Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna június 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17."

Átírás

1 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna június 17. 1

2 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETŐ oldal 1. Az intézmény bemutatása...6. oldal 1.1. Az iskola adatai oldal 2. Iskolánk jövőképe...8. oldal 2.1. A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Iskola küldetése oldal 2.2. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei oldal Az általános iskolai felvétel rendje oldal A középiskolába történő felvétel alapelvei oldal A felvétel rendje a gimnázium esti tagozatán oldal 3. I. NEVELÉSI PROGRAM oldal 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, elvárásai oldal Nevelő-oktató munkánk alapelvei oldal A nevelő-oktató munka célja oldal Az oktató-nevelő munka pedagógiai szakaszai oldal Célok a nevelés-oktatás bevezető szakaszában oldal Célok a nevelés-oktatás kezdő szakaszában.14. oldal Célok a nevelés-oktatás alapozó szakaszában oldal Célok a nevelés-oktatás fejlesztő szakaszában oldal Célok a középfokú nevelés-oktatás szakaszában oldal A nevelő-oktató munkánk feladata oldal A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek oldal Az alapműveltséghez szükséges feltételrendszer fejlesztése oldal Egészségfejlesztési, egészségnevelési program oldal Környezeti nevelés oldal A nevelő-oktatómunka eszköz- és eljárásrendszere oldal 3.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok oldal Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok oldal A test, a lélek harmonikus fejlesztése oldal A szocializáció folyamatainak elősegítése oldal A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelt területei oldal 3.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok oldal A közösségfejlesztés fő területei oldal A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok oldal 2

3 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai oldal A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai oldal A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai oldal 3.4. A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység, valamint a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése-integrált oktatásuk oldal 3.5. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítése. Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése40. oldal 3.6. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység oldal 3.7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok oldal 3.8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok oldal 3.9. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek oldal 4. Kompetencia alapú oktatás elvei, eljárásrendszere. 47. oldal 4.1. Alapelvek, értékek oldal Alapelveink oldal 4.2. Az iskola cél-és tevékenységrendszere oldal 4.3. Tanulásszervezési eljárásaink, módszereink oldal 5. A szülők, a tanulók és az iskola pedagógusainak együttműködési formái, továbbfejlesztésének lehetőségei oldal 6. II. HELYI TANTERV oldal 6.1. Tanulásszervezés oldal 7. Jankó János Általános iskola és Gimnázium évfolyamán tanított tantárgyak műveltségi területenként oldal 7.1 Jankó János Általános iskola és Gimnázium 1-4. évfolyamán tanított tantárgyak műveltségi területenként oldal 7.2. Az iskola 5-8. évfolyamon tanított tantárgyak műveltségi területenként oldal 7.3. Az iskola speciális tagozat 1-8. évfolyamain tanított tantárgyak rendszere és az óraszámok oldal 7.4. A gimnázium évfolyamain tanított tantárgyak rendszere és az óraszámok oldal 7.5. Középiskola (9 12. évfolyam) Esti tagozat - óraszámok a kerettantervekhez oldal 7.6. Kompetencia alapú oktatás oldal 7.7. A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárás alkalmazása oldal 7.8 Érettségi vizsgára történő felkészítés oldal 8. Az intézmény értékelési rendszere oldal 8.1 Az értékelés alapelvei oldal 8.2. Az értékelés célja oldal 8.3. Az értékelés típusai oldal 8.4. Az értékelés formái oldal 3

4 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei oldal 8.6. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje és korlátai, szerepük a tanulók értékelése minőségi csoport ajánlásai alapján oldal A tanulók értékelése oldal Az iskolai vizsgák, mérések és értékelések helyi rendje oldal 8.7. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái oldal 8.8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai oldal 8.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek oldal 9. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei oldal 9.1. A tankönyvek kiválasztásának elvei oldal Tartalmi kritériumok oldal Formai kritériumok oldal 9.2. Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei oldal 10. A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok oldal A fogyasztóvédelmi oktatás célja oldal A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei oldal A fogyasztóvédelem oktatás színterei az oktatásban oldal 11. Ügyelet oldal Az ügyeleti teendők ellátása (terület, idő, pedagógusok száma) oldal 12. Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás oldal Alkalmazott tanulásszervezési módszerek oldal 13. Helyi tantervek oldal A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA, ÉRVÉNYESSÉGE oldal 4

5 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM I. NEVELÉSI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna június 17. 5

6 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV BEVEZETŐ A 2004-ben elfogadott pedagógiai programunkat négyévenként terveztük áttekinteni, aktualizálni. A jelenlegi program módosítását több tényező indokolja. A közoktatási törvény többszöri módosításából adódóan megváltozott a jogszabályi környezet. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően igazodunk az ajánlásokban megfogalmazott prioritásokhoz, melyeket az iskolánkban zajló folyamatoknak is követniük kell. A magyar közoktatás tartalmi szabályozását szolgáló Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatra került. A 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet módosította a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló korábbi rendeletét. Ebben a dokumentumban újabb fejlesztési prioritások fogalmazódtak meg, amelyek a jövő generációja számára a mindennapi élethelyzetekben való eligazodást, a modern gazdaságban, társadalomban való boldogulást, a személyes önmegvalósítást, az aktív és tudatos állampolgári lét megélését segítik elő. A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményekben című pályázat előírja a kötelező elemek pedagógiai programban való megjelenítését, beépítését a es tanév végére. Ebben a folyamatban az iskola a tanulási esélyegyenlőség biztosításával, a nyolc legfontosabb kulcskompetencia fejlesztésével, differenciáló, egyénre szabott tanulási követelményekkel, ellenőrzési-értékelési eljárásokkal, a tanulói aktivitásra és együttműködésre épülő tanulásszervezési eljárásokkal vállal felelősségteljes szerepet. Az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszolás lehetővé tette a készségek, képességek kialakítására, fejlesztésére szánt idő kitolását a 6. évfolyamig a nem szakrendszerű oktatás bevezetésével (2008/09. tanévben az 5. évfolyamon a tanórai időkeret 20 %-a). A helyi tanterv módosításával, a kompetens szaktanári, tanítói feltétel megteremtésével, a tanmenetek átalakításával fel kell készülnie tantestületünknek erre az új feladatra. Pedagógiai programunk megújításakor a hatályos jogszabályok mellett figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáról, neveléséről szóló irányelveket. A program kidolgozásában az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesek vállaltak szerepet, a helyi tanterv írását a munkaközösség-vezetők segítették. A tantestület elfogadásával, az egyetértési jogkörrel rendelkező szervezetek (szülői és diákönkormányzat) egyetértésével, a fenntartó jóváhagyását követően lép életbe iskolánk alapdokumentuma. 1. Az intézmény bemutatása A Jankó János Általános Iskola 1945 őszén a polgári iskolában általános iskolai oktatás kezdődött, osztályai a következő években fokozatosan felváltották a polgári iskolai osztályokat ban az utolsó osztállyal a polgári iskolai oktatás megszűnt decemberében a helyi vezetés határozatot hozott egy 6 tantermes iskola építésére. Ünnepélyes átadása augusztus 20-án volt. 6

7 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Az iskola fennállásának 50. évfordulójára felvette Tótkomlós szülöttének, Jankó János rajzoló- és festőművésznek a magyar karikatúra megteremtőjének nevét. A gimnázium létrehozása 1977 nyarán a IV. osztály kifutásával a középiskola megszűnt, s így a megye közös igazgatású iskolái közül az utolsók között fejezte be a működését. A középfokú oktatás újraindítása: 1992 Az önkormányzat január 13-án az 1/1992-es számú testületi döntéssel mondta ki a gimnázium létesítését. Így 15 évnyi szünet után Tótkomlósnak ismét lett középiskolája. A képviselő-testület gondoskodott az iskolaépület bővítéséről is. A középiskolai oktatás 1992 szeptemberében újraindult. Kollégium Az Általános Iskolai Diákotthont a körzetesítés szellemében hozták létre 1966-ban. Jelenleg egy tanulócsoporttal működik. A gimnáziumi oktatás újraindítása óta középiskolás tanulók is helyet kapnak a diákotthonban, ezzel aktívvá és mozgalmasabbá téve a diákotthon életét Az iskola adatai Az intézmény pontos neve és címe: Az intézmény neve: Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény székhelye: 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Az intézmény működési körzete: Tótkomlós város közigazgatási területe és igény szerint a környező települések Az intézmény fenntartója: Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1. Az intézmény típusa: összetett iskola (általános iskola és gimnázium) Típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenységi szakágazat: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) ) Intézményegységei: általános iskola alsó tagozat 1-4 osztály felső tagozat 5-8 osztály napközi otthon 1-5 csoport gimnázium nappali tagozat 9-12 osztály esti tagozat 9-12 osztály kollégium 16 fő / 1 csoport 7

8 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Évfolyamainak száma: 8 évfolyamos általános iskola 4 évfolyamos gimnázium nappali és esti tagozaton A Képviselő-testület az alap - és középfokú oktatási intézményt közös igazgatással, egy intézményként működteti. OM azonosító: Az intézmény alapító okiratának kelte: május 11. Alapítvány Iskoláért, a jövő polgáráért Alapítvány Adószám: Bankszámlaszám: Elnök: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna Bírósági nyilvántartási szám: PK 60197/1998/2 Békés Megyei Bíróság Gyula 2. Iskolánk jövőképe Iskolánk jövőképének meghatározásakor alkalmazkodunk a bennünket körülvevő társadalmi, gazdasági, demográfiai hatásokhoz, a személyi és tárgyi feltételek alakulásához. Újabb szakmai szerepvállalással (kistérségi együttműködés a pedagógiai szakmai szolgáltatásban, szakos ellátottság biztosítása, a nemzeti fejlesztési projektekben való részvétel) igyekszünk megerősíteni pozícióinkat a város alap-és középfokú közoktatásában. Sokszínű programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével szeretnénk megfelelni a szülők és tanulók elvárásainak, igazodni a 21. század alap-és középfokú oktatási követelményeihez. Bízunk abban, hogy a tanulók egyéni képességeihez, adottságaihoz illeszkedő képzés eredményeként a tehetséges, illetve a hátránnyal küzdő gyerekek iskolai eredményessége biztos alapot teremt a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az egész életükre kiható tudás megújításhoz. Reméljük, hogy az alkalmazott metodikának, a modern tanulásszervezésnek és a helyes tanulási technikák elsajátításának eredményeként kiegyenlítődnek az esélyek, tanítványaink körében elfogadottá válik az állandó tanulás követelménye. Feltételezzük, hogy az oktatáshoz európai színvonalú tantermek, felszerelés és infrastruktúra áll a rendelkezésünkre. Tantestületünkre jellemző lesz a szemléletbeli váltás, a módszertani megújulás iránti igény. Egyre többen lesznek képesek használni a digitális taneszközöket, alkalmazni a digitális tananyagrendszert. Többek rendelkeznek ECDL vizsgával, a fiatal kollégák a nyelvszakosokon kívül is- társalgási szinten beszélnek egy idegen nyelvet. A szakos ellátottság, a szakmai hozzáértés további fejlesztése érdekében tanulóink speciális igényeihez igazodó kiegészítő szakok, korszerű módszertani tanfolyamok elvégzésére vállalkoznak pedagógusaink. Megőrizzük az emelt szintű oktatást a gimnáziumban, a csoportbontást az idegen nyelv, a számítástechnika és az technika-életvitel oktatásában, a differenciált és egyéni képességfejlesztést, az ismeretekbe ágyazott készség-és képesség fejlesztést. Szolgáltatásaink színvonalával kívánjuk megnyerni az iskola használóinak bizalmát, a közvetett partnerek elégedettségét és a fenntartói megbecsülést. 8

9 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Iskola küldetése A tanítás és tanulás élményt jelentsen pedagógusnak, tanítványnak egyaránt. Motivált, közreműködő és együttműködő gyermek és pedagógus közösségek vegyenek részt az iskola életében. Pedagógusaink - szakítva a hagyományos tanár szereppel - rugalmasabban, megfelelő belső és külső motiváltsággal végzik munkájukat. A tanítási folyamatban irányító, támogató, kísérletező és reflektív szereplőkké válnak. Olyan programokat, módszereket alkalmazunk, melyek igazodnak a tanulók egyéni adottságaihoz. A személyiségfejlesztés eredményeként azt szeretnénk, hogy tudjanak beilleszkedni a felnőttek világába, és váljanak boldog, sikeres emberekké. Fontos feladatunknak tartjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. Ennek érdekében biztosítjuk a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentéséhez szükséges egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásánál a többi gyermekkel történő együtt nevelést és oktatást részesítjük előnyben. Valljuk, hogy a sokoldalú és az új helyzetekhez alkalmazkodni tudó emberek állják meg a helyüket. Ehhez stabil tudás szükséges, melyre egy életen át lehet építeni. Olyan tanulókat kívánunk nevelni, akik szeretik és védik az épített és természeti értékeket, elfogadják önmagukat és másokat, kudarctűrők, testileg és lelkileg egészségesek. Tápláljuk a tudásvágyat, toleráljuk a másságot, támogatjuk és bátorítjuk a megtorpanókat, és elismerjük a sikereseket legyen ez tanuló vagy munkatárs. A tantestület felkészültsége, az igényes környezet, a korszerű eszközrendszer, a programfejlesztés biztosítja, hogy a jövő nemzedékét a szülők és a fenntartó elvárásainak megfelelően tudjuk nevelni, oktatni Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Az általános iskolai felvétel rendje Az iskola a településről és a környékbeli kistelepülésekről minden tanköteles korú tanulót az általános iskolai tagozatra felvesz. Az első osztályba beiratkozás a fenntartó által meghatározott időpontokban a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a tanuló anyakönyvi kivonata, szülő személyi igazolványa (lakcím igazolása), óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadó szakvéleménye, a tanuló egészségügyi törzskönyve, egyéb évfolyamba történő átvételkor szükséges iratok: a tanuló bizonyítványa és ellenőrző könyve, az előző iskola értesítője, a szülő személyi igazolványa (lakcím igazolása) A középiskolába történő felvétel alapelvei: A gimnáziumi tagozatra bejutni csak az alábbi módokon lehetséges: 1. felvételi eljárás keretében; 2. azonos középiskolai tagozat esetén átvétellel; 3. különbözeti vizsga letételével 9

10 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV felvételi eljárás nélkül felvételt nyerhetnek, akik tanulmányi eredménye nem gyengébb 3-as hozott átlagnál. 5. az érdeklődők számára november és december hónap folyamán nyílt nap keretében biztosítunk lehetőséget az iskola megismeréséhez. A középiskolába a tanulói jogviszony sikeres felvételi alapján, a felvételi bizottság javaslatára, az igazgató felvételről szóló döntésével jön létre. A gimnázium sikeres elvégzése adjon alapot sikeres egyetemi főiskolai továbbtanulásra, illetve magas szintű szakmai végzettség megszerzésére. Az iskola a évfolyamon alapvetően a kerettantervi tananyaggal működő középiskola, melyben van: a) Az iskola gimnáziumi tagozattal működik, idegen nyelvi emelt szintű képzés 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (az első idegen nyelvből folyik emeltszintű képzés, heti óraszáma 5); Az iskola OM kódja: Tagozat kódja tagozat megnevezése 01 Gimnázium: 4 évfolyamos angol és német nyelv emelt szintű oktatása A felvétel rendje a gimnázium esti tagozatán A tagozatra felvételt nyer minden jelentkező, aki rendelkezik általános iskolai végzettséggel. A tagozatra felvételkor be kell számítani a már megkezdett iskolai éveket; a 9-10.évfolyamot. A más intézményből érkező hallgatóknak különbözeti vizsgát kell tennie, amennyiben az adott tantárgyból még nem szerzett érdemjegyet. A törzslapra, bizonyítványba záradékolni kell mi alapján vettük fel a hallgatót az intézménybe. Amennyiben a hallgató felvételt nyer az intézmény vele tanulói jogviszonyt létesít. Beiratkozáskor minden jelentkezőnek beiratkozási díjat kell fizetnie, ami fedezi az adminisztrációs költségeket. A évfolyamon térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét a Közoktatási Törvény és Tótkomlós Város Önkormányzatának helyi rendelete együttesen szabályoz. Az érettségiztetési díj is a Közoktatási Törvény által szabályozott, a mindenkori minimálbér 10%-a. 3. I. NEVELÉSI PROGRAM 3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, elvárásai Nevelő-oktató munkánk alapelvei Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert egyrészt a demokrácia értékrendjére építve, a demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, másrészt olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a közösség érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Valamennyi tanulónknak egyenlő lehetőséget biztosítunk a minden ember számára nélkülözhetetlen, igényes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget nyújtó tudás elsajátításához. 10

11 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Tiszteletben tarjuk a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát, vallását, világnézetét és jogait. Tiszteletben tartjuk a szülőnek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Az iskolának a pedagógiai programjában biztosítani kell a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többcélú átadását anélkül, hogy állást foglalna, vagy tanulóit állásfoglalásra kényszerítené ezek igazságtartalmát illetően. Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szánunk a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, különös tekintettel a magyar nyelv ápolására, megőrzésére. Fontos feladatuknak tartjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását és a szociális hátrányok enyhítését, segítő tevékenységet. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásánál a többi gyermekkel, tanulókkal történő együtt nevelést és oktatást részesítjük előnyben. Programunkban fontosnak tartjuk a más népek, kultúrák iránti nyitottságot, megértést, a településünkön élő szlovák nemzetiségi hagyományok megismerését. Tanítványainkat, más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére neveljük. Nyitottak vagyunk a család felé. A tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének feltétele: a nevelés két alapvető közösségének a család, szülők és az iskola, pedagógusok koordinált, aktív együttműködése. Az egyén és a közösség számára fontos értéknek tartjuk az egészséget, amely testi, lelki és szociális harmónia állapota. Részt kívánnunk venni lakóhelyünk (Tótkomlós város) életében. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai A nevelő-oktató munka célja Tanulóink egyéni képességeinek megfelelően olyan használható tudás birtokába jussanak, amely alkalmassá teszi őket tanulmányaik folytatására, a majdani társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódásra. Tanítványaink rendelkezzenek olyan anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs kultúrával, amely a műveltség, a tudás alapja, a kapcsolatteremtés eszköze. Ismerjék a magyarság múltját, a jeles történelmi személyeket és eseményeket. Tiszteljék nemzeti értékeinket és legyenek azoknak méltó továbbítói. Életkoruknak megfelelően legyen nemzeti azonosságtudatuk. Váljanak nyitottá, megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és a másság iránt. Az oktatásnak alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Célunk az egész életen át tartó, fizikai aktivitás igényének kialakítása, fenntartása, a mozgás, a játék, a versenyzés által kiváltott élmények értékelése. 11

12 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Egészséges önismerettel, önképpel, és az élsportolói attitűdhöz szükséges személyiség-jegyek kialakításával segítjük tanulóinkat helytállásra, sportkarrierjük megalapozásához. A kulcskompetenciák: A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint pl. a közvetítés, más kultúrák megértése. Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajlódó kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, s irányítsuk cselekvéseinket. Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. 12

13 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív fejlesztése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvén, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót, s a mozgóképet Az oktató-nevelő munka pedagógiai szakaszai A közoktatási törvény a kötelező oktatás első nyolc, általános iskolai évfolyamát négy, a középiskolát további egy pedagógiai szakaszra tagolja. A törvényi megfogalmazásban kifejeződő iskolapolitika a következőkben látja az egyes szakaszok legfontosabb jellegzetességét. I. A bevezető szakasz két évben történő meghatározása az óvodából az iskolába való sikeres átmenet előfeltétele: az első két évet az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák felé orientálja. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén a szabályozás nagy teret enged az egyéni érdeklődésnek, és lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A szakasz végén - funkciójából fakadóan - még nincs szükség az iskolai teljesítmények követelményként történő meghatározására, minősítő jellegű értékelésére. Ez az oka annak, hogy a NAT az első két évfolyamot nem tekinti önálló képzési szakasznak. II. A kezdő szakasz elnevezés azt kívánja kifejezni, hogy ebben a szakaszban erőteljesebbé válnak - a negyedik évfolyam végére már meghatározóak - az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés már a NAT fejlesztési feladataiban is kifejeződő teljesítményekre összpontosít. III. Az alapozó szakasz funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás (és a tanítás folyamatának) erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és ehhez rendeződő képességnyalábok, kompetenciák célzott megalapozását. 13

14 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV IV. A fejlesztő szakasz alapvető feladata - az előző szakaszokhoz kapcsolódva a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése. V. A középfokú nevelés oktatás szakasza, az iskolai nevelés oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza. A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a tízedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik be. A középfokú nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik, melyek a következők: a.) a kilencedik évfolyamon kezdődő és a tízedik vagy a tizenegyedik évfolyam végéig tartó, általános műveltséget megszilárdító, b.) a tizenegyedik vagy a tizenkettedik évfolyamon kezdődő és a tizenkettedik, évfolyam végéig tartó, általános műveltséget a tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz Célok a nevelés-oktatás bevezető szakaszában Az iskolába lépő kisgyermekekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megóvása, továbbfejlesztése. A gyermekek átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. A tanulók fogékonnyá tétele saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok értékei iránt. Lehetőségekhez mérten a gyermekek játék- és mozgás iránti igényeinek kielégítése. A gyermekek fejlődésének segítése. A gyermek egészséges életmódra nevelése Célok a nevelés-oktatás kezdő szakaszában A tanulók fogékonnyá tétele saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékek tudatosítása. A gyermekek fejlődésének segítése. A gyermek egészséges életmódra nevelése. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismeretek közvetítése, alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése. A tanulási szokások megalapozása Célok a nevelés-oktatás alapozó szakaszában Az első szakasz nevelő-oktató munkájának, a képességek, készségek fejlesztésének folytatása. A jogok és kötelességek törvényes gyakorlására való felkészülés megalapozása. A környezettel való konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek fejlesztése. A nemzeti hagyományok tudatosítása, azok ápolására való nevelés. 14

15 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Önálló és irányított ismeretek szerzése, az ehhez szükséges képességek és készségek megerősítése. Logikai és kommunikációs készség fejlesztése az együttműködő probléma-és feladatmegoldás sikerességéért. A szerzett ismeret új feladathelyzetben való alkalmazási képességének a fejlesztése Célok a nevelés-oktatás fejlesztő szakaszában Az első szakasz nevelő-oktató munkájának, a képességek, készségek fejlesztésének folytatása. Felkészítés a továbbtanulásra, a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően. A közösségre vonatkozóan a demokratikus működés értékének és szabályainak tudatosítása. A jogok és kötelességek törvényes gyakorlására való felkészülés megalapozása. A környezettel való konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek fejlesztése. A nemzeti hagyományok tudatosítása, azok ápolására való nevelés. Önálló és irányított ismeretek szerzése, az ehhez szükséges képességek és készségek megerősítése. Az idegen nyelv tanulásakor a társalgási szint elérése vagy megközelítése. Az elvont gondolkodási képességet megalapozó gondolkodási műveletek alkalmazása: önálló gondolkodás, probléma megoldás fejlesztése (elemzés, összehasonlítás, általánosítás, következtetés, fogalom-és szabályalkotás Logikai és kommunikációs készség fejlesztése az együttműködő probléma-és feladatmegoldás sikerességéért. Szöveggel való kritikai, elemző viszony kialakítása. A szerzett ismeret új feladathelyzetben való alkalmazási képességének a fejlesztése Célok a középfokú nevelés-oktatás szakaszában Célok a nevelés-oktatás középfokú szakaszában az általános műveltséget megszilárdító ismeretek elsajátíttatása. A tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően elmélyítő, az érettségi vizsgára felkészítő, pályaorientációt, pályaválasztást segítő ismeretek megszerzése, olyan ismeretekkel rendelkező tanulókat feltételez, akik az itteni tanulmányok befejezése után képessé válnak magasabb rendű összefüggések megismerésére és megértésére, a teljes életüket átszövő folyamatos önképzésre, szakképzésre, a kompetenciák rugalmas gyakorlati megvalósítására. Cél a kétszintű érettségi sikeres megvalósítása A gimnázium mindkét tagozatán gondoskodunk arról, hogy az emelt szinten érettségizni akaró diákok is megfelelő képzésben részesüljenek. Az iskolavezetés és az önkormányzat gondoskodik az igényeknek megfelelő időkeretről. 15

16 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV A nevelő-oktató munkánk feladata Sokoldalú tanulási tevékenységgel alapozzuk meg tanulóinkban azt a továbbépíthető, alapvető képesség- és elemi ismeretrendszert, amelyre a következő iskolaszakasz pedagógiai munkája biztonsággal épülhet. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, támogassuk az egyéni képességek kibontakozását. Kiemelt fejlesztési feladatok a NAT szerinti képesség-és készség területeken a következő fejezetben szerepelnek. Célok a nevelés-oktatás középfokú szakaszában az általános műveltséget megszilárdító ismeretek elsajátíttatása. A tanuló érdeklődésének, adottságának megfelelően elmélyítő, az érettségi vizsgára felkészítő, pályaorientációt, pályaválasztást segítő ismeretek megszerzése A NAT kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek Énkép, önismeret Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagunkért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Hon-és népismeret Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népe megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A tanulók életkoruknak megfelelő ismereteket szerezzenek az állam demokratikus szervezeteiről, intézményeiről /helyiekről is/, azok működéséről, az állampolgári jogokról, kötelességekről. Sajátítsanak el néhány olyan technikát, amivel saját és mások mindennapos ügyeit elintézhetik, amivel egyetértési, véleményezési jogaikat gyakorolhatják. 16

17 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Gazdasági nevelés Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Környezettudatosságra nevelés A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A tanulás tanítása A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. A tanulás számos összetevője tanítható. Törekedjünk arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények kialakításában. Testi és lelki egészség Az iskola személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Amikor ők maguk is az egészség megőrzését, a preventív szemléletet tartják fontosnak, és ennek érdekében képesek az elvárható normák szerint élni, és környezetükre személyes példával hatni. Jellemezze őket kitartás, terhelhetőség, a kudarctűrés, az újrakezdés, a győzni tudás attitűdje. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további iskola-és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és tapasztalatok útján. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Differenciált egyéni bánásmóddal segítsük elő a tanulóink között meglévő esélybeli különbségek kiegyenlítését. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhetők ki: - Olyan szervezési megoldások előnybe részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. - A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása. 17

18 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. - Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása. - A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. - A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. - Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. - Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazását mind az iskolák közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén. - Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára Az alapműveltséghez szükséges, a személyiségen belüli feltételrendszer fejlesztése: az értelmi képességek (különös tekintettel a gondolkodás és a megfigyelési képességre), a biztonságos szó és írásbeli nyelvhasználat és kommunikáció, a vizuális kommunikáció készségei, képességei, a kisiskolás korban kitüntetetten fejleszthető ritmusérzék, hallás és mozgáskoordináció, az önálló tanulás és önművelés igénye és képessége. Erősítsük tanulóinkban a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés és a számítógépes érintkezés fontosságát. Alapozzuk meg a tanulási szokásokat. Életkoruknak megfelelően fejlesszük tanulóinkban a nemzeti azonosságtudatot. Ezzel együtt fontos feladatunk a nemzethez való kötődés érzésének kialakítása, a hazaszeretet érzésének erősítése, a hagyományok ápolása, a múlt megbecsülése és a jövőbe vetett remény táplálása. Tudatosítsuk Európához való tartozásunkat és neveljük tanítványainkat más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak megismerésére, tiszteletére. A neveltségi szint emelése érdekében a következő viselkedési formákra és szokásokra fordítsunk nagy gondot: udvariasság, a másik ember tisztelete, megbízhatóság, 18

19 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV tolerancia, empátia, kitartás, együttműködési készség, segítőkészség. Erősítsük a humánus magatartásmintákat és szokásokat. Alakítsuk tanulóink környezettudatos magatartását, életvitelét, és segítsük elő a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulásuk megerősödését. Alakítsunk ki tanulóinkban olyan pozitív szemléletet, amely az egészség megőrzésére, a károsodások megelőzésére, a káros szenvedélyektől való teljes tartózkodásra irányul. Intézményi kiemelt nevelési területek Egészségfejlesztési, egészségnevelési program Az egészségfejlesztés célja: Korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit alkalmazva képessé tenni tanulóinkat az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és egészségük javítására. Hosszú távú: Elsősorban az egészséges állapot örömteli megélésére, a harmonikus élet értékként való felfogására nevelünk. Az egészségromboló szokások valós veszélyként történő elfogadtatására törekszünk. Rövid távú: Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási alternatívákat ajánlani (gyakorlással, segítéssel, példamutatással). Motiválni, ösztönözni a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással. Az egészségfejlesztés fő feladata: Egészségfejlesztő környezet teremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése és szemléletváltoztatás elérése. Az egészségfejlesztés alapelvei: az egész közösségre irányul, és együttműködésére épít, az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom különböző szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, gazdaság), az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. Az iskolánk funkciója az egészségnevelésben Az egészségi állapotot a következő tényezők határozzák meg: genetikai tényezők környezeti tényezők életmód 19

20 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV egészségügyi ellátó rendszer működése. Az iskoláskor- elsősorban a 6-14 korosztály esetében- a szocializáció döntő időszaka. Ebben a nagyon érzékeny és képlékeny életkorban a prevenció nem elsősorban az ismeretközlésre, hanem a pozitív irányú befolyásolásra kell, hogy támaszkodjon, ezért az egészségfejlesztés módszere inkább készség, képességfejlesztést kell, hogy szolgáljon. Az iskolánk teljes szellemével, környezetével - a pedagógusok és az iskolához kapcsolódó más személyek viselkedés mintáival együttesen - fejti ki alapvető feladatát az egészségmegőrzésben, prevencióban, ebben a legfogékonyabb életkorban. A prevenció területei A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. Az iskolának a primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál nagy hangsúlyt fektetünk a következő területekre: egészséges táplálkozás aktív szabadidő eltöltés mindennapos testmozgás személyi higiéné lelki egyensúly megteremtése harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása családtervezési módszerek egészséges és biztonságos környezet kialakítása egészség károsító magatartásformák elkerülése járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. Az egészségnevelést szolgáló témakörök a gimnáziumban: Az alábbiakban szereplő tartalmakat beépítjük iskolánk helyi tantervébe. Harmonikus emberi kapcsolatokra nevelés az ember fő biológiai, pszichológiai jellemzői, az ember viszonya önmagához, családjához, embertársaihoz (kortárscsoportok, munkatársak, stb.), a társadalomhoz, intézményekhez, emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség, egyén és közösség, a közösségbe való beilleszkedés, a közéletben való aktív részvétel, kulturált viselkedés (beszédmodor, érintkezés, stb.) a felnőttekkel, tanárokkal és diáktársakkal minden élethelyzetben, normális embertársi, nemek közötti kapcsolatok, magatartásformák alakítása (szolidaritás, kooperáció, barátság), viselkedésünket, viszonyainkat szabályozó értékek, erkölcs, hagyományok, szokások, vallási előírások, divat, normák, jog, a társadalmi értékrend; az értékek, normák változó világa, saját és mások testi épségének óvása. 20

21 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Egészségnevelési feladataink feltételrendszere Tárgyi feltételek: biológia szaktanterem, osztálytermek, tornaterem, könyvtár. Személyi feltételek: biológia tanár, osztályfőnökök, szaktanárok, Nevelési Tanácsadó szakemberei, logopédus, gyógypedagógusok, iskolaorvos, iskolai védőnő, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős pedagógusok. Egyéb erőforrások: 1. Kapcsolattartás: az iskola és a család, szülői közösség iskolaorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat, rendvédelmi szervek, városi, megyei ÁNTSZ, fenntartó önkormányzat, Humánfejlesztő Központ 2. Pályázati lehetőségek: NFU Megyei Közalapítványi Iskolánk pedagógiai rendszerébe az alábbi területek tartoznak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, az értékek ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete a tanulás szerepe és a tanulás technikái az idővel való gazdálkodás szerepe a rizikóvállalás és határai a szenvedélybetegségek elkerülése a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 21

22 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Egészségnevelési program Feladatok Módszerek Szükséges eszközök Tanórai A test működésének, Játékok, dramatikus Tankönyv, 1. évfolyam változásainak megfigyelése helyzetgyakorlatok, film különböző hatásokra. A beszélgetés, kooperatív leggyakoribb balesetek technikák alkalmazása megelőzésének módja. 2. évf. A környezet szervezetünkre Előadás, mérések, Házirend, gyakorolt leggyakoribb dramatikus gyakorlatok, viselkedési ártalmas hatásai. Sérült kooperatív technikák film embertársaink elfogadására alkalmazása való nevelés. 3. évf. A környezet változásainak Életjelenségek Feladatlap hatása életünkre. Egészséges változásainak életmód, helyes napirend megfigyelése, mérése. megismerése. Az egészség és a Saját tapasztalatok sport szoros kapcsolatának megbeszélése, tudatosítása. kooperatív technikák alkalmazása 4. évf. Az ember életkori szakaszainak megismerése. Az egészséget károsító szokások kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra. Tanórán kívüli 1. évfolyam Helyes táplálkozási szokások kialakítása Megfigyelés, mérés a testen. Dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, kooperatív technikák alkalmazása Bemutatás, szemléltetés, plakátkészítés. 2. évf. Helyes közlekedési ismeretek Bemutatás, gyakorlás, megismerése dramatikus játék, tablókészítés, plakátkészítés,, projektmódszer alkalmazása, közlekedési délután. 3. évf. Egészséges életkörülmények Tapasztalatszerzés, igényeinek kialakítása kiállítás, kooperatív technikák alkalmazása. 4. évf. Egészséges életmódra nevelés. DÖK- vetélkedő, filmvetítés, projektmódszer alkalmazása, 1-4 évf. Szakkörök: közlekedési ismeretek Jankó hét Feladatlap, házirend, film képek, kódex, Ételkóstoló, applikációs képek, film Applikációs képek, film, kerékpár Feladatlap, film 22

23 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Tanórai 5. évfolyam Oszt. főnöki Az egészség értékének tudatosítása. Veszélyes anyagok, helyzetek megismerése. Személyes biztonság, jogok, kötelezettségek megismerése. Előadás, dramatikus játék projektmódszer alkalmazása, Film, házirend Technika 6. évf. Oszt. főnöki Az ember legfontosabb szükségleteinek, és alapvető higiéniai szabályainak megismerése. A tanulók helyes szemléletformálása az egészséges életmódról és táplálkozásról. Önismeret: hogyan változom, fejlődöm? Pozitív én bemutatása a társadalomnak. Életrend, életritmus ismerése, egészségmegőrző szokások kialakítása Alkati jellemzők mérése, beszélgetés, napi és heti étrendek összeállítása. Gyümölcssaláta készítése, egyszerűbb ételek és italok készítése. Életjelenségek változásainak megfigyelése, saját tapasztalatok megbeszélése, dramatikus gyakorlatok. Videofilmrészletek, szakácskönyvek, élelmiszerek gyümölcsök. Képek Technika 7. évf. Oszt. főnöki A következetes és rendszeres testápolás igényeinek kialakítása. Egyszerű ételek elkészítésének elsajátítása. Konyhai és étel higiénés szabályok elsajátítása E témakörök megismerésével felkészítjük a tanulókat az egészséges életvitelre, annak megtartására, a harmonikus élet értékként való elfogadására. Egészséget károsító szokások veszélyei, kritikus helyzetek és döntések. Visszautasítási technikák és a helyes döntéshozatal megismerése. A nemet mondás módjainak megismerése Öltözködési módok megbeszélése. Egyszerű ételek elkészítése. Ételkészítés közben a szabályok megbeszélése. Bemutatás, dramatikus játékok. kooperatív technikák alkalmazása. Divatlapok Élelmiszerek, konyhai eszközök. Film 23

24 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV Technika Biológia A környezetbarát kertművelés és az egészségmegőrzés közötti összefüggés felismerése. A kellemes közérzet feltételeinek megismerése. Az egészséges táplálkozási szokások alkalmazása. A természet és az ember kapcsolata, természet és környezet védelem közötti összefüggések felismerés. A civilizáció káros következményeinek megismerése. Képek, szakkönyvek megfigyelése, kiselőadás. Mérések a lakásban, megfigyelések előre megadott szempontok szerint. Saláták készítése. Kiselőadás, olvasmányfeldolgozás. interjú, Képek szakkönyvek mérő eszközök, meteorológiai adatok, mélyhűtött termékek. Film, szakkönyvek, tankönyv 8. évf. Oszt. főnöki Barátság- párkapcsolat, a tanulók felkészítése a felelős felnőtté válásra. Beszélgetés, dramatikus játékok, projektmódszer alkalmazása Film Technika Személyi higiénia szabályainak elsajátítása, bőrápolás, ruhatisztítás legfontosabb szabályai. Az egészséges táplálkozás konyhatechnikai berendezések megismerése. Textil kezelési szimbólumok tanulmányozása, folttisztítási módszerek megismerése, kozmetikumok bemutatása. Konyhatechnikai berendezések használata. Tankönyv, szakkönyvek, kozmetikumok, modern konyhatechnikai eszközök. Biológia Az óra keretén belüli témakörök: bőr, haj, a köröm egészsége vázrendszer egészsége egészséges étrend, Kiselőadás, interjú, életjelenségek, testfelépítés megfigyelése, kooperatív technikák alkalmazása. Folyóiratok, könyvek, képek, modell, applikációs készlet, transzparens, film. 24

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014.

A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3. 1.1. Az iskola bemutatása...6. 1.2. Alapfeladatok 7. 1.3.

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 2013 2 Pedagógiai Program Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. Az iskola rövid története... 5 1.2. Az iskola arculata, öndefiníciója... 6 2. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA 4 WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA A Pedagógiai Programot a nevelőtestület elfogadta. A dokumentumot jóváhagyta a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján

Pedagógiai program. Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete. 2013. év március hó 25. napján Pedagógiai program Elfogadta: a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete 2013. év március hó 25. napján Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. P.H. Kocsis József igazgató Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja

KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja KSZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programja 1 Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL... 5 II. INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI SZERKEZETE... 6 1. Gimnáziumi képzés... 6 2. Szakközépiskolai

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben