Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó"

Átírás

1 MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: Kovácsné Jusztin Beáta Szülői Szervezet. Gajzinger Lászlóné Bölcsőde szakmai vezető Véleménynyilvánító:. fenntartó Nevelő testület:. Brezanóczyné Lőrincz Katalin Záhorszkiné Laczkó Beáta Hatályos:

2 1. A munkaterv jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 2. Bevezetés /a bölcsődei intézményegység helyzetképét a bölcsőde munkaterve tartalmazza 1. sz. mellékletként csatolva/ Az előző nevelési évben az év közbeni és év végi értékelések alapján megvalósult a gyermekek differenciált, élményekre épülő egyéni fejlesztése, a differenciált, tevékenységbe ágyazott ismeretátadás, amelyet szeretnék folytatni, az eddig megszokott, és elvárt hatékonysággal. Ebben az évben is mindent meg kívánunk tenni azért, hogy gyermekeink mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartásával biztosítani tudjuk számukra a nyugodt és kiegyensúlyozott körülményeket és légkört. A 2014/15-ös nevelési évben pedagógusaink a Pedagógiai Programunk szellemében tudásuk legjavát adva dolgoztak, megvalósítva a célkitűzéseket, a kiemelt pedagógiai feladatunkat. Nevelési értekezleteink, megbeszéléseink, továbbképzéseken való részvételeink is ezt a célt szolgálták. Óvodánk nyitottsága a szülőkkel együtt szervezett jó hangulatú programjaink hozzájárultak a pozitív megítéléshez. A bölcsődével folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, az óvó nénik meglátogatták a leendő óvodásokat. Ünnepeink, hagyományaink alkalmával néhány programot közösen szerveztünk. A pedagógiai munkát segítő munkatársak kitakarították az óvoda helyiségeit, így szép, tiszta, esztétikus környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket. 2

3 3. Kiemelt céljaink és feladataink Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával intézményünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok, és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 3

4 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: intézményvezető Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként - óvodánk Önértékelési kézikönyvének összeállítása. Felelős: intézményvezető és a nevelőtestület Határidő: Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Szülői elégedettség mérése. Felelős: óvodapedagógusok Határidő: Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra. Felelős: intézményvezető Határidő: Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire : Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Támogató, differenciált nevelés A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma mélyére ás A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára 4

5 Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése Vöröskeresztes Bázisovi programjának megvalósítása 2 sz. melléklet Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására 4. A 2015/16-os nevelési évben a pedagógiai programból adódó kiemelt feladatok Cél: a pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítése Minden évben meghatározzuk kiemelt feladatunkat, mely ebben az évben a nevelőtestület megbeszélése alapján az ének, zene, énekes játék, gyermektánc. Az óvodában az egyik óvodapedagógus szakvizsgázott népi gyermekjátékokból, s az ő segítségével szeretnénk ezen elemeket bevezetni. Az óvónői megbeszéléseken negyedévente az alábbi témákat dolgozzuk fel. A pedagógiai programunk és az ONOAP ének, zene, énekes játék, gyermektánc fejezetének közös értelmezése A tevékenység tanulási tere, gyermekhangszerek helye és használata a csoportszobában Zenehallgatás az óvodában (Zenevarázs) Párválasztó játékok, páros táncok előkészítése Zenei fogalompárok alkalmazása a gyermektáncban Változatos térformák a dalos játékokban: bújó-kanyargó-vonuló-fogyó-gyarapodó játékok Pedagógiai programunk egészségfejlesztési fejezetében megfogalmazott céljainkat kiemelve és azokat beépítve, ebben az évben is a Vöröskeresztes Bázisovi feladatainak beépítése. /2. sz. mellékletként csatolva/. 5

6 Csoportok Vegyes életkorú, osztatlan 5. Csoportbeosztás Csoport neve Létszám Egyéb információ Pitypang 24 fő Várható gyermeklétszám: 27 fő (november 2 fő, december 1 fő) Óvodapedagógusok Dajka Brezanóczyné Lőrincz Katalin Záhorszkiné Laczkó Beáta Várszögi Bernadett 6. Tárgyi feltételek Az intézményünkben a nevelési feladatokat a következő helyiség háttérrel látjuk el: 1 óvodai csoportszoba 1 öltöző 1-1 mellékhelyiség /mosdó, WC/ tornaterem sószoba fejlesztő-, logopédiai szoba játszóudvar-fedett résszel tálalókonyha Az intézményünk a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében meghatározott felszerelésekkel rendelkezik, de a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ezen belül a BTM-s gyermekek neveléséhez szükséges Ayres terápiás hinta megvásárlását, ill. egy számítógéppel gépparkunkat szeretnénk bővíteni. Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült nyáron a szükséges festési, karbantartási feladatokat ellátni beszerzésre kerültek bölcsődei teraszra mozgásfejlesztő játékok. sikerült kicserélni a bölcsődei öltöző szekrényeket, így most már kényelmesebben és elkülönítve tudják a szülők tárolni a gyermekek holmiját az óvodásoknak az anyanyelvi fejlesztéshez bábokat sikerült vásárolnunk. A bölcsődei intézményegységben a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályban meghatározottaknak. Feladat Csoportszoba festése Életkornak megfelelő fejlesztő játékok Csoportszobai ajtók üvegezése Forrás évi költségvetés függvényében megvalósult 2016 évi költségvetés 2016 évi költségvetés 6

7 Kiemelten kezeljük: takarékos működtetést, a létrehozott értékek megőrzését, támogatások elnyerését. 7. Személyi feltételek, vezetés 7.1. Az intézmény dolgozói Főállású dolgozók Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 9 fő Ebből a pedagógusok létszáma: 3 fő, pedagógiai munkát segítők száma: 1 fő. a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 5 fő. A bölcsődei intézményegységben 4 fő kisgyermeknevelő, ez utóbbiból 1 fő szakmai vezető, plusz 1 fő takarító kisegítő. A dolgozói létszám az előző évhez képest 1 fő óvodapedagógussal bővült, így a csoportban eltöltött kötelező óraszámomat, mint vezető a fejlesztő foglalkozásokkal fogom lekötni. Óvodai Pedagógiai Programunk és a bölcsőde szakmai programjának megvalósításához a személyi feltételek biztosítottak. 1 óvónő közoktatás-vezetői és fejlesztőpedagógusi szakvizsgával,1 óvónő népi játék szakvizsgával rendelkezik. A beszédhibás gyermekeket a KLIK által foglalkoztatott logopédus speciális fejlesztő foglalkozások keretében segíti. A szakértői véleményben megállapított személyi feltételek szükségesek, amennyiben kiemelt figyelmet igénylő gyermek felvétele megtörténik. A pedagógiai munkát segítő dajkák száma: 1 fő dajkai szakképesítéssel. A bölcsődei intézményegységben 4 fő kisgyermeknevelőt, közülük 1 fő szakmai vezetőt foglalkoztatunk, és 1 fő takarító kisegítőt. Jelenleg 2 csoporttal működünk. Bölcsőde orvost megbízási szerződéssel foglalkoztatunk A közalkalmazottak munkafeltételei A közalkalmazottak munkafeltételei megfelelőek A munka szervezése A pedagógusok munkáját: munkaidő nyilvántartáson kell vezetni, nyomon követni, 7

8 heti, havi időkeret alapján figyelemmel kell kísérni az elrendelt többletmunka korlátozások érvényesülését, valamint a munkaidő beosztás jogszabályi követelménye teljesülését. Feladatunk: a havi munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése (munkaidő-nyilvántartás), a heti, havi időbeosztás figyelemmel kísérése. Felelős: intézményvezető Határidő: hetente, havonta 9. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátása, illetve feladatváltozás esetén e tény jelzése a fenntartó felé. Felelős: Mender Andrea Mária intézményvezető a Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályoknak megfelelő aktualizálása. a Házirend felülvizsgálata és módosítás esetén közzététele és átadása az érintetteknek: - nevelési év kezdés előtt, valamint - a beiratkozások előtt. Felelős: Mender Andrea Mária intézményvezető a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, (munkavédelmi bejárás a nevelési évkezdés előtt, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás a dolgozók részére). Felelős: Mender Andrea Mária intézményvezető határidő:szeptember 15. különös közzétételi lista szükség szerint, de legalább nevelési évenkénti felülvizsgálata. Felelős: Mender Andrea Mária intézményvezető határidő: október A nevelési év rendje A nevelési év időtartama: A nevelési év első napja szeptember 1. /kedd/; utolsó napja: augusztus 31. /szerda/ Nyári napirend szerint: június 01 augusztus 31-ig Óvodánk nyitvatartása: hétfőtől-péntekig óráig A napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a Házirendben meghatározottak szerint a gyermeküket a tevékenységek zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja és azok felhasználása A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. -a alapján. 8

9 Célja: a nevelési értekezletek, tapasztalatcserék, szakmai kirándulások lebonyolítása. Értesítés módja: a szülőket a fali hirdetőtáblán keresztül a nevelés nélküli munkanapot megelőző 7 nappal értesítjük. Nevelés nélküli munkanapokon a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a nevelési értekezleten. A nevelőmunkát segítő és egyéb munkatársak részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. Magyar bölcsődék napja: április 21. A bölcsődei kisgyermeknevelők továbbképzésen vesznek részt Szünetek időpontjai Őszi, téli, tavaszi szünet az óvodában nincs. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken, a napokon előzetes szülői igény felmérése alapján a fenntartó jóváhagyásával az intézmény ügyeletet tart vagy zárva tart. Az óvoda nyáron három hét bezárást tervezünk, melyre az ellátást szeretnénk úgy megoldani, hogy megállapodást kötünk az egyházi fenntartású intézménnyel Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja: /a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.. (2) bekezdés f) pontja alapján/ Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap időpontja: 2016.március 21.(hétfő) Felelős: csoport óvónői A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: /a 20/2012. EMMI rendelet 3. (2) bekezdés g) pontja alapján. a fizikai állapotfelmérő státuszvizsgálati lapokat a szakorvos tölti ki és a vizsgálat időpontját ő határozza meg Munkarend A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. A munkakezdést az óvónők heti váltásban végzik, melyet munkaidő nyilvántartáson vezetünk. Intézményvezető kötött óraszáma: 12 óra/hét Óvodapedagógusok kötött óraszáma: 32 óra/hét Dajkák és egyéb munkakörben dolgozók munkaideje: 40 óra/hét 9

10 A pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: kötött munkaidőből (amely a pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-a, az intézményvezető által, a törvény keretei között meghatározott feladatok a NK t. 62. (8) bekezdésében nem kötött munkaidőből, a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát meghatározott feladatok ellátására kell fordítani. /a 326/2013. (VIII. 30. korm. rendelet 17. -a alapján meghatározott feladatok ellátására kell fordítani/ A neveléssel-oktatással lekötött időben alapvetően a gyermekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozás lehet. /32 óra/ Legfeljebb heti négy órában, a neveléssel le nem kötött munkaidőben az óvodapedagógus az alábbi feladatokat látja el: a nevelést előkészítő, ezzel összefüggő egyéb pedagógiai feladatokat, a nevelőtestület munkájában való részvételt, gyakornok szakmai segítését, továbbá eseti helyettesítést Az óvodai ünnepek megünneplésének időpontja /a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (2) bekezdés d) pontja alapján/ Ünnep megnevezése Mikulásvárás Karácsonyi ünnepély Farsang Nemzeti ünnep /megemlékezés/ Anyák napja Nagycsoportosok búcsúhete Születésnapok megünneplése Felelős pedagógusok minden óvónő minden óvónő minden óvónő minden óvónő minden óvónő minden óvónő minden óvónő Hagyományok Szüreti mulatság Adventi készülődés Kirándulás Gyereknap Felelős pedagógusok minden óvónő minden óvónő minden óvónő minden óvónő 10

11 11. Értekezletek 11.1 Nevelőtestületi értekezletek Időpont Helyszín Téma Felelős augusztus 26. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde nevelői szoba szeptember 22. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde nevelői szoba január 16. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde nevelői szoba július 03. Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde nevelői szoba Nevelési értekezletek Nyári élet értékelése Munkatervi feladatok megbeszélése Aktuális kérdések megvitatása Törvényes működés feltételeinek megteremtése, tanügyigazgatási dokumentumok vezetése A munkaterv elfogadása Félévzáró értekezlet Pedagógiai munkát, munkatervi feladatokat, feladatok megvalósítását értékelő értekezlet A nevelési év pedagógiai munkájának, feladatainak értékelése Mender Andrea Mária Intézményvezető Gajzinger Lászlóné Szakmai vezető Mender Andrea Mária Intézményvezető Mender Andrea Mária Intézményvezető Gajzinger Lászlóné Szakmai vezető Mender Andrea Mária Intézményvezető Gajzinger Lászlóné Szakmai vezető Időpont Téma Felelős október 15. Intézményi önértékelés, jogkövető megszervezése Brezanóczyné Lőrincz Katalin április 04. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc az óvodában Záhorszkiné Laczkó Beáta Szülői értekezletek Időpont Téma Felelős augusztus 25. Réteg szülői értekezlet az újonnan érkező gyermekek szüleinek, szokások, beszoktatás. Csoport óvónői 2015.október.05. A Házirend, a gyermekekkel kapcsolatos Csoport óvónői programok, a munkaterv ismertetése Napirend, hetirend, csoport életszervezése, 11

12 aktuális kérdések megvitatása /csoportszintű értekezlet/ január 18. A gyermeki személyiség fejlődése, aktuális kérdések, félév tapasztalatai május 10. A gyermeki személyiség fejlődése, a nevelési év tapasztalatainak megbeszélése Vöröskeresztes Bázisovi Csoport óvónői Csoport óvónői Szülői értekezletek szervezésére csoport szinten évente háromszor kerül sor, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. A csoport szülői értekezleten mindkét óvónő részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről készült feljegyzéseket, valamint a résztvevők aláírását tartalmazó jelenléti ívet iktatjuk. Az SZSZ tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor, melyet a bejáratnál lévő hirdetőtáblán teszünk közzé. 12. Belső ellenőrzési terv A nevelőmunka ellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok ellenőrzése megfelelő mennyiségű és minőségű információgyűjtés. Az intézményvezető a rendszeres napi kapcsolattartáson kívül részt vesz a csoportok ünnepélyein, egyéb óvodai rendezvényeken, nyílt napokon Ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Módszer Határidő Felelős Helye Dokumentumok november 30. Mender Pitypang vizsgálata január 30. Andrea csoport, /csoportnaplóban május 30. Mária bölcsőde rögzítés/ Adminisztráció ellenőrzése: csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, egyéni fejlődési napló, nevelési terv, napirend, hetirend, fejlesztés tartalma Tájékozódó látogatás: beszoktatás, csoportindítás, életszervezés Tematikus látogatás: A kiemelt pedagógiai feladatok megvalósulása - megfigyelés - vezetői feljegyzés - csoportnaplóban rögzítés Megfigyelés rögzítés csoportnaplóban november április november április 30. Mender Andrea Mária Mender Andrea Mária Gajzinger Lászlóné Szakmai Pitypang csoport, bölcsőde Pitypang csoport, bölcsőde

13 vezető Dajkai munka, technikai dolgozók munkavégzése Megfigyelés november május és folyamatos, alkalomszerű Mender Andrea Mária Gajzinger Lászlóné Szakmai vezető Minden munkaterület, raktárak Működés feltételei Bejárás: munkavédelmi szemle havonta Mender Andrea Mária Intézmény épülete Folyamatos ellenőrzések Higiénés szabályok betartása Gyermekvédelmi feladatok ellátása (megfigyelés) Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, szüreti mulatság, karácsony, gyermeknap, stb. /alkalmi részvétel, csoportlátogatás/ Szülőkkel való kapcsolattartás minősége hatékonysága Dokumentum ellenőrzés szempontjai Életkori sajátosságok figyelembevétele, óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége megfelelő-e A csoportnapló az előzetes megbeszélés, meghatározott szempontjai szerint van-e vezetve A gyermeki fejlődés nyomon követése megfelelő-e Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések Egyéb megfigyelési szempontok Gyermekközpontúság, szokásrendszer kialakítása, a gyermekek mindenek felett álló érdekének, aktuális és változó szükségleteinek kielégítése, megvalósulása A gyermek személyiségének differenciált fejlesztése hogyan érvényesül az óvónő napi munkájában Biztosította-e az óvónő az alkotás, a felfedezés, az önállóság, a próbálkozás inspiráló légkörét A csoportban dolgozó óvodapedagógusok szakmai együttműködése megfelelő-e A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje, tárgyi tudása, alkalmazott módszerek Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez Saját csoportjuk ellátásán kívül, helyettesítés esetén ugyanúgy van-e ellátva a másik csoport és a többi rábízott helyiség Munkakörükkel kapcsolatos belső utasítások betartása /udvarrendezés, söprés, tornaterem folyamatos rendben tartása, utasítások betartása/ Kapcsolat óvónőkkel, gyermekekkel/dajka/ 13

14 Gyermekszerető magatartás, pozitív példaadás, tapintat, elfogadás/dajka/ Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel, szülőkkel. Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos Felelős: Intézményvezető 13. Esélyegyenlőség biztosítása Intézményünk a törvényi kötelezettségének eleget téve, lehetőségeinkhez mérten mindent megtesz az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, részt veszünk az arra rászoruló gyermekek nevelésében. Tőlünk telhetően hozzájárulunk a boldogabb gyermekkor kialakításához. 14. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése Az SNI-s, a hátrányos és HHH gyermekek integrációs neveléséhez szükséges feltételek megteremtése. Tehetséges gyermekek. A gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet és eszközrendszer - hangulatosan berendezett csoportszoba és udvar - lehetőségek kuckók kialakítására A gyermek helyes gondozása, testi szükségleteinek kielégítése - eltérő egyéni igények kielégítése - személyes intimitás védelme WC használatkor és más esetekben, ha a gyermek igényli - a különböző családi háttérből érkező gyermekek helyes higiénés és étkezési szokásainak kialakítása - személyes gondozottság kialakítása - fontos a hátrányos környezetből érkező gyermekek számára ezeken felül a mozgás és a pihenés összhangjának megteremtése és egy helyes élet, biológiai ritmus kialakítása - az egyéni eltérésekre épülő, de életkoruknak megfelelő terhelést adjunk a gyerekeknek - fejlődésüket mindig önmagához mérjük, és a kis lépéseket is becsüljük meg, dicsérettel, jelezvén a gyermeknek, hogy sikerélményhez juttassuk. - SNI-s gyermek fejlesztése gyógypedagógus bevonásával, tapasztalatok, fejlesztési lehetőségek megbeszélése, fejlesztőpedagógus bevonása. - A HHH gyermekeknek óvodai fejlesztő programot nem kell megszervezni, mert a gyermekek száma nem éri el a 10%-ot. Célunk a tehetséges gyermekekkel kapcsolatban: a kiemelkedő képességű gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. Fejlesztés: Óvodai csoportunkban a napi tevékenységbe ágyazva. 14

15 15. Gyermekvédelem A 2015/2016-os nevelési évben a gyermekvédelmi munka óvodai szintű feladata az előző évek gyakorlati tapasztalataiból kiindulva az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életének figyelemmel kísérése. Cél: A prevenció során azon tények, okok feltárása, melyek a gyermekek fejlődését akadályoztatják, veszélyeztethetik, gátolják. Védő-óvó intézkedések kezdeményezése a rászorulók érdekében. A veszélyeztetett illetve HHH gyermekek fokozott védelme. A gyermekeket megillető jogok érvényesülésének biztosítása. Esélyegyenlőség biztosítása a gyermekek számára. Folyamatos kapcsolattartás a helyi gyermekvédelmi rendszerrel. Kapcsolattartás formái: értekezletek konkrét jelzések megtétele esetmegbeszélések kölcsönös tapasztalatcsere Intézményünkben felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt. Az igénylők számára biztosítjuk a megfelelő helyet a délutáni időszakban. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához kikérjük a Szülői Közösség véleményét is./20/2012.(viii.31.) EMMI rendelet. 16. Feladatellátási terv Pedagógus neve Mender Andrea Mária Intézményvezető Beosztás, munkakör 15 Egyéb feladatok intézményvezetői feladatok iktatással kapcsolatos teendők ellátása dajkák koordinálása munkaidő nyilvántartás feltételeinek biztosítása leltározási felelős fejlesztő felzárkóztató tevékenység szabadság-nyilvántartás ellenőrzése Brezanóczyné Lőrincz óvodapedagógus gyermekvédelmi feladatok

16 Katalin segítése pályázatfigyelés Vöröskeresztes Bázisovi Elnök Záhorszkiné Laczkó Beáta óvodapedagógus faliújság, programokról tájékoztatás munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi felelős népi játékok, néptánc foglalkozások A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, funkciókkal kapcsolatos feladat a munkaköri leírások felülvizsgálata. 17. Nevelőtestület együttműködése Havi rendszerességgel megbeszéléseket tartunk, melynek részei az esetmegbeszélések, aktuális problémák, pedagógiai véleménynyilvánítások Az óvoda dolgozói A jó munkahelyi légkör, a csoportszellem alkalmas az alkotó munkastílus megvalósítására. A jó munkahelyi légkör feltételei: Világos, jól kialakított feladatok Reális megvalósítható célok Megfelelő információáramlás Szakmai igényesség Egymás iránti odafigyelés, segítő szándék Megfelelő konfliktuskezelés Ellenőrzést követő, reális segítő szándékú értékelés 18. Óvodánk kapcsolatai Óvoda-bölcsőde Az óvoda és a bölcsőde napi kapcsolatban van, naponta nyerhetünk betekintést egymás munkájába. Arra törekszünk, hogy az óvodába lépés minél kisebb pszichés megterhelést jelentsen a bölcsődéből óvodába átjövő gyermekeknek. A tapasztalatcserék folyamatosan és szükség szerint történnek. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés Óvodánkban kiemelt feladatunk a szülőkkel való bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködés kialakítása. Intézményünkben arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére, a családi nevelést kiegészítve neveljük, szocializáljuk a gyermekeket. 16

17 Fontos feladatunk az óvoda és család kapcsolatában: családlátogatás még az óvodába lépés előtt személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, gyermeki alkotások bemutatása, elemzése tevékenységek megmutatása /nyílt nap/ közös rendezvények szervezése pl. szüret, karácsonyi készülődés, anyák napja, gyereknap Óvoda-iskola Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink minél zökkenő mentesebben éljék meg az iskolába történő átmenet időszakát. Az iskolával való kapcsolattartásban a kölcsönös bizalom, egymás munkájának megismerése, segítése érvényesül. Közös programok kialakítása, leendő első osztályosok tanító nénijével közös tevékenységek. A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében /óvónői látogatások, tanítónői visszajelzések/. Óvoda-Pedagógiai Szakszolgálat nagycsoportosok szűrése /szintfelmérő/ fejlesztő foglalkozás kérése megfelelő időben megfelelő szakemberhez kerüljenek a gyermekek szakmai tanácskozás, információcsere Óvoda-egészségügyi ellátás Év eleji egyeztetés a védőnővel, tisztasági vizsgálatok végzése, szükség szerinti mérések /testsúly, magasság/. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, szükség esetén kölcsönös konzultációk a gyermekek érdekében. Fogászati vizsgálati szűrés megszervezése. Óvoda-Fenntartó - Folyamatos kapcsolattartás, szóbeli tájékoztatás - Fenntartó által szervezett ünnepélyeken, rendezvényeken való részvétel. 17

18 1 sz. melléklet BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK MUNKATERVE A 2015/2016. NEVELÉSI-GONDOZÁSI ÉVRE TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép 2. Fejlesztési terv Személyi feltételek Tárgyi feltételek 3. Szakmai terv 3.1. Tevékenységeink 3.2. Ünnepeink, hagyományaink 3.3. Bölcsődénk kapcsolatai 3.4. Szolgáltatásaink 3.5. Továbbképzési rendszerünk 4. Gyermekvédelmi tevékenység 5. Működési terv 5.1.Nevelési év rendje 5.2.Szünetek 5.3.A bölcsőde nyitva tartása 5.4.Munkarend 5.5.Értekezletek 6. Ellenőrzés, értékelés 18

19 1. Helyzetkép A bölcsődei intézményegység önálló szakmai programmal rendelkezik. A felvehető gyermekek létszámát a működési engedély határozza meg. (12+14) A bölcsőde saját gondozási - nevelési programja összhangban áll, A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályaiban /Módszertani levél/ leírtakkal. Ez biztosítja egyrészt a bölcsődével kapcsolatos általános igények teljesítését, másrészt, pedig a szakmai önállóságot, a családok és fenntartók elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez való igazodást. A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja keretül szolgál a bölcsődei nevelésgondozás egyes területeihez kapcsolódó módszertani javaslatok kidolgozásához. A bölcsőde szakmai programja egyben pedagógiai hitvallásunk is, amely a biztonságot nyújtó, érzelem gazdag környezet kialakítására törekszik, amelyben a gyermek saját képessége szerint fejlődhet, ahol megtapasztalja a játék örömét, ez képessé teszi őt későbbi élete során a kreatív továbbfejlődésre. Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a napi játéktevékenységek során, figyelembe véve életkori sajátosságukat. A tevékenységek során látásuk, hallásuk, tapintásuk is fejlődik. Ismereteket szereznek a természetben és a környezetünkben található anyagok tulajdonságairól és felhasználásukról. Meg tanulnak bánni az eszközökkel. Megtapasztalják az alkotó munka örömét, megbecsülik saját és társaik alkotásait. Közben fejlődik kézügyességük, figyelmük, képzeletük, térlátásuk, probléma megoldásuk, technikai szemléletük. Az alkotások során különböző anyagokat használunk fel: festék, homok, termések, gyurma, só-liszt gyurma, termények, különböző fajtájú textíliák és papírok. A család, bölcsőde és óvoda egymásra épülő nevelői hatásának segítése a kisgyermek személyiségének fejlődése érdekében elengedhetetlen. Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk az egy intézményként működő bölcsőde-óvodában rejlő lehetőségeket, és biztosítsuk a gyermekek 20 hetes korától 7 éves koráig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését. Az óvoda épít, a bölcsődében folyó nevelőmunkára. A gyermekek bölcsődés társaikkal a megszokott közösségben kezdhetik el az óvodai életet. Nyitva tartás rendje: Hétfőtől-péntekig: 6.45-tól ig. A nyitvatartási idő alatt a gyermekekkel szakképzett bölcsődei személyzet foglalkozik. 19

20 Költségek: Bölcsődénkben csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni, de gondozási díjat nem. A évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása szeptember 1.-től lépett érvénybe, ennek hatására a bölcsődei étkezésért csak kevés szülőnek kell fizetni. Szünetek, lezárások: Bölcsődénk a hivatalos, törvény által biztosított ünnepnapokon van zárva. A nyári és téli lezárásokat a szülők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg. A nyári lezárás maximum három hét, a téli lezárás egy hét. 2.Fejlesztési terv 2.1. Személyi feltételek Bölcsődei alkalmazottak száma: 5 fő 4 fő kisgyermeknevelő (ebből 1 fő szakmai vezető), 1 fő technikai alkalmazott Gyermeklétszám Csoportok száma: 2 Férőhelyek száma: 26 fő Felvett gyermekek száma: 7+13 fő (heterogén csoport összetételben) Csoportbeosztás Csoportok Katica csoport Kisgyermeknevelők Gajzinger Lászlóné (szakmai vezető) Majoros Mariann Pillangó csoport Takács Béláné Márkus Tímea A nevelő-gondozó munkát a bölcsőde teljes nyitva tartása alatt kisgyermeknevelő végzi. 20

21 2.2 Tárgyi feltételek Az intézmény öt éve épült, új épület, így a berendezése is korszerű, esztétikus, A meglévő eszközök minden esetben megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak. Az intézmény felkészülten fogadja a tipegő és a kisóvodás életkorú kisgyermekeket egyaránt. 3.Szakmai terv 3.1. Gyermeki tevékenységek Játék A játék az ember sajátos tevékenysége, lényege: az embernek az a képessége, hogy tükrözze a valóságot, és át is alakítsa azt. A játék által a gyermek hatni tud a környezetére, az őt körülvevő világra és közben játékával változást idéz elő a valóságban. A gyermek az életkorának megfelelő játékot játszik. A játék fejleszti a gondolkodást, az ismeretek rendszerezését és segíti a szimbólumalkotás kialakulását. A játék sajátosságai: feszültségoldás örömforrás önkéntesség, szabadon választhatóság játéktudat komolyság személyiségfejlesztő hatás Játékfajták: gyakorló játék (tevékenységek gyakorlása, funkciók fejlődése, mozgások tökéletesítése, egyedül ill. egymás mellett ) konstruáló építő játék ( elemekből, félkész eszközökből építmények létrehozása, alkotás öröme! ) szerepjáték ( felnőtt szerepek, tevékenységek újraalkotása, kiegészítése ) 21

22 Játék feltételei: szubjektívek ( nevelő személyisége, légkör, élmény ) objektívek ( hely, idő, eszköz ) A játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: egészségügyi szempontok pedagógiai szempontok játékok kivitelezése, minősége elhelyezés ( játéksarkok, polcok, kosarak ) pihenősarok kialakítása alapjátékok (kendők, babák, labdák, képeskönyvek, mozgásfejlesztők ) Vers, mese, mondóka A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. Kisgyermeknevelő feladata: a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása A legkisebbek versanyagát Népi mondókákból, rigmusokból, költőink ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze. A mesék közül olyat választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. /képzeld el mesék, láncmesék, állatmesék/ Ének, énekes játékok, zenehallgatás A tevékenység célja: a közös éneklés, közös énekes játék örömének megélése. Feladatunk: 22

23 Megfelelő hely, idő, eszköz biztosításán túl a felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és a gyermekcsoport képességszintjének megfelelő válogatása. A kicsik élvezik az ölbeli játékokat, amelyeket a felnőttekkel közösen játszhatnak. Legyen ezek között arc-, kéz-, ujj és lovagoltató játék. A szeretetkapcsolat, a biztonságérzet kialakításának egy láncszeme a tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény. Néhány ritmushangszerrel való ismerkedés pl. cintányér, triangulum, dob, száncsengő. Egyenletes lüktetés érzékeltetése az adott hangszerek segítségével. Alkotó, ábrázoló tevékenységek Az alkotó, ábrázoló tevékenység során a kisgyermek számára az öröm forrása maga a tevékenység, az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés az alkotás. Feladatunk: Minél több anyaggal, lehetőség szerint természetes anyagokkal, eszközzel ismerkedjenek meg a gyermekek. A tevékenységre megfelelő helyet és időt biztosítva számukra. Mozgás A bölcsődés korú kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy. Az egészséges kisgyermek örömmel végzi a mozgást. Feladatunk: Biztosítani kell a szobában, mind az udvaron a gyermek számára minél több mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során fejlődik a mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. 23

24 3.2. Ünnepeink: Ünnepek Mikulás (a Mikulása látogat el hozzánk) Adventi készülődés (adventi készülődés) Farsang (mi felnőttek is jelmezbe bújunk, vidám délelőttöt szervezünk a gyerekeknek) Húsvét Anyák napja (édesanyák egyéni köszöntése kis ajándékkal, virággal, énekkel, verssel) Gyermeknap (egész nap érdekes, ügyességi játékokat szervezünk a gyermekeknek a szobában és az udvaron) Dec.6. naptártól függően A téli bezárástól függően Naptártól függően Naptártól függően Naptártól függően (május első hete) Naptártól függően (május utolsó hete) 3.3. Bölcsőde kapcsolatai: Szülőkkel való kapcsolattartás formái és módszerei Egyéni: Családlátogatás, szülővel történő fokozatos beszoktatás, napi találkozás, egyéni beszélgetések. Csoportos: Szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetés, nyílt nap, előadás. A szülői közösség képviselőivel közvetlen, partneri kapcsolat kialakítására törekszünk, kikérjük véleményüket, számítunk aktivitásukra, segítségükre. Arra törekszünk, hogy kapcsolattartásunkat nyitottság, őszinte együttműködés jellemezze. Időpontok: -Szülői értekezlet az új gyermekek szülei részére június Téma: Tájékoztatás a bölcsőde szakmai munkájáról, a bölcsődei életről. 24

25 -Szülőcsoportos beszélgetés szeptember közepe Téma: A beszoktatás megbeszélése, tapasztalatcsere. Bölcsőde orvosának előadása (Téma: A kisgyermek testi- és pszichés fejlődése) - Szülői értekezlet február Téma: Az önállóságra nevelés. - Évzáró szülőértekezlet május. Téma: A nevelési, gondozási év szakmai értékelése, vélemények meghallgatása. Felelős: kisgyermeknevelők Kapcsolat a bölcsődékkel: Településünkön jelenleg nem működik más bölcsőde. A balassagyarmati módszertani bölcsőde vezetőjétől, már eddig is sok segítséget kaptunk. Arra törekszünk, hogy kapcsolattartásunkat nyitottság, őszinte segítőkészség jellemezze. Jó kapcsolatot kívánunk a kialakítani a régió bölcsődéjével. Felelős: Gajzinger Lászlóné Kapcsolat az óvodával Célunk: olyan kapcsolat kialakítása egymás között, mely lehetővé teszi a gyermekek számára a zökkenőmentes átmenetet bölcsődéből az óvodába, a kölcsönös kapcsolattartás folyamán, megismerjük egymás munkáját. Együttműködésünk fontos részét képezi: - egymás kölcsönös meglátogatása (májusban az óvónők meglátogatják leendő óvodásaikat, a kisgyermeknevelők októberben viszontlátogatást tesznek az óvodában). - óvodások részvétele egy-egy rendezvényen (pl. farsang, gyermeknap) Felelős: kisgyermeknevelők 25

26 3.4. Szolgáltatásaink: A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervezhet. Az alapellátáson túli szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekeknek és szüleiknek. Ilyen a Babusgató, melyet a nyitvatartási időn kívül szerveznénk, havi rendszerességgel, térítés ellenében Továbbképzések: évben a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet honlapjáról letöltött adatlapon beadtuk igényünket a kisgyermeknevelő: Márkus Tímea és Majoros Mariann számára, nyilvántartási szám igénylésére. Idén Takács Bélánénak fontos lenne a már meglévó 40 pontja mellé megszerezni a fennmaradó 20 pontot, folyamatosan figyeljük az NCSSZI által felkínált lehetőségeket. Gajzinger Lászlónénak, ig.van lehetősége a hiányzó 20 pont megszerzésére. Márkus Tímea is mentes, mivel Ő jelenleg a szakdolgozatát készítette és védte meg, diplomájához a nyelvvizsga hiányzik. Külső továbbképzési lehetőségek: 2 kisgyermeknevelő részt vett A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása című TÁMOP / továbbképzésen. Bölcsődék napja ÁPRILIS 21. Ezt a napot a kisgyermeknevelőknek a szakmai tudás fejlesztésére kell fordítaniuk. 4. Gyermekvédelmi tevékenység 4.1. Gyermekvédelem A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében alapvetően A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, évi XXXI. Tv. szabályozza. A törvény hatályba lépésével létrejöttek a gyermekvédelem intézményei, és a szakellátás. Bölcsődei feladataink: o Veszélyeztetettség felismerése és jelzése. 26

27 o A gyermekbántalmazás felismerése, jelzése. A felismerést segítő jelek: - külső jelek, sérülések -a fejlődés elmaradása -a gyermek adekvát viselkedése -elhanyagolásra utaló szülői magatartás. Amennyiben ilyen jelet tapasztalunk, kötelesek vagyunk jelenteni a Gyermekjóléti Szakszolgálat felé! o A családtámogatási formák megismertetése Kapcsolat Gyermekjóléti Szolgálattal: Feladatunk: a hátrányos helyzetű gyerekek életének nyomon követése, segítése /szükség esetén/ Havonta: esetmegbeszélés /szükség szerint/ Felelős: Gajzinger Lászlóné Egyéb kapcsolataink: fenntartóval gyermekorvossal védőnővel Kapcsolatunkat őszinte, segítségen alapuló párbeszéd jellemezze. 5.Működési terv 5.1. Nevelési év rendje A bölcsődében a nevelési szept aug.31-ig tart. A rendeletben megjelent szünetek időpontjai az iskolákra vonatkoznak, a bölcsődében az étkezési igények tekintetében történik tájékozódás az ellátás igényéről. Az óvodával együtt a bölcsőde is felméri a szülői igényeket, melyet az intézményvezetőnek ad át, aki továbbítja a 27

28 fenntartó részére. A felmérést legalább két héttel az adott időpont előtt meg kell tenni. A fenntartó dönt a nyitva tartás rendjéről Szünetek: nyári szünet 3 hét leállás biztosított, télen a szülői igényeknek megfelelően az ünnepek közötti zárva tartás lehetséges. A nyári lezárás időpontjáról a szülőket február 15-ig kell tájékoztatni Nyitva tartás: A hét öt napján: ig tart nyitva Napi nyitvatartási idő: 10 óra Heti nyitva tartási idő: 50 óra 5.4. Munkarend: Név: 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét Márkus Tímea 6:45-13:45 9:00-16:00 6:45-13:45 9:30-16:30 Gajzinger Lászlóné 9:00-16:00 6:45-13:45 9:30-16:30 6:45-13:45 Takács Béláné 9:30-16:30 6:45-13:45 9:00-16:00 6:45-13:45 Majoros Mariann 6:45-13:45 9:30-16:30 6:45-13:45 9:00-16: Értekezletek: 28

29 Szülői értekezletek Ideje Téma Résztvevők június A bölcsőde bemutatása A működés feltételei Személyi, tárgyi feltételek, Kisgyermeknevelők, szülők Házirend ismertetése Gyermekvédelmi kedvezmények igénybevétele szeptember Családlátogatás, beszoktatás tapasztalatainak megbeszélése. A kisgyermek testi- és pszichés fejlődése február Fél év értékelése, aktualitások megbeszélése május Év értékelése: kitűzött célok megvalósulása, (nevelésgondozás eredményessége, kapcsolatrendszer működése. Kisgyermeknevelők, szülők Bölcsőde orvosa Kisgyermeknevelők, szülők Intézményvezető Kisgyermeknevelők, szülők 6. Ellenőrzés, értékelés 6.1. Ellenőrzés Belső ellenőrzési terv A nevelés-gondozás belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja: -megfelelő mennyiségű információszerzés 29

30 -segítő szándékú visszajelzés a nevelés-gondozás munkájának minőségi javítása érdekében A bölcsőde szakmai vezetője a rendszeres napi kapcsolattartáson kívül, minden bölcsődei programon részt vesz. Ellenőrzés területei: Ellenőrzés tárgya Módszer Határidő Felelős Hely Adminisztráció ellenőrzése: csoportnapló, törzslapok, beszoktatási füzet. Dokumentumok vizsgálata 2015.novem ber február május 30. Gajzinger Lászlóné szakmai vezető Bölcsőde Tájékozódó látogatás beszoktatás, csoportlégkör, mindennapi munka ellenőrzése megfigyelés október 30. Gajzinger Lászlóné szakmai vezető Bölcsőde Kiemelt gondozási feladatok ellenőrzése megfigyelés feljegyzés október 31. Gajzinger Lászlóné Bölcsőde (beszoktatás, szobatisztaság) rögzítés szv. Technikai dolgozó munkájának ellenőrzése megfigyelés, F-01 számú Napi ellenőrzések formátumban rögzítve naponta Gajzinger Lászlóné szv. A bölcsőde összes helyisége 30

31 Folyamatos ellenőrzések Higiénés szabályok betartása /megfigyelés/ Gyermekvédelmi feladatok ellátása /megfigyelés/ Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása /részvétel a megvalósításban/ Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, annak hatékonysága /ellenőrzés/ Dokumentum ellenőrzés szempontjai: A kisgyermeknevelő tervező munkája, felkészültsége A csoportnapló tartalmi megfelelésének ellenőrzése Törzslapok, beszoktatási füzetek vezetésének ellenőrzése. Felelős: Gajzinger Lászlóné /szakmai vezető/ A kisgyermeknevelők ellenőrzése, havonként. Az ellenőrzésbe tartoznak a napi bejegyzések dokumentálása, csoportnapló szakszerű vezetése, törzslapok, gyermekek fejlődésének dokumentálása, beszoktatási füzet vezetése. Felelős: Gajzinger Lászlóné /szakmai vezető/ Szécsény, szeptember 31

32 2. sz. melléklet Vöröskeresztes Bázisóvoda éves terv Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde tanév Feladataink ebben a tanévben: - A Vöröskeresztes mozgalom eszmeiségének további mélyítése és népszerűsítése az - újonnan érkező gyermekek és a szüleik körében. - Az óvodáskorú gyermekek egészségtudatos magatartásának és szemléletének kialakítása, - A Vöröskereszt eszméinek hirdetése játékos eszközökkel. Az idei tanévben az alábbi 4. modult választottam: 1. Modul: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS-BALESETSZIMULÁCIÓ Célok: - Az elsősegélynyújtás fontosságának megismertetése az óvodás gyermekekkel. - Alapvető elsősegély ismeretek játékos gyakorlása. - A segélynyújtás igényének erősítése. - Az adódó veszélyforrások felismertetése, befogadó magatartás kialakítása. Módszerek: - Orvosi rendelő, mentőállomás, véradóhelység meglátogatása. - Elsősegély mentőláda elhelyezése, feltöltése a csoportban. - Történetek mesélése, sérülési szituációk teremtése. - Szülői értekezleten: elsősegély nyújtási ismeretek, gyakorlati alkalmazás. 32

33 Meghívott vendég: a helyi mentőállomás szakembere 2. Modul: VÉRADÁS Célok: - Együttműködés a helyi szervezetekkel. - A vértől való félelem oldása. - A vérrel kapcsolatos ismeretek bővítése. - Az önkéntes véradás-önzetlenség, minél több szülő ösztönzése a véradásra. - Adj vért, életet ment! - Az óvoda társadalmi szerepvállalásának erősítése. Módszerek: - Mesélés, történetek bemutatása. - Színezők társasjátékok kirakók. - Segítés a véradás szervezésében (plakátok elhelyezése). - Részt veszünk egy véradáson az Egészségházban. - Fellépünk a városi Vöröskeresztes ünnepségén. - Kapcsolódás a Szív kincsesláda programhoz. 3. Modul: Napsugárzás Célok: - Az óvodáskorú gyermek egészségének védelme érdekében, a Nap hatásainak megismertetése és tudatosítása. Megvalósítási formák: - Heti rendszerességgel, a nevelőmunkába integrált tematikus elemek, foglalkozások. 33

34 - Éves terv (Tavaszi, nyári kezdeti időszakban kiemelt figyelmet kap a modul) Ismeretanyag: 1. - Barátunk a Nap?! - A Nap fogalma, hatása: emberre, állatra, növényre Ózon Oszkár - Az ózon, ózonréteg fogalma, az ózonlyuk kialakulása, légszennyeződés és környezetszennyeződés hatása az emberekre, állatokra és növényekre. 3. Napvédelem: - Bőrünk őrei: szemüveg, árnyékolás, kalap, sapka, napvédő krémek, ruházat. - A Föld őrei: Növények, fák telepítése, védelmük. - Szelektív hulladékgyűjtés, - Tudatos környezetbarát eszközök vásárlása és használása, - Energiahordozók tudatos felhasználása. 4. Modul: Egészségnevelés Célok: -Minél többen ismerjék meg és fogadják el Vöröskereszt tevékenységét és eszmeiségét. A Vöröskereszt által elérhető eszközökkel, anyagokkal, lehetőségekkel és kapcsolatokkal segíteni a nevelőmunkát. Megvalósítási formák: -Az óvodai foglalkozásokba beépített vöröskeresztes témák, ismeretek. -Az óvodás csoport fellépése a Vöröskereszt által szervezett ünnepségeken, pl: Vöröskeresztes Egészségnap, Véradó ünnepségek - Közös szülői értekezletek egy-egy igény szerinti meghirdetett témában: meghívott vendég védőnő, gyógyszerész orvos. 34

35 TEVÉKENYSÉGEK HAVI LEBONTÁSBAN Szeptember - Nyári élménybeszámoló, megismerkedés Medve Mártonnal, meghallgatjuk a meséit. - Beszélgetés a Vöröskeresztről, jelképekről, elsősegélynyújtásról. - Megnézzük a Vöröskereszt történetéről szóló kedves dvd-ét. (Help Man) - Az elsősegélynyújtó láda tartalmának feltöltése, a szerepjátékokhoz eszközök biztosítása: orvosi műszerek, tükör, köpenyek, gyógyszeres dobozok Október - Az egészséges életmóddal kapcsolatos szabályok felelevenítése, testápolás, táplálkozás terén. - Gyümölcsök, zöldségek fogyasztása: saláták vitamingolyók készítése, Egészség-hét - Termésbábok barkácsolása, kiállítás rendezése a csoportban. - Szüreti mulatság: az ősz kincsei, gyümölcsök, zöldségek November - Segítés a Véradó-nap szervezésében: plakátok elhelyezése az óvoda faliújságján és a város különböző pontjain. - Látogatás az Egészségügyi Központba: megnézzük, hogyan adnak vért a felnőttek. - Beszélgetés a vérről, véradásról, önzetlen segítségnyújtásról, feladat: a vértől való félelem oldása. - Az óvoda társadalmi szerepvállalásának erősítése, a szülők megnyerése a gyermekeken keresztül. Adj vért, életet ment! Szív kincsesláda program népszerűsítése. - Puzzle játék kirakása, kifestők színezése, szituációs játékok December - Egészséges táplálkozás, vitaminok fogyasztása. - Látogatás az orvosi rendelőbe, gyógyszertárba. A betegségmegelőzés, betegség, gyógyítás. Az orvos és a védőnő munkájának megismertetése. - Látogatás a zöldségboltban, déli gyümölcsök vásárlása, vitaminsaláta készítése. - Mozgás a szabadban, játék a hóban, egészséges életmódra ösztönzés. - Medve Márton meséit hallgatjuk Január - Az itthon telelő madarak figyelemmel kísérése, etetése, a madáretető folyamatos feltöltése. 35

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5.

TARTALOM. Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. TARTALOM Munkaterv jogszabályi háttere...2. Óvodavezető köszöntése 4. 1. Kiemelt céljaink és feladataink..5. 1.1 Elsődleges cél.. 5. 1.2 További céljaink...5. 1.3 Kiemelt feladataink..5. 2. Önértékelés.5.

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető

Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető Készítette: Somogyi Sándorné Intézményvezető 1 MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Bevezetés Az intézmény szervezési, igazgatási, gazdálkodási sajátosságai Intézményünk alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység Szakmai program I. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék általános Szakmai programja II. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296. 2015/2016. nevelési év. 2 fő szakirányú végzettséggel

Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296. 2015/2016. nevelési év. 2 fő szakirányú végzettséggel Közzétételi lista Az óvoda neve: Pákai Öveges József Óvoda Az óvoda OM azonosítószáma: 202296 2015/2016. nevelési év Székhelyintézmény címe: 8956 Páka Ifjúság utca 11. 1. Óvodapedagógusok száma: 2 fő Óvodapedagógusok

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

ÉVES MUNKATERV 2014 2015. Baptista Szeretetszolgálat KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS Ifjúság u. 2. Pf.: 82. : 06 (59) 520-595 e-mail: kisujov@enternet.hu kisujovi@baptistaoktatas.hu www.kisujovi.hu ÉVES MUNKATERV 2014 2015.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének

Beszámoló Az óvoda, bölcsőde szakmai munkájáról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI, BÖLCSÖDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149,20-770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com OM azonosító:201936 EGYÜTT-ÉRTÜK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda

MUNKATERV. OM azonosító: 034693. óvodavezető. Kispesti Hársfa Óvoda Kompetencia alapú oktatási program bevezetése Kispesten azonosító szám: TÁMOP-3.1.4.-09/1-2009-0018 Kispesti Hársfa Óvoda 1191 Bp. Eötvös u. 9. Tel./fax: 357-415 harsfa@ovoda.kispest.hu OM azonosító: 034693

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014

TÁJÉKOZTATÓ. Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2014 Tárgy: Tájékoztató a 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, személyi és tárgyi feltételek alakulásáról Készítette: Mozgay Dóra Hétszínvirág

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu. napirendi pont BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI KERETÉBEN VÉGZETT

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója OM azonosító: 202380 1. Az óvoda neve, fenntartója az óvoda neve: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2518 Leányvár, Erzsébet

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben