, elfogadása, aktualitások. Pedagógus életpálya modell 2. Óvodalátogatás a tehetséggondozás jegyében Mérőeszközök KOMPhoz alakítása, tehetséggondozással kapcsolatos feladatok, (tehetségműhelyek) aktualitások. 4. Tehetséggondozás szakmai fórum Előadó meghívása 5. Nevelési évzáró értekezlet (nevelői és munkatársi). A KOMP működése, gyakorlata - beszámoló szóban és írásban. Min.kör beszámolója (Bogdányné Horváth Ildikó min.kör vez.) Zöld óvoda szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösség működése a kompetencia jegyében (Válek Németh Ildikó) Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás alakulása a nevelési év folyamán. A nyári időszak aktuális kérdései.( ) Bogdányné Horváth Ildikó vezetőhelyettes Válekné Németh Ildikó Válekné N. Ildikó Nyárádiné Turbucz Margit Farkas Gabriella Válekné Németh Ildikó Nyárádiné Turbucz Margit Bogdányné Horváth Ildikó Bogdányné Min.kör vez., Csukárdi Tiborné min. kör tagja Válekné Kompetencia mk. Istók Mária Válekné Németh Ildikó Nyárádiné Turbucz Margit ( I. Mária) vánné Nevelés nélküli munkanap Szervezés folyamatban febr Nevelés nélküli munkanap Jegyzőkönyv () Jegyzőkönyv () Értékelések írásban, jegyzőkönyv () 5.4. Szünetek: Nyári zárás: várhatóan július utolsó hetétől négy hét (Képviselőtestületi döntés szerint) Téli szünet: óvodánk idén zárva tart. Ideje: tól ig. Feladat: 16

17 Igényfelmérés az ügyeletre Egyeztetés az ügyeletes óvodával Iskolai őszi-tavaszi szünetben létszámtól függően összevont csoportokkal üzemelünk. Időpontok: Őszi: tól ig Tavaszi: től ig Új gyermekek fogadása, beszoktatás től, illetve férőhelytől függően folyamatosan Nevelőtestületi megbeszélések : Kétirányú folyamatos információáramlás biztosítása adat: Lényegre törő, egymásra odafigyelő korrekt, folyamatos kommunikáció. A tartalmas együttlétek segítsék a szervezeti kultúra fejlesztés terén megfogalmazott célkitűzések elérését. Jegyzetelés, emlékeztető készítés. Időpont Téma Felelős (szervezés, feljegyzés készítése) A csoportok év eleji feltérképezésének ta- Nagycsoportos pasztalatai (Farkas Erzsébet) Zöld óvoda lehetőségek, tervek és teendők A folyamat mérés feladatai mérés, adatrögzítés, értékelés, - mérőlapok (Bogdányné H. Ildikó, Csukárdi Tiborné óvónők Papp Lívia Bogdányné Horváth Ildikó Ellenőrzi helyettes 5.7. Alkalmazotti közösséggel való megbeszélés Cél: A kompetencia alapú óvodai nevelés feladatainak megvalósítása. A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés feladatrendszerének megismerése, működése a gyakorlatban. Pontos, precíz munkavégzés, elkötelezettség fejlesztése. Feladat: Nevelési év konkrét feladatainak összehangolása a munkaköri leírásban HNP-ben, IMIPben rögzítettekkel Dajkai értekezletek Cél: Szakmai ismeretek bővítése. Megfelelő informáltság biztosítása, együttműködés fejlesztése, (a kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósítása, tehetséggondozás). 17

18 Feladat: Ünnepekkel, rendezvényekkel kapcsolatos, rájuk vonatkozó szervezési feladatok megbeszélése. Év közben adódó aktuális kérdések és feladatok megbeszélése. Időpont Téma Felelős (szervezés, feljegyzés készítése) KOMP-program gyakorlati megvalósítása Bogdányné Aktualitások Őszelő feladatai). Válekné Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás a pá- Nyárádiné lyázat tükrében A Zöld óvoda tartalmi elemei, az ezekkel kapcsolatos feladatok Turbucz Margit Ellenőrzi óvodapedagógus óv.vez.h Hol tartunk? Elért eredményeink és további feladataink. ( I. Mária) Hársfanap feladatai Bogdányné Válekné 5.9. SzOSz értekezletek Feladat: Az óvodai munkatervvel kapcsolatos véleménynyilvánítás A SzOSz munkaterv elkészítése HNP, Házirend, SzMSz, módosításához véleménynyilvánítás. Éves beszámoló, értékelés Szülői értekezletek és fogadóórák (lásd 6.sz. melléklet) Évnyitó kivételével évi két alkalommal. Igény szerint, előre egyeztetett időben. Cél: Egységes, hatékony partnerkapcsolatot erősítő nevelési gyakorlat megvalósulása a KOMP és a tehetséggondozás jegyében. Feladat: Nevelési év feladataihoz, nevelési gyakorlathoz igazodó téma a szülői igények alapján. A tehetséggondozás feladatkörének, tartalmának és gyakorlati megvalósításának meghatározása Családlátogatások Szülői igényt tiszteletben tartva. Felelős: óvodapedagógusok Határidő: től ig Ellenőrzi: -helyettes 18

19 Módszer: családlátogatás, beszélgetés, tanácsadás Eredménykritérium: szorosabb partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gyermek alaposabb megismerése Nyílt napok Cél: Betekintés biztosítása az óvoda működésébe, tapasztalatszerzés a csoportban folyó nevelő munkáról, a kompetencia alapú óvodai nevelés megvalósulásáról és a tehetséggondozásról (Süni, Csiga, Méhecske, Lepke, Maci, Katica). Feladat: Átgondolt szervezéssel egyenletes megosztásban minél több szülő éljen a felkínált lehetőséggel. Nyílt napok - szülőkkel - megszervezés: TÉMA ÉRINTETTEK FELELŐS IDŐPONT ELLENŐRZÉST VÉGZI Őszelő őszi Minden csoport, Vez.h délelőtt az Csoportos óvodában, a Szülők óvónők kompetencia jegyében Könyv- és játék vásár Minden csoport Pap Lívia óvodavez.h. Karácsonyi vásár Játszóház Karácsonyi ünnepség Farsang Hársfa nap Tavaszváró a KOMP-jegyében Föld napja Gyermeknap Évzárók Minden csoport Vez.h. Csoportos óvónők Minden csoport és szülők Minden csoport és szülők Minden csoport és szülők Minden csoport és a szülők Kellerné Csukárdiné Csoportos óvónők Vez.h. Csoportos óvónők Pap Lívia Csoportos óvónők Csoportos óvónők Vez.helyettes Mk. vezető Ünnepeink, hagyományos Zöld napok, óvodában szervezett gyermek előadások Környezet megismerésére nevelés a természetben, autóbusz kirándulások rendje, nyári erdei óvoda. 19

20 Feladat: Minden ünnephez, rendezvényhez, kiránduláshoz esemény előtt két héttel feladattervet készítünk. HAGYOMÁNYOS Mikulás Minden csoport Óvodapedagógusok Karácsony Minden csoport Óvodapedagógusok Farsang Minden csoport Óvodapedagógusok Húsvét Minden csoport Óvodapedagógusk ZÖLD NAPOK TÉMA ÉRINTETTEK FELELŐS IDŐPONT ELLENŐRZI I., II., IV.,-V csoport autóbusszal Állatok világnapja - csoportosok kirándulása az Állatkertben Víz világnapja - séta a Dunához - Margit-szigetre - bányatóhoz Föld napja - nyílt nap, kertépítés, parkosítás Madarak és fák napja Kirándulások I.-II IV-V. csoport Minden csoport Minden csoport Csoportos óvónők Csukárdiné Kellerné Csukárdiné Csoportos óvónők Kovács Ágnes Pap Lívia Csoportos óvónők munkaközösség vezető Bogdányné minőségirányí tási vezető Óvodában szervezett gyermekelőadások: Előadás címe Időpontja Előadó Érintettek Felelős Őszi kavalkád Gézengúz Minden csoport Bogdányné Őszelő Kölyökidő Alapítvány Tavaszváró Bóbita együttes Minden csoport Bogdányné Gyermeknap + évzárók Autóbusz kirándulások rendje: ISZKIRI Tűzoltók, rendőrök, csoportos óvónők Minden csoport Bogdányné Ősszel 20

21 Úti cél Érintettek Felelős Időpont Állatkert I. csoport Csoportos óvónők Állatkert II. csoport Csoportos óvónők Állatkert III. csoport Csoportos óvónők Állatkert IV. csoport Csoportos óvónők Állatkert VI. csoport Csoportos óvónők Tavasszal ÚTI CÉL ÉRINTETTEK FELELŐS IDŐPONT Piliscsév I. csop. Csoportos óvónők Mogyoróhegy III. csop Budakeszi IV. csop Nőtincs Kalandpark V. csoport Medve-park VI. csoport Királyrét II. csoport Tanügy igazgatási feladatok E feladatokat döntően meghatározza a 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről. Cél: a hatályos jogszabályok érvényesítése, folyamatos nyomon követése, maradéktalan végrehajtása. Rendszeres feladatok ütemezése és végrehajtásának terve Ütemezés Feladat havi bontásban Nevelés nélküli munkanapok rendje Nevelői értekezletek témái Szülői értekezletek témái Csoportnaplók megnyitása Süni, Maci, Lepke, Csiga,Méhecske, Katica, Felelős és végrehajtók óvónők óvónők helyettes óvónők Készítendő dokumentum Feltüntetése a tervben Feltüntetése a munkatervben jegyzőkönyv Feltüntetése a munkatervben jegyzőkönyv Vezetői aláírás, pecsét Ellenőrzés 21

22 A helyi szakmai munkaközösség tervének elkészítése Kompetencia alapú nevelés A gyermekvédelmi munkaterv elkészítése IMIP éves munkatervének elkészítése munkaközösség vezető: Munkaközösség vezető Válekné gyermekvédelmi felelős: Kovács Ágnes minőségi kör Bogdányné Kötelező órák rendje helyettes SZÓSZ tájékoztatása a nevelési év feladatairól helyettes Októberi statisztika elkészítése Hiányzási naplók vezetésének felülvizsgálata Törzskönyv vezeté sének felülvizsgálata Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése helyettes gazd. ügyintéző Munkaterv Munkaterv Munkaterv Munkaterv Éves terv jegyzőkönyv Kimutatás készítése vezető helyettes feljegyzés gazdasági ügyintéző nagycsoportos óvónők Elkészített törzskönyv Írásos jelentés helyettes Továbbképzési terv felülvizsgálata Tájékoztatás a nyári zárásról Óvodai szakvélemények elkészítése Óvodai beiratkozás 10. lebonyolítása Év végi értékelés elkészítése SZÓSZ tájékoztatása a nevelési év eredményeiről Csoportnaplók lezárása nevelőtestület Terv készítése vezető helyettes Kiírás a hirdető táblára nagycsoportos szakvélemény óvónők Felvételi napló vezető helyettes Írásos értékelés vezető helyettes munkaközösség vezetők minőségi kör vezetője vezető helyettes Jegyzőkönyv Vezetői aláírás pecsét Munkáltatói feladatok 22

23 Cél: Az óvoda jogszabályban, önkormányzati tervben és saját célkitűzéseiben megfogalmazott feladatainak végrehajtása, annak elősegítése, érvényesítése. Rendszeres feladatok ütemezése és végrehajtásának terve Ütemezés Feladat havi bontásban Dolgozói létszám vizsgálata Személyi anyag rendezése, számítógépes feldolgozása Bérek alakulása, fejlesztés, felhasználás Jubileumi jutalom nyilvántartása Meghatározott tisztségek díjazása (Minőségi kör) Felelős és végrehajtók vezető helyettes vezető helyettes gazdasági ügyintéző vezető helyettes gazdasági ügyintéző gazdasági ügyintéző gazdasági ügyintéző Készítendő dokumentum Ellenőrzés Létszámkimutatás fenntartó Bértáblázat, átsorolás Táblázat Átsorolások, módosítások fenntartó Határozott idejű kine- Nyomtatvány vezések gazdasági ügyintéző Új dolgozók felvétele, Hivatalos nyom- folyamatos kilépők elszámolása gazdasági ügyin- tatvány kiállítása számítógépes nyilván téző tartása Gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 23

24 Cél: az óvodai feladatok ellátásának biztosítása. Ütemezés Feladat havi bontásban Jövő évi költségvetés tervezése, elkészítése Minőségi kereset kiegészítés felhasználása Folyamatos Folyamatos Dologi felhasználás egyeztetése a GESZ-el Bérek nyilvántartása, felhasználása, egyeztetése Túlóra, helyettesítés elszámolása Negyedéves kimutatások készítése Felelős és végrehajtók, Gazdasági ügyintéző, gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző Gazdasági ügyintéző, vezető helyettes Gazdasági ügyintéző Készítendő dokumentum Költségvetési terv Nyilvántartás a kifizetésekről Ellenőrzés, Fenntartó, Fenntartó Nyilvántartás Nyilvántartó lap Hivatalos nyomtatvány kitöltése, továbbítása a GESZ felé Hivatalos nyomtatvány kitöltése, továbbítása a GESZ felé, Fenntartó, Fenntartó Felújítás, karbantartás Folyamatos Tervezése a VAMÜSZ-el történő egyeztetés alapján Pályázatok írása, célzatos felhasználása Vezető helyettes Terv készítése, továbbítása Munkaközösség vezetők, pályázat író team, Fenntartó Kész pályázat Tárgyi erőforrások fejlesztése Cél: tárgyi feltételek további fejlesztése a kompetencia alapú program bevezetés kapcsán, sikeres pályázat esetén a tehetséggondozás megvalósításában. Esztétikus, biztonságos, balesetmentes környezeti feltételek megteremtése Feladat Felelős Határidő Ellenőrzi Visszacsatolás 24

25 Az óvodai normákhoz kapcsolódó eszközök megfelelő minőségű, higiéniájú és mennyiségű biztosítása a kompetencia alapú nevelés és a tehetséggondozás figyelembevételével. A csoportszobák, a környezet esztétikuma, rendje az elért színvonaltól, elvárástól szülői vagy egyéb hatásra sem lehet eltérni az ünnepekhez kapcsolódó díszítésnek is követnie kell óvodánk elvárásait növelni kell a közösen használt helységek rendjét, tisztaságát munkaköri kompetenciák számonkérésének növelése óvónők dajkák óvónők óvónők helyettes vezető helyettes vezető helyettes minőségi team majd folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos helyettes helyettes értékelés szóban Önértékelés év végén Pályázatok: tárgyi erőforrások növelése pályázat figyelő rendszer működtetése Év végi írásos kiértékelés 6. Pedagógiai ellenőrzés -értékelés Pedagógiai ellenőrzés: Cél: Normáknak, a jogi- és belső szabályozásnak, intézményünk optimális működésének biztosítása. Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése. Az ellenőrzés során feltárt hibák javítása, a rendszer javítása, a hibák kizárása, folyamatos fejlesztés. Feladat: PDCA ciklus működtetése, elemzés-értékelés-visszacsatolás megerősítés 25

26 Az ellenőrzés megosztása. Pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése. Csoportlátogatások. TARTALMA ÉRINTETTEK MÓDSZEREI IDŐPONT DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉS A beszoktatás eredménye és hiányosságai A játék személyiségfejlesztő hatása III-V.-VI. Csoport és óvónői: I-II-III-IV-V- VI. csoport óvónők Az inkluzív nevelés megvalósítása, I., -II. csoport esély- egyenlőség megteremtése Az élmény a I., III., IV. csoport közvetlen tapasztalatok értelem fejlesztő hatása víz témakör Komp. Beszámolás szóban és írásban Megfigyelés, csoportlátogatás csoportlátogatás, feljegyzés Értékelőlap és feljegyzés Értékelőlap és feljegyzés Értékelőlap és feljegyzés Értékelőlap, feljegyzések, M.k. vezető, Vezető helyettes, M.k. vezető, Vezető helyettes, M.k. vezető, Vezető helyettes A Zöld Óvoda projekt tartalmi elemeinek megvalósítása a tervezés és a gyakorlat egysége Udvari élet levegő témakör. I-II.-V. csoport Csoportlátogatás, megfigyelés I II.-III.-IV.- V.-VI. csoport Minden óvodaped. cso- minden port Környezetvédelmi szemlélet formálása a játék és egyéb szabadon választott tevékenységek során tűz, víz témakör. dokumentum, elemzés, beszámolás szóban és írásban, megfigyelés dokumentum elemzés, beszámolás szóban és írásban, megfigyelés Feljegyzés, értékelőlap Feljegyzés, értékelőlap feljegyzés, értékelőlap, M.k. vezető Vezető helyettes Vezető helyettes Zöld Óvoda team Vezető helyettes A Zöld napok 26

27 cso- óvo- Kispesti Hársfa Óvoda megünneplése a Minden csoportokban portos Okt. 04. Állatok daped. világnapja Márc. 22. Víz világnapja Ápr..22. Föld napja Máj. 10. Madarak és fák napja Csoportlátogatás Részvétel az ünnepségen emlékeztető Folyamatos ellenőrzés TARTALMA ÉRINTETTEK DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉST IDŐPONTJA VÉGZŐ Higiéniai szabályok betartáskák Konyhai daj- Feljegyzés Vezető helyettes Hetente Csoportszobák tisztasága Dajkák Feljegyzés Vezető helyettes Havonta Az óvónő és a dadus Óvónők, Feljegyzés Vezető helyettes munkájának összehangolása Dajkák II.-III.-V.-VI. csoport Felelősi munka színvonala Kapcsolattartás a szülőkkel A hátrányos helyzetű gyerm. nev. E.ü. felelős Szertár felelős Étlap felelős Dekoráció f. Könyvtár f. Minden dolgozó Minden csoport feljegyzés kérdőív, beszélgetés Írásos beszámoló 27 M.k. vezető Vezető helyettes Gyerm.véd. felelős Alkalomszerű Lsd. Az Intézményi Min.ir. Munkatervben Az óvoda udvarának Kertész Feljegyzés, Hetente rendezettsége, tisztasága Vez.helyettes Ebédbefizetés, rendje, Gazdasági dokumentáció Havonta

28 módja Nyilvántartások vezetése ügyintéző Gazdasági ügyintéző Pénzkezelés, elszámolás Gazdasági ügyintéző Dokumentum átvizsgálás Dokumentum átvizsgálás Negyedévente , , Irattározás, iktatás Munkaidő beosztása Munkafegyelem Elemzés Feljegyzés Ellenőrző füzet Gazdasági vez. Vez.hely. Minden dolgozó Alkalomszerű Vez.helyettes Ellenőrzéseket megbeszélések, írásbeli értékelések követik (visszacsatolás). Óvodapedagógusok, vezetői feladatot ellátó dolgozók értékelése a Horváth és Dubecz: MÁSKÉPp modell eszközei alapján Sz. Értékelendő személy Értékelést végző Határidő Dokumentáció 1. Óvodapedagógusok: Opoczki Istvánné Első félév Értékelőlap (önértékelés Bogdányné, Pap Lívia, és vezetői értékelés dolgozói értékelés szöveges összegzése és meg- Keller Ferencné, Kovács Ágnes, állapodás a fejlődési feladatokban Csukárdi Tiborné. 2. Óvodapedagógusok: Farkas Gabriella, Válekné, Nyárádiné,, Ács Babett 3. Technikai dolgozók: Tasák Zoltánné Hetey Szilvia Varsányi Emese Machil Istvánné 4. Technikai dolgozók: Czégény Zoltánné Takácsné Pék Erzsébet Báródi Andrea Tóth Istvánné Steinberger István Opoczki Istvánné 28 Második félév Értékelőlap (önértékelés és vezetői értékelés dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás a fejlődési feladatokban. Opoczki Istvánné Első félév Értékelőlap (önértékelés és vezetői értékelés dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás a fejlődési feladatok Értékelőlap (önértékelés és vezetői értékelés dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás a fejlődési feladatok

29 Külső kapcsolatrendszer működtetése Cél: A partneri igények kielégítése, szakmai célkitűzéseink egymáshoz közelítésével. Környezetünkben működő intézmények: Fenntartó - HUSZI Feladat: az intézmény zavartalan működtetése, az itt folyó nevelőmunka színvonalának megtartása és emelése. GESZ MÁK Feladat: az intézmény működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok zavartalan működtetése (dologi- és bérjellegű) VAMÜSZ Feladat: az intézmény épületének, játszóudvarának karbantartása, felújítása, balesetmentes környezet biztosítása. Bölcsőde Feladat: tapasztalatcsere a gondozónőkkel május és augusztus végén. Gondozónők és a leendő óvodások meghívás a tavaszi Hársfa napra. Nyílt napról, óvodai felvétel rendjéről tájékoztatás küldése. Iskola Feladat: közös szakmai konzultáció megteremtése annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk gyermekeink neveltségi szintjéről, iskolai életmódhoz szükséges értelmi képességeik meglétéről, egyéb észrevételeikről. Februári közös szülői értekezletre a leendő elsős tanítónők meghívása. Januárban a nagycsoportosokkal iskolalátogatás. Tavasszal nyílt nap szervezése a körzeti iskolákban tanító leendő elsős pedagógusoknak. Az iskolában különböző rendezvényeken való részvétel. Feladat: Kispesti Pedagógiai Kabinet jó kapcsolat kialakítása Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, Szakértői Bizottságok Feladat: a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. Orvos, védőnő Feladat: az orvosi szobában, megfelelő helyen és időben mindig biztosítjuk a nyugodt vizsgálatot. Fogászati szűrés évi egy alkalommal. Penzió 29

30 Feladat: alkalomszerű, kölcsönös visszajelzés. Étlapkészítésnél alkalomszerű javaslattétel. KMO, Wekerlei Gyermekház Feladat: óvodásoknak szóló előadásokon való részvétel. Családoknak szóló programajánlatok elhelyezésének biztosítása a saját faliújságunkon. Programokkal kapcsolatos alkalom és időpont egyeztetés. Honlap működtetése Cél: óvodánk honlapjának népszerűsítése. A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével és gyakorlati megvalósításával kapcsolatos tájékoztatás. Feladat: olyan érdekes témák felvetése, amelyek motiválják a szülőket, hogy újra és újra megnézzék a honlapunkat. Ötletadás a szülőknek a hasznos időtöltéshez, gyermekeinkkel való közös játékon, alkotáson keresztül. Folyamatos frissítése. 1. sz. melléklet Kispesti Hársfa Óvoda Intézményi Minőségirányítási Munkaterv 30

31 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT ÉVES MUNKATERVE 2013/2014 A Kispesti Hársfa Óvoda (1191. Bp. Eötvös u. 9.) minőségirányítási munkaterve az intézmény küldetésével, minőségpolitikájával és minőségirányítási programjával összhangban fogalmazza meg a 2013/2014 nevelési év céljait és feladatait. Minőségcélok: A munkaterv elkészítése, tájékoztató a nevelési évre eső feladatokról. - Partneri igény, elégedettség mérés. - Az alkalmazottak véleményezési, javaslattételi jogainak, kötelességeinek erősítése. - Az információs, kapcsolattartási dokumentálási rendszer tökéletesítése. - Az irányított önértékelési intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása. - Az elvégzett munkákról intézkedési terv és jelentés elkészítése. - A gyermeki és óvodapedagógusi kompetenciák fejlesztése. - A gyermeki fejlettség nyomon követése. Feladatok: Partnerazonosítás. Partneri elégedettség mérése. Partneri elégedettség mérés elemzése, intézkedési terv készítése. A gyermeki fejlettség mérése szabályzatának felülvizsgálata, módosítása. 31

32 A munkaközösség tagjai: Bogdányné Horváth Ildikó - team vezető Csukárdi Tiborné- team tag A célok megvalósításának, a célérték elérésének tevékenységeit, érintettjeit, felelőseit, a megvalósulás időpontjait a következő táblázat tartalmazza. ÉVES PROGRAMTERV 2013/ 2014 HATÁRIDŐ TEVÉKENYSÉG, FELADAT FELELŐS Éves munkaterv elkészítése, elfogadása. Min. Bizt. Team Nevelőtestület tájékoztatása a nyitó nevelőtestület értekezleten Partneri kommunikációs táblázat Min. bizt. team frissítése Partneri igény- és elégedettség-, Min. bizt. team elégedetlenség mérés elvégzése. Bemenet mérés. Érintett csoportok: Katica csoport, Méhecske csoport Partneri igény- és elégedettség-, Min. bizt. team elégedetlenség mérés eredményeinek összesítése Nyílt napunk: Őszelő kérdőív elégedettség vizsgálatának értékelése A mérés eredményeinek elemzéséből Min. bizt. team adódó intézkedési tervek elkészítése Szülői elégedettség mérés, folyamat Min. bizt. team mérés Érintett csoportok: Csiga csoport Maci csoport Folyamat mérés kiértékelése. Min. bizt. team Nyílt napunk, karácsony délután kérdőív elégedettségvizsgálatának kiértékelése. 32

33 Szülői elégedettség mérés, kimenet mérés Min. bizt. team Érintett csoportok: Süni csoport, Lepke csoport Iskolába menő gyermekek dokumentumainak előkészítése Kimenet mérés kiértékelése. Min. bizt. team Nyílt napunk, Hársfa Nap kérdőív elégedettség vizsgálatának kiértékelése Neveltségi szint mérése Érintett csoport: Lepke csoport Gyermeki elégedettségmérés Érintett csoport: Süni csoport Min. bizt. team Neveltségi szint mérésének értékelése, Min. bizt. team gyermeki elégedettség mérés értékelése Éves értékelés elvégzése, beszámoló a Min. bizt. Team minőségi team éves munkájáról a záró Nevelőtestület nevelési értekezleten Budapest, Team tag Team vezető 33

34 2. sz. melléklet A 2013/2014. nevelési év gyermekvédelmi munkaterve Gyermekvédelmi megbízott: Kovács Ágnes Célunk: a gyermek biztonságérzetének és védettségének megteremtése, vidám, kiegyensúlyozott gyermekké nevelés; a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet korai felismerése, az ezeket előidéző károsító tényezők feltárása, a megszüntetésben való segítségnyújtás. TARTALOM ÉRINTETTEK MÓDSZEREK IDŐPONT DOKUMEN- TÁCIÓ 1. Adatok begyűjtése, Családlátoga- Adatlapok, az új tás, Jegyzőkönyvek, gyermekek körülményeinekezlet, Minden csoport Szülői érte Gyermekvédelm i napló feltérképezése Anamnézis lapok gyermekvédelmi szempontból. 2. A 3 és több gyermekes családok összeírása Minden csoport Adatlapok, Anamnézis lapok felvétele Csoportnaplók, szülői nyilatkozat, Gyermekvédelmi napló FELELŐS Csoportos óvónők, Gyermekvédel mi megbízott Csoportos óvónők, Gyermekvédel mi megbízott, 4. Az esély- Minden csoport Adatlapok ki Statisztika Gyermekvé- 34

35 egyenlőségi programterv adatainak begyűjtése az új adatlapok kitöltése. Helyzetelemzés 5. Hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, az egyéni bánásmód elvének érvényesítésével. 6. Logopédiai fejlesztés biztosítása 7. Tehetséggondozás, esélyegyenlőség megteremtése 8. Szükség esetén segítség kérése (együttműködés) a gyermekvédel mi munkát segítő intézményekkel, szervezetekkel Csoportos óvónők, Logopédus, Pszichológus, Fejlesztőpedagógus Fejlesztőpeda- osztása, begyűjtése, statisztika készítés Beszélgetés, tanácsadás a szülőknek, Segítségnyújtás, Differenciált egyéni fejlesztés játékosan gógus végzettségű óvónők Ped.asszisztens A logopédus és az óvónők által felmért és arra rászoruló gyerekek Logopédiai foglalkozás heti rendszerességgel Minden csoport Differenciált egyéni bánásmód játékosan Segítő Kéz alapítvány 9. Segítő szándékú együttműködés a szülőkkel Csoportos óvónők, Szükség esetén, gyermekvédelmi megbízott 10. Részvétel a kerületi gyermekvédelmi munkaközösség programjában, összejöve- Gyermekvédelmi megbízott Beszélgetés, tanácsadás pedagógiai tapintattal, családlátogatás, fogadóórák Folyamatos 35 Folyamatos Csoportnaplók, Fejlődési lapok, Gyermekvédelmi napló Folyamatos Csoportnaplók, Fejlődési lapok Folyamatos Csoportnaplók Feljegyzések, Fejlődési lapok Folyamatos Folyamatos Nevelési Tanácsadó, Kispesti Pedagógiai Kabinet Családgondozó, Pszichológus, Kerületi Gyámhatóság, Együttműködés, szoros kapcsolattartás Gyermekvédelmi napló delmi megbízott Csoportos óvónők, Logopédus, Pszichológus, Fejlesztőpeda gógus végzettségű óvónők,, Óv.vez.h Csoportos óvónők Csoportos óvónők, Gyermekvé meg- delmi bízott, Gyermekvédelmi napló, jegyzőkönyvek Gyermekvédelmi megbízott

36 telein. A gyermekvédelmi napló bizalmasan, illetéktelenek elől elzárva tároljuk!!! 36 Kovács Ágnes Gyermekvédelmi megbízott 3. sz. melléklet A kompetencia alapú óvodai programcsomag és a Zöld óvoda projekt szakmai munkaközösség es munkaterve Időpont Téma Érintettek Felelős Megjegyzés Tanévnyitó értekezlet. A munkaterv ismertetés Projektek, ötletek a Tűz témaköréhez. Gyűjtőmunka A projektek egyeztetése, az ötletek összegyűjtése Szakmai délelőtt a Tűz jegyében Szakmai délelőtt a Tűz jegyében. Minden óvodapedagógus Minden pedagógus Minden óvodapedagógus Nyárádiné Turbucz Margit Válekné Németh Ildikó Lepke csoport Bogdányné Horváth Ildikó Süni csoport Projektek, ötletek a Víz téma- Minden óvónő köréhez. Gyűjtőmunka január A projektek egyeztetése, az ötletek összegyűjtése február Szakmai délelőtt a Víz jegyében Minden óvodapedagógus Farkas Gabriella Zách Mariann Maci csoport Válekné Válekné Válekné Válekné Válekné Válekné Válekné március Szakmai délelőtt Keller Ferencné Válekné

37 a Víz jegyében. Projektek, ötletek a Föld témaköréhez. Gyűjtőmunka Csukárdi Tiborné Méhecske csoport Minden óvodapedagógus Időpont Téma Érintettek Felelős Megjegyzés április Projektek egyeztetése, ötletek összegyűjtése Minden óvodapedagógus Válekné április Szakmai délelőtt Kovács Ágnes, a Föld jegyében. Istók Mária, Katica csoport Válekné Projektek, ötletek Minden a Levegő té- óvodapedagógus maköréhez. Gyűjtőmunka április A projektek egyeztetése, az ötletek összegyűjtése április A projektek egyeztetése, az ötletek összegyűjtése Minden óvodapedagógus Minden óvodapedagógus Válekné Válekné június Tanévzáró értekezlet. A munkaközösség munkájának értékelése Minden óvodapedagógus Válekné Válekné Németh Ildikó munkaközösség vezető 37

38 Nevelés nélküli munkanapok 4. sz. melléklet Időpont Téma Felelős Ellenőrzi A 2013/2014-es nevelési év munkatervi I. Mária feladatainak meghatáro- Bogdányné H. Ildikó zása, elfogadása Farkas Gabriella Zöld óvoda projekt feladatai Esélyegyenlőségi programterv Válekné aktuális feladatai Csukárdiné Minőségirányítási programterv ez évi feladatai Szakmai munkaközösségi terv Kompetencia alapú nevelés elmélet és gyakorlata Pedagógus életpálya modell Nevelői értekezlet Nyárádiné Óvodalátogatás a tehetséggondozás Válekné jegyében. Fejlődési lapok vezetése, tartalma, Aktualitások Záró nevelői értekezlet Bogdányné Horváth Ildikó Istók Mária Válekné Németh Ildikó Csukárdi Tiborné Csoportos óvodapedagógusok 38

39 A szülői értekezletek témái, fogadóórák rendje 5. sz. melléklet Csoport Szülői értekezlet témái Ideje Óvodapedagógusok Ellenőrzi VI. Katica 1. Beszoktatás visszaszoktatás eredményei Kovács Ágnes Min.kör.vez. szokás-szabály- rendszer 2. Hogyan valósul meg csoportunkban a kompetencia alapú nevelés. V. Maci 1. A befogadás visszafogadás eddigi eredményei, élet a vegyes csoportban, az egészséges életmódra nevelés a környez tudatos szemlélet tükrében. 2. A kompetencia alapú nevelésben elért eredmények tapasztalatai. A tehetséggondozás, felzárkóztatás Farkas Gabriella Zách Mariann Min.kör.vez. II. Csiga 1. A környezetmegismerésére nevelés személyiség fejlesztés nagycsoportban. Differenciált egyéni fejlesztés, tehetséggondozás. 2. Élmények, tapasztalatok érzelmi és értelmi hatása. Készülődés az iskolára. III. 1. A beszoktatás és Méhecske visszaszoktatás tapasztalatai. A játék személyiség formáló hatása az egészséges életmód kialakítása vegyes cso Ács Babett Pap Lívia Keller Ferencné Csukárdi Tiborné Min.kör.vez. Min.kör.vez.

40 portban. 2. Környezetvédő szemlélet formálás, tudatos nevelés megvalósítása a kompetencia alapú nevelés során. Az iskolába készülő gyermekek felkészítése IV. Lepke 1. Tehetséggondozás pályázat A szolgáltatások rendszere. A kompetencia alapú óvodai program folytatása. Aktualitások Zöld óvoda. Iskolaérettség. 2. Tájékoztató a szülői értekezlet a környező iskolákról a leendő első tanító nénikkel. 3. Aktualitások I. Süni 1. A szokás-szabályrendszer hatékonyságának útkeresései a beszoktatás- visszaszoktatás időszakában. 2. A kompetencia tükrében játékon belüli képességfejlesztés lehetőségei Tanköteles Iskolaérettség éretlenség. korú gyermekek Harkácsi Judit Nev.Tan. számára Válekné Németh Ildikó Nyárádiné Turbucz Margit Bogdányné Horváth Ildikó Min.kör.vez. Min.kör.vez I.-II.-III-IV-V. csoport Fogadóórák rendje Csoport Óvodapedagógusok Időpont Ellenőrzi I. Bogdányné Horváth Ildikó Minden hónap páratlan hét: szerda -h. II. Ács Babett Pap Lívia Minden hónap páros hét - szerda -h. III. Keller Ferencné Csukárdi Tiborné Minden hónap páratlan: hétfő -h. IV. Válekné Németh Ildikó Minden hónap páros 40

41 Nyárádiné Turbucz Margit hét: hétfő -h. V. Farkas Gabriella Minden hónap páratlan Zách hét: szerda -h. VI. Istók Mária Kovács Ágnes Minden hónap páros hét: szerda Minden hónap első hétfőjén igény szerint -h. Fenntartó 6. sz melléklet 41

42 JELES NAPOK, ÜNNEPNAPOK ÓVODÁNKBAN (Programunk a környezetismeret, környezetvédelem és az egészséges életmód jegyében) 2013/

43 ÉVES ÜTEMTERV Szeptember hónap: Szent Mihály hava NEVELÉSI ÉVNYITOGATÓ A csoportok kialakítása Határidő: augusztus 29. Felelős: Központi feladat megjelölése Határidő: augusztus 29. Felelős: A csoportok egyéni feladatainak kijelölése a Jeles napok tükrében Határidő: augusztus 29. Felelős: Csoportszobák az épített környezet esztétikussá tétele, dekorálása Határidő: szeptember 2. Felelős: Csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Szülői értekezletek megtartása, éves programok ismertetése a szülőkkel Határidő: szeptember 15 október 16. Felelős: Csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Október hónap: Mindszent hava ( ) ÁLLATOK VILÁGNAPJA 43

44 Óvodások az állatkertben Időpontja: október Séta az Állatkertben. II-IV. Házi állatok vadon élő állatok más földrészeken élő állatok megfigyelése Felelőse: Pap Lívia Szerv.: csoportos óvónők (II. cs.) Tablókészítés Időpontja: október 10. Az óvoda minden csoportja részére képek gyűjtése az állatokról Szerv.: csoportos óvónők (II. cs.) Nyílt nap az óvodában: ŐSZELŐ Időpontja: október 08. Felelős: Vezető-helyettes Téma: Az ősz kincsei közös tevékenység a szülőkkel. Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 5. Szelektív hulladékgyűjtés Időpontja: folyamatos Felelős: Kovács Ágnes Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs.) November hónap: Szent András hava MIKULÁS - VÁRÁS 1. Téli dekoráció elkészítése 44

45 Határidő: november 20. Felelős: Keller Ferencné,, Válekné Németh Ildikó, Nyárádiné Turbucz Margit Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 2. Katalin nap: gyümölcsfagally hajtatása, időjóslás Mikulás zsákok készítése Határidő: november 25. Szerv.: csoportos óvónők (I-II., IV., V. cs.,) 3. Dióaranyozás Határidő: november 28. Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., IV. cs.) 4. Adventi koszorú készítése Határidő: november 28. Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 5. Ovi Újság Karácsonyi kiadás szerkesztése Határidő: 2013 december 10. Felelős: Farkas Gabriella, Csukárdiné, Válekné, Nyárádiné 6. Szelektív hulladékgyűjtés Időpontja: folyamatos Felelős: Kovács Ágnes Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV., V. cs.) December hónap: Karácsony hava KARÁCSONY Adventi naptár készítése Határidő: december 3. 45

46 Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Mikulás ünnepély Határidő: december 6. Felelős: Kovács Ágnes, Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 3. Adventi játszóház Időpontja: december 16. Felelős: Vezető-helyettes Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Karácsonyi vásár Időpontja: december 16. Felelős:, Pap Lívia Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 5. Karácsonyfa állítás, gyertyagyújtás Időpontja: december 18. Felelős: Vezető-helyettes Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 6. Szelektív hulladékgyűjtés Időpontja: folyamatos Felelős: Kovács Ágnes Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V., cs.) Január hava: Boldogasszony hava ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME Magvak, ágak hajtatása, ültetés Határidő: január

47 Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Állatok gondozása, akvárium, terrárium telepítése, élősarok gondozása Határidő: folyamatos Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Séta a kisállat-kereskedésbe, kisállatok megtekintése Határidő: január 30. Szerv.: csoportos óvónők (II., III., IV., V. cs.) 4. Szelektív hulladékgyűjtés Időpontja: folyamatos Felelős: Farkas Gabriella Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II., cs. III. cs., IV. cs., V. cs.,) Február hónap: Böjtelő hava FARSANG Időjárás megfigyelése Határidő: folyamatos Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 47

48 Bábkészítés természetes anyagokból Határidő: folyamatos Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Farsangi álarcok, maskarák készítése Határidő: február 21. Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) FARSANGI MULATSÁG Időpontja: február 21. Felelős: Csukárdi Tiborné, Keller Ferencné Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) Szobanövények, élősarok gondozása Határidő: folyamatos Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 6. Szelektív hulladékgyűjtés Időpontja: folyamatos Felelős: Farkas Gabriella Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II., cs. III. cs., IV. cs., V. cs,) Március hónap: Bőjtmás hava VÍZ VILÁGNAPJA ( ) 1. Tavaszi nagytakarítás Szertárrendezés, csoportszoba rendezése Határidő: március 11. Felelős: Szerv.: csoportos óvónők (I. cs., II. cs., III. cs., IV. cs., V. cs., VI. cs.) 2. Március 15-i megemlékezés 48

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve.

Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve 2013/2014 tanév Készítette: Bacsó Ágnes igazgató Tartalomjegyzék: I. Éltes Mátyás

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18.

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. Készítette: Véleményezte és elfogadta: Dobó Istvánné óvodavezető Nevelőtestület, 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. Működési terv Nevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE VEZETŐI PÁLYÁZAT PEST MEGYE 2071. PÁTY, RÁKÓCZI UTCA 19. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. alapján meghirdetett óvodavezetői

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149,20-770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com OM azonosító:201936 EGYÜTT-ÉRTÜK

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

2010/2011-es nevelési év munkájáról

2010/2011-es nevelési év munkájáról munkájáról Készítette: Végsı Pálné Intézményvezetı Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Referatúra 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. T AR T AL OM 1. HUMÁN ERİFORRÁS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC BÖLCSŐDE, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 2010/2011. TANÉV SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Tartalom: I. Általános értékelés II. Óvoda, bölcsőde intézményegység értékelése

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2009 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A gazdasági szervezet felépítése és feladata...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben