Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többsincs Óvoda és Bölcsőde"

Átírás

1 Többsincs Óvoda és Bölcsőde Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: OM azonosító: A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D A G Ó G I A I V A L A M I N T B Ö L C S Ő D E I S Z A K M A I P R O G R A M J A Készítette: Szilágyi Józsefné igazgató 2013 augusztus 01. Elfogadta: Jóváhagyta: A szakalkalmazotti testület 16/2013 (VIII. 30.) számú határozatával. A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Óvodai Pedagógiai Programját 17/2013 (VIII. 30.) számú határozatával döntési hatáskörében Szilágyi Józsefné igazgató. A Többsincs Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programját a fenntartó képviseletében 176/2012 (XII. 17.) számú határozatával döntési hatáskörében jóváhagyta a Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Hatályos: a kihirdetés napjától határozatlan ideig. Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám: 5 változat

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K Többsincs óvoda és bölcsőde óvodai egységének pedagógiai programja 1 Bemutatkozás 2 Az óvoda személyi feltételei 5 A referencia intézményi szolgáltatás személyi feltételi, képzettségek 6 Az óvoda tárgyi feltételei 8 Gyermekkép 11 Óvodakép 12 Az intézmény referencia- intézményi szolgáltatásokkal kapcsolatos küldetésnyilatkozata 13 A referenciai- intézményi működésének alapjai 14 Stratégia (hitvallás) 14 Referencia intézményi szolgáltatás céljai 14 Folyamatos fejlesztési feladatok 16 Alapelveink 17 Az óvodai nevelés célja, feladatai 21 Célunk 21 Általános nevelési feladataink 21 Az egészséges életmód alakítása és az egészségfejlesztési feladatok megvalósítása 22 Az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés célja: 22 Feladataink 22 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 30 Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 31 Az érzelmi nevelés és a szocializálódást segítő nevelés célja 31 Feladataink 32 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 36 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 37 Az értelmi nevelés célja 37 Feladataink 37 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 39 Az anyanyelvi fejlesztés, nevelés megvalósítása 40 A tevékenység célja 40 Feladataink 40 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 41 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésének, fejlődésének segítése, integrált nevelés 42 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 42

3 Sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlődésének, fejlesztésének elősegítése 42 Célunk 42 Az óvodapedagógus feladatai az együttnevelés során 42 A beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 51 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 55 Kiemelten tehetséges gyermekek fejlődésének segítése 55 Célunk: 55 Az óvodapedagógus feladatai: 56 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 57 A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése 57 Célunk 58 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 59 Gyermekvédelem az óvodában 60 Cél: 60 Feladat: 60 Az óvodai élet tevékenységi formái 64 Játék 64 Feladataink 65 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 68 Verselés, mesélés 68 A tevékenység célja 69 Feladataink 69 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 71 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 72 A zenei nevelés célja 72 Feladataink 73 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 75 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 75 A tevékenység célja 76 Feladataink 76 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 78 Mozgás 78 A tevékenység célja: 79 Feladataink 79 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 81 A külső világ tevékeny megismerése 82 A tevékenység célja 83 Feladataink 83 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 85

4 A munka jellegű tevékenységek 85 A tevékenység célja 86 Feladataink 86 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 87 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 88 Néphagyományápoló tevékenységek, népszokások a nevelés folyamatában 90 A gyermek életének jeles napjai, egyéb ünnepeik, rendezvényeink 97 Az óvoda szolgáltatásai 98 Az óvodai élet megszervezése 99 Az óvoda nyitva tartása 99 Az óvoda csoportszerkezete 99 A napirend, hetirend 100 Tervezőmunkánk, dokumentáció 101 Az óvoda kapcsolatai 103 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 104 Az óvoda és az iskola 107 Az óvoda és a pedagógiai szakszolgálatok 108 Az óvoda és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény 109 Az óvoda és a gyermek-és ifjúságvédelem intézményei 109 Az óvoda és az egészségügyi szakszolgálatok 109 Az óvoda és a közművelődési intézmények 109 Az óvoda és a fenntartó 110 Felhasznált irodalomjegyzék 111 Többsincs óvoda és bölcsőde bölcsődei egységének szakmai programja 116 A bölcsődei gondozási-nevelés alapprogramja 118 A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei 118 A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai 119 Az egészséges testi fejlődést elősegítjük 119 Az érzelmi fejlődést és a szocializációt segítjük 119 A megismerési folyamatok fejlődését segítjük 119 A bölcsődei élet megszervezésének elvei 120 Kapcsolattartás a szülőkkel 120 Családlátogatás 120 Befogadás, - szülővel történő beszoktatás 121 Saját gondozónő" rendszer 121 A gyermekcsoport szervezése 122 Napirend 122

5 A bölcsődei gondozás nevelés főbb helyzetei 122 Gondozás 123 Játék 123 Kiemelt szakmai célok 123 Alapellátás 123 Szakszerű gondozás-nevelés biztosítása 123 Megfelelő tárgyi környezet kialakítása 123 Érzelmi biztonság, szocializálódás elősegítése 124 Játéktevékenység, aktivitás, kreativitás 124 Sérült gyermek ellátása 124 Élelmezés 124 Képzés, továbbképzés 125 Kapcsolattartás 125 A gyermek életének jeles napjai, egyéb ünnepeik, rendezvényeink 126 Népszokások jeles napok a bölcsődei nevelés-gondozás folyamatában 126 Érvényességi rendelkezés 128 Legitimációs záradék 130

6 A Z I N T É Z M É N Y A D A T A I A költségvetési szerv neve: Többsincs Óvoda és Bölcsőde címe: Tura, Dózsa György utca 2. telefon: Igazgató: Szilágyi Józsefné lakcím: Tura, Szőlő utca 4. telefon: Az óvoda vezetője: Óvodavezető helyettes: A bölcsőde szakmai vezetője: Az intézmény orvosa: Szilágyi Józsefné Petrovicsné Bódi Marianna Kollárné Lévai Mónika Dr Lévai Mária Óvodai csoportok száma: 7 Engedélyezett férőhelyek száma: 175 Bölcsődei csoportok száma: 1 Engedélyezett férőhelyek száma: 12 OM azonosító: Az alapítás időpontja: szeptember 1. Alapító, illetve alapítói jogok gyakorlójának neve: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Székhelye: 2194 Tura, Dózsa György utca 2. Feladat ellátási hely: 2194 Tura, Dózsa György utca 2. Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény szerint A költségvetési szerv típusa: óvoda és bölcsőde Többcélú közös igazgatású intézmény, melynek intézményegységei: óvoda és bölcsőde A költségvetési szerv típusa tevékenység jellege szerint: Közszolgáltató közintézmény A költségvetési szerv típusa feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő és gazdálkodó Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv: működési kiadásait, bevételeit a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza, előirányzatai fölött a Polgármesteri Hivatal rendelkezik.

7 A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) szerve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szerv (felügyeleti) szerv székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. A költségvetési szerv fenntartó szerve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési fenntartó szervének székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. A költségvetési szerv működési köre: Óvoda: Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2006. (II. 28.) sz., a 41/2008. (IV.29.) sz., a 156/2012 (IX.28.) sz., valamint 11/2013 (I.30.) számú határozatában meghatározottak szerint. Az Alapító Okiratban megnevezett, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek: Tura Város Közigazgatási területe Bölcsőde: Tura Város Közigazgatási Területe A költségvetési szerv tevékenységei: Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint

8 T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I E G Y S É G É N E K P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

9 Kis gyermekem nézzél csak szerte szét, éretted van itt minden, ami szép (Várnai Zseni) B E M U T A T K O Z Á S Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önt, pedagógiai gyakorlatunkat meghatározó pedagógiai programunk iránt érdeklődőt! Az óvoda vezetőjeként jó szívvel ajánlom óvodánkat azon családoknak és óvodapedagógusoknak: Akik a GYERMEK szükségleteit figyelembevevő, a gyermeki érdeklődésre épülő, különleges óvodai életet szeretnének, ami természetes módon, az óvodás gyermek életkori sajátosságait, egyéni sajátosságait, különbözőségeit figyelembe véve biztosítja a testi-lelki-szellemi növekedés lehetőségét. Ahol, a gyermeki jogok ismertek, az minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelés biztosított, ahol, nem teszünk különbséget gyermek és gyermek között, az óvoda dolgozói munkájuk iránt elhivatott, jól képzett, a gyermekekért szívvellélekkel tenni akaró szakemberek, az óvodapedagógusok érdeklődése sokirányú, a népi hagyományok, népi játékok, kézművesség iránti elkötelezettség valamennyi óvodapedagógus jellemzője, a legnagyobb nevelő erő a példamutatás és a szeretet, mozgalmas, aktív élet folyik, melyet az együttműködés jellemez, a mindennapi életet vidámság, nyugalom jellemzi, rend van, a családokkal a kapcsolat élő, mindennapos, s a célok egybehangoltak. Nevelőmunkánk-hitünk és szándékunk szerint - a gyermekek mai gyermeki, és későbbi felnőtt életének boldogságát célozza, s a jövőt szolgálja. 2

10 Tura város a Galga alsó szakaszának legnagyobb települése. Óvodánk a város központjában, nyugalmas kis utcában található. Nagy, parkosított udvarral körülvéve, három épületben, hét csoporttal működik. Nyitva áll minden család számára, hogy szükségleteiknek megfelelően igénybe vehessék szolgáltatását. Nálunk családias légkörben, a gyermekek érdekeinek, igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével minden azért van, hogy az összesen 175 óvodáskorú kisgyermek - akiket fogadni tudunk - boldog legyen, harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjön. Szemléletünk hosszú évek alatt vált meggyőzően személyiségközpontúvá, a családdal szemben elfogadóvá és önmagunkkal szemben igényessé. A módszertani szabadsággal élve, szakmai ismeretünket folyamatosan újítva, bővítve, óvodánk adottságait, környezetünk igényeit figyelembe véve alakítottuk ki óvodánk sajátos arculatát. Arra törekedtünk, hogy megőrizzük a hazai és a helyi óvodai gyakorlat már jól bevált értékeit, eredményeit. Nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja szűkebb környezetünk - a Galga mente gazdag néphagyománya. Évek óta elköteleztük magunkat a néphagyomány ápolása iránt. A lakóhelyünkön fellelhető hagyományok közül azokat építjük be az óvodai nevelés folyamatába, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Kihasználva ezt az érzelemre ható eszközrendszert, mely gazdagítja, színesebbé teszi mindennapjainkat, ünnepeinket. Személyiségközpontú óvodák munkájának alapja a nevelés folyamatában résztvevők - gyermekek, szülők, óvónők - kiegyensúlyozott, bizalomteljes kapcsolata. Fenntartónk a Városi Önkormányzat. Szakmai önállóságunkat tiszteletben tartja, a működés anyagi fedezetét biztosítja. Jó kapcsolatunk köszönhető az őszinte, kompromisszumokra hajló megbeszéléseknek, a rendszeres kommunikációnak. Az Önkormányzat által kiadott Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően feladatainkat a Köznevelési Törvény előírásai szerint látjuk el, a fenntartó külön feladatot nem határozott meg óvodánk számára. A fenntartónk elvárásai összhangban vannak óvoda-pedagógiai elképzeléseinkkel és a szülők igényeivel. Nevelőtestületünk élve a közoktatási törvény által biztosított jogával, az önálló programalkotás mellett döntött. Pedagógiai Programunkat a köznevelési törvény jogszabályait, az óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának elveit, szűkebb társadalmi környezetünk igényeit, szükségleteit, elvárásait figyelembe véve, a magyar óvodai nevelési rendszer és óvodánk értékeit, hagyományait megtartva készítettük el. Új kihívást jelentett az óvoda életében, amikor a nevelőtestület döntést hozott, hogy referencia intézménnyé szeretnénk válni, és regisztráltunk a számukra kialakított, országosan egységes minősítési rendszer felületen. 3

11 Referencia-intézmény: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézményt jelent. Hálózati működési céljaink: Célunk horizontális, vertikális együttműködés keretében aktív részvétel. Horizontális: Jó gyakorlattal rendelkező intézmények vagy előminősített intézményekkel való tapasztalatcsere. Vertikális: lehetséges, Jó gyakorlatokat szolgáltatást vásárló partnerek részére elérhetőség, szolgáltatások bemutatásának lehetősége, Jó gyakorlat átadásának lehetősége. Célunk, hogy a követő pályázatok megvalósításának időszakában, és az érdeklődésnek megfelelő mennyiségben tudjunk szolgáltatást nyújtani. Referencia területeink: A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely. Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő. A jó gyakorlatok kidolgozásában részt vett az óvoda szakmai teamje, megvalósításában részt vesz valamennyi óvodapedagógus. A megvalósítás alapfeltétele az óvodai fizikai-szakmai környezet és feltételek: gyerekek, szülők, az óvodával jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozók, épület, helyiségek, eszközök, rendelkezésre állása. A jó gyakorlat tulajdonosa ezért, a Többsincs Óvoda és Bölcsőde, mint önálló jogi személy. Képviseletében, a jó gyakorlat adás-vétele során az Alapító okiratban meghatározottak szerint - az intézmény igazgatója jár el. 4

12 Az óvoda személyi feltételei Óvodánk alkalmazottainak száma összesen: 29 Főállású óvodapedagógusok száma végzettség szerint: felsőfokú végzettségű: 15 ebből: 1 óvodavezető 1 óvodavezető helyettes Az óvoda pedagógusai közül: 2 fő eleget tett a pedagógus szakvizsga követelményeinek, ebből 1 fő vezető óvodapedagógusi szakképesítéssel rendelkezik, Az óvodapedagógusok törvényi előírásoknak megfelelően tesznek eleget a kötelező hétévenkénti továbbképzés kötelezettségének. Főállású, pedagógiai munkát segítő dajkák száma végzettség szerint: szakképzett dajka: 3 fő érettségivel dajka: 4 fő Főállásúak egyéb munkakörben: szakképzett élelmezésvezető: szakképzett szakács: konyhai kisegítő: mosónő: karbantartó-fűtő: 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 5

13 A referencia intézményi szolgáltatás személyi feltételi, képzettségek A szervezeti rendszer fejlesztésére felkészült pedagógusok száma: 13 fő Tevékenységeik Szilágyi Józsefné Felkészült a referencia intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására. Felkészült a referencia intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációjának támogatására. Referencia intézményi mentor. Felkészült a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására Bencze Tiborné Felkészült a hálózati együttműködések és kapcsolatok működtetésére. Farkas Ildikó Felkészült a leendő referencia intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítésére Gyakorlatvezető mentor pedagógus Petrovicsné Bódi Marianna Felkészült a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására Gyakorlatvezető mentor pedagógus Szilágyi Józsefné, Petrovicsné Bódi Marianna, Farkas Ildikó, Dolányi Mária, Szilágyi Tiborné, Fercsikné Bágyoni Rita, Bencze Tiborné, Surányi Istvánné, Dodog Lászlóné, Szovicsné Kolesza Erika, Boda Bernadett, Kiss Ernőné Felkészültek a megbeszélési módszerek, asszertív viselkedési jellemzők, asszertív kommunikáció és a hatékony visszajelzés szabályainak megismerésével a problémamegoldó műhelyek, esetmegbeszélő csoportok önálló megtervezésére vezetésére A Referencia intézményi munkacsoport intézményi szervezete Szilágyi Józsefné Igazgató/szakmai vezető/szakmai megvalósító/mentor Petrovicsné Bódi Marianna óvodavezető helyettes/szakmai megvalósító/gyakorlóhelyi mentor Farkas Ildikó szakmai megvalósító/munkaközösség vezető/ gyakorlóhelyi mentor Bencze Tiborné szakmai megvalósító Surányi Istvánné szakmai megvalósító Fentiek mellett vezetői döntés alapján a jó gyakorlat átadásában más óvodapedagógus is részt vehet. 6

14 A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusok végzik. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Az óvodapedagógus joga, hogy az óvodában a nevelőtestület által elfogadott helyi pedagógiai programot szakmailag önállóan valósítsa meg. Meggyőződésünk, hogy csak jól képzett, felkészült, munkáját szerető, elhivatott pedagógus tudja helyi pedagógiai programunk cél- és feladatrendszerét, értékeit, alapelveit, a sokszínű tevékenységrendszert színvonalasan, eredményesen megvalósítani. Akinek emberi és nevelői magatartása mintaszerű és követésre méltó, aki személyiségével biztonságot áraszt, képes hitelessé tenni magát, akinek egész embernevelő munkáját áthatja a gyermekek egyéni különbségeinek tiszteletbenntartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia, akinek tetteiben mindig érezhető a tapintat és az empátia, aki munkáját szívvel-lélekkel, felelősséggel, tudatosan végzi, aki tudatosan alakítja, képzi magát, nyitott az új, megszokottól eltérő dolgok befogadására és alkotó módon használja fel azokat a mindennapok során. A nevelőtestület együttműködési foka, közösségi állapota meghatározója az óvoda nevelési eredményeinek. Véleményünk szerint a konstruktív együttműködés megkívánja, hogy Világos célokkal, tervekkel rendelkezzünk, melyek megvalósításáért a közösség tagjaként valamennyien felelősséggel tartozunk, a döntéshozatal az egész nevelőtestület nyílt, őszinte véleményének figyelembevételével történjen, megfelelő legyen az információáramlás, az óvodában dolgozó minden óvodapedagógus végezze munkáját legjobb tudása szerint, értékelje reálisan pedagógiai tevékenységét, hogy minden kolléga tevékeny, alkotó munkát végezzen, teljes módszertani szabadsággal, amely párosul a másra át nem hárítható felelősséggel, az óvónői párok tudjanak együtt tervezni, tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni, legyenek képesek pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlataikat egyeztetni, 7

15 a különbözőségeket, másságokat elfogadjuk, elviseljük, tiszteletben tartjuk, értékeljük, a nevelőtestületet jellemezze mindenkor kollegiális magatartás, egymás munkájának megbecsülése és véleményének tiszteletben tartása, a légkör az óvodában legyen rendezett, stabil, úgy hisszük, akkor megfelelő, ha jó a közérzet, elégedettség, derű tapasztalható nap, mint nap. A dajkák nélkülözhetetlen segítőtársaink a gyermekek gondozásában, a nevelés feltételeinek megteremtésében. Mint minden felnőtt, teljes lényükkel hatást gyakorolnak a kisgyermekre. Gyermekszeretetük, szakmai hozzáértésük, valamint az óvónőkkel összehangolt munkájuk, együttgondolkodásuk hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvodavezető e kollektív tevékenységet úgy irányítsa, hogy jelentősen előmozdítsa a haladást és a beosztottak fejlődését. Ehhez lényeges, hogy rendelkezzen jó emberismerettel, empátiakészséggel. Ismerje fel, és próbálja meg kiküszöbölni az eredményeket rontó tényezőket. A biztonság, a stabilitás érzésének fokozásával teremtsen kedvező légkört a problémák, az ötletek felvetéséhez, serkentse és értékelje a fejlesztő javaslatokat. Találja meg, hogy mikor, és mennyire avatkozik be a folyamatba a fejlesztés érdekében. Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. Mindezt azért tesszük, hogy minél gyakrabban sütkérezhessünk a boldog gyermekek mosolyában, s minél gyakrabban megérezhessük, hogy a közös gondolkodás, és az azonos célokért folytatott erőfeszítés a leggyümölcsözőbb. Az óvoda tárgyi feltételei Óvodánk három épületében 7 csoporttal működik. A főépület 1976-ban épült négy csoport befogadására, ahol négy csoportszoba, 2-2 csoport részére 1 öltöző, 1 mosdó található. Itt működik az intézmény konyhája is. Két csoport elhelyezésére a régi jegyző házat alakították át 1983-ban és 1985-ben. Ebben az épületben 2008-ig két óvodai csoport működött, amikor is egy óvodai csoport megszűnt, ezzel egyidejűleg egy bölcsődei csoportot hozott létre a fenntartó önkormányzat. Ekkor az épület teljes belső felújítása is megtörtént 8

16 A harmadik épületben, a Dusa portán egy óvodai csoportnak áll rendelkezésére csoportszoba, öltöző, mosdó, melegítő konyha ban az Önkormányzat a régi Dusa-portán lévő istállót is felújította, átalakította. Itt került sor tornaszoba kialakítására ban sor került a főépület teljes felújítására, bővítésére, korszerűsítésére. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetesztétika megteremtésére. A csoportszobák, öltözők, folyosók és az előtér berendezésében, díszítésében a népművészet motívumkincsét, a tiszta forrás nemes egyszerűségét, a természetes anyagok, az eleven textil varázsát igyekszünk felhasználni. Óvodánk belső terének szépítése, korszeresítése folyamatosan, az anyagi lehetőségeinktől meghatározottan történik. A nevelők ötletességével, az óvodai dolgozók, a szülők segítségével nagyon eredményes volt az elmúlt évek során. Az intézmény udvara az Önkormányzatnak, egy pályázatnak, az óvodai alapítványnak, az intézményben dolgozóknak, szülőknek, sok-sok segítőnek, támogatónak köszönhetően minden igényt kielégít. Tágas, minden gyermekcsoportnak jut megfelelő játszóhely korszerű, játékszerei biztonságosak, esztétikusak, sok, változatos mozgásforma gyakorlására alkalmasak. Óvodánk eszközellátottsága A színvonalas szakmai munkához, a gyermekek változatos tevékenységeihez, a különböző játékfajtákhoz kellő mennyiségű és minőségű udvari és csoportszobai játék (babák, legók, autók, társas-, építőjátékok, szerepjátékhoz szükséges eszközök...), mesés-, ismeretterjesztő-, szakkönyv, sokszínű technikát biztosító ábrázoló eszköz, torna- és zenei eszköz áll rendelkezésükre. Biztosítjuk a gyermekek munkájához szükséges eszközöket (kerti szerszámok, takarító eszközök...) is. A szükséges alapvető játékszereket, eszközöket elsősorban költségvetési keretből biztosítjuk. Az óvodapedagógusok, dajka nénik sok kiegészítő eszközt - puha párnák, festőköpeny, szerepjátékok kellékei, mesei öltözékek, népi játékszerek: seprőnyél lovak, rongy-csutkacsuhébabák, facsiga, töklámpás, különböző ritmushangszerek, mozgásfejlesztő kéziszerek, képességfejlesztő játékok a különböző részképességek fejlesztéséhez, különböző jellegű bábok...- saját kezűleg vagy szülői, karbantartói segítséggel készítenek. 9

17 Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését úgy alakítottuk, ki, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméreteinek, biztosítsa egészségük védelmét. Ezt kiegészítik a pályázatok útján nyert támogatások, a szülők adományai. A szülők 2004-ben alapították Összefogás Óvodásainkért Közhasznú Alapítvány -t mely tárgyi feltételeink, eszközkészletünk továbbfejlesztését, színvonalasabbá tételét szolgálja. Hagyományos és elektronikus eszközök A 21. század tudásalapú társadalmában elképzelhetetlen a intézmények működése információs és kommunikációs technikai (IKT) és egyéb médiai eszközök nélkül. Fontosnak tartjuk a kellő számú hagyományos, valamint elektronikus IKT- eszköz biztosítását. Sokoldalú alkalmazásuk az intézményben: Dokumentumok készítése, prezentáció, adattárolás, adminisztráció, nyilvántartások készítése, felkészülés a pedagógiai munkára, információszerzési, illetve kommunikációs célok, az intézmény működési folyamatait átszövő mérési, értékelési rendszer működtetése során az adatok feldolgozására, intézményi programok, a csoportokban folyó nevelőmunka segítése. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok e területen is rendelkezzenek megfelelő képesítéssel. Két fő alapfokú számítógép használói jogosítvánnyal, két fő ECDL Európai Számítógép használói Jogosítvánnyal, valamint számítógép-kezelő (használó) szakképesítéssel (OKJ), négy fő szövegszerkesztési, táblázatkezelési ismeretekkel rendelkezik. Óvodánk szélessávú internet kapcsolattal rendelkezik, mely elérhető mind, az intézményvezetői irodában, mind pedig a nevelői szoba/tanácskozó helyiségben. A dokumentációs adatbázishoz szükséges szoftverek, külön -fiók, rendelkezésre áll. Telefonhálózat található. Közvetlen telefon elérhetőség van az intézményvezetői irodában, mind pedig a nevelői szoba/tanácskozóhelyiségben a referencia-intézményi működésért felelős személyhez. Tárgyi feltételek fejlesztésére vonatkozó elgondolások Költségvetési keretből szükség van: szükség szerint azon bútorok, berendezési tárgyak, cseréjére, melyek a több évtizedes használat során tönkrementek, a gyermekcsoportok fejlettségéhez, életkorához, szükségletéhez, az elhasználódás mértékéhez igazodva a csoportszobai és udvari játékszerek, eszközök, az óvodai tanuláshoz szükséges képességfejlesztő eszközök folyamatos pótlására, az óvodai gyermekkönyv állományunk (főleg régebbi kiadványokból álló) gyarapítására, 10

18 szakkönyv ellátottságunk színvonalának növelése érdekében új kiadványok beszerzésére, technikai berendezések, a működéshez szükséges eszközök beszerzésére, pótlására. Köztudomású, hogy anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért a meglévő felszerelések, tárgyak, eszközök lehetőség szerinti ésszerű, takarékos, célszerű felhasználása, állapotuk megóvása, javítása fontos feladatunk. Továbbra is próbálunk minden ötletet hasznosítani, és minden erőt megmozgatni (saját munkánk, szülői segítség, pályázatok, szponzorok felkutatása) óvodánk tárgyi feltételeinek javítására. A feltételrendszer, a gyermekek élet körülményeinek javítását segítik: a pályázatok, a szülők által alapított alapítvány, az intézmény dolgozóinak, az óvodába járó gyermekek szüleinek munkája. G Y E R M E K K É P Minden gyermek szellemi, erkölcsi, biológiai értelemben egyedi, megismételhetetlen csoda, fejlődő személyiség, szociális lény, aki elfogadásra, biztonságra és szeretetre vágyik. A tehetségük, magatartásuk miatt kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylők, éppúgy, mint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetük miatt, kiemelt figyelmet igénylők. Különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, nyelvi kifejezőképességük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük terén. Egyéni fejlődésük nagy különbséget mutat. Ezt természetes módon fogadjuk el. A személyre szabott, egyéni bánásmódhoz minden gyermeknek joga van. Olyan pedagógiai környezetet kialakítására törekszünk, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik, melyben a gyermek meglévő hátrányai is csökkennek. Személyisége szabad kibontakoztatásához a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. 11

19 Valljuk: Az óvoda akkor fejleszti igazán sokoldalúan a kisgyermeket, ha érzelmileg meleg, biztonságos környezetet; szabad, nyugodt légkört; a gyermeki közösségben életkorának és fejlettségének, érdeklődésének megfelelő, sokszínű tevékenységet; jó mintát biztosítunk számára. Célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése. A kreativitás előtérbe helyezése, a gyermek képességei, készségei fejlődésének biztosítása. Ó V O D A K É P Óvodánkban a gyermekek az óvodába lépés első percétől szerető-óvó-védő környezetben életkoruknak megfelelően élhetnek, amely érzelmi biztonságot ad minden gyermeknek, és lehetővé teszi, hogy szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveket. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Óvodánk nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Nálunk a sokszínű óvodai tevékenységben, a szabad játék, a mese csodavilágában, a kreatív, alkotó tevékenységek kipróbálásával, a mozgás örömteli, az ének, zene lélekápoló hatása mellett, a környezet felfedezésén, megismerésén keresztül, a munka jellegű tevékenységek személyiség alakító hatása mellett, hagyományaival, ünnepeivel, otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat. A gyermek szabadon élhet lehetőségeivel, adottságait kipróbálhatja, képességeinek megfelelően reagálhat a környezet stimuláló hatásaira. 12

20 A pedagógus - aki érti és figyelembe veszi mindennapi munkája során az érés, a fejlődés, a fejlesztés összefüggéseit - tudatos, tervszerű hatásával, a feltételek megteremtésével segíti a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakozását és megerősítését, melynek során megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk biztosítja a gyermekek fejlődésének, és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodánk nem akarja és nem is tudja átvállalni a család funkcióját, a családi neveléssel szorosan együttműködve szolgálja a gyermek fejlődését. A család szocializációs hatása nem pótolható, nem vállalható át, hiszen a család szeretetteljes kötődését az óvoda nem helyettesítheti. De hisszük, hogy a családi nevelésnek jó kiegészítője, hasznos segítője kell, hogy legyen. Mélyen átérezzük munkánk felelősségét és a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében igyekszünk mind hatékonyabban kihasználni azokat az egyedi lehetőségeket, amelyek az óvoda nevelőmunkájában rejlenek. A Z I N T É Z M É N Y R E F E R E N C I A - I N T É Z M É N Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K K A L K A P C S O L A T O S K Ü L D E T É S N Y I L A T K O Z A T A A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes intézményekre. Mi a Többsincs Óvoda és Bölcsőde vezetője és óvodapedagógusai kinyilvánítjuk, hogy elkötelezettek vagyunk a horizontális tanulás mellett. Intézményünkben közös értéket képviselnek a hálózati tanulási formák. Küldetésünknek tekintjük műhelykonferenciák, térségi, regionális, országos eseményein minta értékű pedagógiai gyakorlatunk széles körű bemutatását, publikálását. Kinyilvánítjuk, hogy közös értéket képviselnek az intézményben kidolgozott Jó gyakorlatok. Az óvodapedagógusok elkötelezettek a Jó gyakorlatok továbbadása mellett. Az intézmény dolgozói számára vonzó elképzelés a jövőképfejlesztés, a referencia, a referencia intézményi elvárásoknak való megfelelés. 13

21 Az intézményben deklarált érték az innovatív szemlélet és az innovációs tevékenységek. Az intézmény nyilvánosan elköteleződik a hálózatokban közösen vállalt érték mellett. Az intézmény elkötelezett a hálózati tudás mellett és aktívan részt vesz a hálózat működtetésében. Szakmai felkészültségünkkel garanciát vállalunk arra, hogy a hogy a fejlesztési folyamathoz újonnan csatlakozó intézmények munkáját hiteles példák és személyre szabott támogatási formákkal segítjük. A R E F E R E N C I A I - I N T É Z M É N Y I M Ű K Ö D É S É N E K A L A P J A I Stratégia (hitvallás) A vadlibák csoportosan V alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne. Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt Referencia intézményi szolgáltatás céljai Általános célok A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és elterjesztésére. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. 14

22 A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat. A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózatkoordináció segítségével kell folyamatosan biztosítani. A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is. A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. Részcélok: Mint referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmény: Felkészülés a referencia intézményi szerepkörre, ezen gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységének segítésére. Referencia intézménnyé válás: a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltató bázisai legyünk: s ezzel szakmai elismertségünket növeljük, innovációs képességeinket fenntartsuk, biztosítsuk a hosszabb távú forrásteremtést. Célunk: a referencia területek stabilizálása, kiterjesztése, új intézmények bevonása, jó gyakorlatok számának fejlesztése. Valamint a referencia intézményi szerepkör fenntartása, s hogy rendszeres, folyamatos és differenciált kínálattal tudjuk szolgáltatni a tanulási folyamathoz a mintákat. 15

23 Folyamatos fejlesztési feladatok A projekt szakmai eredményeit a megvalósításának befejezésétől számított 5 évig fenntartjuk, az intézmény 5 évig referenciahelyként működik. A projekt szakmai eredményeit, melynek keretében a pályázatban vállalt szolgáltatásokat (képzés, mentorálás, felkészítés, konzultáció) a továbbiakban is biztosítjuk, a kidolgozott eljárásrendeket alkalmazzuk és továbbfejlesztjük. Évente követjük és értékeljük a referencia-intézményi működésre vonatkozó célok megvalósulását. Szükség esetén javító intézkedéseket végzünk vagy felülvizsgáljuk a célkitűzéseket. Az elvégzett tevékenységek eredményeiről a B/8. melléklet alapján évenként beszámolót készítünk a projekt megvalósítási időszakának záró dátumától számítva -, melyet a TÁMOP-3.1.1/11 Kedvezményezettjei részére elektronikus formában megküld. A projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie. 16

24 Engem ne emeljen a magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök, Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk. (Birtalan Ferenc) A L A P E L V E I N K A gyermek EMBER, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Emberhez méltó jogok és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg, érdekei megelőznek minden más érdeket. Joga van a sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek kielégítéséhez. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben, s meglévő hátrányai csökkenjenek. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását Pedagógiai értékeink Egészség. Erkölcs, jellem. Életigenlés. Testi, lelki, szellemi harmónia igénye. Konstruktív életvezetés. Pozitív gondolkodás. Önismeret, önértékelés képessége. Tolerancia. 17

25 Szeretet. Empátia. Esélyegyenlőség, differenciálás. Akarat. Tudás, élethosszig való tanulás. Harmónia Óvodánk nem ad helyet az előítéleteknek. Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermeknevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntéshozatalban - a gyermek a szülőké, elsősorban az ő örömük és felelősségük - és legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket. A legfontosabbnak tekintjük az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges életmód szokásainak alakítását, a szükségletek és a mozgásigény kielégítését, az egészség óvását, védését az egészségmegőrzés szokásainak kialakítását. Alapvető követelménynek tartjuk, hogy olyan egészséges, biztonságos környezetet teremtsünk a belépő gyermek számára, amelyben jól érzi magát. Kerestük azokat a megkülönböztető jegyeket, amik már látványban is tervünkhöz igazodnak, és megfelelő hangulatot adnak gyermekeink mindennapjaihoz (csoportszobák berendezése, díszítése természetes anyagok felhasználásával). Az óvodai nevelés csak derűs, biztonságos, családias légkörben képzelhető el, ahol a gyermek érzi, hogy óvják, védik, elfogadják olyannak amilyen, ahol mindig számíthat a felnőttek segítségére és ahol önállóan, szabadon tevékenykedhet. Valljuk, e sajátosan hatékony óvodai légkört csak személyiségközpontú óvónő tudja megteremteni, katalizátorként működtetni, aki a legfontosabbnak érzi a kisgyermek feltétel nélküli szeretetét, gondoskodásának feltétlen nyújtását, hogy kellő empátiával forduljon a gyermekek felé és megfelelő toleranciával el tudja fogadni minden gyermek másságát. A játék az óvodáskorú kisgyermek életeleme, semmi mással nem pótolható alaptevékenysége, a gyermeki világhoz, a gyermek pszichikumához, adottságai, képességei megismeréséhez vezető lehetőség, a mozgás, a szabad személyiségfejlődés és fejlesztés eszköze. Ennek tudatában teremtjük meg az önfeledt, szabad játék feltételrendszerét. A gyermekkor nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje. A gyermek attól lesz boldog, hogy az általa választott dolgokban vehet részt, a szabadság abban van, hogy választhat - tehát életkorának megfelelően élhet. 18

26 A választás lehetősége megnyitja a személyiség fejlődésének, fejlesztésének távlatait. Ez azonban nem egyenlő a gyermek magára hagyásával! Ennek alapja a változatos tevékenységi lehetőségeket, megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységeket felkínáló óvodai élet megteremtése. A gyermekek együttműködő képessége, feladattudata fejlődése érdekében növekvő időtartamú 5-35 perces csoportos foglalkozásokat tervezünk, szervezünk. A gyermeki tevékenységeken keresztül közvetítjük azokat a műveltségtartalmakat, melyek részei az egyetemes emberi értékeknek, és amelyeket a gyermekek aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. Az óvodai élet ritmusát a látszólagos kötetlenség mögött alapos, átgondolt, folyamatos, rugalmas, ugyanakkor stabil napirenddel biztosítjuk. Minden gyermek szellemi, erkölcsi és szociális értelemben is egyedi, megismételhetetlen, fejlődő személyiség, szociális lény - csak önmagához hasonlítható, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Fejlettségét csak saját képességeinek figyelembevételével lehet meghatározni. Ez az egyéni fejlesztés kiinduló pontja. Nem fáradozunk az egyéni különbségek eltüntetésén, minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk, segítjük tehetsége kibontakozásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. Valóságos fejlesztési eredményekre törekszünk, az életkorhoz illő testi-lelki-szellemi harmónia megteremtésére. A nevelőtestületünk inkluzív pedagógiai szemléletet vall, és korszerű pedagógiai módszereket alkalmaz a nevelés során. Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben nem kisebbségekről és nem többségekről van szó, hanem emberekről, gyerekekről. (Bakonyi Anna) Hisszük, ha minden gyermek másnak van kezelve, akkor a valódi másság nem tűnik ki a többi közül. Óvodánk nyitott, segítőkész a testi, értelmi, érzékszervi sérüléssel, szociális hátránnyal küzdő gyermekek befogadására, nevelésére. Valljuk, ugyanolyan jogok illetik meg őket, mint többi társukat. S hogy a közösségben megélhető élmények semmi mással nem pótolhatóak. Csak ebben a közegben szerezhetnek tapasztalatokat arról, hogy minden ember más, mindenkiben vannak szerethető tulajdonságok. Lehetőség van arra, hogy megtapasztalhassák, gyakorolják a társas együttélés szabályait, az egymásra figyelést, az együttérzést, egymáshoz alkalmazkodást, egymás segítését. Természetesen, amennyiben azt sérülésének foka lehetővé teszi, s nem igényel kimondottan szegregált nevelést. 19

27 A fogyatékosság nem az alkalmatlanságot, a képességek hiányát jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amelyben a környezet alakításával a gyermekek életminősége a fogyatékos emberek életminősége is- javulhat, egyre nagyobb a lehetőség a találkozásra, a társadalmi beilleszkedésre. Az integrált nevelés sajátossága, hogy egyszerre van jelen az óvodapedagógiai és gyógypedagógiai fejlesztés. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése egész napos tevékenység, mely a különleges gondozási igény kielégítését szolgálja csoportos és egyéni formában. Ennek érdekében sérülés-specifikus módszerek, terápiák szakszerű megválasztása és alkalmazása szükséges. Amikor egy sajátos nevelési igényű gyermek kerül a többségi óvodai csoportba, a csoport óvodapedagógusa egy számára ismeretlen területtel találkozik. Ezért fontos feltételt jelent, hogy a befogadó csoportban minden pedagógus rendelkezzen bizonyos alapismeretekkel a fogyatékosság számos körülményéről. Valljuk, ha a helyi néphagyományokat, mint örökséget megfelelően építjük be a nevelési folyamatba, akkor elősegítjük a ránk bízott gyermekek személyiségének egészséges fejlődését - társaival olyan élményeket élhet át, amelyek erősítik a valahová tartozást, az identitás tudatát. Meggyőződésünk, hogy az ily módon nevelt kisgyermekek többségének az óvodáskor végére kialakulnak azok a készségei, képességei, tulajdonságai, amelyek képessé teszik az iskolai életmód elfogadására. A gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Nyitott érdeklődésével készen áll az iskolai munkára. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá szocializálódik. 20

28 Ha jó a cél, amit kitűztél, akkor akadnak hozzá bizton eszközök (Vikingek) A Z Ó V O D A I N E V E L É S C É L J A, F E L A D A T A I Programunkban a nevelési célokat, feladatokat az alábbiak szerint fogalmazzuk meg. Célunk Az érzelmi biztonság burokrendszerében, nyugodt, élmény gazdag, tevékenységre ösztönző környezetben, a gyermeki személyiség,- ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is -harmonikus, sokoldalú fejlődésének, a személyiség kibontakozásának elősegítése, a hátrányok csökkentése, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve, a differenciált, minden gyermeket megillető egyéni bánásmód lehetőségeire építve, Hozzájárulni a gyermekek azonosságtudatának mielőbbi megalapozásához a helyi néphagyományok továbbéltetése, átörökítése révén. Általános nevelési feladataink Az óvoda nevelő intézmény. Óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő funkciója meghatározza feladatunkat, mely: az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési feladatok megvalósítása az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az értelmi fejlesztés, nevelés, az anyanyelvi nevelés és fejlesztés megvalósítása kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésének, fejlődésének segítése, integrált nevelés melyre programunk sajátos tartalom és eszközrendszerével messzemenően törekszik. 21

29 Az egészséges életmód alakítása és az egészségfejlesztési feladatok megvalósítása Az egészséges személyiség aktív befolyást gyakorol a környezetére, személyisége bizonyos egységről tanúskodik,s helyesen képes észlelni a világot és saját magát. (Marie Jahoda) Az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés célja: A teljeskörű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Célunk a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe véve az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásrendszerének kialakításával és gyakorlásával, amely ebben az életkorban kiemelt jelentőséggel bír. Megfelelő szakemberek bevonásával-szülővel, óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása. Feladataink Egészséges és biztonságos környezetet alakítása A gazdag, esztétikus környezet - amely megfelel az egészségügyi és balesetvédelmi előírásoknak - jó alapot ad az óvodai nevelőmunkához. Az óvoda udvara Az óvoda egyik legfontosabb fejlesztési színtere az óvodaudvar. Külön figyelem szükséges a helyes alakításához. Tudatosan formáljuk olyanná, hogy a gyermekek óvodai életük minél nagyobb részét a szabadban tölthessék. Feleljen meg a biztonságos, de sokoldalú gyermeki mozgásigényének, minden évszakban, napszakban gazdagon kínálja a változatos tevékenységeket, motiválja a gyermeket szükségletei kielégítésére. A meglévő lehetőségek okos és célszerű kihasználására törekszünk. 22

30 Az udvar különböző jellegű talajfelületei más-más célt szolgálnak, - ezért van udvarunkon füves, homokos, betonos rész is, váltakoznak a napos, árnyékos részek, egy részét lejtős, dombos tereppé alakítottuk, - hogy változatos mozgásokra és sportjátékokra is alkalmassá váljék. Az udvaron ivóvíz biztosítva van a gyermekek számára. Feltétlenül fontos lenne zuhanyzóval ellátott lubickoló medence is, amellyel megteremthetnénk a vizes edzés, a vízzel való játék lehetőségét. A gyermekek mozgását, edzését, változatos tevékenységét megfelelő felszerelési tárgyak, eszközök szolgálják. A mozgásfejlesztő eszközöket, játékokat, kerti szerszámokat úgy válogatjuk meg, hogy ne legyenek balesetveszélyesek, célszerűek, esztétikusak legyenek, lehetőleg természetes anyagokból készüljenek és feleljenek meg a gyermekek életkori igényeinek és testméreteiknek, harmonikusan illeszkedjenek az óvoda környezetébe. Az udvaron minden csoportnak van állandó helye - saját homokozóval, babaházzal, - ahol megtalálhatják óvónőjüket, csoporttársaikat. Más csoportba járó testvéreikkel, barátaikkal bárhol együtt játszhatnak. Nagy udvarunkból megfelelő méretű veteményeskerteket tudunk biztosítani. A szépen parkosított, fás, cserjés, virágos udvar esztétikai élményt jelent gyermekeink számára. Az óvoda helyiségei Az óvoda építészeti adottságai, helyiségei adottak. Az óvónői önállóság kérdéskörébe tartozik, az óvónő pedagógiai felkészültségétől függ, hogy a meglévő adottságokon belül hogyan alakítja ki az óvoda belső tereit és csoportszobáit annak érdekeiben, hogy megfelelő, a gyermekek fejlődését elősegítő környezetet teremtsen. Csoportszobák Csoportszobáink többfunkciós helyiségek. Úgy rendezzük be őket, hogy alkalmasak legyenek a szabad játékra, különböző tevékenységek végzésére, étkezésre, pihenésre egyaránt. Berendezésekor figyelembe vesszük a gyermekek eltérő igényeit. A többféle játéktevékenységekhez kis kuckókat, játszósarkokat alakítunk ki. Hagyunk teret a nagyobb mozgásra is. 23

31 A jellel ellátott kis polcok, mesepárnák, ágyneműk segítenek otthonossá, barátságosabbá tenni a környezetet. A természetes anyagokból általunk készített játékszerek, kiegészítők, díszek vonzóvá teszik a gyermekek második otthonát. Pénzügyi lehetőségeink függvényében arra törekszünk, hogy az elhasználódott bútorokat, felszerelési tárgyakat esztétikusabb, természetes anyagokból készültekre cseréljük ki. A természetes világítás optimális kihasználása érdekében csak az ablakok egy részét befedő függönyöket használunk. Az erős napsugárzás, a túlzott felmelegedés ellen a csoportszobát világos színű, elhúzható függönyök védik. Naponta többször, 5-10 perces szellőztetésre szükség van, különösen fontos étkezés után, lefekvés előtt, alvás alatt, a sok mozgással járó tevékenységek közben. Fűtésidényben párologtató használata elengedhetetlen. Öltözők Kialakítása, berendezése, világítása a gyermekek kényelmes vetkőzését, öltözését szolgálja. Minden gyermek számára jellel ellátott, külön fogas, megfelelő nagyságú tárolóhely áll rendelkezésre. Mosdók Gyermekléptékű szerelvények segítik a szükségletek kielégítését. Minden gyermeknek jellel ellátott törülközője, fésűje, fogmosó pohara, fogkeféje van. Körömkefe is rendelkezésre áll. Az egészséges és tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele a korszerű eszközökkel végzett rendszeres és alapos takarítás. Az óvoda helyiségeit, udvarát és kertjét olyan állapotban kell tartani, hogy azt összes létesítményeivel együtt a gyermekek állandóan használhassák. A kisgyermek gondozása, testi szükségleteinek és mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése alapvető, felelősségteljes feladat az óvónő számára. A testi szükségletek kielégítése biztosítja a gyermek testi-lelki jóérzését, amely minden egyéb tevékenységéhez szükséges. Elősegíti a növekedést, fejlődést, hozzájárul egészséges életmódjának alakulásához és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Hozzájárul az egész személyiség harmonikus alakulásához. 24

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE ÓVODÁNK ADATAI Neve: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda-Bölcsődéje OM azonosító: 201961 Címe: 8132 Lepsény Fő u. 97 Telefon/fax: +36

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért!

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért! SZÁZHALOMBATTA ÖNKORMÁNYZAT PITYPANGOS ÓVODA Liszt Ferenc stny. 6. 2440 OM azonosító:032788 Telefon 06-23/355-038, 06-23/358-533 Fax 06-23/358-533 email: pitypangos@mail.battanet.hu Tevékenyen az egészségért

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu

Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu Kapuvár Város Polgármestere 9330 Kapuvár Fő tér 1. Győr-Moson-Sopron megye (96) 596-001 e-mail: polgarmest er@ kapuvar.hu. napirendi pont BESZÁMOLÓ KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI KERETÉBEN VÉGZETT

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA PROGRAMUNK NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŰ VÁLASZTHATÓ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3. Intézmény adatai 4. 1.

Részletesebben