KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program"

Átírás

1 KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program 1

2 BEMUTATKOZÁS Az óvoda jellemző adatai: Címe: Az óvoda fenntartója: Tündérvár Óvoda OM Kunsziget. József Attila utca 2/a Telefon: Kunsziget Község Önkormányzata Kunsziget, József Attila u.2. Az óvoda alapító okiratának száma:139/2014.(v.29) Az óvoda alapító okiratának kelte : 2014.július 8. Alapító okirat hatályba lépése : 2014.szeptember 01. Engedélyező szerv neve: Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A program benyújtója: Tündérvár Óvoda Kunsziget A program hatályba lépése: 2014.szeptember 01. Az óvoda vezetője: Farkas Ferencné 2

3 Tartalomjegyzék Bemutatkozás 2 1,Óvodánk rövid története 5 2.Óvoda szerkezetének bemutatása 7 2.1Napirend 8 3. Programunk alappillére, célfejezete Óvoda feladatai a személyiségfejlesztés területén Óvodai nevelés cél és feladatrendszere Óvodai nevelés rendszere Általános nevelési feladatok A nevelés kerete Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi, szociális nevelés és társas kapcsolatok Programunk tevékenységi formái, a játék Programunk tevékenységformái 22 Játék szerepe a pedagógiai programban Munka jellegű tevékenységek Játék, játékba integrált tanulás 25 Szervezett tanulás formái 27 Fejlesztés tartalma,a játékba integrált tanulási tevékenységek Vers, mese, dramatikus játék Ének, énekes játékok, zenehallgatás Rajzolás, mintázás, kézimunka Testnevelés,a mozgás, mozgásos játékok A környezet tevékeny megszerettetése Óvodánk kapcsolatrendszere Az óvoda és a család Óvoda és az iskola Az óvoda egyéb kapcsolatai: Az ellenőrzés és értékelés rendszere Óvodába és iskolába lépés feltételei Integrált óvodai nevelés pedagógiai programja 47 Gyógy és fejlesztőpedagógiai terápiás foglalkozások 48 Óvoda terápiás munka fajtái 49 Mozgás, komplex képességfejlesztés 50 Gondolkodás,magatartászavarok,(hiperaktivitás, figyelemzavar) Fejlesztőprogram autizmussal élő gyermekeknek 56 A szociális fejlesztést segítő programok 64 A kommunikációs készségek fejlesztése 65 3

4 A játék szerepe a fejlesztésben 67 A külső világ tevékeny megismerése Mozgáskorlátozott gyerekek általános fejlesztő programja 73 egészséges életmódra nevelés 74 mozgásigény kielégítése 75 Egészségvédelem, edzés, érzelmi nevelés és szocializáció 76 Értelmi nevelés, fejlesztés 77 A tevékenységek formái 77 A játék 78 Munka jellegű tevékenységek 79 A fejlesztés területei 80 Vers, mese Ének, zene, énekes játék 80 Rajzolás, mintázás, kézi munka 81 Mozgás 82 A külső világ tevékeny megismerése Korai fejlesztés megindítása az Apró lépések című programmal (főleg értelmi és beszéd fogyatékos) gyermekek számára Beszédfogyatékosok fejlesztő programja A számolástanulás előkészítése (diszkalkulia prevenció) Logopédiai egyéni fejlesztés 91 logopédia Gyermekvédelmi program 93 Hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése 93 A szociális hátrányok lehetséges okai, feladataink A program beválásának értékelése 95 várható eredmények az óvodáskor végén 96 a mérések, elemzések, értékelések 96 A gyermekek fejlődésének, értékelésének rendszere A program megvalósításához szükséges eszközök jegyzéke Legitimációs záradék 99 Jegyzőkönyv 4

5 Óvodánk rövid története Falunk, Kunsziget község ősidők óta lakott település, melynek 1200 lakosa van. Győrtől 20 km-es távolságban fekszik, földrajzilag a Kisalföldhöz, néprajzilag a Szigetközhöz tartozó tájegység. Határa tájvédelmi körzet, a Fertő-Hansági Nemzeti Park része. Zárt település, a valamikori szigetvilág az itt élő embereket egymás segítésére, az egymással való törődésre késztette. Állattenyésztésből és növénytermelésből élő település, ahol a hagyományok kialakulásának alapja az egyszerű paraszti munka. A hit és a mondavilág különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományokat tartott ébren. A község 1442-ből származó alapító okirata az első írásos emlék, melyet az eisenstadti levéltárban őriznek. Ez idő alatt élte a falu fénykorát, Héderváry birtokként. Neve feltehetően ez időből származik, korábban Ziget Eöttevény-Ziget, majd Kunsziget elnevezést találunk. Kuen Héderváry Lőrinc földbirtokossága alatt vette fel e nevet, aki kun telepeseket költöztetett az Alföldről e vidékre. A terület mocsaras, sziget volta jó lehetőséget adott a megbúvásra a török és tatár támadás idején. Mai régészeti maradványai a római korból itt húzódó limes, valamint az őrtorony. Dr. Timaffy László néprajzkutató által gyűjtött szigetközi mondák között szerepel a Tündérvár meséje, mely erről az őrtorony romról szól. Óvodánk fennállásának 20. évfordulóján e mondára utalva vette fel új nevét: Tündérvár Óvoda Kunsziget. A mezőgazdasági munka elvégzése szükségessé tette a generációk együttélését. A családokban született gyermekek felügyelete így biztosított volt, nagyrészt a nagyszülők által. A mezőgazdaság gépesítése, a közeli Győr város kínálta munkalehetőség felszabadította a munkaerő egy részét a mezőgazdasági munka alól. A több generációs családok különélése következett, az anyagi jólét és a fiatalok önállósodási szándéka miatt. Ekkor vált szükségessé az óvoda, mint 5

6 gyermekintézmény. Előtte csak időszakos nyári óvoda volt, amelynek szükségességét a mezőgazdasági munkavégzés indokolta. A körzetesítés, a közös községi tanácsok nem tették lehetővé, hogy falunkban kialakításra kerüljön az óvoda ben a szülők igénye alapján a helyi általános iskolában került kialakításra intézményünk. A falu lakói hozzákezdtek, hogy társadalmi munkával kialakítsák a település óvodáját. Ekkor 17 kisgyermek járt a szomszéd falu óvodájába, Öttevényre ápr. 17-én birtokba vehették a gyermekek az óvodát és falunkban kezdetét vehette a folyamatos óvodai nevelés. A gyermekek létszáma ugrásszerűen nőtt, május végén már 26 fő szeptemberi jelentkezők száma elérte az 50 főt. Ekkor került sor a második óvodai csoport beindítására. A tárgyi feltételek hiányában a falu lakosságának összefogása segítette ezt. A játékok az otthonról hozott és az ajándékba kapott eszközök voltak. A személyi feltételek adottak voltak, de három óvónő közül az egyik képesítés nélküli volt. A falu, a szülők összefogása tette és teszi ma is szebbé, tartalmasabbá óvodánkat. A feltételek folyamatosan javultak, és Kunsziget település dinamikus fejlődésének eredményeképpen ma elmondhatjuk, hogy kinőttük az óvodát. Két óvodai csoporttal működött intézményünk, kis-középső és nagy-középső korcsoportos elosztással Négy óvodapedagógus, két óvodai dajka és egy konyhai kisegítő dolgozott az intézményben ban Kunsziget Község Önkormányzata a NYDOP program keretében sikeresen pályázott Új három foglalkoztatós Tündérvár Óvoda és 100adagos főzőkonyha címmel óvoda építésére. Az új óvoda építése fontos mérföldkő az intézmény életében, hisz a teljes akadálymentes épület együttesben minden óvodáskorú gyermek számára adott a tárgyi és személyi feltétel a - esélyegyenlőség jegyében- az óvodai nevelésre. Örvendetes számunkra, hogy a szülők bizalommal íratják gyermekeiket óvodánkba és mi legjobb tudásunk szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy sokoldalúan fejlett, kiegyensúlyozott boldog gyermekek kerüljenek ki óvodánkból. 6

7 AZ ÓVODA SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA Fenntartó: Kunsziget Község Önkormányzata Az óvoda jogilag önálló, gazdaságilag a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Az óvoda nevelési rendszeréből adódó tevékenységeket a következő óvodaszerkezetben valósítjuk meg: Férőhelyek száma: 75 fő Csoportok száma: 3 A csoportban azonos életkorú gyermekek vannak. Így működik egy kiscsoport,középső és egy nagy csoport. A gyermekek elosztásánál figyelembe vesszük a tankötelezettségi előírásokat. A nagy csoportba azok a gyermekek kerülnek, akik a törvényi előírásoknak megfelelően a következő tanévben tankötelesekké válnak. Óvodánkban folyó nevelő munka színvonalát a személyi és tárgyi feltételek határozzák meg. Óvodapedagógusok száma: 6 fő Szakmailag képzett, jól informált, szeretetteljes, barátságos óvónőkből áll a tantestület. Szakmailag mindig készek a megújulásra. Az óvónői párok érdeklődési körüknek, mentalitásuknak megfelelően kerülnek egy csoportba. Óvónők és dajkák jól együttműködnek a gyermekek érdekében. Óvodai dajkák száma:3 fő Iskolai végzettségük a törvényi előírásnak megfelelő, dajkai szakképzettséggel rendelkeznek. Ketten évek óta intézményünk dolgozói, elmondhatjuk, hogy óvodánkban a dajkák partnerei az óvónőknek a nevelésben. 7

8 . A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, dajkák képzettsége, hivatástudata meghatározza az óvodában folyó munkát. Ezért a kollektívánk feladata saját önképzésének legmagasabb szintű megvalósítása. Ennek módja: - szakmai tanfolyamokon való részvétel - környező községek óvodai munkaközösségében való részvétel - önképzés biztosítása szakmai anyaggal - alkalmazotti és nevelési értekezletek - folyamatos kapcsolattartás a szakszolgálatokkal - új pedagógiai módszerek, irányzatok iránti nyitottság A helyi pedagógiai programban kiemelt területeknek (környezet megismerés, hagyományőrzés, testi nevelés) megfelelően magas szintű szakmai tájékozottság biztosítása. Tárgyi feltételrendszert a helyi pedagógiai rendszer jellemzői határozzák meg. Olyannak kell lennie, hogy minden irányban biztosítsa a gyermekek fejlődését. Az óvoda típusa: napköziotthonos ellátást biztosító Az óvodában az étkezést főzőkonyha biztosítja, ahol a tízórai, ebéd és az uzsonna készül. Az óvoda által a gyermekek ellátása érdekében biztosított szolgáltatások: A gyermekek étkezésének módjai: - tízórait fogyaszt a gyermek és 11,30-kor hazamegy - teljes ellátás (napi háromszori étkezést vesz igénybe) és esetenként ebéd után hazamegy - teljes napi ellátást igényel és délután megy haza Az ellátás igénybe vételét a szülő határozza meg. A kért ellátás egy tanévre vonatkozik. Az óvodai életet úgy kell megszervezni, hogy a szülő bármikor elvihesse a gyermeket (előzetes megbeszélés alapján) ugyanakkor a gyermek 8

9 számára személyiségének fejlődéséhez szükséges összes tevékenységben való részvétele biztosítva legyen az óvodai nevelés rendszerében. A napirend: óvodánkban igazodik a gyermeki tevékenységhez, melyben legtöbb időt a játék kap. Hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához a biológiai és pszichológiai feltételek megteremtéséhez. Koordinálásával megteremti a lehetőséget a három csoport között a közös tevékenységek végzésére. Otthonos életkörülmények, barátságos légkör kialakítása: Derűs légkör azonos a gyermek biztonságérzetével. Ez megalapozza az érzelmi kötődést az óvónővel, elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását. Óvodánk helyiségei díszítésükkel biztosítják az otthonos, barátságos légkört. 9

10 NAPIREND Időtartam: tevékenység: játék a csoportszobában (lehetőség szerint a szabadban) rajzolás, mintázás, kézimunka részképességek fejlesztése egyéni szükséglet alapján környezetben szerzett tapasztalatok, élmények rendszerezése ének-zenei készségek fejlesztése testápolási teendők mindennapos testnevelés vers, mese, dramatikus játék 9.00 tízórai játék a szabadban (időjárás függvényében) - séta - énekes, mozgásos játékok az udvaron - játék a csoportban ebéd testápolási teendők pihenés, alvás mesével testápolási teendők mindennapos testnevelés uzsonna játék a csoportszobában, szabadban szabadon választható tevékenységek 10

11 A PROGRAM CÉLFEJEZETE Helyi programunk sajátosságaként kiemelném a környezet megismerésére való nevelést, mely magában foglalja a természet szeretetére való nevelést, valamint annak védelmét. Ezt elsődlegesen fontosnak és meghatározónak érzem, hiszen a környező világ léte nélkül nincs emberi lét. Magunkénak valljuk Dr. Szentgyörgyi Albert gondolatát: A természet hatalmas, az ember parányi ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel A természet megismerése adja az első alkalmat a kisgyermeknek a megszólalásra. Itt kapcsolnám össze az anyanyelvi neveléssel a hagyományokat őrző népi mondóka, dal, mesevilág, valamint az ünnepkörökhöz, évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó hagyományokat. A fenti sajátosságok kiemelése azonban nem lehetséges a testi fejlettség, értelmi nevelés nélkül. Az értelem alapja az összes készség megfelelő szintű alakítása, melynek során a gyermekek személyiségjegyei kialakulnak. Elsődleges és meghatározó szerepe ebben a családnak van. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. A gyermekek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük megfeleljen a társadalmunk követelményeinek és megalapozzák az iskolai nevelést. A gyermeknek olyan nevelést kell kapnia, mely növeli általános műveltségét és lehetővé teszi, hogy egyenlő eséllyel fejleszthesse képességeit, erkölcsi és társadalmi felelősségérzetét, hogy a társadalom hasznos tagjává válhasson. 11

12 A gyermeknek legyen mindig lehetősége, hogy játszhasson, szórakozhasson, ezek a tevékenységek megfeleljenek a nevelés által kitűzött céloknak. A sokoldalú nevelő munkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét és az érzelmi biztonság burokrendszerében biztosítani kell mind a testi, mind az értelmi, mind a közösségi, érzelmi fejlődést. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Az óvoda funkciói: - óvó-védő - szociális - nevelő és személyiségfejlesztő Az óvodai nevelés célja: Az óvodás korú gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A sokoldalú képesség fejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése. 12

13 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÉN A nevelési célok megvalósítása érdekében az óvodai nevelő munkában az alábbi feladatokat kell megvalósítanunk: Testi fejlődés biztosítására az óvodai nevelés segítse elő, hogy a gyermekek egészségesek, edzettek, alkalmazkodóképesek legyenek mozgásuk váljék összerendezetté, harmonikussá sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat ismerjék fel a legalapvetőbb testi szükségleteiket szívesen tartózkodjanak a szabadban egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása megfelelő szakemberek bevonásával speciális, prevenciós feladatok ellátása Mentális-érzelmi fejlődés terén a gyermekeket már óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék óvoda-gyermek, gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze érzékszerveik útján (látás, hallás, tapintás) az őket körülvevő valóságot tapasztalati úton megismerni, az így szerzett ismereteket az óvónő irányításával észrevenni 13

14 kialakult észlelési képességeit: látás, hallás, tapintás területén, valamint a finommotoros képességek : szem, kéz, mozgás koordináció területén összerendezetten használni egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására tapasztalat útján szerzett ismeretek emlékezetben tartására ismereteik alapján életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok irányított, majd önálló megoldására gondolataik, érzéseik kifejezésére Érdeklődéssel, aktívan törődjenek környezetük megismerésével. Közösségi, szociális fejlődésük eredményeképpen az óvodai nevelés: - tegye vonzóvá az óvodai közösséget - segítse elő, hogy kialakuljanak a derűs, nyugodt, tevékeny óvodai élethez szükséges szokások - járuljon hozzá az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényeinek kialakításához (barátkozás, figyelmesség, segítőkészség ) - alapozza meg a feladattudatot, feladattartást, az önállóság és a szociálisan elfogadható önérvényesítés képességét - szeretet és kötődés képességének fejlesztése - érzelmi zavarok kezelése - a különböző szociális hátterű családokból érkező gyermekek szintre emelése - a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak és pozitív akaratának megerősítése A három területen felsorolt feladatok megvalósítása biztosítja, hogy az óvodáskor végére minden testileg, lelkileg, szellemileg ép gyermek személyisége harmonikusan fejlődik, elérve az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. 14

15 AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZER CÉL ÉS FELADAT AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. Az óvodai nevelés cél- és feladatrendszerét alkotó főbb területei A nevelés alapvető keretei: - gondozás - egészséges életmódra nevelés - egyéni bánásmód érvényesülése - közösségi nevelés A gyermektevékenység formái: - játék - munka - tanulás Közülük elsődleges és alapvető a játék, mely áthatja az összes egyéb tevékenységet, elsődleges és meghatározó az óvodai élet során. A kisgyermekkor legfontosabb, legfejleszthetőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A fejlesztés tartalmi eszközei: 15

16 Elsődlegesen meghatározónak tartjuk a környezet megismerésére való nevelést. E nevelési terület határozza meg az összes többi területet, e nélkül nincs lehetőség egyéb nevelési területek megvalósítására. Fontos, kiemelkedő területe az anyanyelvi nevelés, mely a beszéddel, kommunikációval, mintegy közvetítőként segíti az (irodalmi, zenei, vizuális) esztétikai nevelést, a testi nevelést, a matematikai tapasztalatszerzést. A felsorolt nevelési területek megvalósítási formái a korábban felsorolt játék, munka és tanulás. Kapcsolatok más nevelési színterekkel: Legfontosabb a család, szorosan kapcsolódik hozzá az óvoda, az iskola, a közművelődési intézmények, valamint a nevelési tanácsadók. Az óvoda a gyermek fejlesztése útján hat a családra. A nevelési célok, feladatok közvetítésével kezdeményezi, segíti az óvodai és a családi nevelés összehangolását, mely nélkülözhetetlen alapja és feltétele a gyermek érzelmi és kiegyensúlyozott óvodai közérzetének. A nevelés színtereinek közös, egymásra épülő tevékenysége biztosíthatja csak a nevelési területek hatékony megoldását, mely alapja a kisgyermek harmonikus fejlődésének. Életednek öröme a gyermek. Virág, kit a tavaszi rét termett. Ha először szólít puha szóval, úgy véled a fülemüle szólal. Járni tanul, magasodik, felnő, fényes napod nem borítja felhő. Boldog kor jövendő építője: mire kidőlsz ember lesz belőle. 16

17 A RENDSZER ELEMEINEK RÖVID FELVÁZOLÁSA A NEVELÉS KERETEI A gondozás és egészséges életmódra nevelés: Helye a nevelési folyamatban: az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége. Olyan szükségletet elégít ki, amely elősegíti a kisgyermek növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának alakulásához. Megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Ezzel a gyermek testi nevelésén túl hozzájárul személyiségének harmonikus fejlődéséhez. A gyermek növekedése és fejlődése biológiailag meghatározott folyamat, de a környezeti tényezők nagy mértékben befolyásolják, lelassíthatják vagy felgyorsíthatják az öröklött adottságok kibontakozását. A fejlődés üteme egyéni sajátosságokat mutat. Fontos, hogy a gyermeket ismerve biztosítsuk az egyéni bánásmód elvét alkalmazva a fejlődését. Az egészség óvodáskorban is szomatikus, pszichikus, szociális elégedettséget, harmóniát jelent. Megvalósítását a következő feladatok megoldásával érjük el. Az egészséges környezet biztosítása: Óvodánk épületét tágas, füves udvar veszi körül. Az egészséges életmód egyik színtere, ahol a napszaknak megfelelően sokféle tevékenység szolgálja a gyermekek fejlődését a különböző évszakokban. A játszóudvar az új óvoda megépítésekor került kialakításra. A játékok biztonságosak, a szabványi előírásoknak megfelelőek. A játékok jó lehetőséget adnak a mozgásvágy kielégítésére. A járművek használata során a mozgásfejlesztés mellett alapvető közlekedési szabályok gyakorlását is lehetővé teszi. 17

18 A homokozóban végzett tevékenységek során gyermekeink sokféle tapasztalathoz jutnak. Az egyensúlyt fejlesztő játékok elősegítik az összerendezett mozgás kialakulását. Falunk földrajzi helyzete, óvodánk tágabb környezete jó lehetőséget ad kirándulások, séták, kerékpártúrák során az egészséges életmódra, melyen át élmények biztosítják a tapasztalatszerzést és az ismeretek közvetítőivé válnak. A különböző helyzetekben alakul a gyermek magatartása, társas kapcsolataik fejlődnek, közösségi érzéseik alapvető jegyeinek alakulása meghatározza későbbi tevékenységüket. Óvodánk helyiségei: Három csoportszoba biztosítja a gyermekek részére egész nap folyamán a különböző tevékenységekhez szükséges teret. Alapterületük ideális. Parkettás felületükkel biztosítják a pormentes levegőt. Berendezésük, kialakításuk megfelelő a gyermekek életkorának. Világításuk természetes világítás, nagy ablakfelületekkel. Kiszolgáló egységek. A folyosó az öltözködést szolgálja. A mosdóban adott a tisztálkodásra, WC használatra az ideális lehetőség. Ételkészítésére a konyha helyisége szolgál. Testi nevelés: A mozgásigény kielégítését a közelben levő 600 m 2 alapterületű tornacsarnok biztosítja, mely az óvodáskorú gyermekeken túl az iskolás életkorú gyermekek és a falu lakosságának rendelkezésére áll. Így az óvodában elkezdett munka (testedzés) folyamatossága biztosítva van. Felszereltsége megfelelő. Fejlesztés tartalma: Az emberek egészségi állapotát jelentősen befolyásolja életmódjuk. Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés, az edzés, az alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki 18

19 tevékenységgel és az ezen alapuló szokások kialakításával biztosíthatjuk a megfelelő életmódot. Fontos, hogy a szülők gondolkodását, életmódját is alakítsuk. Erre közös tevékenységként családi délutánokat szervezünk, a helyes táplálkozási szokások kialakításához új ételek elkészítési módját mutatjuk be szakemberek segítségével. Előadóként meghívott vendégeink természetgyógyászok, pszichológusok, gyermekorvosok. 19

20 KÖZÖSSÉGI NEVELÉS, EGYÉNI BÁNÁSMÓD Az óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete, gyakorlati módszere, eljárásrendszere lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok kialakulását. A gyermek egyéni érdekeit figyelembe véve, közösségi érzelmeinek, magatartásának formálása. Feladata: - a közösségi élet kerete: a napirend - otthonos életkörülmények, barátságos légkör kialakítása - óvónő helye és kapcsolatai a csoportban - a gyermek helye és kapcsolatai a csoportban A napirend: óvodánkban igazodik a gyermeki tevékenységhez, melyben legtöbb időt a játék kap. Hozzájárul a gyermek egészséges fejlődésének biztosításához, a biológiai és pszichológiai feltételeinek megteremtéséhez. Koordinálásával megteremti a lehetőséget a két csoport között a közös tevékenységek végzésére. Otthonos életkörülmények, barátságos légkör kialakítása: Derűs légkör azonos a gyermek biztonságérzetével. Ez megalapozza az érzelmi kötődést az óvónővel, elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását. Óvónő helye és kapcsolatai a csoportban: Közösségi élet irányítója, közte és a gyermek közötti érzelmi kötődés az egész csoportra gyakorolt hatás leghatékonyabb eszköze. Modell, a közösség tagja mindkét irányból hat a csoport életére. A gyermek helye és kapcsolatai a csoportban: Fontosságát a gyermekképben határoztuk meg. Érezze jól magát a csoportban, ez az alapja az óvodában folyó összes tevékenységnek. Első mozzanata a folyamatnak, mikor a kisgyermek beíratása kapcsán találkozik az óvodával. 20

21 Részére küldött meghívóval, az óvodában kapott ajándékkal igyekszünk kellemes élményt szerezni számára. Három éves kora előtt édesanyjával, naponta először rövidebb, később hosszabb időt tölt óvodánkban, ami megkönnyíti a szülőtől való elválás nehézségeit. A hagyományok kialakításával erősítjük kötődését intézményünkhöz. 21

22 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, mely a valóságot tükrözi. A gyermek tapasztalatait, élményeit játssza el sajátos, gyakran átalakított formában. A játék útján megismerkednek a világgal, azok tárgyaival, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, ezzel hatással van a gyermekek értelmi képességeinek fejlődésére. A játékban tanulja önmagát. Érzékszerveik működése pontosabb lesz, ennek eredményeként észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik. Az emlékezetbe vésés szándékos célként először a játékban jelenik meg. A játékban minden lehetséges, a mintha szituáció gazdagítja a képzeletet, a gondolkodást. Kreatív együttműködésre ad lehetőséget. Hatását felerősítik a pozitív érzelmek. A kisgyermek első igazi játszótársa a családban, óvodában levő felnőtt. Utánozható mintát ad cselekedeteivel, mikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad. Jelenléte lehetővé teszi a gyermekek között kialakult kapcsolatot is. A játékhoz megfelelő és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő játékszerekre van szükség. Az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt és eszközöket biztosítson a különböző játékformákhoz. Lehetőséget kell adni a gyermekeknek, hogy részt vegyenek a játékhoz szükséges eszközök készítésében, ezzel tapasztalatot szerezve az egyes anyagok tulajdonságairól. 22

23 A játék fajtái: Gyakorló játék: 3-4 éves korosztály játéka, mely a véletlen mozgásból alakul ki. Az újszerű cselekvés ismételgetése okoz örömöt. Mozgásteret, játékeszközöket, anyagokat kell biztosítani hozzá. Szerepjáték: Leggazdagabb lehetőséget nyújtó játékfajta. Feltételezi a gyermekek önállóságát és kezdeményezőképességét. Ismereteiket, elképzeléseiket és az ehhez kapcsolódó érzelmeiket tükrözi. Fontos szerepe van a közösségi élet, a gyermekközösség kialakulásában. Játszócsoportok tagjai között tartós és szoros barátság alakul ki. 3-4 éves korban elsajátítják és betartják a játékszerekkel, együttjátszással kapcsolatos elemi szabályokat. 4-5 éves korban kisebb csoportok együttjátszási igénye alakul ki éves korban elfogadják és megértik a játszótársak elgondolását, gondolkodásuk logikáját. Barkácsolás: Eszközalkotás, melynek fontos célja a tárgyakkal, azaz használhatóságával való ismerkedés. Biztosítani hozzá az anyagot, a játékhelyet és az eszközt kell. 3-4 éves korban az óvónő készíti a gyermek bevonásával, 4-5 éves korban a gyermekek segítenek az óvónőnek, éves korban az óvónő előkészít, segít a gyermekeknek játékot készíteni. Óvodánkban séták, kirándulások során gyakran gyűjtünk olyan eszközöket, terményeket, amik felhasználhatók játékszerként. Dramatizálás, bábozás: Szerepjátékot gazdagító játék, aminek feltétele, hogy az irodalmi alkotások ragadják meg a gyermeket. A bábozás vizuális élményt jelent a gyermeknek. Az átélt élmények hatására erősödik énképük, közösségi érzésük. Személyiségjegyeik a mesék, versek zeneiségével fejlődik. 23

24 Építő, konstruáló játék: A manipulációs készséget fejleszti, ami által összes készsége alakul. Szabályjáték: Pontos, meghatározott szabályok szerint zajlik, ez határozza meg a játék menetét. Alapja a megfelelő viselkedés. Szabály betartása, vállalása, helyes magatartásforma vállalása a feltétele. Értelmi képességeket nagymértékben befolyásolja. JÁTÉK SZEREPE A NEVELÉSI PROGRAMBAN Nevelési programunk alapja a környezet megismerésére való nevelés. A játék áthatja az egész nevelési programot. A környezet megismerésében elsőként jelentkező játékfajta a gyakorló játék, amikor a gyermek mozgása során szerez tapasztalatot az őt körülvevő világról. Legtöbbször jelentkező játékfajta a szabályjáték, hiszen a tevékenységek megvalósítása állandó szabályrendszeren alapul. Építő, konstruáló játék alapanyagát a környezet jelenti a gyermek számára. Szerepjáték alapjául a gyermekeket érő összes hatás modell értékűként hat, alakítva tevékenységüket. Hagyományőrző tevékenységünk során az egyes évszakokhoz, jeles napokhoz fűződő népi játékok megjelenítése élmény a gyermekek számára. Itt valósul meg legjobban a szabályjáték. Betartása, megvalósítása minden gyermek számára új lehetőséget ad. Fejleszti a közösségi érzést, alapvető tulajdonságokat alakít. 24

25 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játék sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső játékos tevékenység. Környezettel, annak alakításával szoros összefüggésben van. A gyermekek munka jellegű tevékenysége örömmel végzett játékos tevékenység. A tapasztalatszerzésnek, a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges képességek, készségek, tulajdonságok (kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság) alakításának fontos eszköze. Mindennapi tevékenységként jelentkezik a naposság. A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok alakulnak ki, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelesség teljesítését. Elsősorban önmagukért és a közösségért végzik, kezdetben az óvónő segítségével, később teljesen önállóan. Mindhárom korcsoportban nagy jelentőségű az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás. 3-4 éves gyermekek az óvónőt figyelve vegyenek részt a növények, állatok gondozásában. Az óvónő vonja be a gyermekeket az alkalomszerű munkába, ami lehet esetleges, de lehet szabályosan ismétlődő is. 4-5 éves gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, ezt jól előkészíti az önkiszolgálás. Az óvónő és a dajka közös megállapodás alapján alakítsa ki a gyermekek összehangolt tevékenységét. Az óvónő tervezze meg az egyéni megbízatások lehetőségeit, a gyermekek segítsenek a szobanövények gondozásában, ápolásában. Az óvodaudvar tisztántartásába is kapcsolódjanak be. Óvónői segítséggel etessék a madarakat. Az éves gyermekek önállóan végzik a naposi munkát, letörlik az asztalt. Az alkalomszerű munkákat önálló jelentkezés alapján végezzék, szívesen 25

26 vegyenek részt a munkában. Segítsenek a kicsik öltöztetésében. Segítsenek az udvar tisztántartásában, a kerti szerszámokat használják önállóan. TANULÁS Utánzásos, spontán tevékenység, mely folyamatos. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes környezetben, kirándulásokon az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretekben valósul meg. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. A tanulás lehetséges formái az óvodában: - az utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedés - tanulás (szokások alakítása) - spontán játékos tapasztalatszerzés - gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés - gyakorlati probléma és feladat megoldás - az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósított tanulás Szervezett formái a kötött és kötetlen kezdeményezések, melyet minden esetben megvalósítandó feladat határoz meg. Alakítják a gyermekek magatartását, a feladatok eredményes megoldása érdekében szükséges alkalmazkodniuk egymáshoz, az óvónő kéréséhez. Tapasztalják, hogy egyes tevékenységek másmás magatartás formát kívánnak tőlük. A megvalósítás munkaformái: - projekt módszer - egyéni munkaforma - mikro csoportos - frontális munkaforma 26

27 A megvalósításhoz szükséges módszerek: A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, érdeklődése és kíváncsisága befolyásolja. Az óvónő változatos eljárásokkal az adott szituációnak megfelelően válassza meg módszereit. A játékosság a közvetlen tapasztalat szerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, rendszerezés, feladatmegoldás, önellenőrzés, önértékelés mind hatékony eszközei a programnak. 27

28 A SZERVEZETT TANULÁS FORMÁI Kötelező: Testnevelés éves gyermekeknek. Közvetve kötelező: Mese, vers, dramatikus játék. Kötetlen: Ének-zene, énekes játékok, néptánc. Rajzolás, mintázás, kézimunka. Testnevelés, mozgásos játék. Környezet tevékeny megismerése. (Matematikai tapasztalatszerzés) A SZERVEZETT TANULÁS IDŐKERETEI KORCSOPORTONKÉNT életkor Mese-vers Dramatikus játék Ének, énekes játék, néptánc Rajzolás, mintázás kézimunka Testnevelés, mozgásos játék Környezet megismerése,matematikai tapasztalatszerzés 3-4éves naponta heti 2x heti 2x heti 1x heti 2x 5-10perc 5-10perc 5-10perc 15-20perc 5-10perc 4-5éves naponta heti 2x heti 2x heti 1x heti 2x 10-15perc 10-15perc 10-15perc 20-30perc 10-15perc 5-6-7éves naponta heti 2x heti 2x heti 2x heti 2x 15-20perc 20-25perc 20-25perc 30-35perc 25-30perc 28

29 A FEJLESZTÉS TARTALMA A JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁS TEVÉKENYSÉGEK Mese, vers, dramatikus játék: A mese a gyermek értelmi-érzelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik fontos segítője. A mese tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyairól, a lehetséges, megfelelő viselkedési formákról. A mese életkorilag pontosan megfelel az óvodás korú gyermek szemléletmódjának és világképének. Mesehallgatás során belső képvilágot jelenít meg, élmény feldolgozásának ez a legfontosabb formája. Az átélt élmények hatására erősödik énképük, érzelmi-értelmi képességük. Célja: - magyar nyelv jellemző dallamának megéreztetése - belső képvilág kialakítása, irodalom iránti tisztelet - versek, mondókák megkedveltetése, megszerettetése - a gyermekek beszédkedvének, szókincsének bővítése - a gyermeki élményfeldolgozás lehetőségének megteremtése Feladata: - biztonságot nyújtó, derűs légkör megteremtése - a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása, a gyermekek életkori sajátosságának figyelembe vételével - belső világkép kialakítása - gyermeki élményfeldolgozáshoz való lehetőségek adása - váljék elemi, pszichikus szükségletté A felhasznált irodalmi anyag összeállítása az óvónő feladata. Kiválasztásakor érvényesüljenek a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosságok. A mese, vers anyaga: 29

30 - 3-4 évesek versanyagát a népi mondókák, rigmusok adják - első igazi élménye a mondókához, ölbeli mondókákhoz tapadnak - a mese kiválasztásának szempontja, hogy cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemezzék éves gyermekek versanyagát népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják vidám, humoros versek, mai magyar költők ritmusélményt nyújtó versei a mesék már lehetnek állatmesék, népmesék, realisztikus mesék mai magyar írók modern meséiből is választhat az óvónő éves korú gyermekek versanyaga a különböző típusú népi mondókák, kiolvasók - megismerkednek a közmondással, találós kérdéssel - állatmeséktől a legcselekményesebb népmesék, novellisztikus, realisztikus meséken át épüljenek be a klasszikus tündérmesék, a tréfás mesék, műmesék a gyermekek mesetárába - a kiválasztott mesék, versek erősítsék a környezet megszerettetését, a néphagyományok ápolását Élményfeldolgozás lehetőségei: - bábjáték - dramatikus játék - szituációs játék A mesélés, verselés szervezésének szokásai: - a mesemondáshoz csend kell, kényelmes elhelyezkedés - különböző technikákkal hangulatteremtés (gyertyagyújtás, lámpaoltás, mesepárnák) A nevelési év folyamán ajánlott irodalmi anyag: éves korban 8-10 mondóka, vers 8-10 mese 30

31 - 4-5 éves korban mondóka, vers mese éves korban mondóka, vers mese Fejlődés eredménye az óvodás kor végére: - gazdagodik szókincsük, kifejezőkészségük - képesek néhány mondatban gondolataikat elmondani - szeretik, igénylik a mese, vers, mondókázás élményét - különválasztják a valós világtól a mese világát ÉNEK-ZENE, ÉNEKESJÁTÉKOK, NÉPTÁNC Zenei nevelés: Ritmus és mozgás együtt a dallamot is hordozó ének-zene a gyermeknek öröm élményt jelent. Felkelti a gyermek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó zenei tevékenységek során a gyermek megismerkedik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségével. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok a népi hagyományok továbbélését segítik. Zenei kultúráltság már óvodás korban megalapozódik. A zenei nevelés célja: - a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése - a közös éneklés, játék örömének megéreztetése - zenei élményekkel a zenei anyanyelv megalapozása - ízlésük, esztétikai fogékonyságuk formálása - népi kultúránk alapjainak megismertetése Feladatok: - a felhasznált zenei anyagok életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása tiszta forrásból - a tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 31

32 - 3-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 3-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása: 3-4 évesek tanuljanak: 6-8 rövid mondókát ölbeli játékot egyszerű, rövid, énekes játékot egyszerű körjátékot tiszta kvint hangterjedelemben érezzék a közös éneklés örömét játék közben szerezzenek zenei készségeket énekeljék az egyenletes lüktetést különböző mozdulatokkal tudjanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókázni, énekelni keltsük fel érdeklődésüket a zenehallgatás iránt 4-5 évesek tanuljanak: új mondókát motívumból álló új dalt - népi játékok közül az egyszerű körjátékok mellett szerepváltó párcserélő, fogyó-gyarapodó játékokat is játszanak - tudjanak halkabban-hangosabban, magasabban-mélyebben énekelni - élvezzék az egyenletes lüktetést, a dalok és mondókák ritmusát évesek tanuljanak: új mondókát új énekes játékot alkalmi dalt - életkori sajátosságainak megfelelő népi játékfűzéseket - bonyolultabb párcserélő, fogyó-gyarapodó játékok mellett hidasjátékok és vonulós bújós játékokat is megismerjék - fontos a ritmus a szöveg kapcsolata, ezek érzékelése testmozgásokkal - ismerkedjenek meg a népzenével - az egyéni énekléssel tiszta éneklésre szoktatjuk a gyerekeket 32

33 - ritmusérzék és hallásfejlesztő játékok során kiemelik az ütemhangsúlyokat - megkülönböztetik az egyenletes lüktetést és a ritmust A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: A gyermekek játék közben spontán kezdeményezésekre építve kötött vagy kötetlen keretek között szerezzenek zenei élményeket. A fejlődés eredménye az óvodás kor végén: a gyerekek szívesen énekelnek közösen és önállóan is érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra ismernek néhány tánclépést, kialakul a néptáncban is alapszókincsük. A RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA Vizuális nevelés: Rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka, a műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiségfejlesztésnek. Ezen tevékenységek a környezet által biztosított feltételekkel, szervezéssel, egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi kisplasztikai kifejezőkészség, komponáló térbeli tájékozódó és rendező képesség kialakulását. A gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, annak képi formában történő kifejezését. Elősegíti képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakulását. Megismerkednek a gyermekek különböző anyagokkal, melyek részben a természetből származnak, azok használatával, tulajdonságaival, díszítő móddal, mely része óvodánk, környezetünk esztétikájának. A tevékenységek célja: - szépség iránti vonzódásuk alakítása 33

34 - képi plasztikai kifejezőképességük alakítása - gyermeki élmény, fantáziavilág alakítása - gyermekek tér, forma és színképzeteinek, képi gondolkodásuk fejlődésének alakítása - esztétikai érzékenységük, szép iránti igényességük alakítása Feladatok: - megfelelő eszközök méretben és mennyiségben való megteremtése megfelelő hely kialakítása - elegendő idő és nyugodt légkör megteremtése - a tevékenységek feltételeit a mindennapi játékban is meg kell teremteni A fejlesztés tartalma: 3-4 évesek : - játszva ismerkednek az eszközökkel, anyagokkal és a különböző technikákkal - az esztétikum iránti igény kialakítása - megfelelő szabad témaválasztás lehetősége - képalakítás: festéssel, zsírkrétával, papírragasztással, anyagba, homokba karcolással - vegyenek részt plasztikai alakításban, ismerjék meg az anyag alakíthatóságát 4-5 évesek: - jelenjen meg az emberábrázolás - környezet, tárgyak, események, elképzelés alapján történő ábrázolása - használjanak: ceruzát, krétát, fapálcákat, különböző vastagságú ecseteket - készítsenek alkalmi ajándékokat, játékeszközöket - használják a természetben gyűjtött terményeket munkájukban - segítsenek az eszközök előkészítésében és elrakásában évesek: 34

35 - alakítsanak közös kompozíciót - az óvónő gazdagítsa a technikai eljárásokat - saját élményeken alapuló témák jelenjenek meg az eseményábrázolásban - készítsenek bábot, játékkelléket és vonják be szüleiket az óvoda szépítésébe - a gyermekek plasztikai munkájában is jelenjen meg közös, térbeli kompozíció, egy-egy mesejelenet is A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: - alkotó, alakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak - annyi gyermek vegyen részt a tevékenységben, amennyit az adott technika lehetővé tesz - ügyeljünk a környezetünk és munkánk tisztaságára A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: - változatos, színhasználatban gazdag emberábrázolás - örül alkotásának, a közösen készített kompozíciónak - rácsodálkoznak a szép látványára - tudnak beszélni alkotásaikról, megfogalmazzák értékítéleteiket - fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat 35

36 TESTNEVELÉS, MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉK Az óvodáskorú gyermek mozgásigénye nagy. Harmonikus mozgás kialakulását a testi nevelés keretében többféle módon biztosíthatjuk a gyermekek számára. A torna, a mozgásos játék fejleszti a gyermek mozgását, fejleszti a testi képességeket, az erőt, az ügyességet, a gyorsaságot, az állóképességet. Kedvezően befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepe van az egészség megőrzésében. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben való tájékozódást, helyzetfelismerést, a döntést, az alkalmazkodóképességet. A testi nevelésnek, a tornának, a játékos mozgásoknak szabad levegőn vagy teremben eszközökkel vagy anélkül biztosítani kell a lehetőséget. A nevelés célja: - testséma kialakítása - mozgásformák hétköznapi megnevezésének megismerése - téri fogalmak megértése - testi képességeinek fejlesztése - teherbíró-képesség és teljesítőképesség fejlesztése Feladatok: testi, cselekvő és feladatmegoldó képességük fejlesztése ügyességük és állóképességük fejlesztése bátorságuk, fegyelmezettségük, kitartásuk erősítése 36

37 A éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok tartalma: 3-4 éves : - nagymozgások fejlesztése - ismerkedés futásgyakorlatokkal - járásgyakorlatok (kanyarodással, tárgyak kerülésével) - ugrógyakorlatok - dobásgyakorlatok - támaszgyakorlatok - egyensúlyozó gyakorlatok játékokon 4-5 éves gyermek: - a nagymozgás fejlesztésén van a hangsúly - futásgyakorlatok bővülnek akadályokkal, átbújással, tárgyhordozással - ugrásgyakorlatok: egy lábon, páros lábon, helyből, távolugrással egészül ki - dobásgyakorlatok kiegészülnek az egykezes felső dobással, labda vagy babzsák távolba hajításával - támaszgyakorlatok talajon, szeren - egyensúlyérzék fejlesztése, szem-kéz, szem-láb koordináció differenciálása 6-7 éves gyermekek: - kiemelten fejlesztjük a finommotorikát - a kézizmok koordinált mozgatása - finommozgás képességének fejlesztése - az észlelés, az alaklátás alakítása - a szabályjáték gyakorlati alkalmazása - használjanak különböző kézi szereket - futó gyakorlatok: sorverseny, váltóverseny - ismerkedjenek a fokozódó futással, gyorsfutással és lassú futással 37

38 - magas és távolugrást végezzenek - végezzenek támaszgyakorlatokat - ismerkedés a talajtorna elemeivel: gurulóátfordulás, kézenállás, egyensúlyozó járás Lehetőség szerint a szabadban végezzük a testnevelést! Fejlődés eredménye az óvodáskor végén: - növekszik teljesítőképességük - mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő ritmusúvá válik - mozgásban kitartóak, cselekvőképességük gyors - megszeretik és igénylik a mozgást - ismerik az irányokat, térben tudnak tájékozódni - betartják a szabályokat különböző versenyjátékok, ügyességi játékok végzésekor 38

39 A KÖRNYET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE A kisgyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok megőrzését, az értékek védelmét. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek életkorának megfelelő alapot adnak a biztos eligazodáshoz. Elsődlegesen befolyásolja az összes többi ismeretet, tevékenységet. Falunk zárt település. A Mosoni-Duna természeti környezete jó lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék és megszeressék természeti környezetünket. Az évszázadok óta kialakult jeles napokhoz, évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyomány, kultúra megismerése lehetőséget nyújt az itt élő emberek megismerésére. A helyi néphagyományok, szokások, tárgyi kultúra értékei megismerésével megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek birtokába jut. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagysági, téri viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér, sík és mennyiség szemlélet. A tevékenység célja: - a gyermekek figyelmét fordítsuk a közvetlen és tágabb környezetük felé - természeti emberi tárgyi kapcsolatai felé - formai alaki mennyiség nagyságbeli téri viszonyai felé - a valóság fokozatos és folyamatos felfedezésével a hagyományokhoz, a természethez, szülőföldhöz való pozitívérzelmi viszony kialakítása 39

40 Feladatok: - a környezet tevékeny megismerésére alkalom, idő, hely, eszközök biztosítása - spontán és szervezett tapasztalatszerzés - környezet kultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítása - a környezet megismerése során jusson el matematikai tartalmú tapasztalat a gyermekek birtokába - ismerje meg az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetet, tanulja meg védeni és szeretni A fejlesztés jellegzetes tartalma: 3-4 éves gyermekek: - az óvodai élet megkedveltetése után ismerkedjen meg az óvoda szűkebb környezetével - figyeljék meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását - gyűjtsenek terméseket - beszélgessenek a család tagjairól és a csoporttársakról - beszélgessenek a környezetben látható formákról nagyságbeli, mennyiségi jellemzőiről - séták során ismerkedjenek a közlekedéssel 4-5 évesek : - figyeljék az évszakonkénti időjárás változását - a gyűjtött terméseket hasznosítsák - a megismert dolgok, tárgyak összehasonlítása, szétválogatása, összemérése - képesek legyenek az otthonuk és családtagjaik bemutatására 40

41 - látogassanak el orvosi rendelőbe, szolgáltató üzletbe, intézményekbe - gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait - ismerjék fel a közlekedési eszközöket - sétáik során bővítsék ismereteiket a házi állatokról, madarakról, bogarakról éves gyermekek: - érdeklődéssel forduljanak tágabb környezetük felé - ismerjék fel településünk fontosabb épületeit - vegyék észre az évszakok szépségét, sokszínűségét - a növények fejlődési feltételeit - végezzenek csíráztatást, rügyeztetést, hajtatást - az óvodához tartozó virágágyast ápolják - ismerkedjenek gyógyfüvekkel, mezei virágokkal - ismerjék az állatok környezetét, életmódját, hasznát - télen etessék a madarakat - az összegyűjtött anyagok, dolgok, termések felhasználásával végezzenek becsléseket, méréseket - végezzenek összehasonlításokat, sorba rendezéseket mennyiségi tulajdonságuk alapján - segítsük a számfogalmak kialakulását is - látogassanak el múzeumba, színházba, kiállításokra - tegyenek kirándulásokat a Duna partra, erdőbe, parkokba - családfogalmuk legyen tiszta, tiszteljék szüleik foglalkozását, munkahelyét - sorolják fel testrészeiket, ismerjék az érzékszervek funkcióját, ápolását A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: - a gyermekek fejlesztése mindhárom korosztályban elsősorban a közvetlen tapasztalatszerzésen alapszik - közvetlen megfigyelések, séták alkalmával történik 41

42 - évente többszöri kirándulás, hosszabb séta a természetben - A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: - a gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, munkahelyét, saját születési adataikat - különbséget tudnak tenni az évszakok között - ismerik a házi állatokat, vadállatokat, madarakat, környezetük növényeit - ismerik az elemi közlekedési szabályokat és eszközöket - felismerik a mennyiségi, alaki, téri viszonyokat - alakul ítélőképességük - megkülönböztetik az irányokat és helyesen használják a névutókat - tisztelik a hagyományokat - védik, óvják a természetet - kialakul jól érthető, helyes beszédük 42

43 AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD Kapcsolattartás formái: Legfontosabb a család, szorosan kapcsolódik hozzá az óvoda, az iskola, a közművelődési intézmények, valamint a nevelési tanácsadók. Az óvoda a gyermek fejlesztése útján hat a családra. A nevelési célok, feladatok közvetítésével kezdeményezi, segíti az óvodai és a családi nevelés összehangolását, mely nélkülözhetetlen alapja és feltétele a gyermek érzelmi és kiegyensúlyozott óvodai közérzetének. A nevelés színtereinek közös, egymásra épülő tevékenysége biztosíthatja csak a nevelési területek hatékony megoldását, mely alapja a kisgyermek harmonikus fejlődésének. A Magyar Köztársaságban a szülők joga, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák, a szülőknek nem csak joga hanem közös felelőssége is a gyermek nevelésének és fejlődésének biztosítása. Elsősorban a szülő vagy a gyermekért felelős pedagógusok alapvető feladata, hogy a lehetőségek határai között biztosítsák a gyermek optimális fejlődéséhez szükséges életkörülményeket. A gyermeknek joga van a tanuláshoz, tudáshoz való ismeretek elsajátításhoz. A gyermek jogainak gyakorlásához a feltételeket az államnak, szülőknek, törvényes képviselőknek együttesen kell biztosítani. A gyermek jogai: A gyermek figyelemmel korára, fizikai és szellemi érettségének hiányára különleges jogi védelemre és támogatásra szorul. 43

44 Minden gyermeknek joga van az őt kiskorúsága folytán a családja az állam és társadalom részéről megillető olyan védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődését biztosítja. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE Óvodánk és a szülők kapcsolata: A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Mint a szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is egyre jobban törekszünk arra, érezzék a szülők, hogy számítunk segítségükre, együttműködésükre. - A szülőkkel közös ünnepek szervezése: Farsang, Anyák napja, - A szülőkkel, nagyszülőkkel közös tevékenységek szervezése, - Szülői értekezletek - Konkrét programok az óvoda eseménynaptárában. Óvoda Iskola kapcsolata Óvodánk a Kunszigeti Két tanítási nyelvű Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskolával tart fenn kapcsolatot. Kapcsolattartás formái: - Tapasztalatcsere az elsős tanító nénikkel 44

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért!

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért! SZÁZHALOMBATTA ÖNKORMÁNYZAT PITYPANGOS ÓVODA Liszt Ferenc stny. 6. 2440 OM azonosító:032788 Telefon 06-23/355-038, 06-23/358-533 Fax 06-23/358-533 email: pitypangos@mail.battanet.hu Tevékenyen az egészségért

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére

Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. június 25-i ülésére ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovi @globonet.hu Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2009.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015.

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. Tartalom 1 AJÁNLÁS... 4 2 PREAMBULUM... 5 3 HELYZETKÉP... 6 3.1 Az óvoda működési területe...

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE ÓVODÁNK ADATAI Neve: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda-Bölcsődéje OM azonosító: 201961 Címe: 8132 Lepsény Fő u. 97 Telefon/fax: +36

Részletesebben

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja Ez gyerekjáték Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja 1 Tartalom Bevezető 4. 1. Óvoda adatai 5. 2. Helyzetkép az óvodáról 6. 2.1. Óvoda személyi feltétele 8. 2.2. Óvoda tárgyi feltétele 10.

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

BEVEZETÉS Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c

BEVEZETÉS Nagy Jenőné Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c Soponya-Aba Óvodai Intézményi Társulás 8127 Aba, Rákóczi u. 12. Soponya-Aba Óvodai Intézményi Társulás fenntartása alatt működtetett: soponyai Mesevár Óvoda és az abai Hétszínvirág Tagóvoda helyi óvodai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.)

Részletesebben

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013 Az óvoda adatai: Az óvoda neve: Mezőkomáromi Sióparti Óvoda Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251 Az óvoda fenntartója: Mezőkomárom Önkormányzat Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Részletesebben

Integrált nevelés óvodánkban

Integrált nevelés óvodánkban Integrált nevelés óvodánkban Óvodánkban mi is tapasztaljuk, hogy a társadalomban végbemenő történések megváltoztatják a családok körülményeit. A családok többség egyre nehezebb anyagi háttérrel rendelkezik,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben