A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011."

Átírás

1 A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai... 4 Pedagógiai alaptételeink és alapelveink... 4 Legfontosabb pedagógiai céljaink... 4 Kiemelten célunk, hogy... 4 Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz... 5 Hazánk és népünk ismerete... 5 Környezeti nevelés... 5 Kommunikációs kultúra... 6 A testi és lelki egészségnevelés céljai... 6 Pályaorientáció... 6 Pedagógiánkat segítı iskolai tevékenységek, eszközök, módszerek és eljárások... 7 Tanulási idıben kötelezıen igénybeveendı szolgáltatások... 7 Egyéb igénybe vehetı szolgáltatások... 7 Szociális szolgáltatások... 8 Hétvégi szabadidıs szolgáltatások... 8 Vakációs szabadidıs szolgáltatások A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok... 8 Bevezetı szakasz, 1-2. évfolyam... 8 Kezdı szakasz 3-4. évfolyam... 9 Értékközvetítı szerep a bevezetı (1-2. évfolyam) és a kezdı (3-4. évfolyam) szakaszban... 9 Kiemelt fejlesztési feladatok a bevezetı (1-2. évfolyam) és a kezdı (3-4. évfolyam) szakaszban Alapozó és fejlesztı szakasz 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok az alapozó (5-6. évfolyam) és a fejlesztı (7-8. évfolyam) szakaszban A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Napközis foglalkoztatás Tanulószoba Szakkörök Sportkör Diákönkormányzat (DÖK) Egyéb közösségformáló lehetıségek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység Tehetségnevelés az oktatás különbözı területein Az iskolai tanítási órákon Az emelt szintő oktatás szempontjai Kiscsoportos foglakozás: Szakkörök Tanulmányi versenyek, pályázatok Speciális tanfolyamokon A tehetségnevelést elısegítı egyéb tevékenységek A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok GYIV-felelıs rendszeres kapcsolatrendszere Belsı Külsı Hová fordulhatunk gyermekvédelmi ügyekben? A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program (tanulási nehézségek enyhítése) A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke A szülı, tanuló, iskolai pedagógus együttmőködésének formái, az együttmőködés továbbfejlesztésének formái A szülık közösségének szervezetei A kapcsolattartás és információ átadás módjai Szülıi értekezletek Fogadóórák... 25

3 3 Rendkívüli fogadóóra Nyílt nap Családlátogatás Egészségnevelési programunk Egészségnevelésünk rendszerének vázlata: Mérések és szőrések, diagnosztika Fizikai állapotmérés a Zuglói Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által Helyzetelemzés Általános, hosszú távú egészségnevelési céljaink Konkrét rövid távú célok, feladatok, sikerkritériumok Mindennapos testedzés Környezeti nevelési programunk A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés színterei az iskolában: Iskolánk mikrokörnyezetének helyzetelemzése a környezeti nevelés szempontjából Általános, hosszú távú céljaink Alkalmazható módszerek környezeti nevelésünk számára: Konkrét rövid távú célok, feladatok, sikerkritériumok A pedagógiai program nyilvánossága A pedagógiai program jóváhagyása, érvényessége, módosításának feltételei... 37

4 4 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alaptételeink és alapelveink A szülıi és tanulói igényekhez igazodunk akkor, amikor többféle lehetısséggel kívánunk túlmutatni azon a minimumon, amit egy körzeti funkciókkal is rendelkezı 8 évfolyammal mőködı általános iskolának nyújtania kell a képességek kibontakoztatása érdekében. Oktatási és nevelési módszereinkben jól bevált hagyományainkat is követjük, emellett nyitottak vagyunk azokra az újításokra, melyek munkánk hatékonyságát növelik. Célunk, hogy a módosításra került Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben meghatározott, az iskola egészére vonatkozó közös általános fejlesztési követelményekhez és az évfolyamonkénti részletes követelményekhez igazodó, a helyi igényeknek megfelelı és a lehetıségek által meghatározott, a tanulói tevékenységet elıtérbe helyezı pedagógiai programunk, (ezen belül nevelési programunk és helyi tantervünk) legyen. A fenti elvek alapján az iskola alapvetı célkitőzése, hogy az oktatás és nevelés valamennyi területén és szintjén a kor követelményeinek megfelelı, konvertálható általános ismereteket nyújtson, melyeket tanulóink - a középfokú oktatásban továbbfejlesztve - további életükben hasznosítani tudnak. A nevelés területén célunk, hogy nyitott, kapcsolatteremtésre alkalmas, káros szenvedélyektıl mentes, kiegyensúlyozott, testben és lélekben ép, a munka értékét ismerı és elismerı, az emberi értékekre igényes, aktív, öntudatos, toleráns ifjúságot neveljünk. A tanulók személyiségfejlıdését kibontakoztató pedagógiai folyamatban feladatunk: alapismeretek közvetítése, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, a kommunikációs képesség és készség fejlesztése, világszemlélet, világkép formálása, a kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése, egészséges életmódra és környezettudatos gondolkodásra nevelés. Alapelveink a fentiekkel kapcsolatban a következık: Tanulóinkat szilárd alapkészségekkel kell ellátnunk, úgy, hogy alkalmasak legyenek az önmővelésre, önálló ismeretszerzésre. Alapvetı érték a hazához való kötıdés érzése, a környezet védelmének igénye. Fejlett kommunikációs készség és viselkedéskultúra nélkül nagyon megnehezül a világban való eligazodás képessége. meggyızıdésünk, hogy a társadalmi beilleszkedés elısegítése kiemelt feladatunk. A ma társadalmában nagyon megnehezül annak a fiatalnak a helyzete, aki nem képes legalább egy idegen nyelven is alapszinten kommunikálni. Alapelvünk, hogy ennek a tudásnak az alapjait az általános iskolának kell leraknia. Tanulóinknak fel kell készülniük arra, hogy az információs társadalomba belépjenek. Az informatikai alapismeretek elsajátításának elmulasztása behozhatatlan hátrányokat okozhat. Csak reális önismeret birtokában lehet sikeres az életpálya meghatározása, a továbbtanulási irány kijelölése. Nincs harmonikus személyiségfejlıdés a testi és lelki egészség egysége nélkül. Az iskolának az esélyegyenlıség kialakítása felé ható intézménynek kell lennie. Ennek érdekében szociális és kulturális hátrányok leküzdését is fel kell vállalni. A kiemelkedı tehetség kibontakozásának elsı komoly színterévé az általános iskola válhat. Legfontosabb pedagógiai céljaink Kiemelten célunk, hogy egész tevékenységünket a tanulókat értı, okos szeretet hassa át. minden gyermek saját személyiségi értékeit fejlesszük, belılük a lehetı legjobbat hozzuk ki. továbbtanuló tanulóink 100 %-ban érettségit adó középiskolában folytassák iskolai tanulmányaikat. a helyes önértékelés kialakításával a tehetség kibontakozásához szükséges önbizalom, bátorság kialakítását segítsük. neveljük tanulóinkat toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. minél több tanulónk számára biztosítsunk érdeklıdésének, tehetségének megfelelı programokat.

5 5 kapcsolatunk fenntartónkkal olyan legyen, melynek nyertesei az iskola használói, elsısorban a tanulók. kölcsönös bizalmon alapuljon az a viszony, melyet legfontosabb utánpótlás nevelı intézményeinkkel, a környezı óvodákkal alakítunk ki. olyan kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítsunk ki iskolánk minden partnerével, ami a nyugodt munka alapvetı feltétele. a szülıkkel olyan korrekt együttmőködést tudjunk kialakítani, melyben mindkét fél számára egyértelmő, hogy céljaink közösek, és csak egymást támogatva érhetünk el igazán jó eredményeket. Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Tanulóink ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra legnagyobb jelentıségő eredményeit, legyenek érdeklıdık a különbözı országokban élı emberek szokásai, kultúrája, életmódja és vallása iránt, különös tekintettel a szomszédos országok népeire. Ismerjék és értsék a határainkon túl kisebbségben élı magyarság helyzetét, fogadják el közös történelmi gyökereinkbıl fakadó összetartozásunkat. Ismerjék a hazánkban élı nemzetiségeket, támogassák azok törekvéseit saját kultúrájuk megırzésében. Szerezzenek információkat az emberiség ezen belül az Európai Unió népeinek közös problémáiról, valamint az ezek megoldására irányuló erıfeszítésekrıl. Értsék meg, hogy a népek gondolkodásmódját természeti és gazdasági körülményeik és hagyományaik határozzák meg, tudják, hogy bár az emberek külsı megjelenésükben, életmódjukban, szokásaikban különböznek egymástól, emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Tudjanak kapcsolatot teremteni egy idegen nyelven, hétköznapi helyzetekben. Hazánk és népünk ismerete Tanulóink ismerjék meg népünk kulturális örökségét, ismerjék a kiemelkedı történelmi személyek, tudósok, mővészek, sportolók életét, tevékenységét és eredményeit. Méltóképpen emlékezzenek meg hagyományos nemzeti ünnepeinkrıl és történelmünk jeles eseményeirıl, valamint iskolánk névadójáról. Legyenek tájékozottak hazánk földrajzában, történelmében, kísérjék figyelemmel a jelenkor politikai folyamatait, a tılük elvárható mértékben legyenek érzékenyek a társadalmi problémák iránt. Ismerjék a városi és falusi élet jellegzetességeit, különbségeit, legyenek tájékozottak néphagyományaink és néprajzi értékeink terén. Célunk, hogy megalapozzuk a nemzettudatot, elmélyítsük a nemzeti önismeretet és hazaszeretetet, ösztönözzük tanulóinkat népünk történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Az iskola névadójának sporttevékenységét megismerve - arról megemlékezve - erısödjön bennük a tudat, hogy a nagy tetteknek a nemzet szempontjából fontos üzenete van. Környezeti nevelés A környezeti neveléssel átfogó célunk, hogy elısegítsük tanulóinkban az életvitelüket erkölcsi alapelvként meghatározó környezettudatos magatartás kialakulását, amelynek segítségével képesek lesznek megakadályozni a környezeti válság elmélyülését, elısegítve ezzel az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát. Tanulóink ismerjék fel környezetük sajátosságait, természet és ember alkotta értékeit, legyenek érzékenyek környezetük állapota iránt. Alakuljon ki bennük a természet ismeretén és szeretetén alapuló, meggyızıdésbıl fakadó, tudatos, aktív természetvédelem igénye. Ismerjék fel a környezettel kapcsolatos kötelességeiket és gyakorolják jogaikat. İrizzék meg környezetük értékeit. Kezdjék a környezet védelmét közvetlen környezetükben, óvják az iskola tisztaságát és tárgyi eszközeit.

6 Kommunikációs kultúra 6 A kor kihívásának megfelelve tanulóinknak el kell sajátítaniuk a megfelelı információszerzési-, feldolgozási- és átadási technikákat, valamint az információszerzés- és kezelés alapvetı jogi és etikai szabályait. Különösen fontos, hogy tanulóinknak igényük legyen az informatikai ismereteik folyamatos megújítására. Célunk, hogy iskolánk számítógépparkját folyamatosan gyarapítsuk, illetve megújítsuk, s hálózatra kapcsolódva mind az informatika tantárgy oktatásának, mind pedig a rendszerben történı információszerzésnek megteremtsük a technikai feltételeit. A könyvtárhasználat technikáját és módszereit tanulóinkkal el kell sajátíttatnunk, s rendszeres könyvtárlátogatással az önálló ismeretszerzés igényét ki kell alakítanunk. Tudjanak eligazodni és tájékozódni a különbözı információs anyagokban (lexikonok, ábrák, videó anyag stb.) és ezek győjteményeiben (pl. könyvtár, múzeum). Verbális kommunikációjukban (felnıttekkel szemben, társaikkal szemben) jellemezze ıket igényesség és a másik embernek kijáró tisztelet. A testi és lelki egészségnevelés céljai Egyik legfontosabb feladatunk és felelısségünk a felnövekvı nemzedék ránk bízott tagjainak egészséges életmódra nevelésében mutatkozik meg. A társadalom jelenleg a technikai, mőszaki, informatikai és pénzügyi ismeretek mindenhatóságát hirdeti. (Talán az idegen-nyelv az, amely más jellege ellenére felveszi a versenyt.) Ezen igények figyelembevétele mellett nagyon fontos az arányok betartása, hiszen az általános iskolának segítenie kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlıdését. Elengedhetetlen a rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése Nagyon fontosnak érezzük az életmódbeli szokások és a testi-lelki egészség közötti összefüggés felismertetését, alapvetı erkölcsi értékek közvetítését, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztését. Következetes pedagógiai munkával szeretnénk elérni, hogy kudarcok helyszíne helyett, pozitív élmények forrásává váljon az iskola. Ki kell fejleszteni tanulóinkban a fegyelmezett és pontos, igényes munka szeretetét, megbecsülését és a felelısségérzetet. A 6-14 éves gyerekeknél igen fontos a manualitás szerepe. Kínai közmondás szerint: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, azt megjegyzem, amit csinálok, azt megtanulom. A dohányzás, az alkohol és a kábítószer elleni küzdelem nagyon felelısségteljes munkát ad a pedagógusoknak. Célunk, hogy hatékony felvilágosító munkával, odafigyeléssel, a gyermekvédelmi szakemberekkel és lehetıség szerint a szülıkkel együttmőködve megvédjük tanulóinkat ezektıl az egészség- és személyiségromboló szenvedélyektıl. A testi és lelki egészségnevelést segíthetik a szakkörök, táborozások, diák-önkormányzati munka, diák sportköri rendezvények, az iskolai szabadidı szervezés által nyújtott kínálat, az iskolában helyt kapó egyéb foglalkozások (hittan, zenetanulási lehetıségek, tánciskola), minden, ami képes távol tartani a diákokat a negatív hatásoktól és értelmes, érdekes elfoglaltságot nyújt. Az egészségtani nevelés nem kizárólag a betegségek megelızésének módját tanítja, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevelhet. Az alkotó munka sikerének és örömének biztosításával kell nevelni a diákokat az aktivitásra, önállóságra, emellett fejleszteni technikai gondolkodásukat, szemléletüket, kritikai érzéküket éppen úgy, mint konstruktív képességüket. Pályaorientáció A pályaorientáció az egész iskola és minden mőveltségi terület feladata, amely csak hosszabb folyamat során lehet eredményes. Általános célja, hogy segítse a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását, annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya követelményeinek, valamint tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelısségének. Az eredményes választáshoz szükséges az egyéni adottságok, képességek felismerésén alapuló önismeret fejlesztése. Teremtsünk lehetıséget a különbözı pályák, foglalkozási ágak tartalmának megismerésére. Jellemezze ıket az önismeret, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak. Tudatosítani kell tanulóinkban, hogy életpályájuk során szükségessé válhat a pályamódosítás.

7 Pedagógiánkat segítı iskolai tevékenységek, eszközök, módszerek és eljárások Tanulási idıben kötelezıen igénybeveendı szolgáltatások A Németh Imre Általános Iskola a törvényi elıírásoknak megfelelıen nappali rendszerő oktatás keretében gondoskodik: 7 a kötelezı tanórai foglakozások, a nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozások, a tanórán kívüli foglalkozások (lásd részletesen az Egyéb igénybe vehetı szolgáltatásoknál) az osztálybontások, az egyéni foglakozások és az iskolai alapszolgáltatások megszervezésérıl. Pedagógiai programunk tartalmazza az iskolánkban zajló oktatás órakereteit. Ezek az órakeretek tartalmazzák a kötelezı és a nem kötelezı órakeret terhére történı tanórai oktatás óraszámait. A tanulói óraszámok megfelelnek a hatályos törvényi elıírásoknak, így a tanulók leterhelése a törvényileg engedélyezett keretek közt marad. A könnyített testnevelés szervezése eddig is gyakorlat volt iskolánkban. Jó tárgyi feltételeink a testnevelés órákon is lehetıvé teszik a differenciált foglalkozást. A jövıben is ez lesz a könnyített testnevelés szervezésének módja. (A munka színvonalát emeli, hogy egyik testnevelı pedagógusunk végzett gyógytestnevelés szaktanfolyamot.) Egyéb igénybe vehetı szolgáltatások A differenciált egyéni foglalkozás órakeretét differenciált képességfejlesztésre (korrepetálás, illetve tehetséggondozó szakkör) használjuk a tanórán kívüli foglakozások idejében. Az iskolában biztosítani kell a tanulók mindennapos testedzéséhez szükséges feltételeket. A Németh Imre Általános Iskolában a sportfoglalkozásoknak eddig is nagy hagyománya volt. A délutáni sportköri rendezvények a versenyekre felkészítı foglalkozások eddig is lehetıvé tették iskolánkban a mindennapos testedzést. Ezek a lehetıségek a jövıben is szolgálják ezt a célt, ily módon a törvényben elıírtaknak iskolánk képes megfelelni. Az alsó tagozaton azokon a napokon, melyeken a tanulóknak nincs testnevelés órájuk, a tanulási idıszakban játékos, egészségfejlesztı testmozgást szervezünk. A Közoktatási törvény 53. -ának (3) bekezdése szerint és a szülık igényei alapján napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A napközi szervezése természetes velejárója iskolánk alsó tagozatos életének. A tanulószobát szülıi igény esetén indítjuk, ha legalább egy csoportra való gyermek szülei kérik ezt. Iskolánk pedagógusai vállalják - igény esetén - az egyéni konzultációt, a tanulmányi versenyekre való felkészítés plusz feladatait. Ilyen célokra (is) használjuk az egyéni képességfejlesztésre szánt 12 %-os idıkeretet. Szükség esetén a követelményként megfogalmazott átjárhatóság biztosítására ebbıl az órakeretbıl is szervezhetı foglalkozás. Intézményünkben nyitvatartási renddel mőködik a könyvtár. Iskolánk helyet biztosít a Szent István Király Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tevékenységéhez. A zongora, hegedő, gitár, rézfúvósok, zenei elıképzı és szolfézsoktatás saját tanítványaink és szülei számára is pozitív alternatívát jelent. Iskolánkban - önkéntes alapon - hitoktatásban is részesülhetnek a tanulók. A törvény biztosította lehetıséggel miszerint a közoktatási intézményekben hitoktatás szervezhetı évek óta a római katolikus, a református és az evangélikus egyház él. Felmenı rendszerben az elsı évfolyamtól - helyet ad iskolánk az ENGLISH EXTRA elnevezéső angol nyelvoktató program tanfolyamának. Ezeken a tanfolyamokon kiscsoportos formában, speciális módszerrel illetve tematikával tanulhatják az angol nyelvet azok a tanulók, akik az elsı évfolyamon csatlakoznak a képzéshez. Az elsı három évfolyamon a foglalkozások tanfolyami keretben szervezıdnek. Negyedik évfolyamtól - amikortól a kerettantervek szerint kötelezıvé válik a nyelvoktatás, ezek a tanulók csatlakoznak az iskolai nyelvoktatás rendszeréhez. Ekkor az órakeretben biztosított angol óráikon felül tanfolyami keretben folytatják a program anyagának elsajátítását. Tekintettel arra, hogy ezek a tanulók a negyedik évfolyamon a kötelezı nyelvoktatás bevezetésének idején már rendelkeznek angol nyelvi alapokkal, a negyedik évfolyamon nyelvtanulási elızményekre épül a program tanterve. A tanév végi évi osztálykirándulásokon a közösségépítés feladatain felül a tanév során szerzett ismeretek mélyítése és hazánk tájainak megismerése zajlik. Erre a célra május-júniusban tanítás nélküli

8 munkanapot biztosítunk. A kirándulások finanszírozása egyéb forrás híján önköltséges alapú. A kirándulásokkal kapcsolatos megállapodások megkötése az osztályok szülıi munkaközösségeinek joga és feladata. Iskolánk tornatermének hasznosításánál szempont, hogy tanulóifjúságunk számára is sportolási alternatívát, lehetıséget jelentsen. Azok a sportegyesületek, melyek iskolánk tornatermében tartják edzéseiket, részben vagy egészben iskolánk tanulói közül toborozzák tagjaikat. Szociális szolgáltatások A legfontosabb szociális jellegő szolgáltatás az étkeztetés (fıleg annak támogatott formája). Az étkeztetésnél a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott kör tagjai normatív (50 %) támogatásban részesülnek, az alacsony jövedelmőek részére önkormányzati támogatás igényelhetı csökkentett étkezési térítési díj formájában. Lehetıség van a napi egyszeri, kétszeri illetve háromszori étkezés befizetésére. A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII tv. 8. (4) alapján érintett tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, ezen felül amennyiben a fenntartó költségvetési rendelete erre fedezetet biztosít szociális alapon azok a rászoruló tanulók is részesülhetnek részbeni vagy teljes tankönyvtámogatásban, akik nem esnek a törvény hatálya alá. Iskolánkban az alsó és a felsı tagozaton is van gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus. Iskolánkban lehetıség van arra, hogy a szülı igényelje gyermeke számára az iskolapszichológus szakértı segítségét. Hétvégi szabadidıs szolgáltatások A Németh Imre Általános Iskolában évekre visszamenı hagyománya van az önköltséges hétvégi programok szervezésének. Éjszakai és nappali gyalogtúrák, korcsolyázás, síelés, sítábor, kerékpározás színesítik a szombat-vasárnapokat az Iskolai Lendület Diáksportkör szervezésében. Átlagban minden hétvégére esik valamilyen szabadidıs program, melyeknek pedagógiai értékét növeli, hogy a szülık is szívesen fogadott résztvevık ezeken az alkalmakon. Igény esetén a téli idıszakban külföldi sítábort szervezünk, szintén önköltséges alapon. Ebben a táborban is részt vehetnek a szülık. Vakációs szabadidıs szolgáltatások Iskolánk a nyári vakáció idıszakára is szervez elfoglaltságot tanulóinknak. Részt veszünk a nyári napközis táboroztatásban. Más tanítványaink vidéki táborokban tölthetik el az idıt vállalkozó szellemő pedagógusaink vezetésével. Az iskolában megvalósuló szabadidıs és vakációs szolgáltatások azon része, mely nem képezi az óratervek részét (táborok, síutak, külföldi táborok) szülıi befizetések, pályázati és alapítványi támogatások anyagi fedezetével valósíthatók meg. Az erdei iskolák is csak igény esetén és az érintett szülık anyagi támogatásával és beleegyezésével szervezhetıek. (A napközis tábor és a soltvadkerti tábor anyagi feltételeinek biztosításánál a fenntartó szociális támogatásával is lehet számolni.) 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok nevelı-oktató munkánk szerves részét képezik. A legtágabb értelemben véve a gyermek, tanuló nevelése, iskolai felügyelete személyiségformáló hatásával, a tudásszint növelésével, az erkölcsi ismeretek megismertetésével közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló helyes irányban fejlıdjön, képes legyen annak felismerésére, hogy az adott esetben mi a megfelelı döntés. A tanulók életkori fejlıdésének sajátosságait is figyelembe vevı pedagógiai feladatok a következık: 8 Bevezetı szakasz, 1-2. évfolyam Az elsı két iskolai év bevezetı szakasz, szerepe szerint elıkészít az iskolai tanulmányokra. Gyermekre figyelı fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú tevékenységeibıl az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. Felhasználja és továbbfejleszti az iskolába kerülı gyerek természetes tanulási motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti érdeklıdését, nyitottságát. Széles teret enged játék- és

9 mozgásigényének kielégítéséhez. Kedvezı feltételeket teremt a természetes fejlıdési, érési folyamatok kiteljesedéséhez. Elıkészíti, megalapozza a kulcskompetenciák kifejlıdésének folyamatát. A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. A gyerekek közötti különbségeket természetesként fogadja el. Kellı idıt enged a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek beéréshez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához, az egységes mőveltségbeli alapok megszerzéséhez. Kezdı szakasz 3-4. évfolyam 9 A kezdı iskolaszakaszban, az iskolakezdés 3-4. évében folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Egyre inkább elıtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók együttmőködésére épül, kooperatív technikákkal operál. A tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel és tanulásirányítással fokozatosan növeli a tanító a terhelést és a teljesítményelvárásokat. A tanulók elımenetelét fejlesztı értékeléssel segíti elı. Élményszerő tanulással, problémahelyzetekbıl kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönzı feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák összetevıit: az alapvetı rutinokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitődöket, közvetíti az elemi ismereteket, tanulási és magatartási szokásokat alakít. Megtapasztaltatja az ismeretszerzés korszerő forrásait, azok eszközként való felhasználásának módját, megtanítja és gyakoroltatja az elemi tanulási módszereket és technikákat. A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe szervezi. Aktivizálja a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok megoldásához. A tanító egészséges egyensúlyt teremt a nevelési és oktatási feladatok rendszerében. Kíváncsiságtól és érdeklıdéstıl motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerően kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelısségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad magatartási normák, szabályok elsajátításához, a társas közösségekben való részvétel és együttmőködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerısíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elısegíti a személyiség fejlıdését, érését, a felelıs állampolgári magatartás megalapozását. Az esélyteremtés érdekében támogatja az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, tervezetten segíti a tanulási nehézségekkel küzdı, a sajátos nevelési igényő tanulókat. Kiemelten törıdik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szokásostól eltérı ütemő fejlıdésébıl adódnak. A feldolgozásra kerülı tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a haladás tempójának meghatározásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és munkaformák alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban mindenkor a tanulók fejlettségi jellemzıi és fejlesztési igényei az irányadók. Értékközvetítı szerep a bevezetı (1-2. évfolyam) és a kezdı (3-4. évfolyam) szakaszban A gyerekek nem csak az iskolában tanulnak. Sokféle más forrásból is bıséges tapasztalatok, ismeretek birtokába jutnak. Ezeket az iskolának számon kell tartania, fel kell használnia nevelı munkájában. Különösen fontos feladata, hogy sajátos eszköz- és hatásrendszerével olyan értékrendet közvetítsen, amelyik segít a gyerekeknek a spontán hatások és az ıket érı információáradat kezelésében, értékelésében, az elfogadásukról való döntésekben. Az iskola célirányosan meghatározott értékrendjének közvetítésében a kisiskolások nevelésében kitüntetett szerepe van: az iskola légkörének, információforrásokkal kapcsolatos nyitottságának, a tanító és a tanulók érintkezésének és együttmőködésének, a kortársakkal kialakított magatartási kultúrának, a gyerekek nevelésében a szülıi házzal kiépített partneri viszonynak, függetlenül a szülık társadalmi és kulturális hátterétıl, az irányított társadalmi tapasztalatszerzésnek, mely kiterjed a társadalom minél szélesebb spektrumára, a spontán szerzett tapasztalatok és tudás feldolgozásának (elemzésének, értékelésének) és felhasználásának, különféle élethelyzetek tanulmányozásának (feladathelyzetek, tanulási szituációk, konfliktushelyzetek, veszélyhelyzetek, versengések, önkiszolgálás, másság jelenléte stb.), az oktatás kultúraközvetítı, értékırzı hatásának, mely kultúra reprezentálja az országban lakók sokszínőségét.

10 10 E csatornákon keresztül valósulhat meg már kisiskolás korban olyan értékek megtapasztalása és - az ismétlıdı helyzetek újbóli átélése során belsıvé válása, amelyek alapozzák: az aktív és felelıs nemzeti és uniós - állampolgári létre, a modern gazdálkodásban való hasznos részvételre és a közös nemzeti érdekek szolgálatára való eredményes felkészítést az intézményes nevelés keretein belül. Ilyen értékek például: az emberi együttélés és kapcsolattartás értékei: egymás megbecsülése, a személyiség belsı értékei iránti fogékonyság, az önértékek felismerése, az érdekérvényesítés, a kölcsönösség, a másság természetesként való elfogadása, a közösség ügyei iránti érdeklıdés és feladatvállalás, a szabad véleménynyilvánítás, az önállóság; a tanulás és a munka világához kapcsolódó értékek: a tevékenységmotiváció, a megismerés és az alkotó tevékenység iránti igény, a feladatért vállalt egyéni és közös felelısség, a feladat és a munka megosztása, együttmőködés, megbízhatóság, kitartás a feladatok teljesítésében, tapasztalatok az erıfeszítés, a teljesítmény, a sikeresség összefüggéseirıl, a vállalkozó kedv, a sikerek és a kudarcok elviselése, az újra kezdés képessége, a tervszerőség, gazdaságosság, igényesség a tevékenységek megvalósításában, önellenırzés; az értékırzı magatartás jellemzıi: nyitottság, érdeklıdés a saját és más népek kultúrája iránt, hagyományırzés, a természeti, a társadalmi és a technikai környezet értékeinek és veszélyeztetettségének felismerése és tudatos védelme. Kiemelt fejlesztési feladatok a bevezetı (1-2. évfolyam) és a kezdı (3-4. évfolyam) szakaszban Énkép, önismeret Az elsı négy iskolai év bevezetı idıszakában az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási mód, környezet és tevékenység váltást lassú átmenettel szükséges segíteni és minél inkább törésmentessé tenni a gyerekek számára. A tanító biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének feltételrendszerét megteremtı, tapintatos és szeretetteljes bánásmódja teszi lehetıvé, hogy a kisiskolások felfedezhessék belsı értékeiket, s megtalálják helyüket az iskolai közösségekben, egész életre szólóan megszeressék a tanulást. A társakkal és a tanítóval való együttmőködés során kipróbálhatják, hogy mire képesek, megtapasztalhatják a feladatokkal való megküzdés élményét, próbára tehetik fejlıdı önállóságukat, s nem végzetes kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal élhetik meg sikertelen próbálkozásaikat is. A reális énkép és a jó önismeret a szociális és állampolgári kompetencia egyik fontos pillére. Hon-és népismeret A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési terület irányában. Ezért is olyan fontos, hogy a tanító minden lehetıséget - pl. az olvasmányok tartalmát, a közös éneklés, zenélés élményét, a képzımővészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a társadalmi, természeti és technikai környezetbıl szerzett tapasztalatokat és ismeretbıvítést - célirányosan használjon fel ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek átörökítésérıl, ösztönzést adjon a nemzeti hagyományok ápolására és a hazaszeretet példáinak megmutatása mellett a hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is feltételeket teremtsen. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor lesz teljes értékő, ha már kisiskolás korban megkezdıdik a hazánkban élı nemzetiségek és népcsoportok iránti figyelem és nyitottság megalapozása, a kulturális értékeikkel való ismerkedés, és az elfogadásukra, a megbecsülésükre, a tiszteletükre való ráhangolás, a sztereotípiák és elıítéletek kialakulásának megelızése. A fejlesztéshez felhasznált mőalkotásokkal való foglalkozás feltételt teremt az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség kompetenciáinak fejlesztéséhez, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák gyakorlásához. Az európai azonosságtudat egyetemes kultúra A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az a fogékonyság és nyitottság, mely befogadóvá tesz más kultúrák iránt, ösztönzést ad a külföldi kortársakkal való kapcsolatépítéshez. Mindez azért fontos, mert olyan kitekintés, élmény és tapasztalás birtokába juttat, amelyik a késıbbiekben utat nyithat, és feltételt képez az európai identitás fejlıdéséhez, az egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadásához, a szociális és állampolgári kompetenciák tartalmi gazdagításához. A sikerességet befolyásoló tényezı az idegen nyelvi kompetencia eredményes fejlıdése.

11 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 11 A sokféle közös tanulási és szabadidıs iskolai tevékenységben való részvétel a szociális és állampolgári kompetenciák kiváló gyakorlóterepe. A gyerekek többféle szerephelyzetben próbálhatják ki magukat, tapasztalatokat szerezhetnek a gyermeki jogok gyakorlásáról, a szabad véleménynyilvánításról, az együttélés, az alkalmazkodás, a társas érintkezés formáiról és mőködésérıl, a másság elfogadásáról, valamint a rasszizmus, elıítéletek elutasításáról. Elsajátíthatják azokat az alapvetı ismereteket, magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi, természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív attitődjeiket, elısegítve ezzel szocializációjuk sikerességét. E nevelési feladat fontos tartalmi eleme a veszélyhelyzeti magatartáskultúra fejlesztése (katasztrófavédelem). A megvalósításban a hangsúly ebben az életkori szakaszban az adekvát magatartásformák kialakításán van. Különféle magatartási stratégiák megismertetésével és gyakoroltatásával fel kell készíteni a kisiskolást a veszélyhelyzetek (árvíz, tőz, veszélyes anyagokkal való találkozás, szélsıséges idıjárási jelenségek, járványok, erıszakos és környezetpusztító magatartási megnyilvánulások) felismerésére és arra, hogy mit tegyen a megelızés érdekében, illetve a már kialakult katasztrófa szituációkban. E folyamatban tanító kitüntetett feladata az is, hogy megalapozza a tanulókban a veszélyhelyzetek megelızéséhez szükséges felelısséget, cselekvıkészséget és elkötelezettséget. (A nevelési feladat megvalósításához különösen az ember és társadalom, az ember a természetben, valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek mőveltségterület tartalmainak feldolgozása kínál széleskörő lehetıséget.) Gazdasági nevelés A gyerekek általános mőveltségének megalapozásához, állampolgári kompetenciáik fejlesztéséhez tartozik, hogy már kisiskolás korukban tisztában legyenek a munka értékteremtı és létfenntartó szerepével és korosztályuknak megfelelı szinten bánni tudjanak a pénzzel. Ismerjék a fizetıeszközöket, azok nagyságrendjét. Szerezzenek tapasztalatokat családjuk pénzfelhasználásáról, annak tervezhetıségérıl és a pénzzel, az idıvel, az anyaggal, az erıvel stb. való takarékosságról, a közösség vagyonának keletkezésérıl és megbecsülésérıl. A gazdasági nevelés fontos területe a tudatos fogyasztói szemlélet megalapozása. Eredményességében meghatározó a kisiskoláskori szemléletformálás szerepe. Ezért korán el kell kezdeni a gyerekek környezetkímélı, helyes vásárlási szokásainak alakítását, a reklámok szerepének és káros hatásainak tudatosítását, a termékek racionális kiválasztási szempontjainak megismertetését, a szükségletek kielégítésében a takarékossági szempontok jelentıségének felismertetését és gyakoroltatását. Környezettudatosságra nevelés Az iskolába lépı kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, élményt és érzelmi alapvetést hoz, amelyik megalapozza az alsó tagozat tudatosító, attitődformáló, szokásalakító tevékenységét a környezettudatos és felelıs állampolgári magatartás formálásához. A kisiskolásoknak a természet értékei és problémái iránti fogékonyságának, környezetkímélı magatartásának továbbfejlesztésében kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak és az ismételten átélt élethelyzeteknek. Ezek többféle nézıpontból történı megbeszélésének, értékelésének, a vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos gyakorlásának. Különösen fejlesztı hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhetı és jól érzékelhetı környezeti problémaszituációk, válságjelenségek megoldására szervezett - a gyerekek öntevékenységére, ötleteire építı - kreatív feladatok és projekt-jellegő tevékenységek. A tanulás tanítása Kisiskolás korban a hatékony önálló tanulási kompetencia leginkább az érdeklıdés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylı érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthetı. E tevékenységek közben alakulnak a késıbbi - felnıtt kori - munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzık, érzelmi viszonyulások és képesség összetevık (tervezés, döntés, visszacsatolás, együttmőködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenırzés, értékelés stb.), melyek az élethosszig tartó tanulás eredményességét is meghatározzák. Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon választható témákban, kötetlen szervezéső és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket a tanulók, s ismerjék meg és használják a tanulás korszerő eszközeit, iskolán kívüli színtereit és lehetıségeit (pl. könyvtári szolgáltatások, IKT, múzeum, színház, mővelıdési központ) is. Az önálló tanulás képességének megalapozásához eszközként szolgál az anyanyelvi kompetencia és a digitális kompetencia fejlettsége. Elengedhetetlen, hogy a gyerekek már ebben az életkorban elemi szintő tapasztalatokat szerezzenek arról, hogy hogyan lehet az IKT eszközöket az önálló ismeretszerzés szolgálatába állítani. A tanulás eredményességét befolyásoló gondolkodási mőveletek és értelmi képességek fejlesztése mellett a tanító fontos feladata, hogy fejlessze a tanulás belsı motívumait és

12 12 teremtsen lehetıséget az olvasás-szövegértés fejlıdésének függvényében az alapvetı tanulási technikák tapasztalati megismerésére, kipróbálására és aktivizálására, valamint idıben kezdje el a tanulási szokásrend alakítását (pl. tanulási sorrend, idıtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenırzés, hibajavítás) mind a tanórai, mind pedig az egész napos nevelésben. Testi és lelki egészség A kisiskolás egészséges fejlıdését és eredményes tanulását döntı mértékben befolyásolja, hogy az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellı idıt szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a szabadlevegın szervezett mozgásra. A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak figyelemmel kell kísérnie - a testi-lelki egészség védelmében - a gyermekek testi fejlıdését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védı-segítı feladatait. A felvilágosító munkának ki kell terjednie az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, az egészséges napirend, a test, a ruházat és a környezet ápolása iránti érdeklıdés és igény felkeltésére, a kapcsolódó szokások alakítására és az ismeretek tudatosítására. A tanító modell szerepe ezen a területen megkülönböztetett jelentıségő. A lelki egészség fontos összetevıje a kortárskapcsolatok szervezıdése, a közösségben elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvezı alakulásához esetenként a tanító segítsége, indirekt irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellızést, a kirekesztést, a sértı elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az elfogadás, a türelem, készség az együttmőködésre, az egymás segítése, az ıszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés. Felkészülés a felnıtt lét szerepeire Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. Itt elsısorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások megismerése, a társadalmi munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnıtt szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése, modellezése konkrét esetek kapcsán), az attitődformálás, a magatartási minták közvetítése a cél. A nevelés fontos, új területe a kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia összetevıinek fejlesztése. Olyan személyiségvonások formálása, amelyek a késıbbiekben nélkülözhetetlenek az értékes társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl. érdekérvényesítés kockázatvállalás, kreativitás, problémafelismerés, a tervezés és végrehajtás végig vitele, megbízhatóság, precizitás, felelısségvállalás, kitartás, újrakezdés). A fejlesztés keretét a célirányosan szervezett tanulási és szabadidıs tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják. Alapozó és fejlesztı szakasz 5-8. évfolyam Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztı szakasza szervesen folytatja a bevezetı és kezdı szakasz nevelı-oktató munkáját, a kulcskompetenciák, az alapkészségek és képességek fejlesztését. A szakasz fejlesztési feladatainak megtervezésekor- igazodva a gyermeki gondolkodás fejlıdéséhez, az életkori sajátosságokhoz - figyelembe veszi, hogy a éves tanulók gondolkodása erısen kötıdik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülıkor kezdetétıl a 7-8. évfolyamon (a fejlesztı szakaszban) viszont elıtérbe kerül az elvont fogalmi és elemzı gondolkodás. Az iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különbözı érdeklıdéső, eltérı értelmi, érzelmi, testi fejlettségő, képességő, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklıdésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelıen felkészíti ıket a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és elıkészíti ıket a társadalomba való beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli az anyanyelvi kommunikációt, az idegen nyelvi kommunikációt, az ezekhez szükséges képességek fejlesztését, valamint a matematikai gondolkodás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás alapképességeit, a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat. Az alapozó szakasz funkciójának megfelelıen elsısorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése jellemzı az 5-6. évfolyamon, míg a 7-8. évfolyamban az egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, bıvítése, hatékonyságának növelése válik hangsúlyossá.

13 13 Továbbfejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát, segítıkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Rávezet a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetıség értékeire. Az alapozó és fejlesztı szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség demokratikus mőködését és néhány általánosan jellemzı szabályát. Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti felelısségre, a mindennapi magatartásra is. Az iskolának kiemelkedı feladata a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett élı különbözı kultúrák iránti igényt. Erısíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztet más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására. Kiemelt fejlesztési feladatok az alapozó (5-6. évfolyam) és a fejlesztı (7-8. évfolyam) szakaszban Énkép és önismeret Fejlesztésében fontos kihasználni azt az érzékenységet, amely az alapvetı erkölcsi normák iránti fogékonyságból adódik. A személyiség fejlıdését azzal segíthetjük elı, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk a tanulók számára. A Nemzeti alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlıdı személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek megnevezésének és azonosításának. Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az önmegismerés és önkontroll, a feladatokkal vállalt felelısség, magatartást irányító tevékenység. A kiskamaszok énképe a róluk alkotott vélemények ellenére, az önmagukkal szemben támasztott követelmények, elvárások hatására is formálódik. Hon- és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedı magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, mővészek, írók, költık, sportolók tevékenységének, munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülıföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Elısegítjük a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. Megalapozzuk tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet és ettıl elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élı más népek, népcsoportok értékeinek és eredményeinek megbecsülését, igyekszünk megelızni a sztereotípiák és elıítéletek kialakulását. Ösztönözzük a fiatalokat a szőkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessük ıket az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. Célunk, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetérıl, alkotmányáról, intézményrendszerérıl, az uniós politika szempontrendszerérıl. Diákként és felnıttként tudjanak élni a megnövekedett lehetıségekkel. Magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká. Arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerısödésével legyenek nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erısítése, a szociális érzékenység, az életkornak megfelelı társadalmi problémák iránti nyitottság. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzıbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértıvé a különbözı

14 14 szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttmőködésrıl. Személyes tapasztalatok felhasználásával, a nemzetközi együttmőködésrıl szerzett információkkal gazdagítjuk tudásukat. Fejlesztı feladat lehet az érvek győjtése meghatározott álláspontokhoz, melyek az EU híreihez kapcsolódnak. Fejlesztési cél, hogy növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetıségek keresése, feltárása iránt. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Fejlesztési feladat, a civil életben fontos polgári lét alapjait segíti megteremteni. Az 5-8. évfolyamon a társadalmi együttélés közös szabályait és követelményeit tudatosítjuk a tanulókban. Olyan részképességek fejlesztésére kell gondolni, mint a konfliktuskezelés, az együttmőködés, a közéleti szerep gyakorlása, a demokratizmus gyakorlatában elsajátítható felelısségvállalás, az elıítéletek és rasszizmus elutasítása. A gazdasági nevelés a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás-elemek beépítését kívánja a helyi tanterv tartalmaiba. Az egyszerő eszközök, szerszámok használatában is fontos a figyelem, az elıvigyázatosság megtanulása. A hatékony munkavégzés érdekében a rend, az idıbeosztás hatását érdemes megtapasztaltatni. A környezettudatosságra nevelés Átfogó célja, hogy az élı természet és a társadalmak fenntartható fejlıdését segítse megértetni a nevelésben. A szemléletformálás pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelıdnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelıs elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. Mindez úgy valósítható meg, ha figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minıségi változásainak megismerésére és elemi szintő értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megırzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség, a környezeti károk megelızésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttmőködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A tantárgyak lehetıségei szerint, minden évfolyamon lehetıség van a környezetkímélı magatartás felismertetésére, adott helyzetek kritikus megítélésére. A tanulás tanítása A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát és szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzıit, és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsısorban a rendszerezés, a tapasztalás és kombináció, valamint a következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A tanulás az iskola alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztését. Az elemi készségeknek az optimális 3 kiépülése és optimális gyakorlottsága nélkül homokra épül a tanítás gyakorlata, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ebben az életkorban az elemi készségek fejlettsége szorosan összefügg az intelligencia fejlettségével. Vagyis az elemi készségeknek az optimális szintő elsajátítása kulcsfontosságú feladat. Ennek az a feltétele, hogy ismerjük az optimális elsajátítás kritériumait és az azokhoz viszonyítva elért szinteket. A gondolkodási kulcskompetencia négy alapképessége közül a rendszerezı képességet és a kombinatív képességet (annak elemi írásbeli szintjét) mérhetjük fel. Gondolkodási képességek: kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, elırelátás, hatékony tanulás, érvelési képesség. Minden mőveltségi területen (illetve tantárgyban) gondot kell fordítanunk a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Az iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, általában a különbözı médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára kell nevelnie. Olyan fiatalokat kell kibocsátania, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs világháló lehetıségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során.

15 15 A tanulók tegyenek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében. Vegyenek részt a kedvezı körülmények (külsı feltételek) kialakításában. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása fıleg a következıket foglalja magában: az elızetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet erısítése, a célszerő rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra mővelése; az önmővelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása; az alapkészségek kialakítása (az értı olvasás, az íráskészség, a számfogalom fejlesztése). A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás lehetıségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében - a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos könyvtárakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató eszközöket, a fıbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyőjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Elıtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetıségek kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerısítése, a konfliktusok kezelése, az életminıség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelısség hárul a felnövekvı nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlıdését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás formálása, az alsóbb évfolyamok fejlesztését folytatja. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelızésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnıtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítıkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsısorban a háztartás, az iskola és a közlekedés - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztetı tényezıit és ezek elkerülésének módjait. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülıknek - a káros függıségekhez vezetı szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelızésében. Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelıs, örömteli párkapcsolatokra történı felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvı, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlıdést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentıs szerepe van. Felkészülés a felnıtt lét szerepeire A felnıtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevıi: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezetı utaknak, lehetıségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történı megismerése; a lehetıségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetıségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elısegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklıdéseiknek megfelelı területeken, ezzel is

16 fejlesztve ön- és pályaismereteiket. Kiemelt figyelmet érdemel a rugalmasság, az együttmőködés képességének fejlesztése. 16 A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különbözı tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erısítésérıl van szó, amely gazdasági és társadalmi elınyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttmőködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erısítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítı, a közéletben részt vevı és közremőködı tanulók képzésérıl van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erısítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével. Összesítve: Feladatunk a NAT 2007-ben meghatározott és alább felsorolt kulcskompetenciáknak, illetve fejlesztési területeknek megfelelı személyiségfejlesztés: Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunkikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Hatékony, önálló tanulás 7. Szociális, és állampolgári kompetencia 8. Kezdeményezıképesség, és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Kiemelt fejlesztési területek 1. Énkép, önismeret 2. Hon- és népismeret 3. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra 4. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Gazdasági nevelés 6. Környezettudatosságra nevelés 7. A tanulás tanítása 8. Testi és lelki egészség 9. Felkészülés a felnıttlét szerepeire Napközis foglalkoztatás 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A napközis foglalkoztatást tapintható szülıi igény hívja életre: Az alsó tagozatos tanulók szülei közül kb. 90 % igényli a napközis foglalkoztatást. A napközis foglalkozás menetrendje: a tanítási idı után a csoportok ebédelnek, majd játszóudvarunkon töltik az idıt (kb. egy órát) a tanulási idı kezdetéig. Délután 15 órától 16 óráig védett tanulási idı, a gyermekek ekkor készülnek a következı napi tanításra, ekkor készítik el házi feladatukat, ekkor tanulják meg a szóbeli feladatokat napközis nevelıjük szakszerő irányítása mellett. 16 órától ig a tanulók többsége hazamegy, azok számára, akik ezt igénylik, ig összevont ügyeletet szervezünk. A napközis foglalkozás ideje alatt iskolánkban fakultatív programok is szervezıdnek. (Pl. szolfézs, zeneóra, DSK foglalkozások, az iskolai szabadidı-szervezı és a pedagógusok által tartott szakkörök, tanfolyamok, hittan) Azon tanulók, akiknek szülei jelzik a napközis nevelınek a fakultatív elfoglaltságot, ezeken a foglalkozásokon részt vehetnek. A napközis foglalkozások színesebbé tételét szolgálja a délutáni kézmőves, a karácsonyi és húsvéti idıben a szabadidı-szervezıvel közösen megszervezett játszóházi foglalkozások, csoportos napközis színházlátogatások, a játékos sportdélutánok, melyek szervezését szintén a napközis nevelık és a szabadidıszervezı végzik. Tanulószoba

17 17 Tanulószobát a felsı tagozaton szervezünk, amennyiben legalább egy kis létszámú tanulócsoport mőködtetéséhez elegendı szülı igényli azt. Ennek a csoportos tanulási formának a mőködtetését tanító vagy napközis nevelı bevonásával, vagy szaktanárok napi váltásban történı foglalkoztatásával oldjuk meg. Szakkörök A tehetség gondozásának fontos eszköze a szakkör. Itt kis csoportokban válik lehetıvé a tanulók érdeklıdés szerinti foglalkoztatása. A 12 % órakeretének felhasználását részint korrepetálásra, részint szakkörök indítására használjuk. Sportkör Iskolánkban hagyományosan sportkör mőködik. Mind a délutáni sportfoglalkozások szervezésében, mind a kerületi és fıvárosi versenyekre való felkészítésében igen fontos szerepet játszik, keretet adva a testnevelı tanárok munkájának. Részt vesz a sportkör az önköltséges hétvégi programok szervezésében is: gyalogtúrák nappal és éjszaka, síelések, sí-tábor, korcsolyázások, kerékpártúrák szerepelnek a palettán. Pályázatokon nyert pénzekbıl szépen gyarapodott az eszközállomány is: a hétvégi síeléseken és a sí-táborokban nem probléma a felszerelés kölcsönzése, tanulóink a testnevelés órákon és a sportköri foglalkozásokon az oly népszerő egysoros görkorcsolyák segítségével ügyesedhetnek, erısödhetnek a kondicionáló gépek segítségével, streetball palánkoknál hódolhatnak az egészséges divatnak, a kosárlabdázásnak, újabban a tenisz alapjait is elsajátíthatják. Diákönkormányzat (DÖK) A tanulók demokratizmusra nevelésének fontos színtere a diák-önkormányzati munka. Az általános iskolában a DÖK jó munkájának egyik igen fontos alapfeltétele segítı szakember mőködése. Iskolánk éves munkatervének sokszínősége a DÖK (és vezetıje) által szervezett programoknak is köszönhetı. A DÖK jellemzıen egész év során havi több program, akció, szabadidıs rendezvény szervezését vállalja fel: A DÖK hagyományos rendezvényei szüreti és a farsangi bálok, a karácsonyi és a húsvéti játszóházak, a Mikulás-ünnep, a Luca-napi vásár, a Karácsonyi hangverseny, a kisállat-kiállítás, a Föld Napján rendezett vetélkedı. A DÖK irányító szerepe a Németh Imre Napokon is megnyilvánul. Ezeken kívül tanítási évenként két alkalommal papírgyőjtési akciót szervez. A DÖK lehetıséget ad arra is, hogy iskolánk tanulói véleményüknek demokratikus keretek közt adjanak hangot. A DÖK győlései melyeket havi rendszerességgel tartanak lehetıséget adnak arra, hogy a tanulók saját ügyeikben döntéseket hozzanak, és véleményt nyilváníthassanak az iskolai élet bizonyos kérdéseirıl (pl. Házirend). Évente egyszer a DÖK által meghatározott tanítás nélküli munkanapon tartjuk éves diákközgyőlésünket. A DÖK törvény biztosította jogának megfelelıen állandó képviselettel rendelkezik az Iskolaszékben, és esetenként a nevelıtestületi értekezletekre is meghívást kapnak a diákság képviselıi. Iskolánk DÖK képviselıt delegál a Zuglói Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatba. Egyéb közösségformáló lehetıségek Az iskolai közösségi élet szervezıdésének a fentieken kívül van még néhány fontos színtere. Ilyenek például az iskolagyőlések. Ezeken az összejöveteleken (külön az alsó és a felsı tagozaton) lehetıség van az elmúlt idıszak tanulmányi és közösségi munkájának értékelésére. Fontos pedagógiai erı a közösség elıtti dicséret. Ezeken az iskolagyőléseken fıként az egyéni és csoportos sikereket próbáljuk meg hangsúlyozni, ezzel is erısítve az értékek megbecsülését. Közös tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeket tartunk. Hitünk, hogy a közös ünneplések nevelı hatásúak. Nemzeti ünnepeink elıtt is minden alkalommal méltón tisztelgünk. Iskolánk névadójának Németh Imrének iskolai emlékmőve elıtti évente egyszeri tisztelgés (koszorúzás) rávilágít a nagy tettek, a kitartó munka szerepére, táplálja tanulóinkban a némethimrés érzést. A Németh Imre Napokhoz kapcsolódó Németh Imre Tornán az olimpiai bajnokokról elnevezett testvériskolák csapatainak részvételével nemes versengésben erısödik a közösségi érzés. A közösségformálásra rendkívüli jó lehetıségeink vannak a nyári táborozások során.

18 18 Iskolánk szeptemberétıl szabadidı-szervezıt alkalmaz. Az általa szervezett programok egyik fı célja szintén a közösségformáló lehetıségek biztosítása (játéktanítás, kézmőves foglalkozások alsósoknak és felsısöknek, tánciskola, filmklub, színház- és múzeumlátogatások stb. ). Osztálytanítóink és osztályfınökeink a tanév elején osztályfınöki munkatervükben (tanmenetükben) tervezik meg az osztály közösségi programjait. 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység Célunk a megfelelı szokások, minták, attitődök, készségek és ismeretek elsajátításának elısegítése. Tanulóinkkal meg kell ismertetnünk a szociális viselkedés alapvetı szabályait, a döntési szabadság és felelısség szerepét. Ki kell alakítanunk bennük a közösségbe való beilleszkedéshez szükséges alkalmazkodó- és kompromisszum-készséget, toleranciát és türelmet. Feladatunk az élményszerő közösségi programok felkínálása, a személyes példamutatás, a helyes viselkedésminták pozitív megerısítése, az antiszociális személyiségjegyek átformálása. Célunk eléréséhez meghatározó jelentıségő a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása a gyerekcsoportokban, a tantestületben és az iskolában. Fontos eszköz az irányított játék, az egyénre szabott feladatok, a jutalmazás és a tolerancia. Meg kell gyıznünk a gyerekeket arról, hogy közös célunk a szeretet és bizalom talaján a helyes viselkedésminták kialakítása a problémás tanulókban, tehát a beilleszkedés segítése és nem a kirekesztés. Ezen a téren kikérhetjük a Diákönkormányzat véleményét és segítségét is. Eredményt érhetünk el, ha igyekszünk tanulóinkat sikerélményhez juttatni. Ha tanulmányi téren ez kevésbé lehetséges, akkor az életkori sajátosságoknak megfelelıen erısítenünk kell bennük a rendszeres mozgás iránti igényt. A sport - az egészség megırzésén túl - fejleszti tanulóinkban a szabályokhoz való alkalmazkodás készségét, levezeti a felgyülemlett energiát, erısíti a közösséghez tartozás érzését, sikerélményt ad, s mindezek pozitív hatása az iskolai élet egyéb területein is megmutatkozik majd. Iskolán kívüli sport- és szabadidıs programok szervezésével segítségünkre lehetnek a testnevelı tanárok és a szabadidı-szervezı. A sporton kívül kiváló lehetıség a sikerélmény juttatáshoz a manualitás. Iskolánk tanulói szabadidıs szöszmötölı (kézmőves) szakkörökön vehetnek részt szabadidı-szervezınk irányításában. A zenélés, az éneklés is sok sikerélményt jelenthet azoknak, akik azt aktívan mővelik. A Szent István Király Alapfokú Mővészetoktatási Intézménnyel tudatosan alakítottunk jó kapcsolatot, hogy minél több tanulónk számára nyíljon lehetıség a helyben a zene- és szolfézstanulásra. Azok a tanulóink, akik nem tanulnak ily módon zenét, alsós és felsıs énekkaraink tagjai lehetnek. Fontos, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı gyerekek találjanak az iskolában olyan személyt, akihez bizalommal fordulhatnak, aki egyéni beszélgetések során könnyebben megtalálhatja a negatív viselkedés okait. Különösen hasznos, ha ez a személy konstruktív együttmőködést tud kialakítani a szülıvel. Munkájukhoz a pedagógusok igénybe vehetik a nevelıtestület és az iskolai gyermekvédelmi felelısök és az iskolapszichológus segítségét, hiszen az ilyen problémák megoldása csak következetes összefogással lehetséges. Amennyiben a nehézségek leküzdése iskolán belül nem látszik megoldhatónak, úgy szükség lehet külsı szakemberek segítségére is. Elsısorban a Zuglói Nevelési Tanácsadó szakértıi segítsége az, amit igénybe vehetünk ezekben az esetben. Az ottani vizsgálati eredmények alapján azonban további szakértıi megoldások is körvonalazódhatnak. 5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység Gyakran elıfordul, hogy a tehetség nem specializáltan - egy tantárgyhoz kapcsolódva - jelenik meg, hanem a tehetség tantárgyközi vetületben, vagy a tantárgyak rendszerén kívül jelentkezik. Külön oda kell figyelnünk a potenciálisan tehetségesekre, akiknek tantárgyi eredményeik nem feltétlenül kiválóak, de alkotó és kreatív gyerekek. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a tehetséges gyerek - mint az összes többi szeretettel, biztonságnyújtással, az egyedisége iránti elfogadó érdeklıdéssel fejleszthetı csak, illetve azt, hogy a jó és a kiváló adottságok csak megfelelı tevékenységekben alakulhatnak tehetséggé. Feladatunk tehát a megfelelı tevékenységek lehetıségének sokszínő biztosítása.

19 19 Tehetségnevelés az oktatás különbözı területein az iskolai tanítási órákon emelt szintő oktatás keretein belül kiscsoportos foglalkozásokon (csoportbontás, nívócsoport) szakkörökben tanulmányi versenyeken, tanulói pályázatokon, sportversenyeken speciális tanfolyamokon Az iskolai tanítási órákon A differenciált képességfejlesztés egyik legfontosabb színtere lehet, ehhez azonban az órai foglakozás magas fokú szervezése szükséges. A magyar nyelv tanításának módszerei (Meixner, Apáczai, Nemzeti, Zsolnai) kiváló eszközt adnak ehhez a szervezéshez a módszereket ismerı pedagógusaink kezébe. Az emelt szintő oktatás keretein belül: Emelt szintő oktatást tervezünk - hagyományainknak megfelelıen - angol nyelvbıl, matematikából és testnevelésbıl. Az angol nyelv differenciált oktatása az 5. évfolyamon (nívócsoportos oktatással, magasabb óraszámmal) kezdıdik a tanulók beszéd és nyelvi, kommunikációs képességeinek felmérésével. Ekkor a választható órakeret terhére az érdeklıdı tanulók magasabb emelt szintő óraszámban (heti 4 óra) is foglalkozhatnak az angol nyelv elsajátításával. Jó nyelvérzékő tanulóink számára a nívócsoportos oktatással is szeretnénk gyorsabb haladást biztosítani. A 7-8. évfolyamon szintén van lehetıség a törvényi kötelezı óráknál magasabb óraszámra. Matematikából a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozást szintén az 5. évfolyamon kezdjük. Az 5-6. évfolyamon a tehetséges tanulók számára emelt szinten (heti 5 órában) biztosítjuk az emelt szintő tananyag elsajátítását, a mélyítést, a versenyekre való felkészítést. Ez megegyezik eddigi gyakorlatunkkal is. A 7-8. évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a matematikát valamennyi csoportunkban (3 kötelezı óra helyett 4 óra) annak érdekében, hogy valamennyi tanulónkat fel tudjuk készíteni az érettségit adó középiskolába való felvételi követelményére. A testnevelés emelt szintő csoportjainak szervezésére az ötödik évfolyamtól van lehetıség. Az alsó tagozaton felmenı rendszerben kosaras osztályokat szervezünk a ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET-tel kötött megállapodás alapján. A kosaras csoportokban a testnevelést a tanulóknak felsıs szaktanár tartja. Az ötödik évfolyamon azon tanulóink szülei számára, akik sem angol nyelvbıl, sem matematikából nem kerültek be a legerısebb nívócsoportokba, felajánljuk, hogy gyermekeik számára kérhetik a testnevelés emelt szintő oktatását. Az emelt szintő oktatás szempontjai Testnevelés Szülıi kérés Egészségügyi alkalmasság Alkati (testi, pszichés) tulajdonságok Gyorsaság, mozgás, koordináltság Feladatmegértés Alkalmasság vizsgálata 4. évfolyam végén Angol emelt szint Az elızı évi foglalkozásokon nyújtott teljesítmény Anyanyelvi készségek foka (legalább jó eredmény) A gyermek szorgalma A szülı vállalása Alkalmasság vizsgálata a 4. évfolyam végén Matematika emelt szint A felsı tagozatos matematikusok és a tanítók által összeállított eredményvizsgálat Legalább jó osztályzat matematikából Az alapkészségek foka Matematikai logika Feladatmegértés, pontosság Önellenırzési készség Alkalmasság vizsgálata a 4. évfolyam végén

20 20 Kiscsoportos foglakozás: Csoportbontott vagy nívócsoportos óra készségszint, tudásszint alapján szervezve (alsó tagozaton informatika, felsı tagozaton nyelvi, technika és informatika órákon). A napközis foglalkozások tevékenységszervezésében is sokszor kiválóan alkalmazható eszköz a csoportos foglalkoztatás. Szakkörök érdeklıdési köröknek és igényeknek megfelelıen szervezıdik a felzárkóztató foglalkozások szervezésével összhangban Tanulmányi versenyek, pályázatok Iskolánk nevelıi kiemelt fontosságúnak tartják a tanulmányi versenyeket, pályázatokat. A házi versenyeken - és a hozzájuk kapcsolódó felkészítı foglalkozásokon, szakkörökön teszik alkalmassá diákjainkat a kerületi, fıvárosi megmérettetéseken való részvételre. Iskolánkban kiemelt fontossággal bír a sportversenyekre való felkészítés, hisz a tehetség nem csak az elméleti tárgyakban nyilvánulhat meg. A Németh Imre díjat jól sportoló, jól tanuló diákjaink kaphatják a nyolcadik évfolyam befejezése után. Speciális tanfolyamokon Iskolánk helyet biztosít speciális tanfolyamok szervezésére is. (számítástechnika alsósoknak, néptánc, tánciskola, idegen nyelv). Ide sorolhatjuk a zeneiskolai oktatás iskolánkba kihelyezett mőködését is. A tehetségnevelést elısegítı egyéb tevékenységek könyvtári munka tánciskola, számítástechnikai szakköri foglalkozások testi nevelés (kosárlabda, foci, úszás, korcsolya, síelés) zenei nevelés (részint önerıbıl, részint azzal, hogy a zeneiskolai foglalkozásoknak helyet biztosítunk) kézmőves (pl. szöszmötölı ) szakkörök szabadidı-szervezı vezetésével színházlátogatás, múzeumlátogatás megkötött középiskolai felvételi megállapodások (Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Teleki Blanka Gimnázium), melyek alapján tehetséges és jó tanulmányi eredményt elért tanulóink felvételi könnyítéssel juthatnak a jelzett gimnáziumok 9. évfolyamára 6. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek és ifjúságvédelem feladatai azon túl, hogy a nevelı-oktató munka, a nevelés és a tanítás szerves részét kell, hogy képezze, számos esetben elkülönül a tanítási órák feladataitól. E feladatok megvalósításában részt kell, hogy vegyen az intézmény vezetése és tantestületünk valamennyi tagja, de kiemelt szerepe van e kérdésben az osztálytanítóknak, osztályfınököknek illetve a GYIV-felelısöknek. Iskolánkban az alsó és a felsı tagozaton is mőködik GYIV-felelıs. Elsıdleges tennivalónk a prevenció, a megelızés. Fel kell tárnunk a gyermekek életkörülményeiben észlelt veszélyeket, a fejlıdésükben tapasztalható rendellenességeket, és azonnal jelezzük azt az iskolán belüli illetékeseknek (osztályfınökök, GYIV-felelısök, igazgatóhelyettes). Szükséges esetben a veszélyeztetettség feltárását, feldolgozását követıen meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, amelyeknek az elıidézı okok megváltoztatására kell irányulniuk. Nagyon fontos feladatunk a szülıkkel való együttmőködés, a problémák megbeszélése, lehetıség szerint a közös orvoslása. A gyermekvédelem pedagógiai elvei közt elsı helyen kell említeni a gyermek személyiségének megismerését. A beszélgetések, az ıszinte érdeklıdés, a diszkréció, a pedagógiai intuíció, a megértés mind-mind hozzátartozhatnak a személyiségzavarok leküzdéséhez. Pedagógiai eszköztárunk része az iskolai élet, a szabadidı eltöltésének pozitív, és az iskola falai között végezhetı formáinak mind szélesebb körő felkínálása is. A gyermekvédelem eseteit a szociális és az egészségügyi veszélyeztetettség fı köreibe soroljuk. Természetesen ez a két kör tovább osztható, ráadásul nincs két egyforma gyermekvédelmi eset. Az anyagi szempontból veszélyeztetettek esetében az önkormányzati segélyezés adminisztratív bonyolításán túl költségvetésünkben tervezzük a kedvezményes étkeztetés költségeit. Azoknál a tanulóknál, akiknél személyiségben észlelhetı zavar jelentkezik, - amennyiben szükséges - együttmőködünk a Nevelési Tanácsadóval, a Zuglói Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal. Nehéz a helyzet azoknál, ahol a környezeti ártalmak (szülık életmódja, baráti kör rossz hatása) a jellemzıek. Több pedagógusunk végzett el drogmegelızési tanfolyamot. Reméljük, hogy tudásukat csak a prevencióban kell alkalmazni. Iskolánk felvállalja bizonyos típusú sajátos nevelési igényő tanulók oktatását nevelését is. Akik szakértıi vélemény alapján kerültek logopédiai elsı, illetve második osztályainkba (szegregált oktatás) logopédus

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 2013 2 Pedagógiai Program Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. Az iskola rövid története... 5 1.2. Az iskola arculata, öndefiníciója... 6 2. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben