ÉVES MUNKATERV

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES MUNKATERV 2014 2015."

Átírás

1 Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) ÉVES MUNKATERV Az intézmény OM azonosítója : Intézményvezető aláírása: Ponyokainé Rab Judit Legitimációs eljárás Érvényesség: szeptember augusztus 31. PH: 1

2 Tartalom 1 A munkaterv jogszabályi háttere Helyzetkép Az elmúlt év eredményei Fejlesztendő területek Az intézménnyel kapcsolatos információk A nevelési év rendje Óvodai csoportok, gyermeklétszám A BSZ Kisújszállási Óvodájának csoportjai, csoportban dolgozók, gyermeklétszámok a es nevelési évre Személyi feltételek Pedagógiai célok, egyéb feladatok Óvodai ünnepek, rendezvények, hagyományok A minőségfejlesztés feladatai Csoportok közötti hospitálások Szervezeti élet intézményi programok ( mentálhigiéné) Nevelésmentes munkanapok Értekezletek Intézményi értekezletek Telephelyek értekezletei Szülői értekezletek, nyílt napok óvodánként Fogadó órák (óvodapedagógusok) Nyílt napok Ellenőrzés értékelés Alkalmazottak munkaidő beosztása Az intézmény egészségügyi ellátása Tárgyi feltételek javítása és karbantartás Belső ellenőrzési terv Záró rendelkezések Mellékletek

3 1 A munkaterv jogszabályi háttere A évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről 229/2012.(VIII.28) korm. rendelet 48/2012.(XII.12.) EMMI rend. A 20/ ( VIII.28.) EMMI rendelet A gyermek és ifjúságvédelemről szóló évi XXXI. sz. törvény 323/2012.(XII.17.) korm rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 26/2013.(II.2.) Korm. rend. 15/2013.(II.26.) EMMI rend. 32/2012.(X.8)EMMI rendelet évi CXXXVII. tv A nemzeti köznevelésről szól évi CXC. tv. módosításáról 326/2013. (VIII.30.) Korm rend. A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv. Az intézmény működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok: PP, SZMSZ, Házirend Vezetői határozatok 2 Helyzetkép Ahhoz, hogy meghatározhassuk a es nevelési év feladatait, fel kell, hogy tárjuk, milyen területeken voltunk eredményesek az elmúlt nevelési években és milyen hiányosságaink voltak, amelyeken változtatni szeretnénk. 2.1 Az elmúlt év eredményei A partneri mérés eredményei a szülők megkérdezése alapján - kilenc mért területen 92,5% és a feletti %-os értékek, vagyis magas elégedettséget mutatott az alábbi területeken / intézményi mutatók szerint/: társas kapcsolatok alakulása, magatartás formálás, beszédkészség fejlesztése, gondozás, mozgásigény kielégítése, légkör, igen magas: 97%-os elégedettség a szülők részéről a játék, önállóságra nevelés és az értelmi képességek fejlesztése területeken, az új gyermekek szüleinek elégedettsége a legtöbb megkérdezett területen 91 % fölötti értékű: a gyermekek befogadása, tájékoztatás, a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele, az óvodai környezet vonatkozásában a szülők 98 %-a szerint a gyermekük nagyon sokat, vagy sokat fejlődik az óvodában, sikerült megtartani a pedagógusokkal kapcsolatos elégedettségi mutatókat intézményi összesített adatok szerint - a gyermekekkel való bánásmód területén és a szülőkkel való kapcsolattartásban, sokat javult a szülők felmerült problémáinak megoldásának értékelése, az intézményvezető és a tagóvoda-vezető problémakezelésre is, 3

4 a szülők kiemelt erősségként értékelik a óvodai légkört, gyermekszeretetet, tevékenységeket, programokat, melyek megalapozzák az eredményes szakmai, pedagógiai munkánkat. A pedagógusok globális elégedettsége 100 %. A partneri mérés eredményei a pedagógusok válaszai - tizenegy mért területből néhány területen nem érik el a 90 %-ot, ilyenek: tárgyi felszereltség, az óvodai környezet biztonsága, az óvodák egymással való kapcsolattartása, igen magas közel 95% feletti az elégedettség/ intézményi mutatók szerint/: rend, tisztaság, felnőtt-gyerek kapcsolat, a csoportban dolgozók együttműködése. - Megmaradt a baptista fenntartás megfogalmazott pozitívumainak értéke. A partneri mérés eredményei a nevelést segítő munkatársak megkérdezése alapján sokat javult a globális elégedettség, 95,6%, - a kérdezett területeken 92,6 % vagy e feletti értékek születtek. - a munkatársak 5 %-al jobban érzik magukat, mint az előző esztendőben Egyéb erősségeink: Ovi-Gála megszervezése és sikeres megrendezése Egész év során biztosítottuk az óvodai felvételt; nem volt a nevelési év során elutasított gyermek A rendelkezésünkre álló információk szerint közel 100 %-os a HHH-s gyermekek beóvodázása Pedagógusaink szakmai felkészültsége Belső hospitálással igyekszünk az intézmény szakmai értékeit megismerni és megmutatni, segítve ezzel az egymástól való tanulást. 2.2 Fejlesztendő területek A kiemelt feladatok és a fejlesztendő területek meghatározása a partneri mérés eredménye alapján, az intézményi munkaterv végrehajtása, az alkalmazottak ellenőrzése során tapasztaltak alapján került meghatározásra. A partneri mérés során a szülőknek lehetőségük volt arra, hogy szövegesen is megfogalmazzák a fejlesztendő területeket, az alábbiak szerint (a legfontosabbakat kiemelve):több mozgás biztosítása, egyes szülők nem megfelelően gondozzák gyermekeiket, étkezés javítása, több közös program a szülőkkel, logopédia problémája. A pedagógusok szerint megfogalmazott fejlesztendő területekből néhány kiemelése: logopédia fejlesztés sikeresebb megvalósítása, anyanyelvi nevelés, az óvodák tárgyi felszereltsége egyre gyengébb, szükséges a számítógépes eszközpark fejlesztése, az óvodai adminisztráció segítésére, valamint az udvari játékok fejlesztése, társas kapcsolatok alakulása, magatartás formálás, kapcsolat más óvodákkal, több külső program. Sajnos romlott az óvodák közötti kapcsolattartás az elmúlt évhez viszonyítva, A nevelést segítőmunkatársak véleménye szerint fejlesztendő: információ átadás, munkafeltételek biztosítása, szülők formálása, udvari játékok fejlesztése 4

5 A fenntartó kérdőíven megfogalmazott véleménye szerint: nem elégedett az óvodai intézmény és más oktatási intézmények kapcsolatával, valamint az óvodai intézmény infrastrukturális ellátottságának karbantartásával, továbbá véleménye szerint a tagóvodák épületeit, udvarát, környezetét szépíteni kellene és a rendelkezésre álló eszközök hatékonyabb felhasználását kívánja. Hiányosságok, melyek jelentős anyagi forrásokat igényelnének: - Udvari játékok karbantartása és fejlesztése - Eszközellátottság - Az óvodaépületek állaga: elsősorban a tetőrendszerek beázása, nyílászárók, belső falak felnedvesedése, omladozása, épülethomlokzatok állapota, a tönkrement vizesblokkok, leromlott állapotú kerítések okozzák a legtöbb problémát. A ös nevelési év feladatait ezen tények függvényében kívánjuk meghatározni. 3 Az intézménnyel kapcsolatos információk Az intézmény neve, címe: Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája /Rövidített név: BSZ Kisújszállási Óvodája / Kisújszállás, Ifjúság u. 2 Telefon/fax: 06/ Az intézmény működési területe: Kisújszállás város közigazgatási területe Intézményvezető: Ponyokainé Rab Judit Fogadóórája: minden hónap első szerda, ig, előzetes telefonos bejelentés alapján. Az intézmény férőhelye: Csoportok száma: maximálisan felvehető gyermekek száma 390 fő 13 / vegyes életkorú/ Intézményvezető helyettesek fogadóóráinak időpontjai az óvodák faliújságján található, illetve előzetes telefonos bejelentés alapján. A telephelyek elérhetősége: Telephely Telephely szakmai koordinátora Béla Királyi Kásáné Nemes Úti Óvoda Anikó Bocskai Úti Farkas Hajnalka Óvoda Tünde Pitypang Csikiné Regényi Óvoda(székhely) Éva Petőfi Óvoda Farkas Gyuláné (Ivh_2 ) Sásastó Úti Demeter Istvánné Óvoda (Ivh_1) Cím Telefonszám címe Kisújszállás, Béla király u. 67. Kisújszállás, Bocskai u 43. Kisújszállás, Ifjúság u. 2. Kisújszállás, Széchenyi u. 9. Kisújszállás, Sásastó u / / / / /

6 Az intézmény célja Egészséges életvitel szokásainak megalapozása Az egyéni képességekhez és az érés üteméhez igazodó személyiségfejlesztés Nyitott, a különbözőségeket elfogadó gyermekek nevelése Jól kommunikáló, önmagát értékelni tudó gyermeki személyiség fejlesztése Együttműködési készség formáinak megalapozása A közösségi és egyetemes emberi értékek nevelés által történő közvetítése A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása. Az intézmény nevelési feladatai (PP) 1. Az egészséges életmód alakítása: egészséges óvodai környezet biztosítása, a gyermekek változó testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Változatos mozgáslehetőségekkel, a mozgás megszerettetése. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés: érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, gyermekközpontú, másságot elfogadó légkör megteremtése. 3. Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása: az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése, a nevelő tevékenység egészében. A gyermekek tapasztalataira épülő, tevékenységben gazdag óvodai élet szervezése, a gyermekek személyiségének fejlesztése érdekében. A játék fejlesztő hatásának kihasználása a gyermekek készségeinek fejlesztésében. 4. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésük segítése /Sajátos nevelési igényű gyermekek ; Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek; Kiemelten tehetséges gyermekek/ A fejlesztéséhez szükséges, másságot elfogadó, befogadó szemlélet, feltételrendszer, valamint módszerek biztosítása. 5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésük elősegítése. Az óvodai fejlesztő program beépülése, megvalósítása a mindennapok során /IPR/. 6. A tagóvodák egyéni arculatát kifejező kiemelt tevékenység (részletesen az egyes óvodák programrészében) 6

7 4 A nevelési év rendje A nevelési év : szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Szervezett tanulási tevékenységek : szeptember május 31. Nyári időszak : június 1- augusztus 31. A tevékenységek tervezése a nyári hónapok alatt is folyamatos. Az intézmény telephelyeinek évi CXC. törvény 6. mellékletében meghatározott heti időkerete : 61 óra + 2 óra hittan többletóra keret egyházi intézményekben évi CXXIV.tv 3. (1) Az Nkt. 8. (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba: (3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. Az óvodák nyitva tartása: hétfőtől péntekig 6,30-17 óráig. Tanév első heteiben a szülők körében felmérésre kerül a gyermekek óvodába érkezése- távozása (szülők munkarendjét figyelembe véve). Arra törekszünk, hogy az alkalmazottak munkarendjét, az óvodák nyitva tartását ennek megfelelve alakítsuk ki. (Az óvodák teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus van a gyermekekkel.) Az óvodák az egész nevelési évben nyitva tartanak. Az iskolai őszi és tavaszi szünetek idején, szülői igény alapján csökkentett csoportokkal működünk. A téli szünetben az előző évek tapasztalatai alapján - házirendben foglaltak szerint - zárva tartunk. A nyári hónapok idején folyamatosan van nyitva kijelölt óvoda, ahol a szülői igények szerint látjuk el a gyermekeket. Iskolai szünetek időpontja : Őszi szünet : október 27-október 31. Téli szünet : december január 2. Tavaszi szünet : április 2- április 7. 5 Óvodai csoportok, gyermeklétszám Fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat a es nevelési évben 13 egész napos csoport működését engedélyezi. A csoportok szerveződése vegyes összetételű. 5.1 A BSZ Kisújszállási Óvodájának csoportjai, csoportban dolgozók, gyermeklétszámok a es nevelési évre 7

8 X Szkupi Edina Andrássiné Kovács Gabriella Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája Telephelyek Csoport Csoportban dolgozók Pedagógiai Gondozó, SNI asszisztens takarító okt.1. Óvónők Csoportos dajka 2 fő 3 fő várható Béla Király Úti Óvoda Bocskai Úti Óvoda Margaréta Napraforgó Körte Alma Kerekes Erzsébet Megyeri Istvánné Majláthné Máté Ildikó Kásáné Nemes Anikó Kurucz Sándorné Bene Katalin Zakariásné Barát Erzsébet Farkas Hajnalka Tünde Petőfi Óvoda Pitypang Farkas Gyuláné Piller Imréné Pitypang Óvoda Sásastó Úti Óvoda Ibolya Búzavirág Gomba Maci Katica Mókus Nyuszi Őzike Általános óvodapedagógus helyettesítő Intézményvezető óvodapedagógus Kissné Nyitrai Ilona Molnár Andrea Vidáné Nagy Katalin Vigh Jánosné Csikiné Regényi Éva Túriné Búzás Orsolya Kissné Szatmári Margit Ferenczi Lászlóné Janóné Rácz Ildikó Fábián Sándorné Demeter Istvánné Kiss Lászlóné Bartókné Nagy Ildikó Szabó Katinka Szabó Istvánné Oros Istvánné Mári Jánosné Ponyokainé Rab Judit B T M Számított létszám okt. 1-ig (SNI ) 3 évét dec 31ig nem tölti Nagy Sándorné Domány Istvánné Csípő Imréné / 2 órában Kása Györgyné Balogh Zsigmondné Kelemen Éva Klémentné Majláth Mónika Fodorné Nagy Emese / 2 órában Fodorné Nagy Emese / 4 órában okt. 1-től dec.31ig várható Monoki Istvánné Csató Erika Csomor Istvánné Pardi Lajosné / 8 órában Juhász Imréné Tuka Antalné Szerencsi Józsefné Domány Istvánné / 4 órában Csukás Endréné Összes 2014.dec. 31. várható (Nem SNI számított) Int. össz

9 6 Személyi feltételek A 13 óvodai csoport ellátásához a személyi feltételek : 1 fő intézményvezető /óvodapedagógus 27 fő óvodapedagógus 3 fő pedagógiai asszisztens 13 fő nevelést segítő munkatárs/dajka 3 fő gondozó /takarító / 1 fő 8 órában, 2 fő 6 órában/ 1 fő óvodatitkár 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő karbantartó Ssz Megbízatások Megbízott neve Feladata 1. Intézményvezető Ponyokainé Rab Judit A BSZ Kisújszállási Óvodája vezetése, intézményvezetői feladatok, valamint közvetlenül irányítja és felügyeli a Pitypang Óvoda (3 csoport), a székhely működését 2. Intézményvezető helyettesek / 2 fő/ A BSZ Kisújszállási Óvodája vezető helyettesi feladatok ellátása, továbbá: Demeter Istvánné Farkas Gyuláné 3. Telephely képviselői Kásáné Nemes Anikó Farkas Hajnalka Tünde Csikiné Regényi Éva 4. Minőségügyi feladatok Fábián Sándorné Janóné Rácz Ildikó Kissné Nyitrai Ilona 5. Alkalmazotti Képviselő megválasztására később kerül sor 6. Óvodaszék vezető megválasztására később kerül sor Sásastó Úti Óvoda (3 csoport), valamint a Béla Király Úti Óvoda ( 2 csoport) vezetése Petőfi Óvoda (3 csoport), valamint a Bocskai Úti Óvoda ( 2 csoport) vezetése Béla Király Úti Óvoda ( 2 csoport) munkaszervezés, adminisztráció, egyéni arculat Bocskai Úti Óvoda ( 2 csoport) munkaszervezés, adminisztráció, egyéni arculat Pitypang Óvoda ( 3 csoport) munkaszervezés, adminisztráció, egyéni arculat Az intézmény minőségirányítási, minőségügyi feladatainak koordinálása. Partneri mérés feladatainak megszervezése, lebonyolítása. Partneri mérés kérdőíveinek elemzése, feldolgozása, értékelése Az alkalmazottak érdekeinek képviselete Az Óvodaszék szervezése, vezetése. 9

10 Munkaközösségek 7. Szakmai Módszertani Mk 8. Ovi-Suli Mk /Óvoda-iskola átmenet IPR Munkacsoporttal együtt/ 9. Fejlesztők Munkaközössége Piller Imréné Szabó Istvánné Csikiné Regényi Éva A Szakmai Módszertani Mk munkájának koordinálása, e tanévre meghatározott feladatainak, témáinak a megvalósítása Az Ovi-Suli Mk munkájának koordinálása, e tanévre meghatározott feladatainak megvalósítása; az IPR Óvoda-iskola átmenet munkacsoportjával együttes munka. A fejlesztők munkájának koordinálása, az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében szakmai segítségnyújtás az óvodapedagógusok részére, a részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztésének segítése. Adott feladat elvégzésére szerveződött csoportok 10 Vezetői team Ponyokainé Rab Judit A telephelyek munkájának irányítása, a vezetőség munkájának összefogása, koordinálása. Vezetői értekezletek, rendkívüli megbeszélések. 11. IPR munkacsoportok koordinátora (Menedzsment és IKCS) 12. Folyamatgazdák Továbbképzés IPR óvoda gyermekvédelmi felelőse Szabó Katinka Az érintett telephely/ek IPR tevékenységének koordinálása, az IPR kötelező munkacsoportjainak működtetése. (Amennyiben IPR pályázati program valósul meg) A pedagógusok továbbképzésének koordinálása 13. Beóvodázás Ponyokainé Rab Judit A beíratás folyamatának megszervezése 14. Biztonságos környezet Fenntartó által biztosított formában Munka-és balesetvédelmi feladatok ellátása 10

11 7 Pedagógiai célok, egyéb feladatok Ssz Kiemelt intézményi - fő feladatok meghatározása 1. Magatartás formálás Az óvodák intézkedési tervet készítenek a megvalósításra 2. Információ áramlás az intézményen belül Teendők Határidő Felelős - A szervezet irányítási stratégiájának átalakulását segítő információs gyakorlat kialakítása (egyéni feladatok, telephelyeken munkatársi értekezletek, , telefon) - Pontos információátadás - Őszinte, támogató kommunikáció, kölcsönös tisztelet kialakítása - Hatékony munkaszervezés a telephelyeken, munkafegyelem, munkaköri leírásban foglaltak betartása folyamatos folyamatos Minden óvodapedagó gus Iv, Ivh-k Minden óvodapedagó gus 3. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógusminősítésre - Az intézményi alapdokumentumok, szabályzatok aktualizálása - Feladatmegosztás és motiválás - Pozitív és támogató környezet kialakítása - A belső tudásmegosztás elősegítése - Portfólió készítés segítése - Foglalkozáslátogatási, dokumentum ellenőrzési gyakorlat megújítása - 4. Szervezetfejlesztés Szervezetfejlesztés csapatépítés az óvodákban és intézményi szinten szeptemberdecember folyamatos Munkaközöss égek Intézményve zető és helyettesek Minden alkalmazott Telephelyek kkiemelt feladatainkk meghatározása Béla Király Úti Óvoda: Szabályjáték fejlesztése 1. Mozgásos szabályjátékkal a gyerekek ügyességének, gyorsaságának, szabálytudatának fejlesztése. 2. Társasjátékkal a gyerekek értelmi képességének fejlesztése. 3. Csapatjátékkal a közösségi érzés és a felelősségtudat kialakítása folyamatos Minden óvodapedagó gus 11

12 Bocskai úti Óvoda: 1. Nyugodt,biztonságot nyújtó légkör megteremtése. 2. A gyermekek mozgásigényének kielégítése és mozgás fejlesztés. Petőfi Óvoda: 1. A gyermekek közötti társas kapcsolatok fejlesztése 2. A matematikához való viszony fejlesztése, javítása. - A csoport átszervezések miatt,elsődleges feladatunk a nyugodt, kiegyensúlyozott csoport légkör biztosítása, tekintettel a más csoportból érkező gyerekekre. A gyermekek közötti társas kapcsolatok alakítása. - Mozgáskotta program bevezetése a napi gyakorlatba A társas kapcsoltok fejlesztésének lehetőségei az óvodai élet területein, az óvodai tevékenységekben- az érintett csoportokhoz illeszkedő, hatékony megoldások keresése. A gyermekek képességeit és érdeklődését megismerve differenciált fejlesztés. Változatos módszerek alkalmazása, új módszerek keresése. folyamatos folyamatos Minden óvodapedagó gus Minden óvodapedagó gus Pitypang Óvoda: Tagóvodai rendezvények megújítása, színesítése Sásastó Úti Óvoda: Társas kapcsolatok tovább építése az egyéni bánásmód segítségével, a környezeti jeles napok nyújtotta lehetőségek kihasználása, közösségi élmények, csoportok közötti társas kapcsolatok erősítése. A családokkal való közös programok új tartalmakkal való megtöltése folyamatos Minden óvodapedagó gus Az egyéni bánásmód segítségével, - a túrák, nyújtotta lehetőségek kihasználása, - csoportok közötti társas kapcsolatainak erősítése. folyamatos Minden óvodapedagó gus Egyéb feladatok Teendők Határidő Felelős 5. DIFER mérőrendszer alkalmazása Minden óvodában a tanköteles korú gyermekek mérése, majd fejlesztésük megtervezése Nyomonkövetés részeként. HHH gyermekek mérése egyéni fejlesztési terv készítése, a törvényi szabályozásoknak megfelelően október május 15. A DIFER képzést elvégzett óvodapedagó gusok ( mérés) Óvodapedagó gusok -fejlesztési terv elkészítése 12

13 6. PP kimeneti mérések megvalósítása A Pedagógiai Program kimeneti mutatóira alapozott megfigyelési rendszer működtetése, a gyermekek iskolakészültségének rögzítése 2015.május Minden óvodapedagó gus 7. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének megszervezése 8. Egyéni fejlesztés tervezése, dokumentációja, megvalósulása A szakértői véleményben megfogalmazott ellátás megszervezése. Együttműködés a feladatot ellátó gyógypedagógusokkal. A kiemelt figyelmet igénylő (!), gyermekek fejlesztését segítő egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása (dokumentáció tervezés megvalósulás), a mindennapi megvalósítás gyakorlatának kialakítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: különleges bánásmódot igénylő gyermekek: - SNI - BTM - Kiemelten tehetséges október 1. ill. folyamatos Folyamatos Intézményve zető Minden érintett óvónő. A koordináló/se gítő: Csikiné Regényi Éva F. MK.vez. HHH gyermekek egyéni fejlesztési tervének dokumentációja 9. Az óvodai fejlesztő program /IPR/ folytatása, megvalósítása HHH adatszolgáltatás az Igazgatási Osztálytól IPR munkaterv szerinti feladatok megvalósítása. IPR támogatás estén, annak hatékony felhasználása, elszámolása október 1. ill. folyamatos IPR érintett óvoda, Intézményve zető 10. OVI-LAP készítés, frissítés, intézményi szervezeti feladatokban való közreműködés Cikkek írása, rovatok szerkesztése, óvodai honlap tartalmának frissítésében közreműködés Intézményi rendezvények előkészítése, szervezése Eseményterv szerint Farkas Gyuláné Ivh 11. Óvodai szolgáltatások Pedagógiai Programban nem szereplő, de ahhoz pedagógiailag illeszkedő, szülői igényeken alapuló, nevelési időn túli térítéses szolgáltatások szervezése (max. 45 perc időtartamban, az 5. évet betöltött gyermekek számára) Október 15- től április 30- ig, hetente, vagy kéthetente történő szervezés Demeter Istvánné Ivh., ill. a foglalkozáso kat tartó óvodapedagó gusok 13

14 12. Kapcsolattartás Családdal Óvodák Szülői Közössége Kossuth L. Baptista Általános Iskola Családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó órák, nyílt délelőtt, rendezvények. Szülői értekezletek Óvoda-család programok szervezése, megújítása. Szülői Szervezek képviselőiből, intézményi Szülői Szervezet alakítása Közös Ovi-Suli MK működtetése, a programokon tú,l megfelelő kapcsolattartási formák támogatása Az azonos fenntartó okán, a beiskolázás támogatása Folyamatos szeptember Folyamatos Minden óvodapedagó gus Intézményve zető Intézményve zető Minden óvodapedagó gus Református Általános Iskola Bölcsődével Közművelődési intézményekkel Rendezvények látogatásával, az óvoda-iskola átmenet szakmai fejlesztése Az óvodába készülő bölcsődések meghívása óvoda-nyitogató napokra, meghívás alapján a vezető részvétele a Bölcsődés szülői értekezleten A Művelődési Ifjúsági Központ és Könyvtár rendezvényeinek látogatása, Óvodai rendezvények megszervezéséhez segítség kérése, időpont egyeztetés, helyszín Folyamatos tavasz Folyamatos Ovi-Suli MK. Vezetője, Int.vez, pedagógusok Ivh_2 Int.vez., és Ivh., pedagógusok Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tájékoztatás, adatszolgáltatás Tankötelessé váló gyermekek adatainak nyilvántartása Gyermekek nyomkövetése Hatósági ellenőrzések Tájékoztatás, együttműködés Jelzőrendszer hatékony működtetése Egyeztető megbeszélések Szakmai segítségkérés, érintett családok érdekében Szakmaközi értekezletek Folyamatos Folyamatos Int., vez kormányhivat al illetékesei, fejlesztők, pedagógusok Gyermekvéd elmi felelősök és minden óvodapedagó gus Baptista Pedagógiai Intézet Szakmai segítségkérés, szakmai szolgáltatások igénybevétele Igény szerint, folyamatos Int. vez. 14

15 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Karcagi Tagintézménye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Egészségügyi intézménnyel, Védőnőkkel Közétkeztetést ellátó vállalkozó /Horváth Keresk. Szolg és Vend.Ip Kft./ Fenntartó, fenntartó képviselői (Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy) Kisújszállás Polgármesteri Hivatal Kisújszállás Város Önkormányzata Szakmai segítségkérés, gyermekek felterjesztése, szakmai szolgáltatások igénybevétele Logopédiai szűrések lebonyolítása, fejlesztések megszervezése Egyeztető megbeszélések, kapcsolattartókkal/ amennyiben van/, rendezvényekre való meghívás Szűrővizsgálatok megszervezése szükség szerint, Esetleges problémák kezelése Beóvodázáshoz támogatás kérés Információ leendő óvodás gyermekekről Kapcsolattartás tájékoztatás létszámokról, nyitva-tartásról Kapcsolatépítés, tájékoztatás Rendezvényekre meghívás Egyeztető megbeszélések Tájékoztatás, adatkérés-szolgáltatás, egyeztető megbeszélések Kapcsolattartás, egyeztető megbeszélések, tájékoztatás Igény szerint, folyamatos Igény szerint Igény szerint Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos Int. vez. Int.vez., óvodai kapcsolattart ók Int.vez. Demeter Istvánné Ivh Int.vezető Int.vezető, gazdasági ügyintéző Int.vezető 8 Óvodai ünnepek, rendezvények, hagyományok Az intézmény telephelyein a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint a megemlékezünk a következő ünnepnapokról, hagyományokról: A gyermekek születés napja, Édesanyák köszöntése, Nagyok búcsúzása, Gyermeknap, Szüret, Mikulás várás, Karácsony várás, Farsang, Húsvét, Reformáció: október 31. Hálaadás napja: november hónap második fele Nemzeti ünnepek: Március 15., Június 4. ( Trianoni évforduló) Ovi-Gála (április közepe) 15

16 Ezeken túl, az óvodák egyéni nevelési gyakorlatában foglaltak szerint: pl. Sport nap, Zöld jeles napok stb. Az ünnepnapok, hagyományok, programok időpontja, az óvodák munkatervében, valamint ezen munkaterv Eseményterv részében találhatók. 9 A minőségfejlesztés feladatai Ssz Kiemelt fő feladat meghatározása 1. Önértékelési rendszer aktualizálása Teendők Határidő Felelős A belső értékelési rendszer pedagógusra és vezetőre vonatkozó kritériumainak igazítása a külső értékeléshez, a minősítés szempontjaihoz november Minőségügyi csoport 2. Partneri mérés előkészítése Kérdőívek áttekintése, frissítése, kiosztása Intézményvezető mérési anyagának összeállítása 2014.december Minőségügyi csoport 3. Partneri mérés: 1 óvodapedagógus 2 dajka 3 szülők 4 intézményvezető 5 fenntartó területen 4. Az igényfelmérés eredményeiből, intézményi feladat meghatározása Mérés eredményeinek összesítése Adatelemzés, értékelés Erősségek, fejlesztendő területek meghatározása Az értékelés elkészítése, megküldése a fenntartónak Visszacsatolás az alkalmazotti közösségnek A nevelő közösség a fejlesztendő területekből meghatározza az intézményi feladatot február 2015.március május Minőségügyi csoport, partneri mérést segítő pedagógusok Minőségügyi csoport Nevelőtestület 10 Csoportok közötti hospitálások A hospitálás működése a nevelési évben: Minden óvodapedagógus legalább három alkalommal vesz részt intézményen belüli hospitáláson 16

17 Ennek megoszlása: Minden óvodapedagógus legalább egy alkalommal hospitál a saját telephelyén. A hospitáló délelőttön választása önkéntesen történik, vagy az intézmény vezető javaslatára, a hospitáló pedagógus szakmai fejlődése érdekében. Minden óvodapedagógus legalább egy alkalommal vesz részt intézményen belüli hospitáláson, az intézmény egy másik óvodájában. A hospitáló délelőttön megjelenik az adott nevelési év kiemelt intézményi feladata. Minden óvodapedagógus legalább egy alkalommal vesz részt az intézmény egy másik óvodájának egyéb programján. A hospitálások szervezése: november és március hónapokban történik. Ebben a nevelési évben minden óvodában egy hospitálást szervezendő a nevelési év során. (Ezek minimum elvárások, több megvalósulás is lehet.) 11 Szervezeti élet intézményi programok ( mentálhigiéné) Ssz Kiemelt fő feladat Teendők Határidő/Időpont Felelős meghatározása 1. Színházlátogatás Szervezési feladatok ősz Farkas Gyuláné IVH 2. Idősek napja / Városi Program A Sásastó Úti Óvoda gyermekműsora a Műv. Házban 3. Tere-Fere délután - Nyugdíjasainkkal 4 Intézményi Karácsonyváró. program (igény szerint) 6. Intézményi pedagógus napi kirándulás Szervezési feladatok Szervezési feladatok Szervezési feladatok október 3. Demeter Istvánné Ivh október 17. Béla Király Úti Óvoda. Demeter Istvánné Ivh., Intézményvezető 2014.december első Farkas Gyuláné hete Ivh június Intézményvezető 12 Nevelésmentes munkanapok / Szükség szerint időpont változtatás lehetőségével./ A betervezettek a tanév folyamán szükség szerint módosulhatnak. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket. A tájékoztatás módja : elégedettségi mutatók kihelyezése az óvoda faliújságjára. 17

18 Ssz Időpont Téma Résztvevők október Dokumentumok áttekintése, módosítása. Nevelőtestület /Iskolai őszi szünet napjai/ október Nevelési Értekezlet: Tehetséggondozás témában Nevelőtestület /Iskolai őszi szünet napjai/ - előadó, gyakorlati útmutatás január 19. Félévi értekezlet: Nevelőtestület A félév értékelése, a munkaterv feladatainak áttekintése, nevelőmunkánk eredményei június 5. Intézményi pedagógus napi kirándulás Alkalmazotti Kör június 22. Tanévzáró értekezlet: a nevelési év eredményei, a vállalt feladatok megvalósulása Nevelőtestület/ alkalmazotti kör 13 Értekezletek / Szükség szerint időpont változtatás lehetőségével./ 13.1 Intézményi értekezletek Ssz Időpont/határidő Téma Résztvevők Felelős augusztus 25. Alakuló értekezlet nevelőtestület Intézményvezető szeptember 1. Tanévnyitó értekezlet Munkavédelmi alkalmazotti kör Intézményvezető és minden dolgozó oktatás szeptember 29. Munkavédelmi alkalmazotti kör október második fele oktatás HACCP oktatási anyag megbeszélése nevelést segítő munkatársak A fentieken túl rendkívüli értekezletek hívhatók össze az intézményi SzMSz szerint. Farkas Gyuláné Ivh. Demeter Istvánné Ivh. Intézményvezető és Janóné Rácz Ildikó október vége Dokumentumok áttekintése nevelőtestület október 27. Tehetséggondozás nevelőtestület Fejlesztő Munkaközösség október 28. Dokumentumok nevelőtestület Intézményvezető áttekintése január 19. Féléves értekezlet nevelőtestület Intézményvezető május 25. Partneri igények alkalmazotti kör Fábián Sándorné június 23. Tanévzáró értekezlet nevelőtestület Intézményvezető 18

19 13.2 Telephelyek értekezletei Munkatársi értekezlet az alkalmazott részére tartják int. vez / vagy a helyettesek - havi egy alkalommal, illetve a vezetői értekezletek után, valamint szükség szerint. Munkatársi értekezlet telephelyenként, az óvoda az óvoda programjaihoz igazodóan Rendkívüli értekezlet/ megbeszélés 13.3 Szülői értekezletek, nyílt napok óvodánként Megnevezés Időpont / határidő Téma Résztvevők köre Tájékoztató Szülői értekezletek augusztus között Az intézmény, óvoda bemutatása, PP, Házirend Az új gyermekek szülei ( kivonatosan) 1. Szülői Értekezlet szeptember Minden szülő 2. Szülői Értekezlet január hónap Minden szülő második fele 3. Szülői Értekezlet április hónap Minden szülő Általános iskolák tájékoztató Szülői Értekezlete Egyéb második fele március hónap második fele Iskolák bemutatkozása, elsős tanítók személye Aktuális feladat, illetve igény szerint Iskolába menő gyermekek szülei Réteg szülői értekezlet 13.4 Fogadó órák (óvodapedagógusok) Négyszemközti beszélgetések, időpont egyeztetéssel minden szülővel, tájékoztatás a gyermekek nyomonkövetéséről Szülői igény szerint 13.5 Nyílt napok A tanév során az alábbiak szerint szervezünk nyílt napokat/ délelőttöket: Időpont/határidő Téma Résztvevők köre ősz Az évszak, valamint az adott feladatellátási Minden szülő hely programja szerint tavasz Az évszak, valamint az adott óvoda programja Minden szülő szerint április Betekintés a feladatellátási helyek életébe Óvoda nyitogató napok óvodai beíratások előtt (3 nap), igény szerint a bölcsődések részére is 19

20 14 Ellenőrzés értékelés A vezetőknek és a szakmai munkaközösség vezetőknek az ellenőrzés-értékelési feladatokban jelentős szerepük van. A nevelési program megvalósulásának figyelemmel kísérésében és az intézményi szintű ellenőrzési feladatok végrehajtásában is közreműködnek. Az alkalmazottak munkájának ellenőrzése-értékelése a Belső Értékelési Rendszer szerint történik. A nevelési év ellenőrzési feladatai a munkatervben meghatározott feladatokhoz kapcsolódnak. A belső ellenőrzés célja és elvei az intézményi Belső Értékelési Rendszerben megtalálhatók. Az ellenőrzés célja Kit? Mikor? Ki? Az ellenőrzés módszere Teljesítményértékelési rendszer működtetése Ellenőrzésreértékelésre kerülő pedagógusok - a évi minősítő eljárásba bekerült óvodapedagógusok Túriné Búzás Ilona Orsolya Bene Katalin Kurucz Sándorné Kissné Szatmári Margit november Belső Értékelési Rendszer szerint (módosítás szerint) (Int.vez, és helyettesek) Közvetlen ellenőrzés dokumentumelemzés Ellenőrzésreértékelésre kerülő dajka munkatársak: Zakariásné Barát Erzsébet Balogh Zsigmondné Monoki Istvánné Csomor Istvánné Csukás Endréné októbernovember március Belső Értékelési Rendszer szerint (Int.vez helyettesek) Megfigyelés, közvetlen tapasztalatszerzés PP, valamint a kiemelt tanévi feladat megvalósulása Tanügyi dokumentumok vezetése Melegítő konyhák higiéniai ellenőrzése Óvodapedagógusokat folyamatos Int.vez, és helyettesek) Óvónők október Intézményvezető Int. vez. h., Dajkák konyhai feladatköre október - november március - április Farkas Gyuláné Int.vez.h. Közvetlen ellenőrzés Dokumentumelem zés Helyszíni ellenőrzés 20

21 15 Alkalmazottak munkaidő beosztása Intézményvezető helyettesek ,00-14 Beosztás Munkaidő Órakedvezmény Kötelező Munkaidő óra/hét óra/hét óra beosztása Intézményvezető 40-8 Egyéni munkarend Gyermekcsoportban Megjegyzés Kötelező óráinak helye változó Két heti váltásban Nem csoportban: I. hétfő-kedd II. csütörtök-péntek. Telephely szakmai Két heti váltásban koordinátor Óvodapedagógusok Napi 6,30 egy napon 6,30; 7,30 óra kezdéssel Távozás: Két heti váltásban Az óvodába érkező gyermeki szükséglet szerint 6,00 óra 16 óra, 16,30 óra; 17 óra Csoportos dajka 40-8,15-16, ; 9,30-17,30; ill Takarító I. és II I és 13,30-17,30 II és Takarító III. (Pitypang) váltásban, napi 20 perc munkaközi szünettel számítva Napi 20 perc munkaközi szünettel számítva Óvoda titkár 40 - H-P: 8-16,30 P: 8-14 Gazdasági ügyintéző 40 - H-Cs: 7,30-16 P: 8-14 Napi 20 perc munkaközi szünettel számítva Napi 20 perc munkaközi szünettel számítva Karbantartó Napi 20 perc munkaközi szünettel számítva Munkaidő kedvezmény csak a vezetőket illeti meg. A dolgozók munkarendje minden óvodában ki van függesztve. 21

22 16 Az intézmény egészségügyi ellátása Tagóvoda Gyermekorvos Fogorvos Védőnő Béla Király Úti Óvoda Dr Bozó Erzsébet Dr Malatinszky András Gönczi Ilona Bocskai Úti Óvoda Dr Bozó Erzsébet Dr Papp László Kovács Lajosné Petőfi Óvoda Dr Bozó Erzsébet Dr Papp László Báhiczki Anita Pitypang Óvoda Dr Bozó Erzsébet Dr Malatinszky András Szécsiné Rácz Éva Sásastó Úti Óvoda Dr Bozó Erzsébet Dr Papp László Báhiczki Anita 17 Tárgyi feltételek javítása és karbantartás Karbantartási igény /Óvodánként/ Ssz Feladat Óvoda 1. Irattár polc beszerzés- irattárrendezés Béla Király Úti Óvoda 2. Hátsó mászóka áthelyeztetése 3. Főbejárati lépcsőfeljáró javítása 4. Főbejárathoz előtető készítés 5. Rács készítése a nevelői szoba ablakára 6. Ablakkeretek, esetenként üvegezés, gittelés javítása 7. Terasz burkolás, balesetveszély elhárítás 8. A csoportszobák, tornaszoba padlójának kiegyenlítése és melegpadló/ PVC burkolat csere ( egy csoportszoba és öltöző) 9. Szúnyogháló a terasz ajtókra 10. Konyhában: mosogató állvány lefestése 11. Wc tetők cseréjére, csaptelepek cseréje, Bocskai Úti Óvoda 12. Tornaszoba aljzat kiegyenlítés, melegpadló/ PVC burkolat csere 13. Bejárati kaputól az egyenetlen burkolat javítása 14. Ablakok javítása, gittelése, festése. 15. Kerítés javítás, nagy rések megszüntetése. 16. Raktár helyiség lebontása,melyben a leselejtezett tárgyakat tároljuk. 17. A nagykapuk és bejárati kapuk festése. 18. A belső ajtók mázolása. 19. Kerítés festése,mázolása 20. A melléképület tetején lévő cserepek átforgatása Petőfi Óvoda 21. A nagykapuk és bejárati kapuk festése. 22. Bejárati ajtó cseréje 23. A belső ajtók mázolása. 22

23 24. A külső nyílászárók cseréje ( ha lenne pályázati forrás) 25. Külső homlokzat javítása. 26. Aszfalt járda szakasz felújítása. 27. A melléképület tetején lévő cserepek átforgatása 28. A nagykapuk és bejárati kapuk festése. 29. Raktárépület javítása, alap megerősítése, a körülötte lévő beton Pitypang Óvoda javítása, új beton járda készítése 30. A Gomba csoport udvarán található térbeton balesetet okozó egyenetlenségeinek javítása a baleset megelőzés érdekében. 31. Udvari mászókák festése 32. A Gomba csoport mosdó helyiségének átvizsgálása, probléma feltárás 33. Az utcafronti kerítés/ nagykapu felújítása lécezéssel, szakaszonként 34. A Maci csoport süllyedő- szétnyíló parkettája alatti aljzat feltárása, újra tömörítése, padlócseréje 35. Attika fal lemezelése, vakolása Sásastó Úti Óvoda 36. Utcai homlokzat javítása 37. Udvari játékok, pad /beton lábazatos/ Lazuránnal/ festése 38. Belső ajtók, ablakok mázolása 39. Utcai biciklitároló lefestése 40. Vizes blokkokban vízvezeték csőhálózat festése /rozsdás!/ 41. Fa lambéria festése /lakkal/ 42. Szúnyogháló csere ablakokon, ajtón /tavaszra/ 43. Sásastó utcai drótkerítés cseréje, javítása, 44. Melléképület javítása 45. Játékpolcok festése 46. Folyosó falának lábazat festése olajfestékkel, 47. Udvari fúrott kút újrafúrása, beüzemelése Minden óvoda 48. Homok csere (1 homokozó) Minden óvoda 49. Tisztasági meszelések /konyha, mosdók, W.C/ Minden óvoda 50. Színes meszelés (1-1 csoportszoba) Minden óvoda 51. Konyhai gáztűzhelyek felülvizsgálata Minden óvoda 52. Rovarirtás /évente 2x/ Minden óvoda 53. Tűzoltó készülékek felülvizsgálata Minden óvoda 54. Kazánok felülvizsgálata, beüzemelése Minden óvoda 55. Kémények felülvizsgálata Minden óvoda 56. Csatornák karbantartása Minden óvoda 57. Udvari játékok karbantartása, szabványnak megfelelő javítás Minden óvoda 23

24 Felújítási igény szeptember 1-től Ssz Feladat Óvoda 1. Terasz burkolás( balesetet okozó egyenetlenségeinek Béla Király Úti Óvoda javítása és burkolás ) 2. Nyílászárók cseréje Petőfi Óvoda 3. Térbeton balesetet okozó egyenetlenségeinek javítása Pitypang Óvoda 4. Mázolás ( belső ajtók) Petőfi Óvoda Sásastó Úti óvoda 18 Belső ellenőrzési terv IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Pedagógiai, tanügy-igazgatási Csoportnaplók VH VH VH VH H Mulasztási naplók V V V VH Egyéni fejlesztési tervek Statisztikai adatszolgáltatás előkészítettsége Dokumentációs fegyelem (szúrópróbaszerűen) Ünnepek, programok, hagyományok szervezettsége, színvonala Tanévi kiemelt feladat Int.-en belüli hospitálás megvalósulása Óvodai élet szervezettsége, tartalma Csoportszoba ellenőrzés (előkészületek fogadásra,környezet, esztétikum, évszak) Kirándulás A V H A F V H A VH FM V F M V V V V V VH VH VH VH VH V H VH VH V H V H VH VH VH V H H2 H2 H2 H2 VH VH VH VH V H V H VH VH VH VH 24

25 Kötelező órán túli AVH feladatok Gyermekvédelmi A feladatok VH Szülői értekezletek H2 H2 H2 Kapcsolattartás a A H H H szülőkkel, partnerekkel VH Ki Munkáltatói feladatok Új dolgozók segítése V H H V H Munkaidő betartás, A VH munkarend Vagyonvédelem A VH ellenőrzése Munkaidő nyilvántartás/jelenlét í ívek F VH Szabadságolás - óvónők - dajkák - irodai alkalm. - karbantartó Technikai dolgozók munkavégzése, helyettesítés szervezése Munkavédelem, munkabiztonság A A F V H1 H2 V H1 H VH 1 Tűz és bombariadó gyakorlatok A V VH V H Ki Gazdálkodás Takarékos F VH gazdálkodás Házipénztár F V kezelésének ellenőrzése Beszerzések A V Eszköznyilvántartás A V Leltár A V Karbantartás, karbantartó munkájának ellenőrzése F VH 1 25

26 Biztonságtechnikai A VH előírások Térítési díj A V elszámolása Étkezéssel A V kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése, Bélyegzőkezelés A VH Ki Munkavédelmi A VH előírások betartása, baleset megelőzés Munkavédelmi A V oktatás Munkavédelmi A VH eszközök 1 használata karbantartó, dajkák Nyár végén a A VH tagóvodákban a gyermekcsoportok előkészítettségének ellenőrzése Intézmény, óvodák A VH tisztasága Óvodai udvarok A VH ellenőrzése (tisztaság, ápolás) Nyáron a A VH nagytakarítás megvalósulásának ellenőrzése Az óvodák külső A VH /utcafront, előkert/ környezete Dekoráció, A VH információs tartalmak, tájékoztatás Egyéb Jelmagyarázat: Intézményvezető : V Int.vez.helyettesek : H /mindkettő/ H1 : Demeter Iné H2: Farkas Gyné Fejlesztő Munkaköz. Vez. : FMKV Folyamatosan : F Alkalomszerűen : A 26

27 19 Záró rendelkezések A szeptember 1-i tanévnyitó értekezleten a nevelési év munkatervét a nevelőtestület 100 % szavazattal elfogadta. 20 Mellékletek Intézményi esemény/programterv Munkaközösségek Munkatervei Óvodák Munkatervei és esemény/programtervei Kisújszállás, szeptember 5. Ponyokainé Rab Judit intézményvezető 27

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2015-2016. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Intézményvezető:.. aláírás Érvényessége. 2015. 09.01. 2016. 08. 31. 1 Ph. Tartalom A

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. OM azonosító: 202287 INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2015/2016. nevelési év A munkatervet készítette: Tarr Ágnes intézményvezető A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető

ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV. 2015-16-os nevelési év. Készítette: Sztán Józsefné. Tatabánya, 2015. 09. 22. óvodavezető ARANY JÁNOS ÓVODA MUNKATERV 2015-16-os nevelési év Készítette: Sztán Józsefné óvodavezető Tatabánya, 2015. 09. 22. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér 3. Intézményi adatok 5. Az óvodai csoportok adatai

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 508/2/2015. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

réerens ELŐTERJESZTÉS a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 2014. szeptember 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Sorszám: J Tárgy: Mezőberény Város Ovodai Intézménye 2014-2015. V nevelési év munkaterve Előterjesztő: Körösi Mi1ály Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Készítette: Olejné Mertz Judit referens Véleményező

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15.

Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016. Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK Munkaterv 2015/2016 Készítette: Horváthné Fekete Edit 2015.08.15. 1 Tartalom 1.FEJLESZTÉSI TERV... 4 1.1.Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 2.PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre

A Szent László Völgye Bóbita Óvoda. Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A Szent László Völgye Bóbita Óvoda Éves munkaterve 2014-2015-ös nevelési évre A munkatervet készítette: Némethné Keszthelyi Andrea Intézményvezető A munkatervet a Szent László Völgye Bóbita Óvoda alkalmazotti

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18.

ÉVES MUNKATERV 2013/2014. Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. ÉVES MUNKATERV 2013/2014 Fellegvár Óvoda Visegrád Fő u. 18. Készítette: Véleményezte és elfogadta: Dobó Istvánné óvodavezető Nevelőtestület, 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. Működési terv Nevelési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT ÓVODA INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28) Kormány-rendelet

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda ének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Intézményegység-vezető Nagyrábé, 2009. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda ének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Helyzetelemzés Óvodai gyermeklétszám alakulása

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben