ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA PROGRAMUNK NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŰ VÁLASZTHATÓ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA

2 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3. Intézmény adatai BEVEZETŐ Helyzetelemzés Óvodaképünk Gyermekképünk Pedagógusképünk Küldetésnyilatkozat Nevelésünk alapelvei A PROGRAM CÉLFEJEZETE 2.1 Nevelésünk célja A célokhoz rendelt feladatok A program rendszerábrája A NEVELÉS KERETE Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés 4. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGKERETE 29 Néphagyományápolás A PROGRAM TEVÉKENYSÉGFORMÁI Játék, játékba integrált tanulás Vers- mese- dramatikus játék Ének, zene, énekes játék, zenehallgatás,gyermektánc Rajz, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A környezet tevékeny megszerettetése Munka jellegű tevékenység Tanulás AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI Gyermekvédelmi tevékenységünk Nemzetiségi nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása Tehetséggondozás AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE A FEJLESZTŐ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, 97 FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 8.1 Mozgás, mozgásos játékok Ének, énekes játékok Vers, mese, dráma drámajáték Rajzolás mintázás, kézimunka Környezetünk megismertetése, megszerettetése Matematikai fejlesztés 112 ÓVODÁNK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI 113. FELHASZNÁLT IRODALOM 114. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 115. MELLÉKLET: A gyermekek egyéni fejlettségét diagnosztizáló 116 értékelő lapok. A fejlesztés személyi és tárgyi feltételei 2

3 Ajánlás Tisztelettel nyújtom át óvodánk nevelőtestülete által megírt tiszaszőlősi helyi óvodai pedagógiai programunkat mindazoknak, akik a dokumentum iránt érdeklődnek. - TISZASZŐLŐS KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK, akik reményeim szerint támogatásukkal megteremtik a lehetőségét, hogy nevelési elképzeléseink megvalósulhassanak a gyermekek érdekében. - A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGÉNEK, akik legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízzák ránk. Ez a szakmai program őket is tájékoztatja arról, hogy milyen értékeket közvetít óvodánk, hogyan fejleszti gyermekeinket, és milyen szintre juttatja el őket az óvodáskor végére. - A NEVELŐTESTÜLETNEK, akik a gyakorlati megvalósítói lesznek a programnak. Tiszaszőlős, 2013.szept.1. Boros Lászlóné Óvodavezető 3

4 AZ INTÉZMÉNYADATAI ELNEVEZÉSE: Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda SZÉKHELYE: Tiszaszőlős, Szabadság tér 4. Tel.: 59/ : TIPUSA: Óvoda TEVÉKENYSÉGI KÖRE: Alapfokú oktatás JOGÁLLÁSA: FENNTARTÓJA: ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, KELTE: Önálló Intézmény Tiszaszőlős Község Önkormányzata Tel.: 59/ /2013.(VIII.27.) OM AZONOSÍTÓ SZÁM: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE: AZ INTÉZMÉNY FÖLDRAJZI MŰKÖDÉSI TERÜLETE: TIPUSA: Boros Lászlóné Jász Nagykun Szolnok Megye 50 férőhelyes ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 2 csoport 4

5 1.1 HELYZETELEMZÉS Tiszaszőlős Jász Nagykun Szolnok Megyében található, kb lélekszámú kis település októbertől intézményünk fenntartója december ig településünk önkormányzata volt január 1-től aug.31-ig Abádszalók Város Önkormányzata látta el ezt a feladatot, majd szeptembertől ismét a Tiszaszőlős Község Önkormányzat vette szárnyai alá az óvodánkat.. Óvodánk Tiszaszőlős központi részében helyezkedik el, közel az orvosi rendelőhöz, könyvtárhoz és iskolához. Az épület régi, többszörösen felújított és bővített. Alkalmas településünk valamennyi 3 7 éves gyermekének befogadására. Csoportszobáink felszereltsége jó. 2 csoport részére 2 mosdó és WC helyiség biztosított. A csoportszobákon kívül: 1 tálalókonyha, 1 irodahelyiség, 1 többcélú foglalkoztató és a folyosó gyermeköltöző áll rendelkezésre. Óvodai csoportok csökkentése lehetőséget adott arra, hogy egy csoportszobában tornaszobát alakítsunk ki. Udvarunk tágas, 80%-a füves terület, napos és árnyékos helyek egyaránt vannak. Fűtésünk: gázfűtéses ban csatlakoztunk a szennyvízhálózatra ban világosítás korszerűsítés is történt ben: 1 csoportszoba mennyezetének javítása, felújítása, lambériázása, padlózat laminálása megtörtént Átfogó felújítás: teljes tető-és vizesblokk csere. 5

6 Óvodánk személyi feltételei. Az óvoda dolgozói Jelenleg Felsőfokú végzettségű, kinevezett 4 óvodapedagógus: Pedagógiai munkát segítő dajka 2 Ügyintéző Fűtő - karbantartó Konyhalány 1 Takarító Fejlesztő pedagógus 1 fő utazó, heti 1 alkalommal Logopédus 1 fő utazó, heti 1 alkalommal Pszichológus Hittan oktatás heti 1 alkalommal áll a gyermekek rendelkezésére. / éveseknek. / A rászoruló gyermekek fejlődésben, tanulási képességben elmaradott, magatartási zavarokkal küzdő stb igénybe vehetik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményének segítségét, valamint a szolnoki Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát. 6

7 1.2. ÓVODAKÉPÜNK Ahhoz, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak, nyitottak legyenek és megkezdhessék új életszakaszukat, az iskoláskort, az óvodában minden alkalmazottnak a GYERMEKET kell szolgálnia, életkori és egyéni sajátosságaikat figyelembe véve. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli elfogadást, s azt, hogy Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. A környezetet is úgy alakítjuk, hogy az a gyermekek igényeit szolgálja, a megfelelő tárgyi feltételek biztosításával: - esztétikus, gyermekméretű bútorzattal - fejlesztést elősegítő játékokkal - a programunkhoz igazított felszereléssel, színharmónia megteremtésével, elegendő zenei és vizuális élmény biztosításával. Biztosítjuk a nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó, migráns gyermekek óvodai nevelésében az önazonosság megőrzését, nyelvi nevelését a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét GYERMEKKÉPÜNK Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, és biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását Óvodás gyermekeink vonzódnak a meséhez, zenéhez, az alkotó tevékenységekhez, ezáltal kialakul tartásuk, önállóvá, nyugodttá, kiegyensúlyozottá válnak, tudnak nevetni, felfedezni és csodálkozni. 7

8 1.4. PEDAGÓGUS KÉPÜNK olyan óvodapedagógusok, akikre a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértő, együtt érző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet, - környezettudatos, környezetre figyelő magatartás jellemez. Nevelőtestületünk fejlesztési területei: 1. Nevelőtestületen belül célszerű, egyenletesen elosztott feladatmegosztás a feladataink megoldásában. 2. Szakmai igényesség, önképzés, továbbképzéseken való részvétel fejlesztése, - tapasztalatok átadása. 3. Az egyéni kezdeményezések bátorítása pozitív megerősítéssel. 4. Az önértékelés, önkontroll, korrekcióra való készség fejlesztése, az önmegvalósításra törekvés ösztönzése a feladatok lebontása által. 5. A HNP megvalósításának értékelésében nagyobb szerepet kell kapnia a nevelőtestület önértékelésének. 6. Hospitálások szervezésével a tapasztalatok átadása. 7. A nevelői stílus, az óvónői kommunikáció hatékonyságának fejlesztése. 8. Erkölcsi, anyagi elismerés összhangjának megteremtése a nevelőtestület önértékelésével. Partneri kapcsolatokból adódó feladatok: 1. Szociális érzékenység megtartása. 2. A korai beóvodáztatás érdekében a védőnővel, gyermekorvossal, háziorvossal, a kapcsolat erősítése. 3. Szülői klub működésének segítése az óvodaérettség, családi nevelés hangsúlyozása, érzelmek, értékek, szükségletek kidomborítása céljából. 4. Mentálisan sérült családok segítése. 5. A szülő aktívabb bevonása az óvodai életbe. 8

9 1.5. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK - Tetteinkkel, viszonyulásunkkal sugározzuk gyermekeink feltétel nélküli elfogadását. - Kezdeményezők vagyunk partnerkapcsolatainkban. - A szülőkkel tartalmas nevelői kapcsolatokra törekszünk. - Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket gyermekük egyéni fejlődéséről. - A testi lelki jólét érzését naponta megteremtjük. - A művészet emberformáló erejére építünk. - Élmény saját élményű tanulás lehetőségében gazdag óvodai életet ajánlunk. - Segítjük a gyermekeket képességeik kibontakoztatásában. - Naponta megerősítjük, bátorítjuk a gyermekeket pozitív személyiségjegyük tudatosításában. - Munkánkban a rend harmónia biztonság értékrendjét érvényesítjük 1.6. ALAPELVEINK - Életkori egyéni sajátosságok figyelembevételével a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, az esélyegyenlőség megteremtésére törekszünk. - Bátorító, elfogadó pedagógiai elv: Óvodánkban a gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, megbecsülés, szeretet övezi. - Komplexitás elve: Az ismereteket nem elszigetelten, nem mozaikszerűen, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek, úgy, ahogy az a valóságban előfordul. 9

10 - Természet közeliség: Falusi gyermekeket nevelünk, akiknek a valósággal való kapcsolata tág lehetőséget biztosít a fejlesztésükre (természeti környezet). - Együttműködés elve: A családi nevelésre építve, azt kiegészítve végezzük nevelő munkánkat. - Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét. - A hátrányos megkülönböztetés tilalmát tiszteletben tartjuk. 2. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 2.1 NEVELÉSÜNK CÉLJA: 1. Óvodánkban váljanak a gyermekek nyugodttá, derűssé, kiegyensúlyozottá. 2. Váljanak alkalmassá gyermekeink a magasabb rendű érzelmek befogadására. 3. Legyenek képesek önmaguk ellátásával kapcsolatos szokás és szabályrendszer elfogadására, elsajátítására. 4. Képességeik fejlődése során fogadják be a komplex művészeti élményeket. 5. Váljanak képessé a következő életszakasz megkezdésére. 6. Célunk, olyan gyermekek nevelése, akik ismerik környezetük népi hagyományait. 7. Óvodánk tudjon partnereivel konstruktív kapcsolatot kialakítani. 8. A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása. 9. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása. 10. A migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése. 10

11 2.2 A CÉLOKHOZ RENDELT FELADATOK 1. Váljanak a gyermekek nyugodttá, derűssé, kiegyensúlyozottá a. Várjuk a gyermekeket az óvodába, ezért még a beszoktatás előtt felkeressük őket otthonukban, meghirdetjük a beszoktatás rendjét, megfelelő kedvességgel, figyelemmel fogadjuk őket. b. Befogadás folyamata: Lehetővé tesszük az anyás befogadást, megkönnyítve ezzel a gyermekek első találkozását a számukra ismeretlen felnőttekkel és az új tárgyi környezettel. Biztosítjuk az egyéni bánásmódot a közösségen belül. c. Óvodai életszervezés biztonságérzet kialakítása A mindennapi személyes fogadás, a rugalmas napirend és a következetesen kialakított norma és szabályrendszer felállítása teszi lehetővé, hogy minden gyermek biztonságban érezhesse magát. d. Derűs, kiegyensúlyozott légkör megteremtése A nevelők pozitív életszemléletével, humorérzékével, tevékenységgazdag óvodai életmód szervezésével, a bátorító pedagógia alkalmazásával, konfliktuskezelő készséggel, a rendezett környezet és funkciósarok kialakításával és kiszámítható nevelési elvárásokkal érjük el. 2. Váljanak alkalmassá gyermekeink a magasabbrendű érzelmek befogadására a. Tevékeny és élménygazdag óvodai élet biztosítása: közös élmények szervezésével, szimbólumok, jelek használatával, amellyel erősítjük az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság és szabálytartás érzését. b. Esztétikai ítéletalkotás megalapozása: -az egyéni igényeket figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozással 11

12 -egészséges és ízléses környezet megteremtésével -a művészeti tevékenységben való részvétellel -sokrétű esztétikai élmény biztosításával c. Megismerési vágy felkeltése: A gyermekek megismerési vágyára, utánzási kedvére alapozva, érdeklődésük felkeltésével fejlesztjük értelmi képességeiket. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folytonos feldolgozása fejleszti a gyermekek észlelését, figyelmét, képzeletét, gondolkodását, emlékezetét. 3. Önmaguk ellátásával kapcsolatos norma és szabályrendszer közvetítése: a. Az érthetőség és szemléletesség elvét betartva tudunk ennek a feladatnak megfelelni. b. Cselekvési lehetőséget biztosítunk minden egyes gyermeknek. c. A feltételrendszer biztosításával, a csoportszobák barátságossá tételével, ízlésközvetítéssel a gyermekek jó közérzetét biztosítjuk. Arra törekszünk, hogy a többféle játéktevékeny-séghez elkülönített helyet tudjunk kialakítani. d. Folyamatos értékeléssel, egyénhez illetve csoporthoz szólva érjük a szabályrendszer kialakítását. 4. Komplex művészeti élmények biztosítása: a. Évszakhoz és a jeles napokhoz kapcsolva tervezzük meg az éves tematikát. b. Többszintű, sokoldalú feldolgozási módszert alkalmazunk a mindennapokban, a természetben, a tárgyi és társadalmi környezetben egyaránt. c. Az anyaggyűjtés csak tiszta forrásból történik. 12

13 d. A kreativitás áthatja az óvónők személyiségét, ezáltal bontakozik ki a gyermekek alkotókedve, fantáziája. e. Az esztétikumra való törekvést mindig szem előtt tartjuk. 5. A következő életszakaszra való felkészítés A gyermekek személyiségének erősítésével, képességeik fejlesztésével, reális éntudatuk kialakításával érjük el, hogy az iskolakezdésre alkalmassá tegyük óvodásainkat. 6. Népi hagyományok ápolása: Figyelembevéve településünk, illetve térségünk lehetőségeit, megszervezzük a megismerési folyamatokat, majd az új ismeretek birtokában feldolgozzuk az élményeket. 7. Nyitott óvoda: - Törekszünk arra, hogy partnereinkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki. - Felmérjük igényüket, átgondoljuk kapcsolataink minőségi formáit. - Partnereinkkel való viszonyaink tartalmát folyamatosan értékeljük. 8. A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása Olyan magatartásforma kialakítását kezdjük el az óvodában, amely a bioszféra állapotával=föld, víz, levegő) és az emberi környezettel kapcsolatos tájékozottság kialakítására törekszik, a környezete iránti érzékenységre nevelésben, a későbbiekben pedig a tudatos felelősségvállalásban teljesedik ki. 13

14 9. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása a. A sajátos nevelési igényű gyermekek optimális nevelésének érdekében törekszünk az önképzésre, főleg a gyógypedagógiai nevelés terén. b. A hatékonyság és eredményesség érdekében együttműködésre törekszünk a szaksegítőkkel.(logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) 10. A nemzetiségi családok gyermekeinek interkulturális nevelése a. Törekszünk a migráns gyermekek kultúrájának, vallásának, és nemzetiségének megismerésére. b. Igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó légkört biztosítani. Segítjük a magyar nyelv elsajátításában. 14

15 A PROGRAM RENDSZERÁBRÁJA A nevelés célja A nevelés feladata A nevelés keretei Egészséges életmód Alakítása Érzelmi, szociális nevelés és társas kapcsolatok A tevékenység kerete Hagyományőrzés, népszokások Tevékenységformák Játék, játékba integrált tanulás Vers, mese, dramatikus játék Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajz, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok A környezet megszerettetése Munka jellegű tevékenységek Az óvoda kapcsolatrendszere Család, helyi iskola, Szabadidőközpont és könyvtár, mesterek, alkotók, Művészeti együttesek, szakmai együttesek A fejlődés várható eredménye az óvodás kor végén 15

16 3. A NEVELÉS KERETE 3.1 Az egészséges életmód alakítása Cél: A gyermekekben alakuljon ki az egészséges életvitel iránti igény. Feladat: 1. A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. 2. A harmonikus összerendezet mozgás fejlődésének elősegítése 3. A gyermek testi képességei fejlődésének segítése. 4. A gyermekek egészségének a védelme,óvása, edzettségének biztosítása. 5. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 6. Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, nevelési feladatok ellátása a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve 1.A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése betegségmegelőzés A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a testi komfortérzet kielégítése. A gyermekek akkor fogadnak el tőlünk gondoskodást, ha őszinte viselkedéssel közeledünk hozzájuk. Testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálás közben természetes módon fejlesztjük a gyermekeket, mindezt nyugodt, türelmes légkörben valósítjuk meg. A dajkákkal megállapodunk a szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakorlás érdekében. A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás. Fontosnak tartjuk a gyermekek étrendjének figyelemmel kísérését, hogy kellően változatos legyen. Az étkezés rendjét igyekszünk úgy kialakítani, hogy minél kevesebb várakozási idő legyen. A gyermekeknek különbözőek az étkezési szokásai, arra törekszünk, hogy kóstoljanak meg minden ételt, ösztönözzük, biztatjuk, és semmiképpen nem erőltetjük az evésre. Biztosítjuk, hogy a nap bármely szakában ihassanak. 16

17 A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Megteremtjük a feltételeket a bőrápoláshoz, fogmosáshoz, fésülködéshez, vécéhasználathoz. Nagy odafigyeléssel követjük ezeket a tevékenységeket, addig nyújtunk segítséget, ameddig erre szüksége van a gyermeknek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek időjárásnak megfelelően öltözködjenek, szükség szerint a szülőket is tájékoztatjuk a réteges és praktikus öltözködés fontosságáról. A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen az óvodai nevelésben. Sokféle mozgáslehetőség biztosításával érjük el a gyermeki szervezet fejlődését. A kúszás, mászás, csúszás, egyensúlyozás, gurulás, futás lehetőségét minden nap biztosítjuk. Így járulunk hozzá a gyermekek légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez. Fontosnak tartjuk a tiszta, jó levegő biztosítását a teremben. Megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyermekek minden nap töltsenek szabad levegőn legalább 2 órát. A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta levegőre van szükség, ezért alvás előtt alaposan kiszellőztetünk. A pihenéshez nyugodt légkört biztosítunk. Mesével, zenével, majd teljes csenddel. Nagy odafigyeléssel követjük ezeket a tevékenységeket, szem előtt tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását. (ezekkel kapcsolatos szokás - és normarendszerünk a mellékletben található). 1. A harmonikus összerendezet mozgás fejlődésének elősegítése A harmonikus összerendezett mozgás kialakulását mindennapos testneveléssel, illetve kocogással segítjük elő. A tevékenységet lehetőleg a szabadban szervezzük. 2. A gyermek testi képességei fejlődésének segítése A külső udvari környezetet tudatosan úgy alakítjuk, hogy változatos mozgásformák (labdajátékok, mozgásos szabályjátékok, népi énekes dalos játékok) gyakorlására adjon lehetőséget, amelyben testi képességei fejlődnek. 17

18 3. A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására. (portalanítás, fertőtlenítés, folyamatos levegőcsere, ágyneműk, törölközők, asztalterítők gyakori mosása.) Mindezen feladatok megoldásával igyekszünk kiküszöbölni a betegségek kialakulását. Fontos tudnunk az anamnézis felvétele közben felderített betegségekről (pl. asztma, allergia, cukorbetegség, epilepszia). Ezeket regisztráljuk, figyelemmel kísérjük és a betegséggel kapcsolatos alapvető tennivalókat elsajátítjuk. Éves rendszerességgel védőnői szűrésre kerül sor. Gondot fordítunk a gerinc deformitások és a lúdtalp megelőzésére is. A gyerekek testi épségének védelme megkívánja tőlünk, hogy odafigyeljünk a tárgyi eszközök ellenőrzésére, karbantartására, a hibaforrások megszüntetésére. A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében minél több időt töltünk a szabadban, időjárásnak megfelelő öltözetben. Nyáron, a legforróbb időszakot kivéve, egész nap kinn tartózkodunk az udvaron. Pancsoló medence híján vizes játékokat szervezünk. A téli havas időszakban szánkózással, csúszkálással adunk lehetőséget a mozgásra. A fentiek megvalósulása hozzájárul a derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez, így kialakulhat az igény a későbbi egészséges életvitelhez. 4. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása Óvodánk tárgyi környezete megfelel az egészségügyi előírásoknak, esztétikus, jó alapot ad az óvodai nevelőmunkához. A csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, a különböző tevékenységek végzésére, az étkezésre és az alvásra. 18

19 Fontosnak tartjuk a szobák barátságossá, ízlésessé tételét a gyermekek jó közérzetének biztosítása érdekében. Az öltözők berendezése biztosítja a nyugodt, kényelmes öltözködést. Minden gyermeknek külön, akasztóval ellátott szekrénye van. A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Minden gyermeknek jellel ellátott fogmosó felszerelése, fésűje, törölközője van. Az óvoda egyik legfontosabb fejlesztési színtere az udvar. Óvodánk udvarán együtt játszanak mind a három csoport gyermekei. Udvarunkon az árnyékos, napos, füves és betonos részek egyaránt megtalálhatók. Sokféle fa, cserje és virágoskert teszi esztétikussá a gyermekek környezetét. A veteményeskert arra ad alkalmat, hogy a gyermekek saját maguk is kipróbálhassák a kerti munkát. Az esztétikus, fából készült mászóház, hinta, vonat és homokozó a különböző típusú mozgáshoz, tevékenységhez kínál lehetőséget. A labdajátékhoz, focizáshoz külön terület áll a gyermekek rendelkezésére. 5. Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, nevelési feladatok ellátása a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve Szakembereket vonunk be a HH, HHH, SNI, lassabban fejlődő gyermekek fejlesztésébe. A tehetséges gyermekeket műhelymunka formájában igyekszünk fejleszteni. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak és fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán helyére teszik. Zsebkendőt önállóan használnak. Vigyáznak és figyelmeztetik társaikat arra, hogy ne folyjék feleslegesen a víz a csapból, szólnak, ha valahol feleslegesen ég a villany és rászólnak pazarló társaikra. Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, valamint önállóan vizet töltenek a kancsóból. 19

20 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát és a kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Teljesen önállóan öltözködnek, a ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik és bekötik. A ruhájukat összehajtva a helyére teszik. A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. Ügyelnek saját külsejükre, amelyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. A fejlődés várható eredményeiből kidolgozott sikerkritériumok A testápolási, öltözködési, étkezési szokásokat mindenütt szimbólumokkal erősítjük meg, hogy a gyermekek önállóan kontrollálni tudják tetteiket. A gyermekek önállóságát az teszi teljessé, hogy biztosítjuk számukra az önkiszolgálást, középsős kortól pedig a naposi rendszert. Sikerkritérium az esztétikus terítés, a magabiztos, önálló eszközhasználat és az elfogyasztandó ételszükséglet pontos felmérése. A gyermekeknél minden nap lehetőleg ½ 11-től biztosítjuk a szabad mozgás lehetőségét. Hetente 2x szervezett mozgást végzünk a szabadban. Nyáron biztosítjuk a vizes játékok feltételeit. A pihenéshez friss levegőt, szeretetteljes légkört, gondoskodást, a szendergő állapot megteremtéséhez halk dúdolást biztosítunk. 20

21 3.2. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés Cél: Gyermekeink legyenek képesek egyéni érdekeinek, tulajdonságaiknak, képességeiknek kibontakoztatására a közösségen belül, a csoport normáinak tiszteletben tartásával. Feladat: 1. Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes családias légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig, amely a HH és a HHH beilleszkedését is megkönnyíti. 2. A gyermek gyermek, felnőtt gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képesség formálása, erősítése, a társas kapcsolatok létrehozása. 1.1.Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése a befogadástól az óvodáskor végéig Az óvodás gyermek jellemzője a magatartás érzelmi vezéreltsége. Személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtését. Családias légkörben alakítjuk gyermekek érzelmi kötődését társaihoz és a felnőttekhez egyaránt. Olyan közös élményeket, közösen végzett tevékenységeket, együttléteket szervezünk, biztosítunk a gyermekeknek, amelyek során olyan erkölcsi tulajdonságok erősödnek meg, mint az egymás iránti figyelmesség, megértés, felelősségérzet, tolerancia, hazaszeretet. Például csoporton belül: névnap, születésnap megünneplése, nemzeti ünnepünkre való közös készülődés, sokáig távollévő gyermek meglátogatása, élményszerző séták, élménybeszámolók. Óvodán belül: mindennapi találkozások, játék az udvaron, közös ünnepi alkalmak Szüreti mulatság, Télapó-várás, játszóház stb. Az óvodák között: pl. közös játék délelőtt a másik óvoda csoportjával. Ezekkel a közös alkalmakkal, tevékenységekkel segítjük, támogatjuk a gyermekek érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességének kibontakozását. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, amely a reális énkép kialakulásához szükséges. Már a befogadásnál törekszünk arra, hogy a gyermekeket kedvező hatások érjék. Meleg, érzelmi támaszt nyújtó, esztétikus környezetet alakítunk ki. A csoportszobában, a mosdóban, az udvaron-szabadon mozoghatnak a megfelelő biztonság mellett. Az otthonosság érzését segítjük elő azzal is, hogy minden 21

22 gyermeknek tároló helyet biztosítunk, ahova saját eszközeit, játékait, a mikrocsoportos tapasztalatgyűjtésen talált értekeit beteheti, önállóan gondozhatja, kezelheti. A gyermekek érkezésekor az óvodánk öltözőjében halk zene segíti a nyugalmat árasztó miliő megteremtését. Igény szerint lehetőséget adunk arra, hogy szülő és gyermek együtt ismerkedjenek az óvodával. A szülő jelenléte biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, tevékenységeit, szokásait. A befogadásban mindkét óvónő részt vesz és a dajkával gondosan, előkészítjük ezt az időszakot Megismerkedünk a gyermekek otthon kialakult szokásaival, megengedjük, hogy az óvodába magukkal hozzák kedves játékaikat, tárgyaikat. A gyermek jelét úgy válogatjuk, hogy ahhoz mondókát, verset, vagy dalt lehessen kapcsolni, így még kedvesebbé válik számunkra a jelük. A szeretetteljes légkör megteremtésével befolyásoljuk a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. Gyermekeinknek lehetőséget biztosítunk, hogy érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi lehetőséget választhassanak a nap folyamán. Figyelmet szentelünk az érdektelenebb gyermekekre, hogy mielőbb kideríthessük érdektelenségük okát. Már a befogadás ideje alatt játékos formában gyakoroljuk a különböző tevékenységeket, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, tempóját.. A sok érdekes, ízléses játék mellett mesével, ölbeli játékokkal, mondókákkal kedveskedünk a gyermekeknek. A nehezen beilleszkedő gyermekeket mondókával, dallal, ölbeli játékokkal nyugtatjuk meg. Lefekvésnél külön figyelmet fordítunk a személyes kapcsolatokra (simogatás, betakarás, mesélés). Már a befogadás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a mindennapi tevékenységet, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékos módszerekkel gyakoroltunk, figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. Tevékenykedő óvodai életet biztosítunk, amely segíti a gyermekek együttműködését, formálja egymáshoz való viszonyukat. A családias légkör megteremtésével elősegítjük a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. Mindehhez gazdag, tevékenykedtető életet biztosítunk. Közösen tervezzük meg és értelmezzük újra hagyományos rendezvényeinket úgy, hogy a gyermekeket minél kevesebbet szerepeltetjük. Ünnepnapjainkban is a jelképek, az élményközvetítés és a személyesség jelenik meg. 22

23 A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választhassanak, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. Így alakítjuk ki, hogy egy időben, egymástól függetlenül szerveződnek különböző tevékenységek egyénileg és csoportosan is. Kibővítettük az óvodások és az idősebb gyermekek (iskolások) találkozásának lehetőségeit is. E célra kihasználjuk a véletlen és a tervszerű találkozásokat 2.A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése A gyermek pozitív kapcsolatai csak úgy alakulnak ki, ha jól érzi magát a csoportban. Biztonságuk és bizalmuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt közössége, gyermekközössége.. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusgyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek, kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Nevelésünk alapja a feltétel nélküli szeretet a határokkal együtt. A határokat úgy állítjuk fel, hogy a gyermekcsoportjaink meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Megismerjük a gyermekek egyéni jellemzőit, melyek segítik az egyéni nevelésüket. A felnőtt gyermek kapcsolatában fontosnak tartjuk, hogy megértsük a gyermek érzelmeit. A gyermek tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk a pontos határok megjelölésével. Elvárásainkat röviden, egyértelműen, pozitívan fogalmazzuk meg. Ugyanakkor lehetőséget adunk a javításra. A kapcsolat erősítése céljából minden gyermek számára biztosítjuk a személyes perceket a nap folyamán, ahol lehetőség nyílik saját érzések elmondására, mások érzésének meghallgatására, elfogadására. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (pl. önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását. 23

24 A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, mely a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, viselkedése. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi, vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. A gyerekek esélyegyenlőségét biztosítjuk azzal is, hogy a tehetséges gyermekek számára képességeiknek megfelelően plusz tevékenységben vehessenek rész műhelymunkák keretén belül. Öt éves kortól. Kidolgozva mellékletben. Pozitív visszajelzéseket a gyermekek naponta kapnak tőlünk. Igyekszünk elérni, hogy az agresszív gyerek se az agresszivitásán keresztül kapjon figyelmet! Tilalom helyett választási lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek, hogy önálló döntéseket is hozhassanak. A humort, mint segédeszközt használjuk a pozitív töltésű viszonyok ápolásában, a feszültségek oldásában. A csoportokban használjuk az egyéni jellemzők tábláit (születésnapi tábla, súly magasságmérő tábla, megérkeztem, itt vagyok jelzőtábla). A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén A gyermekek ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez és a felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés szokásszabályainak betartása. A szabályok betartására egymást is megkérik. 24

25 A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességében. A társaikkal konfliktusos helyzetben egyezkednek. Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadjak. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, megfogalmazzák hiányosságaikat t. Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre. A fejlődés várható eredményeiből kidolgozott sikerkritériumok Óvodánk a gyermekek felvételénél különös hangsúlyt fektet a szeretetteljes, nyugodt, élmény gazdag óvodai élet megéreztetésére. Felajánljuk a szülőknek ez anyás beszoktatást. Az érzelmi nevelés fontos eleme a reggeli érkezés, amikor halk zenével várjuk a szülőket és gyermekeket. A gyermekeket simogatással, ölbe vétellel, elbeszélgetésekkel fogadjuk. Megérkeztem, itt vagyok táblán jelölik ittlétüket. A gyermekek tudják ki hiányzik, és miért van most távol. Ha valamelyik gyerek sokáig beteg levelet írunk, vagy meglátogatjuk. Közös elveken alapuló szociális, erkölcsi szabályok szerint neveljük a gyermekeket. Az óvodánk minden dolgozója igyekszik alkalmazni a bátorító nevelés 14 pontját, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szülők körében is gyakorlattá, szokássá váljon. 25

26 Minden csoport kialakítja a környezetéhez jól illeszkedő jelképeit, szimbólumait, hagyományait, beépíti a jeles napokat, ünnepeket, hogy ezzel is fokozza a gyermekek összetartozását. Olyan jeleket adunk a gyermekeknek, amelyekhez az első művészeti élményt tudjuk kapcsolni. Ez az én mondókám, versem, vagy dalom lesz. Féléves rendszerben mérjük a gyermekek társas kapcsolatait Anyanyelvi, -az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Célunk: A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése, beszédkedvük felkeltése és fenntartása, illetve a beszédhallás és szövegértés fejlesztése. Feladat a gyermekek természetes beszéd kedvének fenntartása, a gyermekek beszédre ösztönzése beszélő környezet teremtése o a beszédészlelés o beszédértés, o szóbeli emlékezet fejlesztése. o Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, o szófaji gazdagság megalapozása. o folyamatos, összefüggő, tiszta beszédre ösztönzés o nyelvi kifejezőkészség alakítása. o nyelvi készség fejlesztése. o kommunikációs (verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, o egyéni bánásmód, o differenciált fejlesztés alkalmazása. 26

27 együttműködés a logopédussal együttműködés a családdal a megelőzés és a korrekció területén. a szociokulturális háttér figyelembe vétele differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítása. nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás támogatása migráns gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Beszélő környezet, szabályközvetítés a javítgatás elkerülésének, a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartásának, ösztönzésének és a gyermeki kérdések támogatásának kiemelése A fejlődés várható eredményeiből kidolgozott sikerkritériumok Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése. Képes vizuális, auditív differenciálásra. Térbeli viszonyokat képes felismerni és megnevezni. A kereszcsatornák működése korának megfelelő. Önkéntelen bevésés mellet megjelenik a szándékos bevésés is. Figyelme korához képest tartós. Gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző. Helyesen, tisztán, érthetően beszél. Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. Szókincse korának megfelelő. Jól használja a metakommunikációs eszközöket. Bátran szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel. Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját. Közölt információt megérti. 27

28 Verbális emlékezete korának megfelelő, egyszerű történetet, mesét korának megfelelően képes elmondani. Ismeri és használja az udvariassági szavakat. Tud szemkontaktust teremteni és tartani. A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket és képes magát megértetni. NAPIREND 6,30 10,30 Szabad játék a csoportszobában - párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek. - beszélgetések, személyes percek - vers-mese, dramatikus játék - rajz, mintázás, kézimunka - ének-zenei készségek fejlesztése - környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése - részképességek fejlesztése egyéni szükséglet alapján - testápolási teendők - tízórai - szervezett mozgásos játék - zenés mozgásos percek (heti 1 alkalommal) - mindennapi testnevelés 10,30 12,00 Udvari játék - esetenként séta, mikro csoportosan - Énekes játékok az udvaron 12,00 13,00 Ebéd - testápolási teendők 13,00 15,00 Pihenés, alvás mesével, altatóval 15,00 15,30 Uzsonna - testápolási teendők 15,30 17,00 Szabadjáték a csoportszobában, vagy az udvaron - Egyénenkénti részképesség fejlesztés Szabadon választható szolgáltatás - hitoktatás 28

29 4. PROGRAM TEVÉKENYSÉGKERETE NÉPHAGYOMÁNYÁPOLÁS Nevelőtestületünk szerint az óvoda természetes közege a hagyomány-őrzésnek. A népi kultúra szájról szájra hagyományozódik, ismerjük azok lényegét, jelképeit. 1. A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban a.) Vers, mese, dramatikus játék - népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok, időjóslások, névcsúfolók, találós kérdések b.) Ének, énekes játékok, zenehallgatás c. ) Kézimunka - mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene - szövés, fonás, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács sütés d. ) A környezet tevékeny megszerettetése - jeles napok, népszokások Óvodánk jeles napjai - Szüret október - Advent november 30-a utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig - Mikulás december - Karácsony december - Farsang február - Húsvét az első napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap - Május elseje 29

30 2. A jeles napok tartalma Szüret szeptember október Nyílt nap keretén belül, az óvoda udvarán, a helyi hagyományokat figyelembe véve, eredeti eszközökkel, / szőlőgyűjtés, darálás, préselés, mustkóstolás / szüreti mulatságot rendezünk, melyre a nagycsoportosok népi játékokat adnak elő. Ezt követi néptáncosok bemutatója és a táncház. Advent Borbála nap dec. 4. Mikulás dec. 6. Luca nap dec. 13. Karácsony Dec évesek: - Megismerkednek a gyermekek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. - A naptár alapján minden nap készülnek egyszerű feladatokkal a karácsonyra. - Rövid dalt, mondókát tanulnak meg a Mikulást és a karácsonyt várva. - A vízbe tett cseresznyeágat és az ültetett Luca-búzát figyelemmel kísérjük. - Készítünk egyszerű fenyődíszt az otthoni karácsonyfájukra. 4-5 évesek: - Segítenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. - Naponta megnézik, mik a további feladatok. - Festünk, a gyermekekkel közösen, sütünk mézeskalácsot, készítünk fenyődíszeket. - Mikulás és karácsony előtt tanulunk verset és dalt. - Almát és mézes diót ropogtatnak, gyertyát gyújtunk. - Vízbe állítunk cseresznyeágat és ültetünk Luca-búzát évesek: - Az óvónő segítségével adventi naptárt valamint koszorút készítünk - a megbeszélt feladatokból naponta kibontunk egyet és megoldjuk azokat. - Verset, dalokat tanulunk a Mikulásnak és karácsonyra. - Készítünk asztali díszt karácsonyra. - Étkezési szokások: almát gerezdelünk, diót törünk, tököt és mézeskalácsot sütünk, a mézeskalácsot ki is díszítjük. - Ajándékot készítünk a szülőknek, amit majd karácsony estéjén adnak át otthon a gyerekek. 30

31 Farsang: télbúcsúztató napszokás (vízkereszttől hamvazószerdáig tart) 3-4 évesek: Egyszerű technikával papírálarcot díszítünk, jelmezbe öltözünk, kedvünk szerint táncolunk. 4-5 évesek: Díszítünk farsangi álarcot, farsangi játékokba vesznek részt. Tréfás verseket, dalokat, meséket hallgatnak ebben az időben. Egyszerűbb mondókákat tanulnak évesek: - bálbahívogatót, farsangi dalokat tanulnak, részt vesznek a csoportszoba feldíszítésében - a szüleik segítségével saját jelmezt készítenek, ezekben vonulnak fel nagy csinnadrattával. Így búcsúztatjuk a telet. Általában táncházi népzene szól. Finom sütemények, üdítők, tombolahúzás teszi még emlékezetesebbé a farsangi mulatságot. Húsvét 3-4 évesek: - locsolóverset tanulunk, tojásokat festünk közösen a gyermekekkel - tojás játékokban vesznek részt 4-5 évesek: Tojásokat díszítünk viasszal és feldíszítjük a csoportszobát, locsolóverset tanulunk évesek: Festéssel díszítjük az ablakokat. - tanulunk verseket, mondókákat a locsoláshoz, eljátsszuk a locsolkodást (meglocsolják a fiúk az óvónőket és a lányokat), a lányok saját maguk készítette hímes tojással köszönik meg a locsolást. - Süteményt sütünk a lányokkal, és megvendégeljük a fiúkat 31

32 Május elseje 3-4 évesek: Körbejárjuk a nagyok által feldíszített májusfát, tavaszi dalokat énekelve. 4-5 évesek: A fiúkkal az udvaron májusfát díszítünk a lányoknak, majd a lányok a fiúkkal közösen körbetáncolják évesek: A fiúk a színes szalagokat önállóan készítik el a májusfa díszítéséhez. Kis segítséggel díszítik fel az udvart. A lányokkal, örömmel fogadjuk, körbetáncoljuk a fát, és süteménnyel megkínáljuk a fiúkat. 3. Ismerkedés a környékünkön még élő kismesterségekkel, népművészeti alkotásokkal Célunk: Megismerkedni azokkal az emberekkel, akik aktívan gyakorolják mesterségüket, megfigyeljük tevékenységüket és munkaeszközeiket. Lehetőségeink: - Településünkön: Novák Bálint kosárfonó munkájának megtekintése. - Településünkön: a Szőlőszem Farmon lévő fafaragások, népművészeti motívumok megfigyelése. - Tiszafüreden: Szűcs Imre Nagyné Török Zsóka Vas Katalin Fazekas Népművészet mestere Népi Iparművész Csipkeverő Kiss Pál Múzeum időszakos kiállítások Bőrműves alkotóház - Abádszalók: Babamúzeum, Festőnő kiállítása 32

33 ÜNNEPEINK Március 15- Nemzeti ünnep Anyák napja Gyermeknap Tanévzáró Március Nemzeti ünnep Csoportonként emlékezünk meg erről az ünnepről. A nagyobb gyermekekkel zászlót festünk, kokárdát készítünk. Elsétálunk a közeli emlékműhöz, ahol elhelyezzük a zászlókat és az alkalomhoz illő dalt éneklünk. Anyák napja -Május eleje nyílt nap A gyermekek verssel, saját készítésű ajándékkal köszöntik az Édesanyjukat, Nagymamájukat, egyénileg, a hazatérés előtt. Helyszín: az iroda helyisége, ahol alkalomhoz illő zenével és dekorációval fogadjuk a vendégeket. Gyermeknap: -Május utolsó hete-nyílt nap- Jó idő esetén, az udvaron zajlik. Bábelőadást, változatos programokat szervezünk, ahol a szülő gyermekével együtt jól érezheti magát, közös élményekkel gazdagodhatnak. Erre a napra visszavárjuk a volt óvodásainkat, illetve meghívjuk a leendő óvodásainkat is. Az élményeket a szülők által szervezett vendéglátással gazdagítjuk.(ezen a napon büfé működik, amely mindenki rendelkezésére áll igény szerint.) Tanévzáró: -Június első hete, nyílt ünnep- 33

34 A nagycsoportos korú gyermekek a tanév során tanult dalokról, versekről, dramatikus játékokból adnak ízelítőt, valamint elmondanak néhány búcsúzó versikét. A szülők igényt tartanak erre a nyilvános ünnepségre. 5. A PROGRAM TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 5.1 JÁTÉK, JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁS Cél: Legyenek képesek gyermekeink vágyaik, ötleteik kibontakoztatására, szabad képzelettárasításra. Jussanak intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok birtokába, mely által személyiségük pozitív irányba formálódik. Váljék a gyermekek kreativitását fejlesztő és erősítő tevékenységgé. Az óvodapedagógus feladatai: 1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (légkör, hely, idő, eszközök, tapasztalatok, élmények). 2. A szűkebb és tágabb környezetből szerzett élmények feldolgozásának biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során. 3. A éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságának figyelembevételével. 4. A gyermekek beszédkésségének fejlesztése a játék során. 5. Az óvodapedagógus tudatos jelenléte a játék folyamatában,indirekt irányítás felelősségével. Biztosítja a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. 34

35 1. A játékban szükséges feltételek biztosítása (légkör, hely, idő, eszköz tapasztalatszerzés élmények) Kreatív, alkotólégkört elsősorban olyan játék biztosításával érünk el, ahol a gyermekek szabadon dönthetnek abban, hogy kivel játszanak, milyen játékot játszanak, milyen témát dolgoznak fel, milyen eszközzel jelenítik meg, milyen helyet választanak és mennyi ideig tart a játékuk. A mi feladatunk mindezen feltételek megteremtése. Az alkotó légkört a kellő időben nyújtott segítséggel, megerősítéssel, ötlettel fokozzuk. Csak annyi szabályt vezetünk be, ami segíti a nyugodt, rugalmas, oldott légkör fenntartását, az alkotó cselekvést, a sokféle manipulációt és az elképzelések valóra válását. Így a gyermekek a szabad játékban feszélyezettség nélkül tudnak társaikkal önfeledten játszani. Az oldott légkör megteremtéséhez hozzájárulunk azzal is, hogy humoros kifejezéseket, tréfás szavakat használunk, és észrevesszük a spontán megjelenő helyzet- és jellemkomikumokat. A játékhoz szükséges helyet a gyermekek önállóan, vagy amíg erre nem képesek, segítségünkkel alakítják ki. A programunkban kiemelkedő helyet kap az esztétikus és meghitt mesesarok, amely egyúttal a dramatikus játék és a bábozás helye. Ott kapnak helyet az átváltozáshoz szükséges dolgok is. Intellektuális érzelmeket kiváltó tapasztalatszerzések során összegyűjtött tárgyak, termések, növények a természet sarokban kapnak helyet. A rajzolással, festéssel, szövéssel, tárgykészítő népi játékoknak is állandó helyet biztosítunk. Az ehhez szükséges anyagok, kellékek mindig rendelkezésükre állnak a gyermekeknek. A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért arra ösztönözzük őket, hogy ott minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. Az udvari játékaink megteremtik ennek a lehetőségeit. Időjárás függvényében megteremtjük az udvari szerepjátékok lehetőségét (sportjátékok, közlekedési játékok, ügyességi játékok, színpadi játékok). A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon választott játékkal játszhatnak. A játékhoz szükséges idő-t a játékba integrált tanulásfelfogás jól segíti. Ezáltal a gyermekek játékok elrakás 35

36 nélkül több órán keresztül játszhatnak. A 3-4 évesek szinte egész nap játszhatnak, egyedül, egymás mellett, néha összeverődve, kivéve az étkezés, tisztálkodás, és alvás idejét. Az éveseknek biztosítjuk a több napon keresztül tartó játékot, hogy olyan értékes tulajdonságok, mint az állhatatosság, kitartás képessége kialakulhasson gyermekinkben. A kreativitást kibontakoztató játékeszközök, olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. Igyekszünk olyan eszközöket biztosítani, amelyek ízlésesek, praktikusak, az alkotó készségek kialakulását fejleszti, színesek, jó minőségűek és egyszerű félkész játékok. A kisebb gyermek játékához sok eszközre van szükség. Elsősorban a gyakorló játékhoz, amelyek a gyermekek pszichikus funkcióit fejlesztik, másodsorban a hagyományos szerepjátékhoz szükséges kellékek (papás-mamás, fodrászos, orvosos), amelyek ösztönzik a gyermekeket az élmények, tapasztalatok többszöri átélésre, harmadsorban pedig az esztétikai neveléshez (vers, mese, ének, rajzolás) szükséges kellékek. A nagyobb gyermekeknek bővítjük az eszközválasztékát, elsősorban a szerepjátékhoz kapcsolódó félkész kelékekkel, játékokkal, az azonosulást elősegítő ruhadarabokkal, valamint értelem- és képességfejlesztő játékkal. Környezetünkből szerzett tapasztalatokkal és élményekkel gazdagítjuk a gyermekek játéktevékenységét. Lehetővé tesszük, hogy a családban, óvodában, a tágabb természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékban is átélhessék. A programunkban kiemelt szerepet kapnak a mikro csoportos séták, a művészi élményt nyújtó kiállítások megtekintése, a zenei élmények biztosítása, melyek fejlesztő hatása mérhető a gyermekek játékában. 36

37 2. A éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése, melyben nyomon követhetjük a gyermekek aktuális fejlettségi szintjét, egyénre, és csoportra szabott fejlesztési feladatok tervezésével, illetve megvalósításával. Biztosítjuk a gyermekek számára a szabadságot, az önállóságot, a: - játéktevékenységek kiválasztásában - Játékeszközök megválasztásában - Társak megválasztásában - Gyermeki játék elgondolásának megvalósulásában - Játszóhely megválasztásában és kialakításában. A szabadjáték folyamatosságának érdekében elegendő időt hagyunk a játék befejezésére, az elmélyült játékot nem zavarjuk meg más tevékenység felkínálásával, és lehetőséget biztosítunk a játék későbbi folytatására is. A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták. Folytatódik a manipulálás, amely a játékeszközök rakosgatásával érhető úttól, vagyis gyakorló játék. Ezért módot biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy megismerkedhessenek az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságaival, mert a véletlen cselekvéshez kapcsolódó AHÁ élmény sokféle felfedezési lehetőséget tartogat számukra. Ez az örömszerzés alapot ad a cselekvés többszöri megismétléséhez, amely szinte ritmikusan jelentkezik. Ezek a tevékenységek jól fejlesztik a szem kéz koordinációt, és erősen hatnak a laterális dominancia kialakulására. Figyelemmel kísérjük a gyermekek halandzsázását. A többszöri ismétléssel elmondott szöveg ritmusa a gyermekekben pozitív érzelmet kelt. Az udvaron is biztosítjuk a gyakorló játék lehetőségét. Erre legalkalmasabb a homok, víz, kavics és olyan kisebb nagyobb tárgy, amelyet a gyermek saját szabályai szerint rakosgat. Már a legkisebbeknél is megjelenik a szimbolikusjáték, mely a szerepjátékot megelőző játékos forma. Hatására alakul a gyerekek szocializációs készsége, kommunikációja, erkölcsi, akarati tulajdonságai, kognitív képességei. 37

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program

Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program OM:033046 Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai... 4 2. Bevezetés... 5 2.1. A tevékenységközpontú nevelés célja és feladatai... 5 2.2. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Pedagógiai Program Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Az intézmény OM azonosítója: 034469 Intézményvezető: Gyurkó Zsuzsanna Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 54/2013. (VI.:26.)

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program 1 BEMUTATKOZÁS Az óvoda jellemző adatai: Címe: Az óvoda fenntartója: Tündérvár

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Integrált nevelés óvodánkban

Integrált nevelés óvodánkban Integrált nevelés óvodánkban Óvodánkban mi is tapasztaljuk, hogy a társadalomban végbemenő történések megváltoztatják a családok körülményeit. A családok többség egyre nehezebb anyagi háttérrel rendelkezik,

Részletesebben

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja Ez gyerekjáték Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja 1 Tartalom Bevezető 4. 1. Óvoda adatai 5. 2. Helyzetkép az óvodáról 6. 2.1. Óvoda személyi feltétele 8. 2.2. Óvoda tárgyi feltétele 10.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben