Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda"

Átírás

1 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: szeptember 01.-től

2 2 Az intézmény adatai Az óvoda címe: Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Az óvoda elérhetősége: 3559.Répáshuta Kossuth út 20. Tel: Intézményvezető: Fürediné Fridel Éva Az óvoda fenntartója: Répáshuta Község Önkormányzata A fenntartó címe: 3559 Répáshuta Kossuth u. 2. Tel:

3 3 A nevelési program elkészítésének törvényi háttere: 137/1996. évi Kormány rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 1993.évi LXXIX. számú törvény a Közoktatásról 58/2003. évi OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről 3/2005. évi OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvérő Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Az Alapprogramot módosító Kormányrendelet 255/2009. (XI.20) Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okirata évi CXC. Törvény a köznevelésről

4 4 I.1. Az intézmény bemutatása Répáshuta egy közel 500 lelkes kis település a Bükk hegység közepén, amelyet méteres magasságú hegyek vesznek körül. A Bükki Nemzeti Park területén az egyetlen zárvány község. Lakói többnyire szlovák nemzetiségiek. A keresőképes lakosság egy részének az erdő jelenti a megélhetés forrását (erdőművelés, fakitermelés,). A másik részének Miskolc és környéke ad munkalehetőséget. Alacsony a munkanélküliek száma. A falu lakossága igyekszik ápolni, gyakorolni a szlovák nemzetiségi hagyományát, kultúráját. Mindezek a tényezők határozzák meg az intézményünk arculatát. Óvodai nevelésünkben nagy hangsúlyt kap a természet, a környezetünk tevékeny megismerése, a szlovák nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása, átörökítése, az egészséges életmódra nevelés és az iskolára való felkészítés. Az óvodába kerülő gyermekek képességeinek fejlettségi szintje eltérő. Ezt a különbözőséget természetesen elfogadjuk és tiszteletben tartjuk. A nevelőtestület számára sikerélményt, belső elégedettséget jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, az óvodában otthonosan érzik magukat. A gyermeknevelésben sikeres szülőket, családokat igyekszünk megnyerni munkánk segítésére, az óvodai élet gazdagítására, szükség esetén a nevelőmunka hatékonyabbá tételére. I.2. Gyermekkép Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési úttal és ütemmel, tanulási stílussal, és sajátos családi háttérrel, melynek ismeretében alakítjuk ki az óvodában az egyéni fejlesztés lehetőségeit. Alapvető feladatunknak tekintjük a személyiség harmonikus fejlesztését. Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számára kötelesség. Célunk, hogy az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt éljen, korának megfelelő mértékben empatikus szolidáris játszótárs, csoporttárs legyen.

5 5 I.3. Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig, a évi CXC. Törvény 8.. (2) bekezdése szerint. Biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvodafunkciói: óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolára való felkészítést. Az óvodai nevelésünk célja az óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődése az életkori sajátosságaiknak figyelembe vételével. Óvodánk sajátos feladata a szlovák nemzetiségi nyelv- hagyományok ápolása, átörökítése. II.1 Az óvoda személyi és tárgyi feltételei: Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, szervezetileg önálló intézmény. Óvodai csoportszám: 1 osztatlan csoport Alkalmazottak száma: 3 fő Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 2 fő Szakképzett dajka 1 fő Képesítések: Lovászné Orliczki Ildikó: szlovák felsőfokú óvónőképző Fürediné Fridel Éva: felsőfokú óvónőképző középfokú szlovák nyelvvizsga Sziklai Zoltánné: 8 általános szakképzett dajka

6 6 II.2 Az óvoda tárgyi feltételei: Az óvoda egy csoportszobával, egy főzőkonyhával, ebédlővel és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel, vegyes tüzelésű központi fűtéssel rendelkezik. Óvodánk a helyi nevelési program megvalósításához szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik. A játszóudvar felújításra, korszerűsítésre szorul. Önkormányzati finanszírozásból és pályázati lehetőségekkel élve igyekszünk fejleszteni. lll. Az óvodai nevelésünk célja: Az óvodánk pedagógiai folyamatának nevelési alapelvei: A gyermek személyiségének tiszteletben tartása, elfogadása, fejlesztése. A gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása. A gyermeki jogok tiszteletben tartása. A gyermek, mint fejlődő személyiség különleges védelme. A szlovák nemzetiségi nyelv és hagyomány ápolása és átörökítése. A sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált fejlesztése. IV. Az óvodai nevelés feladatai: Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: az egészséges életmód alakítása az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. IV.1 Az egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmódra nevelés célja: A gyermekek egészséges életvitel igényének kialakítása, a testi fejlődésük elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés feladata: a gyermek testi fejlődésének elősegítése. a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermek testi képességei fejlődésének segítése a gyermek egészségének védelme, edzése az egészséges életmód, a testápolás az egészség megőrzése, szokásainak alakítása

7 7 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Az egészséges életmódra nevelés területei: 1.Gondozás Célja: A gondozás segíti a kisgyermek szükségleteinek kielégítését, elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához. Feladata: nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása alvás, pihenés szükségletének kielégítése a környezet tisztántartása, esztétikai igényesség kialakítása a szervezet ellenálló képességének növelése a helyes testtartás elsajátítása az e téren lemaradást mutató gyermekekre való figyelés, szükség esetén differenciált segítségnyújtás helyes táplálkozási szokások kialakítása a kulturált étkezés illemszabályainak megismertetése öltözködési szokások fejlesztése környezetünkben található gyógynövények és termések megismerése, gyűjtése, felhasználása óvodai életünkben 2. Mozgásfejlesztés: A gyermekek mozgásigényének kielégítésére és fejlesztésére szolgálnak: a testnevelési foglalkozások a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek séták, kirándulások a szabadlevegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességet is 3.Táplálkozás A tápanyagszükséglet kielégítése és az étkezés változatossága érdekében ügyelünk arra, hogy az otthoni és az óvodai étrend összeegyeztethető legyen.

8 8 A napi háromszori étkezésnél szem előtt tartjuk, hogy megfelelő mennyiségben és arányban szerepeljenek a fehérjék, szénhidrátok, növényi zsiradékok, vitaminok, ásványi sók és rostos anyagok. Figyelembe vesszük azt is, ha a gyermek ételallergiáját és részére külön étrendet biztosítunk a szülővel történt egyeztetés és segítségnyújtás alapján. 4. Egészséges környezet Az egészséges környezet megóvása, a balesetmentes környezet biztosítása érdekében folyamatosan gondoskodunk a megfelelő tárgyi feltételekről, azok karbantartásáról. V. Az érzelmi nevelés és szocializáció V.1. Az érzelmi nevelés célja: Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, derűs szeretetteljes légkör vegye körül. V.1.1. Az érzelmi nevelés feladata: biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze. a társakért a csoportért érzett felelősségérzet alakítása a demokratikus szabályok betartásának gyakorlása a természetes társas szükségleteinek kielégítése, a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése V.2. Szocializáció célja: A kisgyermek számára közvetítsük, megalapozzuk és kialakítsuk a kapcsolattartás alapvető, normatív szabályait, a kívánt viselkedési módokat. V.2.1 Szocializáció feladata: az óvónő törekedjen a barátságos, derűs légkör kialakítására, mert ez ad a gyermek számára biztonságérzetet, és követendő mintát

9 9 társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása természetes szituációkban, játékokban a gyermekcsoportokon belül együttműködés az együttjátszás, együtt dolgozás képességeinek kialakítása, gyakorlása konfliktusok kezelése a csoportokban uralkodó légkört, az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek, kapcsolatát alakítsa úgy, hogy azt a teljes és kölcsönös bizalom és őszinteség hassa át a gyermek tudjon rácsodálkoznia természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. A szülőföldhöz való kötődés alapjaként ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét. szoktassa hozzá a gyermeket, hogy legyenek türelmesek egymás iránt, a sikerélmény biztosításával erősítse a gyermek én-tudat VI. Az anyanyelvi -, és értelmi nevelés, fejlesztés VI.1. Az anyanyelvi nevelés célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelő tevékenység egészében. VI.1.1. Feladatai: A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése beszélő környezettel. A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. Szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. Folyamatos összefüggő tiszta beszéd, nyelvi kifejező készség kialakítása. Nyelvi készség (társalgási vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) fejlesztése. Kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. Együttműködés logopédussal, családdal a megelőzés és a korrekció területén. A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítása.

10 10 VI.2. Az értelmi nevelés célja: Az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakítása az óvodáskor végére. A környezetről, önmagáról szerzett ismeretek bővítése és alkalmazásának képességének, a kognitív képességeknek a kialakítása és fejlesztése. Óvodánkban a gyermekek számára változatos tevékenységet biztosítunk, melyen keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről, kielégítve érdeklődésüket, kíváncsiságukat. VI.2.1 Az értelmi nevelés feladatai: a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése kognitív képességek: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás, kreativitás fejlesztése a sokoldalú érzékszervi megtapasztalással az ismeretek bővítése az értelmi képességek fejlesztése a játékba integrált tanulás keretein belül valósuljon meg. VII. Az óvodai élet tevékenység formái: VII.1. Játék A játék célja A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó tevékenységgé. ( Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) A játék feladata: A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. Játék által szinte észrevétlenül tanul a gyermek, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat és az őt érő élményeket.

11 11 Gyakorolhatja a különböző élethelyzetben való viselkedést, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újra élheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. Törekszünk a szabad játék túlsúlyának érvényesülésére, a játékeszköz jellegének professzionalizálására, a testileg-, lelkileg egészséges személyiség kibontakoztatására. Fontos a játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte. Tudatosan megengedő, támogató biztonságot adó jelenléttel, boldog atmoszféra teremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak indirekt képviseletével a beszédkedv, a közlésvágy motiválásával az anyanyelvi nevelést fejlesztjük. A szlovák nyelvi légkörben lehetőség nyílik valamennyi játékfajtában a nyelvi kommunikálásra. Tárgyak, játékszituációk megnevezése, gyakorlása. Szerepjáték során a mindennapi kommunikálás fejlesztése, bábozással a bátrabb nyelvhasználat segítése, tájnyelvi játékok felhasználása. Játékfajták: Gyakorló játék: melynek során az ismétlésekben, tevékenységekben a gyermek különböző képességeit gyakorolja Szerepjáték: amelyben a gyermekek a felnőttek szerepét, tevékenységét és a felnőttek közötti viszonylatokat sajátos játékkörülmények között általánosított formában, képzetük segítségével és a felnőttek által használt tárgyak helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újra alkotják. A szerepjáték során megértik és elfogadják játszótársaik elgondolását, tevékenységük logikáját. Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz, le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről, vállalják számukra a kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepet is. Tudnak vezetni, és játszótársakhoz alkalmazkodni. Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, érdeklődésük alapján ábrázolhatják a felnőttek tevékenységét és különféle kapcsolatait. Barkácsolás: a gyermek által játékeszköz készítése. A barkácsolásnál egy-egy esetben maguk kezdeményezik az eszközkészítést. A létrehozott eszközt használják a játékban, dramatizálásban. A bábjátékhoz szükséges eszközök készítése a gyermekek szívesen végzett tevékenysége.

12 12 Építő-konstruáló játék során élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek, szerkesztenek vagy a létrehozott alkotás hatására, beleképzelik magukat különböző élethelyzetekbe. Igényesebbé válnak alkotásaikkal szemben Szabályjáték során fejlődik önfegyelmük, logikus gondolkodásuk, társasa kapcsolatuk, szabálytudatuk. Az óvodapedagógus fontos feladata az egészséges versenyszellem kialakítása. VII.2. A külső világ tevékeny megismerése A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezeti formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetében való életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi néphagyományok, szokások és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. Környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek birtokába jut a gyerek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. Az óvodapedagógus feladata, hogy lehetővé tegye a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Az anyanyelvi nevelés feladatai a külső világ tevékenység megismerése során: spontán és irányított beszélgetés, megtapasztaláson alapuló megismerés, sokoldalú információszerzés, a gyermek aktív- és passzív szókincsének gyarapítása, fogalmak tartalmának bővítése, beszéd- és mondatalkotás aktivizálása.

13 13 Külsővilág tevékeny megismerés nevelésének tartalma: A gyermekek ismerjék meg a Bükk hegység szépségeit Tudatosodjon a gyermekekben a család fogalma, annak szerkezete, a családtagok szerepe A gyermekek ismerkedjenek az emberi testrészekkel, érzékszervekkel, azok funkcióival, védelmével Ismerkedjenek meg az óvoda épületével, dolgozóival, környezetével Az óvodapedagógus adjon lehetőséget minél több mesterség megismerésére Ismerjék meg lakóhelyük, az ott élő emberek, a táj, a helyi hagyományok, szokások, tárgyi értékek szeretetét, védelmét Ismerjék meg a napszakokat, a hét napjait, az évszakokat. Az időjárás, a természet jellemzői, változásai, a színek, a fények, a formák szépségeinek alapvető biológiai, fizikai, kémiai jellemzőit tapasztalatok útján ismerjék meg. Az óvodapedagógus ismertesse meg a gyermeket a növény és állatvilág védelmével, gondozásával Ismerje meg a néphagyományokat, a falusi élet szokásait, a szlovák népszokásokat, hagyományokat. A környezet megismerése során matematikai tapasztalatok, ismeretek birtokába jut a gyermek és azokat tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek tudják óvodájuk nevét, lakásuk címét, szüleik foglalkozását gyakorlottak az elemi közlekedés szabályaiban, azok betartásában ismerik a szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszközöket ismerik a környezetükben lévő intézményeket ismerik és megnevezik a színeket ismerik az emberi test felépítését, a szív működését igényesek testük tisztaságára felismerik a napszakokat, különbséget tudnak tenni az évszakok között tisztában vannak a növény fogalmával

14 14 az általuk ismert állatokat csoportosítják aszerint, hogy hol élnek különösen ismerik az erdőben élő állatokat, ami a környezetükben találhatók VII./3. Vizuális nevelés A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka különböző fajtái a műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének. Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, lehetőségeket az óvodapedagógus. Maga a tevékenység s ennek öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény. Ezen tevékenységek az óvodapedagógus által biztosított feltételekkel, az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség komponálótérbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyerekeket a különböző anyagokkal és a kézi munka technikai alapelemeivel. A vizuális nevelés a gyermeket fejlettségi szintjének megfelelően képi-plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja benne az elemi képolvasás, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességeit. Az ábrázolótevékenység, dolgok, jelenségek esztétikai megismerését szolgálja. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) A vizuális nevelés célja: A gyermek esztétikai érzékének és ízlésének kialakítása és fejlesztése Az önkifejezés lehetőségének és technikájának megismerése és gyakorlása Gazdagítjuk a tér-forma- szín képzetét, alakítjuk a gyermek szépiránti nyitottságát, igényességét, ezáltal megalapozzuk a művészeti látás képességét.

15 15 A vizuális nevelés feladata: Az óvónő teremtse meg a feltételeket a gyermek képi plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló és konstruáló képességének fejlődéséhez Keltse fel a gyermekben a ceruzával, festékkel, agyaggal és más eszközökkel való tevékenység vágyát Keltse fel bennük a gyönyörködést, az elutasítást, a csodálkozást, a díszítőkedvet, az alkotás örömét Fejlessze az emlékezet, a természet és az elképzelés után ábrázoló és díszítő tevékenységüket Ismertesse mag a rajzolás, a festés, a mintázás technikáját, a kézi munka egyszerű elemeit Biztosítson az egész nap folyamán teret, lehetőséget az ábrázoló tevékenységekre Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek múzeumokban, kiállításokon igényes alkotásokat, népi tárgyakat ismerhessen meg Ismerje meg a szlovák kultúra, a művészet szépségeit, elemei Az anyanyelvi nevelés feladatai a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységben: A vizuális tevékenységhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a spontán beszéd formáinak fejlesztése pl. megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző mondatfajták használata, aktív- és passzív szókincs bővítése, véleménynyilvánítás, döntés, az ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, színek magyarázata, barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok megnevezése, kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése. A vizuális nevelés tartalma: A gyermek: mindennapos tevékenységként rajzol, fest, mintázik, ezeket a tevékenységeket emlékezet után közvetlen megfigyelés alapján is végez Az ábrázoláshoz változatos eszközöket és anyagokat használ Ötletek és egyéni elképzelések alapján díszítő munkát is végez Bábokat készít, barkácsol Papírból egyszerű formákat tép, nyír, összerak, ragaszt, hajtogat Kézimunkán belül megismeri és gyakorolja a varrás egyszerű öltéseit Különböző anyagokból, tárgyakból építéssel, összerakással változatos építményeket hoz létre

16 16 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermek ismereteik, gondolataik, élményeik kifejezésére bátran, biztonsággal használják az ábrázolás eszközeit Örömmel, saját kezdeményezésükre is ábrázolnak Színhasználatukban ismerik az alapvető színeket és a színárnyalatokat, érvényesítik a kedvelt színeket Képalakításaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat Forma ábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével is Közös munkák értékelése során szóbeli véleményt alkotnak Önállóan és csoportmunkában is képesek ábrázolni VII. 4. Vers, mese Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt eszköze a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket adnak. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi-értelmi és etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese képi és konkrét formában tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és ehhez társuló, szigorú ok- okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal nem elvezet a mélyebb értelemben vett pszichikus realitástól és a külvilágra irányított megismerési törekvésektől, hanem ráébreszt ezekre. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játék tevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A mindennapos mesélés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Az óvodában a népi és az irodalmi műveknek helye van. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja)

17 17 Az irodalmi nevelés célja: A gyermek harmonikus személyiségfejlesztése, a pozitív attitűd kialakítása. A gyermek anyanyelvi és nemzetiségi nyelvének fejlesztése, az érzelmi, értelmi, etikai és esztétikai nevelés elősegítése. Az irodalmi nevelés feladata: Az óvónő keltse fel és mélyítse el a gyermekirodalom iránti érdeklődését Alapozza meg az irodalomhoz, könyvhöz fűződő érzelmi kapcsolatot Fejlessze a gyermek erkölcsi érzelmeit, ítéleteit, magatartását, esztétikai fogékonyságát Fejlessze a gyermek beszédét, bővítse szókincsüket Szélesítse a gyermek látókörét, fejlessze értelmi képességeit, különösen az emlékezetét és képzeletét Alakítsa ki a mesetudatot, a mese és valóság megkülönböztetésének képességét Szerettesse meg a mesét, verset, amely legyen öröm és élményforrás Teremtsen olyan helyzetet, amelyben a gyermekek szívesen báboznak, dramatizálnak, kifejezhetik érzéseiket, élményeiket. Az irodalmi nevelés tartalma: A gyermek önként és szívesen hallgat mesét, verset, vannak kedvelt meséi, versei Szívesen nézeget képeskönyvet, mesekönyvet. Verseket idéz emlékezetből, természetes hanghordozással, ritmust érzékeltetve, tiszta kiejtéssel Legkedvesebb meséit, verseit bábozza, dramatizálja Érti és használja az ismert szavakat, odafigyel társai beszédére, igényli, hogy őt is figyelmesen hallgassák meg. Az irodalmi anyagot a gyermekek életkorának, értelmi képességeinek, értékközvetítő szerepének megfelelően válogatjuk. Törekszünk az esztétikai és irodalmi igényességre.

18 18 VII.5 Anyanyelvi nevelés: Anyanyelvi nevelés célja Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. Ezért az anyanyelvi nevelés nem kezelhető elszigetelten. Végig kíséri óvodánk egész napi életét, a gyermek minden megnyilatkozását, az óvodapedagógus és a gyermekek kapcsolatát. Az anyanyelvi nevelés feladata: Az anyanyelvi nevelés, a beszédfejlődés komplex folyamat, melyet a gyermek utánzással sajátít el. Az óvodapedagógus beszéde minta jellegű és modellnyújtó. Az óvodapedagógus mérje fel a gyermekek nyelvi fejlettségét, foglalkozzék differenciáltan beszédük fejlesztésével Törekedjék a párbeszédes forma kialakítására, az óvónő-gyermek és gyermekgyermek között Ügyeljen a kommunikációs helyzetnek megfelelő hanglejtésre, beszédritmusra, hangerőre, szünettartásra és metakommunikációra Szoktassa a gyermeket a feleletek bátor, érthető elmondására, valamint arra, hogy ők is kérdezzenek Ismerje fel a beszédhibákat, javításánál kérje a logopédus segítségét Járuljon hozzá a gyermekek szókincsének bővítéséhez Mindig tartsa szem előtt, hogy példamutató beszéde, kommunikatív viselkedése a beszédfejlesztésnek a leghatékonyabb eszköze Kérdéseivel fejlessze a gyermek gondolkodását, ösztönözze beszédre Törekedjék a szemléletességre, a képszerű kifejezések alkalmazására Tartsa szem előtt irányító szerepét, beszéde mintajellegét, mely hat az óvónő és gyermek között kialakuló nyelvi kommunikációra Az anyanyelvi nevelés tartalma: A gyermek szívesen beszéljen, szükség esetén beszédindítást alkalmazzon az óvodapedagógus Ismerje meg a környezethez tartozó tárgyak és megszokott jelenségek nevét Fogalomalkotására a konkrét tárgy, jelenség megnevezése legyen a jellemző Ismerje, és megfelelő értelembe használja a szavak jelentését, kerüljük a verbalizmust

19 19 A tárgyi és személyi környezetével kapcsolatos gondolatait összefüggően fejezi ki Kommunikációs helyzetekben teremtsünk lehetőséget a beszédprodukció gyakorlására A megerősítés, a létrejövő kapcsolat, indítja el a nyelvi kifejező képességüknek további fejlődését. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek a tapasztalatok során bővült szókincsüket aktívan használják Elbeszélésük folyamatos, de gyakran még nem követi a történések logikai, időbeli sorrendjét Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedésformákkal megteremtik és fenntartják a kommunikációt Nyugodtan, figyelmesen végighallgatják az óvónőt, többnyire végigvárják a másik megnyilatkozását Helyesen használják a névmásokat, névutókat, jövőidejű igeidőt, igemódokat Tisztán ejtenek minden beszédhangot Jól érthetően, többnyire megfelelően hangsúlyozva beszélnek Beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik VII.6. Ének, zene, énekes játék A zenei nevelés célja: Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés a zenélés felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) A zenei nevelés feladata: Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítás megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.

20 20 A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Az ének-zene, énekes játék hatása a gyermek nyelvi - kommunikációs fejlődésére: Az attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs tulajdonságok kiteljesítése zenei élményekkel. Beszéd- és zenei hallás fejlesztése. Különböző grammatikai megoldások, választékos kifejezések, párbeszédek, dramatizálás gyakorlása. A beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése, a hangzók helyes formájának gyakorlása, beszédtechnika fejlesztése fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák javulása. Az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős, énekes játékok). A zenei nevelés tartalma: Az óvodapedagógus szerettesse meg a gyerekekkel az éneklést, a gyermekdalokat, szoktassa a gyermeket tiszta éneklésre Fejlessze a gyermek zenei hallását, ritmusérzékét, harmonikus szép mozgását Készítse elő a zenei anyanyelv megalapozását Ismertesse meg a gyermeket az óvodában használatos hangszerekkel Keltse fel a gyermekek érdeklődését a magyar, és a szlovák népdalok, népi mondókák, gyermekdalok, kiolvasók, és a ma is élő és felhasználható hagyományok iránt A gyermekek könnyedén, helyes szövegkiejtéssel tisztán énekeljenek A dalok, mondókák ritmusának érzékeltetése különböző mozdulatokkal és hangszerekkel. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermek felismeri a magas-mély hangokat, halk-hangos és lassú-gyors közötti különbségeket Megkülönbözteti és felismeri zörejhangokat és a zenei hangokat, hangszereket Figyelmesen és érdeklődéssel hallgat éneket, vagy hangszeren előadott dalt, zenét Különböző mozgásokkal érzékelteti az egyenletes lüktetést, dalok ritmusát mozdulatokkal, tapssal, ütőhangszeren kifejezi Alapvető mozgásokat, táncmozdulatokat végez Önállóan kezeli az óvodai hangszereket

21 21 Tudjanak mondókákat, alkalmi dalokat, 6 hangterjedelmű dalokat önállóan előadni, magyarul és szlovákul Képesek dallam és ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni és visszatapsolni Önállóan tudnak alkalmazni éneken, mondókán halk-hangos, mély-magas, gyors-lassú ellentétpárokat Tudnak dalokat szöveg nélkül dúdolni, zümmögni Felismerik a dalokat kezdő vagy belső motívumról szöveg nélkül is Tudnak hosszabb periódusokkal hangosan és magukban énekelni Tudnak felelgetős dalokat közösen énekelni Megkülönböztetik környezetük zörejhangját, felismerik egymás hangját VII.7. Mozgás, mozgásfejlesztés A mozgásfejlesztés célja: A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását /járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás/. Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítő képességét. Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában. Felerősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodó képességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) A mozgásfejlesztés feladata: A tornának, játékos mozgásnak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani. A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyerekek egészsége testi és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlődését. Lehetőséget biztosít a

22 22 gyerek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti cselekvő és feladatmegoldó képességüket, erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat. Az óvónő segítse elő a gyermek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását Teremtsen olyan helyzetet, amelyben mindannyian jó közérzettel, jó hangulatban vesznek részt a mozgásos feladatokban A mozgásos feladatok sikeres megoldáseredményeként növelje a gyermekek önértékelését, önbizalmát Adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek az alapvető mozgásformák gyakorlása által Fejlessze a gyermek természetes mozgását, ügyességét, gyorsaságát, erejét, állóképességét és egyensúlyérzékét Nyújtson változatos lehetőségeket a kéz finom mozgásainak fejlesztésére, szem-kézláb koordinációjára, a testséma fejlesztésére Ismertessen meg a gyermekkel mozgásos játékokat, gyakorlatokat Ismertessen meg a gyermekeknek gimnasztikai és talajtorna elemeket Az anyanyelvi nevelés feladata a mozgás tevékenységekben: A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével. Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása. A mozgásfejlesztés tartalma: A gyermek végezzenek gimnasztikai, járás, futás, ugrás, dobás, támasz és labdagyakorlatokat Futó-, fogó-, labda versenyjátékok Naponta két alkalommal frissítő testnevelés A mozgásos játékok segítségével erősödjön a gyermekek egymásra figyelése, kooperációs készsége Ismerje meg egyszerű vezényszavakat A játékos mozgások segítsék elő a térbeli és időbeli tájékozódást

23 23 A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermekek szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban, Tudjanak utasításra gyakorlatot végezni Legyen a mozgásuk összerendezett, alakuljon ki a mozgáskoordinációjuk, a finommotorikus mozgásuk, az egyensúlyérzékelésük Tudjanak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. Tartsák be a szabályokat különböző verseny és ügyességi játékok során VII.8. A munka jellegű tevékenységek A munka jellegű tevékenység célja: A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutat. A munka óvodai életünk egészében érvényesülő folyamat, mely áthatja a gyermek mindennapi tevékenységét. Ezáltal természetes módon alakul szociális magatartása és fejlődnek társas kapcsolatai. Lehetővé válik általa a kitartás, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása az önértékelés és ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása. A munka jellegű tevékenység feladata: A tapasztalatszerzés során alakítsa ki a munkavégzéshez szükséges képességeket, készségeket A közös munkavégzés segítse elő a gyermek kooperációs képességének fejlődését Alakuljon ki pozitív viszonya, attitűdje a munkához Érezze és értékelje a munka eredményét, a teljesítmény erőfeszítését Az óvodapedagógus minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet. A munka saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. Az óvodapedagógus teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört. A tevékenység megkezdése előtt a balesetmentes környezet biztosítása, a szükséges segítségnyújtással, az eszközök használatának bemutatással a baleset megelőzése.

24 24 Az anyanyelvi nevelés feladatai a munka jellegű tevékenységek során: A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző beszédformák (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret verbális kifejezései) gyakorlása, munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok- okozati összefüggések, műveletek megnevezése, mondatba foglalása. A munka jellegű tevékenység tartalma: Az óvodapedagógus ismertesse meg az adott munka eszközeit, ésszerű használatát, a munka legcélszerűbb fogásait Biztosítsa a munka állandóságát és folyamatosságát a gyermek tényleges aktivitását Tegye lehetővé, hogy a gyermek a különösen kedvelt munkafajtákban elmélyedhessen Naposi munka a naposi funkció gyakorlása során a gyerekek olyan munkát végeznek, amely nélkülözhetetlen a csoport életrendjében alkalmazására csak középső csoporttól kerül sor a napos terít, az étkezések után rendet tesz játék elrakás után eligazítja, esztétikusan elrendezi a játékokat a termet szükség szerint átrendezi segít a foglalkozási eszközök kiosztásában Alkalomszerű munkák Vannak olyan munkafeladatok, amelyeket a gyermek alkalomszerűen végezhet. Ezek egy része szabályosan ismétlődik, másik része esetleges. Mindezeket a feladatokat a szükségleteiktől, a munka jellegétől, a körülményektől függően a csoport egyidejűleg végzi, vagy megbízatásként egyes gyerekek teljesítik. A gyermek részt vesz a rend fenntartásában, ügyel az öltöző, mosdó rendjére A játékszereket a játék után a helyére teszi, segít a játék-javító munkában A gyermekek segítenek a csoportszoba díszítésében Részt vesz az udvar rendben tartásában

25 25 Növény és állatgondozás A növények és kisállatok gondozásával ezek életfeltételeinek megteremtéséhez járulnak hozzá a gyermekek, miközben átélik és megfigyelik a közreműködésük nyomán létrejövő változásokat. Növénygondozás a csoportszobában és az udvaron egyaránt történik: Csoportszobában: élősarok Udvaron: veteményeskert, madáretető A gyermekek folyamatosan gazdagítják az élősarkot az évszaknak megfelelően Az óvoda udvarán összegyűjtik a lehullott leveleket Segítenek a hó eltakarításában az udvarról Segítenek az udvaron lévő veteményeskert gondozásában Segítenek az élősarok tisztántartásában, növények ápolásában Gondoskodnak a madarak etetéséről A gyűjtött terméseket, magvakat egyéb növényi részeket meghatározott szempontok szerint csoportosítják, és önállóan helyezik el az élősarokban Megfigyelik a változásokat, azok figyelembevételével gondozzák a növényeket A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: Alakuljon ki pozitív viszonyulásuk a munkavégzéshez Legyen igényük önmaguk és környezetük tisztaságára. Legyenek képesek önmaguk szükségleteik kielégítésére A rájuk bízott munkát önállóan és igényesen végezzék el Érezzék és értékeljék a közös munka örömét Egyéni megbízatásokra szívesen vállalkozzanak és nyújtsanak segítséget társaiknak Legyen jártasságuk a növény -, és állatgondozásban

26 26 VIII. A tevékenységekben megvalósuló tanulás Az óvodai tanulás célja: Az óvodában a tanulás folyamatos, spontán tevékenység, amely jelentős részben utánzásos, nem szűkül le az ismeretszerzésre az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon valósul meg. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) A tanulás lehetséges formái az óvodában: az utánzásos, mint és modellkövetés, magatartás és viselkedéstanulás /szokások kialakítás/ spontán játékos tapasztalatszerzés a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés a gyakorlati probléma és feladatmegoldás az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósulás, tanulás Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakoztatását. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Az óvodai tanulás értelmezése: Sajátossága, hogy nem csak a didaktikai értelemben vett tanítás-tanulás folyamatában történik A gyermek a tevékenységrendszeren keresztül szerez tapasztalatokat, ismereteket, a természetes megismerési folyamat által. A szociális tanulás különböző formáin keresztül interiorizálódik a norma, szokás, érték és szabályrendszer, mely a szocializáció folyamata A tanulás elsődleges és leghatékonyabb eszköze a játék. A spontán tapasztalatszerzés a játékos tanulással, a gyermek szabad játékában valósul meg, míg a tudatos fejlesztés a

27 27 játékba integrált tanulással az óvodapedagógus irányítása által a képességfejlesztést valósítja meg. Az iskolai életmódra, az iskolai tanulásra való felkészítés az egész óvodai nevelés folyamatát áthatja A teljes nevelési folyamat, amely a csoportokon belül a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. A nevelési folyamat szervesen illeszkedő tanulási folyamat részei: o önálló és irányított tapasztalatszerzés o komplex foglalkozások rendszere o kötetlen és kötött kezdeményezések, és foglalkozások Pedagógiai alapelvek: A differenciált egyénre szabott fejlesztési módszer megvalósítása a csoport keretein belül. Az óvodában létrejövő adott lehetőségek döntik el, milyen csoportszervezési formát alkalmaznak. A kitűzött nevelési célok és feladatok az osztatlan óvodai csoportban is megvalósíthatók. Az óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen kezdeményezés, vagy kötött foglalkozás keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A fejlesztés, a foglalkozás formáját ne a gyermekek életkora, hanem fejlettségi szintje határozza meg. A gyermekek önállóan, spontán szerzett tapasztalatai nagyon jó kiindulópontot jelentenek az óvodapedagógus számára a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. A világban eligazodni készülő gyermek felkészítése az életre, feltételezi olyan szituációk megélését, ahol szabadon alkothat, dönthet, cselekedhet. A lényeg mindig az, hogy cselekvés közben, cselekvések sorozatában érzékeljen, észleljen, tapasztaljon a gyermek. Az óvoda feladatai közé tartozik a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése. A szellemi fejlesztés legfőbb célja abban nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására és kifejtésére bátorítjuk, és képessé tegyük azok megoldására, kreatív problémamegoldásra ösztönözzük. Ennek kialakításához mindenekelőtt szükséges, hogy az óvodában legyen elegendő idő a tevékenykedésre és tapasztalatszerzésre. A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.

28 28 IX. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermek belső érése, valamint a családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskola élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Az iskolai alkalmasságnak testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) Az érés és a környezet állandó kölcsönhatása eredményeként bekövetkező változás, fejlődés nyomán alakulnak ki a gyermek azon képességei, amelyek alkalmassá teszik őt a sikeres iskola életre. Az iskolai alkalmasság a gyermek azon képessége, mellyel képes alkalmazkodni az új helyzethez és az iskolai követelmények rendszeréhez. A szomatikus fejlettség jellemzői: első alakváltozás befejeződése, megfelelő teherbírás összerendezett, harmonikus mozgás fejlett mozgáskoordináció és finom-motorika mozgását, viselkedését szándékosan képes irányítani szükségleteit késleltetni és irányítani képes A mentális fejlettség jellemzői: nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre tovább differenciálódik érzékelése, észlelése megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartama, terjedelme, könnyebbé válik megosztása, átvitele a cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél megfelelő tempóban, hangsúllyal tudja kifejezni mondandóját minden szófajt használ, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat, különböző mondatfajtákat alkot

29 29 végig tudja hallgatni, és megérteni mások beszédét elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez szükségesek elemi mennyiségi ismeretei vannak A szociális fejlettség jellemzői: készen áll az iskola élet és a tanító elfogadására, képes együttműködni, kapcsolatot teremteni felnőttel és gyermektársaival egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni késleltetni tudja szükségletei kielégítését feladattudata kialakulóban van kitartásának, munkatempójának önállósága, önfegyelme alakul X. Az óvodai nevelés szervezésének keretei Napirend A napirendünk kialakításakor figyelembe vesszük: a gyermekek életkori sajátosságait, a gyermekek bioritmusát és biológiai szükségleteit a pedagógiai irányelveket az óvodai nevelés folyamatát óvodánk tárgyi feltételeit Otthoni napirend ajánlásával segítséget nyújtunk a családi nevelés számára. Hetirend A hetirend kialakítása óvodánkban a csoportban dolgozó óvónők önálló joga. Bizonyos speciális tevékenységek szervezésében azonban alkalmazkodnak egymás elképzeléseihez /tornaterem, úszás/ A gyermekcsoportban két szakképzett óvodapedagógus és másfél óvodai dajka dolgozik Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, az átfedési idő 3 óra. Az átfedési időt indokolja a nemzetiségi létszám. A két nevelő az átfedési időt a gyermekek között gazdag

30 30 játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra, beszélgetésekre, differenciált és speciális képességfejlesztésre fordítja. Az óvoda hagyományos ünnepei: Az óvodai ünnepeket, ünnepélyeket a társadalom igényeinek, a környezet szokásainak, hagyományainak, valamint a szülők igényeinek megfelelően tartjuk az óvodában. Az ünnepek színessé teszik a gyermekek mindennapi életét. A feldíszített, kiplakátozott óvoda, a felnőtteken és a gyermekeken viselt ünneplő ruha emeli az ünnepély fényét. Ünnepeink: Október 23.: Idősek napja: Mikulás: Karácsony: - Farsang: Nőnap: Március 15.: Húsvét Anyák napja: Nemzetiségi Nap: Gyermeknap: Évzáró-ballagás: Kirándulások: megemlékezés a közösség intézményei közösen köszöntik a meghívottakat zártkörű rendezvény előkészületek: a szülőkkel közös munka-délelőttön ünnepély: nyitott a közösségben élő kisgyermekek és felnőttek felé nyílt ünnepély ajándékkészítés megemlékezés előkészületek: szülőkkel közös munka-délelőttön nyitott nagyszabású ünnep a szlovákiai vendégek, a szlovák nemzetiségű falvak részvételével helyi szponzorok támogatásával sorversenyek, vetélkedők szervezése nyitott gyermekkel szülőkkel közösen: környező nagyvárosokba autóbusszal főzés, szalonnasütés

31 31 XI. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekvédelmi munka törvényi háttere az évi XXXI. számú törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. Ennek alapján az óvoda a gyermekvédelmi rendszer jelzőrendszereként működik Szociális funkciójából adódóan az intézmény a 3-7 éves korú gyermekek napközbeni ellátást biztosítja Az óvodai gyermekvédelem célja: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, veszélyeztetettség felderítése, az okok feltárása és megszüntetése a lehetőségekhez mérten. Tágabb értelemben, minden gyermekre kiterjedő gondoskodás, amely a gyermekek gondozását, ellátását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani Az óvodai gyermekvédelem feladata: Valamennyi óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik a gyermekvédelmi munka esetek feltárása, feltérképezése, családlátogatás, környezettanulmány A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése A gyermek fejlődésében bekövetkezett hátrányok kompenzálása a pedagógia eszközeivel A gyermekek testi-lelki épségének védelme Kiszűrni a speciális szükségletű gyermekeket Az óvodapedagógussal közösen feltárni a család életvitelét, szükségleteit Magatartási problémák okainak feltárása kezelése Étkezési támogatás igénylésének feltérképezése Pedagógiai, pszichológiai ismeretterjesztés a szülők körében Hosszabb ideig hiányzó gyermekek felkutatása A gyermekvédelmi felelős: Személyét az intézményvezető választja ki és bízza meg. A munkáját összehangolja és támaszkodik a területen dolgozó gyermekvédelmi felelősök, gyermekorvosok, védőnők véleményeire, javaslataira és jelentéseire. A kommunikációs-, kontaktusteremtő képessége elengedhetetlen feltétele annak, hogy hogyan tudja elfogadtatni magát. Fő feladata: a prevenció, a segítségnyújtás, amelyre a megértés, humánum, empátia a jellemző. Nyilvántartást készít a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekről.

32 32 XII. Az óvoda kapcsolattartási rendszere: Óvodánkat szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családdal és a gyerekek fejlődésére közvetlenül ható más tényezőkkel: az iskolával, és a közművelődési intézményekkel. Külső kapcsolatainkat környezetünk adottságai határozzák meg. Óvoda család kapcsolata Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködésünk. Az együttműködésnek változatosak a formái. A személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda illetve a család teremt meg. A kapcsolattartás célja: elismerjük a család elsődlegességét, tiszteljük a szülőt, mint nevelői partnert éreztetjük az őszinte odafordulást, az empátiát, a segítő szándékot mindaddig, amíg a szülő képes ezt elfogadni kapcsolatunkat a tapintatra építjük, amit igyekszünk elmélyíteni a közös programok, együttes tevékenységek alkalmával is elismerjük és elfogadjuk a család szokás-szabályrendszerét, s tapintatosan próbáljuk befolyásolni az életmód jó szokásainak alakítását tájékoztatjuk a szülőket alapprogramunkról óvodánk szülői képviseletét a szülői szervezet látja el, amelynek működési feltételeit, feladatait az érvényes jogszabályok alapján alakítják ki. A kapcsolattartás formái: családlátogatások szülői értekezletek nyílt napok közös ünnepek, rendezvények munka délelőttök, munka délutánok kirándulások, sportnapok

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program

KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program KUNSZIGETI TÜNDÉRVÁR ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgált, módosított, egységes szerkezetbe foglalt program 1 BEMUTATKOZÁS Az óvoda jellemző adatai: Címe: Az óvoda fenntartója: Tündérvár

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015.

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. Tartalom 1 AJÁNLÁS... 4 2 PREAMBULUM... 5 3 HELYZETKÉP... 6 3.1 Az óvoda működési területe...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA PROGRAMUNK NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŰ VÁLASZTHATÓ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3. Intézmény adatai 4. 1.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja

Ez gyerekjáték. Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja Ez gyerekjáték Teleki Blanka Utcai Óvoda Helyi Nevelési Programja 1 Tartalom Bevezető 4. 1. Óvoda adatai 5. 2. Helyzetkép az óvodáról 6. 2.1. Óvoda személyi feltétele 8. 2.2. Óvoda tárgyi feltétele 10.

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben