Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004."

Átírás

1 A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak, semmi több. Peter Drucker

2 I. Bevezető Munkánk legfontosabb meghatározó elveit a pedagógiai programunkban fektetjük, ezért ez az írásos anyag meghatározza, szabályozza iskolánk működését, nevelői oktatói feladatainkat. Fontos dokumentum ez nem csak a tanárok, tanítók de az iskolát használó összes ember számára, köztük a fenntartó, iskolai dolgozók, szülők és első helyen az iskola tanulói számára. Irányítási feladata mellett fontos szerepe, hogy iskolánkat sok leendő szülő, pedagógus, illetve mindenki aki nem az iskola használója ezen dokumentum alapján ismerheti meg. A közoktatásról szóló törvényt az országgyűlés évi LXI. törvénnyel módosította. A törvény változása számtalan ponton érinti a közoktatást. Változott a Nemzeti Alaptanterv és a kerettanterv és természetesen velük együtt a pedagógiai program tartalma is. A törvényi szabályozást követve, pedagógia programunkat felül vizsgáltuk az új előírások szellemében. Programunk ezzel jelentősen változott, kiegészült. I évi közoktatásról szóló törvénymódosítása alapján az iskola pedagógiai programja tartalmazza: (részlet a törvényből bek.)) Az iskola nevelési programját az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, az iskolai egészségnevelési programot, az iskola környezeti nevelési programot. Az iskola helyi tantervét az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 2

3 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. 3

4 II. HELYZETELEMZÉS II.1. Iskolánk Az intézmény neve: Körzeti Általános Iskola Az intézmény székhelye: 3360 Heves, Gyöngyösi út Az intézmény fenntartója: Heves Város Képviselő Testülete Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit a Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete nevez ki. Az intézmény gazdálkodása: IGH-hoz tartozó, részben önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény típusa: 8 évfolyamos 20 tanuló csoporttal működő általános iskola Az intézmény alaptevékenysége: a tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása. Az alaptevékenységen belüli további tevékenységeket a mellékelt Alapító okirat tartalmazza. Az intézmény alapításának éve: Az Alapító Okirat kelte és száma: 38/1996 (VI.24.) módosítva:34/2004. (III.31.) Az iskola OM azonosítója: Az iskola címe: 3360 Heves, Gyöngyösi út

5 II.2. Tárgyi feltételek Intézményünk a város északnyugati részén, ápolt, zöld környezetben, m2 alapterületű ingatlanon helyezkedik el. Rendezett játszóudvara, sportpályája, parkja kellemes környezetet és jó lehetőségeket biztosít tanulóink számára. A közel több mint 25 éves épület-komplexum állaga - a korának megfelelően közepes, jelentős felújításra szorul. Tantermeink száma: 22 Szükségterem méretű: 1 Az iskola tantermei osztálytermi rendszerben működnek. A tantermeink és szaktermeink felszereltsége, szemléltetőeszköz ellátottsága megfelelő, de egyre inkább elhasználódik, elavul. A szemléltetőeszköz állomány az elkészülő Alapvető Taneszköz Jegyzék - nek megfelelően fokozatos felújításra, illetve korszerűsítésre, pótlásra szorul. Ugyanez mondható el a bútorzatra is. Iskolánk sajátos szaktermei közé tartozik a maximálisan kihasznált 24x12 m-es tornaterem, a 16 vegyes korú számítógéppel felszerelt számítástechnika terem, valamint egy több mint tízezer kötetes könyvtár. 910 adagos konyha és 110 férőhelyes ebédlő is tartozik az épülethez. A 75 férőhelyes diákotthon a helyi középiskola diákjainak elhelyezésére szolgál. Az iskolaudvar mellett külön iskolai mezőgazdasági gyakorlókert áll rendelkezésünkre. II.3. Személyi feltételek Az iskola dolgozóinak száma: ebből: pedagógus (iskolai állományban) (napközis állományban) szabadidő felelős iskolatitkár 43 fő 41 fő 31 fő 10 fő 1 fő 1 fő Szaktanári ellátottságunk jó. Évek óta stabil. A szaktárgyakat szakos nevelők tanítják. Nevelőink többségére jellemző a pálya iránti elkötelezettség, a megújulási készség. (jelenleg is többen tanulnak, s szereznek az iskolai munka még színvonalasabb végzéséhez újabb diplomát.) Ez biztosíték arra, hogy a NAT műveltségi területeiben, illetve a kerettantervben megjelent ismeretkörök (tantárgyi modulok) oktatására a jelenlegi összetételű nevelőtestület képes lesz a szükséges át és továbbképzéseken való részvétellel. A továbbképzési tervünk felülvizsgálata, s a tervezés során arra törekszünk, hogy a továbbképzés támogatása ne elsősorban egyéni érdeket szolgáljon, hanem járuljon hozzá a foglalkoztatási gondok, illetve az intézményi feladatok megoldásához (nyelv, tánc stb.). 5

6 II.4. Az intézmény irányítói és működési szerkezete: Az intézmény irányítását végzi: 1 igazgató 2 helyettes Az intézmény működtetési, gazdálkodási feladatait: 1 gazdasági ügyintéző (IGH állományban.) Adminisztrációs tevékenységet: 1 iskolatitkár végzi A nevelő-oktató munkát segíti: 1 szabadidő felelős Az intézmény a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) rögzített módon működik. Az intézmény vezetősége (Vezetői Tanács) Az intézmény vezetőinek (igazgatóság) munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogkörökkel, és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőség Vezetői Tanács - tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a diákönkormányzatot segítő tanár a Közalkalmazotti Tanács elnöke a PSZ intézményi szervezetének titkára az Iskolaszék pedagógus tagja Iskolánkban 4 munkaközösség dolgozik Mellettük tantárgygondozói rendszer működik. Ezen kívül az iskola-nevelő munkáját segíti a diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülői munkaközösség, a közalkalmazotti tanács, a pedagógus szakszervezet intézményi titkára (bizalmi testülete). II.5. Tanulói összetétel, eredmények: Az iskola tanulócsoportjainak száma: 20 ebből: alsós 8 felsős 12 napközis csoport 10 tanulószobai csoport 1 Tanulólétszám: 485 fő ebből: bejáró tanulók száma napközis és tanulószobai ellátásban részesül étkeztetésben részesül 108 fő 281 fő 421 fő Az egyes iskolai csoportoknak: minimális létszáma: maximális létszáma: átlag létszáma: 19 fő 29 fő 25 fő 6

7 Tanulóink jelentős része jó képességekkel, széleskörű érdeklődéssel, stabil ismeretekkel rendelkezik. Mint korábban az előző tanévekben is az iskolai versenyeken túl, tanulóink egyharmada vett részt városi, megyei, regionális és országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, pályázatokon, s ott eredményesen szerepeltek. Évek óta kiemelkedő eredmények születnek a kémia, matematika, fizika illetve irodalom és történelem tantárgyhoz kapcsolódó megyei és országos versenyeken, valamint a képzőművészeti pályázatokon. Az utóbbi években e témakörökben mindig volt regionális és országos döntőbe jutott tanulónk. Sporteredményeink szintén kiemelkedők. Kézilabda és labdarugó csapataink szinte minden évben eljutnak az országos döntőig. Mindkét sportágban az eddig elért legjobb eredmény az országos 7. helyezés. Kézilabda csapataink rendszeresen nyernek megyei bajnokságot és rangos tornákat. Sport sikereink elismerését jelenti, hogy az évenként meghirdetett Heves Megye Jó Tanulója és Jó Sportolója büszke címét már 6 tanulónk viseli. A tanulmányi, kulturális és sportversenyeken legeredményesebben szereplő tanulóink évről-évre elnyerik a város Tehetséges Gyermekekért Alapítvány egy-egy díját. A tehetséggondozás egyik fő eszközének szánjuk az emelt szintű oktatást matematika, és testnevelés tantárgyak esetében. Kitűnő tanulóink száma tanévenként fő között mozog. Arányuk az alsó tagozatban lényegesen magasabb, mint a felsőben. A bukások száma az utóbbi években 7-15 fő között mozog, ez a tanulólétszám 2-2,5 %-a. Tanítványaink több mint fele közepes és gyenge képességű. Ezért a tehetséggondozás mellett jelentős szerepe van a differenciált képességfejlesztésnek, a tudatos felzárkóztató munkának. A pályaválasztást segítő munka eredményeképpen a 8. osztályos tanulók beiskolázása évek óta 100 %-os. Tanítványaink döntő többsége a visszajelzések tanúsága szerint jól helyt áll a választott középiskolában. Tanulók szociális helyzetének alakulása az utóbbi években Tanulóink családi és szociális helyzetét jól tükrözi a tanulók körében elvégzett felmérés a gyermekvédelmi felelősök részéről. Az adatokból is kitűnik, hogy a családi hátteret és a szociális környezetet tekintve igen vegyes a kép. Bár csökkenő tendenciával de még mindig napi problémaként jelenik meg a bejáró tanulók körében az értékválság, a tudás leértékelődése, az esélyegyenlőtlenség és háttér bizonytalanság. Vannak családok akiknél napi gondot jelent az alapvető taneszközök beszerzése, és vannak olyanok is akiknek a különórák, a külföldi táborozások megfizetése sem jelent gondot. Szociálisan hátrányos helyzetű 74 tanuló (15,2%). Részképesség zavarokkal küzd sajátos nevelési igényű: 18 Az esélyegyenlőtlenségek kiegyenlítésére mi nem vállalkozhatunk, de a gyermekekért érzett felelősség tudatában a szülők támogatásával igyekszünk segítséget nyújtani tanítványainknak, olyan személyiségjegyek, erkölcsi normák kialakításával, amelyre további életüket alapozhatják. Veszélyeztetett helyzetű: 13 tanuló (2,7%) A veszélyeztetettség leggyakoribb okai: alkoholista család, rossz baráti társaság, felügyelet hiánya, 7

8 engedékeny szülők, a szülők könnyelmű életvitele, rossz lakáskörülmények, a gyermek betegsége, a szülő betegsége. II.6. Az iskola hagyományrendszere, kapcsolatai II.6.1. Fogadás, búcsúztatás az első osztályosok fogadása. köszöntése, a tanévnyitó ünnepségen. a bejáró, leendő 5. osztályos tanulók fogadása, köszöntése május utolsó hetében (a diáknapok keretében). a végzős 8. osztályosok búcsúztatása ballagási ünnepségen (emlékalbum készítés) az iskolába érkező, illetve innen távozó pedagógusok köszöntése, búcsúztatása tanévnyitón illetve tanévzáró ünnepségen. II.6.2. Ünnepségek megemlékezések (állami ünnepek, évfordulós megemlékezések) rendje az adott tanév munkatervében nyernek konkrét megfogalmazást. II.6.3. Iskolai rendezvények Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Farsangi bál, Föld Napja, Zenei Világnap, Március 15. Kupa (focitorna), Mátyás Ferenc Kézilabda Emléktorna. II.6.4. "Jó Tanuló- Jó Sportoló" iskolai díj átadása (tanévzáró ünnepélyen). II.6.5. Pályázatok, vetélkedők meghirdetése. II.6.6. Tanulmányi kirándulások, színház, hangverseny, múzeum látogatás megszervezése. II.6.7. A Diákönkormányzat hagyományai: KP értékelési rendszer, iskolarádió működtetése, iskolagyűlés, diákgyűlés (évente 3-szor), ügyeleti rend megszervezése, 8

9 szabadidős programok szervezése, diáknapi program tervezése, pedagógusok köszöntése. II.6.8. Rendezvények felnőtt dolgozók számára az új munkatársak köszöntése, jubileumi ünnepség, nyugdíjasok búcsúztatása, Ó év búcsúztató a nyugdíjasokkal közösen. II.6.9. Rendezvények szülők számára leendő 1. osztályosok szüleinek előzetes értekezlete, Szülői munkaközösséggel és az Iskolaszékkel való együttműködés (közös rendezvények szervezése), pályaválasztási szülői értekezlet, nyílt napok szervezése, kiállítások, bemutatók szervezése, iskolai ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel. II Az iskola külső kapcsolataival összefüggő hagyományok a./ óvodákkal: gyermekek és nevelők kölcsönös látogatása, nevelők részvétele az óvodai szülői értekezleteken, tájékoztató az iskola életéről, munkájáról a beiratkozás előtt. b./ közművelődési intézményekkel ( Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Gyermekház, Múzeum) a tanulókat irányítjuk az intézmények foglalkozásaira, rendezvényeire, részt veszünk az általuk meghirdetett vetélkedőkön, pályázatokon, programokon. c./ sportegyesületekkel a tanulóinkat irányítjuk a működő szakosztályokba. d./ a tanulói, pedagógusi sikerek nyilvánosságra hozatala, megörökítése az egyes tanulók és közösségek eredményeinek kihirdetése a fali újságon és az iskola rádióban, valamint iskola gyűlésen és tanévzáró ünnepségen. kiemelkedő sikereket, eredményeket elért (kitüntetett pedagógusok) tevékenységének méltatása, alkalmazotti értekezleten, illetve tanévzáró ünnepélyen II.6.11 Az elmúlt időszak eseményei között tartjuk számon két iskolai alapítvány létrejöttét. "Diákfocival a labdarúgásért" alapítvány "Művelődés- Szabadidő- Kultúra" alapítvány Az alapítványokkal kapcsolatos információkat 1. sz. melléklet tartalmazza. 9

10 II.7. Az iskola külső kapcsolatai Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatok megosztása szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. II.7.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányítása érdekében az iskola igazgatósága állandó munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: A helyi Önkormányzati Képviselői testülettel és a Polgármesteri Hivatallal, irodákkal (Heves, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós) oktatás- szervezés, tantárgyfelosztás, az Intézményellátó Gazdasági Hivatallal (gazdálkodás, pénzforgalom, karbantartás, költségvetés, személyi ügyek stb.). Heves Megyei Pedagógiai Intézettel (továbbképzés, szaktanácsadás, szaktárgyi versenyek stb. A helyi oktatási intézmények vezetőségével, a régió középiskoláival, (szakmai konzultációk, pályaválasztás, beiskolázás). A helyi nevelési tanácsadóval (beiskolázás, tanulási zavar feltárás, beszédjavítás, pálya választás stb.). A hitoktatás megszervezése és végzése érdekében az egyházakkal továbbra is korrekt együttműködésre törekszünk. Iskolákban a vallási felekezeteknek megfelelően fakultatív módon tanórán kívül katolikus és református hitoktatás folyik több csoportban. II.7.2. Az eredményes oktató-nevelő munka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn: a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumával, az iskolát támogató gazdálkodó szervekkel, vállalkozókkal, intézményekkel. A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató felelős. II.7.3. Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, családokkal, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint szűkebb és tágabb környezetünk, ápoljuk és bővítjük eddig kapcsolatainkat a városunkban működő iskolákkal és közművelődési intézményekkel, nevelőtestületünk fontos feladatnak tartja, hogy iskolánk - eddigi hagyományaihoz híven - továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi színtű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 10

11 Nevelési célok hogy az A célok nem parancsok, hanem elkötelezettségek Nem határozzák meg a jövők, pusztán mobilizálják a szervezet forrásait és energiáját, megalkothassa a saját jövőjét Peter Drucker III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI. III.1. Az iskola által kiemelten képviselt értékek: (Nevelésfilozófiai alapelveink, pedagógiai hitvallásunk) Pedagógiai felfogásunk továbbra is az önálló arculatú autonóm iskola megteremtésében ragadható meg. Olyan nyitott, családias légkörű, gyermekközpontú 1-8. osztályos általános iskola kialakítása, ahol: - a nevelés-oktatás, a kézség és képességfejlesztés biztos alapot ad a továbbtanuláshoz; - az iskolai környezet tisztasága, a berendezési tárgyak, a technikai felszereltség és az egész környezet kulturált viselkedésre ösztönöz. Az intézmény egészére kiterjedő legfőbb célunk a személyiség optimális fejlesztése. A személyiségfejlesztés elengedhetetlen részének tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, mellyel szándékunk az esélyegyenlőség biztosítása. A tanulóink többségét jellemezze a kiegyensúlyozottság, harmónia, kreativitás, érzelemgazdagság, nyitottság, tolerancia, mely személyiségjegyek birtokában képesek lesznek a későbbi társadalmi beilleszkedésre, egyéni boldogulásra. Legyenek fogékonyak az újra a változó világ kihívásaira, az önálló ismeretszerzésre, tudják fejleszteni a megszerzett tudásukat, tartsák szem előtt a humanizmust, a demokratizmus szabályait. Tudjuk és valljuk, hogy a megváltozott társadalmi környezetben a korszerűsítési szándék az újat keresés természetes állapot, de a változó körülményekhez való igazodás nem könnyű feladat. 11

12 Mi olyan iskolát szeretnénk, ahol mind a gyermek, mind a nevelő jól érezze magát, ahol minden tevékenység tanórán és tanórán kívül a gyermekek érdekeit, testi szellemi épülését szolgálja. III.2. Az iskolai nevelés-oktatás alapelvei, céljai, feladatai: III.2.1. Alapelvek: A Körzeti Általános Iskola pedagógusai mindennapi nevelő-oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai elveket szeretné érvényre juttatni. a. Mint nevelésfilozófiánkban is megfogalmaztuk olyan légkört szeretnénk teremteni ahol a tanulóink otthon érzik magukat. Ennek keretében: a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, a gyermekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit várunk el tőlük, minden gyermek számíthat a pedagógusok jó indulatú segítségére, egyéb problémáiban is, segíteni kívánjuk tanulóinkat abban is, hogy egészséges önbizalmunk, megmérettetési igényük, versenyszellemük jó irányba fejlődjön. b. Az iskola életében az eddigiektől nagyobb hangsúlyt helyezünk az emberi kapcsolatok kialakítására: tanuló-tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanuló korszerű ismereteinek, képességeinek, kézségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. III.2.2. Célok A helyzetelemzéshez, a gyermekek és szülők körében végzett felmérés iskolánk legfőbb jellemzői között emeli ki, hogy: biztos alapokat, szilárd ismereteket nyújt (tanítványaink bizonyíthatóan jól helytállnak a középiskolákban), a nevelőtestület jó szakmai felkészültségű, igényes oktató-nevelő munkára törekszik, magas követelményeket támaszt, az iskola rendezvényei tartalmasak, színvonalasak. Ezért egyik legfontosabb nevelési célkitűzés, hogy az iskola ne csak az intellektuális képességek, ismeretek megszerzésének színhelye, hanem jól szervezett közösségek létének a színtere is legyen, adjunk lehetőséget az intellektuális képességek kibontakozásán túl a 12

13 manuális és egyéb képességek kifejlesztésére, a gyermek ne csak alanya, tárgya, hanem alakítója, szervezője is legyen az iskolában zajló közösségi létnek, a közösségi programokat ne csak a nevelők alakítsák, hanem a gyermekek és szülők által is igényelt programokról álljanak össze. Egységes és távlatos nevelési-oktatási, képzési célunk tehát: olyan fiatalok nevelése, akik egyre önállóbbak, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, képességekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az önálló tanulásra, az önművelődésre, a továbbtanulásra. Legfőbb feladatunknak tekintjük az általános emberi értékek továbbadását. Ezért az igazság ismeretére, a tudományos igazságok szeretetére és ezekhez vezető fáradságos kutatómunka megbecsülésére kívánjuk nevelni gyermekeinket. A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése, a teljes embernevelésnek, az érzelmileg gazdag személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele (irodalom, művészetek). A jóság az igaz emberi magatartás alapja. Ezért érzékennyé neveljük gyermekeinket, mások bajának megértésére, a segítségadásra. Alapérték gyermekeink testi egészségének megőrzése és fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy önként erősítsék, eddzék testüket, saját épségüket, egészségüket, teherbírásukat és akaraterejüket rendszeres mozgással és sporttal. Előtérbe állítjuk az emberi együttéléshez nélkülözhetetlen értékeket, mint a hűség, a felelősség-tudat, az önérzet, az áldozatvállalás, az önzetlenség, az őszinteség, a türelem és kulturált magatartás. A tanulás és a munka szeretetére, a tudás közvetítésével, motiválással, az érdeklődés felkeltésével, az igazi értékek bemutatásával, sikerélmények biztosításával neveljük tanítványainkat. Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő- és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több, itt felsorolt személyiségjeggyel. III.2.3. Feladatok Céljainknak és értékrendünknek megfelelően feladatunk a magas színtű oktatás. A céljaink elérése érdekében hagyományainkra támaszkodva újabb és újabb tevékenységeket kell terveznünk, kapcsolódva a helyi adottságok adta lehetőségekhez. A tanulás-tanulás átfogó tervezéséhez a tantervi követelményekből és az iskola pedagógiai programjából eredő célokból indulunk ki, és az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük. Általános feladatok Az önálló tanulás, a fegyelmezett munkavégzés, az önellenőrzés képességének növelését minden tanórán munkánk részévé tesszük. A tanulók alapvető képességeit, készségeit, (írás, értő-olvasás, alapvető számolási készségek, helyesírás, írásbeli, szóbeli kifejezőkészség, stb.) a tanórát hatékony 13

14 szervezésével, minél magasabb szintre fejlesszük. Ehhez alkalmas gyakorló feladatokat, tudásmérő feladatokat, eszközöket tervezünk, gyűjtünk és rendszerezünk. Fejlesszük gyermekeinkben a társadalmi együttműködéshez, az önneveléshez, a munkavégzéshez, az egészséges testi és lelki fejlődéshez, a továbbhaladáshoz szükséges alapvető képességeket és készségeket, valamint kommunikációs alapkészségüket, értelmi, szociális képességeiket is. Tanítványainkat segítjük abban, hogy az iskola elvégzése után legyenek képesek testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Tehetségekkel és hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés. Esélyt kell teremteni a szociokulturális hátrány leküzdésére. Feladatok az egyes részterületekre: A munkaközösség vezetők tanévenként megtervezik az éves feladatokat, különös tekintettel a továbbképzésekre, az év végi felmérésekre, a tanulmányi versenyekre és a munkaközösség szakmai és módszertani munkájának fejlesztésére. Az osztályfőnöki munka új tartalommal való megtöltését és a hagyományos tennivalók végzését összehangoljuk úgy, hogy az egészséges életre nevelés és egészségvédelem, valamint az osztályban felmerült nevelési kérdések képezzék az osztályfőnöki órák tananyagát. A diákönkormányzati munkát tovább tökéletesítjük, a nevelőmunkát gazdagító tevékenység érdekében. 14

15 Az önkormányzatot a szabadidő hasznos eltöltését, a helyi hagyományok ápolását, a gyermekek öntevékenységének fokozását szolgáló programok tervezésére ösztönözzük. Biztosítjuk a diákjogok fórumait és eszközeit. Az iskolai ünnepségeket úgy szervezzük, hogy a műsorok magas színvonalúak legyenek. A pálya-orientáló munkát, a beiskolázás továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelő igényességgel végezzük. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkában az osztályfőnök szerepe tovább nő, hisz az egyenlőtlenségek (veszélyeztetettség, elszegényedés) megismerésében a segélyek, támogatások (pl. tankönyvtámogatás) igazságos elosztásában folyamatosan vezetett nyilvántartásokra lesz szükség. Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű, bizonytalan családi hátterű ill. sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulókkal való foglalkozásra is hangsúlyt kell fektetni. Az integrált nevelést szükség szerint be kell vezetni. Az iskolai könyvtár gyarapítását a könyvtáros tanár vezetésével, a nevelővel együttműködve folyamatosan végezzük. Beszerezzük a szakmai munkához szükséges könyveket és folyóiratokat. Rendszeresen bővítjük és felújítjuk a tanulók számára szükséges ismeretterjesztő könyveket és a szépirodalmat. E feladatok megvalósításához a jövőben is igénybe vesszük a költségvetési keretösszeg mellett a pályázati lehetőségeket is. Törvény szerint bevezetjük a napi 3 órás nyitva tartást a kölcsönzés, a helyben olvasás feltételeinek javítását. A tanulói tankönyvek beszerzésére a zavartalan árusításra a jövőben is külön figyelmet fordítunk. Gyermekeink egészséges életmódra nevelésében arra törekszünk, hogy tanítványaink megismerjék az egészséges életvitel követelményeit. Gondot fordítunk a mozgásigény kielégítésére, (plusz testnevelés óra), a szükséges levegőztetésre, a tisztálkodásra és az étkeztetésre. Törekszünk a káros szenvedélyek (dohányzás, italozás, drog) megelőzésére. Nagy figyelmet fordítunk a gyermekbalesetek megelőzésére. A vagyonvédelem, az iskola állagának védelme az észszerű takarékosság energiával, vízzel mindenki kötelessége. Az ezzel kapcsolatos rendet és szokásokat fokozatosan alakítjuk. A napköziotthoni és tanulószobai munkára nagyobb hangsúlyt fektetünk egyrészt, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának emelése, másrészt a szociális ellátás javítása érdekében. A jövőben különösen a napközi, de a tanulószoba szervezésekor is arra törekszünk, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjunk tenni az iskolai felkészítéssel, és a napközis feladatok ellátásával összefüggő elvárásoknak. (szándékunk a jelenlegi szűkített időkeret bővítése). 15

16 III.3. Alkalmazott és fejlesztendő nevelési módszereink: Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen a tanulói közösségeken keresztül érvényesül. Az iskolánkban alkalmazott és fejlesztendő nevelési eljárások: Szokások kialakítását célzó beidegző módszerek Magatartási modellek bemutatása közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) 4.Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése. Közvetlen módszerek követelés gyakorlás segítségadás ösztönzés elbeszélés tények és jelenségek bemutatása műalkotások bemutatása a nevelő személyes példamutatása, mintaadása beszélgetés magyarázat a tanulók önálló elemző munkája szakköri kínálat bővítése, egyéni tehetséggondozás Közvetett módszerek a tanulói közösség tevékenységének megszervezése közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadása hagyományok kialakítása követelés ellenőrzés ösztönzés a nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében, a követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - vita 16

17 III.4. A sikeresség kritériuma az intézményi munka egészére A tantárgyi programokban meghatározott követelmények határozzák meg, hogy mi az a tanulói teljesítmény, amelynek megléte igazolja, hogy elértük a kitűzött célt: a célok megvalósítása akkor tekinthető sikeresnek, ha a középiskolában továbbtanuló gyermekeink nem esnek vissza jelentős mértékben, sőt javítanak; ha eljutnak az alapvizsgáig, illetve (ha szükséges) sikeres alapvizsgát tesznek; ha szívesen térnek vissza hozzánk, s leendő gyermekeiket is ide akarják majd beíratni; ha érzik, hogy az induláshoz megfelelő alapjuk és esélyük van; ha sikerélményben van részük, ha emberszeretet alakul ki bennük. Legfőbb tevékenységünk (tanári munkánk) a tanítás- tanulás folyamata jól szervezett s reméljük hisz erre törekszünk hogy egyre eredményesebben funkcionál. Erre bizonyíték legtöbb területen a mérési eredményeink, a sikeres beiskolázások, valamint tanítványaink helytállása a középfokú intézményekben. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi iskolai cél- és feladatrendszerünk is kellően távlatos és vonzó, tartalmazza azokat az értékeket, követelményeket, amelyek nélkülözhetetlenek gyermekeink jövője szempontjából. 17

18 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Változatlanul értéknek tekintjük a humánus emberközpontú együttélés betartását. Az anyagi értékekkel mért társadalmunkban továbbra is ragaszkodjunk az emberi értékek elsődlegességéhez. A gyermekközösségek számára olyan értéket, tevékenységi területet kívánunk, amelynek hatása az egész életre szól. Ilyen pl. hogy megbízható, szilárd ismeretekkel bocsátjuk el őket, amelyek részei (az esetleges) alapvizsga követelményeinek. Kialakítjuk az önálló ismeretszerzés igényét és módját, hogy képesek legyenek eligazodni az információ áradatban. Megváltozott társadalmi környezetünkhöz úgy kell igazodnunk, hogy a nevelőtestület szemlélete és módszere is megváltozik. Az emberi együttélés szabályainak elfogadására, gyakoroltatására (udvariasság, köszönés, tolerancia, a másság elfogadása) nagyobb figyelmet fordítunk. Az igényeknek megfelelően foglalkozunk a tehetséges gyermekek fejlesztésével épp úgy, mint a hátrányos helyzetű tanulási nehézségekkel küzdő felzárkóztatásával. Arra törekszünk, hogy minden gyermeket lehetőleg a neki megfelelő tempójú tanulásra késztessünk. Ugyanakkor azt is lehetővé tesszük, hogy kimagasló teljesítményt is elérhessen. Feltételei: Legyen tisztába saját képességeivel, ugyanakkor gyakorolja a biztos határozott fellépést. A sikeres emberek önbizalommal teli, bizonyítani akaró emberek. Tudja értelmesen, érthetően, pontosan megfogalmazni mondanivalóját. Legyen benne kellő kreativitás, de együttműködés készség is. Ha gondolataival nem érvel, nem tud ütköztetni, akkor mások véleményét sem képes türelemmel meghallgatni. A többi gondolat társítása, vagy kulturált ütköztetése hozhatja a leghatásosabb megoldást. A kitűzött célok elérése érdekében a következőre helyezzük a hangsúlyt: A célok megismerése, egységesebb elvárások a nevelőtestületen belül és a szülők közösségében. 18

19 V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulóközösségben, közösség által történő nevelés megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A közösségformálás mikéntjének meghatározására nem lehet egyetlen jól bevált módszert adni és nem lehet elválasztani a személyiségfejlesztéstől. Az ott leírt feladatokat a közösségfejlesztés szempontjából is érvényesnek tekintjük. Ezen felül, figyelembe kell venni a közösség tagjainak életkorát, a társadalmi környezetüket és a mikroklímát. A közösségformálásnak elengedhetetlen feltétele a nevelőtestület és a felnőtt társadalom példamutatása. Ezért szükség van módszertani kultúránk fejlesztésére, szemléletváltoztatásra. V.1. Feladatok: A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése: Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata: a közösségek tevékenységének tudatos tervezése, és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetített nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. A közösség egyéni arculatának hagyományainak kialakítása: Feladat: A tanulói közösségekre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az általános közösségi célok fejlesztési feladatai mellett nagy figyelmet fordítsunk a tanulócsoportok különbözőségére. (Ez adódik: a különböző életkori sajátosságokból, a környezeti hatásokból stb.) Kívánalom, az egységes iskolai közösség megteremtésére való törekvés. Ebben a pedagógusok felelőssége, koordináló munkája pótolhatatlan, s az eredményesség szempontjából elengedhetetlen. E területen is szükséges a szemléletváltás, s a feladatra való felkészülés. Szükséges azért is, mert változott a környezet, változtak a környezeti, társadalmi hatások. Ezek figyelmen kívül hagyása - a megszokott rutin - hatástalan, nevelési kudarcok sorozatához vezet(het). Feladatunk: Felkészülni ezen hatások megismerésére, a kezelési módok" elsajátítására. Formája: Továbbképzés, tapasztalatcsere, stb. V.2. A közösségfejlesztés tevékenységei: V.2.1 Az iskola szolgáltatásai: Hagyományőrző tevékenységek iskolai rendezvények, ünnepségek(lásd.: Az iskola hagyományrendszere c. fejezetben) Napköziotthon, tanulószoba A feladatok meghatározása, a csoportok összetételének, sajátosságainak, a szülők igényeinek figyelembe vételével történik. Cél: A tanulás és a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése, ezek feltételeinek megteremtése. A szolgáltatás igénybe vétele: térítésmentes Szakkörök Cél: A tehetséggondozás egyik formájaként biztosítja, a tanulók érdeklődési körének megfelelő foglalkoztatásokat. Jellemző szakköreink: képzőművész, számítástechnika, 19

20 idegennyelvi, sport jellegűek (torna, kézilabda, labdarúgás, atlétika), stb. Igénybevételük: térítésmentes. Térítéses szakkörök ( szülői-tanulói igény alapján) Tanulmányi és sportversenyek Csaknem minden tantárgyból illetve sportágból. ISK működésének biztosítása 3 szakcsoportban, versenyeztetés. Iskolai és felmenőrendszerű versenyek (Diákolimpia) Cél: A sikerélményhez juttatás és megmérettetés területei, melyekkel főként az iskolánk arculatának megfelelő területeken mind szélesebb körben kívánunk élni. V.2.2. A tartalmi munkát segítő programok, rendezvények, tevékenységek: Évfolyamonként szervezendő - tantárgyakat műveltségi területeken érintő - kirándulások, túrák szervezése (arborétum, állatkert, helytörténeti kiállítás, múzeum, stb.) Erdei iskola: A lehetőség igénybe vétele tanévenként sikeres pályázat esetén. Tanulmányi kirándulások: Megszervezésükhöz - a tervezett tantervi program alapján - az osztályok 1 vagy 2 tanítási nap igénybevételére jogosultak. Célja: pedagógiai szempontból értékes programok szervezése és lebonyolítása. Színházlátogatások szervezése: Cél: A tanulmányi idő alatt minden tanuló jusson el egy színházi előadásra. A színház iránt érdeklődő tanulók részére évenként bérletet szervezünk. Hangverseny látogatás : évenként rendszeresen Filmharmónia-bérlet Úszás oktatás : A tantervi feladatoknak, illetve a pedagógiai programban megfogalmazottaknak megfelelően, a városi lehetőségek igénybevétele. Táborok, szünidei programok: Cél: A vakáció tartalmas eltöltésének segítése. nyári táborozási igények kielégítése (táborszervezés) más szervek (intézmények) által szervezett táborok szervezésének segítése, a tanulók odairányítsa, esetleg kísérő és közreműködő nevelő biztosítsa. (pl. nyelvi-, sí-, vízi-, alkotótáborok stb.) Alapítványi szervezésben részvétel megyei, regionális és nemzetközi labdarúgó tornákon, sportrendezvényeken, sportversenyek lebonyolítása, nyári gyakorlókerti ügyelet, játékos versenyek. V.2.3. Egyéb szolgáltatások: a. kötelező tanítási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások: kötetlen tárgyú konzultáció tanárral, konzultáció tanulási problémákról, felkészítés tanulmányi versenyre, felkészítés egyéb meghirdetett versenyekre, tantárgyi korrepetálás, egyéni öntevékeny könyvtár használat, egyéni és csoportos sportpálya használat, utaztatási ügyelet (bejáró tanulók részére). 20

21 b. szociális szolgáltatások: reggeli ügyelet biztosítása 7.30 órától, étkeztetés - és ügyelet biztosítása (tízórai, ebéd, uzsonna), délutáni ügyelet alsós csoportoknak tól ig, egészségügyi szűrővizsgálat (ellátás) illetve ezek feltételeinek biztosítása (helyiség, tanuló-kíséret), gyógytestnevelés feltételeinek biztosítása. 21

22 VI. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG VI.1. Alapvető feladatunk: A gyermek személyiségének, szociális és családi környezetének megismerése (óvodai vélemény, iskola érettségi vizsgálat, családlátogatás). Segítésük, fejlesztésük csak összefogás eredménye lehet (nevelő, szülő, gyermekvédelmi felelős, nevelési tanácsadó (pszichológus), gyámhatóság). A személyiség, a környezet és kiváltó ok megismerése után tervezzük meg azokat a segítő foglalkozásokat, amellyel a tanuló leköthető, sikerélményhez juttatható. VI.2. A segítés módja és eszközrendszere: az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, a felzárkóztató foglalkozások, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató foglalkozása, a napközi otthon, ill. tanulószoba, családlátogatás: nevelési gondok megbeszélése, megoldás segítése. VI.3. Az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók száma iskolánkban nem jelentős. 22

23 VII. TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG. Hangsúlyozzuk, hogy továbbra is arra törekszünk, hogy minden gyermeket, minden tevékenységből a neki megfelelő tempójú tanulásra késztessünk. VII.1. A tehetség, a képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységekkel segítjük: Emelt szintű oktatás bevezetése az 5-8. évfolyamon (matematika); 5-6. évfolyamon (testnevelés). Évfolyamon belüli csoportszervezés (idegen nyelv, ). Teljesítmény- "csoportos" differenciálás (idegen nyelv). Szakkörök szervezése. Iskolai sportkör működtetése. Énekkar. Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.). Iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, internet elérhetőség minden tanuló számára. Szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeum látogatás, hangverseny) Tudományos ismeretterjesztés korosztályi szinten (interaktív foglalkozások, programok) Egyéni tempójú haladás meg teremtésének lehetősége (osztályozó vizsga,egyéni tanrend, stb.) VII.2. Emelt szintű oktatás: (Választható tanórai foglalkozás keretében) VII.2.1. Emelt szintű matematika oktatás: (A 2001/2002. tanévtől 5-8. évfolyamon felmenő rendszerben. Érdeklődő, jó matematikai képességű tanulók részére.) Célja: A kerettantervi követelményekben meghatározottaknál bővebb ismeret elsajátítása, magasabb szinten és követelményekkel. A matematikát kedvelő, becsülő, értő, ismerő és használni tudó fiatalok nevelése. A tantárggyal való foglalkozás tegye őket képessé, önmaguk fejlesztésére is. Kapjanak hangsúlyt azok a témák, amelyek tükrözik a matematika jelenlegi szemléletét és fejlődésének irányát. A matematika oktatás hatékonyságának növelése érdekében lehetőséget adjunk mélyebb ismeretek nyújtására, színes feladatmegoldásokra a magasabb óraszámban való tanítás során. A magasabb óraszámban történő tanítása elsősorban az alaptantervi ismeretek bővítését, a tehetséggondozást, az alkalmazás egyre szélesebb lehetőségének megmutatását, összetettebb, 23

24 színesebb feladatok megoldását, elemezését teszi lehetővé, s egyben követeli meg diáktól, tanártól egyaránt. VII.2.2. Emelt szintű testnevelés oktatás: (A 2001/2002. tanévtől 5-6. évfolyamon felmenő rendszerben) Célja: Az iskola egészséges nevelő-oktató munkájának szerves részeként járuljon hozzá a tanuló életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé alakításához. Az átlagostól rendszeresebb fizikai aktivitás váljon magatartásuk részére. Mozgásigény fejlesztése. Edzettség, ellenálló képesség fejlesztése. Úszás elsajátítása, az átlagostól magasabb óraszámban. A tantárgyi követelmények magasabb szinten történő teljesítése. VII.2.3. Az emelt szintű oktatásra való jelentkezés (önkéntes) A felvételt a szülők (tanulók) írásban kérik. Véleményezik a gyermeket tanító nevelők. Túljelentkezés esetén a szakmai munkaközösség orientációs jellegű felmérést végez, a döntés megkönnyítése, realitása érdekében. VII.2.4. Emelt szintű évfolyamba (csoportba) való besorolás feltételei: Elért eredmény, osztályzat. Előzetes (ha szükséges) teljesítmény mérés. A gyermeket előző évben tanító nevelők véleménye. A felvételről a szakmai munkaközösség dönt, tanév végén. Az osztály (csoport) létszáma nem haladhatja meg a tanulócsoportokra vonatkozó törvényben előírt maximális létszámot. Más iskolából érkezés esetén legkésőbb 6. osztályban vehető fel a tanuló, az emelt szinten tanuló osztályba (csoportba). A nem kötelező tanórai foglalkozásra felvett tanuló a tanév végéig köteles azon részt venni. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. Az a tanuló, aki tanulmányaiban jelentősen lemarad, visszahelyezhető a normál csoportba. A követelmények nem teljesítése, akár évismétlést is vonhat maga után. VII.3.1. Az élő idegen nyelvek oktatása a 3. évfolyamtól kezdődik (angol, német) (A nyelvi csoportokba történő beosztás elveit az SZMSZ tartalmazza.) A 7-8. évfolyamon - a haladás ütemétől függően - úgynevezett "teljesítmény csoportos" differenciálást valósítunk meg. 24

25 VIII. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK VIII.1.1. A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében. VIII.1.2. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek és ifjúságvédelmi felelősök tevékenykednek. Továbbra is tervezzük a törvényben előirt félállású gyermek és ifjúságvédelmi felelős beállítását. VIII.1.3. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége 3 területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, az okok feltárása, az okok megszüntetése. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a létrejött gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakemberei elé. VIII.2.1. A fentiek alapján alapvető feladatnak tekintjük a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek feltérképezését, problémáik megismerését (osztályfőnökök, GYIV-felelős). A felmérést - mint korábban - a pedagógiai program módosítása előtt is elvégeztük és ennek ismeretében tervezzük, szervezzük a segítésüket szolgáló tevékenységüket. VIII.2.b. A felmérésből kitűnik, hogy az előző mérési időszakhoz viszonyítva a tanulóknak nem javultak a szociális körülményei. Így nincs csökkenés a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók arányában sem. A tanulók szociális helyzetéről készült felmérés az osztályfőnökök rendelkezésére áll a tevékenységük megtervezéséhez. VIII.3.1. A nevelőtestület - osztályfőnökök, szaktanárok - konkrét tennivalói e területen: A gyermekvédelmi támogatásra szoruló hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók pontos, naprakész nyilvántartása (Fel.: osztályfőnökök, GYIV-felelősök) A családok helyzetében bekövetkezet változások figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás és együttműködés: - nevelési tanácsadóval, - gyermekjóléti szolgálattal, - családsegítő szolgálattal, - polgármesteri hivatalokkal, - gyermekorvossal, 25

26 - védőnővel, - rendőrséggel. VIII.3.2. A veszélyeztetettség okainak megelőzése érdekében nagy gondot kell fordítanunk a felvilágosító tevékenységre. Erre nemcsak a szaktárgyi és osztályfőnöki órák lehetőségét használjuk ki, hanem részt veszünk a különböző drog- és bűnmegelőzési, valamint egészségnevelési programokban. VIII DADA program (teljes rendszerességgel minden felsős évfolyamon) - előadásokat szervezünk meghívott előadókkal, (rendőrség, nevelési tanácsadó, orvos, pszichológus) 26

27 IX. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG IX.1. Iskolánk nevelő-oktató munkájában az alább felsorolt tevékenységi formák alkalmazásával segítjük az e körbe tartozó tanulók felzárkóztatását: - egyéni képességeket figyelembe vevő tanórai munka, - felzárkóztató óra (elsősorban magyar, és matematika), - felzárkóztató foglalkozások (tanórán kívül), - etnikai felzárkóztató foglalkozások (igény estén, külön program alapján), - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata, - továbbtanulás irányítása, segítése, - családlátogatások (tanácsadás, segítés). IX.2. Iskolánk jól működő kapcsolatot tart fent a Heves Megyei Szakszolgálati Központtal. Így a szakértői vélemény alapján: - lehetőleg a meghatározott heti óraszámot biztosítunk a gyermekek számára. Ezek a foglalkozások, egyéni vagy mikro csoportos foglalkozások. - A fejlesztő munkát gyógypedagógus irányítja. IX.3. A Heves Megyei Szakszolgálati Központtal fenntartott kapcsolatunk formái: - szűrővizsgálatok; - pszichológiai vizsgálatok; - kontroll vizsgálatok - logopédia; - tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálata; - gondozási tanfolyam. 27

28 X. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG X.1. E területen végzendő munka is a gyermekvédelmi tevékenység szerves részeként kezelendő. X.2. A szociális hátrányokkal küzdő gyermekek feltérképezése e tekintetben is igen fontos feladat, hisz a tudatos segítő munka megtervezését és végrehajtását segíti. X.3. Az alább felsorolt tevékenységi formák és szervezeti keretek alkalmazásával igyekszünk enyhíteni az érintett tanulók szociális hátrányait: - napközi otthon (1-6. évfolyam), - tanulószoba (7-8. évfolyam), - diákétkeztetés, (jogszabályi kedvezményekkel, önkormányzati támogatással), - tankönyv (taneszköz) vásárlásához nyújtott támogatás, - a központi tanulói tankönyvtámogatás elosztási elveinek meghatározásakor érvényesítjük a rászorultság elvét - a könyvtárfejlesztés során gondot fordítunk a tartós tankönyvek beszerzésére, (E téren is élünk a pályázati lehetőségekkel) - az iskolai alapítvány hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek táborozási költségeinek csökkentéséhez, - pályaválasztásuk megkönnyítése érdekében fokozzuk a felvilágosító tevékenységet, segítjük a középfokú iskolák által szervezett nyílt napokon való részvételüket. 28

29 XI. A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE (Megjegyzés: Az oktatási miniszter 1/1998. (VII. 29.) O.M rendeletében előírt kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket tartalmazó listát a 11/1994.sz. MKM rendelet 7.sz. mellékletében meghatározottak, valamint "Funkcionális taneszközjegyzék" alapján elkészítettük a nevelőmunkát segítő eszközök listáját. A kötelező (minimális) eszközök és felszerelések jegyzéke mellékelve). 2. sz. melléklet tartalmazza 29

30 XII. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI XII.1.A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén, vagy az iskolai szintű szülői értekezleten (szükséges esetben ), az osztályfőnökök folyamatosan az osztály szülői értekezletein, fogadó órákon (ha szükséges). XII.1.2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: a. Családlátogatás: Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében. b. Szülői értekezletek: Legalább 3 alkalommal - tanév elején, - félévkor, - tanév végén, - illetve szükség szerint. Feladata: - a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, - a szülők tájékoztatása: - az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, - az országos és helyi közoktatás politika alakulásáról,változásáról, - a helyi tanterv követelményeiről, - az iskola és a szaktanár értékelő munkájáról, - a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról,neveltségi szintjéről, - az iskola és osztályközösség céljairól,feladatairól, eredményeiről, problémáiról, -a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése, és továbbítása az iskola igazgatósága felé. c. Fogadó óra: Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése, konkrét tanácsokkal. ( otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetség-gondozás, továbbtanulás, stb.) Az ellenőrző könyvön keresztül konkrét időpontok meghatározása a fogadó órákról. d. Nyílt tanítási nap, órák: Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 30

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. szeptember 1-jét l 2 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 4. oldal 2. Helyi tanterv 46. oldal Tartalomjegyzék 3 Bevezet 4 Intézményvezet köszönt je 4 Az iskola öndefiníciója

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 1043 Budapest, IV. ker.; Tanoda tér 6. Tel.- fax: (06-1) 369 2148 Bank: 12025000-00217997-00100000 Adó: 18096181-2-41 E-mail: a.apostol1@chello.hu Web: www.szentjanos.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja Ég nélkül nem lehet földet művelni. Csillagok nélkül nem lehet a világ tengerein eligazodni. Örök haza nélkül hontalanná válik az ember ( Schütz Antal) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben